پايان نامه بررسي عوامل موثر بر صادرات برنج بر اساس مدل الماس پورتر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر صادرات برنج بر اساس مدل الماس پورتر  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عوامل موثر بر صادرات برنج بر اساس مدل الماس پورتر  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق    1
مقدمه      2
بیان مساله تحقیق      3
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق      4
اهداف تحقیق       5
چارچوب نظری       5
ویژگی های مدل الماس پورتر      5
شرایط تقاضای داخلی       6
عوامل مرتبط و پشتیبان      6
استراتژی ، رقابت و ساختار      7
نقش دولت      7
شانس (اتفاقات پیش بینی نشده)      7
عوامل درونی       7
مدل تحلیلی تحقیق      8
فرضیه های تحقیق      9
قلمروی تحقیق       9
قلمروی موضوعی تحقیق      9
قلمروی مکانی تحقیق      9
قلمروی زمانی تحقیق      10
گروه های ذینفع       10
نوآوری تحقیق      10
تعاریف مفاهیم و واژگان کلیدی تحقیق      11
فصل دوم : مرور منابع / ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق      12
مقدمه      13
مفاهیم ابتدایی رقابت پذیری ملل      13
نظریات مرکانتیلیست ها      13
نظریه مزیت مطلق       14
نظریه مزیت نسبی      14
نظریه  هکشر – اوهلین      15
روند ظهور رقابت پذیری      15
طبقه بندی مفاهیم رقابت پذیری نوین       19
تعریف رقابت پذیری      20
فهرست و جداول رقابت پذیری       20
مدلهای رقابت پذیری ملل      22
مدل الماس مایکل پورتر (1990)      22
مدل الماس دانینگ – پورتر (1991)      26
مدل الماس مضاعف دوگانه راگمن (1991)      27
مدل الماس بوش – پورتر (1992)      31
مدل الماس های چندگانه (1993)      32
مدل 9 عاملی چو (1994)      34
مدل الماس مضاعف ثانویه چو ، مون ، کیم (2007)      35
تحلیل و طبقه بندی مدلها      37
پیشینه کاربردی مدلهای الماس      39
مفهوم و اهمیت صادرات       43
انواع صادرات      44
صادرات قطعی      44
صادرات موقت      44
صادرات قطعی در حجم تجاری     44
صادرات قطعی غیرتجاری      44
صادرات مجدد      44
ترانزیت خارجی       45
تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن      45
صادرات و اهمیت آن       50
موانع و مشکلات صادرات       54
عملکرد صادراتی      55
اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور      56
اهمیت صادرات محصولات کشاورزی      57
پیشینه موضوع تحقیق       58
فصل سوم : روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها    62
مقدمه      63
کلیات پژوهش علمی      63
مدل مفهومی (چارچوب علمی) پژوهش      64
اجزا و روابط مدل مفهومی       64
تشریح عوامل مدل مفهومی       65
شرایط تقاضای داخلی       66
عوامل مرتبط و پشتیبان       66
استراتژی ، ساختار و رقابت     67
نقش دولت       67
شانس (اتفاقات پیش بینی نشده )      68
عوامل درونی ( منابع انسانی و منابع مادی )     69
مراحل پژوهش      70
جامعه آماری تحقیق و نمونه      72
جامعه آماری      72
نمونه گیری     73
ابزارهای جمع آوری اطلاعات      74
پرسشنامه     74
مصاحبه حضوری     75
مقیاس های اندازه گیری      75
روش تحقیق     76
روش تجزیه و تحلیل داده ها      76
آزمون های آماری و ابزار سنجش تحقیق      76
روایی و پایایی ابزار تحقیق     83
پایایی پرسشنامه      83
روایی پرسشنامه      84
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق    85
مقدمه      86
آمار توصیفی      86
ترکیب سنی پاسخ دهندگان      87
ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان     87
تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات     88
تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تجربه     89
آمار توصیفی سازه های تحقیق      90
شرایط تقاضای داخلی      90
عوامل مرتبط و حمایت کننده      90
استراتژی ، رقابت و ساختار     91
نقش دولت     92
شانس ( تفاقات پیش بینی نشده)     92
عوامل درونی      93
تحلیل عاملی تاییدی سازه شرایط تقاضای داخلی      93
تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده       94
تحلیل عاملی تاییدی بعد استراتژی ، رقابت  ساختار     95
تحلیل عاملی تاییدی بعد نقش دولت      96
تحلیل عاملی تاییدی بعد شانس       97
تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل درونی      98
تحلیل های استنباطی و بررسی معناداری شاخص ها      99
بررسی معناداری تاثیر شاخص های تقاضای داخلی      100
بررسی معناداری تاثیر شاخص های عوامل مرتبط و حمایت کننده      101
بررسی معناداری تاثیر شاخص های استراتژی ، رقابت و ساختار      102
بررسی معناداری تاثیر شاخص های نقش دولت      103
بررسی معناداری تاثیر شاخص های شانس      104
بررس معناداری تاثیر شاخص های عوامل درونی       104
اولویت گذاری شاخص های تاثیرگذار بر صادرات      106
رتبه بندی شاخص های بعد شرایط تقاضای داخلی       107
رتبه بندی شاخص های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده     107
رتبه بندی شاخص های بعد استراتژی ، رقابت و ساختار     108
رتبه بندی شاخص های بعد دولت      109
رتبه بندی شاخص های بعد شانس      111
رتبه بندی شاخص های عوامل درونی     112
اولویت بندی ابعاد تاثیرگذار بر صادرات برنج     113
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات    114
مقدمه       115
نتایج تحلیل ابعاد شش گانه مدل الماس پورتر     116
شرایط تقاضای داخلی      116
عوامل مرتبط و حمایت کننده      117
استرتژی ، رقابت و ساختار     117
دولت      118
شانس      119
عوامل درونی      120
پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق      121
پیشنهادات مبتنی بر فرضیه 1     121
پیشنهادات مبتنی بر فرضیه2     122
پیشنهادات مبتنی بر فرضیه3     123
پیشنهادات مبتنی بر فرضیه4     124
پیشنهادات مبتنی بر فرضیه5     124
پیشنهادات مبتنی بر فرضیه6     124
سایر نتایج      125
محدودیت های تحقیق     126
پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی      126
منابع و مآخذ فارسی و لاتین      128
پرسشنامه      134
فهرست جداول و نمودارها     139
چکیده انگلیسی

منابع و مآخذ

الف فارسی

آذر،عادل ومومنی،منصور،1390،آماروکاربرد آن در مدیریت ،جلد اول،تهران،سمت

آذر، عادل و مومنی ،منصور ؛ آمار و کاربرد آن در مدیریت ؛ جلد اول ، انتشارات سمت، چاپ سوم ،1377.

آذر، عادل و مومنی ،منصور ؛ آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری ) ؛ جلد دوم ، انتشارات سمت ، چاپ چهارم ،1379.

آر.دیوید،فرد،1391،مدیریت استراتژیک،پارساییان،علی و اعرابی ،سیدمحمد، تهران،رسام.

ایمانی،هادی،1389،”بررسی و تبیین استراتژی های مناسب بازاریابی جهت توسعه صادرات غیر نفتی(مطالعه موردی :منطقه آزاد ارس)”،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد رشت.

بابا خانی،علی،1389،”سنجش و ارزیابی تاثیر عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در شرکت های تولیدی استان قزوین”، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد رشت.

پورتر، مایکل ؛ استراتژی رقابتی، تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا؛ ترجمهء جهانگیر محمدی و عباس مهرپویا، انتشارات رسا ، چاپ دوم،1385.

حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی؛ انتشارات سمت،چاپ دوازدهم،1385.

حسینی. احمد، قاضی زاده. مصطفی، اسفنجانی. حسین، 1387، بررسی تاثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سالهای 1379 تا 1384 ، ماهنامه دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره 32، صص 124-141.

حسینی،میرزاحسن،1386،مدیریت صادرات و واردات ،تهران ،دانشگاه پیام نور.

حقیقی، محمد،1386،بازرگانی بین الملل نظریه ها و کاربردها،تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

حقیقی،محمد،فیروزیان،محمود،نجفی مجد،محمد،1387،”شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی”نشریه مدیریت بازرگانی،دوره 1،شماره1 ،ص ص 2-20.

حقیقی،محمد و مختاری ،پگاه؛ تعیین وضعیت رقابتی صنعت پرورش میگوی ایران در بازارهای بین المللی براساس ندل الماس رقابت ملی ، دانش مدیریت، سال هجدهم،شماره69،تابستان1384.

خاکی ،غلامرضا؛روش تحقیق؛ با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، تهران،1378.

خاکی، غلامرضا؛ روش تحقیق در مدیریت ، انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ اول،1379.

دانایی فرد،حسن و الوانی،سیدمهدی وآذر،عادل؛ روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع؛انتشارات صفار،چاپ اول ،1383.

دانایی فر، الوانی، مهدی، آذر، عادل، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت، انتشارات صفار، 1387، تهران.

دانایی فرد،حسن و الوانی،سیدمهدی وآذر،عادل؛ روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع؛انتشارات صفار،چاپ دوم،1386.

دلاور، علی، 1391، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات ویرایش، چاپ 37، تهران.

ره نورد،فرج اله؛ حقیقت و افسانه در مدل پورتر، دانش مدیریت،سال دوازدهم،شماره44،بهار1378.

روستا،احمدوونوس،داوروابراهیمی،عبدالحمید،1389،مدیریت بازاریابی،تهران،سمت.

سرمد،زهره و بازرگان،عباس و حجازی،الهه؛ روش های تحقیق در علوم رفتاری؛ انتشارات آگاه، چاپ سیزدهم،1385.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، 1391، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه، تهران.

سکاران ،اوما،1390،روشهای تحقیق در مدیریت، مترجمین: صائبی، محمد و شیرازی، محمود، تهران، مرکزآموزش مدیریت دولتی.

سلکایند،نیل جی؛ کاربرد آمار در پژوهش های علوم انسانی؛ ترجمه خلیل میرزایی و علی بقایی سرابی، انتشارات حفیظ،چاپ اول،1385.

شرکتSPSS ؛راهنمای جامع SPSS ؛ترجمه حسن محمدی، انتشارات گلپونه،چاپ اول،1384.

طارق، خلیل؛ مدیریت تکنولوژی(رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت)، ترجمه در مرکز تکنولوژی نیرو،انتشارات پیام متن ،چاپ اول،1381.

عصارانی آرانی ، عباس؛ کاربردی نمودن شاخص های ارزیابی و هدایت اقتصادی بنگاه های تولیدی در صنعت خودرودر ایران،دانشگاه تربیت مدرس،1382.

غیاثوند،احمد؛کاربرد آمار و نرم افزار در تحلیل داده ها؛ انتشارات لویه،چاپ اول،1387.

فتحی،یحیی،1384،”مزیت های نسبی صادراتی و نیازهای وارداتی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی”،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

کیگان،وارن جی؛ مدیریت بازاریابی جهانی؛ ترجمه و تلخیص عبدالحمید ابراهیمی،دفتر پژوهش های بازرگانی، چاپ سوم ،1387.

محمدی،محمد،1378،”راهنمای صادرات،نشر قانون،شماره 2.

محمود زاده، مجید؛ زیبایی، منصور،1383، بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران: یک تحلیل همجمعی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 46، ص 158- 137.

مرادی،مرتضی و شقایی، رسول؛ رقابت پذیری از دیدگاه « مدل الماس» پورتر،تدبیر،سال شانزدهم،شماره164،دی1384.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی؛ مزیت رقابتی و رقابت پذیری صنعت قطعات خودرو ایران، چاپ دوم،1385.

مهری،علی و حسینی خداداد؛ طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو در ایران،دانشگاه تربیت مدرس،1383.

وظیفه دوست،حسین،زرین نگار،ندا،1388،”بررسی عملکرد سیاست های دولت بر روری صادرات شرکت ها”،فصلنامه بصیرت سال 16،شماره 44،ص ص 47-63.

ووماک،جیمز و جونز، دانیل و روس ،دانیل؛ تولید ناب، انقلاب کیفیت و بهره وری؛ ترجمه ازاده رادنژاد، نشر آموزه،1379.

هسلبین،فرانسیس و گلداسمیت،مارشال و بکهارد،ریچارد، سازمان فردا؛ترجمه فضل اله امینی و سایرین، جلد دوم ،انتشارات فرا،چاپ اول،1387.

ب- لاتین

BELLAK C.J. AND WELSS A. AOUTE ON THE AUSTRIAN “DIAMOND” MANAGEMENT INTRENATIONAL REVIEW 33(2) (1993).PP.109-118.

Bloemer.J, Pluymaekers.M, odekerken.A, 2012, Trust and affective commitment as energizing forces for export performance, International Business Review, Vol. 38, pp. 586-602.

Byrne, V., (1998). Performance improvement: What to keep in mind. Training & Development 53 (8),38–49.

Cartwright WR. Multiple linked ‘diamonds’ and the international competitiveness of export – dependent industries : The New Zealand Experience [special issue].Manage Int. Rev 1993:2(33):55-70.

Cheng, C. H., Mon, D. L., 1994, Evaluating weapon system by analytic hierarchy process based on fuzzy scales, Fuzzy Sets and Systems 63, 1-10.

Cho, D.S., A dynamic approach to international competitiveness : the case of Korea. J. Far Eastern Bus. 1(1)1994,17-36.

Cho, D.S., Moon. H.C. Kim, M.Y. Competitive strategy to enhance national competitiveness. In : Proceedings in Academy of International Business 2006 Annual Meeting, Beijing, China, June 2006,23-26.

Cho, D.S., Moon. H.C. From Adam Smith to Michael Porter. World Scientific, Singapore,2000.

Cho, D.S., Moon. H.C. Kim, M.Y. “ CHARACTERIZING INTERNATIONAL COMPETITINENESS IN INTERNETIONAL BUSINESS RESEARCH : A MASI APPROACH TO NATIONAL COMPETITINENESS” RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE. IN PRESS, CORRECTED PROOF, AVAILABLE ONLINE, 13 MAT 2007.

Crocombe, F. T., Enright, M. J., & Porter, M. E. (1991). Upgrading New Zealand’s competitive advantage.Auckland: Oxford University Press.

Davis, P.S. (1995). Porter’s (1980) generic strategies as determinants of strategy group membership and organizational performance. Academy of Management Journal 27, 467–488.

Davies, H., & Ellis, P. (2000), Porter’s Competitive Advantage of Nations: Time For The Final Judgement Journal of Management Studies, 37, 1189–1214.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل شناسایی شده بر صادرات برنج استان گیلان در سال 1392-1391 می باشد. بدین منظور با توجه به اینکه ساختار نظری این پژوهش بر اساس مدل الماس پورتر طراحی گردیده است ، لذا سعی شده تا نتایج و تحلیل ها به گونه ای اجرا گردد که بتوان مفاهیم کاربردی را از نتایج تحلیل عوامل استخراج نمود. مدل الماس در سال 1990 توسط پورتر در کتاب مزیت های رقابتی ملل جهت ارزیابی مزیت های رقابتی 10 کشور ارائه و منتشر شد. در سالهای بعد انتقادات و پیشنهاداتی در مورد آن مطرح شد. این پیشنهادات منجر به ارائه مدل های الماس مضاعف ، الماس های چندگانه ، مدل دانینگ ، مدل 9 عاملی و مدل الماس مضاعف گردید. عوامل این مدل شامل ؛ 1.شرایط تقاضای داخلی 2.عوامل مرتبط و پشتیبان 3.استراتژی ، ساختار و رقابت 4.نقش دولت 5.شانس (اتفاقات پیش بینی نشده) ، 6.عوامل درونی که همگی از عوامل تاثیرگذارند. این پژوهش از نظر اهمیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. جامعه اماری آن کلیه کارشناسان و مدیران و دست اندرکاران صادرات برنج استان گیلان می باشد. پس از تهیه پرسشنامه و بررسی روایی – پایایی آن ، داده های خام حاصل از جمع آوری 181 پرسشنامه توسط نرم افزار LISREL , SPSS  آزمون شدند. در رتبه بندی نهایی نتایج حاکی از اهمیت عوامل ” نقش دولت ” ، ” صنایع مرتبط و حمایت کننده” ، “شانس یا اتفاقات پیش بینی نشده” ، در سه جایگاه نخست بوده و عوامل دیگر به ترتیب ” عوامل درونی ” ، ” شرایط تقاضای داخلی ” و در نهایت ” استراتژی ، رقابت و ساختار ” می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده و اهمیت صادرات بخش کشاورزی در انتها پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت صادرات برنج استان گیلان ارائه شده است.

واژگان کلیدی : رقابت پذیری ، صادرات برنج ، مدل الماس پورتر ، استان گیلان .

فصل اول  کلیات تحقیق

مقدمه

فرآیند جهانی شدن ، بوجود آمدن سازمان تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی ، تغییرات سریع الگوهای مصرف و تقاضا ، پیشرفتهای سریع تکنولوژیک ، حفظ منابع انرژی ، کنترل آلودگی محیط زیست ، کمبود منابع و هزینه های بالای آنها چالشهای فراروی بنگاه ها و صنایع مختلف در این برهه از زمان هستند که برای بقاء ناگزیر به شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری و تقویت آنها تلاش می کنند.  در عصر حاضر با پيشرفت سريع تكنولوژي و وجود رقابت تنگاتنگ جهاني، برنامه‌هاي كوتاه مدت پويا و ديناميك ، به عنوان يك مزيت اساسي در رشد و توسعه هر كشور محسوب مي گردد. در همين راستا یکی از مهمترين محورهاي بخش اقتصادي دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه، ارتقاء كيفيت توليد،‌ كسب فناوري و ارتقاء فناوريهاي جديد، جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و … مي‌باشد. لذا، جهت رسيدن به توسعه پايدار، توسعه همگام بخشي و منطقه‌اي در كل كشور امري اجتناب ناپذير است. جغرافياي كشور از نظر آب و هوا و زيست منطقه‌اي كاملا متنوع مي باشد و لذا لزوم بررسي مناطق مختلف كشور به صورت مستقل امري اجتناب ناپذير است. با توجه به پتانسيلهاي موجود در قسمتهاي شمالی  كشور از جمله استان گیلان، تدوين يك برنامه مدون درون استاني با ديد كل نگر در اين استان از ابزارهاي توسعه استان و در نتيجه كشور مي‌باشد.  از طرفي رشد و توسعه بهينه محصولات کشاورزی و افزایش روند صادرات این محصولات، امكان افزايش سطح زندگي مردم را در ابعاد مختلف فراهم آورده است. از اين رو امروزه بخش کشاورزی  در مقايسه با ساير بخش‌هاي مولد اقتصادي، به بخشي رهبري‌كننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است. افزايش سهم صنعت و توليد محصولات كارخانه‌اي در جامعه، افزايش سهم اشتغال در بخش صنعت، صنعتي شدن بخش كشاورزي، افزايش سهم بخش خدمات و سهم اشتغال در اين بخش و در نهايت افزايش چشمگير ارزش افزوده بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي در كنار بسياري از تحولات و تغييرات قابل توجه در عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي همگي در زمره شاخص‌ترين دستاوردهاي استراتژي توسعه صنعتي با دید جزئی نگر توجه به محصولات کشاورزی تلقي مي‌شود.از طرفي همانگونه كه در سطرهاي پيش عنوان شد يكي از مهم ترين ابعاد رشد هر كشور، داشتن مزيت رقابتي در بازارهاي جهاني مي‌باشد. كه ايجاد چنين مزيتي نيز جز با توسعه و توانمند سازي زيربخش هاي موجود ميسر نمي شوند. و لذا در اين پژوهش به مدل الماس پورتر پرداخته شد. اين مدل ، به موضوع مزيت رقابتي مي‌پردازد و براي درک بهتر موقعيت رقابتي يک ملت در فضاي رقابتي جهاني سودمند است و همچنين مي‌تواند براي ساير موقعيت‌هاي جغرافيايي مانند استان‌ها مورد استفاده قرار بگيرد. از اين رو این پژوهش ، مدل الماس را به عنوان يك مدل كل نگر بخش صادرات محصولات کشاورزی – برنج و با ديدي منطقه‌اي مورد ارزيابي قرار داده است و سعی در شناسایی عوامل موثربا زاویه دیدی متفاوت دارد.

بیان مسأله تحقیق

صادرات عبارتست از  : ” فروش یا عرضه خارجی کالاها و خدمات یک کشور به کشورهای دیگر در ازای دریافت کالاها ، خدمات ، ارز ، طلا ، تسویه بدهی ها به منظور کمک های بلاعوض ، تعمیر ، تکمیل یا شرکت در نمایشگاهها.کشورها منابع داخلی خود را به صادرات اختصاص میدهند زیرا از طریق مبادلات بین المللی ، کالاها و خدمات بیشتری نسبت به تخصیص مستقیم همان منابع به تولید داخلی دریافت می کنند( حسنی ، 1386).” از مهم ترین دلایل صدور کالاها می توان به بهبود کیفیت کالاهای تولیدی ، تولید به مقیاس اقتصادی ، افزایش سطح اشتغال ، تامین درآمد ارزی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی اشاره کرد .صادرات مرسوم ترین راه ورود به بازارهای بین المللی است و توسعه صادرات منجر به افزایش درآمدهای ارزی ، افزایش سطح تخصصی کشور ، ایجاد سطح استاندارد زندگی ، آماده شدن بستر مناسب برای سرمایه گذاری های جدید می شود. از طرفی توسعه صادرات غیر نفتی ، نارسایی صادرات نفتی مانند نوسانات قیمت نفت ، پایان پذیری این منابع و نیز رشد جمعیت را پوشش میدهد. بعلاوه قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به یافتن استعدادهای بالقوه و استفاده صحیح از این تواناییها بستگی دارد. از طرف دیگر توسعه صادرات بدون شناسایی مزیت رقابتی امکان پذیر نیست. فیلیپ سلزنیک اولین فردی بود که عبارت ” مزیت رقابتی ” [1]را در سال ۱۹۵۷ به کار برد. مزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد.از نظر تاریخی رویکردهای مختلفی در ارتباط با مزیتهای رقابتی ملل مطرح بوده است. در سال 1990 نگاه دانشمندان نسبت به مزیت رقابتی ملل به ارائه مدل الماس پورتر استاد دانشگاه بازرگانی هاروارد تغییر کرد .برای اولین بار پورتر الگویی را جهت ارزیابی مزیتهای رقابتی ملل ارائه کرد. او جهت بررسی چگونگی کسب مزیت رقابتی ملل در صنایع مختلف و بکارگیری استراتژی کارخانجات برای اقتصادهای ملی در یک پروژه دولتی عملکرد تجاری 10 کشور جهان را به مدت 4 سال مورد مطالعه قرار داد.عوامل مدل الماس یک سیستم خودمحرک  و تعاملی هستند و محیطی را خلق می کنند که نوآوری در کشور به سرعت و مرتباً تکرار می شود و هر بخش بر بخش دیگر تاثیر می گذارد.  نگاه سلسله مراتبی پورتر به عوامل درون الماس شامل منابع ، صنایع ، تقاضا ، رقابت و دولت می شود ( پورتر، 1990) . پورتر بیان می کند که یک برابری در عصر حاضر وجود دارد و ملل مشابه هم هستند و آن ظرفیتهای ملل است (دانگ-سونگ چو،2007). به دلایل اهمیت موضوعِ تحقیقات پورتر و مدلی که وی ارائه کرده الماس مورد توجه جهانی قرار گرفت . الماس از 4 جزء داخلی مرتبط با هم تشکیل شده که عبارتند از 1. فاکتورهای درونی 2. شرایط تقاضای درونی 3.صنایع مرتبط و هماهنگ کننده 4. استراتژی ، ساختار و رقابت و دو پارامتر خارجی : دولت و شانس (چانگ مون،1998 ) . از سوی دیگر پورتر به این مساله نیز اشاره می کندکه تفاوت ملل در ارزشهای ملی ، فرهنگی ، ساختارهای اقتصادی ، نهادها و تاریخ  نقش به سزایی  در موفقیت رقابتی دارد. به بیان دیگر تفاوت های برجسته ای در الگوهای رقابت پذیری کشورها وجود دارد : هیچ ملتی نمی تواند در تمامی حوزه ها و صنایع به رقابت بپردازد(پورتر،1990 ). بر اين اساس، مدل الماس براي درک بهتر موقعيت رقابتي يک ملت در فضاي رقابتي جهاني سودمند است و همچنين مي‌تواند براي ساير موقعيت‌هاي جغرافيايي مانند استان‌ها مورد استفاده قرار بگيرد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه جغرافياي كشور از نظر آب و هوا و زيست منطقه‌اي كاملا متنوع مي باشد و لزوم بررسي مناطق مختلف كشور به صورت مستقل امري اجتناب ناپذير است و نیز پتانسيلهاي موجود در قسمتهاي شمالی كشور از جمله استان گیلان، تدوين يك برنامه مدون درون استاني با ديد کل نگر در اين استان از ابزارهاي توسعه استان گیلان و در نتيجه كشور مي‌باشد.  از طرف ديگر، بحث رقابت‌پذيري يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي تجارت و فعاليت در محيط پويا و رقابتي امروز است. نظريه‌اي كه بتواند بیشتر نيازها و شرايط فوق را پاسخگو باشد، مدل “الماس مزيت رقابت ملي” مايكل پورتر است. در نهایت این پرسش مطرح می شود که  “عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان با توجه به مدل الماس پورتر کدامند؟” نتایج حاصل از پاسخ به این پرسش اساسی به انتخاب استراتژی مناسب و تقویت ابعاد موثر بر توسعه صادرات برنج گیلان در چهارچوب مورد بررسی به ربودن گوی رقابت از رقبا در بازارهای بین المللی خواهد انجامید.

اهداف تحقیق

شناسایی عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.

کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

چارچوب نظری

پورتر به اين مسأله اشاره مي‌کند که تفاوت ملل در ارزش‌هاي ملي، فرهنگي، ساختارهاي اقتصادي، نهادها، و تاريخ، سهم به‌سزايي در موفقيت رقابتي دارد. به بيان ديگر، تفاوت‌هاي برجسته‌اي در الگوهاي رقابت‌پذيري کشورها وجود دارد؛ هيچ ملتي نمي‌تواند در تمامي حوزه‌ها و صنايع به رقابت بپردازد .پورتر با بيان گزاره‌هاي فوق، اهميت و نقش پررنگ ملت‌ها در فضاي اقتصادي حاضر و ارتباط تنگاتنگ تفاوت‌ها و تمايزهاي ملي با دستيابي به مزيت‌هاي رقابتي در اين فضا را جلوه مي‌بخشد.

ويژگي‌هاي مدل الماس پورتر

مدل الماس پورتر، به موضوع مزيت رقابتي مي‌پردازد. موضوعي که به عنوان يک راه‌کار درازمدت براي بقاي اقتصاد ملي کشورها مورد ملاحظه قرار گرفته و انديشمندان بسياري به نظريه‌پردازي در مورد آن پرداخته‌اند. در تئوري‌هاي کلاسيک علم اقتصاد، عناصر مزيت رقابتي مناطق يا کشورها عبارت بودند از: زمين، نيروي کار ساده، موقعيت، منابع طبيعي (مواد اوليه)، و جمعيت منطقه. در حالي که پورتر، عناصر فوق را کافي ندانسته و ماهيت روابط و عناصر شکل‌دهنده‌ي صنايع و حوزه‌هاي کسب-و-کار را موثر مي‌داند. به عبارت ديگر، پورتر براي سؤال «چرا برخي از کشورها در صحنه رقابت بين‌المللي موفق مي‌شوند و برخي ديگر نه؟» جوابي نو ارائه مي‌دهد. جوابي که از مطالعه‌ي عملکرد رقابتي 10 کشور توسعه‌يافته منبعث شده و در قامت مدل الماس جلوه يافته است(پورتر، 1990). بر اين اساس، مدل الماس براي درک بهتر موقعيت رقابتي يک ملت در فضاي رقابتي جهاني سودمند است و همچنين مي‌تواند براي ساير موقعيت‌هاي جغرافيايي مانند استان‌ها مورد استفاده قرار بگيرد. اين مدل، با بازنگري‌هاي صورت گرفته، مبتني بر 6 عامل است؛ عوامل دروني، شرايط تقاضا، صنايع مرتبط و پشتيبان، استراتژي، ساختار و رقابت، دولت، و شانس (اتفاقات پيش‌بيني نشده). شکل ذيل مدل توسعه‌يافته الماس پورتر را نشان مي‌دهد(Moon et al ,1998).

1-5-1.  شرايط تقاضاي داخلي[2]

شرايط تقاضاي داخلي، ماهيت و چگونگي تقاضا را در بازارهاي داخلي مشخص مي‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذيري تأثير به‌سزايي دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلي بزرگ و در حال رشد، موجب تشويق سرمايه‌گذاران براي توسعه‌ي فن‌آوري و بهبود بهره‌گيري گرديده و اين مسأله به عنوان مزيت رقابتي براي آن ملّت محسوب مي‌شود. در مقابل بازارهاي داخلي کوچک که داراي رشد پائيني هستند، شرکت‌ها و صنايع را تنها به دنبال فرصت‌هاي صادراتي مي‌کشاند. تطبيق شاخص مذکور با هدف مقاله که همانا تحليل ابعاد متفاوت صنعت در استان است، دو کارکرد متفاوت از اين عامل را ارائه مي‌دهد. نخست، وضعيت تقاضاي محصولاتِ توليدي در استان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در گام بعد، ميزان تقاضاي سرمايه‌گذاران براي حضور در استان تحليل مي‌شود.

1-5-2. عوامل مرتبط و پشتيبان[3]

صنايع مرتبط و حمايت‌کننده مي‌تواند شامل تأمين‌کنندگان مواد اوليه يا تجهيزات و ابزارآلات، توزيع‌کنندگان و فروشندگان، سيستم‌هاي توزيع محصول، موسسات تحقيقاتي، سرويس‌هاي مالي مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سيستم‌هاي حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات تحقيقاتي و صنعتي مي‌باشد(پورتر، 1990).

1-5-3. استراتژي، ساختار، و رقابت[4]

راهبردهاي کنوني حاکم بر حوزه‌ي صنعت استان، ساختار صنعت اعم از بنگاه‌هاي مادر و ساير بنگاه‌ها، ارتباط آنها با يکديگر، و ميزان رقابت در صنايع مختلف از عوامل اصلي در شاخص مذکور به شمار مي‌روند(Moon et al, 1998).

1-5-4. دولت[5]

دولت به عنوان يک نيروي عمده، همواره در رقابت‌پذيري مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و اعمال قوانين و مقررات بر رقابت‌پذيري تأثير مثبت و حتي منفي داشته است. سياست‌هاي پولي، مالي و بازرگاني و قوانين مالياتي، سياست‌هاي حمايتي، سياست‌هاي اداري و تشکيلاتي، قوانين مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزينه‌هاي دولت و تصميم‌گيري‌هاي ديگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافق‌هاي رسمي و غير رسمي مقامات سياسي، برقراري يا توسعه روابط سياسي تجاري و يا قطع روابط اقتصادي- تجاري با سايرکشورها از جمله بارزترين عوامل تأثير گذار بر رقابت‌پذيري بنگاه‌ها، صنايع و کشورها هستند که به طور مستقيم با دولت‌ها در ارتباطند(پورتر، 1990).

[1] Distinctive Competence

[2] Domestic demand conditions

[3] Related factors and Supporter

[4] Strategy, structure and competition

[5] The role of government

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122