پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ابراء و بخشش دين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ابراء و بخشش دين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 249 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ابراء و بخشش دين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مباحث عام تحقیق
1-1مقدمه2
1-1-1بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي5
1-1-1-2اهمیت و ضرورت انجام تحقيق5
1-1-1-3مرور ادبیات و سوابق مربوطه6
1-1-1-4سوالات تحقیق7
1-1-1-5فرضيه ها7
1-1-1-6اهداف7
1-1-1-7روش انجام تحقيق7
1-2کلیات9
1-2-1انگیزه وجودی9
1-2-2فلسفه تعارض10
1-3 شناخت کلی پدیده های حقوقی12
1-3-1 رابطه تعهد12
1-3-2فرق عقد و ایقاع13
1-3-2-1بررسی اجمالی13
1-3-2-2 قواعد عمومی عقود و ایقاعات15
1-3-2-2-1جدول قواعد عمومی عقود15
1-3-2-2-2جدول قواعد عمومی ایقاعات16
1-3-2-3 ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)17
1-3-2-3-1ملاحظه:جدول فرمول20
1-3-3شناخت کلی دین21
1-3-3-1 مفهوم دین21
1-3-3-1-1دین به عنوان یک نوع مال21
1-3-3-1-2حقیقت ذمه و دین22
1-3-3-1-3تعهد و دین23
1-3-3-2موضوع ،اوصاف و احکام دین23
1-3-3-2-1 موضوع دین23
1-3-3-2-2 اوصاف دین23
1-3-3-2-3 احکام دین24
1-3-3-3 ارکان دین24
1-3-3-4 مقایسه دین با مفاهیم دیگر24
1-3-3-4-1مقایسه دین مال کلی با ملک و حق24
1-3-3-4-2 مقایسه دین مال کلی با حق دینی و عینی25
1-3-3-4-3 دین راجع به عمل25
1-3-4 سقوط تعهدات25
1-3-4-1 نظریه سقوط تعهدات26
1-3-4-2سقوط تعهدات در فقه26
1-3-4-3سقوط تعهدات در قانون27
1-4 شناخت کلی ابراء29
1-4-1تعريف لغوي و اصطلاحي ابراء29
1-4-1-1تعريف لغوي ابراء29
1-4-1-2تعريف اصطلاحي ابراء29
1-4-1-2-2تعريف ابراء در اصطلاح فقهی30
1-4-2 كلياتي پيرامون ماهيت ابراء31
1-4-2-1بیان نظریه فقهی31
1-4-2-2بيان نظريه حقوقی31
1-4-2-3ماهيت ابراء 31
1-4-2-4ادله ايقاع بودن ابراء32
1-4-3 ارکان ابراء وشرایط هر یک32
1-4-3-1ابراء کننده (دائن )32
1-4-3-2مبرأ (مدیون)33
1-4-3-3مبرأ منه (موضوع ابراء)33
1-4-3-4صيغه يا لفظ ابراء34
1-4-4احکام ابراء35
1-4-4-1معوض يا مجاني بودن ابراء35
1-4-4-2نظريه صحت ابراء مالم يجب36
1-4-4-3بررسي اثر تبري بايع از عيوب قبل از عقد37
1-4-4-4 ابراء ذمه به میت37
1-4-5آثار ابراء37
1-4-5-1سقوط طلب37
1-4-5-2انحلال تضمين هاي طلب38
1-4-5-3ابراء يكي از مسئولان متضامن38
1-4-5-4عدم رجوع از ابراء38
1-5شناخت کلی عقد هبه39
1-5-1تعریف عقد هبه39
1-5-1-1تملیک مال39
1-5-1-2تملیک بلاعوض40
1-5-1-3عقدی است منجز40
1-5-2ماهیت عقد هبه40
1-5-3خصوصیات عقد هبه41
1-5-4شرایط عقد هبه41
1-5-4-1قصد ورضا42
1-5-4-2اهلیت طرفین43
1-5-4-2-1 اهلیت واهب44
1-5-4-2-2اهلیت متهب45
1-5-4-3موضوع عقد هبه 46
1-5-4-4جهت موضوع46
1-5-4-5قبض46
1-5-5آثار عقد هبه47
1-5-5-1تملیک47
1-5-5-2رجوع از هبه48
1-5-5-2-1آثار رجوع51
1-6 اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه53
1-6-1 تعریف چند اصطلاح53
1-6-1-1 تعريف اصطلاحي دين53
1-6-1-2 حق عینی53
1-6-1-3تعريف اصطلاحي ذمه53
1-6-1-4 برائت53
1-6-1-5 تعريف بري الذمه54
1-6-1-6عفو54
1-6-1-7شرط عدم مسئولیت54
1-6-2 متشابهات حقوقی54
1-6-2-1هبه و عطایا55
1-6-2-2اعراض و ابراء56
1-6-2-3 ايفاء تعهد56
1-6-2-4مالكيت مافي الذمه58
1-6-2-4-1منشاء مالكيت ما في الذمه58
1-6-2-4-2شرايط مالكيت ما في الذمه59
1-6-2-4-3اثر مالكيت ما في الذمه59
1-6-2-5 تبديل تعهد59
1-6-2-5-1موارد تبديل تعهد60
1-6-2-5-2شرايط و آثار تبديل تعهد60
1-6-2-6 تهاتر60
1-6-2-6-1 اقسام تهاتر61
1-6-2-6-2اثر تهاتر61
1-6-2-7صلح بر دین62
1-6-2-8هبه و مبادله63
1-6-2-9 مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر63
1-7نتیجه64
فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی
2-1مقدمه69
2-1-1کلیات69
2-1-2مستنبطات قانونی69
2-1-2-1 مستنبطات ماده 289 قم (ابراء)69
2-1-2-2 مستنبطات ماده 806 قم(بخشش دین)71
2-2مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین72
2-2-1تعریف ابراء و بخشش دین72
2-2-1-1تعریف ابراء73
2-2-1-2تعریف بخشش دین73
2-2-1-3ملاحظه74
2-2-2کیفیت ابراء و بخشش دین75
2-2-2-1ایقاع بودن ابراء75
2-2-2-2عقد بودن بخشش دین77
2-2-3حقیقت ابراء و بخشش دین78
2-2-3-1حقیقت ابراء79
2-2-3-1-1 اسقاطی بودن ابراء79
2-2-3-1-2 ارکان اسقاط حق80
2-2-3-1-3آثار اسقاط در ابراء81
2-2-3-2حقیقت بخشش دین82
2-2-3-2-1تملیکی بودن بخشش دین82
2-2-3-2-2 آثار تمليك در بخشش دین83
2-2-3-2-3ملاحظه: تعهد به بخشش دین84
2-2-4حکم ابراء و بخشش دین84
2-2-4-1لازم بودن ابراء85
2-2-4-2لازم شدن بخشش دین85
2-2-5ارکان ابراء و بخشش دین86
2-2-5-1رکن اول:صیغه انشاء86
2-2-5-1-1صیغه86
2-2-5-1-1-1ملاحظه: صحت معاطات در ابراء و بخشش دین87
2-2-5-1-2شروط انشاء88
2-2-5-1-2-1قصد مضمون88
2-2-5-1-2-2قصد انشاء89
2-2-5-1-2-3تعیین ذمه91
2-2-5-1-2-4تنجیز91
2-2-5-1-2-5درج شرط92
2-2-5-1-2-5-1بررسی شروط تعلیقی و تقییدی ضمن ابراء یا بخشش دین93
2-2-5-1-2-5-2شرط خیار96
2-2-5-1-2-5-3شرط عوض98
2-2-5-1-2-5-4شرط ابراء یا بخشش دین در ابراء یا بخشش دین به خود99
2-2-5-1-2-5-5شرط بخشش دین موضوع ابراء و هبه دین100
2-2-5-1-2-5-6شرط حق رجوع در ابراء و بخشش دین101
2-2-5-1-2-5-7ملاحظات:شبهه102
2-2-5-1-2-6عدم لزوم قصد قربت103
2-2-5-2رکن دوم:دائن(فاعل)103
2-2-5-2-1موارد عدم اهلیت103
2-2-5-3رکن سوم:مبرا و متهب104
2-2-5-3-1موارد عدم اهلیت105
2-2-5-3-2ملاحظه:میت106
2-2-5-4رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین108
2-2-5-4-1متعلق108
2-2-5-4-2شروط متعلق109
2-2-5-5رکن پنجم: قبض113
2-2-5-5-1ملاحظات:اقباض دین در هبه114
2-2-5-6ملاحظه: ثبت رسمی116
2-2-5-6-1آثار ثبت117
2-3مبانی ابراء و بخشش دین118
2-3-1مبنای فقهی و حقوقی118
2-3-1-1قواعد شرعی و حقوقی118
2-3-1-1-1شرایط تحقق119
2-3-1-1-2 اقتضای اصل در ابراء و بخشش دین119
2-3-1-2مبنای سقوط تعهد120
2-3-1-2-1ابراء سبب سقوط تعهد است120
2-3-1-2-2 بخشش دین سبب سقوط تعهد نیست121
2-3-2اهداف121
2-3-3-بررسی ادله در دفاع123
2-3-3-1اثبات123
2-3-3-1-1در انشاء123
2-3-3-1-2فساد ابراء و بخشش دین125
2-3-3-1-2-1 ابراء و بخشش دین فاسد125
2-3-3-1-2-2در عقد فاسد125
2-3-3-2ادله دفاع در دعاوی125
2-3-3-2-1در دفاع125
2-3-3-2-1-1قابلیت استناد بودن احکام ابراء و بخشش دین125
2-3-3-2-1-2در دعاوی126
2-3-3-2-1-2-1تاثیر ابراء و بخشش دین در دعاوی127
2-3-3-2-1-3ضمن دفاع ماهوی128
2-3-3-2-2در ادله129
2-3-3-2-2-1ادعای ابراء یا بخشش دین از طرف منکر129
2-3-3-1-2-2ابراء یا بخشش دین بعد از سوگند منکر129
2-3-3-2-2-3رجوع شاهدان بعد از ابراء یا بخشش دین130
2-3-3-2-2-4اثر اقرار مديون بعد از ابراء و بخشش دین130
2-3-4ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین)131
2-4نتیجه138
فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار)
3-1مقدمه142
3-1-1کلیات142
3-2در مسئولان پرداخت دین145
3-2-1کلیات145
3-2-1-1بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان145
3-2-1-1-1وجه قانونی ابراء مسئولین145
3-2-1-1-2وجه قانونی بخشش دین مسئولین147
3-2-1-1-3 ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان148
3-2-1-1-3-1ضمان معاوضه قبل از تلف148
3-2-1-1-3-2ضمان قبل از تلف عین148
3-2-2در تعاقب ایادی149
3-2-2-1اثر ابراء و بخشش دین در تعاقب ایادی149
3-2-2-1-1وقتی که مال موجود است150
3-2-2-1-2وقتی مال تلف شود151
3-2-2-1-3ملاحظه:مثال153
3-2-3در ضمان154
3-2-3-1تعریف و مشخصات انواع ضمان در معنای عام155
3-2-3-1-1ملاحظه:اشتراک و افتراق ضمان و تضامن155
3-2-3-2 اثر ابراء و بخشش دین در مسئولان پرداخت دین158
3-2-3-2-1ملاحظات159
3-2-3-2-2اثر ابراء و بخشش دین در اجتماع160
3-2-3-2-2-1 اثر ابراء و بخشش دین در تعدد چند ضامن162
3-2-3-2-2-2 اثر ابراء و بخشش دین در تعدد طلبکار163
3-2-4خلاصه164
3-3در روابط زناشویی166
3-3-1خانه داری زوجه166
3-3-1-1 نحله زوجه167
3-3-2 ابراء و بخشش مهریه168
3-3-2-1مهریه مطلقه غیر مدخوله170
3-3-2-1-1اگر موضوع مهر ، حق دینی باشد171
3-3-2-1-2اگر موضوع مهر ، حق عینی باشد174
3-3-2-2بذل در طلاق خلع174
3-3-3بذل مدت180
3-4در عقود و ایقاعات مختلف182
3-4-1در تعهدات طبیعی و اخلاقی182
3-4-1-1 تعهد طبیعی 182
3-4-1-2 تعهد اخلاقی183
3-4-2در حواله183
3-4-2-1تعریف و مشخصات183
3-4-2-2اثر ابراء و بخشش دین184
3-4-3در کفالت185
3-4-3-1 تعریف و مشخصات185
3-4-3-2 اثر ابراء و بخشش دین185
3-4-4در ودیعه187
3-4-4-1 تعریف و مشخصات187
3-4-4-2 اثر ابراء و بخشش دین188
3-4-5در وکالت188
3-4-5-1 تعریف و مشخصات188
3-4-5-2 اثر ابراء و بخشش دین189
3-4-5-2-1موارد عدم معنای وکالت در ابراء و بخشش دین189
3-4-5-2-2علم به مقدار بدهی در وکالت ابراء و بخشش دین191
3-4-5-2-3وکالت به مضمون عنه یا ضامن192
3-4-5-2-4ملاحظه:نام یا حساب مدیون192
3-4-6در رهن193
3-4-6-1 تعریف و مشخصات193
3-4-6-2 اثر ابراء و بخشش دین194
3-4-7در بیع کالی به کالی194
3-4-7-1 تعریف و مشخصات194
3-4-7-2 اثر ابراء و بخشش دین194
3-4-8تنبیهات195
3-4-8-1در امور پزشكي195
3-4-8-1-1بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی195
3-4-8-1-1-1بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی195
3-4-8-1-1-2بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی196
3-4-8-1-2اثر ابراء و بخشش دین198
3-4-8-2در قتل خطايي، عمد و شبه عمد199
3-4-8-3ابراء یا بخشش ذمه مربی199
3-4-8-4وصیت200
3-4-8-5شرط ذمه ثالث201
3-4-8-6در فسخ202
3-4-8-6-1 همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ202
3-4-8-6-2 فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن203
3-4-8-7 شرط حفظ مالکیت در بیع204
3-4-8-8معاوضه (کالا به کالا)204
3-4-8-9حق باز فروش205
3-4-8-10مرور زمان205
3-4-8-11 اسقاط حق رجوع به مدیون206
3-4-8-12دیون متعدد207
3-4-8-13بخشش بعد از پرداخت دین207
3-5نتیجه208
فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث
4-1جمع بندی مقایسه ابراء و هبه213
4-1-1ابراء213
4-1-2هبه215
4-2خلاصه و نتیجه تحقیق220
4-3پیشنهادات224
منابع226
چکیده انگلیسی231

منابع

الف)قرآن کریم

ب)به زبان فارسی:

1-امامی،سید حسن(1372)،حقوق مدنی،جلد2،چاپ هشتم،تهران،انتشارات کتابفروشی اسلامیه.

2-امامی،سید حسن(1375)،حقوق مدنی،جلد1،چاپ شانزدهم،تهران،انتشارات اسلامیه.

3-امامی، سید حسن(1375)،حقوق مدنی،جلد4،چاپ شانزدهم،تهران،انتشارات اسلامیه.

4- امیرمعزی،احمد(1380)،حقوق مدنی عقود و تعهدات،جلد3،چاپ اول،تهران،انتشارات مجد.

5-باقری،احمد(1382)،سقوط تعهدات،چاپ اول،تهران،نشر آن.

6-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1357)،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد1،چاپ اول،تهران،انتشارات گنج دانش.

7-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1370)،ترمینولوژی حقوق،چاپ پنجم،تهران،انتشارات گنج دانش.

8-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1382)،مبسوط،جلد1،چاپ دوم،تهران،انتشارات گنج دانش.

9-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1382)،مجموعه محشی قانون مدنی،چاپ دوم،تهران،انتشارات گنج دانش.

10-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1386)،ضمان عقدی در حقوق مدنی،تهران،انتشارات گنج دانش.

11-رسائی نیا،ناصر(1376)،حقوق مدنی عقود و تعهدات،چاپ اول،تهران،انتشارات آوای نور.

12-شامبیاتی،هوشنگ(1372)،حقوق جزای عمومی،جلد1،چاپ سوم،تهران،انتشارات ویستار.

13-شهیدی،مهدی(1385)،سقوط تعهدات،چاپ هفتم،تهران،انتشارات مجد.

14-صفائی،سید حسین(1370)،حقوق خانواده،چاپ دوم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

15-صفائی،سید حسین(1386)،حقوق مدنی قواعد عمومی قرارداد ها،چاپ سوم،تهران،نشر میزان.

16-طاهری،محمد علی؛انصاری،مسعود(1384)،دانشنامه حقوق خصوصی،جلد1،چاپ اول،تهران،انتشارات محراب فکر.

17-عاملی،بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی(معروف به شیخ بهایی)(1386)،جامع عباسی،چاپ اول،قم،دفتر انتشارات اسلامی.

18-عدل،مصطفی(1373)،حقوق مدنی،چاپ اول،تهران،انتشارات بحر العلوم.

19-عرفانی،توفیق(1387)،مهریه در رویه قضایی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل.

20-قاسم زاده،مرتضی(1383)،اصول قراردادها و تعهدات ها،چاپ اول،تهران،انتشارات دادگستر.

21-کاتوزیان،ناصر(1371)،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،چاپ پانزدهم،تهران،شرکت انتشار.

22-کاتوزیان،ناصر(1371)،حقوق مدنی قواعد عمومی قرارداد ها،جلد2،چاپ سوم،تهران،شرکت انتشار بهمن.

23-کاتوزیان،ناصر(1372)،حقوق خانواده،جلد1،چاپ سوم،تهران،شرکت انتشار.

24-کاتوزیان،ناصر(1384)،دوره مقدماتی حقوق مدنی،چاپ دهم،تهران،سهامی انتشار.

25-کاتوزیان،ناصر(1376)،حقوق مدنی:عقود معین،عقوداذنی–وثیقه های دینی،جلد4،چاپ دوم،تهران،شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا.

26-کاتوزیان،ناصر(1377)،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،چاپ دوم،تهران،انتشارات دادگستر.

27-کاتوزیان،ناصر(1380)،حقوق مدنی عقود معین عطایا،چاپ چهارم،تهران،انتشارات گنج دانش.

28-کاتوزیان،ناصر(1380)،حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات،چاپ سوم،تهران،نشر میزان.

29-کاتوزیان،ناصر(1386)،حقوق مدنی(الزام های خارج از قرارداد،ضمان قهری)،جلد2،چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

30-کاتوزیان،ناصر(1388)،حقوق مدنی-وقایع حقوقی،چاپ نهم،تهران،سهامی انتشار.

31-کاتوزیان،ناصر(1390)،حقوق مدنی:نظریه عمومی ایقاعات،چاپ پنجم،تهران،نشر میزان.

32-گودرزی،فرامرز(1370)،پزشک قانونی،چاپ اول،تهران،انتشارت انیشتین.

33-محقق داماد،سید مصطفی(1381)،قواعد فقه،جلد2،تهران،انتشارات سمت.

34-مختاری،محمد حسین؛مرادی،علی اصغر(1377)،فرهنگ اصطلاحات فقهی،چاپ اول،تهران،انتشارات انجمن قلم ایران.

35-نوری،رضا(1375)،عقود و ایقاعات در حقوق مدنی،چاپ اول،تهران،انتشارات پاژنگ.

36-نوین،پرویز(1378)،حقوق مدنی7عقود معین،چاپ اول،تهران،انتشارات گنج دانش.

ج)به زبان عربی:

1-جزیری،عبدالرحمان(1419ق)،الفقه علی المذاهب الاربعه المذهب البیت و فقا لمذهب اهل البیت(ع)،جلد4،چاپ اول، بیروت،انتشارات دارالثقلین.

2-جیلانی،ابوالقاسم بن محمد حسن(معروف به میرزای قمی و صاحب قوانین)(1413ق)،جامع الشتات فی اجوبه السوالات،جلد4،چاپ اول،تهران،انتشارات موسسه کیهان.

3-حائری طباطبائی کربلائی،سید علی(1418ق)،ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل،جلد2،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه آل البیت(ع).

4-حسینی حلبی،ابوالمكارم عزالدین حمزة بن علی بن زهره(معروف به ابن زهره)(1410ق)،غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه الدار الاسلامیه.

5-حلی،ابو طالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر(معروف به فخر المحققین)(1387ق،1363ش)،ایضاح الفوائد فی شرح القواعد،جلد2،چاپ دوم،قم،انتشارات موسسه اسماعیلیان.

6-حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن(معروف به محقق حلی و محقق اول)(1408ق)،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،جلد2،چاپ سوم،قم،انتشارات موسسه اسماعیلیان.

7-حلی،حسن بن یوسف مطهر اسدی(معروف به علامه حلی)(1413ق)،قواعد الاحکام،جلد2،چاپ اول،قم،دفتر انتشارات اسلامی.

8-حلی،حسن بن یوسف مطهر اسدی(معروف به علامه حلی)(1420ق)،تذکره الفقها،جلد2،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه آل البیت(ع).

9-حلی عجلی،محمد بن احمد بن ادریس بن حسین بن قاسم بن عیسی (معروف به ابن ادریس)(1410ق)،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،جلد3،چاپ دوم،قم،انتشارات موسسه النشر الاسلامی.

10-حلی،یحیی بن سعید(1405ق)،الجامع للشرایع،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه سید الشهداء العلمیه.

11-طباطبائی حکیم،سید محسن(1409ق)،مستمسک العروه الوثقی،جلد4،قم،انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

12-طباطبائی حکیم،سید محسن (1409ق)، مستمسک العروه الوثقی، جلد14، قم، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

13-طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم(معروف به صاحب عروه) (1378ق)، حاشیه المکاسب، جلد1، چاپ اول،قم،انتشارات موسسه اسماعیلیان.

14-طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم(معروف به صاحب عروه) (1409 ق)، العروه الوثقی، جلد2، چاپ دوم،بیروت،انتشارات موسسه الاعلمی للمطبوعات.

15-طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم(معروف به صاحب عروه) (1414ق)،ت کمله العروه الوثقی، جلد1، چاپ اول،قم،انتشارات داوری.

16-طوسی،محمد بن حسن(معروف به شیخ طوسی)(1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد3، چاپ سوم،تهران،انتشارات المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.

17-عاملی جبعی،زین الدین بن علی بن احمد(معروف به شهید ثانی)(1410 ق)،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،جلد3،چاپ اول،قم،ناشر داوری.

18-عاملی جبعی،زین الدین بن علی بن احمد(معروف به شهید ثانی)(1413ق)،مسالک الافهام،جلد8،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه المعارف الاسلامیه.

19-مصطفوی موسوی خمینی،سید روح الله(معروف به امام خمینی)(1421ق)،کتاب البیع،جلد1،چاپ اول،تهران،انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

20-مصطفوی موسوی خمینی، سید روح الله سید روح الله(معروف به امام خمینی)(1390)،تحریر الوسیله،جلد1،چاپ دوم،قم،انتشارات مطبعه الآداب.

21-مصطفوی موسوی خمینی،سید روح الله(معروف به امام خمینی)(1390)،تحریر الوسیله،جلد2،چاپ دوم،قم،انتشارات مطبعه الآداب.

22-مکی العاملی،محمد بن جمال الدین(معروف به شهید اول)(1410ق)،اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه،چاپ اول،بیروت،انتشارات دارالتراث الدارالاسلامیه.

23-موسوی خویی،سید ابولقاسم(1377)،مصباح الفقاهه،جلد6،چاپ اول،قم،انتشارات داوری.

24-نجفی،محمد حسن(معروف به صاحب جواهر)(1404ق)،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،جلد28،چاپ هفتم،بیروت،ناشر دار احیاء التراث العربی.

25-نجفی،محمد حسن(معروف به صاحب جواهر)(1404ق)،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،جلد43،چاپ هفتم،بیروت،ناشر دار احیاء التراث العربی.

26-نوری،حسین بن محمد تقی محدث نوری مازندرانی طبرسی(معروف به محدث نوری)(1408ق)،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،جلد13،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه آل البیت(ع).

چکیده

واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. ابراء( ماده 289 ق.م ) و بخشش دین ( ماده 806 ق.م ) به عنوان دو جهت از جهات سقوط تعهدات که شرایط و آثار خاص خود را دارند.ابراء به عنوان یک ایقاع وسیله مستقیم اسقاط حق است پس با ابراء،مالی برای مدیون ایجاد نمی شود و می توان از آن به عنوان تنها وسیله مستقیم سقوط تعهدات یاد کرد . از این رو که با اعلام و انشاء اراده دائن دائر بر ابراء دین ، بلافاصله حق و دین بدون پرداخت و ایفاء و یا تبدیل و انتقال ساقط می شود در حالی که رضایت مدیون شرط نیست و اگر مدیون صراحتا مخالفت کند باز هم ابراء ایجاد می شود اما در دیگر اثباب سقوط تعهدات اعم از وفای به عهد ، تبدیل به تعهد ، تهاتر ، مالکیت مافی الذمه و بخشش طلب به مدیون نوعی پرداخت و یا انتقال و جابه جایی دین مشهود است . مهم ترین خصیصه ای که ابراء را از بخشش طلب به مدیون متمایز می سازد،  اولا عقد است و نیاز به توافق متهب دارد ثانیا باعث ایجاد حق برای مدیون است ثالثا وجه تملیکی بودن دین ( طلب ) در بخشش دین به مدیون است به عبارت دیگر هبه مزبور مستلزم انتقال طلب دائن به حیطه مالکیت مدیون است و اینگونه است که مدیون مالک دین خویش یا طلب دائن می شود و این اتحاد ذمه ، تعهد او را ساقط می نماید . اگرچه نتیجه ابراء و هبه فوق در مورد زوال و سقوط تعهد و دین ، برائت ذمه مدیون و عدم امکان رجوع به آن یکی است ولی احکام و آثار آنها متفاوت می باشد. آثار این تفاوت محدود به جنبه نظری و علمی این دو عمل حقوقی نیست بلکه نتایج عملی آن را می توان در تعاملات حقوقی اشخاص به ویژه در رابطه مالی چند جانبه دائن و مدیون و ضامنین یا رابطه مالی زوجین ، ( بذل مهریه ) در عقد نکاح ملاحظه نمود . در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی ماهیت ابراء و بخشش دین به مقایسه این دو عمل حقوقی پرداخته شود .

کلید واژگان: ابراء ، بخشش دین ، هبه طلب به مدیون ، اسقاط ، تملیک ، ایقاع و عقد .

– کلیات و مباحث عام تحقیق

    طرح بحث: در این فصل در پی شناخت مفاهیم کلی موضوع اصلی تحقیق خواهیم بود که خود دارای چند مبحث می باشد به این ترتیب بعد از مقدمه به تشریح روابط پدیده های حقوقی و مبانی حقوق دینی و در دو مبحث مجزا به تبیین کلی و اجمالی ابراء و هبه و در آخر به توضیح چند اعمال حقوقی متشابه خواهیم پرداخت .

در این فصل مشتمل بر موارد ذیل می باشد :

گفتار اول:مقدمه

گفتار دوم : کلیات

گفتار سوم : شناخت کلی پدیده های حقوقی

گفتار جهارم: شناخت کلی ابراء

گفتار پنجم: شناخت کلی هبه

گفتار ششم: اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه

گفتار هفتم:نتیجه

1-1.مقدمه

حمد و سپاس خداوند منان را که انسان را آفرید و در میان تمامی موجودات خود بر او منت نهاد و عقلی جستجوگر و نیروی تفکر و اندیشه به او بخشید ، تا با تعقل در جهان و آنچه در آن است به علت آفرینش خود پی برده و در طول زندگی کوتاه خود قطره ای ناچیز از دریای بیکران علم لدنی را برداشته و با آن وجود تشنه و سرگشته خود را سیراب کند .زیرا اگر هدف آفرینش چیزی جز کسب علم و معرفت و حرکت در مسیری که انسان را به معبود خویش نزدیک می کند و باعث جلب رضایت خاطر یار میگردد هدفی عبث و بیهوده است و علمی که در روایات و احادیث اسلامی نیز به آموختن آن سفارش شده و امر به فراگیری آن حتی در دورترین نقاط دنیا هم گردیده است شامل کلیه علوم انسانی و تجربی می گردد . در میان علوم انسانی علم حقوق (مجموع قواعد زندگی انسان) از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است و این نیاز ، از ابتدای تشکیل اجتماعات بشری احساس شده است ، زیرا خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهات زیاد دارد و کم و بیش همه انسانها یک چیز را طالبند ، پس نزاع بر سر جلب منافع بیشترو تامین زندگی بهتر در می گیرد .انسان عاقل از ابتدا به خوبی تشخیص داده که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی در تضاد است و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه هستند ، حکومت کند (کاتوزیان ،1371 :1) .

حال که اهمیت و نیاز این علم تا اندازه ای روشن شد . باید گفت در روابط اجتماعی برای اینکه حقی بوجود آید قانون باید حادثه ای را که مسبب آن قرار می گیرد معین کند .

حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و از بین رفتن حق در نظر گرفته است ، از دو حال خارج نیست یا در شمار وقایع حقوقی قرار می گیرند یا اعمال حقوقی . رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین میشده و اراده و انشاء مرتکب در آن تأثیر ندارد واقعه حقوقی نامیده می شود (کاتوزیان،1388: 9).

در مقابل وقایع حقوقی ، اعمال حقوقی وجود دارد که شرح کامل آن در متن نوشتار خواهد آمد . بطور خلاصه عبارتست از کار ارادی ، که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است اعمال حقوقی که هر یک ایجاد آثار خاصی می کنند به دو گروه عقد وایقاع تقسیم میشوند عقد حاصل دو اراده و ایقاع حاصل یک اراده است .

در کتب حقوقی آنگونه که درمورد ایقاعات مباحث بسیار کوتاه و محدودی مطرح شده است. دلیل این امر را باید در سوابق و منابع این نوشته ها بررسی نمود . در این پایان نامه سعی شده است که به دو مورد اعمال حقوقی (ابراء و بخشش دین ) مورد بررسی قرار گیرد . با عنایت به این توضیح باید گفت انسان در طول حیات خود بر اساس قاعده تسلیط ، اختیار هرگونه دخل و تصرفی در اموال و دارائی خود را دارد.بنابر این هر کس می تواند تمام یا بخشی از مال خود را به دیگری بفروشد یا اجاره داده یا به او هبه کند. در مورد تصرفاتی که در مقابل عوض انجام می گیرد ، به لحاظ اینکه شخص مالش را مجانی نداده ، اشکال بوجود نمی آید . لکن در مواردی که شخص تمام یا قسمتی از اموال خود را به دیگری می بخشد و یا از تمام یا قسمتی از دین و حقی که بر دیگری دارد بدون هیچگونه چشم داشتی صرفنظر می نمیاد ، وضع دقیقتری بوجود آمده و قابل توجه و تأمل است زیرا اگرچه این عمل در بادی امر بسیار پسندیده و نیکو است ولی در حقیقت ممکن است انسان در بخششهای بی جهت و بدون تأمل که غالبا بر اثر احساسات بوقوع می پیوندد موجبات فقر و پریشانی خود را فراهم سازد . به همین جهت شاید بعضی از مردم را عقیده بر این باشد که کمک و احسان به فقراء و ضعفا امری بیهوده و غیر لازم است زیرا از دسترنج ثروتمندان بدون زحمت برخوردار گردیده و موجب رواج تن پروری آنها می شود .

لکن وقتی به قرآن کریم این راهنمای هدایت و سعادت انسان ها توجه کنیم به پیروی از این آیه شریفه که فرموده است(…والذین یکنزون الذهب و الفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم …) (سوره توبه ، آیه 34)یعنی آن کسانی که طلا و نقره (دارائی خود ) را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی نمایند (ای رسول ما) آنها را به عذابی دردناک بشارت ده .

خوشبختانه اکثریت بر این اعتقادند که بشر نباید تنها به فکر آسایش و نفع خود باشد بلکه شرط انسانیت این است که شخص حتی الامکان به فکر دیگران بوده مراقب حال همنوعان خود باشد و اگرچه بخششهای بی علت و بی سبب مورد نکوهش و سرزنش است ولی اگر مساعدت و ارفاق و یا بخشش بر مبنای سفارشات قرآن کریم و واقعا جنبه نوعدوستی و احسان داشته باشد بسیار پسندیده و نیکوست ، کمااینکه در موضوع بحث ما غالبا دائن وقتی از دین خود صرفنظر نموده و مدیون خود را ابراء میکند که یا او را قادر به پرداخت دین ندیده ، مستحق ارفاق تشخیص دهد و یا تحت تأثیر احساسات و عواطف عالیه انسانی واقع گردیده و یا دین خود را به کسی که به جهتی مورد علاقه اوست ببخشد این مورد از مواردی است که بیشتر با وجدان و معنویات و عواطف پاک انسانی سرو کار داشته و کمتر مولود نظریات حاوی است زیرا وقتی انسان بدهکار آبرومند و معتقد را که توانائی پرداخت دین خود را نداشته ، می بیند انسانیت به او حکم می کند که حتی الامکان بر او گذشت نموده و از حق خود بگذرد .

قرآن مجید در سوره  بقره آیه 28 در تأیید همین مطلب می فرماید :(وان کان ذو عسره فنظره الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون)بطور خلاصه باید گفت صدقه مفهوم کلی دارد و در این آیه منظور از صدقه ، بخشش ( در معنی اخص ابراء ) می باشد .

وقتی مشغول گذراندن واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد بودم مانند هر دانشجوئی این دوره به فکر انتخاب موضوعی برای عنوان پایان نامه افتادم با توجه به اینکه بحث تغایر ابراء و بخشش دین از مباحث فقه استدلالی در این دوره بود ، بحث هایی که در کلاس درس پیرامون این موضوع می گردید و در درس قواعد فقه نیز به جهت طرح موضوع مباحثی پیرامون آن گردید ، که اختلاف نظر اساتید محترم در این موضوع توجه مرا به خود جلب نموده، تصمیم گرفتم که آن را به عنوان موضوع رساله انتخاب نمایم که با استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر مبینی مشورت نموده و با استقبال ایشان مواجهه شدم و النهایه در هیئت رسیدگی نیز ، با توجه به اینکه این موضوع مسبوق به سابقه نبود پذیرفته شد .

در کتاب اول قانون مدنی قسمت دوم فصل ششم که راجع به عقود و معاملات و الزامات است ، سه ماده به طور مستقل ( مواد 291-289) در مورد ابراء و همچنین در فصل نوزدهم همان قانون ، سیزده ماده (مواد 807-795) در مورد هبه ( ماده 806 در خصوص هبه طلب ) آورده شده است .

علت محدودیت طرح این موضوع در قانون مدنی ، به تعبیر این قانون به نتیجه حقوقی ابراء و هبه طلب بر می گردد زیرا طبق قانون مدنی ابراء صرفنظر کردن یا اسقاط حق است که در تحقق آن اراده مدیون هیچگونه نقشی ندارد ( ایقاع ) و در مقابل ، هبه ، تملیک مال ( اعم از طلب ) است که برای تحقق آن به اراده هر دو طرف احتیاج می باشد ( عقد ) ولی جدل حقوقی در آثار نهایی دو نهاد است و در نتیجه پیرامون آن بحث محدودی گردیده است با قطعیت می توان بیان داشت که هیچ نویسنده ایی به طور مجزا و مبسوط به تفکیک تمایز ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه آن ، نپرداخته و بنابراین با توجه به محدودیت موضوع و محدودیت منابع فقه امامیه و حقوق ایران قدم نهادن در بحث چنین موضوعاتی کاری است تقریبا دشوار ، و از عهده بی بضاعتی چون من خارج است اما این بدان معنی نیست که از طرح این موضوعات صرفنظر کرد زیرا :

آب دریا را اگر نتوان کشید                    هم به قدر تشنگی باید چشید

انشاءا.. اساتید و بزرگان این علم به طرح و بررسی چنین مسائلی به طور  مفصل خواهند پرداخت .

منابع و مآخذ  اصلی و اساسی تحقیق پایان نامه حاظر در حقوق مدنی ایران از آثار حقوقدانان معاصر آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، آقای دکتر جعفری لنگرودی، آقای دکتر مهدی شهیدی استفاده شده است و در فقه شیعه امامیه به برجسته ترین و مشهور ترین متون کلاسیک و فقه استدلالی این مذهب از جمله المبسوط تألیف شیخ طوسی ، السرائر تألیف ابن ادریس حلی ، شرح لمعه تألیف شهید ثانی شرایع الاسلام تألیف محقق حلی و العروه الوثقی تألیف فقیه شیعه امامیه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی و تعدادی دیگر از کتب فقهی امامیه در متن به آنها اشاره شده است توجه نموده ام .

در خاتمه از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر مبینی و استاد مشاور جناب آقای دکتر حاجیها استاد معظم دانشگاه پیام نور واحد ساری که با راهنماییهای مؤثر و دوستانه خود اینجانب را در تنظیم این پایان نامه یاری داده اند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نمایم .

1-1-1.بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي

حقوق، نظامی اجتماعی است که با هدف تنظیم روابط افراد جامعه زاده شده است. تحقق این هدف، مستلزم وجود قواعدی است که موجد حق و تعهد بوده و در قبال حقی که به هر انسان می‌دهد تعهد به رعایت آن را بر دیگران تحمیل کند. اما تعهدی که فرد در قبال حق دیگری بر ذمه می‌گیرد، جاودانه نبوده و روزی پایان می‌پذیرد همین ناپایداری و عرضی بودن تعهد است که قانونگذار را بر آن داشته است تا با تمسک به یکی از اصول کلی حقوقی، مقرر دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی باشد باید آن را ثابت کند ….»؛ همچنین مقنن، موادی را به اسباب سقوط تعهدات و قراردادها بطور پراکنده اختصاص داده است که از جمله آنها می‌توان به مواد 264  و 806  قانون مدنی اشاره کرد. شباهت ظاهری بین دو نهاد حقوقی متذکر شده در بند 3 ماده 264 (ابراء)و 806 قانون مدنی (هبه دین) ایجاد شبهه بین فقها و حقوقدانان در مورد کاربرد عملی در آثار حقوقی کرده تا جایی که بعضي از حقوقدانان بر اساس استقراء عقلی و نتيجه برآمده از ماده 806 قانون مدني را كه مقرر داشته:”هرگاه دائن طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد” ابراء مي‌دانند و با توجه به وجود ماده 289 نظر به حذف ماده 806 داده‌اند در مقابل برخی با تکیه بر سبب مستقیم و غیر مستقیم سقوط تعهد،به تفکیک دو نهاد پرداخته اند.

در این پژوهش تلاش بر آن است تا بحث در مورد ماهیت ابراء و بخشش طلب که آراء و نظریات گوناگونی بیان شده،پردازش گردد چون با پذیرش هر یک از جوهره وجودی (ایقاع و عقد)دو نهاد حقوقی فوق،آثار و احکام خاص خود را می طلبد.برای رفع این اختلاف تاریخی باید مبنای غالب مردد بودن میان اسقاط و تملیک در این دو قاعده حقوقی به تفکیک به اثبات برسد.با وجود شباهت در نتیجه حقوقی،بی تردید از نظر ساختار و آثار حقوقی (فایده عملی) یکی نیستند.

سعی خواهد شد در خصوص شمول دایره اجرایی از منظر اشتراک و افتراق در احکام دو قاعده فوق الذکر در عقود معین و همچنین به قضایایی که حتی سبق فقهی دارد ولی در عمل جنبه اختلاف نظری در حقوق پیدا کرده مثل بخشش مهریه ، پرداخته شود .

1-1-1-2.اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

ابراء و بخشش دین به مدیون از مسائل مورد ابتلای مردم  است که دارای آثار فقهی و حقوقی است،از این رو بررسی تفصیلی آن امری ضروری می باشد.

1-1-1-3.مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در رابطه با موضوع تحقیق که بررسی ابراء و بخشش دین می باشد،در کتب حقوقی و فقهی مورد بررسی  تفصیلی قرار نگرفته اما اشاراتی مختصر به آن شده است که در ذیل به چند مورد اشاره می شود:

1-دکتر کاتوزیان می نویسد:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش می گذرد (کاتوزیان،1390 :352).

2- دکتر جعفری لنگرودی می نویسد:اگر مضمون له(در ضمان نقل ذمه)ضامن را ابراء کند ضامن حق مطالبه دین را از مضمون عنه ندارد زیرا مال از مالکیت ضامن در ادای دین مدیون اصلی صرف نشده است.اگر مضمون له،دین را به ضامن،تملیک کند این هبه است و از باب مالکیت مافی الذمه دین ضامن،ساقط می شود و او حق رجوع به مضمون عنه را دارد(همان،1382 :235).

3-دکتر شهیدی می نویسد:ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون اشتباه کرد.ابراء وسیله اسقاط طلب است، در صورتی که هبه طلب به مدیون که در ماده 806 قانون مدنی ایران آمده است،موجب انتقال طلب،از طلبکار به بدهکار خواهد بود(شهیدی،1385 :133).

4-علامه حلی می نویسد: به نظر فقیهان شیعه ، ابراء مجهول صحیح است ؛ زیرا ابراء ، اسقاط مافی الذمه به شمار می آید ابراء مجهول ، بهتر از ضمان مجهول است چون ضمان ، التزام می باشد در حالی که ابراء اسقاط است(علامه حلی ، 1420 هـ ق:91 )

5- امام خمینی می نویسد : چیز هبه شده باید عین باشد پس هبه منافع جایز نیست ، ولی هبه دین به خود بدهکار صحیح بوده و قبول در آن لازم است . چنین کاری اگر چه اثر ابراء را دارد اما واقعا ابراء نیست ، بلکه تملیکی است که به قبول نیاز دارد که در پی آن سقوط دین به دست می آید ، در حالی که مدیون اصلی ابراء ، اسقاط ما فی الذمه است (موسوی خمینی ، 1390 ، ج2 :56 و 57 )

6-صاحب جواهر می نویسد: ظاهرا فقها اتفاق نظر دارند که هبه دین به خود بدهکار صحیح است، دلیل آن روایت و عموم ادله هبه می باشد . و این با ادله لزوم قبض در هبه هیچ منافاتی ندارد ، چون در اینجا نیز قبض حاصل است زیرا فرض این است که شیء موهوب در ذمه موهوب له قرار دارد … بنابراین درست آن است که در هبه دین شرط قبول رامعتبر بدانیم ، اگر چه آن را در ابراء لازم ندانیم (محقق نجفی،1404هـ ق، ج 28 :165و164)

1-1-1-4.سوالات تحقیق

1-ماهیت ابراء و بخشش دین چیست ؟

2-در صورتی که چند نفر متضامنا مسئول پرداخت یک دین باشند،ابراء ذمه یکی از آنها یا بخشش دین به یکی ازآنها،چه اثری(فایده عملی)دارد؟

3-دو نهاد حقوقی فوق چه آثار حقوقی(فایده نظری)دارند؟

1-1-1-5.فرضيه ها

1- ابراء، ایقاع و هبه طلب به مدیون عقد است.

2-ابراء ذمه یکی از مدیون ها در مسوولیت تضامنی موجب ابراء ذمه همه آنها می شود ولی هبه طلب به یکی از آنها موجب ابراء ذمه بقیه آنها نمی شود.

3-اثر مستقیم و موضوع انشاء هبه ، تملیک و جابه جایی حق،اما از آنجا که هیچکس نمی تواند طلبکار از خود باشد جمع دو عنوان داین و مدیون در یک شخص سبب سقوط حق می گردد در حالی که سقوط تعهد،اثر مستقیم و موضوع انشاء ابراء است

1-1-1-6.اهداف

بیان موارد شباهت و تفاوت دو نهاد حقوقی ابراء و بخشش دین و بررسی تحلیلی ماهیت،احکام،آثار و نتیجه دو نهاد فوق.این تحقیق می تواند مورد استفاده اساتید،وکلاء،قضات،دانشجویان و…قرار گیرد. بررسی عمیق به تمام جوانب و حواشی موضوع تحقیق از نوآوری های آن می باشد.

1-1-1-7.روش انجام تحقيق

در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها پرداخته و با تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه گیری پرداخته می شود.از این رو،روش تحقیق،روشی توصیفی تحلیلی است.

این تحقیق در 4 فصل تهیه و تنظیم شده است :

فصل اول- تبیین کلی روابط اعمال حقوقی و شناخت کلی ابراء و  هبه که حاوی مطالبی پیرامون ماهیت ، ارکان و همچنین شرایط تحقق دو نهاد و مواردی از این قبیل است را در بر میگیرد .

فصل دوم- مقایسه ابراء و بخشش دین از منظر حکمی ( عقد یا ایقاع بودن) و ماهوی ( آثار : اسقاط یا تملیک) بررسی می شود که دارای فایده نظری بیشماری می باشد و در ضمن پیرامون قلمرو ، اعمال نفوذ و ایجاد اصل در مقام تردید میان ابراء و هبه طلب به مدیون بحث خواهد شد.

فصل سوم– که شاید مؤثرترین فصل تحقیق (فایده عملی) نیز باشد احکام متفاوت ابراء و بخشش دین را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده .

فصل چهارم-حاوی خلاصه ، نتیجه و پیشنهادات مربوط به موضوع تحقیق خواهد بود.

با امید به اینکه این مجموعه بتواند مورد استفاده و توجه علاقمندان قرار گیرد. در آخر بجاست از همه عزیزانی که مرا به نحوی در تدوین این پایان نامه یاری دادند تقدیر و تشکر نمایم و از خداوند متعال توفیقات روز افزون ایشان را خواهانم .

1-2.کلیات

عنوان تمایز ابراء و بخشش دین عنوانی است دور از ذهن که در میان کتب حقوقی نیز بحث زیادی از آن نشده است لذا اهمیت آثار ابراء و بخشش دین از طرفی و فقدان مطلبی حتی به طور مختصر ما را بر آن داشت که در این رساله به بررسی مسائل پیچیده در باب این موضوع بپردازیم و با تبیین این مبحث غامض ذهن پژوهشگران را از سرگردانی در این مورد رهایی بخشیم .

در این تحقیق سعی بر این است تا در حد توان ، حدود ابراء و هبه طلب به مدیون را از یکدیگر باز شناسیم و این دو را از یکدیگر تفکیک نمائیم . از اینرو ابتدائا معنی ابراء و هبه را مشخص می کنیم و سپس این دو رو از نظر تحلیل عقلی و نظری مورد بررسی قرار خواهیم داد .

برای شناخت هر موضوع ، ابتدا باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم تا بتوانیم در باره آن به طور معقول و سنجیده اظهارنظر کنیم . از آنجایی که ابراء و هبه طلب دو مفهوم مهم و پیچیده در حقوق می باشند و موضوع این نوشته نیز تفکیک این دو است ، لذا در این فصل سعی شده است تا حد امکان معنا و مفهوم ابراء و عقد هبه بطور مجزا به صراحت ارائه شود.

در ضمن قبل از شروع باب باید اقرار کنم که مسلما خود نگارنده به امکان اشتباه در باب این مسئله واقف است و خود را مصون از اشتباه نمی داند. لذا با صمیمیت راهنمایی های راهگشای شما اساتید بزرگوار و گرانقدر را به جان می پذیرد و در تلاش های بعدی سعی در اصلاح اشتباهات خواهد کرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122