پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 128 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات 7 1-1-عقد وکالت 8 1-1-1-معنی لغوی عقد وکالت 8 1-1-2-معنی اصطلاحی عقد وکالت 9 1-1-3-نظرات فقهی و حقوقی درخصوص ماهیت وکالت 11 1-1-3-1-نظرات حقوقی 11 1-1-3-2-نظرات فقهی 11 1-2-اوصاف عقد وکالت 12 1-2-1-اذنی و عهدی بودن 12 1-2-2-جایز بودن 13 1-2-3-با اجرت بودن 15 1-2-4-رضایی بودن 15 1-3-انواع وکالت 17 1-3-1-وکالت از جهت نوع عمل 17 1-3-1-1-وکالت مدنی 17 1-3-1-2-وکالت دادگستری و تاریخچه ی آن 17
الف- وکالت تعیینی 19
ب- وکالت انتخابی 20
1- وکالت معاضدتی 20
2- وکالت تسخیری 21
1-3-1-3-مقایسه وکیل مدنی و دادگستری 22
1-3-2-وکالت از جهت موضوع 25
1-3-2-1-وکالت عام 25
1-3-2-2-وکالت خاص 26
1-3-3-وکالت از جهت حدود اختیار وکیل 26
1-3-3-1-وکالت مطلق 26
1-3-3-2-وکالت مقید 28
1-3-3-3-تفاوت وکالت عام و مطلق 28
1-3-3-4-تفاوت وکالت خاص و مقید 29
1-3-4-وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء 30
1-3-4-1-وکالت انفرادی 30
1-3-4-2-وکالت اجتماعی 30
1-3-5-وکالت از جهت دریافت اجرت 31
1-3-5-1-وکالت رایگان 31
1-3-5-2-وکالت با اجرت 32
1-3-6-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز 32
1-3-6-1-وکالت معلق 32
1-3-6-2-وکالت منجز 33
1-3-7-وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن 33
1-3-7-1-وکالت واقعی 33
1-3-7-2-وکالت ظاهری 34
1-3-8-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد 35
1-3-8-1-وکالت عرضی 35
1-3-8-2-وکالت طولی 35 1-4-انواع قرارداد وکالت 35 1-4-1-وکالت کتبی 35
1-4-1-1-وکالت رسمی 36
1-4-1-2-وکالت عادی 36
الف- وکالت نامه وکیل مدنی 36
ب- وکالت نامه وکیل دادگستری 36 1-4-2-وکالت شفاهی 37 1-5-مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه 37 1-5-1-تفاوت وکالت و وصیت 37 1-5-2-تفاوت وکالت و ودیعه 37 1-5-3-تفاوت وکالت و اجاره ی خدمات 38 1-5-3-1-تفاوت وکالت و قرارداد کار 38 1-5-3-2-تفاوت وکالت و قرارداد مقاطعه 39 1-5-4-تفاوت وکالت و بیع 39 1-6-تعهد 39 1-6-1-تعریف تعهد 40 1-6-2-ارکان تعهد 40 1-6-2-1-موضوع تعهد 40 1-6-2-2-طرفین تعهد 41 1-6-2-3-رابطه ی حقوقی 41 1-6-3-اقسام تعهدات 42 1-6-3-1-تعهدات قراردادی 42
الف-تعهدات اصلی 42
ب-تعهدات فرعی 42
1-تعهدات شرطی 43
2-تعهدات تبعی 43 1-6-3-2-تعهدات قانونی 44 1-6-3-3-تعهدات اخلاقی 44
1-6-4-نوع تعهدات 45
1-6-4-1-تعهد به وسیله 45
1-6-4-2-تعهد به نتیجه 45
1-7-آثار تعهدات 46
1-7-1-آثار تعهدات قراردادی 46
1-7-2-آثار تعهدات قانونی 46
1-7-3-آثار تعهدات اخلاقی 46
فصل دوم: ماهیت تعهدات وکیل و موکل 47 2-1-تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر 48 2-1-1-اقسام تعهدات وکیل و موکل 48 2-1-1-1-تعهدات قراردادی وکیل و موکل 48
الف-تعهدات قراردادی وکیل 48 ب-تعهدات قراردادی موکل 49
2-1-1-2-تعهدات قانونی وکیل و موکل 50 -تعهدات قانونی وکیل مدنی 50 الف-اجرای عقد وکالت 51 1-اجرای لوازم و مقدمات عقد وکالت 51 2-اجرای وکالت توسط توکیل به غیر 52 3-اجرای وکالت توسط اجیر 55 4-تعدد وکیلان 56 ب-نگهداری اموال موکل 58 پ-رعایت مصلحت موکل 59 ت-رعایت حدود وکالت 61 ث-دادن حساب به موکل 61 -تعهدات قانونی وکیل دادگستری 62 الف-صداقت ودرستی وکلاء 63 ب-حفظ اسرار موکل 63 پ-پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی 66
1-رعایت مواعد قانونی 67
2-حسن جریان دادرسی 67
3-حضور در جلسات دادرسی 67 ت-تشویق به سازش 68 -تعهدات قانونی موکل 69 2-1-2-نوع تعهدات در عقد وکالت 71 2-1-3-تعهدات دارای ماهیت چندگانه 72 2-1-4-تعهدات مختلط 73 2-2-تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث 74 2-2-1-تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث 74 2-2-1-1-تعهدات وکیل مدنی نسبت به اشخاص ثالث 74 الف-تعهدات وکیل مدنی نسبت به طرف قرارداد موکل 75
ب-تعهدات وکیل مدنی نسبت به سایر اشخاص 75 2-2-1-2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث 76
الف-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به طرف دعوای موکل و سایر اشخاص دخیل در دعوی 76
ب- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء 77
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی 77
2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر وکلاء 79
ج-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری 79
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگاه محل طرح دعوی 79
2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر محاکم 79
د-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر اشخاص 80
2-2-2-تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث 80
-تعهدات موکل نسبت به طرف قرارداد 80
الف-التزام به مفاد عقد در حدود وکالت 81
ب- وضعیت امور خارج از حدود وکالت 82
ج-وضع موکل در برابر معاملاتی که به نام او انجام نمی شود 82
فصل سوم: آثار تعهدات وکیل و موکل 84
3-1-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر 85
3-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل و موکل 85
3-1-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل 86
3-1-1-2-آثار تعهدات قراردادی موکل 87
3-1-2-آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل 88
3-1-2-1-آثار تعهدات قانونی وکیل 88
3-1-2-2-آثار تعهدات قانونی موکل 89
3-1-3-آثار تعهدات اخلاقی وکیل و موکل 89
3-2-نحوه جبران خسارت 90
3-2-1-نحوه جبران خسارت طبق قرارداد 90
3-2-2-نحوه جبران خسارت طبق قانون 91
3-2-2-1-جبران از طریق اعاده ی وضع سابق 91
الف-بازگرداندن عین مال 91
ب-از بین بردن منبع ضرر 92
3-2-2-2-جبران ضرر از راه دادن معادل 92
الف-دادن مثل 92
ب-دادن قیمت 93
3-3-اسباب معافیت از خسارت 93
3-3-1-قوه قاهره 94
3-3-2-فعل شخص ثالث 94
3-3-3-فعل متعهد له 95
3-3-4-شرط عدم مسئولیت 95
3-3-5-بیمه مسئولیت 95
3-4-مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی 96
3-5-جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی 98
3-6-آثار نوع تعهدات در عقد وکالت 100
3-7-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث 102
3-7-1-آثار تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث 102
3-7-2-آثار تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث 105
نتیجه گیری 106 فهرست منابع 108 چکیده انگلیسی 112

فهرست منابع :

منابع فارسی :

_ اسلامی ، علی . 1425 . تحریر الوسیله – ترجمه ( جلد دوم ) . چاپ بیست و یکم . دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 _ اسماعیلی هریسی ، ابراهیم . 1385 . وکلای جوان بدانند… . چاپ اول . تهران : انتشارات دادگستر .

_ امامی ، حسن . 1362 . حقوق مدنی (جلد دوم) . چاپ دوم . کتابفروشی اسلامی .

 _ امیر محمدی ، محمد رضا ؛ مرادزاده ، حسن . 1392 . حقوق مدنی عقود معین قراردادهای اذنی،قراردادهای تبعی،مشارکت ها . چاپ اول . تهران : انتشارات جاودانه،جنگل.

  _ امیری قائم مقامی . عبدالمجید . 1392 . حقوق تعهدات (جلد دوم) . چاپ دوم . تهران : انتشارات میزان .

_ انصاری ، مسعود ؛ طاهری ، محمد علی . 1388 . دانشنامه ی حقوق خصوصی (جلد سوم) . چاپ سوم .  تهران : جنگل ، جاودانه .

 _ انصافداران ، محمد رضا . 1390 . بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری . چاپ دوم .تهران : انتشارات جاودانه ، جنگل .

   _ بازیگر ، یدالله . 1391 .قانون مدنی در آئینه آراء دیوانعالی کشور ( وکالت ، عقد ضمان ) .  چاپ سوم . تهران : انتشارات فردوسی .

 _ بهرامی احمدی ، حمید . 1391 . ضمان قهری (مسئولیت مدنی) . چاپ اول . تهران : دانشگاه امام  صادق(ع).

 _ جابری عربلو ، محسن . 1362 . فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ( در باب معاملات ) . چاپ اول .تهران:انتشاراتامیرکبیر.

 _ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر . 1363 . ترمینولوژی حقوق . انتشارات بنیاد راستاد .

 _ جعفری لنگرودی . محمد جعفر . 1369 . دوره ی حقوق مدنی ( حقوق تعهدات ) . جلد اول.  چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران .

 _ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر .1391 . الفارق ( دائرة المعارف عمومی حقوق ). جلد پنجم.  چاپ دوم.تهران : انتشارات گنج دانش .

_ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر . 1391 . مبسوط در ترمینولوژی حقوق . جلد چهارم و پنجم. چاپ پنجم.تهران : انتشارات گنج دانش .

_ حائری شاه باغ ، علی . 1387 . شرح قانون مدنی ( جلد دوم ) . چاپ سوم . تهران : کتابخانه گنج دانش . _ داراب پور ، مهراب . 1390 . مسئولیت خارج از قرارداد ، پرداخت خسارت ، استرداد عین و امتیازات . چاپ دوم . تهران : انتشارات مجد.                                              _ ره پیک ، حسن . 1387 . حقوق مدنی عقود معین ( 2 ) . چاپ اول . تهران : خرسندی.

_ سنگلجی ، محمد . 1382 . قضا در اسلام . چاپ سوم . تهران : انتشارات مجد.

_ شریعتی فرانی، سعید ؛ قافی، حسین. 1392. اصول فقه کاربردی ( جلد اول ) . چاپ هشتم. قم:پژوهشگاه حوزه دانشگاه

 _ شهیدی ، مهدی . 1390 . تشکیل قراردادها و تعهدات ( جلد اول ) . چاپ هشتم . تهران : انتشارات مجد. _ شهیدی ، مهدی . 1391 . حقوق مدنی ( آثار قراردادها و تعهدات ) . چاپ پنجم . تهران : مجد.

  _ شیروانی ، علی . 1391 . ترجمه و تبیین شرح لمعه ( جلد هشتم ) . چاپ چهاردهم . انتشارات دارالعم.

 _ صدری ، محمد . 1388 . عقود معین در ترجمه لمعه . چاپ اول . کاشان : انتشارات اندیشه حقوقی.

 _ عبده بروجردی . محمد . 1383. کلیات حقوق اسلامی . چاپ اول . انتشارات دانشگاه تهران.

   _ قهرمانی ، نصرالله . 1377 . مسئولیت مدنی وکیل دادگستری . چاپ اول . نشر گندم .

    _ کاتبی ، حسینقلی . 1357 . وکالت . چاپ دوم . انتشارات آبان .

  _ کاتوزیان ، ناصر . 1389 . دوره حقوق مدنی _ عقود معین ( جلد چهارم ) . چاپ ششم. تهران : شرکت سهامی انتشار .

  _ کاتوزیان، ناصر . 1390 . دوره مقدماتی حقوق مدنی : درس هایی از عقود معین ( جلد دوم ) . چاپ  شانزدهم . تهران : گنج دانش .

 _ کاتوزیان ، ناصر . 1391 . حقوق مدنی ( نظریه عمومی تعهدات ) . چاپ ششم . تهران : میزان .                                                      _ کاتوزیان ، ناصر . 1392 . الزامات خارج از قرارداد ( قواعد عمومی ) جلد اول . چاپ دوازدهم .  انتشارات دانشگاه تهران.                          _ لطفی،اسدالله.1390.سلسله مباحث فقهی و حقوقی عقد وکالت. چاپ اول .تهران:انتشارات جاودانه،جنگل. _ محقق داماد، مصطفی . 1406 . قواعد فقه ( جلد دوم ) . چاپ دوازدهم . تهران: مرکز نشر علوم انسانی. _ محقق داماد ، مصطفی.1388. قواعد فقه(بخش مدنی) . چاپ بیست و دوم . تهران : مرکز نشر علوم  انسانی.

 _ مدنی ، جلال الدین . 1390 . حقوق مدنی ( عقود معین ) جلد پنجم . چاپ دهم . تهران:انتشارات پایدار.

_ معین ، محمد . 1371 . فرهنگ فارسی ( جلد اول ) . چاپ هشتم . تهران : موسسه انتشارات امیر کبیر.

_ موسوی همدانی، محمد باقر . 1373 . ترجمه تحریر الوسیله ( جلد سوم ). چاپ دوم. قم:  انتشارات دارالعلم.                                      _ نوین ، پرویز . 1387 . حقوق مدنی ( 7 ) عقود معین (2 ) . چاپ دوم . تهران : کتابخانه گنج دانش.

_ نیکوند ، شکرالله . 1392 . حقوق مدنی ( 7 ) عقود معین (2 ) . چاپ اول . تهران : انتشارات مجد.

_ یزدی ، ابوالقاسم ابن احمد . 1364 . ترجمه ی فارسی شرایع الاسلام ( جلد اول ) . موسسه انتشارات و   چاپ دانشگاه

تهران.

منابع عربی:                       

_ حلی ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی . 1413ه.ق . قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ( جلددوم ). چاپ اول . دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .

   _ طباطبایی یزدی ، محمد کاظم . 1414 ه.ق . تکمله العروة الوثقی ( جلد اول ) . چاپ اول . قم : انتشارات کتابفروشی داوری

 _ طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم . 1421 ه.ق . حاشیه المکاسب . چاپ دوم . قم:موسسه اسماعیلیان.

_ عاملی،زین الدین بن علی . 1410ه.ق . الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه . چاپ اول . قم : ناشر  کتابفروشی داوری.             _ عاملی،زین الدین بن علی . 1416 ه.ق . تمهید القواعد الاصولیه و العربیه لتفریع قواعد الاحکام الشرعیه.                چاپ اول. انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

_ غروی نائینی، میرزا محمد حسین . 1373. منیه الطالب فی الحاشیه المکاسب . چاپ اول . تهران : المکتبه  المحمدیه.

_ نجفی، محمد حسین بن علی بن محمد رضا . 1359 ه.ق . تحریر المجله (جلددوم  قسم دوم). چاپ اول.  نجف اشرف _ عراق : المکتبه المرتضویه.

  _ نجفی ، محمد حسن . 1404 ه.ق . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ( جلد بیست و هفتم ). چاپ                       هفتم . بیروت _ لبنان : انتشارات دار احیاء التراث العربی .

  سایت

  _ اعظمی، رستم . 16/8/1391 .اقسام تعهدات مدنی. قابل دسترس در                                               http://razami.andishvaran.ir/fa/shownote.html?userID=3671&DataID=2498

 _ حسینی ،  حمیده . 24/ 10/1392 . وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی . قابل دسترس در

                                                            http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2619365

چکیده                                                                                                             

تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی    بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و      بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد       می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.         

کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

     

       مقدمه                                           

   تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. تعهدات قراردادی به آن دسته از تعهداتی می گویند که طرفین به صورت صریح و ضمنی در قرارداد وکالت مشخص می کنند و علاوه بر این دسته از تعهدات، قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت، به موجب قوانین و مقررات تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که تعهدات قانونی می باشد. تعهدات قانونی، تعهدی است که قانون گذار بدون وجود رابطه قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران مقرر می دارد. و علاوه بر این دو دسته از تعهدات، تعهدات دیگری هم بر عهده ی وکیل و موکل قرار دارد که به آن تعهدات اخلاقی می گویند که منشاء آن قرارداد یا قانون نمی باشد بلکه اشخاص براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام  آن ها می دانند. اما در مورد آن دسته از تعهدات اخلاقی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قانونی یا قراردادی می باشند از ضمانت اجرای قانونی یا قراردادی برخوردار هستند. وکیل و موکل علاوه بر اینکه نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده دارد در برابر اشخاص ثالث هم مسئول هستند و ملزم به اجرای آن تعهدات می باشد.             در رابطه با مسئولیت قراردادی و قانونی می توان بیان کرد که هر چند از نظر ماهیت یکی هستند اما از حیث آثار دارای تفاوت هایی می باشند. و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. اما این تفاوت ها باعث نمی شود که به یگانگی این دو مسئولیت لطمه وارد آورد و باعث جدایی آن ها بشود و در صورت جمع بودن شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی متعهد له این حق را دارد که هر کدام را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد.

  بیان مسأله تحقیق                                                                                                       

 رابطه بین وکیل و موکل ناشی از اراده مشترک طرفین تحت عنوان تعهدات قراردادی و همچنین قانونگذار تکالیفی را به منظور تضمین حقوق موکل و حفظ نظام دادرسی برای وکیل ایجاد کرده است که تعهدات قانونی نام دارد و به عبارت دیگر تعهد قانونی، تعهدی است که قانونگذار بدون رابطه ی قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران به وجود می آورد و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ اگر وکیل برای انجام کار معینی وکالت داشته باشد مانند امضای سند معامله ای که شرایط آن مورد توافق موکل و طرف او قرار گرفته است این تعهد، از نوع تعهد به نتیجه است و هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل را تضمین کرده باشد تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه تبدیل       می شود و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست و در تعهد به نتیجه، اثبات اجرای وکالت بر عهده ی وکیل است و به دست نیامدن نتیجه مطلوب به معنی عدم انجام تعهد و تقصیر است ولی در تعهد به وسیله به دست نیامدن نتیجه مطلوب برای اثبات تقصیر وکیل کفایت نمی کند موکل باید اثبات کند که وکیل در راه رسیدن به نتیجه دلخواه تلاش متعارف را نکرده است و مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا بین تعهدات قانونی و قراردادی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟ اکثر حقوقدانان، رابطه حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند. خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد و در وکالت طرفین با انعقاد عقد، کلیه آثار قانونی آن را پذیرفته اند و ماده 220ق.م در این باره بیان می کند که « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند » بنابراین از این ماده به دست می آید که تعهداتی را که به موجب قانون حاصل می شود در زمره تعهدات قراردادی آورده اند و سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟ تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده ی وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است با توجه به قاعده فقهی ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) اگر پس از انعقاد عقد متعاقدین نتوانند به علتی به مفاد آن عقد وفا کنند آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد منفسخ می شود بنابراین این     قاعده ی فقهی در مورد عقد وکالت هم جاری می شود. و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین کرده اند و طبق ماده 667 ق.م وکیل باید در اقدامات خویش مصلحت موکل را رعایت کند و از انجام کاری که به ضرر موکل است خودداری نماید در موردی که وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد عمل او فضولی است ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته در نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر و دیگران این معامله را فضولی می دانند ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست و تکالیف قانونی ضمانت اجرای بیشتری نسبت به تعهدات اخلاقی دارند و به عبارت دیگر منشأ  اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می گیرد ولی شغل وکالت دارای قوانین و مقررات و نظامنامه های خاص خود است که وظایفی را برای وکلاء ایجاد می کند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند و نسبت به اموری که خارج از حدود وکالت انجام می دهد هیچ تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند همچنان که موکل نمی تواند از آن منتفع شود مگر آن که موکل آن عمل فضولی وکیل را صریحاً و ضمناً اجاره دهد. و همچنین موکل موظف به پرداخت هزینه ها است و پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه مطلوب ندارد زیرا اغلب موارد اعمال وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و موکل نمی تواند به این بهانه که عمل مطلوب صورت نگرفته از پرداخت هزینه ها خودداری کند و اگر اجرت قراردادی گزاف باشد موکل می تواند در حدود قواعد مربوط به خیار غبن پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد و در مورد اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود و اگر خود شخصاً انجام دهد به نظر می رسد در این صورت مستحق اجرت خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضارب، مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کارهای مضارب است ولی برخلاف مضارب کارهایی که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این موارد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت خواهد بود. و در مقالات و       پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

        مرور سوابق تحقیق                                                                                                        

       در زمینه ی بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل پایان نامه ای وجود ندارد.

        اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                                                         

  در بیشتر پایان نامه ها تعهدات وکیل مورد بررسی قرار گرفته است و تعهدات موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و من قصد دارم در این پایان نامه علاوه بر تعهدات وکیل، تعهدات موکل را هم مورد بررسی قرار دهم و ماهیت و آثار این تعهدات را بررسی کنم و در این زمینه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

      پرسش های تحقیق                                                                                         

 آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟   آیا بین تعهدات قراردادی و قانونی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟

    آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟

      فرضیه های تحقیق

  هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت های حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است.                                          اکثر حقوقدانان رابطه ی حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد.                                                              تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین      کرده اند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند.

        اهداف تحقیق                                                                                                               

در مقالات و پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

      نام بهره وران                                                                                                                       

 کانون وکلاء، محاکم و اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عنوان وکیل یا موکل واقع می شوند.

        جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق

در بیشتر پایان نامه ها و مقالات تعهدات وکیل و موکل مورد بررسی قرار گرفته است و من در این        پایان نامه قصد دارم که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این تحقیق حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

       روش کار                                                                                                                         

   روش تحقیق در این پایان نامه تفسیری است که در این روش ابتدا به تفسیر مواد قانون می پردازیم و سپس به دنبال یافتن حکم قانون در خصوص موضوعات معین هستیم. و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

             این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول مربوط به کلیات، فصل دوم درباره ی ماهیت تعهدات وکیل و موکل و در فصل سوم به آثار تعهدات وکیل و موکل پرداخته ام.

فصل اول: کليات

       در این فصل، ابتدا به توضیح عقد وکالت از جهت لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس ماهیت عقد وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن مورد بررسی قرار می دهیم. عقد وکالت دارای اوصافی مانند اذنی و عهدی بودن، جایز بودن، با اجرت بودن و رضایی بودن است. وکالت دارای انواعی مانند وکالت از جهت نوع عمل، وکالت از جهت موضوع ، وکالت از جهت حدود اختیار وکیل، وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء، وکالت از جهت دریافت اجرت، وکالت از جهت تعلیق و تنجیز، وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن و وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد می باشد. قرارداد وکالت ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد که وکالت نامه کتبی هم به دو نوع وکالت رسمی و وکالت عادی ( وکالت نامه وکیل مدنی و وکالت نامه وکیل دادگستری ) تقسیم می شود و عقد وکالت ممکن است با برخی از عقود همچون وصیت، ودیعه و ….. که در آن ها نیابت و امانت مورد نظر است اشتباه گرفته شود. بنابراین عقد وکالت را با این دسته از عقود مقایسه می کنیم.                                                                                                  و در ادامه ی بحث درباره ی تعهد که عبارتند از: تعریف تعهد، ارکان تعهد ( موضوع تعهد، طرفین تعهد و رابطه ی حقوقی )، اقسام تعهدات ( تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و تعهدات اخلاقی ) ، نوع تعهدات ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه) و آثار تعهدات ( آثار تعهدات قراردادی ، آثار تعهدات قانونی و آثار تعهدات اخلاقی ) می پردازیم.

1-1-عقد وکالت                                                                                

  در این قسمت ابتدا به توضیح معنی لغوی و اصطلاحی عقد وکالت و سپس در ادامه به ماهیت آن خواهیم پرداخت.

1-1-1-معنی لغوی عقد وکالت                                                                                

   وکالت به فتح و کسر واو گاه به معنای حفظ، نگاهدارندگی و کارسازی است، چنانچه خداوند متعال      می فرماید: ( و قالوا: حسبنا الله و نعم الوکیل)1 همچنین در زبان عرب این لفظ به معنای تفویض نیز آمده است، چنانکه گویند: ( و کلّ امره الی فلان )2. خداوند متعال در این معنا می فرماید: ( و علی الله فلیتوکّل المومنون)3 یعنی امور خود را به خدا سپارد. ( انصاری و طاهری، 1388ص 2205 )                                وکالت در لغت به معنی مطلق تفویض و واگذاری کار به دیگری می باشد. ( جابری عربلو، 1362 ص183 )

 1.و گفتند: خداوند ما را بس است و او بهترین نگاهدارنده ای است.                                                                                     2.کارش را به فلانی سپرده و یا تفویض کرده است.

3.و مومنان باید بر خداوند توکل کنند

           1-1-2-معنی اصطلاحی عقد وکالت 

  ماده ی 656 ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. » و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است.

 ماده ی 656 ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف          می شوند. عناصر عقد وکالت امور ذیل است:

 _ کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند. تصرف در این عنصر اعم است از: الف_ تصرف ناقل مال مانند بیع و اجاره. ب_ تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود.

ج_ تصرف اداری برای اصلاح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه. به همین رو در تعریف آن گفته اند: الودیعه استنابه فی الحفظ.

 _ این نیابت برای زمان حیات است نه بعد از ممات. پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد. مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود معینه باشد. پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد.

 _ مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد.

    _ مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول دهند.

_ استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل.( جعفری لنگرودی، 1391ص 3833 )

          بعضی از نویسندگان حقوقی در تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که:  در نتیجه ی عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد. ( امامی ، 1362ص213 )                         وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد. ( کاتوزیان ، 1389 ص 108 )

         و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که:   وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.1

  وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد. ( امام خمینی ، 1373ص267 )

وکالت را به معنای نیابت و نمایندگی در تصرف می داند. ( مکی عاملی ، 1388ص223 )

 وکالت بالذّات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف است تا نایب قرار دادنی که در مانند مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد داخل تعریف فوق نشود.( مکی عاملی،1391ص 79 )

حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط سازد. شاهد بر مطلب سوره ی انعام آیه 102 ( …..لا إلهَ هَوَ خالِقُ کُلِ شَيءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَيءٍ وَکِیلٌ )2 سوره ی آل عمران آیه 173 ( ….. حَسبُنَا اَللَّهُ وَ نِعمَ اَلوَکِیلُ )3 سوره ی ملک آیه 29 ( …..وَ عَلَیهِ تَوَکَّلنا )4 سوره ی انعام آیه 89 ( ….وَکَّلنا بِها قَوماً لَیسُوا بِها بِکافِرِینَ )5 است.                                      که همه به اصل واحدی باز می گردد که آن سلطه می باشد. بنابراین هرگاه وکالت به خدا نسبت    داده شود، سلطنت عام است و هرگاه که به انسان نسبت داده شود، تسلط خاص می باشد. ( نجفی، 1359 ص5 )

وکالت نیابت دادن برای تصرف در امری از امور در زمان حیات است. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص119 )

 وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند.( نجفی، 1404 ص347 )

 بنابراین، از تعاریف فوق به دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت، اعطای نیابت در تصرف است.                                ممکن است از ظاهر ماده ی 656 ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی.

ولی به نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی. و با توجه به ماده 662 ق.م « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. » که تنها ناظر به اعمال حقوقی است. زیرا اهلیت برای انجام عمل حقوقی است نه اعمال مادی.                                                                                                           درفقه، فقهای امامیه در مورد اینکه موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی است یا مادی تصریح     نکرده اند ولی با توجه به تعریف مشهور فقها که عقد وکالت را استنابه در تصرف می دانند چنین استنباط می شود که موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی می شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید                                     

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ماهيّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
 • برچسب ها : ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122