پايان نامه بررسي فقهي حقوقي مشارکت در قتل در فقه اماميه و قوانين موضوعه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي فقهي حقوقي مشارکت در قتل در فقه اماميه و قوانين موضوعه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي فقهي حقوقي مشارکت در قتل در فقه اماميه و قوانين موضوعه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
1- تعریف مسأله    1
2-  اهمیّت موضوع    1
3- اهداف    1
4- پرسش های پژوهش    2
5- فرضیات    2
6- پیشینه‌ تحقیق    3
فصل اوّل: اشتراک در قتل    4
بخش 1-  واژه شناسی    7
1-1.  تبیین واژه های مشارکت، اشتراک و شرکت    7
1-2. تبیین واژه ی قتل    10
1-3.  مفهوم مشارکت در قتل از نظر فقه    15
1-4. مفهوم مشارکت در قتل از نظر قانون مجازات اسلامی    19
1-5. منظور از فقه امامیه    22
1-5-1. معنای فقه    22
1-5-2. معنای امامیه    23
1-6.  منظور از قوانین موضوعه    25
بخش 2-  مجازات شرکاء در قتل در فقه    27
2-1. آیات    29
2-2. روایات    33
2-2-1. روایات دال بر جواز قصاص جماعت به واحد    33
2-2-2. روایت دال بر منع قصاص جماعت به واحد    37
2-3. اجماع    38
2-4. عقل    40
بخش 3-   مجازات شرکاء در قتل از دیدگاه قانون    42
بخش 4-  چگونگی اجرای حکم اشتراک در قتل در موارد مختلف    44
4-1.  حکم شرکاء  هنگام تفاوت در جنسیت.    44
4-1-1. شرکت دو زن در قتل یک مرد    44
4-1-2. شرکت دو خنثای مشکل، در قتل یک مرد    45
4-1-3. اگر یک زن با یک مرد در قتل یک مرد شرکت کنند    45
4-3.  حکم شرکاء هنگام معافیت برخی از آن ها    47
4-3-1. اشتراک عامد با قاتل خطایی    48
4-3-2. اشتراک جانی با پدر در قتل فرزند    49
4-3-3. اشتراک مسلمان با نصرانی در قتل نصرانی    49
4-3-4. اشتراک جانی با حیوان    50
4-3-5. اشتراک جانی با خودِ مجنی علیه    51
4-3-6. اشتراک بچه با بالغ    53
4-3-7. اشتراک برده و آزاد در قتل برده    53
فصل دوّم: انواعِ شرکت در قتل بر اساسِ نحوه ی مداخله ی شرکت کنندگان    56
بخش1- شرکت به‌نحو مباشرت همه‌ی شرکت کنندگان    61
1-1.  شرکت به نحو مباشرت در منازعه ی منجر به قتل    61
1-2.  شرکت به نحو مباشرت در قتل در غیر منازعه    65
بخش 2- شرکت به نحو تسبیب همه‌ی شرکت کنندگان    79
بخش 3-  شرکت به نحو مباشرت و تسبیب    85
3-1. مباشر اقوای از سبب    85
3-2.  سبب اقوای از مباشر    89
3-3. تساوی سبب و مباشر    92
نتیجه گیری    94
فهرست منابع:    96
الف. منابع فارسی    96
ب. منابع عربی    97

فهرست منابع:

قرآن کریم. ترجمه مهدی الهی قمشه ای.

احمدی جویباری، مهدی. بررسی اجمالی جرم قتل و کیفر قصاص، تهران: بهرام، چاپ اوّل، تابستان 1378 ه‍.ش.

انصاف‏پور، غلامرضا. فرهنگ فارسی. تهران: زوار، 1378 ه‍ .ش.

آقایی نیا، حسین. حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات). تهران: میزان، چاپ چهارم، 1387 ه‍.ش.

جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. قم – ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اوّل، 1426 ه‍ ق.

خامنه ای، سید علی. سه شنبه 12/7/79، درس 80 کتاب القصاص، 2/3/92،

ــــــــــــــــــــــــ. سه شنبه 22/6/79، درس71 کتاب القصاص، 2/8/91،

ــــــــــــــــــــــــ. یکشنبه 1/3/79، درس 67 کتاب القصاص، 2/9/91،

رحمدل، منصور. «قتل و صدمه بدنی در منازعه». مجله پژوهشهای حقوقی (علمی _ ترویجی)، شماره 14، نیمسال دوم 1387 ه‍.ش.

صالح ولیدی، محمد. بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران: خورشید، چاپ اوّل، 1382 ه‍.ش.

عمید، حسن. فرهنگ عمید. تهران: امیر کبیر، 1362 ه‍ .ش.

گلپایگانی، علی. فرق و مذاهب اسلامی. قم، مركز جهانی علوم اسلامی، 1377 ه‍.ش.

محقق داماد یزدى، سید مصطفى. قواعد فقه. تهران: مركز نشر علوم اسلامى، چاپدوازدهم، 1406 ه‍ ق.

مدرسى طباطبایى، سید حسین. مقدمه‌اى بر فقه شیعه. ترجمه ی محمد آصف فكرت، مشهد – ایران: بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى، چاپ اوّل، 1410 ه‍ ق.

معین، محمد. فرهنگ فارسی معین.گردآورنده عزیز الله علیزاده، تهران: امیر کبیر، چاپ چهارم، 1363 ه‍ .ش.

ب. منابع عربی

إبن البراج، القاضی. المهذب. ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1406 ه‍ ق.

ابن زكریا ابو الحسین، احمد بن فارس. معجم مقائیس اللغة. ج‌3، قم – ایران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اوّل، 1404ه‍ ق.

ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم. لسان العرب. ج‌13، بیروت – لبنان، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع – دار صادر، چاپ سوم، 1414 ه‍ ق.

اردبیلی [محقق اردبیلی]، احمد بن محمد. مجمع الفائده. ج13، حاج آغا مجتبى عراقی ، شیخ علی پناه اشتهاردی ، حاج آغا حسین یزدی اصفهانی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول1416 ه‍ ق.

____________________________. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. ج10، قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1403 ه‍ ق.

انصاری، محمد علی. الموسوعة الفقهیه المیسّرة. ج1، قم: مجمع فکر اسلامی، چاپ اوّل، 1415 ه‍ ق.

بغدادى [شیخ مفید]، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى. المقنعة. قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ دوم، 1410 ه‍ ق.

بن بابویه قمّى [شیخ صدوق]، محمّد بن على. من لا یحضره الفقیه. ج 3 و 4، قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، چاپ دوّم، 1404 ه‍ ق.

تمیمى مغربى، ابو حنیفه نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. ج‌2، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1385 ه‍ ق.

جوهرى، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربیة. ج‌6، بیروت – لبنان: دار العلم للملایین، چاپ اوّل 1410 ه‍ ق.

حذّاء عمانى، حسن بن على بن ابى عقیل. حیاة ابن أبی عقیل و فقهه. قم – ایران، مركز معجم فقهى، چاپ اوّل،1413 ه‍ ق.

الحلبی، ابن زهرة، غنیة النزوع. الشیخ إبراهیم البهادری / إشراف : جعفر السبحانی. قم، مؤسسة الإمام الصادق (ع)، الأولى، 1417 ه‍ ق.

حلبى [ابو الصلاح]، تقى الدین بن نجم الدین. الكافی فی الفقه. اصفهان – ایران: كتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، چاپ اول 1403 ه‍ ق.

حلّی [علّامه]، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. قواعد الأحكام. قم: نشر اسلامی، چاپ اوّل، 1419 ه‍ ق.

چکیده:

گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکاء، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این تحقیق سعی در تبیین آن داریم. مسأله اشتراک در قتل، یکی ازمسائل مبتلا‌به باب قصاص می باشد که دادگاه‌ها‌ی کشور در حکم چنین مواردی دچار تعدد آراء شده اند. علت این تعدد آراء، عدم تشخیص موضوع می باشد. باید توجه شود که، قصاص از احکامی است، که به جان و آبروی مردم وابسته است؛ لذا دقت در اجرای آن، و شناخت همه‌ی مسایل و مشکلات آن ضروری می‌باشد. هدف از اجرای این تحقیق، تشخیص همه‌ی  مواردی است، که در آن‌ها، حکم قصاص بر تمام  شرکت‌کنندگان جاری می‌شود. برای این کار، ابتدا مفهوم اشتراک در قتل و احکام آن را از نظر فقهی و حقوقی، مشخّص کرده ایم. سپس، شرکت در قتل را بر اساس نحوه‌ی مداخله‌ی شرکت کنندگان، به سه دسته‌ی کلی تقسیم نموده و هر دسته را به تفصیل، مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ و مشخّص می گردد که در کدام مورد، این حکم جاری می شود؛ و حکم دیگر موارد را، در حدّ توان، از فقه ‌و‌ حقوق بیان می‌کنیم. خواهیم دید، شرط تحقق اشتراک در قتل، استناد فعل به بیش از یک نفر می باشد؛ که حکم آن مطابق با ادله‌ی اربعه، جواز قصاص تمام شرکاء می باشد. لذا هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمی‌توان حکم اشتراک در قتل جاری کرد. این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شده است.

کلید واژه ها: مشارکت، شرکت، قتل، فقه امامیه، قوانین موضوعه

مقدمه

الحمدلله رب العالمین ، و العاقبه للمتقین، و الصلوه و السلام على سیدنا و نبینا ابى القاسم محمد (صلى الله علیه و آله )، و على اله الطیبین الطاهرین المعصومین .

موضوعاتی که در این مقدمه به آن خواهیم پرداخت شامل مطالب زیر می باشد.

1- تعریف مسأله

 قتل نفس از گناهان کبیره ای است که به موجب آن، انسان در هر دو دنیا مواخذه می شود. قاتل مطابق قوانین فقهی و حقوقی، ضامن است و باید اشتباه خود را جبران کند؛ طریقه جبران در قوانین مذکور بیان شده است. قاتل گاهی یک نفر است که حکم آن قصاص است و گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی باعث قتل یک نفر می شود.

2-  اهمیّت موضوع

اهمیت این موضوع، به خاطر ارتباط آن با مسأله‌ی قصاص، می باشد؛ ضرورت انجام این تحقیق با مراجعه به مقالات و کتب حقوقی این باب، معلوم می شود. در این کتب و مقالات، گرچه پیرامون این مسأله، بسیار بحث شده است؛ اما، وضوح و شفافیت لازم، در هیچ کدام از آن ها، دیده نمی شود؛ و هیچ کدام نتوانسته اند موضوع و حکم را، آن طور که باید، تبیین نمایند.

3- اهداف

هدف از این تحقیق، یافتن ملاکی مناسب، برای تشخیص موضوع اشتراک در قتل، می باشد. هدف دیگر مشخّص کردن حکمی است که با ادله ی اربعه سازگاری بیشتری دارد. هدف کلی بررسی نقاط اشتراک و تفاوت، بین قوانین ومسائل فقهی، در باب اشتراک در قتل می باشد.

4- پرسش های پژوهش

برای تعیین چگونگی جبران، توسط شرکت کنندگان، چند سوال مطرح می شود.

1- آیا هر شرکت کننده در قتلی، شریک قاتل محسوب شده، با قاتل در وجوب جبران، مساوی است؟

2- آیا حکم هر یک از شرکت کنندگان به حسب انواع مختلف شرکت در قتل، متفاوت است؟

3- هرگاه شرکت کننده ای شریک در قتل محسوب شود، حکمش چیست؟

4- اگر چند نفر از شرکت کنندگان شریک در قتل باشند، آیا الف: همگی قصاص می شوند؟ب: فقط یک نفر قصاص می شود و بقیه دیه می پردازند؟

5- اگر یکی از شرکاء، از قصاص معاف شود، حکم بقیه ی شرکت کنندگان چه تغییری خواهد کرد؟

5- فرضیات

1- هر شرکت کننده در قتلی شریک در قتل محسوب نمی شود بلکه فقط برخی از شرکت کنندگان شریک در قتل می باشند.

2- حکم هر یک از شرکت کنندگان به حسب انواع مختلف شرکت در قتل، متفاوت است.

3- قاتل است و احکام قاتل بر او جاری است.

4- ولی دم مخیر است که همه شرکا را قصاص کند و تفاضل دیه را به آنها بپردازند یا اینکه یکی را قصاص کند و فاضل دیه را از سایر شرکا بگیرد.

5- ولی دم می تواند هر کدام از شرکاء دیگر را بخواهد، قصاص نماید و یا از آن ها دیه بگیرد و مقدار آن، معادل سهمی است که در قتل داشته است.

6- پیشینه‌ تحقیق

بحث اشتراک در قتل در جوامع فقهی شیعه، در باب قصاص، مطرح شده است؛ و در قانون، تحت عنوان شرکت در قتل، در فصل ششم از کتاب قصاص، قرار دارد. شرح این موّاد از قانون در کتب حقوقی، به تفسیر، تبیین شده است. عنوان این کتب، شرح قانون مجازات اسلامی در بخش قصاص، است. مثل: شرح قانون مجازات اسلامی، تألیف دکتر عباس زراعت؛  حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص، تألیف دکتر محمد صالح ولیدی؛ و التشریح الجنایی، نوشته ی عبدالقادر عوده. در سال های اخیر مقاله ای با عنوان بررسی و تبیین صور شرکت در قتل و فروع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی نوشته شده است. نویسنده در این مقاله، تکیه بیشتری روی قوانین داشته است، و خیلی کم و گذرا، نظرات فقها را آن هم فقهای معاصر، بیان می کند. در این مقاله، از چگونگی پرداخت دیه از سوی شرکاء، اصلاً حرفی زده نشده است. پایان نامه‌ای با عنوان “بررسی اشتراک در قتل از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنّت” ارائه شده، که تقریبا، تمام مطالب فقهی مربوط به این بحث را ارائه کرده؛ اما، نه به طور منسجم و کاربردی؛ بلکه انواع شرکت را در فصلی و حکم آن را در فصلی دیگر، بدون توجه به انواع آن بیان کرده است. تمایز این پایان نامه، علاوه بر ارائه‌ی ملاکی مناسب، برای تشخیص موضوع، کار تطبیقی آن می باشد. ما در موارد مختلف، هم حکم فقه را آورده ایم و هم قوانین موضوعه را در آن زمینه مورد تطبیق قرار داده ایم. تا اگر کمبود و ابهامی، در قوانین وجود دارد، مشخّص و رفع شود.

فصل اوّل: اشتراک در قتل

دغدغه‌ی اصلی ما در این فصل، تشخیص موضوع می باشد که پس از آن سراغ حکم مسأله خواهیم رفت.

در کتاب های فقهی ما، این مسأله به طور خلاصه بیان گردیده است و فقها بعد از تعریف کوتاهی از مسأله، حکم آن را بیان کرده اند؛ اما، در کتب حقوقی، جنجال های بسیاری به پا شده است. مقالات زیادی در باب تشخیص مشارکت در قتل، از منازعه و معاونت نوشته شده است؛ که این نشان از این مطلب است که معنای مشارکت در قتل، هنوز وضوح و شفافیت کامل خود را ندارد. شرکت چند نفر در ماجرای قتل، گاهی به صورت منازعه و گاهی معاونت در قتل می باشد و گاهی هم، یکی آمر است و دیگری دستور را اجرا می کند. هر یک از این افراد به طریقی در ماجرای قتل شرکت دارند؛ اما، آیا همگی شریک در قتل و قابل قصاص می باشند؟ خیر این طور نیست؛ بلکه در همه‌ی این موارد تنها قاتل قصاص خواهد شد. در فقه، گرچه کلمه ی معاون در قتل نداریم اما، در بحث ممسک و ناظر، کسی که از فرار مقتول جلوگیری و امساک می کند و کسی که بر صحنه نگهبانی می دهد تا قاتل کارش را انجام دهد، هر دو به نوعی به قاتل کمک کرده اند و او را معاونت و همراهی کرده اند. اما، حکم آن ها متفاوت از حکم قاتل می باشد و بین آن ها حکم به اشتراک در قتل نشده است. آیا این افراد شریک در قتل نیستند؟ یا این که آن ها با هم شریک در قتل می باشند اما، خروج آن ها از حکم، خروج حکمی می باشد. یعنی شارع به دلایلی، حکم قصاص را از ممسک و ناظر رفع کرده است.

شاید، در ابتدا این طور به نظر برسد که شرکت، یک معنای کلی و عام دارد که هر نوع دخالتی را در بر می گیرد؛ اما، اشتراک، نوع خاصی از دخالت است که به خاطر دارا بودن ویژگی های خاصّ خودش، حکم خاصّی را به خود اختصاص داده است. برای بررسی این فرضیه ما کلمات شرکت و اشتراک و مشارکت را با هم مقایسه خواهیم کرد. پس از آن سراغ واژه ی قتل رفته ایم تا شاید، دلیل این اختصاص حکم را، در معنای قتل بیابیم. قتل یعنی چه؟ قاتل به چه کسی گفته می شود؟ آیا هر کسی که به نحوی در ماجرای قتل دخالت داشته باشد قاتل است؟ یا تنها برخی از آن ها که ویژگی خاصی دارند قاتل می باشند؟

وقتی که معنای شرکت و قتل را جداگانه درک کردیم می‌توانیم مفهوم شرکت در قتل را مورد بررسی قرار دهیم تا تفاوت آن را از دیگر مواردی که مشمول حکم اشتراک در قتل نمی شوند دریابیم. برای تکمیل بحث مفهوم شناسی، ما واژه های فقه امامیه و قوانین موضوعه را نیز، که در عنوان پایان نامه مشاهده می کنید، به اندازه ی لزوم توضیح خواهیم داد.

در قسمت دوّم این فصل، مجازات شرکاء در قتل را در فقه و حقوق به طور مجزّا و مقایسه ای تبیین خواهیم کرد تا ببینیم که مجازات واقعی شرکاء، بر اساس ادله ی اربعه، کدامین مجازات می باشد. آیا همگی قابل قصاص هستند یا این که ولیّ دم فقط یکی از شرکاء را می‌تواند قصاص نماید؟ و آیا قانون ما با نظر صحیح مطابقت دارد یا خیر؟

در نهایت به چگونگی اجرای این حکم، در برخی موارد خاص اشاره خواهیم کرد تا بحث از کمال لازم برخوردار گردد.

بخش 1-  واژه شناسی

در این گفتار، ما واژه های کلیدی تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم تا از موضوع تحقیق، درک لازم را به دست آوریم و بتوانیم بین آن با دیگر موارد مشابه، تمایز قائل شویم.

از آنجا که این تحقیق به زبان فارسی می باشد و یک طرف بحث هم که قوانین جزائی ایران است، به فارسی می باشد، لذا این کلمات را در فرهنگ لغات فارسی نیز بررسی خواهیم کرد؛ از طرف دیگر برای مقایسه با فقه شیعه و منابع فقهی که عربی هستند، نیاز به بررسی این لغات در فرهنگ لغات عربی نیز وجود دارد تا منظور شارع از این لغات را، به درستی درک کنیم.

1-1.  تبیین واژه های مشارکت، اشتراک و شرکت

این سه واژه، همگی از شرک گرفته شده اند. در معنای شرک چنین آمده است:

«الشین و الراء و الكاف اصلان، أحدهما یدلُّ على مقارنَة و خِلَافِ انفراد، و الآخر یدلُّ على امتدادٍ و استقامة. فالاوّل الشِّرْكة، و هو أن یكون الشى‌ءُ بین اثنین لا ینفردُ به أحدهما؛ و یقال شاركتُ فلاناً فى الشى‌ء، إذا صِرْتَ شریكه؛ و أشركْتُ فلاناً، إذا جعلتَه شریكاً لك. قال اللّٰه جلّ ثناؤُه فى قِصَّة موسى: وَ أَشْرِكْهُ فِی أَمْرِی؛ و یقال فى الدُّعاء: اللهم أشرِكْنا فى دعاء المؤمنین، أى اجعلنا لهم شركاءَ فى ذلك؛ و شَرِكتُ الرَّجُلَ فى الأمرِ أشْرَكُه.» واژه ی “شرک” دو معنا دارد. یکی دلالت بر همراهی می کند ومخالف تنهایی و انفراد است؛ و در دیگر معنا، دلالت بر امتداد و استقامت دارد. اوّلین آن دو معنا، همان شرکت می باشد؛ و شرکت، یعنی بودن یک چیز در بین دو نفر، به طوری که هیچ یک از آن دو نفر، در آن چیز، تک نیستند. زمانی می گویی “شارکتُ” که تو با او شریک شده ای؛ و “اشرکتُ” برای وقتی است که تو او را شریک خود ساخته ای. برای همین است که در قرآن در قصه ی موسی، حضرت موسی دعا می کند برای این که بگوید او را شریک من ساز، از واژه ی “اشرکه” استفاده می کند؛ و می گوید: «وأشركه فی أمری.»[1]

به نظر می رسد، مشارکت کردن کسی با قاتل، به این معناست که او خود را با قاتل شریک کرده است. نه این که قاتل را شریک خود سازد.

در جایی دیگر آمده است که:

الشّرْكَةُ و الْمُشَارَكَةُ: خلط الملكین، و قیل: هو أن یوجد شی‌ء لاثنین فصاعدا، عینا كان ذلك الشی‌ء، أو معنى، كَمُشَارَكَةِ الإنسان و الفرس فی الحیوانیة: مشارکت و شرکت، خیلی وقت ها به جای یکدیگر می آیند؛ و مشارکت یعنی: دو چیز یا بیشتر، در یک مورد با هم وجه اشتراک داشته باشند. حالا آن مورد می‌تواند شیء باشد یا معنا.؛ مثل انسان و اسب که با هم در حیوانیّت مشارکت دارند[2]. مشارکت در شیء،؛ مثل مشارکت دو نفر در یک خانه. به طوری که آن خانه برای هر دوی آن هاست.

المشاركة: شاركَه فی الشی‌ء: أی صار معه شریكاً فیه.[3]

الشریك: المشارك.[4]

طبق این معنا، مشارکت یعنی این که، کسی دیگری را در چیزی همراهی کند، به طوری که با آن شخص، در آن چیز، شریک شود؛ و مشارک همان شریک میباشد.

الشّرْكَةُ: مُخالَطَةُ الشّرِیكَینِ[5]

همراهی دو شریک با هم را شرکت می گویند.

الشّرْكة، و هو أن یكون الشى‌ءُ بین اثنین لا ینفردُ به أحدهما.[6]یعنی بودن یک چیز، برای دو نفر، به طوری که هیچ یک از آن دو نفر به تنهایی مالک آن نیستند.؛ مثل شریک بودن دو نفر در استفاده از یک خانه.

این معنا درست؛ مثل معنایی است که در بالا برای مشارکت آوردیم.

از دیگر مشتقات شرکت، که در روایات و به تبع آن درفقه، دیده می شود، اشتراک می باشد. اشتراک نیز مانند مشارکت، معنای شریک شدن[7] و شرکت کردن در چیزی به نحوی که شرکت کنندگان، با هم شریک شوند، می دهد.[8]

الاشتراك: اشتركا فی الشی‌ء: أی صارا فیه شریكین.

وقتی می گویند دو نفر در یک چیز اشتراک دارند، یعنی در آن چیز شریک یکدیگر گشته اند. البته در معنای تعددِ معنا، برای یک لفظ هم آمده است، که مربوط به بحث ألفاظ است؛ و  اشتراک، در معنای شریک شدن، در باب‌هاى تجارت، شركت، احیاء موات، حدود و قصاص آمده است.[9]

در باب حدود و قصاص، از اشتراک چند نفر در قتل یک نفر بحث شده است که همان بحث ما در این پایان نامه می باشد.

با توجه به معانی بالا که برای شرکت بیان شد، متوجه می شویم که شرکت به معنای هر نوع دخالتی نیست؛ بلکه همراهی دو شریک را شرکت می گویند؛ و همچنین دیدیم که شرکت و مشارکت به یک معنا هستند و در جای یکدیگر به کار می روند. لذا آن فرضیه ای که این دو معنا را اعم و اخص بدانیم باطل است؛ بلکه هر سه واژه، همراهی چند نفر با هم در یک چیز را می رسانند به طوری که آن چند نفر باهم شریک باشند.

پس تفاوت حکم در برخی موارد قتل دسته جمعی با دیگر موارد در چیست؟ چرا در برخی حکم اشتراک در قتل جاری می شود و در برخی خیر؟ شاید، این تفاوت، مربوط به معنای قتل است.

1-2. تبیین واژه ی قتل

برای درک مفهوم اشتراک در قتل، آشنایی با معنای قتل ضرورت دارد.

1-2-1. تعریف قتل

قتل، اسم مصدر عربی، به معنای کشتن می باشد[10]. لغت نامه های عربی معمولاً این واژه را تعریف نکرده اند. برخی هم به گفتن این که معنایش مشخّص است اکتفا کرده اند[11].

در اصطلاح فقه، به اازهاق نفس، قتل گفته می شود[12]. به عبارتی قتل یعنی: «خارج کردن روح از بدن، با زدن یا غیر آن؛ که اگر این فعل (خارج شدن روح)، متولّی داشته باشد، به آن قتل می گویند و اگر روح، با تمام شدن زندگی، از انسان خارج شود به آن، موت می گویند.»[13]

برخی اوقات این خروج روح، با یک زدن حاصل می شود و گاهی چند ضربه باعث ازهاق روح است. یا آن ضربه توسط یک نفر زده می شود که او قاتل می باشد و یا چند نفر با هم، آن ضربه را زده اند؛؛ مثل این که چند نفر باهم، دست و پای مقتول را می گیرند و از کوه بلندی او را پرتاب می کنند و او می میرد. در این صورت، همه‌ی آن ها قاتل می باشند. چون همگی مرتکب قتل، که همان ازهاق روح با انجام عملی است، شده اند. گاهی نیز قتل، نتیجه ی ضربه های متعددی است که آن ضربه های متعدد یا از یک نفر صادر شده اند که همو قاتل می باشد و یا از افراد متعددی صادر شده اند؛ در نتیجه همه‌ی آن افراد با هم ازهاق روح کرده اند. یعنی همه‌ی آن ها در یک معنا با هم شریک هستند و آن معنا، قاتل می باشد. پس هر کدام از شرکت کنندگان، را که بتوان قاتل نامید، شریک در قتل هستند. لذا کسی که به قاتل کمک می کند تا مثلاً جای مقتول را بیابد قاتل نمی گویند؛ چون با زدن و غیر آن موجب ازهاق روح نشده است؛ از این رو او شریک در قتل نیست. با این ملاک ما می‌توانیم انواع اشتراک در قتل را از دیگر موارد قتل دسته جمعی، شناسایی کنیم؛ و آن ملاک، صدق عنوان قاتل می باشد. هر جا که این عنوان بر بیش از یک نفر صدق کند، اشتراک در قتل محقق می شود.

1-2-2. اقسام قتل

حکم شرکت در قتل، نسبت به نوعِ قتل، متفاوت است. برای درک بهتر حکم شرکت در قتل، باید با انواع قتل، آشنا شویم.

فقهای شیعه بر اساس روایات مربوطه[14]، قتل را بر سه قسم، تقسیم کرده اند[15]:

1- قتل عمد: و آن قصد عملی است که غالباً کشنده است[16]. چه قصد قتل شده باشد و چه قصد قتل نشده باشد؛ و همچنین اگر قصد قتل شده باشد، قتل عمد محسوب می شود؛ هر چند وسیله ی قتل، غالباً کشنده نباشد[17].

2- قتل شبه عمد. كه قصد فعل هست اما، نیّت قتل نیست و آن در صورتى است كه قصد كشتن را نداشته است ولى با توجه و قصد، كارى را كه معمولا كشنده نیست، نسبت به شخصى انجام دهد؛ و بر حسب اتفاق و تصادف منجر به مرگ وى شود؛؛ مثل این كه كودك را به قصد ادب كردن بزند و بر حسب تصادف، زدن او سبب مرگ وى شود.[18]

3- قتل خطایى. نه قصد قتل دارد و نه قصد فعل؛ و آن در صورتى است كه نه قصد كشتن مقتول را داشته است؛ و نه خواسته كارى را نسبت به او انجام دهد، بلكه مثلاً به قصد شكار، تیرى رها كرده و بر حسب تصادف به شخصى خورده و او را كشته است.

قانون مجازات اسلامی، در فصل اول کتاب[19] همه‌ی جنایات، اعم از قتل را به سه قسم عمد و شبه عمد و خطا تقسیم می کند.

ماده290_ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم است: عمدی‌، شبه‌عمدی، خطای محض‌.

ماده291_ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

1_ هرگاه مرتكب با انجام كاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معیّن یا فرد یا افرادی غیر‌معیّن از یك جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود، خواه كار ارتكابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

2_ هرگاه مرتکب، عمداً كاری انجام دهد كه نوعاً موجب جنایت واقع شده، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد.

3_ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و كاری را هم كه انجام داده است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده، نمی‌شود، لكن درخصوص مجنی علیه، به علّت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیّت دیگر ویا به علت وضعیّت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آن‌كه مرتکب به وضعیّت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیّت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

[1] احمد بن فارس بن زكریا ابو الحسین، معجم مقائیس اللغة، اوّل، (قم – ایران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم – ایران: 1404ه‍ ق)، ج‌3، ص: 265.

 

[2] حسین بن محمد راغب اصفهانى، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اوّل (لبنان، دار العلم، 1412 ه‍ ق)، ص: 451.

[3] نشوان بن سعید حمیرى، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، چاپ اوّل، (بیروت – لبنان: دار الفكر، المعاصر 1420 ه‍ ق)، ج‌6، ص: 3448.

[4] همان، ج‌6، ص: 3429.

[5] خلیل بن احمد فراهیدى، كتاب العین، چاپ دوّم، (قم – ایران: نشر هجرت، 1410 ه‍ ق)، ج‌5، ص: 293 ذیل «شرک»؛ و  اسماعیل بن عباد كافى الكفاة، صاحب بن عباد، المحیط فی اللغة، اوّل، (بیروت – لبنان، عالم الكتاب، 1414 ه‍ ق)، ج‌6، ص: 162.

[6] احمد بن فارس بن زكریا ابو الحسین، ج‌3، ص: 265.

[7] حسن عمید، فرهنگ عمید، (تهران: امیر کبیر، 1362 ه‍ .ش)، ذیل «اشتراک».

[8] نشوان بن سعید حمیرى، ج‌6، ص: 344، ذیل «شرک».

[9] جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اوّل، (قم – ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، 1426 ه‍ ق)، ج‌1، ص: 502.

[10]   فرهنگ لغت عمید، ذیل «قتل».

[11] اسماعیل بن عباد كافى الكفاة، ج‌5، ص: 363.

[12]شهید سید محمد صدر، ما وراء الفقه، اوّل، (بیروت – لبنان: دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، 1420 ه‍ ق)، ج‌8، ص: 512.

[13] محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ( نرم افزار جامع فقه اهل بیت2)، ج‌3، ص: 69.

محقق

[14] حرّ عاملی، وسائل الشیعة (الاسلامیة)، (الشیخ محمد الزاری)، (بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی تا)، ج19، ص: 23-29، باب11، حدیث7.

[15] محقق حلّی، شرائع الإسلام، دوم، (قم – ایران: مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه‍ ق)، ج‌4، ص: 228.

[16] ابو جعفرمحمد بن حسن طوسی[شیخ طوسی]، المبسوط فی فقه الإمامیة، سوّم، (تهران – ایران: المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387 ه‍ ق )، ج‌7، ص: 115‌.

[17] محمد حسن نجفى [صاحب جواهر]، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، هفتم، (بیروت – لبنان: دار إحیاء التراث العربی، 1404 ه‍ ق)، ج‌42، ص: 18.

[18]  ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، همان؛ و یحیى بن سعید حلّى، نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، اوّل، (قم – ایران: منشورات رضى، 1394 ه‍ ق)، ص: 130.

[19] لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1390.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
 • پايان نامه تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه
 • پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122