پايان نامه بررسي فقهي حقوقي تعهدات ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي فقهي حقوقي تعهدات ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 154 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي فقهي حقوقي تعهدات ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
1- بیان مساله 4
2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
3- سوالات تحقیق 4
4- فرضیه های تحقیق 5
5- پیشینه تحقیق 5
6- روش تحقیق 5
7- ساختار تحقیق 6
فصل اول(کلیات) 7
1-1 – تعهد 8
1-1-1- مفهوم تعهد8
1-1-2- اوصاف اصلی تعهد 10
1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است 10
1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است 11
1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است 13
1-1-3- ارکان تعهد 13
1-1-3-1- موضوع تعهدات 13
1-1-3-2- دو طرف تعهد 14
1-1-4- اسباب ایجاد تعهد 15
1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی 16
1-1-6- الزام و التزام 16
1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر17
1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده 17
1-1-8-1- مفهوم اراده 18
1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده 18
1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی 19
1-1-10- اقسام عمل حقوقی 20
1-2- شرط 21
1-2-1- مفهوم شرط 21
1-2-1-1- معنای لغوی شرط 21
1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط 22
1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات24
1-2-1-4- تعریف جامع 25
1-2-2- انواع شرط 26
1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی 26
1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد 26
1-2-2-1-2- شروط ابتدایی 27
1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص 29
1-2-2-1-4- شروط الحاقی 29
1-2-2-2- تقسیم شرط به اعتبار مشروط یا موضوع 31
1-2-2-2-1- شرط صفت 31
1-2-2-2-2- شرط نتیجه 31
1-2-2-2-3- شرط فعل 32
1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده32
1-2-2-3-1- شرط صریح 33
1-2-2-3-2- شرط ضمنی 33
1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی 34
1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه 34
1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان 34
1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت 35
1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل 36
1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی 37
1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران 37
1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی 38
1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه39
1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی 39
1-3- عقد 40
1-3-1- مفهوم عقد 40
1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد 41
1-3-1-2- تعریف جامع 43
1-3-2- انواع عقد 44
1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی 44
1-3-2-1-1- عقد صحیح 44
1-3-2-1-2- عقد باطل 44
1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ 45
1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام 45
1-3-2-2-1- عقد لازم 45
1-3-2-2-2- عقد جایز 45
1-3-2-2-3- عقد خیاری 46
1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی 46
1-3-2-3-1- عقد معین 46
1-3-2-3-2- عقد نا معین 46
1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد 47
1-3-2-4-1- عقد تملیکی 47
1-3-2-4-2- عقد عهدی 47
1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء 47
1-3-3- تعریف قرارداد 48
1-3-4- تعریف معامله 48
1-4- ایقاع 49
1-4-1- مفهوم ایقاع 49
1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع 50
1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات 52
1-4-4- اقسام ایقاع 53
1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی 53
1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق 54
1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز 54
1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی 57
1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی 57
1-4-4-4-2- ایقاع مملک 57
1-4-4-4-3- ایقاع عهدی 58
1-4-4-4-4- ایقاع اذنی 59
1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق 59
1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین 60
1-4-5- تمیز عقد از ایقاع 60
1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع 62
1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول 62
1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی 63
فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) 65
2-1- تعهد به ازدواج 66
2-1-1- مفهوم وعده 67
2-1-2- بررسی فقهی 68
2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح 68
2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد 69
2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح 69
2-1-2-2- در قالب شرط 70
2-1-2-3- در قالب توافق مستقل 70
2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی 72
2-1-3- بررسی حقوقی 73
2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی 74
2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد 75
2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط 75
2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 قم 75
2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها 76
2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج 77
2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 قم 77
2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها 80
2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن 82
2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه 83
2-2-2- مفهوم اصطلاحی 83
2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع 87
2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه 88
2-2-5- مذاکرات ابتدایی 90
2-2-6- سیر تاریخی قولنامه 91
2-2-7- توصیف قولنامه 92
2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه 94
2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه 95
2-2-9-1- قولنامه و عقد بیع 95
2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع 99
2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی 101
2-2-9-4- قولنامه و بیعانه 102
2-2-10- انواع قولنامه 103
2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد 103
2-2-10-2- از نظر نوع تعهد 104
2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد 105
2-2-10-3-1- در مورد اموال غیر منقول 105
2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول 105
2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف 106
2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد 106
2-2-11-2- در قالب مبایعه نامه 108
2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل 109
2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه 110
2-3- تعهد یک طرفی بیع 113
2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد 113
2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه 116
2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه 117
2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف 118
2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه 119
2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی 119
2-4-1-1-2- حاکمیت اراده 119
2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب 121
2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقی بودن 122
2-4-1-1-5- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی 122
2-4-1-2- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه 122
2-4-1-2-1- ترجیح اراده شخصی بر دیگری 122
2-4-1-2-2- تعارض با حاکمیت اراده 123
2-4-1-2-3- بنای نظریه بر امری غیر واقعی 124
2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار 124
2-4-1-2-5- عدم قابلیت اثبات تعهد 125
2-4-1-2-6- مضر بودن این نظریه برای متعهد 125
2-4-1-2-7- وجود جایگزین های مناسب تر 126
2-4-2- مصادیق ایقاع تعهد آور 127
2-4-2-1- جعاله 127
2-4-2-2- ایجاب همراه الزام 129
2-4-2-3- شرط به نفع شخص ثالث 131
نتیجه گیری و پیشنهاد 132
منابع و ماخذ135
چکیده انگلیسی 142

منابع و ماخذ :

کتاب ها :

الف) فارسی :

1- امامی، میر سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ دهم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1382

2-___________________، جلد دوم، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1386

3-____________________، جلد سوم، چاپ دهم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1383

4-___________________، جلد چهارم، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1374

5- امیری قائم مقامی، عبد الحمید، حقوق تعهدات،جلد اول، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، 1385

6-___________________________،جلد دوم، چاپ اول، تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1355

7- ابرام، احمد، ماهیت حقوقی قولنامه، یک جلد، چاپ پنجم، تهران، چاپ سفیدرود، 1375

8- بهرامی احمدی، حمید، حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1390

9- بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی،کلیات عقود و قراردادها،چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان، 1386

10- بازگیر، یداله، آرای قطعیت یافته دادگاه ها،الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، چاپ اول، تهران،انتشارات جاودانه، 1389

11- بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، کتابفروشی علمی، 1329

12- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، جلد اول، بی تا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1372

13-_____________________________، وصیت، بی تا، تهران، انتشارات گنج دانش، 1383

14-____________________________، حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1376

15-__________________، وسیط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1388

16-_________________، تاثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340

17-________________،دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1و5، چاپ اول، تهران، چاپ امیر کبیر، 1358

18-جوادی، محمد، فرهنگ حقوقی(انگلیسی-فارسی)، چاپ اول، 1384

19-خمینی، سید روح ال.. موسوی، استفتائات، فقه فتوایی، چاپ پنجم، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1422 ه.ق

20-_________________، توضیح المسائل، فقه فتوایی، یک جلد، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1422 ه.ق

21- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد 12، چاپ دوم، تهران، انتشارات چاپخانه دانشگاه تهران، 1341

22- سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی در فقه و قانون مدنی و حقوق خارجی، چاپ اول، قم، بوستان کتاب قم، 1380

23- شهیدی، مهدی، دوره حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، انتشارات مجد، 1390

24-____________________، شروط ضمن عقد، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1386

25-_________، اندیشه های حقوقی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1387

26- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1368

27- صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، چاپ میزان، 1383

28-_________________________، تعهدات و قراردادها، جلد دوم، تهران، انتشارات موسسه عالی حسابداری، 1351

29- صفایی و امامی، سید حسین و اسدال…، مختصر حقوق خانواده، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386

30- طاهری، حبیب ال…، حقوق مدنی، جلد سوم، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1418ه.ق

31- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1354

32- قنواتی،وحدتی شبیری، عبدی پور، جلیل، سید حسن، ابراهیم، حقوق قراردادها در فقه امامیه، چاپ اول، تهران، سمت، 1379

33- قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی، قرارداد و تعهدات، چاپ پنجم، انتشارات دادگستر، 1390

34- کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ چهارم، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1386

35-____________________، اعمال حقوقی، چاپ یازدهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385

36-_________، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1381

37-___________________، ایقاع (نظریه عمومی، ایقاع معین)، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، 1384

38-___________________، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1390

39-__________________________________، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1389

40-_______________________________، جلد دوم،چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1381

41-_______________________________، جلد پنجم، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387

42-__________،دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد سوم، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار، 1379

43-____________________________، جلد اول، چاپ یازدهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1391

44-____________________________، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1368

45-_____________________، حقوق خانواده، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1382

46-_______________________________،جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1371

47- کاتبی، حسنقلی، فرهنگ حقوقی (فرانسه-فارسی)، چاپ اول، 1363

48- کاشانی، سید محمود، نظریه حیله و تقلب نسبت به قانون، یک جلد، چاپ دوم، تهران، لنتشارات دانشگاه ملی سابق، 1354

49- گرجی، ابوالقاسم، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1384

50- گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، استفتائات، فقه فتوایی، چاپ اول، قم، نشر دفتر آیه ال… بهجت، 1428 ه.ق

51- گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، مجمع المسائل فارسی، چاپ دوم، قم، نشر دارالقرآن الکریم، 1409 ه.ق

52- لنکرانی، محمد فاضل موحدی، جامع المسائل فارسی، چاپ یازدهم، فقه فتوایی، قم، انتشارات امیر قلم، 1428 ه.ق

53- معین، محمد، فرهنگ لغت فارسی، جلد اول و دوم، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1371

54- محقق داماد یزدی، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، جلد اول، چاپ بیست و یکم، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، 1388

55-_________________، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، 1387

56-________________، نظریه عمومی شرط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، 1389

57- نجف آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتائات، فقه فتوایی، چاپ اول، قم، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، 1431 ه.ق

ب ) عربی :

58- انصاری، مرتضی (شیخ انصاری)، المکاسب، جلد دوم و سوم، چاپ اول، قم، 1420 ه.ق

59- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد اول، چاپ اول، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی، 1408 ه . ق

60- ابن بابویه، شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، مترجمان، علی اکبر غفاری و محمد جواد صدر بلاغی، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، نشر صدوق، 1409 ه . ق

61- السنهوری، عبدالرزاق، احمد، اوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، دوره تعهدات، ترجمه آقایان، محمد حسین دانش کیا و سید مهدی دادمرزی، جلد اول، چاپ چهارم، قم، انتشارات دانشگاه قم، 1382

62- الطبرسی، المحقق النوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، جلد اول و دوم، چاپ اول، بیروت، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1408 ه.ق

63- الرافعی، عبدالکریم بن محمد، فتح العزیز فی شرح الوجیز، جلد اول و چهارم، چاپ اول، بیروت، مطبع دار الفکر، 1413

64- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، جلد بیست و یکم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405 ه.ق

65- بروجردی، حسین طباطبایی، منابع فقه شیعه، مترجمان، مهدی حسینیان قمی و محمد حسین صبوری، جلد بیت و دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، 1404 ه.ق

66- بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی، القواعد الفقهیه، مترجمان، مهدی مهریزی و محمد حسین درایتی، جلد پنجم، چاپ اول، قم، نشر الهادی، 1419 ه.ق

67- تجلیل تبریزی، ابوطالب، التعلیقه الاستدلالیه علی تحریر الوسیله، چاپ اول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421 ه.ق

68- حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ترجمه محمد باقر خالص، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419 ه.ق

69- خویی، سید محمد تقی، الشروط او الالتزمات التبعیه فی العقود، جلد اول، چاپ اول، بیروت، مطبع دار الفکر، 1414 ه.ق

70- خمینی، سید روح ال… موسوی، کتاب البیع، جلد اول و پنجم، چاپ اول، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1363

71- زییدی، محمد بن محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، جلد دهم، چاپ اول، بیروت، انتشارات دارالفکر، 1414 ه.ق

72- شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، جلد چهارم، چاپ اول، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1413

73- شیخ طوسی، ابو جعفر  محمد بن حسن، استبصار، تحقیق سید حسن خرسان، چاپ چهارم، قم، دار الکتب الاسلامیه، 1365

74-_______________________، تهذیب الاحکام، جلد هفتم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دار الکتب الاسلامیه، 1366

75-______________________، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، جلد دوم و سوم، بی تا، تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1343

76- صبحی محمصانی، النظریه العامه للموجبات و العقود، چاپ اول، بیروت، انتشارات دارالفکر، 1409 ه.ق

77- طباطبایی حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، جلد دوم، چاپ دوم، بیروت، انتشارات دار التعارف للمطبوعات، 1410 ه.ق

78- طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، جلد اول و دوم، چاپ اول، قم، موسسه مطبوعات اسماعیلیان، 1378 ه.ق

79-_________________، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى‌، جلد اول و دوم، چاپ دوم، لبنان،  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‌، 1409 ه.ق

80- علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکره الفقهاء، جلد دوازدهم، چاپ اول، قم، انتشارات موسسه آل البیت علیهم السلام، 1414 ه.ق

81- عبد الرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، جلد سوم، چاپ اول، قم، انتشارات موسسه آل البیت علیهم السلام، 1420 ه.ق

82- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، الاحکام الواضحه، یک جلدی، چاپ چهارم، قم، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1422 ه.ق

83- محقق ثانی، عاملی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق جمعی از پژوهشگران موسسه دائره المعارف اسلامی، جلد اول، چاپ دوم، قم، موسسه آل بیت(ع)، 1414

84- موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب‌، یک جلدی، چاپ اول، قم، چاپخانه خیام، 1399 ه.ق

85- مراغه ای حسینی، میر عبد الفتاح، عناوین الفقهیه، جلد دوم، چاپ اول، قم، دفتر نشر اسلامی، 1418

86- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، جلد سوم، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه کیهان، 1413 ه.ق

87- نراقی، مولی احمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، یک جلدی، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، 1417 ه.ق

88- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، تحقیق جمعی از پژوهشگران موسسه دائره المعارف فقه اسلامی جلد اول، چاپ اول، قم، 1421 ه.ق

89- نائینی، میرزا محمد حسین غروی، منية الطالب في حاشية المكاسب‌، جلد اول، چاپ اول، نجف، مطبعه المرتضویه، 1358 ه.ق

90- وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، جلد سوم، چاپ پنجم، قم، انتشارات مدرسه امام باقر (ع)، 1428 ه.ق

مقالات حقوقی

91- اختری، محمد علی، قولنامه، مجله کانون، سال چهل و سوم، دوره جدید، شماره 16، صفحات 79 تا 94، 1378

92- تسخیری ، محمد علی، شرط جزایی در عقود، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره 44، صفحات 71 تا 89، 1384

93- جلیلی، معصومه، بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قولنامه و آثار آن در حقوق ایران و برخی کشورها، مجله کانون، سال چهل و ششم، دوره جدید، شماره 40، صفحات 59 تا 74، 1381

94- حائری، مسعود، مبانی فقهی و تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی، انتشارات کیهان، 1370

95- ذاکر صالحی، غلامرضا، شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نا معین، مجله علمی پژوهشی مقالات و بررسی های دانشگاه تهران، شماره 76،صفحات 139 تا 164، 1383

96- رستمی چلکاسری، عباداله، کهنی خشکبیجاری، محمود، بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه، پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره اول، صفحات 111 تا 126، 1390

97- رستمی چلکاسری، عباداله، علی نژادی گورابجواری، محمد، بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره 6، صفحات 85 تا 126، 1392

98- شاکری، محمد رضا، قولنامه و اعتبار آن در معاملات، مجله کانون وکلا، شماره 173، 1382

99- صائمی، علی اصغر، شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی، نشریه الهیات و حقوق، شماره 9و10،صفحات 77 تا 104، 1382

100- طاهری جبلی، محسن، بررسی مسائل حقوقی و عرفی قراردادهای عادی و غیر رسمی(قولنامه)، مجله حقوقی دادگستری، شماره 10، صفحات 121 تا 152، 1373

101- طاهری، مجتبی، الزام آور بودن تعهد یک طرفه نسبت به خود، مجله کانون، سال چهل و نهم، شماره 74، صفحات 76 تا 119، 1386

102- طاهری، ناصر، ماهیت حقوقی قولنامه و آثار آن، مجله کانون، شماره 132،صفحات 45 تا 60، 1354

103- قبولی درافشان، سید محمد مهدی، بررسی جایگاه فقهی حقوقی تعهد به ازدواج، پژوهشنامه فقه اسلامی و مبانی حقوق، سال اول، شماره اول، صفحات 5 تا 25، 1392

104- کاشانی، محمود، سخنرانی در جمع قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به نقل از ماهنامه قضاوت، سال ششم، شماره 47، 1386

105- واثقی، محسن، بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره 29، صفحات 137 تا 175، 1391

106- هاشمی شاهرودی، سید محمود، پیش بها(بیعانه)، مجله فقه اهل بیت (ع)، سال سوم، شماره 10، صفحات 66 تا 88، 1376

نرم افزار :

نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع)، کتابخانه تخصصی فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

چکیده :

ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.

 

کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین. 

مقدمه :

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند خواه نا خواه با یکدیگر روابطی دارند.اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم به وسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی و هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.

در یک نظام دموکراسی وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد.افراد ملزم به رعایت قانون هستند.اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی بر عهده می گیرند که به وسیله قانون به آن ها تحمیل می شود.مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه  می شود، خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل یکدیگر نیز تعهداتی دارند که این تعهدات اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص        می گذارد.در روابط خصوصی افراد نیز هیچ کس بر فرد دیگر اولویت و سلطه ای ندارد مگر آن که سبب این اولویت ایجاد شود.پس در هر زمانی که این استقلال و برابری بر هم بخورد، این سوال مطرح می شود که چرا شخصی در مقابل شخص دیگر ملزم به انجام کاری شده است؟ به عبارتی مبنای سلطه چیست؟ اگر در جواب بگوییم که قانون مبنای همه ی حقوق و تکالیف است این پاسخ نیز مشکلی را حل نخواهد کرد،  زیرا در مقابلش سوال دیگری مطرح می شود که مبنا و معیار قانون در پذیرش سلطه یکی بر دیگری چیست؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسرانه و بدون مبنا، یکی را در مقابل کس دیگر متعهد بداند،  پس در حقیقت باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون، شخصی را در مقابل دیگری مدیون و متعهد می داند.بنابراین باید مبنای تعهد وجود داشته باشد تا کسی در مقابل کس دیگری متعهد خوانده شود.

همانطور که می دانیم، ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی هستند که در مرحله پیدایش نیاز به اراده انسان دارد.بنابراین می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در روابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.

در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی         می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.حال خود این اعمال حقوقی به دو گروه اصلی تقسیم می شود.اول قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی نفع ویژه خود، درباره مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده اند.که البته قراردادهای خصوصی گاه به عنوان وسیله مفید اجتماعی، از دیرباز مورد توجه و مطالعه بوده است، اما در آغاز پیدایش و رشد این نهاد اجتماعی، قراردادهای پراکنده همراه با موضوع مورد نیاز خود نمودار می شد و پرورش می یافت و حقوقدانان به عقدی معین و خاص می پرداختند و شرایط و آثار آن را به نظم می کشیدند و در نتیجه آن چه مورد تحلیل قرار می گرفت، عقود معین بود.ولی به تدریج حصار عقود معین نیز شکست و دایره ابراز اراده گسترش یافت و تراضی، بدون تفاوت در قالب اجتماعی و حقوقی آن، که معین باشد یا نامعین،  ایجاد التزام کرد.

دومین قسم اعمال حقوقی، ایقاعات است که با یک اراده واقع می شود و احتمال دارد حقی برای انشاء کننده به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا رابطه حقوقی پیش از آن را اعتبار بخشد یا از بین ببرد و….نقش ایقاع در زندگی اجتماعی بر خلاف عقد، ناشناخته مانده ودر مسیر تکامل قواعد نیز در نیمه راه از حرکت باز مانده است.برخی از ایقاعات مهم مثل طلاق و فسخ و حیازت مباحات، به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است ولی هیچ بخشی از آن به قواعد عمومی ایقاع نپرداخته است.در کتب حقوقی نیز اثری از یک نظریه عمومی در این باره دیده نمی شود و فقط به صورت پراکنده و به اجمال از آن یاد شده است.مهم ترین دلیل این بی اعتنایی را باید در پیشینه قانون مدنی جستجو کرد، زیرا نه تنها در فقه امامیه مبحث ایقاع به مرز تمهید قواعد عمومی نزدیک نشده، بلکه قانون مدنی فرانسه که به نظر در تدوین، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقی یک طرفی یا تک اراده ای بی اعتنا است و نویسندگان حقوقی آن کشور نیز سعی دارند تا همه اعمال حقوقی را به عقد باز گردانند.بنابراین با توجه به اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی و فقری که در این زمینه احساس می شود، کاوش رهپویان حقوق خصوصی را در این زمینه     می طلبد تا موجب طرح و تدوین قانونی جامع شود، که نگارنده سعی دارد در همین راستا، در حد بضاعت، این نهاد حقوقی و مصادیق آن و دیگر نهادها و مصادیق مشابه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

1- بیان مساله :

در تعریف و معرفی تعهدات ابتدایی به هیچ وجه اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای به ویژه در فقه امامیه و به تبع آن در نظر حقوقدانان، آن را شرط ابتدایی به معنای قراردادی که در ضمن عقدی از عقود نباشد،       می دانند و برخی دیگر آن را تعهدی یک طرفه می دانند و به طور کلی می توان گفت حتی در تعریف تعهدات ابتدایی اتفاق نظر وجود ندارد و این اختلاف در الزآم آور بودن یا نبودن این دسته از تعهدات، شدت و حدت بیشتری دارد.در فقه امامیه در مورد تعهدات ابتدایی به معنای عام که منظورشان همان شروط ابتدایی است، اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای از فقهای محترم، مخالف وجود و الزام آور بودن این دسته از تعهدات هستند و عده ای دیگر که اقلیت را تشکیل می دهند موافق وجود و الزام آور بودن آن هستند.اما چیزی که بسیار حائز اهمیت است این که پذیرش هر یک از این تعاریف از این گونه از تعهدات مسیر بحث را به طور کلی تغییر خواهد داد.همچنین پذیرش هر کدام از این نظرات دارای آثار مهمی است که بررسی آن هدف این پژوهش است.بنابراین قصد این حقیر بر آن است که با بررسی منابع فقهی و حقوقی معتبر و نظریه دکترین حقوق، با توجه به مقتضیات زمان که به دلیل بالا رفتن سطح زندگی مردم و گسترش روابط حقوقی و تعهدات، پیشرفت کرده است، این مهم را کنکاش نموده و در حد بضاعت با ارائه پیشنهاد در خور، سعی بر رفع این تعارض ها نماییم.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

امروزه با گسترش روابط حقوقی پیچیده بین افراد جامعه، بسیاری از تعهدات به صورت ابتدایی و خارج از عقود معین یا شرط ضمن آن صورت می گیرد و حتی در بعضی موارد این تعهدات به صورت یک طرفه است که در مورد لازم الاوفاء بودن یا نبودن آن اختلاف نظر های جدی وجود دارد که این اختلاف ها     می تواند دارای آثار بسیار مهمی در روابط حقوقی بین افراد داشته باشد که با توجه به این، ضرورت و اهمیت تحقیق و بررسی این موضوع که در مقالات و پایان نامه های حقوقی کمتر بدان اشاره شده است بیش از پیش احساس می شود.

3- سوالات تحقیق :

1- منظور از تعهدات ابتدایی تعهدات یک طرفه است یا دو طرفه؟و ماهیت این گونه از تعهدات چیست؟

2- آیا مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی را هم در بر می گیرد؟

3- آیا خاستگاه تعهدات ابتدایی و شرط ضمن عقد یکسان است؟

4- آیا تعهدات ابتدایی لازم الوفاء است؟

4- فرضیه های تحقیق :

1- در این خصوص اختلاف نظرهای جدی وجود دارد ولی به نظر نگارنده اجمالا منظور از تعهدات ابتدایی به معنای خاص خود، همان تعهدات یک طرفه است.

2- به طور کلی مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی به معنای عام خود که همان شرط ابتدایی است را هم در بر     می گیرد اما تعهدات ابتدایی به معنای اخص(تعهدات یک طرفه)را خیر.

3- به طور کلی خاستگاه تعهد ابتدایی به معنای عام و شرط ضمن عقد یکسان است، اما در مورد تعهدات یک طرفه خیر.

4- تعهد ابتدایی یا همان شرط ابتدایی مانند شرط ضمن عقد لازم الوفاء است اما تعهدات یک طرفه فقط در موارد خاص قانونی لازم الوفاء است.

5- پیشینه تحقیق :

در خصوص این موضوع در حدی که بنده اطلاع دارم و جستجوی که در سایت ها ی معتبر نمودم به عنوان پایان نامه، پژوهشی صورت نگرفته است و اندک مقالات که جسته و گریخته ای که به صورت ناقص و پراکنده به این موضوع پرداخته اند فقط بخشی از ابعاد تعهدات ابتدایی به معنای عام خود یا همان شروط ابتدایی را مورد بررسی قرار داده اند و به هیچ وجه نگاهی کامل حتی به تعریف و ماهیت این گونه تعهدات یک طرفه ننموده اند.در نتیجه این حقیر بر آن شدم که با کنکاش بیشتر و در ابعاد وسیع تر در حد توان به این موضوع مهم به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بپردازم که امیدوارم در آینده مورد نقد رهپویان حقوق خصوصی قرار گیرد و در نتیجه رو به کمال رود.

6- روش تحقیق :

روش به کار گرفته شده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی و در واقع به صورت استدلالی می باشد.گرد آوری مطالب نیز به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است که با توجه به منابع محدود در خصوص این موضوع، از مجلات و مقالات حقوقی بسیاری استفاده شده است.

 

7- ساختار تحقیق :

پایان نامه حاضر در دو فصل کلی تنظیم شده است که هر کدام از فصل ها نیز دارای بخش ها و زیر مجموعه های مربوط به آن فصل می باشد.

فصل اول به عنوان کلیات تحقیق می باشد که مبحث اول آن شامل ادبیات تحقیق و تاریخچه و اهداف و انگیزه آن می باشد.مبحث بعدی آن تعاریف اصطلاحات وکلیات و مفاهیمی است که در فصل های بعدی از آن استفاده خواهد شد و همچنین در قالب گفتن کلیات موضوع، ماهیت تعهدات ابتدایی را به معنای اخص خود در کنار مقایسه با نهاد به ظاهر مشابه اما به واقع متفاوت یعنی شروط ابتدایی نیز بررسی و تجزیه و تحلیل نموده ایم.

فصل دوم پژوهش حاضر را نیز به احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و شناخت مصادیق آن اختصاص داده ایم که در مبحث اول آن، برای شناخت این احکام و شرایط و روشن شدن ذهن جهت شناخت بهتر، به بررسی و تجزیه و تحلیل مصادیق تعهدات ابتدایی و مقایسه آن با دیگر قالب ها و نهاد های مشابه پرداخته ایم تا با به دست آمدن و شناخت احکام آن در مبحث دوم این فصل به دنبال گفتن قاعده ای کلی از این احکام و شرایط باشیم.بنابراین مبحث اول این فصل را به بررسی احکام و شرایط مصادیق تعهدات ابتدایی و مقایسه آن با نهادهای مشابه اختصاص داده ایم و مبحث دوم را نیز به بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی به عنوان قاعده کلی و پاسخ به ابهامات کلی و تجزیه تحلیل آن در راستای الزام آور بودن اراده یک جانبه نسبت به خود پرداخته ایم.

 

فصل اول :

 کلیات

 در این فصل قصد داریم در چند بخش به کلیات و مفاهیم و تعاریف اصطلاحاتی بپردازیم که در فصول بعد مورد استفاده قرار می گیرد و به تبیین و بررسی همه جانبه موضوع اصلی این پژوهش کمک خواهد نمود و در ضمن موجب شناخت ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای خاص و تفاوت آن با شروط ابتدایی خواهد شد.

1-1- تعهد :

در این بخش قصد داریم مفاهیم مربوط به تعهد را به همراه ارکان و اسباب آن و …. مورد بررسی قرار دهیم.

1-1-1- مفهوم تعهد :

از نظر لغوی تعهد بر وزن تفعل، از ریشه “ع ه د ” است و در لغت بر عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است(معین، 191:1371) دو واژه عهد و تعهد اگر چه در فقه اسلامی به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است(قنواتی و دیگران، 68:1379)

واژه تعهد به اقتضای موضوع، معادل “شرط” ، “التزام” ، “عهد” و “عهده” و”ضمان” استعمال شده است و غالبا” در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است(جعفری لنگرودی،27:1372) به عبارت دیگر، تعهد در فقه و حقوق اسلامی، ناظر به رابطه حقوقی است که بر اساس آن، شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود.

تعهد در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا همان محصولی است.در معنای مصدری، تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.مانند این که کسی در برابر مالک کارخانه ای متعهد گردد، در عوض مبلغ معینی، ماشین آلات آن کارخانه را نصب کند.شخصی را که انجام یا ترک عملی را بر عهده می گیرد “متعهد” و شخصی که به سود اوتعهد به عهده گرفته می شود “متعهد له” و مورد تعهد که همان نصب ماشین آلات کارخانه است را اصطلاحا “متعهد به” می گویند.که به عنوان مثال، تعهد در این معنی در ماده 221 قانون مدنی به کار رفته است.(شهیدی، 42:1390)

در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانونا” بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.تعهد در این معنی به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی بر عهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ای که بدون اراده شخص و مستقیما” به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری  به کار می رود.برای مثال تعهد در این معنی در ماده 222 قانون مدنی  که مقرر می دارد: در صورت عدم ایفاء تعهد، با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.همچنین در ماده226 قانون مدنی که مقرر می دارد:در مورد ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.(شهیدی،42:1390)

همچنین دکتر کاتوزیان در تعرف تعهد می نویسد: مفهوم تعهد از آنچه درباره اوصاف و ارکان تعهد گفته شد، به خوبی مشخص می شود.ایشان در ادامه بیان می دارند:  «تعهد، رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری» شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار، و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، داین یا طلبکار می نامند.بدین ترتیب، رابطه ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:

نخست–  از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می کند، که آن را حق دینی یا طلب نیز می گویند و در نظریه های نو در زمره اموال می آورند.

دوم–  ازسوی منفی، که شخصی را ملتزم می سازد، دین یا تعهد می نامند.

بنابراین، تعهدگاه به رابطه حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته                     می شود(بند1ماده292ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن، به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده290ق.م)برای مثال، وقتی در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون حسین است(کاتوزیان، 71:1386) همچنین باید توجه داشت که در جوهر تعهد تکلیف وجود دارد و این امر با اختیار منافی است.چرا که در اختیار شخص می تواند آن کار را انجام ندهد و این از مفهوم اختیار کاملا روشن و آشکار است اما در تعهد در واقع متعهد در انجام یا عدم انجام کار مخیر نیست بلکه وظیفه دارد آن را انجام دهد.

در قانون مدنی ایران واژه تعهد در دو ماده 140 قانون مدنی که اشاره به به اسباب تملک دارد در حالت جمع به شکل “تعهدات” آمده است و بار دیگر در ماده 183 قانون مزبور که در مقام تعریف عقد بیان     می دارد: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.به صورت مفرد آمده است.در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است.بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته و سپس از قسم دوم تعهدات همچون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء بحث کرده است.

بنابراین با نگاهی کلی مشخص می شود که در قانون مدنی ایران، اسمی از جرم و شبه جرم و شبه عقد در میان نیامده است بلکه این قانون همچون تعریف نخستین آن، تعهد را بر دو قسم دانسته است.قسمی که ناشی از عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود می آید(کاتوزیان، 17:1384)

موضوعاتی همچون اثبات، اجرا و سقوط تعهد با بسیاری از فروع آن همچون تعلیق، تبدیل و تهاتر، در مباحثی هستند که در حقوق مدنی در باب تعهدات بدان ها پرداخته می شود(سهنوردی، 413:1382) و همچنین(قائم مقامی ، 21:1315) گفتنی است که برخی موضوعات، همچون تبیین و اثبات مسولیت تقصیر در عدم اجرای تعهد، از مفاهیمی است که اگر چه در جای جای آثار فقهی همچون اتلاف و تسبیب آمده(شهید ثانی، 160:1413) اما حقوق دانان متاخر با تقسیم آن به نظریه تقصیر و نظریه مسولیت عینی، با دقت به شرح و بررسی بیش تر آن پرداخته اند(امامی، 390:1382) از موضوعات قابل توجه در این راستا مفهوم ذمه در فقه اسلامی است که براساس نظر برخی پژوهشگران به ویژه اسلام شناسان غربی، از نزدیکترین مفاهیم به تعهد است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122