پايان نامه بررسي عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  بررسي عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  بررسي عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستايي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1
1-1- مقدمه2
1-2-بیان مسئله2
1-3-اهمیت وضرورت موضوع تحقیق4
1-4-اهداف تحقیق6
1-5-چارچوب نظری تحقیق7
1-6-سؤالات تحقیق7
1-7-فرضیه های تحقیق7
1-8-متغیرهای تحقیق8
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق9
2-1-مقدمه 10
2-2- فناوری اطلا عات ایران در سال های اخیر11
2-3- خدمات الكترونیكی12
2-3-1-مدل ارتباط برقرار کردن 12
2-3-2-مدل فعال‌کردن 13
2-3-3-مدل ادغام 13
2-3-4-مدل رشد 14
2-3-5-گذرگاه ادغام 15
2-3-6-ابزار تعامل کاربر 16
2-3-7-درگاه پرداخت 18
2-3-8- پورتال داخلی19
2-4-مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات الكترونیك19
2-4-1- مدل انتشاری19
2-4-2مدل جریان اطلاعات حساس20
2-4-3-مدل تحلیل مقایسه‌ای20
2-4-4-مدل مشاركت عمومی21
2-4-5-مدل ارائه خدمات به صورت تعاملی21
2-4-6-مدل توسعه دولت الكترونیك22
2-5-فناوری اطلاعات و ارتباطات23
2-5-1-فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی25
2-5-2-فناوری اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی26
2-5-3-کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی 27
2-5-3-1-تسهیلات دسترسی 27
2-5-3-2-طراحی خدمات اطلاعات 27
2-5-3-3-طراحی مراکز اطلاع رسانی 28
2-5-4-زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات 29
2-5-4-1-تأمین بهداشت عمومی 29
2-5-4-2-ایجاد فرصتهای اقتصادی 29
2-5-4-3-شبکه های آموزش و یادگیری 30
2-5-4-4-حفاظت محیط زیست 30
2-5-4-5-توانمند سازی و مشارکت افراد 30
2-6-تجارت الکترونیک 31
2-7-تجارت الكترونیكی در برابر تجارت سنتی 33
2-8-دوران گذار فناوری اطلاعات ایران 34
2-9-فناوری اطلاعات و ارتباطات و روستاهای ایران 34
2-9-1–مدیریت روستایی و توسعه کشاورزی ،ICT 35
2-9-2-ترویج کشاورزی و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات 36
2-9-2-1-رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 37
2-10-تاریخچه سرویسهای اینترنتی و پیدایش آنها 38
2-10-1-کیوسکهای اینترنت در کشورهند 38
2-11-اهداف دفاتر 39
2-12-مدل های TTF, UTAUT 40
2-12-1-مدل TTF 40
2-12-2-مدل UTAUT 40
2-13-روستاهاي شهر زادهان 40
2-14-پیشینه تحقیق 41
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 48
3-1 مقدمه 49
3-2 روش تحقیق 49
3-3-مراحل انجام تحقيق 50
3-4مدل مفهومي تحقيق 51
3-5- معرفي جامعه آماري تحقيق51
3-6- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات53
3-7- بررسي معيار هاي نكوئي پرسشنامه تحقيق54
3-8- بررسي پايايي ابزار سنجش54
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها55
3-10- رگرسيون خطی و چندگانه56
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 58
4-1-مقدمه‏ 59
4-2- بررسي ويژگيهاي توصيفي متغیر های کیفی گروه نمونه59
4-2-1- اطلاعات مربوط به جنسیت 60
4-2-2- اطلاعات مربوط به سن 61
4-2-3- اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی 62
4-3- بررسي ويژگيهاي توصيفي متغیر های کمی گروه نمونه63
4-4- تجزيه و تحليل فرضیه های پژوهش 64
4-4-1- فرضیه اول69
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات73
5-1- مقدمه 74
5-2-یافته های پژوهش و تحلیل نتایج74
5-2-1- فرضیه اول74
5-2-2-فرضیه دوم75
5-2-3-فرضیه سوم75
5-3- خلاصه و نتیجه گیری کلی تحقیق76
5-4- پیشنهادها77
5-4-1- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق78
5-4-2- پیشنهادهای برای تحقیق های آتی79

منابع فارسي:

1-احمدي، ع،وحید سعید نهایی و حسن رضازاده . ( 1382 ) نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ملی. نشریه آفتاب یزد،.82/2/ 1

2-اربابیان، م؛ سهل آبادي، ع؛ جلالی، ع( 1382 ).  فناوري اطلاعات و ارتباطات ابزاري قدرتمند درخدمت توسعه روستاهاي هندوستان. مجموعه مقالات: همایش کاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات در روستا،
3-ايمبودن، نيكلاس .( 1373 )  مديريت اطلاعات براي پروژه­هاي توسعه روستايي، سلسله انتشارات روستا و توسعه شماره 13 ، تهران: انتشارات مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.

4-بدرقه، علي. ( 1385 ) استراتژي هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات،«ICT» تهران: انتشارات روناس.
5- پهلوانيان، حسين و همكاران) ICT   1384( و اشتغال زايي، تهران: انتشارات بهراد.
6-جلالي،علي­اكبر و عباسي، فاطمه. ( 1382 )  آسيب شناسي فناوري اطلاعات در روستا، اولين همايش كاربرد فنّاوري اطلاعات و ارتباطات در روستا، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران،پژوهشكده الكترونيك.
7-  جلالي، علي اكبر. ( 1383 ) شهر الكترونيك، تهران:  انتشارات علم و صنعت ايران.
8–  جلالي، علي اكبر، سعيد روحاني و محمد امين زارع. ( 1385 )  روستاهاي الكترونيك، تهران:انتشارات علم و صنعت ايران

9-جمعه پور، م . 1384 .نگرشی سیستمی به روستا و توسعه روستا یی . سلسله انتشارات روستا و توسعه سال. هشتم،شماره 1 بهار 1384

10-حیدري، ع. ( 1374 ) استراتژي رنسانس توسعه روستایی و خط مشی هاي اساسی آن.تهران، نشر نی
11-خيري، شقايق و بلوچي، حميدرضا. ( 1382 ) نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه كشاورزي در روستا، اولين همايش كاربرد فنّاوري اطلاعات و ارتباطات در روستا، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، پژوهشكده الكترونيك.

12- رضواني، محمدرضا. ( 1387 ) مقدم­هاي بر برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران، تهران: انتشارات نشر قومس
13- رضوی، ح، . روستا فقر توسعه روستایی جلد دوم روش­ها و الگو­های مقابله با فقر روستایی ،تجارت کشورهای آسیایی سلسله انتشارات روستا و توسعه ؛ شماره. 52

14-سرمد، ز و همکاران . ( 1382 ) روش هاي تحقیق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات آگاه.
15- سوزنگر، علي. ( 1382 ) راهكارهاي لازم جهت ورود و توسعه ICT در روستاها و آشنايي با پروژه اتوبوس اينترنتي، اولين همايش كاربرد فنّاوري اطلاعات و ارتباطات در روستا، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، پژوهشكده الكترونيك

16-سعیدي، ع. ( 1377 ) توسعه پایدار و ناپایداري توسعه روستایی. فصلنامه انقلاب ومسکن، شماره .82
17-شهبازي، ا. ( 1372 ) توسعه و ترویج روستایی، تهران:  انتشارات دانشگاه تهران.

18-عباسي، مژگان. ( 1382 ) نقش فناوري اطلاعات در كاهش مهاجرت روستا ييان، اولين همايش كاربرد فنّاوري اطلاعات و ارتباطات در روستا، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران،پژوهشكده الكترونيك.
19-فیروزنیا، ق و افتخاري، ع. ( 1382 ) جایگاه روستا در فرایند توسعه ملی: از دیدگاه هاحبنظران، تهران: انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران

20-قضاوي، غلامرضا و ولي، عباسعلي. ( 1382 ) بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعي و آموزش روستا ييان جهت حفاظت از منابع طبيعي، اولين همايش كاربرد فنّاوري اطلاعات و ارتباطات در روستا، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، پژوهشكده الكترونيك

21- غفاري، ر. ( 1381 ) موانع و عوامل توسعه روستایی در ایران. مسکن و انقلاب، شماره 100، زمستان .81  صص 68- 57

25-مومنی، س. ( 1374 ) مدیریت ارتقاي تکنولوژي در سطح بنگاههاي اقتصادي: مطالعه. موردي معادن زغال سنگ کشور، مجموعه مقالات تکنولوژي و توسعه. بهار .74

26-مومنی، م. ( 1377 ) اصول و روشهاي برنامه ریزي ناحیه اي. تهران: انتشارات گویا.

27-مهدوي، د. ( 1382 ) نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک(نمونه موردي دهستان لواسان کوچک). پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته برنامه ریزي و توسعه روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.

28-هومن، ح. ( 1375 ) آمار توصیفی در علوم رفتاري، تهران:  نشر پارسا.

  منابع  لاتین:

David, M. J. R. 2002. Rural Community ICT Applications: The Kothmale Modle. EJISDC, Vol. 8, No. 4, pp.18-

-Krejcie, R. V. and Morgan, D.W197٠. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, Vol. 30, p.608.
Leagran, A. S(2002). The petrol station and the Internet café: rural technospaces for youth. Journal of Rural Studies, Vol. 18, p. 157-168.
Malecki, E. J. 2003. Digital development in rural areas : potentials and pitfalls. Journal of Rural Studies, Vol. 19, pp. 201-214.
Mathur, A. and Ambani, DH. (2005). ICT and rural societies: opportunities for growth. The International Information & Library Review, Vol. 37, pp.  345- 351.

چكيده:

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی  زاهدان  می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران روستایی که بصورت نمونه تعداد 105 نفر میباشند .این  تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است  همچنین  روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي است.. روش آزمون مورد استفاده در این پژوهش  رگرسیون خطی ، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی می باشد. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است .  جامعه آماری  نمونه ایی از افراد ساکن  روستا که از خدمات الکترونیک استفاده می کنند و بصورت نمونه تعداد 105نفر می باشند.. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. پس از آزمون فرضیات پژوهش نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین متغیرهای عوامل موثر برتوسعه خدمات الکترونیک،الویت عوامل موثر برتوسعه خدمات دولت الکترونیک و راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک بر میزان استفاده کاربران از خدمات الکترونیک رابطه مثبت و معنادار  وجود دارد.

کلیدواژه ها: توسعه خدمات الکترونیک، کاربران روستایی

فصل اول

 كليات تحقیق

1-1.مقدمه

تحولات دهه  پایانی سده ی بیستم میلادی در تاریخ علم و صنعت بی سابقه بود،زیرا دستاوردهای انقلاب صنعتی و انقلاب الکترونیک با تحولات فناوری اطلاعات به هم آمیخت و فناوری ارتباطات و اطلاعات (آی سی تی) را پی ریخت. آی سی تی) محصولی بود که دستاوردها و پیامدهای آن در ذهن گروهی عظیم از پدیدآورندگان آن نمی گنجید، (آی سی تی )، فناوری نوینی است که توانسته است خیلی زود تمامی حصارها، قیدو بندها را گسیخته و مرزهای جغرافیایی در عرصه های مختلف، پنج قاره عالم را درنوردیده و بر کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی اثر گذارد.. عرصه تأثیرگذاری    فناوری های ارتباطات و اطلاعات تنها به محیط­های شهری منحصر و محدود نمی­شود  و دامنه آن حتی دور دست­ترین مناطق روستایی را در برمی­گیرد و  میتواند نقش موثری در فرآیند توسعه روستایی ایفا کند. مدل سازمان ملل، فرآيند توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي داراي پنج مرحله اصلي پیدايش، ارتقاء، تعامل، تراکنش و يکپارچگي است. ايران از سال ١٣٨٢ اولین مرحله در فرآيند توسعه اين فنآوري را براي جوامع روستايي آغاز کرد.در حال حاضر مراحل پنجگانه، انجام شده و وقت آن رسیده است تا عوامل مؤثر در پذيرش و بکارگیري فنآوري اطلاعات و ارتباطات در بین روستائیان مورد ارزيابي قرار گیرند. ھمین امر ضرورت و اھمیت اين پژوھش را روشن مي سازد . افزايش دسترسي به فناوري مي تواند يك عامل حياتي در رشد اقتصادي مناطق روستايي باشد. اما در عين حال براي تحقق، نيازمند همكاري توامان دولت، بخش خصوصي، و صنعت است. بررسي و نگاهي به فعاليت هاي ساير كشور ها در اين راستا و استفاده از تجربيات آنها نيز مي تواند در صورت بومي شدن با شرايط كشور، در حركت ما به اين سمت ياري رسان باشد (بهرامیان، ١٣٨٦ ).

1-2.بیان مسئله

امروزه استفاده از ابزارها و فن آوری های روز دنیا باعث می گردد که در امر تجارت بهبود و پیشرفت بهتر و بیشتری نسبت به روش انجام آن د ر گذشته ایجاد شود . یکی از این ابزارها ، ابزارهای الکترونیکی است . با استفاده از ابزارهای الکترونیکی فواصل کوتاه گردیده ، ارتباطات سریع تر ، مثمر ثمرتر و همگانی تر شده است .جامعه اطلاعاتی در جهان در حال شکل گیری است و شهرها و روستاهای الکترونیکی که زیرمجموعه تفکر جامعه اطلاعاتی می باشند در سالهای اخیر در دنیا مطرح شده اند . کشور ایران همگام با بسیاری از شورهای پیشرو جهان نسبت به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی اقدام کرده است و تلاش می کند با استفاده از این فناوری خدمات دولتی را به دورترین نقاط کشور منتقل نماید . در این راستا اقدامات متعددی انجام گرفته است که از مهمترین آنها می توان به اجرای پروژه تجهیز ده هزار روستای کشور به دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی اشاره نمود .در ايران با حمایت تام شرکت مخابرات ایران، بيش از 8500 دفتر خدمات ارتباطي در روستاهاي كشور راه اندازي شده است، كه اميد است با مشاركت و مساعدت ساير وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهاي مرتبط اين روند تقویت يافته و در انتهای برنامه پنج ساله چهارم به 10000 دفترداشته باشيم .روستائيان همواره يکي از مصرف کنندگان اصلي توليدات شهري بوده‌اند که براي رفع مايحتاج خود مرتباً به شهرهاي اطراف خود رفت و آمد داشته و دارند.يکي از وظايف مهم سازمانها در پیاده سازی دولت الکترونیک آن است که بتواند سرويسها و خدمات خود را بگونه‌اي طراحي نمايد که روستائيان نيز بتوانند از آن سرويسها  بهرمند شوند و نيازي به حضور فيزيکي آنها در شهرها کمتر باشد. افزايش دسترسي به فناوري مي تواند يك عامل حياتي در رشد اقتصادي مناطق روستايي باشد. اما در عين حال براي تحقق، نيازمند همكاري توامان دولت، بخش خصوصي، و صنعت است. بررسي و نگاهي به فعاليت هاي ساير كشور ها در اين راستا و استفاده از تجربيات آنها نيز مي تواند در صورت بومي شدن با شرايط كشور، در حركت ما به اين سمت ياري رسان باشد در ايران بحث توسعه دفاتر خدمات الکترونیک(ICT) روستايي به عنوان پيشخوان دولت توسعه يافته است و قرار است تا پايان برنامه توسعه چهارم ده هزار روستاي کشور به اين دفاتر مجهز شود.  از آنجا كه تجربه توسعه خدمات الكترونيكي از طريق دفاتر ICT روستايي براي اولين بار در كشور انجام شده است، نيازمند تحقيقات مختلف براي شناسايي و بكارگيري درست كاربردهاي مرتبط با روستا مي‌باشد. اين دفاتر اگرچه به لحاظ فيزيكي برپا شده ولي هنوز خدمات مورد نياز روستائيان را بصورت كامل تامين نكرده است. از جمله چالشهاي شناسائي شده عدم موفقيت كامل اين پروژه ملي به نبود سرويسها و خدمات برخط دستگاههاي دولتي مرتبط با روستا مي‌باشد. نبود كاربردهاي متنوع برخط ديگر كه مي‌توانند از طريق دولت الكترونيكي و پيشخوان دولت ارائه شوند مشكل ديگر اين دفاتر مي‌باشند. تجزيه و تحليل اقدامات انجام شده و كاربردهاي عملياتي خوبي كه هم اكنون از طريق اين دفاتر به مرحله بهره‌برداري رسيده است . )گرانمايه پور، ١٣٨٥)

در پارادایم های فکری و رویکرد های نوین توسعه روستایی، بهره گیری از دانش و اطلاعات و به تبع آن ابزارها و تکنولوژیهای انتقال و تبادل آن، حائز اهمیت و جایگاه ویژه ای است. بر همین اساس، در راهبردهای توسعه پایدار، جامعه محور و یکپارچه روستایی، بهره گیری از ساختارها و برنامه های مرتبط با معماری اطلاعات و مدیریت دانش که امروزه در شکل نوین آن در بسترهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات قابل انجام است، از اولویت بالایی برخوردار بوده و براحتی می توان کارکردهای گوناگون توسعه را در ارتباطی تنگاتنگ و هم افزا با کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی نمود. فناوري اطلاعات و ارتباطات مجموعه‌اي در هم تنیده از اجزاء مرتبط با یکدیگر، شامل زيرساختها و فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي، كاربردها، خدمات، نيروي انساني و نیز ساختارها و سازمانهاي متولي است كه در ارتباط با نظام اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و جغرافيايي یک کشور فعاليت مي‌نمايند. در نظام مرتبط با خدمات الکترونیک روستايي، چنين مجموعه‌اي مي‌بايست تمركز بر محيط‌هاي روستايي نموده و در تعامل با سطوح توسعه، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي باشد. لذا، خدمات الکترونیک روستايي، مقوله ای پیچیده بوده و توسعه آن مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانة فناوري، خدمات و آگاه سازي (شروط لازم) با در نظر گيري نوعي نظام پشتيباني سازماني، نيروي انساني، برنامه‌اي و همانند آن (شرط كافي) می باشد.یکی از ابزارهای لازم برای راهگشایی و استفاده از قابلیتهای خدمات الکترونیک روستايي، شناسایی و تحلیل دقیق ابعاد مختلف خاصه بررسی نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدهای مطرح می باشد.( ازکیا و غفاري، ١٣٨٣ (

.لذا توسعه خدمات الکترونیک در روستا ها امری ضروری و مهم تلقی میگردد .بنابراین  سوال اصلی تحقیق عبارت است از:

عوامل موثربر  توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی کدامند؟

1-3.اهمیت وضرورت موضوع تحقیق

با توجه به اینکه افزایش جمعیت وبیکاري و فقر در حوزه روستایی، مهاجرت روزافزون روستاییان به سوي شهرهاي بزرگ و …. از جمله دلایلی هستند که ضرورت و اهمیت توسعه پایدار روستایی را نمایان می سازد.که مطالعات انجام شده درباره خدمات الکترونیک روستایی (ICT)چند سالي است كه در دنيا مطرح شده است ودر كشور ما نيز از سال 1382 به بعد كتاب ها، مقالات و رساله هاي دانشگاهي به طور مستقيم وغير مستقيم در اين مورد به تحقيق پرداخته اند كه مي توان به مواردي از آن ها اشاره كرد:بنابراین توسعه خدمات الکترونیک  و گرایش و ایجاد انگیزه و افزایش جذب روستاییان به استفاده از خدمات الکترونیک در دسترس  یک ضرورت مهم و کاربردی تلقی گردیده که با ایجاد بستر مناسب واین امر امکان پذیر خواهد گردید.

علي اكبر جلالي در كتابي تحت عنوان  »يك سال تلاش در توسعه فناوري اطلاعات« نتيجه تلاش ها و فعاليت هاي انجام شده در راستاي تحقق فناوري اطلاعات و گسترش آن درايران را بيان نموده و مشكلات پيش روي در اين زمينه را برشمرده است (جلالي، 1381) .

-جلالي، روحاني و زارع در كتاب  » روستاهاي الكترونيكي « به طور مستقيم اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستاها را بررسي كرده اند و ضمن بيان ضرورت استفاده ازفناوري اطلاعات و ارتباطات در روستاها و بيان نمونه هاي موفّق جهاني آن به بررسي دستاوردهاي اجتماعي و اقتصادي اين پديده در روستاها پرداخته اند. ضمناً اين كتاب در حال حاضر تنها كتاب فارسي در زمينه ICT روستايي است (جلالي، روحاني و زارع، (1385  .

-رضواني در كتاب  » مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران « توجه بهخدمات الترونیک  را از اولويت هاي اساسي در فرايند برنامه ريزي توسعه روستايي كشور دانسته و از آن به عنوان ابزاري ضروري جهت رشد و توسعه روستايي ياد كرده است و به كاربردهاي متنوع و گسترده ICT و ITدر نواحي روستايي اشاره نموده است (رضواني، 1387 ) .

-يافته هاي پژوهشي الهامي با عنوان » بررسي زمينه هاي گسترش ICT در توسعه روستايي در دهستان دابوي شمالي محمودآباد« نشان مي دهد كه موانع مديريتي، فني، فرهنگي – اجتماعي از محدوديت هاي عمده گسترش خدمات الترونیک در اين منطقه محسوب می شود (الهامي،.1385)

-نوري در پژوهشي با عنوان »تحليل زمينه هاي گسترش هاي فناوري جديد اطلاعاتي و ارتباطي در توسعه روستايي«  به اين نتيجه رسيده است كه جهت دستيابي به آثار مثبت فناوري اطلاعات و ارتباطات ضروري است بستر مناسب براي گسترش كاربرد اين فناوري در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، سياسي و محيطي در همه سطوح اعم از ملّي،منطقه اي و محلّي فراهم شود (نوري، 1385) .

-در سال 1382 اولين همايش توسط  »كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا«  پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار گرديد كه در مجموعه مقالات ارائه شده در اين همايش، ابعاد متفاوت كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي مورد بحث قرار گرفته است.

-در سال» 1384  همايش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه محلّي « در روستاي قرن آباد از توابع استان گلستان اولين مركز ICTروستايي كشور برگزار شد و در آن گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي مورد بررسي قرار گرفت.

– يافته هاي هدايتي مقدّم در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان »ارزيابي نقش دفاتر  ICTروستايي در ارائه خدمات به نواحي روستايي استان اصفهان: مطالعه موردي روستاهاي سين، مديسه، مهرگان و كبوترآباد « نشان مي دهد كه دستاوردهاي اقتصادي دفاتر ICT بيشتر از دستاوردهاي اجتماعي و فرهنگي است و علي¬رغم توانمندي هاي بالاي دفاتر در ارائه خدمات، فعاليت اين دفاتر عمدتاً به خدمات پستي و پست بانك محدود مي باشد (هدايتي مقدم، 1387) .

-بدرقه در كتاب خود تحت عنوان»  استراتژي هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات«ICT  به كليات و مفاهيم ICT و كاربردهاي مختلف اين فناوري پرداخته و همچنين به روستاي الكترونيكي اشاره و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا را در فصل هشتم كتاب توضيح داده است (بدرقه، 1385)

ثرین- پذيرش آي سي تي در بين نوجوانان نروژي را بررسي كرده و با تمركز بررفتار و توان پذيرش آي سي تي بر مبنای دو فرضية اساسي، عوامل مؤثر بر پذيرش اين فناوریها را تقسيم بندي كرده است . بر اساس نخستين فرضية او مبنی بر وجود رابطه بين آي سي تي و كاربران برای پذيرش اين فناوری ها، عوامل مؤثر بر پذيرش عبارت اند:از ويژگي هاي آي سي تي، ويژگي هاي كاربر، و ويژگي هاي مربوط به ارتباط بين آي سي تي و كاربر . در فرضية دوم، وجود احساس نياز به آي سي تي و وجود امكانات براي پذيرش آن دو شرط اساسي پذيرش برشمرده شده اند.

1-4.اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به  بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با استفاده از مدلهای ttf وutaut می پردازد، اهداف زیر مد نظر است : که

-اهداف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با استفاده از مدلهای ttf وutaut  می باشد.

اهداف فرعی :محقق با توجه  به  کمبود تحقیقات  موجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت خدمات الکترونیک در میان کاربران روستای و افزایش فهم استفاده کنندگان از علم الکترونیک و میزان توسعه این علم جهت انجام امور در مناطق روستایی  بدین نتیجه رسیده است که انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.که این اهداف فرعی پژوهش شامل :

الف-تاثیر عوامل توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی

ب-تاثیر اولویت عوامل اثر گذار برتوسعه خدمات الکترونیک و ارتباط ان با میزان استفاده کاربران روستایی

ج-بررسی  راهکارهای توسعه خدمات الکترونیک و میزان استفاده  از آن در میان کاربران روستایی می باشد.

1-5.چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشأت گیرد. به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند. (خاکی، 1387، 30).1

تمامي مطالب ياد شده در بالارا مي توان در سوال هاي اصلي تحقيق تلخيص كرد .

 1-6.سؤالات تحقیق

سوال اول- عوامل  موثر  بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی کدامند ؟

سوال دوم-اولویت عوامل موثر بر  توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی چگونه است ؟

سوال سوم-  راهکارهای   توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی چیست؟

 1-7.قلمرو مطالعاتی تحقیق

الف- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی در حوزه مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد..

قلمرو مکانی

دراین تحقیق جامعه آماری  نمونه ایی از افراد ساکن  روستاهای زاهدان که از خدمات الکترونیک استفاده  می کنند و بصورت نمونه تعداد 105نفر می باشند

قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای ابتدای دیماه سال 1391 تا پایان  دیماه سال 1392 می باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عوامل موثر بر توليدات علمي اعضاي هيات علمي داراي مقاله هاي ISI و ISC
 • برچسب ها : , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122