پايان نامه بررسي عوامل موثر بر ميزان اثربخشي آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر ميزان اثربخشي آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عوامل موثر بر ميزان اثربخشي آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل 1 2
1-1مقدمه 3
1-2بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5سوالات تحقیق 7
1-6فرضیه های تحقیق 7
1-7تعاریف و اصطلاحات 8
1-7-1تعاریف مفهومی: 8
1-7-2تعاریف عملیاتی: 9
1-8 مدل مفهومی پژوهش 10
1-8-1متغیرهای مستقل تحقیق : 10
1-8-2 متغیرهای وابسته تحقیق : 10
فصل دوم 12
نظریه ها و پیشینه ی تحقیق 12
2-1مقدمه 13
2-2معني آموزش و تاريخچه آن : 14
2-3چه زماني آموزش مناسب می باشد : 15
2-4آموزش كاركنان به چه معني است : 16
2-5نتايج آموزش : 17
2-6نياز به آموزش در سازمان : 18
2-7مسائل و مشكلات آموزش كاركنان : 20
2-8آموزش سرمايه گذاري در سرمايه انساني : 22
2-9 اندازه گيري نرخ بازگشت سرمايه در سرمايه انساني : 23
2-10سود دهي سرمايه انساني در مقايسه با سرمايه فيزيكي 25
2-11شكلهاي ديگر سرمايه گذاري روي سرمايه انساني : 27
2-12 آموزش كاركنان و اهميت و مزاياي آن : 27
2-13فسفه آموزش: سنتی، مدرن، پست مدرن 32
2-13-1دوران سنتی ( عصر کشاورزی) 33
2-13-2دوران مدرن ( عصر صنعتی) 33
2-13-3دوران پست مدرن ( فرا صنعتی) 34
2-14مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي 34
2-15رابطه «آموزش» و «افزايش بهره وري» در سازمان ها 35
2-16توسعه منابع انساني 36
2-17 انواع فنون آموزش: 38
2-17-1گروه اول: روشهايي كه منظور از آنها دادن اطلاعات است: 38
2-17-2 گروه دوم : روشهاي شبيه سازي: 39
2-17-3گروه سوم: روشهاي آموزش ضمن خدمت: 42
2-18مفهوم آموزش ضمن خدمت 44
2-18-1 آموزش قبل از خدمت : 45
2-18-2 آموزش های بدو خدمت( توجیهی) : 46
2-18-3 آموزش های ضمن خدمت( بعد از ورود به خدمت) 46
2-19 آموزش ضمن خدمت کارکنان 46
2-20 تاریخچه آموزش ضمن خدمت: 48
2-20-1در جهان 48
2-20-2در ایران 50
2-20-3سیمای آموزش ضمن خدمت بعد از انقلاب اسلامی 51
2-21 اهداف آموزش ضمن خدمت : 52
2-21-1 هدف های اجتماعی : 53
2-22-2 هدفهای سازمانی : 53
2-23-3 هدف های کارکنان : 54
2-24دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت 54
2-24-1 پیشرفت تکنولوژی: 55
2-24-2 پیچیدگی سازمان: 55
2-24-3 روابط ا نسانی 55
2-25اصول آموزش ضمن خدمت: 56
2-26تعريف نيازهاي آموزشي كاركنان : 58
2-26-1منابع نيازهاي آموزشي : 58
2-27ديدگاههاي نوين در آموزش و توسعه منابع انساني : 59
2-28يادگيري : 60
2-28-1تعريف يادگيري : 60
2-28-2تئوريها و نظريه هاي يادگيري : 60
2-28-3تئوريهاي يادگيري اجتماعي : 61
2-28-3تئوري آسان سازي : 61
2-28-4اصول يادگيري : 62
2-29فرايند آموزش : 64
2-29-1 تعيين نيازهاي آموزشي 64
2-29-2 اهداف آموزش و توسعه منابع انساني 66
2-29-3 محتواي دوره ها 67
2-29-4 اصول و مباني يادگيري ( منحني يادگيري ) 67
2-29-5 اجرا و ارزشيابي 68
2-30تعريف و تبين ارزشيابي : 69
2-31مفهوم ارزيابي آموزشي : 71
2-32 دلايل ارزشيابي آموزش 73
2-33 اصول ارزشيابي و كاربرد آن در برنامه هاي آموزشي : 73
2-34چگونگي اجراي ارزشيابي : 75
2-35مراحل ارزشيابي آموزشي : 76
2-35-1تعيين و توصيف هدفها : 77
2-36ارزيابي برنامه هاي كار آموزي : 80
2-37دلايل اصلي ارزيابي آموزشهاي ضمن خدمت از ديدگاه « كرك پاتريك ) 81
2-38روش كرك پاتريك در ارزيابي اثر بخشي آموزشي : 82
2-39مدلهاي گوناگون از مراحل و فرايندهاي آموزش 84
2-39-1مدلهاي ساده وخطي 84
2-39-2- مدل T. D. L. B 85
2-39-3 مدل پارکر 87
2-39-4- مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان 88
2-39-5 مدل رويكرد سيستمي به آموزش 89
2-40پيشينه پژوهش 91
فصل سوم 93
روش تحقیق 93
3-1مقدمه 94
3-2روش تحقیق 94
3-3روش گردآوري اطلاعات 94
3-4ابزار گردآوري اطلاعات 94
3-4-1پایایی پرسشنامه 95
3-4-2روایی پرسشنامه 96
3-5جامعه ی آماری: 97
3-6روش نمونه گری و حجم نمونه 97
3-7روش تجزيه و تحليل اطلاعات 98
فصل 4 99
تجزیه و تحلیل داده ها 99
4-1مقدمه 100
4-2 آمار توصیفی 100
4-2-1 وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت 100
4-2-2 وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات 102
4-2-3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن 103
4-2-4 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری 104
4-3آمار استنباطی 105
4-3-1 تحلیل فرضیه 1 106
4-3-2تحلیل فرضیه 2 108
4-3-3 تحلیل فرضیه 3 110
4-3-4 تحلیل فرضیه 4 112
4-3-6 تحلیل فرضیه 5 114
4-3-6 تحلیل فرضیه 6 116
4-5 رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش کارکنان 118
فصل پنجم 119
نتایج و پیشنهادات 119
5-1 مقدمه 120
5-2 نتایج 120
5-3 پیشنهادات مبتنی بر فرضیات تحقیق 122
5-3-1نیاز سنجی: 122
5-3-2 محتوای آموزشی 122
5-3-3مدرس 122
5-3-4روش 123
5-3-5 شرایط اجرا 123
5-3-6 ارزشیابی 124
5-4پیشنهادات برای تحقیقات آینده 124
منابع 125
منابع فارسی 126
منابع انگليسي 130
پیوست 133
پرسشنامه 134
Abstract 138

منابع فارسی

ابراهیمی، علی (1377). برنامه ریزی درسی در راهبردهای نوین، تهران، فکر نو.

– ابطحی، سید حسین (1375). آموزش و بهسازی نیروی انسانی، تهران، موسسه مطالعه و برنامه ريزي آموزشي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.

– ابطحي، حسين؛ پيدايي، ميرشجيل (1382). شيوه هاي نوين ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي در سازمان ها، تهران، انتشارات مديريت و توسعه.

– ابطحي، سید حسین (1377). مدیریت منابع انسانی و فنون امور استخدامی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

– ابيلي، خدايار(1376).ارزشيابي طرح ها و برنامه هاي آموزشي براي توسعه، تهران ، مؤسسه بين المللي روشهاي آموزشي بزرگسالان.

– احمدی، سعید (1380). بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت در ایجاد مهارت‌های تدریس دبیران مقطع راهنمایی شیراز از نظر مدیران، دبیران و دانش آموزان.

– اسلومن، مارتین (2003). استراتژی آموزش حرفه‌ای، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران، نشر سارگل

– الواني، سيد مهدي؛ قاسمي، سيداحمدرضا (1381). مديريت و مسؤوليت هاي اجتماعي سازمان. تهران، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي.

– اندیشمند، ویدا (1376). بررسی میزان رابطه بین آموزش ضمن خدمت و کارایی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

– اورنگی، عبدالمجید؛ قلتاش، عباس؛ شهامت، نادر، و یوسلیانی، غلامعلی (1390). بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای معلمان شهر شیراز، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 5.

– آراسته خو، مريم (1383). انواع و كاركرد تعاوني ها. تهران، انتشارات پيام نور.

– آقايار، سيروس (1386). توانا سازي كاركنان و توانمند سازي كاركنان، اصفهان، انتشارات سپاهان.

– آل آقا، فریده (1372). تحلیلی بر پاره‌ای از موانع اثربخشی در سازمان‌ها، فصلنامه علمی پژوهشی آموزشی بزرگسالان و توسعه، سال دوم، شماره 4، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

– بازرگان، عباس(1362). ارزيابي آموزشي و كاربرد آن در سواد آموزي تابعي، تهران، مركز نشر دانشگاهي

– بازرگان، عباس(1381). ارزشیابی آموزشي، تهران، انتشارات سمت.

– بانی راد، نادر (1383). بررسی تأثیر دوره‌های کوتاه مدت آموزشی بر کارایی کارکنان از دیدگاه مدیران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، نهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، 9 و 10 اردیبهشت 1383، دانشگاه زنجان.

– بزاز جزایری، سید احمد (1384). بررسی و ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده در شرکت ملی فولاد ایران، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت 29 دی ماه 1384.

– بزازجزایری، سید احمد (1373). آموزش کارکنان به عنوان ضرورتی شناخته شده در سازمان‌های اداری و صنعتی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

– بهشتی، ناهید (1382). بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت (کوتاه مدت شغلی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی مدیریت آموزش و پژوهش استان تهران.

– پاكدل، رحمت اله(1383). مديريت و راهبري آموزش در سازمانها ( نگرشي سيستمي – استراتژيك). تهران، مؤسسه معين اداره.

– پورصادق، ناصر(1387). مديريت استراتژيك منابع انساني با تأكيد بر توسعه منابع انساني، تهران، انتشارات آبيژ.

– ترک زاده، جعفر(1379). نیازسنجی آموزشی در سازمان ها، تهران، شرکت سهامی انتشار.

– توكلي، ثامنه (1388). ضرورت ارزشيابي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در كتابخانه ها: رويكردي اثربخش در مديريت منابع انساني، نشريه الكترونيكي سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مراكز اسناد آستان قدس رضوي.

– جعفرزاده، مسعود (1387). تعاون را بهتر بشناسيم، تهران، انتشارات پايگان.

– جنت، مرتضي؛ عباسيان، عبدالحسين(1389). اثربخشي آموزش، تهران، انتشارات آبگين.

– چايچي، پريچهر(1381). شيوه هاي آموزش ضمن خدمت معلمان، تهران ، انتشارات مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني.

– حاتمی، حسین (1389). ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت دفتر مطالعات نیروی انسانی در ارتقای عملکرد مدیران، هیئت علمی و کارکنان واحدهای دانشگاهی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 3.

– حاجي كريمي، عباسعلي؛ رنگريز، حسن (1379). مديريت منابع انساني، تهران، انتشارات بينا.

– حسن زاده باراني كرد، سودابه؛ خراساني، اباصلت (1386). راهبردها و استراتژي هاي نیاز سنجي آموزش، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

– حسني، حسن (1383). حقوق تعاون: شركت هاي تعاوني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

– حسینی، سید محمد حسین (1387). بررسی راه‌های ارتقاء اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت در عملکرد شغلی پرسنل شهرداری شهر شیراز، شهرداری شیراز: معاونت برنامه ریزی گروه مطالعات و پژوهش.

– خراسانی، اباصلت(1380). جایگاه آموزش در استانداردهای بین المللی iso، نشریه روش، شماره 66.

امام جمعه، محمد رضا و سعيدي رضواني، محمود ( 1383 ) پژوهش حين عمل، رويكردي نو در آموزش ضمن خدمت معلمان . فصلنامه تعليم و تربيت. شماره 1، ص 35

انديشمند، ويدا ( 1376 ) بررسي ميزان رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت و كارايي كاركنان اد اره بهزيستي شهرستان كرمان، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي.

توسلي، محمود و آهنچيان محمد رضا ( 1381 )”ا قتصاد آموزش و پ رورش”تهران : انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت).

چايچي، پريچهر ( 1381 ) شيوه هاي آموزش ضمن خدمت، تهران : مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني.

خصالي، طاهره ( 1385 ). چگونگي برنامه ريزي آموزشي كاركنان در سازمان ها. فصلنامه مديريت فردا. سال چهارم. شماره 15 و 16

سقايي، محمد علي ( 1377 ) بررسي تفاوت سطح دانش فني و تخصصي كاركنان دوره ديده و دوره نديده سازمان كشاورزي استان كرمانشاه، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.

طبیبی، جمال الدین، ملکی، محمدرضا، دلگشایی، بهرام،(1390)، تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله، تهران، دیبا، چاپ دوم .

علوي، سيد بابك ( 1379 ) اصول برنامه ريزي آموزش كاركنان در سازمانها. تهران: جزوه آموزشي وزارت نيرو.

مالك، شهاب ( 1375 ) بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان سازمان كشاورزي اس تان آذربايجان غربي از ديد شركت كنندگان در اين دوره ها. پايان نامه كارشناسي ارشد مركز آموزش كشاورزي مياندوآب.

محمدی، تیمور (1385) ، مفهموم و ضرورت نیازسنجی آموزشی، نشریه آموزش نو ، سال پنجم ، شماره 57و58

معاونت توسعه مديريت و منابع، دفتر مديريت منابع انساني ( 1385 ). دستورالعمل اجرايي آموزش و بهسازي منابع انساني موضوع فصل پنجم آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيئت علمي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني…. وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

نوه ابراهیم، عبدالرحیم، عیدی، اکبر: اعتبارسنجی: 8- راهبردی برای خلق دانشگاههای یادگیرنده، تهران، اولین همایش ملی مدیریت و رهبری سازمانی، 1385

 منابع انگليسي

Aguinis, H & Kraiger, K, (2009). Benefits of Training and Development for Individuals and Teams, Organizations, and Society, Annual Review of Psychology, 60, 451-474.

-Basarab, D., & Root, D. K. (1992). The training evaluation process: A practical approach to evaluation, Springer, 13 (2).

-Bedingham, K. (1997). Proving the effectiveness of training, Industrial and Commercial Training, 29 (3).

-Brinkerhoof, R. (2006). Increasing impact of training investment, , Industrial and Commercial Training, 38 (6).

Buckley, R & Caple, J, (2007). The theory and practice of training, 5th edition, London: Kogan-.

Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill

-Clother, P. (2004). Train the trainer, Institute of Museum and Library Services, California.

Craft, Anna (1997) National policy guidelines for staff development. National Association of State Universities and Land-Grant Colleges. Extension Committee on Organization and Policy. Subcommittee on Personnel Training and Development.Fort Valley, Ga. Cooperative Extension, Fort Valley State College.

-Davis, J. & Werther, A. (1996). Human Resource and Personal Management, Sage Co., NY.

-Dick, W., & Johnson, B (2007).Evaluation in Instructional Design: The Impact of Kirkpatrick’s Four Level Model. In R. A. Reiser, Trend and Issues in Instructional Design. New Jersey: Parson

Faggian, A & McCann, P, (2009). Human capital, graduate migration and innovation in British regions, Cambridge Journal of Economics, 33(2), 317- 333.

Good, Jennifer (2003) Involving Stakeholders in Determining Professional Development Center Attendonce Policies. The International Journal of Educational Management, Vol. 12, pp. 14-18

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه و مرکز بهداشت  می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد همچنین از لحاظ هدف کاربردی  و از لحاظ جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان مراکز بهداشت بوشهر به تعداد 700 نفر و تعداد نمونه ی مورد مطالعه 248 نفر  تشکیل می­دهند  برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شد.نتایج تحلیل فرضیات با استفاده از آزمون کای دو نشان داد از دیدگاه کارکنان مراکز بهداشت بوشهر  در بین عوامل شش گانه برنامه های آموزشی(نیازسنجی،محتوای منابع،مربی،روش،شرایط اجرا و ارزشیابی) به جز عامل ارزشیابی سایر عوامل تاثیر به سزایی در اثربخشی آموزش کارکنان دارد  همچنین در مجموع مشخص شد عامل نیازسنجی بیشترین تاثیر و عامل ارزیابی کمترین تاثیر را بر اثربخشی دوره های آموزشی دارند.

کلید واژه ها: دوره های آموزشی، اثربخشی آموزش، عوامل اثربخشی آموزش، مراکز بهداشت،شهرستان بوشهر

فصل 1 کلیات تحقیق

1-1مقدمه

در عصري که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژي رشد شتاباني دارد، آموزش منابع انساني نمي‌تواند نسبت به اين تحولات بي‌تفاوت بماند. نگاه عميق‌تر به رسالت تعليم و تربيت زماني آشكار مي شود که انسان موجودي است که داراي ابعاد گوناگون و پر از استعدادهاي ارزشمند و زماني استعدادهاي آن محقق و شکوفا مي‌شود که همه ابعاد معنوي، جسمي مورد توجه قرار‌گيرد. واضح است که آموزش و پرورش مي‌خواهد يادگيري و آموزش در زندگي انسان از ارزش معناداري برخوردار شود و فراتر از يادگيري، به بازسازي شخصيت و توانمندي هاي منابع انساني بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انساني تبديل شود. برخی از صاحبنظران نقل مي كنند كه دانش بشري هر پنج سال يك بار دو برابر افزايش مي يابد و اين افزايش همه چيز را در حال تغيير و تحول قرار مي دهد . پس چگونه مي توان منابع انساني يك سازمان را با اين تغيير و تحولات آشنا نكرد؟ بديهي است در صورت بي توجهي  به امر آموزش كاركنان، سرنوشت و بقاي سازمان به خطر خواهد افتاد. به همين علت در كشورهاي پيشرفته امروزي معمولا  نيروي انساني حداقل هر سال يكبار به كلاس آموزش مي روند. حيات سازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارت ها و آگاهي هاي مختلف كاركنان دارد.( دولان، 1375 ) هر چه  اين زمينه ها به موقع و بهتر باشد، قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي شود. لذا آموزش و توسعه منابع انساني نه تنها در جهت ايجاد دانش و مهارت ويژه كاركنان نقش بسزايي دارد، بلكه باعث مي شود كه افراد در ارتقاي سطح بهره وري و بهبود آن درسازمان سهيم،  و قادر شوند تا خود را با فشار هاي متغير محيطي وفق دهند. از اين رو بهبود بهره‌وري منابع انساني سازمان، بستگي زيادي به كيفيت و شايستگي منابع انساني آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخيص داده اند كه منابع انساني دارايي شماره يك آنان هستند و اين در محيطهاي آموزشي مانند دانشگاه بيشتر نمود واقعي پيدا مي كند.بنابراين، براي اطمينان از افزايش دانش، مهارتها و شايستگي كه استمرار داشته و قابل استفاده باشند،كاركنان بايستي به اندازه كافي آمــوزش ببينند. از طرف ديگر اهداف سازمان ايجاب مي كند مهارتها و قابليتهايي كه براي انجام وظايف محوله و ايفاي نقش ها لازم است به تناسب نياز و ضرورت بايد تقويت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشي بهتر و بيشتر بتواند تواناييهاي بالقوه كاركنان را به فعل درآورد نه تنها، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتري مي بيند بلكه جامعه نيز بر او ارج بيشتري مي نهد و اين خود از هر جهت تقويت كننده روح و روان انسان است. هر سازماني به افراد آموزش ديده و با تجربه نياز دارد تا ماموريت خود را به انجام برساند. اگر تواناييهاي كاركنان موجود پاسخگوي اين نياز باشد آموزش ضرورت چنداني ندارد. اما اگر چنين نباشد، لازم است سطح مهارت، توانايي و انطباق پذيري آنان افزايش يابد. .( دولان، 1375)

1-2بیان مسئله

از ميان عوامل موثر بر توسعه سازمان، بي شك نيروي انساني به عنوان اساسي ترين عامل، نقش كليدي در توسعه سازمان دارد. نيروي انساني كارآمد را مي توان مهم ترين سرمايه يك سازمان دانست. از اين رو هر فرايندي كه موجب ارتقاي توانمندي نيروي انساني متناسب با نوع كار و فعاليت گردد، فرايندي سرمايه افزا مي باشد كه نتيجه آن به طور مستقيم در كيفيت و كميت سازمان ظاهر مي شود . آموزش فرايندي است كه اين نقش محوري را بر عهده دارد. بنابراين اگر گفته شود آموزش كليد توسعه است، بر حقيقتي كتمان ناپذير تاكيد شده است. آموزش هاي مختلف در هر سازمان، به منظور ارتقاي سطح دانش، مهارت كاري، بهبود و توسعه رفتار كاركنان، و كارايي بيشتر سازمان از اهميت زيادي برخوردار است. شمول اين دستاوردها گسترده و دانشگاه ها را نيز در بر مي گيرد(خصالی، 1385).

سازمان­ها و شرکت های امروزی به خوبی دریافته­اند که آن چه در راه آموزش منابع انسانی صرف می کنند به زودی در عملیات و دستاوردهای سازمان انعکاس خواهد یافت(سوانسون و هولتون،2009). نتایج تحقیقات نشان می دهدکه آموزش کارکنان بر نگرش ها (ساهینیدس و بوریس،2008)، رضایت شغلی(اشمیت،2007)، روش انجام کار (اکوینس و کرایر،2009) تعهد(مک کیب و گاواران ،2008)، روابط و رفتار سازمانی (باکلی و کیپل،2007) و به طور کلی بر عملکرد منابع انسانی اثر می­گذارد. تقریبا همه منابع موجود که بر اثرات آموزش به شکل­گیری سرمایه انسانی تاکید دارند، باور کرده­اند که آموزش می­تواند اثر کاری فرد را افزایش دهد “توانایی تخصیص[1]” یعنی استفاده به اندازه و به جا از منابع رابهبود ببخشد، و نوآوری و ابتکار او را ارتقاء دهد(فگین و مک کان،2009؛ متوسلی و آهنچیان،1381).

روشن است که از هر نوع آموزشی این نتایج به دست نخواهد آمد. در هر مرحله از پیدایش یک برنامه و شکل­گیری آن در عمل، امکان بروز آفت ها یا خطاهایی وجود دارد که در این صورت مهم­ترین پیامد برنامه را به چیزی تبدیل خواهد کرد که در وجهه مغابل آن چه امید می­رفته است:یعنی منابع کمیاب سازمانی را هدر می دهد،وقت کاری کارکنان را می­گیرد و نسبت به اثر برنامه های آموزشی بدبینی به وجود می­آورد.

برای مراکز درمانی و شعب بهداشت مانند سایر سازمان­ها، چگونگی اطمینان به اثربخشی برنامه­ های آموزشی کارکنان موضوع حساس و جالب توجهی است. در این رابطه به بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شعب بهداشت شهر عسلویه از نظر 6 عامل اصلی”نیاز سنجی”،”آموزشگر”،”روش”،”شرایط اجرا”، “محتوای آموزشی” و”ارزیابی” خواهیم پرداخت

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني يك استراتژي كليدي جهت سازگاري مثبت با شرايط در حال تغيير، و ضمنا به عنوان يك مزيت رقابتي براي سازما نها قلمداد مي شود . از اين رو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقا و توسعه سازمان غير قابل انكار است. چنانچه از آموزش، به عنوان عامل كليدي در توسعه، به درستي و شايستگي استفاده شود كارايي و اثربخشي سازمان به نحو قابل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت (معاونت توسعه مديريت و منابع، دفتر مديريت منابع انساني،1385).

در اثربخشي آموزش ترديدي راه ندارد، اما براي انجام آموزش هاي اثربخش شرايطي لازم است تا سازمان ها ضمن تطبيق با شرايط پيچيده بتوانند با تغييرات برخورد منطقي نموده و بخشهای مختلف خود را درجهت موفقيت حركت دهند.

با توجه به اينكه يكي از موانع توسعه در كشورهاي توسعه‌ نيافته و يا در حال توسعه كمبود نيروي انساني ماهر و آموزش ديده است و آموزش‌هاي رسمي و دانشگاهی نيز مشكلاتي نظير عدم انعطاف‌پذيري، عدم هماهنگي با تحولات و شرايط جامعه، طولاني بودن زمان و هزينه را داشته و براي همة افراد در تمام شرايط مقدور نمي‌باشند، آموزش‌هاي غير رسمي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌گردند.

به همين علت و با توجه به این که بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه سنجش اثربخشی آموزش کارکنان بوده است و تحقیقات کمتری پیرامون عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی آموزش انجام شده است و به منظور درنظر گرفتن عوامل موثر در اثربخشي آموزش هاي كاربردي، چگونگي آماده سازي بستر اجراي آموزش در مراکز درمانی، تحليل نيازهاي آموزشي، ارزيابي، پايش و بهبود فرايند آموزش، آموزش از راه دور و چگونگي آموزش مديران و كارشناسان براي افزايش اثربخشي و كارآمدي آنها در سازمان، نیاز است که طراحی مناسب و علمی بر اساس عوامل موثر در اثر بخشی آموزش برای آموزش نیروهای انسانی صورت پذیرد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر میزان  اثربخشی آموزش کارکنان مراکز بهداشت می باشد.

1-5سوالات تحقیق

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل “نیازسنجی” برنامه های آموزشی  به چه میزان در اثر بخشی آموزش کارکنان موثر می­باشد؟

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل ” آموزشگر ” برنامه های آموزشی  به چه میزان در اثر بخشی آموزش کارکنان موثر می­باشد؟

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل ” روش ” برنامه های آموزشی  به چه میزان در اثر بخشی آموزش کارکنان موثر می­باشد؟

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل ” شرایط اجرا ” برنامه های آموزشی  به چه میزان در اثر بخشی آموزش کارکنان موثر می­باشد؟

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل ” محتوای آموزشی ” برنامه های آموزشی  به چه میزان در اثر بخشی آموزش کارکنان موثر می­باشد؟

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل ” ارزیابی ” برنامه های آموزشی  به چه میزان در اثر بخشی آموزش کارکنان موثر می­باشد؟

1-6فرضیه های تحقیق

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل “نیازسنجی” برنامه های آموزشی  تاثیر زیادی بر اثربخشی آموزش کارکنان دارد.

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل ” آموزشگر ” برنامه های آموزشی  تاثیر زیادی بر اثربخشی آموزش کارکنان دارد.

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل ” روش ” برنامه های آموزشی  تاثیر زیادی بر اثربخشی آموزش کارکنان دارد.

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل ” شرایط اجرا ” برنامه های آموزشی  تاثیر زیادی بر اثربخشی آموزش کارکنان دارد.

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل ” محتوای آموزشی ” برنامه های آموزشی  تاثیر زیادی بر اثربخشی آموزش کارکنان دارد.

از تحلیل دیدگاه آزمودنی ها عامل ” ارزیابی ” برنامه های آموزشی  تاثیر زیادی بر اثربخشی آموزش کارکنان دارد.

[1] Allocation ability

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان بهره گيري مديران دانشگاه هاي از مفاهيم و فنون به کارگيري اثربخش منابع انساني در واحدهاي محل کار خود
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122