پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ازدواج جهانگردان در ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ازدواج جهانگردان در ايران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ازدواج جهانگردان در ايران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:كليات
1-1- تعاريف و مفاهيم و سير تاريخي جهانگردي  6
1-1-1- تعريف و مفهوم جهانگرد   6
1-1-1-1- تعريف جهانگرد  6
1-1-1-2- اهميت جهانگردي در قرآن  8
1-1-1-3- اهميت جهانگردي در احاديث و روايات  9
1-1-2- جهانگردي در ادوار مختلف تاريخ ايران  11
1-1-2-1- دوران ايران باستان  11
1-1-2-2- دوران بعد از اسلام  14
1-1-2-3- دوران معاصر(كاپيتولاسيون)  16
1-1-3- جايگاه حقوق جهانگردي در علم حقوق  19
1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی  19
1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی 19
1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل  19
1-2- نكاح جهانگردان در حقوق ايران  20
1-2-1- مفهوم و تاريخچه نكاح جهانگردان  20
1-2-2- شرايط نفوذ نكاح جهانگردان  22
1-2-3- اقسام نكاح  24
1-2-3-1- نكاح دائم  24
1-2-3 -2- نكاح موقت  25
1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ايران  26
1-3-1- مفهوم طلاق  26
1-3-2- طلاق در نظام هاي حقوقي گذشته و حال  27
1-3-3- اقسام طلاق  28
فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران
2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع  31
2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان 32
2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان  34
2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی  37
2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان  39
2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران  43
2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی)  43
2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی  44
2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)  47
2-1-2-4- موانع متفرقه  48
2-1-2-5- رعایت مصالح كشور  49
2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان  50
2-1-3-1- آيين يهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی  50
2-1-3-2- دين مسيحيت و ازدواج زنان با خارجیان  50
2-1-3-3- ازدواج بهائی  52
2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران  52
2-2-1- دیدگاه فقه شیعه  54
2-2-2- دیدگاه حقوقی  56
2-2-3- دیدگاه اسلامی  58
2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین  58
2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران  59
2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه  60
2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد  62
فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران
3-1- تمکین  65
3-1-1- اقسام تمكين  65
3-1-1-1- شرایط تمکین  66
3-1-1-2- موانع تمکين  67
3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه  67
3-1-2- نشوز و آثار آن  68
3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه  69
3-1-2-2- دعواي الزام به تمكين  70
3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم  71
3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجين  72
3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی  72
3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی  73
3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است  73
3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان  74
3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند   74
3-2-2- طلاق بين زن و شوهري كه تابعيت آنان متفاوت است  75
3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصيه  76
3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد  76
3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند  77
3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد  77
3-3-3- ولايت و قيموميت از اطفال جهانگردان  77
نتيجه گيري  79
پيشنهادات 81
منابع و مأخذ  82
چکیده انگلیسی  84

منابع و مآخذ:

 قرآن کریم

کتب حقوقی:

الماسی ن.1389.تعارض قوانین.چاپ18.تهران:نشر دانشگاهی.

امامی ح.حقوق خانواده.چاپ 12.تهران:نشر میزان.

امامی ح.بی تا.حقوق مدنی.جلد 4.تهران:انتشارات کتابفروشی اسلامیه.

اراکی م.1377.کتاب النکاح.چاپ اول.قم:نورنگار.

بروجردی م.1349.کلیا ت حقوق اسلامی.تهران:چاپ تهران.

بدران ا.1386.الفقه المقاران للأحوال الشخصیة.جلد 1.بیروت:دارالنهضة العربیه.

بهجت م.بی تا.چاپ دوم.توضيح المسائل.قم:انتشارات شفق.

بازگير ي.بی تا.علل نقض آراي محاكم در ديوان عالي كشور.چاپ اول.تهران:انتشارات ققنوس.

پروین ف.1378.نگاهی به قانون احوال شخصیه خارجیان.مجله حقوقی،شماره 24.

تهراني شفق ا.1387.همسران خوشبخت از منظر قرآن، تاريخ، حقوق.تهران:شرکت نشر بهينه‌ي فراگير.

تبريزي م. بي‌تا.توضيح المسائل.تهران:دفتر نشر برگزيده.

جنیدی ف.1378.حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان.جلد اول.چاپ اول.تهران:انتشارات بلغ وابسته به بنیاد نیشابور.

حسيني م.1414.تاج العروس.به کوشش ع شيري.جلد8 .بيروت:دارالفکر للطباعة و النشر و التوزيع.

حمیدیان ح.بی تا.ازدواج از دیدگاه سه دین بزرگ الهی.چاپ 3.

حلي ج.1409.شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام.جلد 2.چاپ سوم.قم:مؤسسه‌ي اسماعيليان.

جهانگيري م.1385.بررسي تمايزهاي فقهي زن و مرد.چاپ اول.قم:موسسه‌ي بوستان کتاب قم.

جعفری لنگرودی م.1385.ترمینولوژی حقوق.تهران.

خسروي غ.بی تا.المفردات في غريب القرآن.جلد۱۴.

خويي ا.1410.منهاج الصالحين.جلد 2.چاپ بيست و هشتم.قم:نشر مدينة العلم آيةالله العظمي السيد الخويي.

رحیم پور ع،سیدموسوی د.1379.سیمای جهانگردی اسلامی.جلد اول.چاپ اول.تهران:انتشارات محیا.

رحمان م.1381.قاعده الزام و همزیستی مذاهب.مجله طلوع.شماره  3 و 4.

دهخد، ع.1372.لغت نامه.تهران.چاپ دوّم.جلد 6.تهران مؤسسه‌ي انتشارات و چاپ دانشگاه.

سحرابی م.1385.حقوق بین الملل خصوصی.تهران:گنج دانش.

صفایی ح،امامی ح.1392.مختصرحقوق خانواده.تهران:نشرمیزان.

طباطبايي م.1380.الميزان.جلد 4.قم:مؤسسة نشر اسلامي.

صفایی ح،قاسم زاده م.1380.اشخاص و محجورین.جلد 6.تهران:انتشارات سمت.

عاملی م.بی تا.وسایل الشیعه.جلد 22.باب 30 .

فاضل لنکرانی م.1376.جامع المساﺋل(استفتاآت).چاپ سوم.قم:مطبوعاتی امیر.

فرشتيان ح.نفقه‌ي زوجه(پژوهش تطبيقي حقوق مدني ايران و ساير نظام‌هاي حقوقي).قم:مؤسسه‌ي نشر.

فقيهي ع.1429.تربيت جنسي(اصول، مباني و روش‌ها، از منظر قرآن و حديث).قم:دارالحديث.

قرائتي م.تفسير نور.1383.تهران:مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن.چاپ دهم.جلد۱و ۲.

کلانتری ع.1376.فقه و صنعت جهانگردی.نشریه فقه و اصول فقه«کاوشی نو در فقه اسلامی».14: 30-42.

کیانمهر م.1372.نگرشی به صنعت جهانگردی.نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول.12: 26-35.

کاتوزیان ن.1387.قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی.چاپ هجدهم.تهران:نشر میزان.

کاتوزیان ن.1371.عقود معین.جلد2.تهران: شرکت انتشار.

کاتوزیان ن.1387.حقوق مدنی خانواده.چاپ ششم.تهران:شرکت انتشار.

ملکی ح.بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر رضایتمندی جهانگردان خارجی در ایران.نشریه فلسفه،کلام و عرفان«نامه پژوهش»،بهار82، شماره 5.

متولی م.1378.احوال شخصیه بیگانگان در ایران.جلد اول.چاپ اول.تهران:انتشارات ساز و کار.

مرسلوند ح.1373.ایرانگردی و جهانگردی در آیینه سفرنامه ها و اسناد.نشریه تاریخ گنجینه اسناد.

مدنی ج.بی تا.حقوق بین الملل خصوصی.جلد اول.تهران.

مکارم شیرازی ن.1381.درس خارج فقه.بحث نکاح.

محقق داماد م.1365.بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح وانحلال آن.چاپ اول.

محمدنبی ح.1383.تعیین صلاحیت محاکم از نظر اقامتگاه و تابعیت از منظر بین‌الملل.تهران.

محقق داماد م.بی تا.تحلیل فقهی حقوق خانوده.تهران:نشرعلوم اسلامی.

آصفی م.1374.همزیستی فقهی ادیان و مذاهب.مجله فقه اهل بیت (ع).جلد 2.چاپ دوم.قم:بوستان کتاب.

چکیده

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و  موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر  موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این  موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

کلید واژه ها: جهانگردان،حقوق،نكاح،نظم عمومي، قرابت

مقدمه

از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند .

امروزه بی تردید صنعت توریسم(جهانگردی) مسالمت آمیزترین جنبش بشر است که در رشد و توسعه دانش، فرهنگ و اقتصاد جوامع تأثیر مستقیم داشته و می تواند مثابۀ موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوار ساختن مبانی صلح جهانی، نقش اساسی ایفا کند.

یکی از آثار مهم این پدیده(توریسم) که با شخصیت انسان گره خورده است مساله ازدواج جهانگردان می باشد به نهوی که پژوهش های روانشناسی این مساله را به اثبات رسانده است که اکثریت 90% جهانگردان قبل از اقدام به انتخاب یک کشوری برای جهانگردی به این سوال که حدود این آزادی (ازدواج) در کشوری که آنرا برای جهانگردی انتخاب نموده اند تا چه اندازه است؟

بنابراین انکارناپذیر است که هر چقدر در راستای رفع موانع نکاح جهانگردان در کشورمان قدم برداشته شود بالتبع جهانگردان زیادی وارد کشورمان شده و در پی آن شاهد پیشرفت و توسعه در کشورمان خواهیم بود.وبه عنوان قدم اول در این پایان نامه موضع فقه و حقوق کشور ایران با ازدواج جهانگردان خارجی،رابه صورت کامل به رشته تحریر در آورده ایم و امیدواریم قانونگذاران و حقوقدانان آینده ابهامات و موارد مسکوت و حتی مقررات نامناسب و ناهماهنگ را تصحیح وبا اهداف و آرمان نظام حقوقی ایران منطبق سازند. از این رو سعی بر این است که با بررسی  فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران به طرح ضعف ها و نارساییهای نظام حقوقی ایران در زمینه ازدواج جهانگردان در ایران پرداخته و با نگاهی به ظرفیت نظام حقوقی کشور به راه حل هایی در جهت رفع نواقص دست یابیم.

بیان مسئله:

با جا به جا شدن اشخاص و عزیمت آنان از کشوری و اقامت در کشور ایران جهانگردی و مسایل حقوقی راجع به آنان مطرح می شود (نصیری،1388)،و از مهمترین حقوق شناخته شده برای این اشخاص که در قرآن و احکام و آمیزه های دینی و همچنین در قوانین کشورمان،ضرورت احترام به این حق بارها بیان شده است،حق ازدواج می باشد،به نحوی که مشروعیت ازدواج،در قرآن کریم طی آیات فراونی منجمله،آیه 3 سوره نساء، مورد تأکید قرار گرفته،خداوند متعال در این آیه فرموده است “فأنکِحوا ما طابَ لکم مِنَ النّساء ” یعنی با زنانی که به آنان میل و رغبت دارید ازدواج کنید، و رسول خدا (ص) نیز، در راستای تزویج این امر مقدس فرموده اند “من تزویج أحرز نصف دینه فلیتقق الّله فی النصف الاخر”،که از این آیات خداوند و فرامین انبیاء (ع) نه تنها استحباب،بلکه مستحب موکد بودن،ازدواج استنباط می شود(قبله ای خوي، 1388)و از آنجایی که اعمال این حق توسط جهانگردان در ایران،آثار و تبعات حقوقی، منجمله ،نفقه،طلاق ،ارث زوجین، ولادت، و نسب و… را به همراه دارد (کاتوزیان،1387) وچون قوانین کشورمان برگرفته از فقه امامیه می باشد (مدنی،1381)لذا این امر،ضرورت بررسی فقهی و حقوقی این مسایل را می طلبد.ودر این پایان نامه برآنیم، به تمامی مسایلی که به نحوی راجع به ازدواج چهانگردان در ایران می باشد، اعم از اینکه، آیا جهانگردان مسلمان خارجی حق ازدواج در کشور ایران را دارند؟ آیا قانون و فقه کشور ایران، ازدواج جهانگردان غیرمسلمان،در ایران را نافذ و مشروع می شمارد؟ ویا اینکه فقه وحقوق کشورمان،طفلی را که در اثر رابطه نامشروع یک جهانگرد متولد شده را،تبعه کدام کشور می شناسد؟ ومباحثی نظیر فرزندخواندگی  وتمکین و مهریه و حق حبس و… که همگی برابهامات و اجمالات موضوع افزوده است را، از نقطه نظر فقه و قانون کشور ایران بررسی نمود؛ وبا قلمی رسا و واضح تمامی نکات مبهم ومجمل این موضوع را به چالش کشیده و به تمامی این ابهامات و اجمالات پایان بدهیم، و امیدواریم با تحریر این پایان نامه نقشی در راستای تدوین قوانین مناسب و مساعدتر و در پی آن توسعه گردشگری و جهانگردی در کشورم، ایفاء نموده باشم.

سوالات تحقیق:

ازدیدگاه فقه و حقوق کشور ایران معیار های لازم ، برای صحت ازدواج جهانگردان با اتباع ایرانی چیست؟

 سوالات فرعی

1- از لحاظ فقهی و حقوقی تابعیت اطفال متولد از جهانگردان خارجی، تابع کدام کشور است؟

2- از منظر فقه و حقوق کشور ایران، اعمال حق طلاق جهانگردان خارجی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟

پیشینه تحقیق:

متأسفانه با وجود کاربردی بودن و البته بالقوه این صنعت در خصوص این موضوع تا به حال کتاب یا هر منبع دیگری که بطور کامل به این موضوع پرداخته باشد یا با توجه به فرم جستجوی پایان نامه، رساله ای در این زمینه یافت نشده و پژوهش های دقیق و البته کاربردی به شکل جامع در این زمینه صورت نگرفته است صرفاً حقوقدانان به صورت پراکنده اشاراتی به موضوع پرداخته اند.

 فرضیات تحقیق:

فرضيه اصلي :

جهانگردان غير مسلمان، در كشور ايران به علت موانع شرعي و قانوني حق ازدواج با اتباع ايراني را ندارند .

فرضيه هاي فرعي

اطفال جهانگردان خارجي كه در كشور ايران متولد شده اند، از لحاظ تابعيت تبعه كشوري محسوب مي شوند كه پدرشان تابع آن كشور است .

اعمال حق طلاق جهانگردان در كشور ايران، تابع قانوني مملكتي خواهد بود كه زوجين تبعه انجا مي باشند.

 اهداف تحقیق:

برای استفاده موسسات علمی داخلی و خارج از کشور

برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ادامه ویا تکمیل آن در آینده.

برای استفاده نهادها و مراجع قضایی صلاحیت دار رسیدگی کننده به حقوق جهانگردان

روش تحقیق:

در انجام هر پژوهشی بدون داشتن چارچوب تئوریک پژوهشگر تنها قادر به گرد آوری داده های فراوانی خواهد بود که نه تنها توان دسته بندی درست آن را ندارد، بلکه از ارائه تحلیل علمی نیز ناتوان خواهد بود. هر پژوهشگر می تواند در آغاز پژوهش با توجه به پرسش های اصلی، پرسش های  فرعی یک یا چند موضوع فرعی البته تئوریک و مرتبط را در نظر گرفته و مراحل مختلف کارش را بر اساس آن تنظیم کرده و پیش ببرد. البته این کار لزوماً به معنی تلاش برای تایید نظریات مورد استفاده نیست.

بلکه پژوهشگر می تواند در پایان کار تئوری هایی که خود به کار برده است با توجه به داده های حاصل ازکارش نقض نماید، همان گونه که پژوهشگر همیشه درپی اثبات فرضیه ها نیست کم نیستند پژوهش های ارزنده که درپایان کار فرضیه های نخستین خود را رد کرده اند.

ما در پژوهش حاضر برآنیم و در تلاشیم که با توجه به پرسش اصلی که در بند قبل مطرح شد تئوریهای مرتبط با موضوع اصلی که وضعیت حقوقی جهانگردان در ایران است مطرح کرده و بر اساس آنها به تحلیل داده ها بپردازیم.

سازماندهی پژوهش:

پژوهش حاضر در سه فصل سازماندهی شده که فصل اول کلیات موضوع طرح گردیده که شامل مباحث، تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی و جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق و اهمیت جهانگردی در اسلام و همچنین حقوق جهانگردان از دیدگاه اسلام می باشد.

در فصل دوم مباحث موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران و جایگاه ازدواج جهانگردان در سایر ادیان و قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت های دینی و قانون حاکم بر نکاح جهانگردان مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم مباحث آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران و تمکین و نشوز و قانون حاکم بر طلاق جهانگردان و تعارض قوانین و مهمترین مسائل مربوط حقوق جهانگردان و قانون حاکم بر آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در پایان نیز یک نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادهایی در این خصوص ذکر خواهد شد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي
 • پايان نامه اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل
 • پايان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ايران و مصر
 • پايان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان
 • پايان نامه روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122