پايان نامه بررسي عوامل موثر بر افزايش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسي داخلي از ديدگاه حاکميت شرکتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر افزايش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسي داخلي از ديدگاه حاکميت شرکتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عوامل موثر بر افزايش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسي داخلي از ديدگاه حاکميت شرکتي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1  مقدمه    2
1-2  بیان مسئله    3
1-3  ضرورت انجام تحقیق    5
1-4  اهداف تحقیق    6
1-5  استفاده كنندگان از نتيجة تحقیق 7
1-6  فرضیه‌های تحقیق    8
1-7  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها    9
1-7-1  متغیر وابسته    9
1-7-2  متغیرهای مستقل    10
1-8  روش وابزارگرد آوری داده ها    10
1-9 جامعه آماری وروش نمونه‌گیری    11
1-9-1  حجم نمونه وروش محاسبه    11
1-10  ابزارتجزیه وتحلیل    11
1-11  خلاصه فصل و چهارچوب فصول آتی    11
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه    13
2-2 حسابرس مستقل    14
2-2-1 تعریف حسابرسی    14
2-2-2 حسابرسی مستقل    15
2-2-3 اهداف حسابرسی    16
2-2-3-1 بيان هدف حسابرسی    16
2-2-3-2   اهداف پنهانی حسابرسی    17
2-2-3-3   تحول هدف‌های حسابرسی    17
2-2-4 نقش حسابرس مستقل    18
2-2-4-1  نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی    18
2-2-4-2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی    19
2-2-4-3  نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی    19
2-2-4-4   نقش اقتصادی خاص حسابرسی    20
2-2-4-5   نقش بیمه سیاسی حسابرسی    20
2-2-4-6   نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی    21
2-2-4-7  نقش اعتبار دهی حسابرسی    21
2-2-5 جایگاه حسابرس مستقل    22
2-2-5-1  عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی    22
2-2-5-2  استفاده‌كنندگان از خدمات حرفه‌اي و تخصصي    23
2-3 حسابرس داخلی    24
2-3-1 تعریف حسابرسی داخلی    24
2-3-2 سیر تحول حسابرسی داخلی در طول تاریخ    25
2-3-3 نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی    27
2-3-4 عملیات حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کیفیت کنترل داخلی    28
2-3-5 کمیته حسابرسی    30
2-3-6 نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی    31
2-3-7 همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی    33
2-3-8 ضرورت اتكا به كار حسابرسان داخلي    34
2-3-9 تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی    35
2-3-10 حوزه‌های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی    36
2-4 پیشینه تحقیق    38
2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی    38
2-4-2  پیشینه تحقیقات خارجی    39
2-5 خلاصه فصل    44
فصل سوم : مواد و روش ها
3-1 مقدمه    45
3-2 روش تحقيق    46
3-2-1 روش و ابزار گردآوری داده‌ها     46
3-2-2 جامعه و نمونه آماري    47
3-2-2-1 حجم نمونه    47
3-2-3 طراحی پرسشنامه و استفاده از طیف لیکرت    48
3-2-4 روايي و پایایی پرسش‌نامه    50
3-2-4-1  اعتبار و روايي    50
3-2-4-2  پایایی    50
3-3  فرضیه‌های تحقیق    51
3-4 متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها    52
3-4-1 متغیر وابسته    52
3-4-1-1 اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی    54
3-4-2 متغیرهای مستقل    54
3-4-2-1 استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی    55
3-4-2-2 صلاحیت حسابرس داخلی    55
3-4-2-3 عملکرد کاری حسابرس داخلی    56
3-4-2-4  اثربخشی حسابرسی داخلی    56
3-4-2-5  سطح ریسک ذاتی صاحب کار    57
3-5 روش‌های تجزيه و تحليل داده‌ها    58
3-5-1 مقیاس اندازه‌گیری    58
3-5-2 مقیاس مورد استفاده ونحوه نمره دهی    59
3-5-3 روش آماری تحلیل داده ها    59
3-5-3-1 ضریب همبستگی    60
3-5-3-2  رگرسیون    62
3-5-3-2-1  رگرسیون چند متغیره    62
3-5-3-2-2   کاربرد رگرسیون در تحقیق    62
3-5-3-2-3  روش تخمين پارامترهاي مدل رگرسيون    63
3-5-3-2-4  بررسي فروض رگرسيون خطي    64
3-5-3-2-5  نرمال بودن اجزاي خطا    64
3-5-3-2-6  خود همبستگی يا همبستگي سریالی    64
3-5-3-2-7   ناهمسانی واريانس    65
3-5-3-2-8  هم خطی    66
3-5-4 آزمون فرضيات تحقيق    66
3-5-4-1 آزمون فرضیه‌ی اول    67
3-5-4-2 آزمون فرضیه‌ی دوم    67
3-5-4-3 آزمون فرضیه‌ی سوم    68
3-5-4-4 آزمون فرضیه‌ی چهارم    68
3-5-4-5 آزمون فرضیه‌ی پنجم    68
3-6 خلاصه فصل    69
فصل چهارم : نتایج
4-1  مقدمه    70
4-2  آمار توصیفی    71
4-2-1   پايايي پرسش نامه    75
4-3  آمار استنباطی    75
4-3-1  آزمونT تک نمونه‌اي    75
4-3-2  بررسی نرمال بودن جملات خطا    76
4-3-3  تحلیل رگرسیون    78
4-3-3-1 بررسي فروض رگرسيون خطي    78
4-3-3-2  هم خطی    79
4-3-3-3  خود همبستگي    77
4-3-3-4   بررسی ناهمسانی واریانس ها    80
4-4  نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق    80
4-4-1 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول    81
4-4-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم    82
4-4-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم    83
4-4-5  نتایج آزمون فرضیه پنجم    84
4-4-6  بررسي اولویت‌بندی تأثير در متغير سطح اتکاي حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلي    84
4-5 خلاصه فصل    86
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1  مقدمه    87
5-2  تفسیر نتایج پژوهش    88
5-2-1  نتایج به دست آمده از آزمون T تک نمونه‌اي    88
5-2-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی اول    89
5-2-3  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم    90
5-2-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم    90
5-2-5  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم    90
5-2-6  نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم    91
5-3  پیشنهادهای حاصل از تحقیق    91
5-3-1  پیشنهادهای کاربردی    91
5-3-2  پيشنهادها براي تحقيقات    93
5-3-3  محدودیت‌های تحقیق    93
منابع    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ضمائم    ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
چکید ه انگلیسی     103

منابع

ارباب سلیمانی، عباس؛ نفری، محمود. (مترجم).1384. اصول حسابرسي، جلد اول، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي.

انصاری، عبدالمهدی؛ شفیعی، حسین. 1388. بررسي تاثيرمتغيرهاي حسابرسي داخلي بر برنامه حسابرسي. بررسی‌های حسابداري و حسابرسي، دوره 16، شماره 58، زمستان 1388، ص ص 21 تا 34.

پاكروان، لقمان . 1391، حسابرسي معياري براي بيان واقعیت‌های اقتصادی، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2858، صفحه 9.

حساس یگانه، یحیی؛ علوی طبری، سید حسین. 1382. رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل. مطالعات حسابداری، شماره 4، ص ص 71 تا 96.

حساس یگانه، یحیی؛ خالقی، احمد. 1383. فاصله انتظارتی بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 35.

حساس یگانه یحیی، فلسفه حسابرسی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1384

حافظ نیا، محمدرضا .۱۳۸۵. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انساني، چاپ دوازدهم. تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه‌ها) سمت__(1383). ميزگرد حسابرسي داخلي، مجله حسابرس، شماره 24، صفحات 24 تا 36

جبار زاده، سعید؛ نجات‌بخش، حسین؛ سلیمانی، بهزاد؛ تدین، شهاب. 1391. اهميت حسابرسي داخلي، گامي در جهت افزايش قابليت اتكاي حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلي، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 16، ص ص 76 تا 84.

رجبی، رشیدالدین؛ صابری، مریم. 1391. ساختار گزارشگری مالی و گزارش حسابرس. مجله حسابرس، شماره 62، ص ص 111-118

رحیمیان، نظام‌الدین؛ توکل نیا، اسماعیل. 1391. نقش حسابرسی داخلی در کیفیت سیستم کنترل داخلی. مجله حسابرس، شماره 59، ص ص 104-113

سازمان حسابرسی، ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی، استاندارد حسابرسی شماره 610 )1389(

عالی نژاد،احمد (1390). «ترجمه» استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی نسخه 2011.

قره خاني، محسن. (1390). جايگاه حسابرسي، .

میر آقایی، مهتاب سادات. 1391. نقش حسابرسی داخلی درحاکمیت شرکتی، مجله حسابرس، شماره 62، ص ص 1-6

نیکبخت، محمدرضا؛ معاذی نژاد، محمد. 1387. عوامل موثر بر اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی، دو فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 26.

نيكخواه آزاد، علي. (1379). بيانيه مفاهيم بنيادي حسابرسي. نشريه شماره 121، چاپ دوم، انتشارات سازمان حسابرسي

Abdulrahman A.M. Al-twaijry & John A. Brierly & David R.Gwilliam(2004), An       Examination of the Relationship between Internal and External Audit in the Saudi Arabian Corporate Sector, Managerial Auditing Journal, Vol.19 No.7.

Albercht, W. S., & Stile, J. D. (1993). What do internal auditors need to know? Internal Auditors, 50, PP. 22-26.

Carey, P., Subramaniam, N. & Ching, K.W.C. (2006). Internal audit outsourcing in  Australia. Accounting & Finance, 46, 11-30

Clay R.J. & D.L. Haskin (1981), Can Internal Auditors Reduce External Audit Costs, The Internal Auditor, and April.

Cushing, B.  E., & Loebbecke, J, K.  (1983).  Analytical appioaches to audit risk: A survey and analysis.  Auditing: A Journal of  Practice &Theory, Fall, PP.  23-41

DeZoort, F.T., Hermanson, D.R., Archambeault, D.S. & Reed, S.A. (2002). Audit Committee Effectivness: A synthesis of the empirical audit committee literature. Journal of Accounting Literature, 21.

Drogalas G., P. Pantelidis, R. Vouroutzidou, E. Kesisi, Assessment of Corporate Governance via Internal Audit, Chios, Greece, Conference Proceedings Available atconferences/assessment-of-corporate-governance-via-internal-auditing, 2011

 چکیده

اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزينه و ارائه خدمات بيشتر به صاحب‌کار با همان هزينه می‌شود. استفاده بهينه از كار حسابرسان داخلي می‌تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحب‌کار افزايش دهد. هدف اين تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، است. روش تحقيق پيمايشي بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوري شده است و براي آزمون فرضيات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.

 واژگان کلیدی: حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلی

 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1  مقدمه

نيازهاي اطلاعاتي و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازماني و برون‌سازمانی استفاده‌کننده از صورت‌های مالي مانند مديران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمینه‌ساز گزارشگري مالي در واحدهاي اقتصادي است. در حال حاضر اطلاعات مورد نياز استفاده‌کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالي اساسي در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالي زماني براي استفاده  كنندگان مؤثر است كه از ويژگي كيفي قابليت اعتماد و اطمينان برخوردار باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالي هنگامي می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالي اتكا كنند كه شخصي مستقل، ذيصلاح و بی‌طرف نسبت به ميزان اعتبار اين اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه كرده باشد .در سيستم هاي اقتصادي كنوني، وظیفه‌ی اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالي به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسي از اركان اساسي فرايند پاسخگويي به استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابرسي شده است، زيرا پاسخگويي مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابليت اتكاي اطلاعات به دلايل زيادي نيازمند بررسي آن‌ها توسط شخصي مستقل از تهیه‌کننده‌ی اطلاعات است. در فرايند تهيه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا يكي از عواملي كه می‌تواند به حسابرسان مستقل كمك كند و باعث شود كه فعاليت آن‌ها از كيفيت، كارآمدي و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسي داخلي در شركت صاحب کار و ارتباط هر چه بيشتر اين واحد با حسابرسان مستقل است.

1-2  بیان مسئله

یکی از مهم‌ترین کنترل‌های داخلي که امروزه در اکثر کشورهاي پيشرفته و شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، حسابرسي داخلي است که می‌تواند تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر برآوردن نيازهاي استفاده‌کنندگان از نتايج حاصل از عمليات شرکت بگذارد.

انجمن حسابرسان داخلی امریکا [1](IIA) در سال 2011 حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف می‌کند:

«حسابرسی داخلی، یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف است که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می‌شود. حسابرسی داخلی با به‌کارگیری شیوه‌ای اصولی و نظام‌مند برای ارزیابی وبهبوداثربخشی فرایندهای حاکمیت، کنترل و مدیریت ریسک، سازمان را برای دستیابی به اهداف یاری می‌کند» (عالی نژاد،1390).

طبق استاندارد حسابرسی 610 « ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي »، ازمجموعه استانداردهای حسابرسی ایران  حسابرسی داخلی چنین تعریف شده است:

«حسابرسي داخلي يعني وظيفه ارزيابي كه در داخل واحد مورد رسيدگي و توسط كاركنان آن به منظور خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و يكي از اركان اصلي محيط كنترلي محسوب مي شود. ارزيابي و بررسي كفايت و اثربخشي سیستم های حسابداري و كنترل داخلي، از جمله وظايف اصلي واحد حسابرسي داخلي است«.

با توجه به تعریف حسابرسی داخلی ارائه‌شده این‌گونه به نظر می‌رسد که حسابرسان داخلی یک فعالیت ظریف و پیچیده در بین چهار گروه عمده از متقاضیان این خدمت است که عبارت‌اند از:

هیئت‌مدیره،

حسابرسان مستقل

مدیریت ارشد

مدیریت عملیاتی

تمامی این گرو ه ها دارای انتظارات معتبر از عملکرد حسابرسی بوده و یا بر آن مدعی هستند. حسابرسان داخلی نمی‌توانند هیچ یک از چهار مورد مذکور را نادیده بگیرند (مجله حسابرس،1383).

يکي از مهم‌ترین استفاده‌کنندگان از نتايج کار حسابرسان داخلي حسابرسان مستقل می‌باشند که در صورت کسب شناخت کافي و تصميم به اتکا بر نتايج حاصل از کار آنان، جنبه‌های مختلفي از عمليات حسابرسي مستقل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اتكا بر كار حسابرسان داخلي باعث صرفه‌جویی در هزينه و ارائه خدمات بيشتر به صاحب کار با همان هزينه می شود. استفاده بهينه از كار حسابرس داخلي می‌تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحب کار افزايش دهد (جبار زاده و همکاران، 1391).

از سوی دیگر هدف نهایی حسابرسی مستقل، اطمینان از ارائه‌ی منصفانه­ی نتایج عملیات و وضعیت مالی مؤسسه در قالب صورت‌های مالی است. برای رسیدن به این هدف و انجام آن بر مبنای استانداردهای پذیرفته­شده حسابرسی، حسابرس باید مدارک کافی و قابل‌اطمینان را جمع­آوری کند. بنابراین، بر اساس بیانیه­ی مفاهیم بنیادی حسابرسی گردآوری و ارزیابی بی­طرفانه­ی شواهد، یک ضرورت برای حسابرسی است (ریبل[2]، 1988).

حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحب کار انجام می­دهند. ارزیابی آن‌ها از سیستم کنترل داخلی می­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد. کیفیت کنترل داخلی می­تواند رابطه­ی مستقیم با میزان آزمون­های محتوا داشته باشد، به طوری که حسابرسان عموماًدرصورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی‌ها را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می­دهند (قامنتس[3]، 1982).

طبق بیانیه­ی شماره 65 استانداردهای حسابرسی و استاندارد شماره 61 از مجموعه­ی استانداردهای ایران، تصمیم برای اتکا بر کار حسابرسان داخلی باید با ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی همراه باشد. حسابرس مستقل باید شناختی از عملکرد حسابرسی داخلی به عنوان یک جز مرتبط با مطالعه و ارزیابی کنترل­های داخلی به دست آورد. سپس، با استفاده از نتایج به دست آمده از ارزیابی، برای استفاده از کار حسابرسان داخلی برنامه­ریزی ­کند.

سازمان­های حرفه‌ای در کشورهای دیگر نیز این موضوع مهم را مورد توجه قرار داده­ و استانداردهای حسابرسی متناسب را صادر کرده­اند. برای مثال، انجمن حسابداران رسمی کانادا[4] بیان می­کند که حسابرسان مستقل ممکن است به طور کلی، به کار حسابرسان داخلی زمانی که آزمون و بررسی سیستم کنترل داخلی را شامل می­شود، اتکا کنند. بنیاد تحقیق حسابداری استرالیا[5]، استاندارد شماره­ی دو رویه­های حسابرسی را برای استفاده از کار حسابرسان داخلی صادر کرده است. در این استاندارد آمده است که اگر حسابرس مستقل علاقمند به استفاده از کار حسابرسی داخلی است، باید یک ارزیابی دوگانه از عملکرد آن به عمل آورد. اول، یک ارزیابی عمومی از معیارهای تعیین­شده شامل جایگاه سازمانی، حیطه­ی وظایف، صلاحیت حرفه‌ای و مراقبت حرفه­ای، به عمل آورد. دوم، یک ارزیابی خاص از کار حسابرسی داخلی با مطالعه­ی کار برگ‌های نهایی و با آزمون دوباره­ی کار حسابرسان داخلی، انجام دهد (انصاری و همکاران، 1388).

با توجه به مطالب مطرح‌شده در مورد اهمیت حسابرس داخلی برای گروه‌های مختلف استفاده‌کننده، بالاخص ازنظرحسابرس مستقل این تحقیق درپی پاسخگویی به این سوال است که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی شود؟

1-3  ضرورت انجام تحقیق

اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، توجهات زیادی را به خصوص در یک دهه گذشته به خود جلب کرده و دلیل آن این عقیده است که یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی، به حداقل کردن تأثیر مخرب فروپاشی شرکت، کمک می‌کند (روساک و جانسون[6]،2007). شناخت از نقش حسابرسی داخلی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی نیز از این عقیده پشتیبانی می‌کند. گزارش کمیته بلوریبن، کمیته‌های حسابرسی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل را به عنوان سه پایه‌ی صندلی حاکمیت شرکتی تشبیه می‌کند که به اطمینان از قابلیت اتکا گزارش‌های مالی کمک می‌کند. استفاده از اطلاعات مالی توسط هیئت مدیران (از جانب سهامداران) و مشارکت حسابرسی داخلی و مستقل در بهبود سودمندی این اطلاعات که توسط مدیریت فراهم‌شده (و همچنین استفاده‌شده)، تصویری یکپارچه از ارتباط موجود بین چهار جزء حاکمیت شرکتی ایجاد می‌کند. حسابرسی داخلی و مستقل با عمل کردن به عنوان منبعی برای هیئت مدیران به بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی کمک می‌کنند (دیزورت[7]،2002).

استانداردهای حرفه‌ای در زمینه حسابرسی، خاطرنشان می‌کند که اتکای حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی زیادی در هزینه از طریق کاهش زمان اجرای حسابرسی مستقل می شود. حسابرسان مستقل کار حسابرسان داخلی را برای تشخیص گسترش اتکایشان به آن‌ها ارزیابی می‌کنند. این اتکا نیز با کاهش هزینه حسابرسی باید به عنوان فرصتی برای افزایش ارزش کار حسابرسی داخلی در نظر گرفته شود.

بنابراین از یک طرف قصد کاهش هزینه‌های حسابرسی مستقل در تلاش برای کاهش کل هزینه‌های حقوق حسابرسی و از طرف دیگر حفظ رقابت‌پذیری در بازار خدمات حسابرسی (بازار خدمات حسابرسی مستقل که شدیداً رقابتی نیز می‌باشد) این انگیزه را در تصمیمات حسابرسان مستقل ایجاد می‌کند که به اتکا بر حسابرسی داخلی روی بیاورند. علاوه بر این آشنایی بیشتر حسابرسان داخلی با شرکتشان باعث کاهش ریسک حسابرسی برای حسابرسان مستقل می شود. با عنایت به مطالب فوق، بررسي اين موضوع که کدام ویژگی‌های حسابرسی داخلی ازنظرحسابرس مستقل می‌تواند باعث اتکا بیشتر آن‌ها شود، ضروري و مهم به نظر می‌رسد.

1-4  اهداف تحقیق

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر افزایش اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی می‌باشد. با توجه به پیشینه تحقیق و استانداردهای حرفه‌ای موجود پنج عامل برای این بررسی استخراج شده است. به عبارتی دیگر برای دست‌یابی به هدف اشاره‌شده باید به سوالات زیر پاسخ داده شود:

بررسی تاثیراستقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.

بررسی تاثیرصلاحیت حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.

بررسی تاثیر عملکرد کاری حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.

بررسی تاثیراثربخشی حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.

بررسی تاثیرسطح ریسک ذاتی صاحب کار بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.

اهداف و مواردکاربرداين پژوهش به شرح زير است:

ارائه چارچوبي علمي و عملي جهت دستيابي به حسابرسي داخلی باکیفیت در ايران.

ارزيابي حسابرسي داخلی ودرنتيجه ارائه راه‌حل‌هایی براي بهبوددرکيفيت حسابرسي داخلی درایران.

ایجادزمينه هاي لازم جهت تدوين استانداردهای حسابرسي داخلی در ايران با تکيه بر یافته‌های این پژوهش.

ایجادزمينه هاي لازم برای انجام تحقیقات بیشتر، جهت استفاده حسابرسان مستقل از خدمات حسابرسی داخلی.

كمك به حسابرسان مستقل براي انجام قضاوت بهتر در مورد عملکرد حسابرس داخلی صاحب کار و اتخاذ تصميمات معقولانه در مورد زمینه‌های همکاری با حسابرسان داخلی صاحب کار.

با توجه به اینکه حسابرس داخلی و حسابرس مستقل از اجزاء مهم حاکمیت شرکتی می‌باشند، این پژوهش می‌تواند به استقرار یک سیستم حاکمیت شرکتی با تکیه بر زمینه‌های همکاری بین حسابرسی داخلی و مستقل کمک نماید.

کمک به مدیران شرکت‌ها جهت ایجاد یک واحد حسابرسی کارا که مي‌تواند منجر به افزایش کنترل‌ها، کاهش زمان، حجم حسابرسی و در پی آن هزینه حسابرسی مستقل شود.

کمک به مدیران و کارکنان واحد حسابرسی داخلی جهت افزایش کیفیت کار خود با تکیه بر افزایش استقلال وبی طرفی خود، بالا بردن سطح دانش وآموزش مستمرکارکنان واحد حسابرسی داخلی، بالا بردن اثربخشی و…

آشنایی بیشتر با حسابرسی داخلی و اهمیت آن در اداره شرکت‌ها و همچنین کاربرد خدمات و کمک‌های این واحد در حسابرسی صورت‌های مالی توسط حسابرسان مستقل.

 

1 -Institute of Internal Auditors

Rebele – [2]

Gaumnitz – [3]

[4] – Canadian Institute of Charterd Accountants

[5] – Austalian Accounting Research Foundation

[6] -Rusak and Johnson

[7]– DeZoort

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه تاثير حاکميت شرکتي بر حق الزحمه حسابرسي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زماني و مقايسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزيه و تحليل انحرافات بودجه زماني در سازمان
 • پايان نامه بررسي اثر بازدارندگي مکانيزم حاکميت شرکتي از درماندگي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122