پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي تأثير تدليس بر اراده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي تأثير تدليس بر اراده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي تأثير تدليس بر اراده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
الف- بیان مسئله
ب-اهداف تحقیق
پ- پیشینۀ تحقیق
ت-روش تحقیق
ث-سؤالات تحقیق
ج-فرضیه های تحقیق
1-فصل اول کلیات ،تعاریف و مفاهیم1
1-1 -مفهوم تدلیس1
1-1-1- مفهوم لغوی تدلیس1
1-1-2-مفهوم اصصلاحی تدلیس 1
1-2-مفهوم اراده2
1-2-1-مفهوم لغوی اراده 2
1-2-2- مفهوم اصطلاحی اراده2
1-2-3- تبیین اراده و اصل آزادی قراردادی2
1-2-3-1-توافق اراده ها 4
1-2-3-2-ایجاب5
1-2-3-3-قبول5
1-2-4-اصل آزادی قراردادی6
1-2-5-موانع آزادی قراردادی7
1-2-5-1-قانون8
1-2-5-2-نظم عمومی9
1-2-5-3-اخلاق حسنه10
1-3-حاکمیت اراده در اعمال حقوقی 12
1-3-1-تفاوت رضا و اراده 14
1-4-عیوب اراده 15
1-4-1-اکراه 15
1-4-2-اشتباه 16
1-5-جایگاه حسن نیت در حقوق اسلام و ایران 17
1-5-1-حسن نیت در قرآن 17
1-5-2-حسن نیت در سنت 18
1-5-3-مصادیق حسن نیت در حقوق ایران 18
1-6-منابع فقهی مربوط به تدلیس19
1-6-1- قرآن مجید19
1-6-2-سنت 23
1-6-3-اجماع27
1-6-4-عقل28
1-7-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران 28
1-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی 28
1-7-2-مسئولیت مدنی و کیفری 29
1-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری 29
1-7-4-مبانی مسئولیت در فقه امامیه 30
1-7-4-1- قاعده لاضرر30
1-7-4-2- قاعده اتلاف30
1-7-4-3- قاعده تسبیب31
1-7-4-4- ضمان ید31
1-7-4-5- ضمان غرور32
1-7-5-مسئولیت در حقوق ایران 33
2-فصل دوم-عناصر و احکام تدلیس و انواع آن 34
2-1 –قلمرو تدلیس 34
2-2-عملیات فریبنده مدلِّس34
2-2-1- عناصر تدلیس 35
2-2-2-عنصر مادی تدلیس35
2-2-3-عنصر روانی تدلیس 35
2-3-انواع تدلیس 37
2-3-1-تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) 37
2-3-2-تدلیس فعلی(اعمال متقلبانه) 40
2-3-3-تدلیس سلبی(سکوت عمدی) 41
2-3-4-تدلیس ثالث43
2-3-5- ترغیب به معامله یا تبلیغ45
2-3-6-بررسی تدلیس در نکاح47
2-3-6-1-شرایط تأثیر تدلیس در نکاح 48
2-3-7 تدلیس در معاملات دولتی49
2-4- تدلیس و نهادهای مشابه-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس50
2-4-1- تدلیس و نظریه اشتباه50
2-4-2-اکراه و تدلیس54
2-4-2-1 – تعریف اکراه و مفهوم آن 54
2-4-2-2-اثر حقوقی اکراه 54
2-4-3-تدلیس و قاعده غرور 55
2-4-4-تدلیس و عیب 57
2-4-5-تدلیس و غبن 58
2-4-6- تدلیس و تخلف از شرط صفت 59
2-5-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس 61
2-5-1- تقلب نسبت به قانون63
2-5-2-مقایسه تدلیس و تقلب نسبت به قانون 65
3- فصل سوم –آثار –ضمانت اجرا – جبران خسارت 67
3-1-تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد 67
3-2- چگونگی و اقسام ضمانت اجرا 72
3-2-1-کلیات 72
3-2-1-1-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد 73
3-2-1-2-اجرای مفاد حق به طور مستقیم 73
3-2-1-3-فشار به مدیون برای اجرای حق 74
3-2-1-4-الزام به جبران خسارت-مسئولیت مدنی 74
3-2-1-5-شیوه های فسخ قرارداد 74
3-3- آثار فسخ 75
3-3-1-انحلال عقد 77
3-3-2-انتفاء شرط به لحاظ انحلال عقد 78
3-3-3-اصل بازگشت عین آثار قبل از عقد79
3-3-3-1-نظریه حضرت امام خمینی (ره) در طریقه استرداد عوضین 80
3-3-3-2-نظریه شهید ثانی در استرداد بدل عوضین 80
3-3-4-جواز انتقال منافع 81
3-4-اسقاط خیار تدلیس 82
3-5-لزوم فوریت فسخ قرارداد82
3-6-اعلام فسخ 83
3-6-1-اعمال حق فسخ از طریق لفظ 83
3-6-2-اعمال حق فسخ از طریق فعل 84
3-7-اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد 84
نتیجه گیری 85
منابع 88

فهرست منابع

اول)فرهنگ ها،قوانین ، دایره المعارف ها.

1-جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ دوم، پاییز 1367.

2-جعفری لنگرودی، دایره المعارف ، حقوق مدنی و تجارت

3-جعفری لنگرودی، دایره المعارف ، حقوق مدنی و تجارت، ج1، گنج دانش ، چاپ اول، 1388

4-قانون اساسی

5-قانون مدنی

6-قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92

7- قانون تجارت

8-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تأیید 5/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

9-آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور و آراء شعب دیوانعالی

دوم)منابع فارسی

1-امامی ،دکترسیدحسن، حقوق مدنی ، ج1، انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم، 1373

2-امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج4، انتشارات اسلامیه، چاپ دهم،1373

3- امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، ج2، انتشارات اسلامیه، چاپ 1390

4-امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2، تهران، نشر میزان ، چاپ اول، پائیز 1378

5- امین، سیدامیرمهدی، تدلیس در حقوق ایران و انگلیس و فقه امامیه، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول، 1391

6-انصاری، علی، تئوری حسن نیت در قراردادها ،انتشارات جنگل، چاپ اول ،سال 1388

7-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، کتابفروشی علمی، مهر 1329

8-بهروم، مهدعلی، سوءعرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام ، ترجمه دکتر جلیل قنواتی (دکتر ابراهیم عبدی پور ) قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1380

9- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، حقوق خانواده، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، 1376

10- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر ، تأثیر اراده در حقوق مدنی ، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم 1392

11-زراعت، عباس، شرح مبسوط مکاسب، انتشارات جنگل ،چاپ اول،1390

12–ذهنی تهرانی، سیدمحمدجواد، تشریح المطالب فی شرح مکاسب ، ج2، قم، انتشارات صادق ، چاپ اول، 1376

13- شهیدی ، دکتر مهدی ، حقوق مدنی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم ، 1390

14-صفایی، دکتر سیدحسین و امامی، دکتر اسدالله …، حقوق خانواده ، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، آذر1370

15-صفایی، دکتر سیدحسین ، قواعد عمومی قراردادها ، ج1، انتشارات بنیاد حقوقی میزان ، چاپ شانزدهم، 1392

16- عدل ، مصطفی، حقوق مدنی ، انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم، آذر 1342

17- قاسمی، رسول، حیله و تقلب نسبت به قانون در حقوق ایران و فقه، انتشارات جنگل، چاپ اول1391

18-قبولی درفشان ، سیدمحمدمهدی و محسنی ،سعید، نظریه عمومی بطلان در قراردادها، انتشارات جنگل چاپ اول ،سال 1391، صص16-17-48-52

19-کاتوزیان ، دکتر ناصر، اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، زمستان 1371

20-کاتوزیان،دکتر ناصر، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1369

21-کاتوزیان ، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج1، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1376

22-کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج2، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1376

23- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج5، انتشارات بهنشر، چاپ اول، آذر 1369

24- کاتوزیان، دکتر ناصر، اعمال حقوقی ، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم 1392

25-کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات بنیاد حقوقی میزان ، چاپ 36 ،سال 1392

26- کاتوزیان، دکتر ناصر، الزام های خارج از قرارداد(مسئولیت مدنی) ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دهم ، سال 1390

27- محقق داماد، دکتر سیدمصطفی، و نویسندگان ، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج2، انتشارات سمت، چاپ اول 1389

28- موسوی الخمینی(ره)، سید روح الله،رساله توضیح المسائل، سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ششم، 1369

29-موسوی، سیدمحمدصادق، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1382

30-نهرینی، فریدون، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، 1390 ، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم

سوم)مقالات ، جزوات ، پایان نامه ها

1-اوصیاء، دکتر پرویز، تدلیس و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس ، اسلام و ایران، تحولات حقوق خصوصی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، آذر 1371

2-صفایی ، دکتر سیدحسین، جزوه آموزشی درس حقوق مدنی، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه حقوق دانشگاه امام صادق(ع) . سال تحصیلی 75-1374

چهارم)منابع عربی

1- ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1405 هـ ق.

2- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، تبریز،چاپ سنگی، 1375هـ ق

3- جبعی عاملی، زین الدین معروف به «شهید ثانی» الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، قم، چاپ اسماعیلیان ، 1374.

4- جبعی عاملی ، زین الدین معروف به «شهید ثانی» مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، ج1 و 2، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413هـ ق.

5- جیلانی قمی، میرزا ابوالقاسم ، معروف «میرزاقمی» جامع الشتات، ج2، انتشارات کیهان، چاپ اول، تابستان1371

6- حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، بی تا

7- حسینی عاملی ، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج4، مؤسسه آل البیت ، بی تا.

8- حلی«جعفربن حسن، معروف به «محقق حلی»، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، تهران ، چاپ سنگی ، انتشارات علمیه اسلامیه، 1377 هـ ق.

9- حلی، حسین بن یوسف، معروف به« علامه حلی » تحریر الاحکام الشرعیه ، بی جا ، چاپ سنگی.

10- حلی، حسین بن یوسف، معروف به« علامه حلی » تذکره الفقها، ج1، تهران، مطبعه المرتضویه ، بی تا.

11- دشتی، محمد ، ترجمه نهج البلاغه علی(ع)

12-شهیدی تبریزی، حاج میرزا فتاح، هدایه الطالب الی اسرار المطالب، تبریز، چاپ سنگی ، بی تا، 1375 هـ ق

13- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالرسائل ، ج1 و 2، قم مؤسسه النشر اسلامی، چاپ اول 1415 هـ ق

14- طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، تهران، دارالمعارف الاسلامیه، 1378هـ ق

15- کاشف الغطاء، محمدحسین ، تحریر المجله، تهران، مکتبه النجاه، 1359 هـ ق.

16- کرکی، شیخ علی بن حسین معروف به «محقق ثانی» ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج4، قم، مؤسسه آل بیت ، 141 هـ ق.

17- مکی عاملی، محمدبن جمال الدین معروف به « شهید اول» اللمعه الدمشقیه ، قم ، انتشارات ناصر، چاپ دوم، تابستان 1368هـ ق.

18- موسوی خمینی (ره) ، سید روح الله …، کتاب البیع ، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد .

19- موسوی الخمینی(ره)، سید روح الله – تحریرالوسیله، ترجمه ج3، دفتر انتشارات اسلامی

20- موسوی اصفهانی ، سیدابوالحسن ، وسیله النجاه ، قم، مطبعه المهر ، چاپ اول، 1393، هـ ق

21-. موسوی بجنوردی  سیدحسن، القواعد الفهیه، ج1، نجف ، مطبعه الاداب ، 1389هـ ق

22- موسوی خویی، سیدابوالقاسم ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، قم، انتشارات وجدانی، 1374هـ ق

23-مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه و تفسیر موضوعی قرآن کریم

24- نجفی ، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج23 و30، تهران ، کتابفروشی اسلامیه، 1366

چکیده

تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.

واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

مقدمه

مقررات مربوط به تدلیس در معاملات و دیگر عقود در تاریخ حقوق سابقه ی طولانی دارد در فقه تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است برخی فقها آن را تحت عنوان مستقل خیار تدلیس مورد بحث قرار داده اند و در آن به مواردی خاص از مصادیق تدلیس پرداخته و عده ای آن را در مباحث مربوط به خیار عیب و خیار تخلف از وصف مورد بحث قرار داده اند . قانونگذار ایران تدلیس را از جمله خیارات می شمارد و در مواد 438 تا 440 قانون مدنی بدان می پردازد . هم چنین ماده 764 قانون مدنی از تدلیس در صلح سخن می گوید برخی حقوقدانان هم از ماده 1128 قانون مدنی تدلیس در نکاح را استنباط کرده اند . ماده 647 قانون مجازات اسلامی هم مقرر می دارد: هر یک از زوجین که قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی و … فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .

قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه تدلیس را از عیوب اراده نمی داند و فقط به زیان دیده حق فسخ عقد را می دهد به این ترتیب، قراردادی که با تدلیس منعقد می شود معتبر و نافذ است و تدلیس در نفوذ عقد بدون اثر خواهد بود. با توجه به نظریه خیارات و ضمانت اجرای خیار در فقه امامیه ، نمی توان در حقوق ایران تدلیس را از عیوب اراده به شمار آورد .

در این تحقیق سعی شده است که اظهار نظر فقها و حقوقدانان اسلامی درباره تدلیس و تأثیر آن بر اراده و آثار و ضمانت اجرای آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. لذا اگر چه از لحاظ پیشینه تحقیق  در خصوص تدلیس نکاح و یا مقایسه تطبیقی تدلیس در حقوق اسلام با حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس و تحول تدلیس در حقوق خصوصی کتب و مقالاتی به رشته تحریر در آمده است. امّا در این تحقیق منحصراً به بررسی تأثیر تدلیس بر اراده در حقوق اسلامی و منطبق با نظریات فقها عظام و حقوقدانان و قانون مدنی ایران پرداخته می شود و به نمونه های از تدلیس در اسلام از جمله تلقی الرکبان و  نجش و تدلیس ماشطه و تدلیس تصریه اشاره خواهد شد.

قبل از ورود به فصل اول ابتدائاً طرح تحقیق شامل: بیان مسأله – اهداف تحقیق – پیشینه تحقیق – روش تحقیق – سؤالات و فرضیه تحقیق بیان خواهد شد.

سپس در فصول این پایان نامه موارد شرح ذیل بترتیب تشریح خواهد شد :

فصل اول – کلیات شامل: تعاریف و مفاهیم-تعاریف لغوی و فقهی و حقوقی تدلیس و اراده -اصل آزادی قراردادی – موانع آزادی قراردادی-عیوب اراده– تفاوت رضا و اراده-  حاکمیت اراده بر اعمال حقوقی–منابع فقهی مربوط به تدلیس ، جایگاه حسن نیت در حقوق اسلام و ایران –مسئولیت در حقوق اسلام و ایران

فصل دوم – احکام شامل: قلمرو تدلیس ، شرایط تدلیس و انواع تدلیس از حیث نحوه ارتکاب–تدلیس ثالث- ترغیب به معامله یا تبلیغ – بررسی تدلیس در نکاح – بررسی تدلیس در معاملات دولتی – بررسی تدلیس و نهادهای مشابه – و حیله و تقلب نسبت به قانون

فصل سوم آثار شامل: تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد – چگونگی و اقسام ضمانت اجرا – آثار فسخ – اسقاط خیار تدلیس – اعلام فسخ – نتیجه گیری

طرح تحقیق

الف- بیان مسأله

تدلیس به معنای فریبکاری و ایجاد اوضاع و احوالی است که امر به طرف دیگر معامله مشتبه شود و اعتقاد خلاف واقعی در او ایجاد گردد و از مصادیق آن، کتمان عیب و نقص مورد معامله با علم به آن و یا اظهار صفت کمال در مورد معامله است در حالی که فاقد آن است . در هر حال تدلیس موجب ترغیب طرف معامله (فریب خورده)و ایجاد داعی در او می شود و به همین دلیل در جریان شکل گیری اراده شخص متعامل مؤثر است، بدین گونه که در مرحلۀ تصور شخص از مورد معامله تأثیر گذاشته باعث می شود اعتقادی خلاف واقع دربارۀ مورد معامله پیدا کند و آگاهی و شناخت او درباره مورد معامله کامل نباشد. در حقوق ایران ، تدلیس را «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی » تعریف می کند . در حقوق ما تدلیس عیب اراده محسوب نمی شود . چون عیب اراده منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد تأثیری در نفوذ و صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از طرفی هم در ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی معاملات قصد طرفین و رضای آنها می باشد . اراده که همان رضا به انعقاد قرارداد یا عقد است یکی از فروض لازم برای صحت معاملات است به نحوی که بدون وجود اراده و بعبارتی توافق دو اراده و اعلام بیان اراده، انعقاد عقد با بطلان یا فسخ یا عدم نفوذ مواجه است . فلذا جوهر عقد توافقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی، بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می گردند . مبنای هر قصد رضایی است که در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن به وجود آمده است . به بیان دیگر ،این دو ]قصد و رضا[برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگرند :یعنی رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد و قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد به طور کامل مؤثر نیست چنان که کسی به اجبار وادار به معامله ای شود با آن که قصد ایجاد نتیجۀ عقد را دارد چون این قصد بر رضای واقعی تکیه ندارد ، به تنهایی قادر به ایجاد آن نتیجه نیست.

در این تحقیق که با استفاده از متون فقهی و مواد قانونی مرتبط و نیز مصادیق خارجی آن در عقود و معاملات به بررسی تأثیر تدلیس در اراده خواهیم پرداخت با سؤالات ذیل مواجه هستیم که در فصول مربوطه پاسخ داده خواهد شد.

1-تدلیس به چه مفهومی است ؟2-آیا تدلیس موجب بطلان معامله است؟ یا موجب فسخ یا عدم نفوذ معامله ؟3-چه ارتباطی بین تدلیس و نهادهای مشابه وجود دارد ؟4-آیا تدلیس از عیوب اراده محسوب می شود؟ 5-نقش اراده در صحت معاملات چیست ؟6-شرایط تدلیس و عناصر آن کدامند؟

بنابراین با توجه به سؤالات فوق تلاش بر آن است که به تبیین ماهیت تدلیس و اراده بپردازیم و مصادیق تدلیس را در ابواب فقهی و قانونی مورد بررسی قرار دهیم و معیارهای دقیق برای مصادیق تدلیس بدست آوریم .

ب- اهداف تحقیق :

شامل اهداف آرمانی و کلی و اهداف ویژه و کاربردی می باشد که عبارتند از:

1-تبیین مصادیق تدلیس در حقوق داخلی براساس مستندات فقهی و قانونی

2-تبیین مبانی حقوقی موافقین و مخالفین تأثیر تدلیس بر اراده

3-بیان وضعیت حقوقی معاملات مبتنی بر تدلیس

4-تبیین مصادیق ترغیب مجاز یا تحریک به معامله

5- تبیین نحوۀ جبران ضرر و زیان وارده به فریب خورده (مدلَّس)

پ- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق

مسأله تدلیس و تأثیر آن بر اراده از قدیم الایام بین فقها مورد بحث بوده است و فقهای اسلامی به ویژه فقه امامیه به این موضوع پرداخته اند . از مصادیق کهن آن تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع می باشد. امروزه علاوه بر مصادیق مذکور با توجه به گستردگی روابط اجتماعی و تنوع عقود و معاملات این موضوع از دامنۀ بیشتری برخوردار می باشد . به همین جهت در ابواب فقهی و نظریات علمای حقوق به بررسی مصادیق و آثار آن در عقود و معاملات اشاره شده است .

تحقیق حاضر با لحاظ همه بررسی های قبلی از جمله متون فقهی و کتب حقوقی که بعضاً در غالب تطبیق با حقوق خارجی هم به رشته تحریر درآمده است از بهره برداری آن نظریات برخوردار شده و در همه فصول سعی بر آن خواهد شد که در اثبات طرح تحقیق از سوابق قبلی نهایت استفاده مطلوب شود. در این راستا خاطر نشان می سازد که اگر چه در زمینه تدلیس کتب و مقالاتی به چاپ رسیده است ولی هیچکدام به طور انحصاری به بررسی تأثیر تدلیس بر اراده نپرداخته اند بلکه غالباً در تشریح یک موضوع خاص مثل نکاح و یا مقایسه تطبیقی با حقوق بین المللی به ویژه با حقوق فرانسه و انگلیس پرداخته اند . اما در این تحقیق سعی بر این است که ضمن تشریح ماهیت تدلیس و اراده ، سرانجام به بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده پرداخته می شود .

پیشینۀ تحقیق هایی که در زمینه تدلیس و اراده تاکنون انجام گرفته است به شرح زیر می باشد:

الف-کتب:

1-سوءعرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام -نوشته مهدعلی بهروم ترجمه جلیل قنواتی

2- مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق ایران و انگلیس و فقه امامیه- تألیف سید امیرمهدی امین .

3-تدلیس، مطالعه تطبیقی در حقوق فرنسه،انگلیس ،اسلام و ایران –نوشته دکتر پرویز اوصیاء

4-تأثیر اراده در حقوق مدنی-نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

ب-مقاله و پایان نامه

تحول تدلیس در حقوق خصوصی، مجموعه مقالات حقوقی-به قلم محمدرضا قنبری

تدلیس در نکاح  در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه حنفی- پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)-احمد ملایی

ت-روش تحقیق:

این تحقیق به صورت توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت تطبیقی در آراء و نظریات فقهی و حقوقدانان ایرانی و به استناد قانون مربوطه صورت می گیرد .نیز برای دسترسی جامع تر به منابع مربوطه از نرم افزارها و پایگاه های اینترنتی استفاده شده است .

ث- سؤالات تحقیق

1- تدلیس چه تأثیری در سرنوشت عقد دارد ؟

2- چه تفاوتی بین تدلیس و اشتباه وجود دارد ؟

3-آیا تدلیس از عیوب اراده محسوب می شود؟

4-منابع فقهی مربوط به تدلیس کدامند؟

 

ج-فرضیه های تحقیق

1-تدلیس در بطلان عقد اثری ندارد و فقط حق فسخ به زیان دیده می دهد.

2-تدلیس برخلاف اشتباه که اراده مدلّس را مختل می کند تأثیری در اراده ندارد.

3-تدلیس از عیوب اراده محسوب نمی شود.

4-در منابع معتبر اسلامی شامل قرآن کریم و حدیث نبوی (ص) و روایات ائمه (ع) و اجماع و عقل ، تدلیس امری مذموم شمرده شده و از آن نهی شده است .

 1- فصل اول – کلیات ،تعاریف و مفاهیم 

مفهوم تدلیس

1-1-1- مفهوم لغوی تدلیس

تدلیس لغتی است که از فقه و زبان عرب وارد زبان حقوقی ما شده است و در کتاب های لغت عربی به معنای پوشاندن و پنهان ساختن عیوب می باشد. (ابن منظور، 1405: 86).

ریشه این لغت کلمه «دلسه» به معنای تاریکی و ظلمت است (همان ) تدلیس در بیع و سایر معاملات به کتمان و پوشاندن عیب کالا از مشتری معنا شده است.

1-1- 2- مفهوم اصطلاحی تدلیس

در هر تدلیس، نوعی تقلب و ریا و جود دارد. و نیرنگ باز بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف ، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می کند. به همین جهت تدلیس در قرارداد با کلاهبرداری قرابت دارد (کاتوزیان،1371: 397و398 )

فقهای اسلامی ، از تدلیس ماشطه در نکاح و تصریه در حیوان سخن گفته اند و اکثر فقها به استقلال از تدلیس نمی پردازند و خیار تدلیس را از فروع خیار عیب یا خیار غبن می دانند . شهید ثانی در کتاب «مسالـک الافهـام» در خصوص تصریه بیـان می دارد : در این جـا فروشنده صفت کمـالی را در حیـوان می نمایاند و می رساند که حیوان بیش از آن چه هست بازده دارد در حالی که این امر حقیقت ندارد. این عمل سبب تدلیس و حرام است (شهید ثانی،1414،ج1: 194)

دکتر لنگرودی تدلیس را منحصر به موردی می داند که صفت کمالی را برای معامله اظهار کنند که موضوع فاقد آن است، امّا اخفاء عیب را از موارد  اعمال خیار می دانند نه خیار تدلیس (جعفری لنگرودی، 1387: 144و145).

در «مصباح الفقاهه» مرحوم آیت الله خویی آمده: تدلیس از لحاظ لغوی عبارت است از مشتبه ساختن حقیقت امر به دیگری یا مخفی ساختن عیب کالا از مشتری و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن کمالاتی که در کالا نمی باشد و از لحاظ فقهی نیز همین معنا را دارد و نتیجه گرفته که صرف ایجاد کردن رغبت و انگیزه در مشتری تدلیس محسوب نمی شود و گر نه باید می گفتیم که هر نوع تزیین کالایی حرام است. زیرا هر تزئینی باعث تمایل و رغبت مشتری خواهد شد و این سخنی است که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی شود. (خویی، 1417 :205 و 206)

در حقوق ایران برخلاف فقه اسلامی، تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است. بنا به ماده 438 قانون مدنی «تدلیس عبارت از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود» با این که در این تعریف روشن نیست که منظور از «عملیات» و ضابطه تحقق «فریب » چه می باشد اما اجمالاً می توان دریافت که :

1 ـ عملیاتی باید انجام شود (عنصر مادی تدلیس).

2 ـ این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد (عنصر روانی تدلیس).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122