پايان نامه بررسي فعاليت نانوکاتاليست آندي بر پايه پلاتين جهت کاربرد در پيل هاي سوختي الکلي مستقيم)متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دي ال)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي فعاليت نانوکاتاليست آندي بر پايه پلاتين جهت کاربرد در پيل هاي سوختي الکلي مستقيم(متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دي ال) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 101 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي فعاليت نانوکاتاليست آندي بر پايه پلاتين جهت کاربرد در پيل هاي سوختي الکلي مستقيم)متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دي ال) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه¬ای بر پیل¬های سوختی
1-1- مقدمه 2
1-2- پیل سوختی چیست؟ 2
1-3- تاریخچه 4
1-4- کاربرد¬های پیل سوختی 6
1-5- انواع پیل سوختی 7
1-5-1- پيل سوختي پليمري يا غشاء مبادله کننده پروتون 7
1-6- پیل¬های سوختی الکلی مستقیم 9
1-7- سوخت¬های مورد استفاده در پیل¬های سوختی الکلی 10
1-7-1- متانول به¬عنوان سوخت 10
1-7-1-1- پيل سوختي متانول مستقيم 11
1-7-2- 2-پروپانول 15
1-7-2-1- پيل سوختي 2-پروپانولی مستقيم 15
1-7-3- پروپیلن¬گلیکول 16
1-7-3-1- پیل سوختی 1و2-پروپان¬دی¬ال مستقیم 16
1-8- کاتالیست مورد استفاده در آند پیل¬های سوختی 17
1-8-1- بهبود کاتالیست پلاتین با استفاده از بسترهای مختلف 18
1-8-1-1- کربن بلک 19
1-9- مطالعه اکسیداسیون الکل¬ها روی الکتروکاتالیست¬های بر پایه پلاتین 20
1-9-1- سینیتیک واکنش اکسیداسیون متانول در DMFC 21
1-9-2- مکانيسم اکسايش متانول 22
1-9-2- اکسیداسیون 2-پروپانول و پروپیلن¬گلیکول روی الکتروکاتالیست¬های برپایه پلاتین 23
1-10- اهداف پروژه 29
فصل دوم مبانی نظری
2-1- مقدمه 31
2-2- تکنیک¬های مورد استفاده 31
2-3- ولتامتري 32
2-3-1- ولتامتري با روبش خطي پتانسيل 32
2-3-2- ولتامتري چرخه‏اي 32
2-3-3- عوامل موثر در واکنش¬های الکترودی در حین ولتامتری چرخه¬ای 33
2-3-4- نحوه عمل در ولتامتری چرخه¬ای 34
2-4- نمودارهاي تافل 35
2-5- روش طيف¬‏نگاري امپدانس الکتروشيميايي 36
2-6- مشخصه¬یابی سطح الکترود 48
2-6-1- SEM 38
2-6-2- EDS 39
فصل سوم: بخش تجربی
3-1- مواد شیمیایی 41
3-2- دستگاه‌هاي مورد استفاده 41
3-3- الکترود¬های به¬کار گرفته شده در روش¬های ولتامتری 44
3-4- تهیه کاتالیست پلاتین/کربن 44
3-5-تهيه جوهر کاتاليست 44
3-6- آماده¬سازی الکترود کربن¬شیشه 45
فصل چهارم: بحث و نتیجه¬گیری
4-1- کلیات 47
4-2- بررسی ریخت¬شناسی و تجزیه عنصری 47
4-3- ولتامتری چرخه¬ایPt/C در محلول قلیایی 49
4-4- بررسی فعالیت و پایداری کاتالیست Pt/Cدر محلول بازی متانول 51
4-4-1- بررسی ولتاموگرام چرخه¬ای الکترود Pt/C/GC در محلول بازی متانول 51
4-4-2- بررسی منحنی¬‌های EIS و کرونوآمپرومتری الکترود Pt/C/GC در اکسایش متانول 53
4-5- بررسی فعالیت و پایداری کاتالیست Pt/Cدر محلول قلیایی 2-پروپانول 56
4-5-1- بررسی ولتاموگرام چرخه‌ای الکترود Pt/C در اکسیداسیون 2-پروپانول 56
4-5-2- بررسی منحنی¬‌های نایکوئیست و کرونوآمپرومتری کاتالیست Pt/C در اکسایش 2-پروپانول 59
4-6- بررسی فعالیت و پایداری کاتالیست Pt/Cدر اکسیداسیون 1و2-پروپان‌دی‌ال 60
4-6-1- ولتامتری چرخه‌ای الکترود Pt/C/GC در محلول قلیایی 1و2-پروپان‌دی‌ال 60
4-6-2-بررسی پایداری Pt/C اکسیداسیون 1و2-پروپان‌دی‌ال 62
4-7- بررسی عملکرد کاتالیست پلاتین/کربن در اکسیداسیون سوخت‌های مختلف 64
4-7-1- بررسی و مقایسه ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود Pt/C/GC در اکسیداسیون متانول، 2-پروپانول و 1و2-پروپان‌دی‌ال در محیط قلیایی 65
4-7-2- مقايسه و بررسي نمودارهای ولتامتری روبش خطی Pt/C در اکسیداسیون الکل¬های مختلف 67
4-7-3- مقايسه و بررسي نمودارهای تافل کاتالیست Pt/C در اکسیداسیون الکل‌ها 68
4-7-4- بررسی نمودارهای کرونوآمپرومتری الکترود Pt/C/GCدر اکسیداسیون الکل‌های مختلف 69
4-7-5- مطالعات اسپکتروسکوپي امپدانس الکتروشیمیایی الکترود Pt/C/GCدر اکسیداسیون الکل‌های مختلف 72
4-8-نتیجه گیری 75
4-9-پیشنهادات 76
4-10-منابع 77
چکیده انگلیسی

 منابع

 [1] Appleby, A., & Foulkes, F. (1989). Fuel Cell Handbook, New York: Van Nostrand Rainhold.

[2] Wang, C. Y. (2004). Fundamental models for fuel cell engineering. Chemical reviews, 104(10), 4727-4766.

[3] Ren, Z., Ramasamy, R. P., Cloud-Owen, S. R., Yan, H., Mench, M. M., & Regan, J. M. (2011). Time-course correlation of biofilm properties and electrochemical performance in single-chamber microbial fuel cells. Bioresource technology, 102(1), 416-421.

[4] رشيدي رنجبر ن، پيل هاي سوختي انرژي سبز، انتشارات ارکان دانش، 4834

[5] Nuernberg, G. B., Fajardo, H. V., Mezalira, D. Z., Casarin, T. J., Probst, L. F., & Carreño, N. L. (2008). Preparation and evaluation of Co/Al 2 O 3 catalysts in the production of hydrogen from thermo-catalytic decomposition of methane: Influence of operating conditions on catalyst performance. Fuel, 87(8), 1698-1704.

[6] Tsang, E. M., Zhang, Z., Shi, Z., Soboleva, T., & Holdcroft, S. (2007). Considerations of macromolecular structure in the design of proton conducting polymer membranes: graft versus diblock polyelectrolytes. Journal of the American Chemical Society, 129(49), 15106-15107.

[7] Ma, Y., Wang, R., Wang, H., Liao, S., Key, J., Linkov, V., & Ji, S. (2013). The effect of PtRuIr nanoparticle crystallinity in electrocatalytic methanol oxidation. Materials, 6(5), 1621-1631.

[8] Park, K. W., Han, D. S., & Sung, Y. E. (2006). PtRh alloy nanoparticle electrocatalysts for oxygen reduction for use in direct methanol fuel cells. Journal of power sources, 163(1), 82-86.

[9] Du, H., Li, B., Kang, F., Fu, R., & Zeng, Y. (2007). Carbon aerogel supported Pt–Ru catalysts for using as the anode of direct methanol fuel cells. Carbon, 45(2), 429-435.

[10] Wasmus, S., & Küver, A. (1999). Methanol oxidation and direct methanol fuel cells: a selective review. Journal of Electroanalytical Chemistry, 461(1), 14-31.

چکيده

در این پروژه ابتدا نانوکاتالیست پلاتین/کربن به وسیله‌ی کاهش شیمیایی نمک پلاتین با کاهنده شیمیایی سدیم بور هیدرید سنتز شد. ویژگی‌های ساختاری و مورفولوژی نانوکاتالیست سنتز شده با استفاده از طیف­سنجی پراکنش انرژی و میکروسکوپ روبش الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت و پایداری نانوکاتالیست Pt/C در الکترواکسیداسیون الکلهای مختلفی مانند متانول، 2- پروپانول و 1و2- پروپان­دی­ال در محیط قلیایی مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک‌های ولتامتری چرخه‌ای، کرونوآمپرومتری و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی واکنش اکسیداسیون استفاده شدند. Pt/C دانسیته جریان بالایی در اکسیداسیون 1و2-‌ پروپان­دی­ال در مقایسه با متانول و 2- پروپانول نشان می‌‌دهد. مقدار پتانسیل آغازی برای Pt/C در اکسیداسیون 1و2- پروپان دی ال مقدار منفی تر نسبت به اکسیداسیون متانول دارد که این امر به دلیل سنتیک سریع واکنش اکسیداسیون 1و2- پروپان دی ال می­باشد. نتایج آزمایشات کرونوآمپرومتری تایید می­‌کند که Pt/C دانسیته جریان پایدارتری در اکسیداسیون 1و2-‌‌‌ پروپان‌دی‌ال نشان می‌­دهد. نتایج حاصل از امپدانس الکتروشیمیایی پس از طی 100 چرخه نشان داد که مقاومت انتقال بار در اکسیداسیون 1و2-‌‌‌ پروپان‌دی‌ال کمترین مقدار و برای 2-پروپانول بیشترین مقدار را دارد. دلیل این امر این است که در اکسیداسیون1و2-‌‌‌ پروپان‌دی‌ال مقاومت کاتالیست در برابر جذب حد واسط بالاست و حد واسط ها به راحتی نمی­‌توانند سایت‌های فعال واکنش را مسدود کنند.

کلمات کلیدی: اکسیداسیون الکل،پیل سوختی الکلی مستقیم، ، پلاتین/کربن، الکتروکاتالیست

فصل اول: مقدمه­ای بر پیل­های سوختی

مقدمه

امروزه در استفاده از سوخت‌­هاي فسيلي که 80 درصد انرژي زمين را تأمين مي­‌کنند دو مشکل اساسي وجود دارد. اول اينکه ذخاير اين سوخت‌­ها محدود است و دير يا زود تمام خواهند شد. دوم اينکه سوخت‌هاي فسيلي از عوامل اساسي ايجاد مشکلات زيست محيطي مثل گرم شدن کره زمين، تغييرات آب و هوايي، ذوب کوه‌هاي يخي، بالا آمدن سطح درياها، باران‌هاي اسيدي، از بين رفتن لايه ازن و … هستند [1].

در اوايل سال 1970 استفاده از انرژي هيدروژن براي حل مشکلات ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي پيشنهاد شد. هيدروژن يک منبع انرژي عالي با ويژگي‌هاي فراوان است. هيدروژن سبک‌ترين، تميزترين و پر­بازده‌ترين سوخت به­حساب مي­آيد. يکي از ويژگي‌هاي هيدروژن اين است که طي فرآيندهاي الکتروشيميايي در پيل­هاي سوختي مي­‌تواند به انرژي الکتريکي تبديل شود. قابل ذکر است بازده چنين تبديلي در پيل سوختي بالاتر از راندمان يک موتور احتراق داخلي است که انرژي سوخت فسيلي را به انرژي مکانيکي تبديل مي­کند. علاوه بر اين سوخت، سوخت‌هاي ديگري نيز همچون الکل‌ها به­خصوص متانول و اتانول به­دليل چگالی بالاي انرژي و آساني ذخيره‌سازي و حمل آن­ها نيز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

1-2- پيل سوختي چيست؟

پيل سوختي يک وسيله الکتروشيميايي است که انرژي شيميايي سوخت را به­طور مستقيم به انرژي الکتريکي تبديل مي­کند. معمولاً فرآيند توليد انرژي الکتريکي از سوخت‌هاي فسيلي شامل چند مرحله تبديل انرژي است :

احتراق که انرژي شيميايي سوخت را به گرما تبديل مي­کند.

گرماي توليد شده براي به‌جوش آوردن آب و توليد بخار استفاده مي­شود.

بخار، توربيني را به حرکت در مي آورد و در اين فرآيند انرژي گرمايي به انرژي مکانيکي تبديل مي­شود.

انرژي مکانيکي باعث راه­اندازي يک ژنراتور و در نتيجه توليد انرژي الکتريکي مي­شود.

در يک پيل سوختي براي توليد انرژي الکتريکي نيازي به عمل احتراق نيست و هيچ بخش متحرکي مورد استفاده قرار نمي‌­گيرد، به­عبارت ديگر به­جاي سه مرحله تبديل انرژي، در يک مرحله انرژي الکتريکي توليد مي‌­شود .

نکته مهم ديگر که به آن مي‌توان اشاره داشت اين است که اين پيل‌ها موتورهاي الکتروشيميايي هستند نه موتور گرمايي و به­همين دليل تابع محدوديت سيکل کارنو نبوده و لذا بازده آن­ها بالا مي­‌باشد.

مزاياي فناوري پيل سوختي عبارتند از:

آلودگي بسيار پايين و در حد صفر.

پيل­های سوختي که با هيدروژن کار مي­کنند آلودگي در حد صفر دارند و تنها خروجي آن­ها هواي اضافي و آب مي­‌باشد. اين ويژگي نيز باعث شده پيل‌هاي سوختي نه تنها براي حمل و نقل مورد توجه قرار گيرند بلکه براي کاربردهاي خانگي و نظامي نيز مورد استفاده قرار گيرند. اگر پيل سوختي از سوخت ديگري براي توليد هيدروژن مورد نياز خود استفاده کند يا اگر متانول را جايگزين هيدروژن در پيل سوختي کنيم آلودگي‌هايي از جمله دي­اکسيد‌کربن توليد مي­شود، ولي مقدار اين آلودگي­ها کمتر از آلودگي­هايي است که وسايل معمول توليد انرژي به­وجود مي­آورند.

وابستگي کمتر به نفت.

هرچند هيدروژن به سادگي در دسترس نيست ولي مي­توان آن را از الکتروليز آب يا سوخت­هاي هيدروکربني به­دست آورد.

عدم وجود بخش­هاي متحرک و طول عمر بالا.

از آنجايي که پيل سوختي هيچ بخش متحرکي ندارد از نظر تئوري در شرايط ايده­آل طول عمر يک پيل سوختي تا زماني که سوخت به آن مي­رسد مي­‌تواند بي‌نهايت باشد.

وزن و اندازه.

پيل‌هاي سوختي در ظرفيت­هاي متفاوتي ساخته مي­شود (از ميکرووات تا مگاوات) که باعث مي­شود براي کاربردهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند.

آلودگي صوتي بسيار پايين.

راندمان بالا نسبت به فناوري‌هاي ديگر [2].

1-3- تاريخچه

در سال 1839 ويليام گرو[1] فيزيکدان و روزنامه نگار انگليسي اصول کار پيل سوختي را کشف کرد (شکل 1-2). گرو، چهار پيل بزرگ که هر کدام داراي ظرفي محتوي هيدروژن و اکسيژن بودند را براي توليد الکتريسيته به­کار برد. الکتريسيته حاصل آب را در يک ظرف کوچک‌تر به اکسيژن و هيدروژن تبديل مي‌‌‎کرد [1].

اما سابقه توليد پيل سوختي به سال 1889 بر مي­گردد که اولين پيل سوختي توسط لودويک مند[2] و چارلز لنجر[3] ساخته شد. در اوايل قرن بيستم تلاش­هايي در جهت توسعه پيل سوختي صورت گرفت. در سال 1995 پيل سوختي قليايي پنج کيلو­واتي ساخته شد.

از سال 1960 سازمان فضايي آمريکا (ناسا) از پيل­هاي مزبور در سفينه­هاي جيميني و آپولو جهت توليد الکتريسيته و تهيه آب مورد نياز فضانوردان استفاده کرد. در طي دهه هفتاد فن­آوري پيل سوختي در وسايل خانگي و خودرو به­کار گرفته شد. اولين خودروي مجهز به پيل سوختي حدود سال 1970 توسط شرکت جنرال موتورز آمريکا ساخته شد. با سرمايه­گذاري جدي وزارت انرژي آمريکا از زمان جنگ خليج فارس و نيز سرمايه گذاري بعدي اين وزارتخانه فن­آوري پيل سوختي توسعه چشم­گيري پيدا کرده است.

از دهه هشتاد به بعد شرکت بالارد در کانادا تحت حمايت دولت با انجام پروژه ساخت زيردريايي که در آن از پيل سوختي استفاده مي­شد به­عنوان پيش­رو اين صنعت در دنيا معرفي شد.

هواپيماي پيل سوختي ناسا در سال 2000 ميلادي با نيروي محرکه دوگانه باتري خورشيدي و پيل سوختي مورد بهره­برداري قرار گرفت که توان پرواز طولاني (شش ماه) بدون وقفه را دارد.

پيشرفت‌هاي بعدي همه در جهت بهينه کردن هر چه بيشتر اين پيل‌ها و افزايش بازده کارآيي آنها مي­باشد تا اين پيل­ها را به شکل يک محصول تجاري در دسترس تبديل کنند [2].

1-4-کاربردهاي پيل سوختي

کاربردهاي پيل سوختي را به سه بخش کاربرد وسايل قابل حمل، کاربرد در بخش حمل و نقل و وسايل متحرک و کاربرد­هاي نيرو­گاهي تقسيم نمود.

 

1-5- انواع پيل سوختي

پيل‌هاي سوختي بر اساس نوع الکتروليت استفاده شده در آن­ها به پنج نوع اصلي زير طبقه­بندي مي‌شوند [4]:

پيل سوختي پليمري با غشاء مبادله کننده پروتون

پيل سوختي قليايي

پيل سوختي اسيدفسفريک

پيل سوختي کربنات مذاب

پيل سوختي اکسيد جامد

پيل‌هاي سوختي داراي دامنه دمايي از 80 درجه سانتي‌گراد براي پيل سوختي پليمري تا بيش از 1000 درجه سانتي‌گراد براي پيل سوختي اکسيد جامد مي­‌باشند. پيل سوختي دما پايين (پليمري ، قليايي، اسيد فسفريک) داراي حامل‌هايH+  و يا OH هستند و در پيل‌هاي سوختي دما بالا مانند کربنات مذاب و اکسيد جامد، جريان الکتريکي به­ترتيب از طريق يون‌­ها انتقال مي‌­يابد.

1-5-1- پيل سوختي پليمري با غشاء مبادله کننده پروتون[4]

قبل از اختراع پيل سوختي پليمري، پيل‌هاي سوختي مانند پيل‌هاي سوختي اکسيد جامد تنها در شرايط خاصی مورد استفاده قرار گرفتند. چنين پيل‌هايي به مواد بسيار گران­قيمت احتياج داشتند و به­دليل اندازه خاصشان تنها براي کارهاي ثابت به­کار برده مي­‌شدند. اين موارد در پيل سوختي پليمري نيز به­همین صورت بود. پيل سوختي پليمري در اوايل دهه 1960 توسط ويليام تماس گراب[5] و همکاران از شرکت جنرال الکتريک ابداع شد. در ابتدا، غشاهاي پلي استيرن سولفامات براي الکتروليت مورد استفاده قرار مي‌گرفتند، اما در سال 1966 پليمر نفيون[6] جايگزين آن گرديد که داراي دوام و عملکرد بهتري نسبت به پلي­استيرن سولفامات مي­باشد [5-6]. پيل‌هاي سوختي پليمري در ناسا براي سفينه­هاي فضايي مورد استفاده قرار مي‌­گرفتند اما آن­‌ها در برنامه­هاي آپولو و شاتل فضايي توسط پيل‌­هاي سوختي آلکالين جايگزين شدند. چندين اختراع خاص مثل بار­گذاري اندک کاتاليزور پلاتين و الکترود فيلم نازک، هزينه پيل­هاي سوختي را کاهش داده و باعث توسعه سيستم­هاي پيل سوختي پليمري شد. در سال اخير به­دليل پيشرفت تکنولوژي و موفقيت در استفاده از پيل سوختي پليمري در اتوبوس‌هاي شهري و اتومبيل­هاي شخصي افق‌­هاي اميد­بخشي براي گسترش روزافزون استفاده از اين پيل پديدار شده است به­طوري که مي‌توان ادعا کرد پيل سوختي پليمري، مرحله تجاري شدن خود را آغاز کرده است [7].

جزء اصلي پيل سوختي پليمري که هادي پروتون و عايق الکترون مي‌­باشد، غشاء[7] نام دارد. در دو طرف اين غشاء الکترود­هاي متخلخل[8] قرار دارند. گاز­هاي واکنش دهنده از بين خلل آن گذشته و خود را به فصل­مشترک الکترود و غشاء جايي که واکنش الکتروشيميايي انجام مي­‌شود و لايه کاتاليزور[9]وجود دارند، مي­‌رسانند. اين مجموعه چند لايه شامل الکترود­ها، کاتاليزور­‌ها و غشاي بين آنها را MEA[10] مي­‌نامند. در دو طرف MEA صفحات جمع‌کننده جريان قرار دارند. به­دليل آن که اين صفحات وظيفه و هدايت جريان الکتريکي توليد شده را به­عهده دارند همچنين جدا کننده کانال­‌هاي گازي در سل­‌هاي مجاور بوده و در يک ترکيب چند سلي اتصال دهنده فيزيکي و الکتريکي کاتد يک سل با آند ديگر مي­‌باشند، به­صفحات دو قطبي[11] معروف هستند [8-9].

دماي کار پايين پيل سوختي پليمري (حدود 80 درجه سانتي گراد) اگرچه سبب راه­اندازي سريع و افزايش طول عمر پيل مي­شود اما نرخ فعل و انفعالات الکتروشيميايي پيل پايين آمده و استفاده از کاتاليزور (فلز گران قيمت پلاتينيوم) ضروري مي­شود. واکنش‌هاي الکتروشيميايي پيل سوختي پليمري را مي‌­توان به­طور خلاصه به­اين­صورت نوشت:

H2    →    2H+ + 2e        (1-1)                                                                                                                                       2/1O2  + 2e   + 2H+   →     H2O                                                                                              (1-2)

از جمع دو واکنش آند و کاتد ، واکنش نهايي را مي‌توان به­صورت کلي زير نوشت :

H2 +  2/1 O2    →   H2O + Heat + Electric Energy                                                  (1-3)

الکترون توليد شده در آند از مدار خارجي مي‌گذرد و حين گذر انرژي خود را به­عنوان توان خروجي پيل آزاد و در طرف کاتد واکنش را تکميل مي‌کند [10].

 

1-6- پیل­های سوختی الکلی مستقیم[12]

پیل­های سوختی الکلی مستقیم به­دلیل مزایای ویژه­ای که در مقایسه با پیل­های سوختی هیدروژنی دارند به­عنوان منبع انرژی در وسایل قابل حمل بسیار مورد توجه قرار گرفته­اند. الکل­هایی مانند متانول، اتانول، اتیلن­گلیکول و گلیسرول به­دلیل چگالی انرژی حجمی بالا و هم­چنین به علت ذخیره و حمل بسیار راحت­تر از هیدروژن، به­عنوان سوخت این پیل­های سوختی مورد استفاده قرار گرفته­اند. در این بین، متانول بیشترین استفاده را به­عنوان سوخت داشته است. پیل سوختی متانولی مستقیم[13] معمولا در محیط اسیدی و با کاتالیزور پلاتین مورد استفاده قرار گرفته است. اما به­دلیل مشکلاتی از قبیل 1- مسمومیت کاتالیزور Pt بوسیله CO 2- اثر میان­عبورمتانول 3- تخریب غشاء و خوردگی مواد کربنی 4- مسمومیت متانول، که DAFC وجود دارد، در تحقیقات گسترده­ای برای استفاده از الکل­های دیگر در DAFCs انجام شده است. الکل­هایی با وزن مولکولی بالا­تر به­دلیل حلالیت بالا درآب، سمیت کمتر، نقطه جوش بالا­تر و دانستیه انرژی بالا­تر مورد توجه قرار گرفته­اند. الکل­هایی مانند اتانول، اتیلن­گلیکول و گلیسرول به­دلیل داشتن چنین مزایایی بیشترین توجه را به خود جلب کرده­اند [12-11]. الکل­ها به دو صورت می‌توانند در پیل­های سوختی مورد استفاده قرار بگیرند. اگر از الکل­ها برای تولید هیدروژن مورد استفاده در پیل­های سوختی استفاده شود چنین پیل سوختی را پیل سوختی الکلی غیر­مستقیم می­‌نامند و اگر از الکل­ها به­طور مستقیم به­عنوان سوخت در پیل­های سوختی استفاده شود، پیل سوختی را الکلی مستقیم می­نامند.

1-7- سوخت­های مورد استفاده در پیل­های سوختی الکلی

برای بهبود عملکرد پیل سوختی و کمک به سلامت محیط زیست، سوخت مورد استفاده در پیل­های سوختی باید دارای شرایطی باشد: اولاً دارای ولتاژ سل بالایی باشد ثانیاً موجب کاهش انتشار CO2 و دیگر آلودگی­ها شود.

هیدروژن اولین سوخت مورد استفاده در پیل­های سوختی است ولی به­دلیل مشکلاتی که دارد تلاش‌های زیادی برای استفاده از سوخت­های جایگزین انجام شده است. سوخت­های الکلی، سوخت­هایی هستند که به‌عنوان جایگزین هیدروژن توجه زیادی را به­خود جلب کرده­اند.

استفاده از الکل­ها در پیل­های سوختی الکلی مستقیم دو مزیت را به­همراه خواهد داشت اولاً اینکه این سوخت­ها مایع هستند و مشکلات مربوط به­ذخیره را به­حداقل می­رسانند و ثانیاً اینکه بیشتر آنها می­توانند از زیست توده­ها تولید شوند بدین معنی که احتراق آنها تاثیر زیادی در افزایش  اتمسفر نخواهد داشت.

[1] William Grove

[2]Ludwig Mond

[3]Charles Lenjer

[4]Polymer Exchange Membarne Fuel Cell (PEMFC)

[5]-William Tomas Grub

[6]-Nafion

[7]-Membrane

[8]-Porous Electrodes

[9] -Catalyst layer

[10]-Membrane Exchange Assembly

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122