پايان نامه بررسي عوامل موثر بر نگرش به قوانين و مقرارات اداري در شهر خرم آباد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر نگرش به قوانين و مقرارات  اداري در شهر خرم آباد  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عوامل موثر بر نگرش به قوانين و مقرارات  اداري در شهر خرم آباد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه   2
1-2- بیان مسئله   4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق   5
1-4- اهداف تحقیق   6
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق   6
1-6- مدل مفهومی تحقیق   7
1-7- تعريف واژه‏ گان کلیدی   8
1-8- سازماندهی تحقیق   11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه   14
2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی   15
2-3- مدیریت دولتی نوین   16
2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین   17
2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری   20
2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین   22
2-4- حکمرانی خوب   23
2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب   26
2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب   26
2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب   27
2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب   29
2-5- پاسخگویی   35
2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی   37
2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی   38
2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی   39
2-5-4- هدفهای پاسخگوئی   39
2-5-5- انواع پاسخگویی   40
2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی   41
2-5-5-2- پاسخگویی اداری   41
2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی   42
2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی   43
2-5-6- نظریه های پاسخگویی    44
2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران   46
2-6- قانون    47
2-6-1- ویژگی های قانون   48
2-6-1-1- ویژگی های ذاتی   48
2-6-1-2- ویژگی های عرضی    50
2-6-2-تورم قوانین   54
2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین    55
2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین    55
2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین   55
2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین   56
2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین   56
2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین   57
2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین   57
2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین   57
2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین  58
2-7- قانون گریزی   58
2-7-1- ابعاد قانون گریزی   59
2-7-2- قانون گريزي به مثابة رفتار نظام   59
2-7-3- انواع قانون گریزی   60
2-7-3-1- قانون گريزي ابزاري   60
2-7-3-2- قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي)   61
2-7-3-3- قانون گريزي اخلاقي    62
2-7-4- دلایل قانون گریزی   63
2-7-4-1- ریشه های تاریخی    63
2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون    64
2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف   64
2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون    64
2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون    64
2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون    64
2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون    65
2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین  65
2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی    65
2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها    65
2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی    66
2-7-4-12- به روز نبودن قانون    66
2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی    66
2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور    66
2-8- نافرمانی مدنی    67
2-9- پیشینه تحقیق   70
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه   79
3- 2- روش تحقيق   79
3-3- جامعۀ آماری   80
3-4- حجم نمونه    80
3-5- روش نمونه گیری    81
4-6- ابزار گردآوري اطلاعات   82
3-7- اعتبار ابزار تحقيق   82
3-8- قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري (پايايي)    83
3-9- تجزیه و تحلیل داده¬ها   84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه   88
4-2- آمار توصیفی   88
4-2-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان   89
4-2-2- توصيف داده¬های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان   94
4-2-3-توصيف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به¬مشکلات   95
4-2-4- توصيف داده¬های مربوط¬به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری   96
4-2-5- توصيف داده¬های مربوط¬به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری   97
4-2-6- توصيف داده¬های مربوط¬به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری   98
4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی)   99
4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S)   100
4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن    101
4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن   105
4-3-5- تحليل رگرسيون چند متغيره   106
4-3-6- آزمون فریدمن   109
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه   111
5-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق   112
5-3- نتیجه¬گیری از فرضیات تحقیق    113
5-4-  نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه¬ها در یک نگاه    115
5-5- نتیجه گیری   116
5-6- پیشنهادهای تحقیق   118
5-7- محدودیت¬های تحقیق   119
5-8- منابع    120
چکیده انگلیسی   130
پیوست
پرسشنامه   132

منابع

الف) منابع فارسی

آدمیت، فریدون(1351)، اندیشه ترقی و حکومت قانون، عصر سپهسالار، تهران: خوارزمی.

آزاد ارمکی، تقی(1380)، آینده نگری: مردم تهران، نگرانی ها و آینده، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

آشتیانی، منوچهر(1381)، درباره برخی از علل تاریخی عدم حاکمیت قانون در جامعه ایران، در معمای حاکمیت قانون در ایران، عباس عبدی(ویراستار)، تهران: طرح نو.

احمدی، اصغر(1389)، «عوامل فرهنگی بروز فساد اداری و موانع فرهنگی مبارزه با آن»، فصلنامه راهبرد ، شماره 53، ص116.

الوانی، سید مهدی و علیزاده ثانی، محسن(1386)، تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 53، 24-1.

الواني، سيد مهدي و دانائي فرد، حسن(1385)، گفتارهايي در فلسفة تئوري سازمان دولتي، انتشارات صفار، تهران: چاپ اول.

امامی، محمد و استوارسنگری، کوروش(1388)، حقوق اداری، تهران: انتشارات میزان، پاپ 9.

بازرگان، عباس و همکاران. 1388. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه. چاپ چهارم، ص405.

بیکر، ترز. ال،(1377)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

پرخیده، احمد(1387)، حکمرانی خوب فرصتی برای امنیت اقتصادی، گزارش ویژه مطالعات امنیت اقتصادی، شماره 11(چاپ اول)، تهران: انتشارات تدبیر.

حبیب زاده، محمد جعفر(1383)، مجازات عمل حرام وتعارض آن با قانون مداری درقانون اساسی؛نشريه حقوق اساسی، س2، ش3.

حجاریان، سعید(1381)، حاکمیت قانون و ساختار سیاسی، در معمای حاکمیت قانون در ایران، زیر نظر عباس عبدی، تهران: طرح نو.

حسيني، سيد محمد(1380)، نقدي بر ماده دوم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، ماهنامه دادرسي، شماره 17.

خاكي، غلامرضا(1382)، راهنماي طرح و تدوين و نقد تحقيق، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي.

خاکی، غلامرضا(1381)، راهبرد مجازی سازی دولت، مهمترین چالش پیش روی نظام اداری در برنامه چهارم توسعه، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شماره 58.

دانايي فرد، حسن(1383)، مديريت دولتي ايران به كدام سو مي رود؟(بخش دوم: نقدي بر مديريت دولتي نوين، فصلنامه مديريت دانش سازماني، سال اول، شماره 6.

دانایی فرد، حسن و آذر، عادل و صالحی، علی(1388)، قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی – فرهنگی، فصلنامه دانش انتظامی، سال یازدهم، شماره سوم.

دلاور، علي(1385)، روش تحقيق در علوم تربيتي، تهران: انتشارات رشد، ص4.

دورکین، رونالد(1381)، جدی گرفتن حق ها، در حق و مصلحت، محمد راسخ، تهران: طرح نو.

دورکین، رونالد(1381)، نافرمانی مدنی، در حق و مصلحت، محمد راسخ، تهران: طرح نو.

دوواس، دی. ای(1383)، پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمة هوشنگ نایبي، تهران: نشر ني.

رابینز، استیفن(1378)، تئوری سازمان، ترجمه الوانی و دانائی فر، نشر صفار.

راسخ، محمد(1390)، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: انتشارات دراک، چاپ اول، ص 123.

راسخ، محمد(1389)، بنیاد نظری اصلاح نظام قانون گذاری، تهران: دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مرکز شورای اسلامی.

رزمی، محمد جواد و صدیقی، سمیه(1391)، الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه، مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.

رستمی، ناصر(1387)، کلیات حقوق اداری، تهران: فصلنامه عدالت، سال دوم، شماره 5، ص14.

رضایی، محمد(1384)، میزان، نوع و عومل مؤثر بر قانون گریزی، تهران، نشر جامعه شناسی ایران، شماره 23.

رضایی، محمد و عبداللهی، حمید(1385)، جامعه بی انضباط: فرا تحلیل قانون گریزی در ایران، نشریه مطالعات ملی، شماره 27.

زارعی، محمد حسین(1376)، تحليلی از پيوند حقوق اداری و مديريت دولتی بر پايه حاکميت قانون، فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره 11, شماره 3.

زارعی، محمد حسین(1380)، فرآیند مردمی شدن، پاسخگویی و مدیریت دولتی، نشریه مجتمع آموزش عالی، شماره 9، ص119.

ساروخاني، باقر(1382)، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ چهارم، ص520.

ساروخانی، باقر(1380)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سرایی، حسن(1384)، مقدمه­ای بر نمونه گیری در تحقیق، تهران: سمت.

سرزعيم، علي(1386)، اقتصاد سياسي بوروكراسي، روزنامه دنياي اقتصاد.

سرمد، زهره و بازرگان، عباس(1386)، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران: انتشارات ترمه.

شیخی، محمدحسین(1390)، عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن، سال اول، شماره دوم، ص99-126.

شیروانی، علیرضا(1386)، رویکردهای نوین دولتی، موسسه آموزش و مشاوره بال اندیشه سپاهان، ص3.

صانعی، مهدی(1385)، حکمرانی خوب، مفهومی نو در مدیریت دولتی، نشریه تدبیر، شماره 178.

صبری، نورمحمد(1388)، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، تهران: انتشارات میزان، ص 19.

صفری شالی، رضا و حبیب پور، کرم(1390)، راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی، تهران.

عباس زاده، حسن(1384)، مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار، تدبير، ش163، سازمان مديريت صنعتي.

عبداللهی، محمد(1378)، موانع قانون گرایی و راه های مقابله با آن ها در ایران، در قانون گرایی و فرهنگ عمومی، تهران: معاونت پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

علیخواه، فردین(1381)، بررسی میزان پای بندی مردم به قوانین و مقررات، تهران: اداره کل پژوهش های اجتماعی و سنجش برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ب) منابع انگلیسی

Aucoin, P & Heintzman, R. ( 2000). The dialectic of accountability for performance in public management reform, International of accountability for performance in public management reform. International Review of Administrative Science 66, 45-55.

Anderson, M. (1971). Analyzing & assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447-488.

Borre, Ole (2000). Critical issues and political alienation in Denmark. Scandinavian Political Studies23:258-309.

Bolston, B. (1996). The guest for responsibility: Accountability & citizenship in complex Cambridge: Cambridge University Press.

Box, Richard C.(1999). Runing governments like a business: Implications for public administration theory and practice. American Rewiew of Public Administration 29:19-43.

Bovens, M. (2004). Public accountability (Annual Conference of the European Group of Public Administration (EGPA), Lisbon, Portugal.

Caiden, Gerald (1982). Public Administration Pacific Palisades: Palisades Publishers).

Ericson, R. (1981). Making Crime: A Study of Detective Work, Butterworths, Toronto.

Fuller, L.L.(1978), The morality of law, New Haven.

Glaser, Marc A AND Bartley W.HILDRETH(1999). Service delivery satisfication and willingness to pay taxes. Public Productivity and Management Review 23:48-67.

Hart, H.L.A.(1958), Positivism and the separation of law and morals, Havard L. Rev, (71), pp. 593-629.

Hart, H.L.A.(1961), The concept of law, Oxford, Clarendon press.

Hayek, F.A.(1993), The constitution of liberty, London, Rutledge.

HAMS – OTTO(2002). human rights and good Governamce Mrtimus Nijhoff, publishers, haque, Kluwer law, p.123.

Hood Christopher (1991). “Apublic Nanagement for all season” publi administration vol.69 no.1

Irvin, Renee A, and John Stansbury (2004). Citizen participation in decision-making: Is it worth the effort? Public Administration Review 64:55-65.

Jensen, L. (2000). Image of accountability in Danish public sector reform, Discussion Paper For IPMM Conference At Macquari School Management.

Kamenski, Jack (1996). Trust in government. In Measure of Public attitudes,ed. J.R. Robinson, P.R. Shaver, and L.S.Wrightsman,465-532.San Diego, CA: Academic Press.

Kristof, A.(1996).”Person-Organization Fit: An Integrative Review of its Conceptualizations, Measurement, and Implications.” Personnel Psychology 49: 1-4.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پيمايشی مي باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوري و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق  تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد.

 1-1- مقدمه

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).

بي‌توجهي به خواسته‌هاي عمومي و فساد در نظام اداري، مشروعيت و كارآمدي دولت‌ها را در بلندمدت تهديد مي‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محيط است و ادامة حيات و بقاي آنان را با مشكل مواجه مي‌سازد. اصلاح نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب مي‌آيد و بدون اين مهم ساير برنامه‌ها و تلاش‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد. به همين دليل دولت‌ها اقدامات فراواني در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكيلات اداري خود به منظور كارآمدي و پاسخ‌گويي بيشتر و همچنين كاهش فساد اداري انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماري، ساده‌سازي ساختارها، شفاف‌سازي وظايف و اختيارات، كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها، تحول در نظام مالي، به كار‌گيري ساز‌و‌كارهاي نظارتي، ارزيابي عملكرد، تشويق كاركنان متعهد و تلاشگر و نيز قدرداني از آنها و ارشاد و تنبيه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59).

از این رو پاسخگویی[1]یكی از چالشهایی است كه دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یك سیستم پاسخگو است و لازمه دموكراسی، داشتن یك سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شكل می دهد كه به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند كه این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینكه وكیل از حد خود تجاوز نكند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳8۷: ۲۸۹-288).

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت.

1-2- بیان مسئله

یکی از روابط مهم در هر هر جامعه، ارتباطی است که هر روزه مردم با نهادها و سازمان های دولتی دارند. حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر است؛ زیرا پیشرفت های کنونی جوامع بشری دو چندان شده است. و دولت ها باید برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی از طریق وضع قوانین و مقررات خاص، دخالت گسترده ای انجام دهند(الوانی و دانایی فرد،1385: 19). امروزه با تغییر و تحولاتی که در ارزش ها، فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده، بر فرآیندهای اداری تأثیر گذاشته است. تغییر سلائق، خواست ها و توقعات مردم، سبب شده تا تحولات اداری، از امری درون زا به مسئله ای برون زا تبدیل شود. ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند(خاکی،1381: 26). یکی از مشکلات حقوقی در نظام اداری حاکم بر جوامـع جهان سوم و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این مسأله می باشد که قوانین و مقررات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی است و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد.  با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت ایجاد برخی مشکلات و مسائل از جمله، فساد و مخاطرات اداری و سرپیچی از قوانین و مقررات را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از عوامل مهم نگرش منفی و عدم اعتماد به سازمان ها و ادارات دولتی، قوانین و مقررات اداری و نحوه اجرای آنها در ادارات و سازمان های دولتی می باشد(اسمیت،2001: 241).

به اعتقاد حقوقدانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و اداری، اگر دولت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی و رضایت شهروندان از سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی و قوانین و مقررات مربوط به آنها، را برآورده سازند، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی و نگرش منفی نسبت به نهادها، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل کارایی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بروز گسست در فرآیند توسعه  خواهد شد(کاظمی،1389: 227).

از این رو آشنایی و اشراف مردم به قوانین و مقررات سازمانی منجر به ارتقاء سطح انضباط اجتماعی می شود و تحقق این مهم میزان تمکین قوانین از سوی شهروندان را نیز ممکن می سازد. همچنین با توجه به جامع بودن فعالیت ها و اقدمات مجموعه قوانین و مقررات اداری، نیاز است شهروندان از جزئیات قوانین حاکم ادارات به طور کامل آگاهی داشته باشند. تحقق این مهم، برنامه محوری و تمکین از قوانین را ممکن می سازد ضمن آنکه با جاری کردن این موضوع در سرفصل های کاری رسیدن به اهداف ممکن می شود. مردم باید با آگاهی و اشراف از قوانین و مقررات اداری نقش مشارکت خود در برنامه های ارگان های خدمات رسان را دو چندان کنند. بنابراین با توجه به مباحث ذکر شده و اهمیت شناخت و نگرش مردم نسبت به قوانین و مقررات اداری، هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــتبار خاصی برخوردار می­باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بــدست شهروندان می­رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می­گردد بطوریکه دولتها سعی می­کنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند(امامی و استوار سنگری،1388: 23).

اعتلای بینش و آشنایی مردم با قوانین و مقررات، امری ضروری است که تحقق آن ضمن شفاف سازی امور، موجب گسترش نگاه قانون گرایی بین مردم می شود. زیرا شناخت سیستم اداری و نگرش نسبت به آن نقش بسزایی در پذیرفته شدن قوانین از سوی مردم دارد. بر این اساس برنامه ها و سیاست های اداری و سازمانی باید تحت شرایط مطلوبی تدوین و اجرایی شود، تا تحت تاثیر آن بهترین منفعت عاید شهر و شهروندان می شود(رابینز[2]،1999: 98). سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات در زمینه های مختلف بسیار مهم بوده و رسیدن به این نقطه مطلوب، رسیدن سازمان ها، ادارات و نهاد ها را به اهداف ممکن می سازد. در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت یک نظام اداری کارآمد و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نامطلوب سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران اشاره و به  مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد.

 1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می باشد.

1-4-2- اهداف ویژه:

بررسی ارتباط بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

بررسی ارتباط بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

بررسی ارتباط بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

بررسی ارتباط بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

بررسی ارتباط بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

[1] – Accountability

[2] – Robbins

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122