پايان نامه بررسي عوامل موثر بر توليدات علمي اعضاي هيات علمي داراي مقاله هاي ISI و ISC

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر توليدات علمي اعضاي هيات علمي داراي مقاله هاي ISI و ISC یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عوامل موثر بر توليدات علمي اعضاي هيات علمي داراي مقاله هاي ISI و ISC بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات
1-کلیات 2
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف پژوهش 5
1-4-1- هدف اصلی 5
1-4-2- اهداف فرعی 5

فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین
2- مبانی نظری و تحقیقات پیشین
2-1- مبانی نظری پژوهش 6
2-1-1- علم چیست؟ 6
2-1-1-1- تحولات علم در ایران 9
2-1-1-2- علم و فن آوری 10
2-1-2- دانشگاه و تولید علم 11
2-1-2-1- اعضای هیات علمی 12
2-1-2-2- ارتباطات علمی 14
2-1-3- موانع تولید علم 17
2-1-4- علم سنجی 22
2-1-4-1- اهمیت علمی سنجی 23
2-1-5- نتیجه گیری 24

2-2- پیشینه پژوهش

2-2-1- تحقیقات داخلی 25
2-2-2- تحقیقات خارجی 34
2-3-3- جمع بندی 38
2-3- سوالات پژوهش 39
2-4- تعریف مفاهیم و متغیرها
2-4-1- تعاریف مفهمومی 39
2-4-1-1- پایگاه موسسه اطلاعات علمی(ISI) 39
2-4-2-2- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) 40
2-4-1-3- تولیدات علمی 40
2-4-1-4- عوامل سازمانی 40
2-4-1-5- عوامل فردی 41
2-4-2- تعاریف عملیاتی 41
2-4-2-1- پایگاه موسسه اطلاعات علمی 41
2-4-2-2- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 41
2-4-2-3- تولیدات علمی 41
-4-1-4- عوامل سازمانی 42
2-4-1-5- عوامل فردی 42
2-4-1-6- ارتباط علمی 42

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3- روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 44
3-2- روش پژوهش 44
3-3- جامعه مورد مطالعه 44
3-4- روش نمونه گیری 45
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات 45
3-5-1- پایایی 46
3-5-2- روایی 47
3-6- روش گردآوری داده ها از پایگاه های ISIو ISC 47
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 49

فصل چهارم: یافته ها
4- تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- مقدمه 51
4-2- یافته های توصیفی پژوهش 51
4-2-1- توزیع اعضا برحسب مهارت های اطلاعاتی 53
4-2-2- توزیع اعضا برحسب رضایت خدمات رفاهی دانشگاهی 52
4-2-3- توزیع اعضا برحسب رضایت امکانات و تجهیزات پژوهشی 53
4-2-4- توزیع اعضا برحسب میزان ارتباط علمی 54
4-3- پاسخ به سوالات پژوهش 55
4-3-1- سوال اول 55
4-3-2- سوال دوم 57
4-3-3- سوال سوم 58
4-3-4- سوال چهارم 60
4-3-5- سوال پنجم 61
4-3-6- سوال ششم 62
4-3-7- سوال هفتم 64
4-3-8- سوال هشتم 64
4-2-9- سوال نهم 64
4-3-10- سوال دهم 65
4-3-11- سوال یازدهم 66
4-3-12- سوال دوازدهم 66

فصل پنجم: بحث، نتایج، و نتیجه گیری
5- بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 70
5-2- خلاصه نتایج پژوهش 70
5-3- بحث از یافته های حاصل از پژوهش 71
5-4 نتیجه گیری 76
5-5- پیشنهادات 77
5-6-1- پیشنهادات پژوهش 77
5-6-2- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده 78

فهرست منابع
منابع فارسی 79
منابع انگلیسی 84

پیوست
پیوست 1: پرسش نامه 87

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

 ابراهیمی، سعیده (1386). مطالعه میزان حضور موسسات علمی و پژوهشی ایران در تحقیقات بین المللی ( پایگاه ISI WEB OF SCIENCE )بر مبنای شاخص های کمی و کیفی علم سنجی در سال های 1997-2006. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز.

اعظمی، محمد (1389). “بررسي ميزان و عوامل موثر بر توليد علم در ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان طي سال­هاي 2007-2000″، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 51(13).

برات پور، رویا (1381). بررسی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت های علمی پژوهشی اعضای هیت علمی گروه های کتابداری دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی ایران.

 

پاریاد، رحمان (1382). بررسی موانع انجام پژوهش در بین اعضای هیات علمی گروه­های آموزشی علوم انسانی در دانشگاه­های اصفهان و منطقه غرب کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی. دانشگاه اصفهان.

تقی پورظهیر، علی (1370). “رسالت و نقش مدیریت دانشگاه ها در جهان امروز: درآمدی بر مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی”، مدیریت دولتی، 12: 53-43.

تودارو، مایکل (1387). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: نشر کوهسار، ص: 504.

حجازی، یوسف؛ و ژاله بهروان (1388). “بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی کشاورزی مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی استان تهران”، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5 (1): 60 -47.

حدادی، مهرداد؛ و ابراهیم حدادی (1372). “نقش مدیریت آموزش، تحقیقات و مشارکت و رشد و توسعه صنعت”، خلاصه مقالات کنگره بین المللی پیشبرد علم و تکنولوژی در جهان اسلام، دانشگاه تهران.

داوری اردکانی، رضا (1390).” وضع کنونی علم در کشور”، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13(49): 17-1.

دیانی، محمد حسین (1361). “کتاب سنجی”، نشر دانش، 2(4): 47-40.

رسول آبادی، مسعود (1386). “بررسی میزان آشنایی اعضای هیات علمی و سایر مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شیوه­های جستجوی اطلاعات در اینترنت و رابطه آن بر فعالیت­های علمی و پژوهشی آنان”، مجله نما، 8 (2).

ریچارد ام، ستیرز و لیمان، پورتر(1372). انگیزش و رفتار در کار. ترجمه امین الله علوی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

سلیمانی، محمدرضا (1387). عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران.

سن گوپتا، آی.ان (1372). “مروری بر کتاب سنجی، اطلاع سنجی، علم سنجی و کتابخانه سنجی”. ترجمه دخت وزیر پور کشمیری، اطلاع رسانی،10(2): 58-38.

سوپ چی، هیونگ (1372). “نقش تکنولوژی در توسعه ملی: تجربه کره”، رهیافت، 5: 17-1.

شفیعا، محمد علی (1372). “انتقال تکنولوژی و ارتباط آن با دانشگاه”، مجله اقتصادی، 8(2): 39-36.

شوار، رابرت؛ و پائول کیمبرلی (1376). تکنولوژی اطلاعات و تسهیل تجارت ملی. ترجمه محمد لطفی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

طالبی، محمد (1381). “بررسی عوامل موثر در تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر”، فصلنامه رهیافت،196-184.

طایفی، علی (1380). موانع  فرهنگی توسعه تحقیق در ایران، تهران : آزاد اندیشان.

طبیبی، جمال الدین(1373). “نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی”، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 3و4: 50-22.

طیفوری، فاطمه (1383). بررسی وضعیت کمّی تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور طی سال‌های ۷۵-‌۸۰، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران.

ظهور، علیرضا؛ و علیرضا فکری (1382). “موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران”، پایش، 2(2): 125 -118.

عبادی فر، اصغر؛ محمدی، محمدرضا؛ و ناصر ولائی (1384).”عملکرد پژوهشی و نیازهای آموزشی پژوهشی اعضای هیات علمی دندانپزشکی کشور”. مجله دندانپزشگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 18(4) :101-95.

علمداری، علی کرم؛ و اسفندیار افشون (1382). “موانع موجود در انجام فعالیت های پژوهشی از دیدگاه اعضا هیات علمی دانشگاه های شهر یاسوج”، ارمغان دانش، 8(29): 35 -28.

فرمانبر، ربیع الله؛ و فریبا عسکری (1383). “بررسی عوامل بازدارنده انجام تحقیق از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان”. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،14(54): 91 -84.

فرمهینی فراهانی، محسن (1373). رابطه تخصص اعضای هیات علمی با موضوع مورد تدریس آنها در دانشکده های علوم تربتی و علوم پایه، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

فروغی، فیض الله؛ و هادی خرازی (1384). “وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه”. آموزش در علوم پزشکی،14 : 199-194.

فدایی، غلامرضا؛ و هایده حسن زاده کمند (1389). “بررسی تولیدات علمی اعضای هیات علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه تبریز طی سال های 81- 86”. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 16(2): 175 -157.

فضل الهی، سیف الله (1388). “شناسایی و طبقه بندی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های استان قم”. معرفت، 18(141) : 142 -137.

فقیه، نظام الدین (1379). علم و فن آوری، شیراز: نوید شیراز، ص: 11.

فقیه، نظام الدین؛ سرافراز، لیلا (1372). “آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات”. دانش مدیریت،22: 29-22.

قاسمی، جواد؛ حسینی، محمود؛ و یوسف حجازی (1388). “تحلیل عوامل موثر بر موفقعیت اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران در زمینه ارائه خدمات برون دانشگاهی”. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 1: 20-1.

قاضی پور، فریده (1381). بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی و جامعه دانشگاهی و پژوهشی. پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه تهران.

قائمی طلب، سیدمحمد (1385). بررسی عوامل موثر بر چاپ مقالات علمی در نشریات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزا د اسلامی واحد تهران شمال.

 

کریمیان، زهرا (1387). بررسی موانع فعالیت های تحقیقاتی در دانشگاه از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید بهشتی.

کلاه چی، محمدرضا (1376). “ابزاری برای ارزیابی مجلات علمی”. رهیافت، 15: 33-28.

کورکی، مسعود؛ محجوب،حسین؛ و نسرین شیخ (1386).” بررسی عوامل موثر بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان”. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 14(4): 63 -59.

 

گدازگر، حسین؛ و محمد باقر علی زاده اقدم (1385). “مطالعه عوامل موثر بر تولید در بین اعضای هیات علمی دانشگاه ها (نمونه مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز)”، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 2: 148-123.

گنجی، علیرضا؛ و اسدالله آزاد (1384).” بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. کتابداری و اطلاع رسانی، 29: 62-33.

لاریجانی، فاضل (1370). “علم، تکنولوژی و توسعه”، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی،1: 51-42.

محمدی، اکرم (1384). بررسی اثر عوامل سازمانی و فردی بر فعالیتهای علمی در ایران. پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشکده تربیت مدرس.

محمدی، اکرم (1386). “تاثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش”، مجله جامعه شناسی ایران، 8(1): 75-52.

مردوخی، بایزید (1372). “دانشگاه، صنعت و ارتقای تکنولوژی”، دفتر دانش، 1(4): 6.

 

یونسکو (1384). علم در جامعه اطلاعاتی. ترجمه سودابه نوذری امینی و ویراستاری فریبرز خسروی، تهران: کتابخانه ملی ایران، ص: 8.

REFRENCE

 Abramo, Giovanni, Angelo, ciriaco anderea, & Alessandro Caprasecca (2009). “Gender difference in research productivity: a bibliometric analysis of the Italian academic system”,Scientometrics, 79(3): 517-539.

Allison, Paul D., &  John A. Stewart (1974).”productivity differences among scientist: evidence for accumulative advantage”, American Sociological Review, university of Wisconsin, 39: 596-606.

brownlee, Ann; Gonzales, L. D; and Indra Pathmanatha (1990). strategies for involving universities and research institutes in health systems research.ottawa: international development research centre.

Bauer, Martin ; Asdis Ragnarsdottir (1996), “A New Resource For Science Communication Studies”, Public Understanding Science, 5:55-57.

Beck. M .T (1978). ” Editorialstatement”.  Scientometrics, 1(1): 1-2.

چکیده

 در این پژوهش به  بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز که دارای مقاله های ISC و  ISI در سال های 1385-1389بوده اند، پرداخته شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که حاوی سوالاتی درباره ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، مهارت های اطلاعاتی آنان، خدمات رفاهی و پژوهشی دانشگاه، مجراهای ارتباطی، عوامل انگیزشی، و موانع و تنگناهای علمی بود. نتایج حاصل از محاسبه پایایی و بررسی روایی پرسشنامه مطلوب بود. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز که در بازه زمانی 1389-1385 در دو پایگاه موسسه اطلاعات علمی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دارای مقاله بوده اند، می باشد که 466 نفر بوده اند. از این تعداد، 250 نفر به طور طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژهش نشان داد که بین میزان تولیدات علمی اعضا بر حسب سن، گروه های آموزشی، مرتبه علمی، و سابقه کار تفاوت معنی داری وجود دارد. بین مهارت های اطلاعاتی اعضای هیات علمی و میزان تولیدات علمی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت اما بین میزان تولیدات علمی با رضایت اعضا از خدمات رفاهی دانشگاهی، رضایت از امکانات و تجهیزات پژوهشی و میزان ارتباطات علمی، رابطه معنی داری وجود نداشت. در مورد مجراهای ارتباطی، اعضای هیات علمی مجلات علمی و تخصصی را مهم ترین مجرای ارتباطی دانسته اند. از بین عوامل انگیزشی، علاقه به دانش افزایی و از بین موانع و تنگناهای انجام فعالیت پژوهشی، کمبود بودجه و اعتبارات پژوهشی به عنوان مهم ترین مانع انجام فعالیت پژوهشی شناخته شده است.

فصل اول

1-کلیات

1-1- مقدمه

پویایی تفکر علمی با اتکا به خلاقیت نهفته الهی و قوه فعال اندیشه و ارزش بخشیدن به مرتبه تفکر و تعلیم و تعلم به نو آفرینی و پیشرفت فضای عمومی زندگی و ارتقای تمدن بشر منجر شده است. این پیشرفت، حاصل تلاقی فرهنگ­ها و تمدن­های گوناگون و نتیجه فرایند رشد یابنده در ابعاد مختلف است که توانمندی، توسعه و استقلال واقعی کشورها را، که با توانایی آنها در تولید علم و تحقیقات نسبت مستقیم دارد، در برمی­گیرد ( فضل الهی، 1388) .تولیدات علمی به عنوان منابع مهم در کشورها به حساب می آید و عاملی بسیار مهم برای رها شدن از وابستگی ها و استقلال کشورها به حساب می­آیند. در جوامع امروزی توانمندی و توسعه اقتصادی نسبت مستقیم با تولیدات علمی – پژوهشی آن کشورها دارد و تولیدات علمی موتور محرکه برای کشورها به حساب می­آید. امروزه، تحقیقات پس از آموزش نیروی انسانی به مثابه یکی از ستون های لازم برای توسعه سالم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تلقی می­گردد و فرض توسعه یافتگی در دراز مدت، بدون تاسیس یک نظام تحقیقاتی در کشور، فرض محال است زیرا خود­­اتکایی در علم و فن آوری باعث بوجود آمدن تحرکی کیفی و پویا در چرخه تحقیقات هر جامعه  می­باشد (سلیمانی، 1387).

برای تولید علمی و ایجاد تحقیقات و پژوهش نیاز به ایجاد برنامه ریزی و راهبرد­­­های­ست تا بتواند منجر به توسعه علمی و پژوهشی شود. در این راهبردها باید اهداف لازم برای رسیدن به تحقیق و پژوهش با کیفیت لحاظ گردد تا به یک شکوفایی علمی در جامعه دست یافت.

در جامعه ایران امروز، به رغم این که سالانه درصد اندکی از تولید ناخالص داخلی صرف امور پژوهشی می­شود، با این حال، این نسبت به دلیل وجود پاره ای مسایل و موانع از قبیل موانع مالی، تجهیزاتی، مدیریتی، ساختاری و فرهنگی از وضع مطلوبی برخودار نیست. علم و پژوهش در جامعه ایران علاوه بر اصول، روش و ابزارهای پژوهشی دارای الزاماتی است که بدون آن امکان انجام تحقیق عینی و شناخت دقیق پدیده­ها و مسایل وجود نخواهد داشت (طایفی، 1380).

با این حال کشور ما در سال­های اخیر رشد علمی بسیار خوبی داشته است. در مجله ساینس متریکس[1] با عنوان30 years in science: secular Movements in knowledge creation   به این مسئله پرداخته شده است که سرعت رشد علمی در کشورهای خاورمیانه افزایش یافته (تقریبا چهار برابر جهانی )که ایران و ترکیه در راس این کشورها می باشند. به طور خاص، ایران یکی از سریع ترین ظرفیت­های علمی را داشته که جهان در طول این دو دهه به خود دیده است ودر توجیه پیشرفت حیرت انگیز ایران این گونه می نویسند که ” شواهد مربوط به رشد و تاکید روی زیررشته ها و راهبردها نشان می­دهد که این امر ممکن است ناشی از برنامه توسعه فن آوری هسته­ای بحث برانگیز ایران باشد”(آرچمبولت[2]، 2010).

بدون شک نقش دانشگاه ها به عنوان پایگاه های علمی بسیار مهم است. به نظر بالدوین[3](1985) دانشگاه یا دانشکده در واقع همان وجود مجموعه اعضای هیات علمی آن است و آنان ارزشمندترین و اساسی ترین منابع یک دانشگاه هستند. تجهیز یک موسسه به علم، دانش، توان قابلیت ها حرفه ای، و تعهد و انگیزه واقعی آموزش و پژوهش کیفی در نبود اعضای هیات علمی غیر ممکن است (دون[4]، 1998). دانشگاه یکی از پر ارزش­ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد که می تواند سبب گسترش توانایی­ها و ظرفیت های فکری، کیفیت، دانش و مهارت­های فنی، خلاقیت و نوآوری شود. همچنین این نهاد باعث افزایش توان قابلیت های انسان­ برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین بهره مندی از منابع، دستاوردها، و امکانات جامعه و به طور کلی، شرایط بهبود زندگی مادی و معنوی افراد جامعه گردد. از سویی پیوندی که اطلاعات و جامعه با یکدیگر برقرار کرده اند و نیازی که جامعه برای حل مسائل مختلف به اطلاعات دارد، موجب شده که تمامی پدیده­های جامعه نیازمند اطلاعات گردند و تحول پدیده­های اجتماعی در گرو ارتقای سطح دانش افراد جامعه باشد. در این بین نظام­های آموزش عالی و کارکردهای مختلف آن به عنوان مهم ترین و موثرترین ابزار جوامع برای مقابله با چالش­های هزاره سوم و توسعه دانش مدار و جامعه ای دانایی محور مطرح می­باشند. بنابراین، پیوند آموزش عالی بخش­های مختلف جامعه می تواند در راستای رشد و اعتلای جامعه از اهمیت و جایگاه بسیار ضعیفی برخوردار باشد ( قاسمی،حسینی، و حجازی، 1388).

تولیدات علمی به شکل­های مختلفی وجود دارد. کتاب­ها، پایان نامه­ها، طرح­های پژوهشی، ثبت اختراعات، و مقالات تحقیقی علمی- پژوهشی داخلی و خارجی، نمونه هایی از تولیدات علمی  به حساب می آیند. تعداد انتشارات علمی، در واقع، مهم­ترین شاخص کمی تولید علم محسوب می­گردد (پاپون[5]، ریمی[6]، 1996). فعالیت علمی با تولید انتشارات علمی اندازه­گیری می­شود و انتشار، محصولی اساسی از کار علمی است (جکوبسون[7]، 1997).

در حوزه فعالیت­های علمی- تخصصی، معمول­ترین ابزار برای انتقال اطلاعات نو، نشریات علمی هستند. همگان مجلات علمی را مهم­ترین مجرای رسمی انتقال و نشر اطلاعات علمی و فنی می­دانند. اصولاً موسسات تحقیقاتی و آموزش عالی حاصل کار خود را به صورت مقاله در مجلات علمی ارائه می­کنند و منابع اصلی تغذیه مجلات علمی، محسوب می­شوند. مقاله علمی، در واقع سهم دانشمند را در پیشبرد دانش نشان می­دهد و ملاکی برای ارزشیابی فعالیت­های او توسط همکاران و کارفرمایان به حساب می­آید. از سوی دیگر، میزان اهمیت یک زمینه علمی خاص- اعم از هزینه­ای که صرف تحقیقات در آن زمینه علمی می­شود و یا میزان مصرف محققان از مطالب یک زمینه علمی خاص- را می­توان از طریق تعداد مقالات و ارجاعات مجله یا مجلاتی که موضوع خاص مقالاتشان آن زمینه علمی است، بررسی کرد (کلاه چی،1376). مجلات علمی از آن جهت که آخرین دستاوردهای علمی را در هر رشته نشان می دهد دارای اهمیت می­باشند در این میان، تحلیل انتشار مقالات و کتاب­های علمی معمول­ترین شیوه ارزیابی میزان تحقیقات علمی به شمار می­آید (دوندر[8]، لویز[9]، 1998).

 1-2- بیان مسئله

به طور قطع می­توان گفت که تحقیق بخش جدائی ناپذیر و اساسی علم است و کشورها سرمایه­های زیادی صرف امور پژوهشی و تحقیقاتی می­کنند، چراکه علم از طریق همین تحقیق ها شکل می­گیرد و سرمایه گذاری روی آن باعث تولید علم بیش تر و درنهایت باعث توسعه یافتگی و استقلال کشورها می­شود. از طرف دیگر، عوامل مختلفی وجود دارد که روند تولیدات علمی را تحت تاثیر قرار می دهد برخی از این عوامل به سازمان های علمی مربوط می شود و برخی دیگر به عوامل فردی. علاوه بر این عوامل انگیزشی افراد برای تولید علم و موانع و تنگناها  موجود برای تولید علم می تواند روی تولیدات علمی تاثیر داشته باشد.

بدیهی است که برای تولید مقاله های علمی هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی، آشنایی با عوامل مختلف که بر روند تولید علمی تاثیر می گذارد، نیاز هست. بر این اساس، تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز که دارای مقاله ISI   و ISC هستند و موانع موجود بر فعالیت­های پژوهشی از دیدگاه آنان می­باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

                                                        

بی تردید تولیدات علمی یکی از شاخص­های پیشرفت صنعتی کشورهاست. تولید علم و سرمایه گذاری روی زمینه های جهت افزایش تولید علم نه تنها باعث رشد اقتصادی در کشورها می شود بلکه باعث رشد فرهنگی، اجتماعی و فنی نیز می­شود. در این ارتباط آموزش کشور و تربیت نیروی متخصص نقش مهمی دارد چرا که با افزایش سرمایه گذاری روی نیروهای علمی کشور و تربیت نیروی جوان و ارزش دادن به این نیروهای، و نیز بسترسازی زمینه­های لازم برای ایجاد محیط علمی برای این نیرو ها می توان گام­هایی در جهت افزایش تولیدات علمی برداشت و به رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فنی در جامعه دست یافت.

در این بین دانشگاه­ها به عنوان محیط علمی می توانند نقش بسیار ارزنده داشته باشند چراکه دانشگاه ها، با ایجاد محیط پژوهشی در کنار محیط آموزشی و اولویت دادن به آن، می توانند گام هایی برای حل مسائل بردارند. این نهاد می­تواند با ایجاد محیط پژوهشی و جو مشارکتی که در آن اعضا می توانند از همکاری سایر اعضا بهره ببرند سعی در از بین بردن نیازهای برخواسته از بطن جامعه بردارد. با توجه به نقش خطیر دانشگاه­ها و اعضای هیات علمی در تولید علم ضرورت می­یابد که عوامل موثر بر تولید فعالیت ها علمی و تولید مقاله شناسایی گردد و سیاست­ها و تصمیم­های لازم جهت بهبود وضعیت علمی کشور برداشته شود.

اهداف پژوهش

  1-4-1- هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز که دارای مقاله ISI و ISC  در سال های 13891385 هستند، می­باشد.

1-4-2- اهداف فرعی :

تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در 5 سال گذشته

تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی

تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی

تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی

تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی

تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

فصل دوم

 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری پژوهش

 مبانی نظری پژوهش شامل چهار بخش می باشد. در بخش اول به علوم و تحولات علم در ایران و علم و فن آوری می پردازد و بیان می کند که رشد تولید علمی در سال ها متمادی به چه صورت بوده است. بخش دوم به دانشگاه و تولید علم، نقش اعضای هیات علمی در دانشگاه ها، تعاریف و مفاهیم ارتباطات علمی و نقش ارتباطات در تولید علم می پردازد. بخش سوم به موانع تولید علم در کشور می پردازد و نهایتاً بخش پایانی به مباحث علم سنجی و اهمیت آن در مسایل علمی پرداخته است.

2-1-1- علم چیست؟

 امروزه در زبان فارسی و عربی کلمه علم به دو معنای متفاوت به کار برده می شود و غفلت از این دو نوع کاربرد اغلب به غلط های بزرگ انجامیده است:

1- معنای نخستین علم به معنای دانستن در برابر ندانستن است. در این معنا علم در برابر جهل است. به همه دانستنی­ها صرفنظر از نوع آن ها علم می گویند. مطابق این معنا اخلاق، ریاضیات، فقه، دستور زبان، مذهب، زیست شناسی و نجوم همه علم اند و هر کس یک یا چند رشته از آن ها را بداند عالم دانسته می شود.

2- کلمه علم در معنای دوم منحصراً به دانستنی هایی اطلاق می شود که از طریق تجربه مستقیم حسی به دست آمده باشد. علم در اینجا در برابر جهل قرار نمی گیرد بلکه در برابر همه دانستنی­ها قرار می گیرد که مستقیماً از آزمون حسی بر نمی خیزد. علم تجربی نوعی از انواع دانستنی­های بسیاری است که در اختیار بشر قرار دارد. رشد علم به معنای دوم عمدتاً از آغاز دوره رنسانس به بعد است در حالی­که علم به معنای مطلق آگاهی (معنای اول)تولدش با تولد بشریت هم آغاز است.

بعضی علم را هر نوع آگاهی فرد از محیط و اطراف خود می دانند و بیان می کنند که علم محصول کنجکاوی انسان است. به عبارتی دیگر قدمت علم را با قدمت انسان یکی می دانند. به هر حال علم چه به معنای آگاهی انسان نسبت به محیط اطراف خود و چه به معنای دانستن در برابر ندانستن و یا دانستنی ها که از طریق تجربه مستقیم حسی به دست آمده باشد تعریف شود، زاییده حس کنجکاوی انسان و نیاز به دانستن است.

دانش تولید شده موجب پیشرفت و تعالی بشر است و دارایی دست یافته ای است که به هیچ دارنده ای تعلق ندارد و سرمایه میراث مشترک همه جوامع بشری است و لذا، طبیعی است که از انسانی به انسان دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقال می یابد. انجام این مهم مستلزم کار خلاق و تصمیم گیری سازنده در زمینه هایی همچون تشخیص نیاز انسان ها، شناخت منابع و هماهنگی و هم آوایی با آرمان های فرهنگی جامعه مورد نظر می باشد و همه این­ها، ضرورت ارزیابی ارزش­ها را ایجاب می کند (فقیه، 1379).

2-1-1-1- تحولات علم در ایران

 تاریخچهّ تولید علم در ایران، به روزگاران کهن بر می گردد و با تاریخ کشور ما عمیقاً پیوند خورده است . در قرون و اعصار گذشته تاکنون در سرزمین ما به علم، عالم، دانش و معرفت توجه فراوانی شده است و مراکزی که از کتب و اسناد تاریخی نگهداری می کرده اند، دارای ویژگی­های بوده اند که امروزه همان ویژگی ها همچنان مورد توجه متخصصان قرار دارند.

از جنبه اعتقادی نیزدر دین اسلام، خواندن و نوشتن و بطور کلی علم و عالم از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است و مسائل علمی از صرف علم بودن خارج شده و در هاله ای از تقدس قرار می گیرند. به همین دلیل نیزعالم ازمنزلت وجایگاه معنوی والایی برخوردار است. علاوه بر آن، ایران از زمان­های بسیار دور جامعه ای دانایی محور بوده است و مردم عقل جمعی و اجماع را می پسندیده اند. این مطلب حتی از نام برخی آثار تاریخی مانند هگمتانه، «همه دانا» کاملاً مشهود است (کیانی هفت لنگ، 1390).

بررسی روند توسعه­ی علم در ایران حکایت از این دارد که طی هفتصد سال (قرن دوم تا نهم هجری) علم در ایران رشد قابل توجهی داشته و دانشمندانی از آن بر خاسته اند که در عرصه علم، شهرت جهانی داشته اند (ابراهیمی، 1386).

با ایجاد مدرسه دارالفنون در دوره قاجار و بعدها با ایجاد دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگر، رفته رفته تولیدات علمی افزایش یافت.در دوره پهلوی و در دهه ها 40 و 50 بعد از افزایش دانشگاه ها و دانشجویان نسبت به قبل  پژوهش ها تکانی خورد به طوری که در سال 1354 تعداد مقالات پژوهشی کمتر از 400 مقاله بوده و این رقم در سال 1357 نزدیک به 700 مقاله رسیده است (منصوری، 1382). در سال های اوایل انقلاب چنان که طبیعی است تعداد مقالات کاهش یافته و در سال 1367( سال پایان جنگ) این رقم در حدود 150 مقاله بوده است (داوری اردکانی، 1390).

به تدریج تعداد تولیدات علمی ایران افزایش یافت به طوری که در سال های اخیر رشد بسیار بالایی هم در سطح خاورمیانه و هم در سطح حتی اروپا داشته است. به گفته مهراد، محققان کشورمان با تولید بیش از 1.3 درصد مستندات علمی دنیا در پایان پنجمین ماه از سال 2011 میلادی برای نخستین بار به رتبه بیست و یکم تولید علم جهان صعود کردند. وی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: ایران با فاصله ای اندک از سوئد و بلژیک که در رتبه های نوزدهم و بیستم تولید علم دنیا هستند قرار دارد و پیش از کشورهایی چون لهستان، دانمارک، اتریش، یونان، نروژ، پرتغال، فنلاند، سنگاپور، مکزیک، ایرلند، جمهوری چک و نیوزیلند در رتبه بیست و یکم تولید علم جهانی در پنج ماه اول سال جاری میلادی قرار گرفته است (مهراد،1390).

[1] Science – Metrix

[2] Archambault

[3] Baldwin

[4] Dunn

[5] Papon

[6] Remmi

[7] Jacobsson

[8] Dunder

[9]Lewis

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونيک در ميان کاربران روستايي
 • پايان نامه بررسي علم و عصمت در تفاسير شيعه (با تاکيد بر الميزان)
 • پايان نامه كتاب شناسي دستور زبان فارسي دوره معاصر(كتاب، مقاله، همايش) 1300 تا 1383
 • پايان نامه بررسي توليد علم دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‏آوساينس از سال 1985 تا پايان سال 2009 ميلادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122