پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي احکام فرد متعدي به حريم خصوصي اشخاص حقيقي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي احکام فرد متعدي به حريم خصوصي اشخاص حقيقي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 208 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي احکام فرد متعدي به حريم خصوصي اشخاص حقيقي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات    1
مقدمه    2
1- تعريف و تبيين مسأله:    3
2- سؤالات تحقيق:    4
3- سابقه و پيشينه تحقيق:    4
4- ضرورت انجام پژوهش:    4
5- فرضيه‌هاي تحقيق:    5
6- هدف‌ها و كاربردهاي انجام اين تحقيق:    5
7- بيان روش تحقيق و چارچوب پژوهش:    6
كليات    7
مبحث اول: مفاهيم    7
گفتار اول: حكم    7
معناي لغوي:    7
معناي اصطلاحي:    7
تعريف لغوي حكم:    8
تعريف اصطلاحي حكم:    8
گفتار دوم: تعدي    10
معناي لغوي:    10
تعريف اصطلاحي:    10
گفتار سوم: حریم    12
معناي لغوي حريم:    12
تعريف اصطلاحي حريم:    13
گفتار چهارم: حريم خصوصي    14
گفتار پنجم: شخص حقيقي    15
گفتار ششم: اذن    16
معناي اصطلاحي اذن    17
تفاوت اذن و رضايت:    18
تفاوت اذن و اجازه:    19
گفتار هفتم: حق    19
معناي لغوي:    19
تعريف اصطلاحي حق:    20
مبحث دوم: مباني    22
گفتار اول: آزادي    22
الف) مفهوم آزادي:    22
ب) آزادي در اسلام:    23
تعريف و مفهوم آزادي تن:    24
ج) حمايت از آزادي در اسناد بين المللي:    25
د) حمايت از آزادي در قانون اساسي:    26
حدود آزادي تن:    27
گفتار دوم:  امنيت    27
الف) مفهوم امنيت:    29
ب) امنيت در اسلام:    29
ج) امنيت در قانون اساسي:    31
1- امنيت حيثيت:    31
2- امنيت جان:    31
3- امنيت مال:    32
4- امنيت مسكن:    33
د) امنيت و اصول قضايي:    35
گفتار سوم:  شأن و كرامت انسانی    36
الف) انواع كرامات الهي:    37
1- خلقت انسان:    37
2- داشتن روحي خدايي:    37
3- مسخّر قرار دادن موجودات ديگر براي انسان:    38
4- فراهم كردن اسباب هدايت انسان:    38
5- برتري دادن انسان بر ساير مخلوقات    38
ب) كرامت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پيامدهاي آن:    39
ج) كرامت انساني در اسناد بين المللي:    40
فصل دوم: حوزه¬های حریم خصوصی و حمایتهای شرعی و قانونی از حریم خصوصی در برابر تعدّی    42
مبحث اوّل: حوزه‌هاي حريم خصوصي    43
گفتار اوّل: حريم منزل و خلوت افراد:    43
الف) مباني فقهي و شرعي حرمت مسكن افراد:    43
1- آيات    44
2- روايات:    46
3- قاعدة فقهي لاضرر:    49
ب) حمايت از مسكن در قوانين ايران    50
1) قانون اساسي:    50
2) قانون مجازات اسلامي:    50
3) قانون آئين دادرسي كيفري:    51
ج) حمايت از مسكن در اسناد بين المللي و فرمان هشت‌ماده‌اي امام خميني:    52
1) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي:    52
2) اعلاميه جهاني حقوق بشر    52
3) حمایت از مسکن در فرمان هشت‌ماده‌اي امام خميني    52
گفتار دوّم: حريم خصوصي اموال    53
الف) تعريف مال:    53
1) تعريف مال در اصطلاح فقهي و حقوقي:    54
ب) حرمت مال در آيات قرآن:    56
خلاصة بحث‌ها:    59
ج) حرمت مال در روايات:    61
1- قاعدة فقهي تسليط:    63
2- قاعدة فقهي احترام مال مسلمان:    64
د) حمايت از مال در قوانين ايران    64
1- قانون مدني:    65
2- قانون اساسي:    65
ه‍‌) حمايت از مال در اعلاميه جهاني حقوق بشر    65
و‍‌) حمايت از مال در فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره)    65

گفتار سوّم: حريم و امنيت جان:    66
الف) آيات    66
ب) حمايت از جان در قوانين ايران و اسناد بين المللي:    66
1- قانون اساسي:    66
2- اعلاميه جهاني حقوق بشر:    67
3- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي:    67
4- قانون مسئوليت مدني:    67
گفتار چهارم: حمايت از حريم حیثیتی اشخاص    68
الف: ممنوعيت تجسّس و تحسّس و تفتيش:    68
1- آيات:    68
2- روايات:    69
ب) مموعيت سوء ظن:    71
1) آيات    71
2) روايات:    71
ج) ممنوعيت نميمه و غيبت:    74
1- آيات:    74
2- روايات:    74
د) ممنوعيت اشاعة فحشا و هتك ستر:    75
1- روايات:    76
ه‍‌) ممنوعيت سَبّ و هجو و قذف:    77
1- معناي لغوي سَبّ:    77
2- معناي فقهي سبّ:    78
3- معناي لغوي هجو:    78
4- معناي فقهي هجو:    79
5- مستندات فقهي سَبّ:    80
1-5) آيات:    80
2-5) روايات:    81
3-5) اجماع:    82
4-5) عقل:    82
6- مستندات فقهي هجو:    82
1-6) آيات:    82
2-6) روايات:    83
3-6) اجماع:    84
4-6) عقل:    84
گفتار پنجم: مصونيت مكاتبات، مخابرات و ارتباطات خصوصي افراد:    84
الف) حمايت از مكاتبات افراد در روايات:    84
ب) حمايت از مكاتبات و مراسلات افراد در قوانين ايران:    85
1) قانون اساسي:    85
2) قانون مجازات اسلامي:    86
3- قانون آئين دادرسي كيفري:    87
4- قانون تأسيس شركت مخابرات ايران:    87
ج) حمايت از مكاتبات و ارتباطات افراد در مقررات بين المللي و فرمان هشت‌ماده‌اي امام خميني:    88
1) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي:    88
2) اعلاميه جهاني حقوق بشر:    88
3) فرمان هشت‌ماده‌اي امام خميني:    88
گفتار ششم: مصونيت انديشه و بيان    89
الف) اهميت تعقل، انديشه و خردورزي در كتاب و سنت:    89
ب) تقابل بين رعايت حريم خصوصي و آزادي بيان:    91
1- آزادي بيان در قرآن:    91
دامنه وُسعت اِعمال حق آزادي بيان:    92
2- مرزها و محدوده‌هاي آزادي بيان:    92
1-2) مخالفت با اسلام:    93
2-2) مخالفت با مصالح مسلمين و جامعه اسلامي:    93
3-2) نشر و تبليغ اديان غير اسلامي و افكار و عقايد ضالّه:    94
4-2) مخالفت با اخلاق و عفت عمومي:    94
گفتار هفتم: مصون بودن شغل افراد از تعرض    95
الف) محدوده‌هاي آزادي شغل:    96
ب) حمايت از شغل افراد در قانون اساسي:    98
گفتار هشتم: نقض حريم خصوصي بوسيلة تكنولوژي و ابزار جديد    98
مبحث دوّم: استثنائات وارد شدن به حريم خصوصي افراد    101
گفتار اوّل: استثنائات وارد بر اصل مصونيت مسكن    101
گفتار دوّم: تحقيق و تفحّص در امر ازدواج    102
دليل جواز:    102
گفتار سوّم: تفحّص و مراقبت از كودك، نوجوان و جوان    103
دليل جواز:    103
گفتار چهارم: تفحّص از احوال محرومان جامعه:    104
دليل جواز:    104
گفتار پنجم: نقيب و عريف    105
گفتار ششّم: نظارت بر اعمال كارگزاران    106
دليل جواز نظارت در اعمال كارگزاران:    107
الف) قدرت عامل فساد و انحراف:    107
ب) امر به معروف و نهي از منكر:    107
فصل سوم: حکم تعدی و راهکارهای فقهی و حقوقی برای برخورد با فرد متعدی    109
مبحث اوّل: حكم تعدّي به حريم خصوصي اشخاص    110
گفتار اوّل: دليل حرمت    110
الف) دليل عام:    110
1) دليل عقلي:    110
1-1) ظلم بودن ورود به حريم خصوصي افراد    110
2-1) اصل عدم ولايت:    111
ب) دليل خاص (دلیل نقلی):    114
1- ظلم بودن ورود به حريم خصوصي افراد از نظر شرع:    114
2- حرمت مؤمن در قرآن و سنّت:    114
گفتار دوّم: دفاع در مقابل تجاوز به حريم خصوصي افراد    117
الف) معناي لغوي دفاع مشروع:    117
ب) تعريف اصطلاحي دفاع مشروع:    115
ج) دفاع مشروع در اسلام:    118
د) بحث در وجوب دفاع مشروع و فرق آن با اقسام دفاع:    121
ه‍‌) موضوع دفاع مشروع در فقه اسلامي:    124
و) گسترة قلمرو دفاع مشروع:    124
1- دفاع فردي (دفاع از نفس):    124
1-1. آيات:    125
1-1-1. آيه اعتداء:    125
2-1-1. مفردات آيه اعتداء:    125
3-1-1. تفسير عمومي آيه‌ي اعتداء:    128
4-1-1. تفسير اختصاصي آيه اعتداء:    129
1-1-2. آية معاقبه:    131
1-1-3. آية جزا سيّئه:    132
2-1-3. مفردات آيه:    133
3-1-3. تفسير عمومي آيه:    134
4-1-3. تفسير اختصاصي:    135
1-2) روايات    136
1-1-2. روايات مربوط به دفاع از نفس:    136
2-1-2. روايات مربوط به دفاع از مال:    137
3-1-2. روايات مربوط به دفاع از عرض:    138
4-1-2. روايات در باب دفاع از مسكن:    139
دفاع از غير:    140
1-2. دفاع از نفس غير:    140
2-2. دفاع از مال غير:    141
1-3. عقل:    141
1-4. اجماع:    142
1-3-1-2. دفاع از عرض و ناموس و مال در قانون مجازات اسلامي:    142
2- دفاع اجتماعي اسلام:    142
1-2. معناي لغوي معروف و منكر:    143
2-2. مراتب و مراحل امر به معروف و نهي از منكر:    144
1-2-2. مراتب تذكاري    144
1-1-2-2. انكار قلبي:    145
2-1-2-2. انكار زباني:    145
2-2-2. مرتبة عملي (انكار به يد)    145
3) دفاع از كيان اسلام:    146
گفتار سوّم: تعدّي به مال ديگران:    147
الف) ضمان مدني: قاعدة ضمان يد    147
1- مستندات قاعده:    148
1-1. بناي عقلاء:    148
2-1. سيره    148
3-1. حديث علي اليد:    148
4-1. بيان مفاد حديث:    148
ب) قاعدة اتلاف:    149
6-1. موارد تطبيق قاعدة اتلاف:    150
ج) قاعدة تسليط:    150
گفتار چهارم: فرق عرض و ناموس    151
الف) قتل در فراش به عنوان يكي از مصاديق دفاع از ناموس:    151
ب) فقه و قتل در فراش:    152
ج) روايات و قتل در فراش:    154
1- فلسفة حكم موضوع مادة 630 در فقه اسلامي:    156
1-1. تحريك و تهييج روحي (اختلاف در قوة اراده و در نتيجه مخدوش شدن عنصر معنوي جرم)    157
2- 1. اجراي حدّ الهي:    158
3- 1. دفاع مشروع:    159
گفتار پنجم: چرا دفاع در برابر قواي انتظامي، دفاع مشروع نيست؟    161
الف) موضوع تجاوز:    161
ب) ضرورت اثبات دفاع مشروع:    162
ج) دلايل ضرورت اثبات دفاع مشروع:    162
د) طريق اثبات دفاع مشروع:    163
1- مستندات قانونی دفاع مشروع:    164
1-1. قانون اساسي:    164
2-1. قانون مجازات اسلامي:    165
3-1. مادة 92 قانون تعزيرات:    166
4-1.مادة 93 قانون تعزيرات:    166
5-1. قانون مدني:    167
گفتار ششم:  ضمانت اجراي تعدي به حقوق حیثیتی اشخاص:    167
الف) معناي لغوي و اصطلاحي تعزير:    168
1- نظريه مشروعيت تعزير مالي در فقه اماميه:    169
2- تعرير مالي كيفر خصوصي نسبت به آلام و دردهاي جسمي    170
3- تعزير مالي كيفر خصوصي نسبت به لطمه زدن به عرض:    170
4- تعزير مالي كيفر خصوصي نسبت به ايراد خسارت معنوي به وسيله سَبّ:    171
5- امكان تبديل تعزير به روش جبران مالي خسارت معنوي:    173
نتيجه‌گيري    175
پیشنهادها    177
فهرست منابع    180
الف) منابع عربي    181
ب) منابع فارسي    189
ج) مقالات    193
د) پایان¬نامه¬ها    193

فهرست منابع

الف) منابع عربي

قرآن مجید.

ابن ابي‌الحديد .شرح نهج البلاغه. ج 1، بيروت: دار احياء التراث العربيه، چاپ اول، 1385ه‍ .

ابن اثير، مجدالدين ابوالسعادات مبارك بن محمد جزري .النهاية في غريب الحديث و الأثر. ج 5، قم: مؤسّسة مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهارم، تابستان 1364ه‍ .ش.

ابن بابويه القمي، ابوجعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين .من لا يحضره الفقيه. ج 4، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ پنجم، بي‌تا.

ابن فهد حلّي، احمد بن حنبل .المهذب البارع في شرح مختصر النافع. ج 5، قم: انتشارات جامعة مدرّسين، 1413ه‍ .ق.

ابن منظور افريقي مصري، ابوالفضل جمال الدين محمّد بن مكرّم .لسان العرب. ج 6، قم: نشر ادب الحوزه، 1405ه‍ .ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .لسان العرب. ج 6، بيروت: دار صادر، 1997 ميلادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .لسان العرب. ج 9، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1988م.

ابن هشام .السيرة النبويّه. ج 2، بيروت: دار احياء التراث العربي، چاپ دوم، 1417ه‍ .ق.

ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكيني الرازي .الفروع من الكافي. ج 5، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ اول، 1391ه‍ .ق.

ابوحبيب، سعدي .القاموس الفقهي. دمشق: [بي‌نا]، چاپ چهارم، 1408ه‍ .ق.

احسائي، احمد (ابن ابي‌جمهور) .عوالي اللئالي. ج 1، قم: مطبعة سيد الشهداء، 1405ه‍ .ق.

الاردبيلي، احمد بن محمد .زبدة البيان في براهين الاحكام القرآن. ج 1، قم: انتشارات مؤمنين، چاپ دوم، 1421ق.

الازهري، محمد بن احمد .معجم تهذيب اللّغة. ج 1، بيروت: دارالمعارف، 1411ه‍ .ق.

آل بحرالعلوم، سيد محمد .بلغة الفقيه. ج 3، تهران: مكتبة الصادق، چاپ چهارم، 1403ه‍ .ق.

آمدي تميمي، عبدالواحد .تصنيف غررالحكم و دُررالكلم. ج 2، چاپ اول، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، [بي‌تا].

الآمدي، سيف الله علي بن حسن .الاحكام في اصول الاحكام. ج 1، بيروت: دارالكتب العلميه، چاپ اول، 1405ه‍ .ق.

أنصاري قرطبي، ابوعبدالله محمد بن احمد .الجامع لاحكام القرآن. ج 3، بيروت: دارالكتب العلميه، 1413ه‍ .ق.

انصاري، محمدعلي .الموسوعة الفقهيه الميسّره. ج 4، قم: مجمع الفكر الاسلامي، چاپ اول، 1415ه‍‍ .ق.

انصاري، مرتضي محمدامين .مكاسب محرّمه. قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1214ه‍ .ق.

انصاري، مسعود و ديگران .دانشنامة حقوق خصوصي. ج 1، تهران: انتشارات محارب فكر، چاپ اول، 1384ه‍ .ش.

بابويه قمي، ابي‌جعفر محمد بن حسين (شيخ صدوق) .الخصال. قم: نشر اسلامي، 1403ه‍ .ق.

ب) منابع فارسي

آشوري، محمد و ديگران .حقوق بشر و مفاهيم مساوات (انصاف و عدالت). تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383ش.

امامي، حسن .حقوق مدني. [بي‌جا]: انتشارات اسلاميه، ج 5، 1378ه‍ .ش.

انصاري، باقر .حقوق حريم خصوصي. تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 1386.

انصاري، باقر .دفاع مشروع. تهران: انتشارات همراز، چاپ اول، 1343ه‍ .ش.

بسته‌نگار، محمد .حقوق بشر از منظر انديشمندان. تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1380.

پاد، ابراهيم .حقوق كيفري اختصاصي. ج 22، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1352.

پروين، فرهاد .خسارت معنوي در حقوق ايران. تهران: انتشارات ققنوس، چاپ دوم، 1382ش.

جعفري لنگرودي، محمدجعفر .ترمينولوژي حقوق. تهران: گلشن، چاپ پنجم، 1379ه‍ .ش.

جعفري لنگرودي، محمدجعفر .حقوق اموال. تهران: كتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، 1376.

چكيده

احکام حریم خصوصی با توجه به ارتباط مستقیمی که با کرامت انسان دارد یکی از اساسی­ترین حقوق بشر امروز به شمار می­آید،   و از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

وجوب رعایت حریم خصوصی دیگران یکی از احکام مهم اسلام است. قرآن کریم در آیات متعدد نظیر: (27 و 28) سورة نور و (12) سورة حجرات، بر وجوب رعایت حریم خصوصی افراد تأکید کرده است. روایات پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز به پرهیز از نقض حریم خصوصی دیگران توصیه می­نماید.

هرچند حریم خصوصی با این عنوان خاص در کتب فقهی مطرح نشده است ولی بسیاری از مصادیق آن مانند حق مالکیت، منع تجسّس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیرقابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت با تأکید بر نهی از سوء ظن، اشاعة فحشاء، سَبّ، هجو، قذف، نمیمه، و غیبت به طور صریح مورد حمایت قرار گرفته است. آیات (27 و 28) سورة نور نیز صریحاً یکی از عمده­ترین مصادیق حریم خصوصی یعنی مصونیت مسکن را به رسمیت شناخته است.

در این رساله پس از بررسی مفاد واژه­های کلیدی و مبانی فقهی و حقوقی حریم خصوصی شامل آزادی، امنیت و کرامت انسانی، به بحث از حمایتهای شرعی و قانونی از مصادیق و حوزه­های حریم خصوصی در برابر تعدی پرداخته­ایم، همچنین بیان کرده­ایم که از منظر فقهی و حقوقی برای اشخاص متعدی چه مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. البته برخی از مصادیق تعدی مانند سوء ظن، نمیمه و غیبت منحصراً دارای مجازات اخروی هستند با آنکه از نظر تعدی به حریم حیثیتی، گناه بزرگی به شمار می­آیند.

بطور کلی از نظر شرع، وارد شدن به حریم خصوصی افراد، مصداق بارز ظلم و حرام است. قرآن کریم نیز در آیات (104) و (190) سورة بقره و (87) سورة مائده، دفاع در برابر متجاوز را واجب می­داند. از این رو بخشی از مباحث پایان­نامه را به بیان راهکارهای شرعی و قانونی برای برخورد با فرد متعدی اختصاص داده­ایم.

واژ­گان کلیدی: احکام، تعدی، حریم خصوصی، مجازات.

فصل اول:کلیات

مقدمه

توجه به حريم خصوصي به عنوان يكي از اساسي‌ترين مصاديق حقوق بشر به شمار مي‌آيد، اين مهم نشأت گرفته از توجه به شأن و منزلت انساني و ارزشهايي است كه حقوق بشر براي انواع آزادي‌ها قائل است. حريم خصوصي امروزه به يكي از كانوني‌ترين مباحث در جامعه اطلاعاتي و يكي از مهم‌ترين مسائل حقوق بشر در عصر جديد تبديل شده است. حريم خصوصي از جمله حقوقي است كه انسان‌ها به دليل نيازهاي شخصي از يك طرف به آن وابسته‌اند و از طرف ديگر به دليل ضرورت زندگي جمعي مكلّف‌اند اين حق را نسبت به ديگران به رسميت بشناسند. زندگي و ادامه حيات انسان داراي دو بُعد است: بعد فردي و بعد اجتماعي و به عبارت ديگر: زندگي خصوصي و عمومي. هر كدام براي خود آداب و مقررات ويژه‌اي دارند ولي چون انسان ناچار است با هم‌نوعان خود زندگي كند؛ لازمه زندگي جمعي و عمومي اين است كه انسان به ناچار بايد قيد و بندهاي زيادي را از نظر وضع لباس و طرز رفت و آمد و برخورد با ديگران را تحمل كند، اما تحمل شبانه‌روزي اين وضع مشكل و طاقت‌فرسا و خسته‌كننده است لذا انسان مي‌خواهد قسمتي از شبانه‌روز را آزاد از قيد و بند زندگي جمعي و عمومي بوده و با خانواده و فرزندان خود باشد و با آنان به گفتگو بنشيند و در آرامش كامل استراحت كند. انسان‌ها بنا بر فطرت خود، قلمروهايي را محدودة خصوصي خويش مي‌دانند و در آن پناه مي‌گيرند، در اين پناهگاه امن خصوصي است كه زندگي و حيات براي آنان ميسور مي‌شود و «انسانيت» معنا و مفهوم مي‌يابد، شخصيت، آبرو، ناموس، خانه و محل كار و اموال از آن جمله‌اند. ورود خودسرانه و بي‌ضابطه در اين قلعة مقدس در حكم كشتن افراد و فرو ريختن ديوار انسانيت آنان است. اسلام كه زيربناي هر نوع تربيت و سازندگي را «انسان» مي‌داند به كرامت و حرمت آدميان اهميت فراوان داده و حريم خصوصي افراد را با وسواس و باريك‌بيني فراوان پاس مي‌دارد.

 1- تعريف و تبيين مسأله:

حق حريم خصوصي يكي از حقوق اساسي بشر است كه وي را در مقابل تعرضات ديگران به زندگي خصوصي‌اش و نيز مداخلات نارواي دولت‌ها مورد حمايت قرار مي‌دهد، اين حق كه ارتباط تنگاتنگ و عميقي با حفظ كرامت، حيثيت، شخصيت، توسعه و ارتباطات شخصي، خودمختاري و استقلال فردي ديگر ارزش‌هاي مهم بشري دارد، امروزه جايگاه ويژه‌اي در مباحثات حقوقي و سياسي دنيا دارد بطوري كه همواره به عنوان يكي از نمودهاي دموكراسي و حقوق بشر در عصر حاضر مطرح بوده و هست. جايگاه حريم خصوصي در حقوق كيفري كه برگرفته از فقه اسلامي مي‌باشد با توجه به ماهيت مداخله‌گرايانه حقوق كيفري از دو منظر قابل بررسي است: يكي از اين منظر كه مي‌تواند توسط حقوق كيفري و ابزارهاي آن مورد حفاظت و حمايت قرار گيرد يعني قانونگذار كيفري مي‌تواند با جرم‌انگاري رفتارهاي ناقض حق حريم خصوصي و نيز اقدامات قضايي به مقابله با كساني بپردازد كه زندگي خصوصي و خلوت شهروندان را مورد تعرض قرار مي‌دهند و از منظري ديگر حق حريم خصوصي ممكن است توسط حقوق كيفري و ابزارهاي وابسته به آن مورد تهديد و تعرض واقع شود يعني قانونگذار كيفري ممكن است در قلمرو خلوت و حريم خصوصي شهروندان اقدام به مداخله، ايجاد محدوديت و جرم‌انگاري در برابر اختيار و انتخاب آنها نمايد يا ممكن است اين حريم توسط مقامات كيفري و امنيتي در راستاي كشف و تحقيق جرائم مورد نقض و تعرض قرار گيرد يا حتي ممكن است پيشگيري از وقوع جرم يا فقط نظم اجتماعي، اخلاقي، بهداشتي و سياسي، موجبات دخالت در خلوت و زندگي خصوصي شهروندان را فراهم نمايد.

2- سؤالات تحقيق:

سؤالاتي كه اين پژوهش به دنبال جواب دادن به آنهاست عبارتند از:

1-  چه حوزه‌هايي حريم خصوصي تلقي مي‌گردند؟

2- آيا استثنايي براي وارد شدن به حريم خصوصي اشخاص وجود دارد؟

3- حكم  تعدي به حريم خصوصي افراد چيست؟

3- سابقه و پيشينه تحقيق:

حق حریم خصوصی با وجود آنکه برخی از مصادیق مهم آن در قرآن کریم از جمله آیات 27 و 28 سورة نور و آیه 12 سورة حجرات مورد حمایت واقع شده است و احادیث و روایاتی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در این زمینه وجود دارد که کاملاً نشانه احترام ویژة حقوق اسلام به زندگی خصوصی افراد بشر است، در عین حال جایگاه مشخص و روشنی در سیستم حقوقی جامعة ما نداشته است و فاقد پژوهش، تحقیق و کتابی در این زمینه هستیم. مهم‌ترین کتابی که در این مورد در سالهای اخیر به چاپ رسیده است. کتاب «حقوق حریم خصوصی» از باقر انصاری  است که در سال 1386 چاپ شده و از جنبة حقوقی به صورت تطبیقی با کشورهای دیگر به این حق پرداخته شده است.

4- ضرورت انجام پژوهش:

يكي از مهم‌ترين ضرورت‌هاي اين پژوهش را مي‌توان وضعيت مبهم و ناشناخته اين حق در سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران و مشكلات و معضلاتي دانست كه از اين ابهام ناشي مي‌شود. تصويب برخي از قوانين، توسط قانونگذار باعث ايجاد مشكلاتي در روابط بين شهروندان و حكومت گشته و به بي‌اعتمادي‌ها و اختلافات دامن زده است. بسياري از شهروندان، برخي از قوانين موجود را دخالت حكومت در زندگي خصوصي خود دانسته و نسبت به آن واكنش منفي نشان مي‌دهند. از طرف ديگر وضعيت مبهم و ناشناخته اين حق در سيستم حقوقي ايران در حالي است كه پيشرفت علم و تكنولوژي، وسايل و روش‌هاي جديدي را جهت مداخله در حريم خصوصي انسانها در اختيار افراد سودجو، اخاذ، مغرض و سوء استفاده‌طلب قرار داده است از ظهور موبايل‌هاي دوربين‌دار گرفته تا تجهيز دولت‌ها به پيشرفته‌ترين وسايل جاسوسي و كاوش‌گر و نيز دستگاههاي دروغ‌سنج و آزمون‌هاي فرافكن را مي‌توان دستاوردهاي تكنولوژي در اين زمينه نام برد كه دخالت در زندگي خصوصي شهروندان را به آسان‌ترين شكل ممكن و بدون جلب توجه فراهم ساخته‌اند و دخالت‌هايي كه آبروي چندين و چند ساله انسانها را به باد مي‌دهند، حيثيت، شرافت و كرامت بشري را مورد تعرض قرار مي‌دهند و موجبات خودكشي يا ارتكاب جرايم افراد جامعه را فراهم مي‌آورند موجب حكم‌فرمايي، بدگماني، اضطراب، ناامني رواني، سرخوردگي و بي‌اعتمادي در ميان افراد جامعه مي‌شوند و بسياري  از آثار شوم ديگر كه آثاري جز وارد شدن ضربات جبران‌ناپذير بر پيكر اجتماع ندارند. به نظر مي‌رسد زمان كم‌كاري و بي‌توجهي در اين زمينه به سر رسيده باشد و بعد از يك قرن دير جنبيدن از قافله حقوقدانان و سيستم حقوقي غرب، ضرورت دارد كه تحقيقات و پژوهش‌هايي بيشتر در اين مورد انجام گيرد و با الهام از روح متعالي حقوق و فقه اسلام به نگارش مقاله، كتاب و پژوهش و تحقيق در اين زمينه اقدام كرد.

5- فرضيه‌هاي تحقيق:

فرضیه اول: مي‌توان حوزه‌هاي حريم خصوصي را به 4 حوزه مجزا تقسيم كرد: 1- حريم اطلاعات 2- حريم جسماني و معنوي اشخاص كه به حفاظت از جسم و روان افراد مي‌پردازد. 3- حريم ارتباطات كه امنيت تلفن‌ها، پست و ساير اشكال ارتباطات را عهده‌دار است. 4- حريم مسكن و اماكن.

فرضیه دوم: حريم خصوصي افراد مصون از تعرض است و حتّي حكومت و دولت مجاز به مداخله و ايجاد محدوديت در حريم خصوصي و خلوت شهروندان نيست مگر اينكه اين اقدام براي حفظ نظم اجتماعي ضرورت داشته باشد و اين ضرورت حقيقي و واقعي بوده باشد نه صوري و خيالي.

فرضیه سوّم: حكم تعرض به حريم خصوصي افراد شرعاً حرام است و از نظر قانوني نيز در قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هايي براي آنها در نظر گرفته شده است.

6- هدف‌ها و كاربردهاي انجام اين تحقيق:

مهم‌ترين هدف انجام اين پژوهش شناساندن اهميت اين حق به عنوان يك حق اساسي شهروندان به جامعه و در نتيجه شناسايي و به رسميت شناخته شدن آن است تا شهروندان در پناه اين حق بتوانند در حوزة خصوصي خود به دور از مداخلات نارواي دولتمردان و افراد جامعه و بدون ترس از بارزسي، نظارت، جاسوسي، قيد و فشار، دخالت و… به زندگي خود ادامه دهند. هدف ديگر اين تحقيق پر كردن جاي خالي اين مهم در مباحثات حقوقي و قضايي و دامن زدن به بحث‌هايي در اين زمينه است. سوّمين هدف از انجام اين پژوهش را مي‌توان ارائه معيارها و اصولي به قانونگذار در جهت تصويب قوانين كيفري سنجيده، كارآ و مؤثر دانست.

7- بيان روش تحقيق و چارچوب پژوهش:

روش گردآوري مطالب در اين پژوهش به صورت كتابخانه‌اي بوده كه پژوهشگر پس از مطالعه كتب و مقالات متعدد و همچنين مطالعه دعاوي مطرح شده در اين زمينه اقدام به نگارش و تدوين نهايي نموده است. اين پژوهش در سه فصل تدوين شده است: فصل اوّل، تحت عنوان كليات به بررسي مفاهيم به كار رفته در اين پژوهش و همچنين مباني حريم خصوصي افراد پرداخته شده است، فصل دوم، حوزه‌هاي حريم خصوصي و حمایتهای شرعی و قانونی را از حریم خصوصی در برابر تعدّی مورد توجه قرار داده و فصل سوّم هم حكم تعدي و راهکارهای فقهی و حقوقی برای برخورد با فرد متعدّی به حريم خصوصي افراد بررسي شده است.

كليات مبحث اول: مفاهيم

گفتار اول: حكم

معناي لغوي:

حكم مصدر ثلاثي مجرد فعل حَكَمَ يَحكُمُ است و در لغت چند معنا براي آن ذكر شده است.

1- اصل حكم به معناي مَنَعَ للاصلاح است (منع براي اصلاح)[1]

مجمع البيان ذيل آيه 2 سورة بقره معناي فوق را تأييد مي‌كند و مي‌فرمايد: احكام به معناي اتقان و استواري است. پس معناي اوليه و اصل آن منع از فساد و منع براي اصلاح است.

2- به معناي قضاوت و داوري است.[2]

3- فرمان، منشور، دستور، امر به فرمايش.[3]

4- از ديگر معاني آن اجازه و فتواست.[4]

معناي اصطلاحي:

حكم شرعي، قانوني است كه خداوند متعال براي تنظيم حيات انسان صادر كرده است حكم شرعي گاه براي چيزي ثابت مي‌شود از آن جهت كه فعلي از افعال مكلفين است مثل وجوب نماز كه قطع نظر از هر چيز ديگري براي مكلف ثابت است به چنين حكمي حكم واقعي مي‌گويند.

اما گاه حكم شرعي براي چيزي ثابت مي‌شود در حالي كه حكم واقعي آن مشخص نيست مثلاً فقها در حرمت نگاه به اجنبيه اختلاف نظر دارند ولي بدان جهت كه مكلف در مقام تحمل، متحير نماند حكم ثانوي يا ظاهري را كه با دليل فقاهتي ثابت مي‌شود صادر مي‌كنند.[5]

تعريف لغوي حكم:

واژه حكم در لغت به معاني زير بكار رفته است:

سلطه، امر، فرمان، قضاء، ابلاغ، اجازه.[6] و قاضي را حاكم گويند از اين جهت كه او ظالم را منع مي‌كند.[7]

معاني ديگر حكم عبارت است از: علم، تفقه، فتوي.[8] عهد، ولايت.[9] قرار دادن هر چيز در جاي آن، نص، شرط، به اقتضاي، به موجب.[10] و جمع حكم، احكام مي‌باشد.[11]

تعريف اصطلاحي حكم:

واژة حكم نيز در اصطلاح داراي معاني مختلفي است كه ما تنها به بيان فقهي و اصولي آن مي‌پردازيم. حكم در اصطلاح فقهاي اماميه دو اطلاق دارد: يكي آن است كه در مقابل وظيفه يا حق به كار مي‌رود و ديگري اعم از حكم و وظيفه است.[12]

در معناي خاص، حكم عبارتست از: خطاب خداوند كه به افعال مكلفين تعلق مي‌گيرد و در اصطلاح به آن حكم شرعي مي‌گويند.[13]

بيشتر اصوليون، حكم شرعي را بر اساس تعريف فوق دانسته‌اند اما عده‌اي ديگر، اين تعريف را خالي از نقص و ايراد نمي‌دانند زيرا خداوند مي‌فرمايد: )وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ([14]؛ «خداوند شما و آنچه را كه مي‌سازید آفريده است.» نيز مي‌فرمايد: )خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ([15]؛ «خدا آفرينندة هر چيز است.» اين دو آيه خطاب از سوي شارع بوده و به افعال مكلفين تعلق مي‌گيرد اما در اينجا به اتفاق نظر تمام اصوليين، حكم شرعي وجود ندارد.[16] حتي گاهي ممكن است اصلاً خطاب شرعي وجود نداشته باشد ولي در عين حال، حكم باشد مانند فعل و تقرير پيامبر، كه حجت بر حكم است در حالي كه خطاب شرعي در آن نيست.[17]

عده‌اي هم حكم را اين چنين تعريف كرده‌اند: خطاب شرعي و يا اعتبار شرعي است كه به افعال مكلفين به اقتضاء يا تخيير تعلق مي‌گيرد.[18] اشكالي كه به اين تعريف وارد است اين است كه احكام وضعي را شامل نمي‌شود.[19]

برخي از اصوليين نيز براي وارد نشدن ايرادهاي فوق، حكم شرعي را چنين تعريف نموده‌اند: حكم شرعي، خطاب خداوند است كه به افعال مكلفين به اقتضاء يا تخيير و يا وضع تعلق مي‌گيرد.[20]

گفتار دوم: تعدي

معناي لغوي:

در لغت مصدر باب تفعّل از ريشة «عدد» به معناي تجاوز، از حق گذشتن، گذشتن، گذر كردن، از حدّ گذشتن و تجاوزكاري است.[21]

ظلم و تجاوز از حدّ و حق.[22]

ظلم و اصل آن به معناي تجاوز از حدّ و قدر و حق است.[23]

تعريف اصطلاحي:

به درگذشتن از حدّ معمول، در حفظ و رعايت چيزي كه شخص به آن مكلف است، تعدي گويند[24] مانند ضمان يد اماني كه در صورت تعدي در حفظ مورد امانت ثابت مي‌شود. فقيهان، تعدي را در نگاه داشتن وديعه، عاريه، عين مستأجره، وكالت و… موجب ضمان دانسته‌اند. در قانون مدني ايران از تعدي در مادة 951 چنين تعريف شده است: «تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري». تفاوت تفريط با تعدي اين است كه تفريط ترك فعل است (مادة 952) و تعدي فعل است در مواد مختلف قانون مدني بارها از اين اصطلاح استفاده شده است. چنانكه مادة 640 ق.م در اين باره مقرر مي‌دارد: «مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي‌باشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي». همچنين بسياري از فقيهان بر اين باورند كه در صورت تعدي وكيل، وكالت او پايان مي‌پذيرد، فقيهاني كه چنين نظري دارند، بر اين باور هستند كه وكيل نبايد در تصرف در متوكّل فيه تعدي كند، به عنوان نمونه اگر كسي به ديگري وكالت دهد كه لباسي را بفروشد و او آن لباس را بپوشد، اين امر تعدي در وكالت است. چرا كه وكالت را امانت مي‌دانند و خيانت وكيل در آن موجب مي‌شود كه وكالت باطل شود. اما وكيل ضامن خواهد بود به نظر مي‌رسد نظر دوم مستدل‌تر است. همچنين فقيهان مسلمان بر اين باورند كه تعدي به دارايي‌هاي مردم اعمّ از اموال و حقوق حرام است، گرچه اين حرمت امري بيشتر اخلاقي است تا حقوقي اما نبايد آثار آن را از حيث ضامن بودن تعدي‌كننده بي‌تأثير دانست.

[1] – ابي‌القاسم حسين بن محمد بن مفضل راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، چاپ دوم، (مصر: دفتر نشر كتاب، 1404ه‍ .ق)، ص 126؛ سيد علي اكبر قرشي، قاموس قرآن، چاپ پنجم، (تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1364ش)، ص 160.

[2] – محمد معين، فرهنگ فارسي، (تهران: اميركبير، 1377ش)، ج 1، ص 1366.

[3] – همان.

[4] – همان.

[5] – محمدرضا مظفر، اصول الفقه، چاپ چهارم، (قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1370ش)، ج 1، ص 6.

[6] – احمد فتح الله، معجم الالفاظ الفقه الجعفري، چاپ اول، ([بي‌جا]: [بي‌نا]، 1415ق)، ص 165؛ سعدي ابوحبيب، القاموس الفقهي، چاپ دوم، (دمشق: [بي‌نا]، 1408ق)، ص 96.

[7] – ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، چاپ اول، (بيروت: دار احياء التراث العربي، 1408ق)، ج 3، ص 270؛ احمد بن محمد بن علي المقري الفيّومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، چاپ اول، (ايران: مؤسسة دارالهجرة، 1405ق)، ج 1، ص 145.

[8] – سعدي، ابوحبيب، القاموس الفقهي، پيشين، ص 96.

[9] – احمد فتح الله، معجم الفاظ الفقه للجعفري، پيشين، ص 165.

[10] – همان، ص 165؛ علي اكبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، بي‌چا، (تهران: دانشگاه تهران، مؤسسة لغت‌نامة دهخدا، 1346ش)، ج 6، ص 9157.

[11] – علي اكبر دهخدا، لغت‌نامة دهخدا، پيشين، ص 9157؛ سعدي ابوحبيب، القاموس الفقهي، پيشين، ص 96.

[12] – جليل قنواتي، سيد حسن وحدتي شبيري، ابراهيم عبدي‌پور، حقوق قراردادها در فقه اماميه، چاپ اول، (تهران: انتشارات سمت، 1379)، صص 46-45.

[13] – محمدجعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، چاپ اول، (تهران: گنج دانش، 1378ش)، ج 3، ص 243.

[14] – صافات/96.

[15] – غافر/62.

[16] – سيف الله علي بن حسن الآمري، الاحكام في اصول الاحكام، چاپ اول، (بيروت: دارالكتب العلميه، 1405ق)، ج 1، ص 95.

[17] – علي‌رضا فيض، مبادي فقه و اصول، چاپ هفتم، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374ش)، ص 108.

[18] – ابوعبدالله محمد بن مكي العاملي، القواعد و الفوائد مع تحقيق سيد عبدالهادي الحكيم، ([بي‌جا]: مكتبة المفيد، [بي‌تا])، ج 1، ص 39.

[19] – عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول، پيشين، ص 108.

[20] – احمد النجدي زهوْ، مذاكرات في اصول الفقه، چاپ اول، (قاهره: دار النهضة الغربيه، 1394ه‍‌)، ص 41.

[21] – مسعود انصاري، محمدعلي طاهري، دانشنامة حقوق خصوصي، چاپ اول، (تهران: انتشارات معارب فكر، 1384)، ج 1، ص 702.

[22] – محمدعلي انصاري، الموسوعة الفقهيه الميسّرة، چاپ اول، (قم: مجمع للفكر الاسلامي، 1415ق = 1373ش)، ج 4، ص 136.

الموسوعة الفقهية، پیشین، ج 5، ص 202.

[23] – الموسوعة الفقهية، پیشین، ج 12، ص 233.

[24] – مسعود انصاري، محمدعلي طاهري، دانشنامة حقوق خصوصي، پيشين، ج 1، صص 702؛ الموسوعة الفقهيه الميسّرة، پيشين، ج 4، ص 136.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122