پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي  قابليت  کاربرد  مدل  هاي پيش  بيني ورشکستگي  فالمر  و  زميجوسکي در شرکت  هاي پذيرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي  قابليت  کاربرد  مدل  هاي پيش  بيني ورشکستگي  فالمر  و  زميجوسکي در شرکت  هاي پذيرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 1
1-2. بیان موضوع و مساله تحقیق 1
1-3. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 2
1-4. فرضیه های تحقیق 3
1-5. اهداف تحقیق 3
1-6. مدل مفهومی تحقیق4
1-7. تعریف متغیرهای تحقیق 4
1-7-1. متغیر وابسته 4
1-7-2. متغیر های مستقل 5
1-8. روش تحقیق 6
1-9. جامعه آماری و نمونه تحقیق 7
1-9-1. جامعه آماری 7
1-9-2. نمونه تحقیق 7
1-9-3. روش تعیین حجم نمونه 8
1-10. قلمرو تحقیق 8
1-11. روش تجزیه وتحلیل داده ها 9
1-12. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 9
1-13. تعریف واژه های اختصاصی تحقیق 9
1-14. چارچوب فصول آتی 10
1-15. خلاصه فصل 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه.11
2-2. مروری بر چشم انداز تاریخی پیش بینی ورشکستگی.11
2-2-1. تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی11
2-2-2. معرفی مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی11
2-2-2-1. مدل بیور 12
2-2-2-2. مدل آلتمن12
2-2-2-3. مدل اسپرینگیت 13
2-2-2-4. مدل زاوگین. 13
2-2-2-5. مدل گرایس 13
2-2-3. عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری 14
2-2-3-1. عوامل بیرونی 14
2-2-3-1-1. عوامل اقتصادی 14
2-2-3-1-2. عوامل سیاسی و نظامی 15
2-2-3-1-3. عوامل فرهنگی و رفتاری 15
2-2-3-2. عوامل درونی 15
2-2-3—2-1. مدیریت 15
2-2-3-2-2. عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود 16
2-2-3-2-3. روند قیمت سهام در گذشته 16
2-2-3-2-4. نسبت قیمت به درآمد 16
2-2-3—2-5. تقاضا برای محصول شرکت 16
2-2-3-2-6. افزایش سرمایه 17
2-2-3-2-7. جریان نقدینگی شرکت 17
2-4. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی 17
2-2-5. ابزارهاي ارزيابي عملكرد مالي واحد تجاري بااستفاده از صورت‌های مالي 18
2-2—5-1. تجزيه و تحليل افقي 19
2-2-5-2. تجزيه و تحليل عمودي 19
2-2-5-3 . تجزيه و تحليل به كمك نسبت‌های مالي 19
2-2-6. کاربرد نسبت‌های مالی 20
2-2-6-1. تجزیه و تحلیل مقایسه ای 21
2-2-6-2.تجزیه و تحلیل سنواتی 21
2-2-6-3. کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزيابي عملكرد 21
2-2-6-4. کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اوراق بهادار 21
2-2—6-5. قدرت آينده نگري نسبت‌های مالي 21
2-7. کاربرد نسبت‌های مالی مدل فالمر و زمیجوسکی 22
2-7-1. نسبت كل بدهی‌ها به كل دارایی‌ها(نسبت اهرمی) 22
2-7-2. نسبت بدهی‌های جاري به کل دارایی ها(نسبت اهرمی) 22
2-7-5. نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها 22
2-7-6. نسبت وجوه نقد حاصل از عمليات به كل بدهی‌ها 23
2-8-1. تکنیک‌های آماری 23
2-8-1-1 تحلیل تشخیصی چندگانه 24
2-8-1-2. تکنیک‌های هوش مصنوعی 24
2-8-1-3. شبکه های عصبی مصنوعی 25
فصل سوم: مواد و روشهای تحقیق
3-1. مقدمه 32
3-2. روش تحقیق 32
3-3. جامعه آماری و نمونه تحقیق 33
3-3-1. جامعه آماری 33
3-3-2. نمونه تحقیق 33
3-3-3. روش تعیین حجم نمونه 33
3-4. قلمرو تحقیق 38
3-5. ابزار جمع آوری داده ها یا اطلاعات 38
3-5-1. ابزارهای کتابخانه ای 38
3-5-2. ابزارهای میدانی 38
3-6. فرضیه تحقیق 39
3-7. روش آماری تحقیق 39
3-7-1. رگرسیون چندگانه (تحلیل ممیز چندگانه) 39
3-7-2. رگرسیون لجستیک (تحلیل لوجیت) 40
3-7-3. مفروضات اساسی مدل رگرسیون 40
3-7-3-1. آزمون استقلال خطاها 40
3-7-3-2. آزمون نرمال بودن خطاها 41
3-7-3-3. آزمون هم خطی 41
3-8. روش تجزیه وتحلیل داده ها 42
3-9. تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 42
3-9-1. متغیرهای مستقل تحقیق 42
3-9-2. متغیر وابسته تحقیق 44
3-11. خلاصه فصل 45
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه 47
4-2. آمار توصیفی 47
4-3. آمار استنباطی 53
4-3-1. بررسی نرمال بودن متغیر وابسته در مدل فالمر 54
4-3-2. بررسی نرمال بودن متغیرهای مستقل در مدل فالمر 54
4-3-3. فرایند آزمون فرضیه ها 55
4-3-3-1. تشریح فرایند آزمون فرضیه اول: 55
4-3-3-1-1. آزمون استقلال خطاها برای فرضیه اول
4-3-3-1-2. آزمون هم خطی برای فرضیه اول 58
4-3-3-1-3.بررسی نرمال بودن خطاها 59
4-3-3-2. تشریح فرایند آزمون فرضیه دوم: 62
4-3-3-2-1. آزمون استقلال خطاها برای فرضیه دوم
4-3-3-2-2. آزمون هم خطی 65
4-3-3-2-3. بررسی نرمال بودن خطاها 65
4-3-3-3. تشریح فرایند آزمون فرضیه سوم: 68
4-4. خلاصه فصل چهارم 68
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه 71
5-2. نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیه های تحقیق 71
5-3. روش شناختی تحقیق 71
5-4. بررسی نتایج فرضیه ها براساس یافته های تحقیق 72
5-4-1. بررسی فرضیه اول 72
5-4-1-1. پیشنهاد کاربردی برای فرضیه اول: 74
5-4-2. بررسی فرضیه دوم تحقیق: 74
5-4-2-1. پیشنهادکاربردی برای فرضیه دوم تحقیق: 76
5-4-3. بررسی فرضیه سوم 76
5-4-3-1. پیشنهاد کاربردی برای فرضیه سوم تحقیق: 77
5-5. بحث و نتیجه گیری 78
5-6. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 80
5-7. محدودیت های تحقیق 81

فهرست منابع

منابع فارسی

1.ابراهیمی کردلر، ع: 1390،«بررسی کاربرد مدل‌های  پیش بینی ورشکستگی(آلتمن، فالمر، اسپرینگیت، زیمسکی و شیراتا) در پیش بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی بانک سپه)». تحقیقات حسابداری و حسابرسی: دوره سوم، شماره دوازدهم، صص 52-64.

2.اکبری، ف: (1385)، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی. چاپ نهم. انتشارات سازمان حسابرسی، تهران، صص 66-97.

3.افشاری، م: (1381)، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. چاپ هشتم. انتشارات سمت، تهران، صص 652-697.

4.پورزمانی، ز: 1389،«بررسی رابطه بین الگوهای پیش بینی بحران مالی (الگوهای مورد مطالعه: آلتمن و دیکین)». حسابداری مالی و حسابرسی: دوره چهارم، شماره یکم، صص 61-80.

5.پورعلی، م: 1390،«بررسی کاربرد مدل زاوگین جهت ارزیابی تداوم فعالیت و رتبه بندی شرکت‌ها در شرایط محیطی ایران». مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار: دوره دوم، شماره یازدهم، صص 33-54.

نوو، ر: (1385)، مدیریت مالی. جلد اول. چاپ پنجم. ترجمه جهانخانی، ع؛ پارسائیان، ع: انتشارات سمت، تهران.

7.تقوی، م: (1389)، مدیریت مالی. جلد اول، چاپ پانزدهم.انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.

تهرانی، ر: 1384،«بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران». رساله دکتری: دانشگاه تهران.

9.جهانخانی، ع؛ شوری، م: (1388)، مديريت مالي نوين. چاپ دوم. انتشارات سمت، تهران.

10.حافظ نیا، ع: (1389)، آموزش روش تحقیق پیشرفته. چاپ سوم. انتشارات آگه، تهران.

11.خلیفه، س:1392،«بررسي امكان سنجي استفاده از مدل زميجوسكي براي پيش بيني درماندگي مالي   شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مطالعات كمي در مديريت: دوره چهارم، شماره چهارم، صص 235-258.

12.راعی، ر: 1383،«پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی». فصلنامه تحقیقات مالی: دوره سوم، شماره هفدهم، صص 39-69.

13.رهنمای رودپشتی، ف؛ علی خانی، ر: 1388،«بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی: دوره دوم، شماره پنچاه وپنج، ص 55.

14.رستمی، پ: 1390،«ورشکستگی: تصفیه یا بازسازی». دنیای اقتصاد، دوره دوم، شماره سیزدهم، ص 12.

15.رضوانی، ق: 1390،«آشنایی با دلایل ورشکستگی  شرکت های پذیرفته شده در بورس». پژوهش های مدیریت منابع انسانی: دوره ششم، شماره بیستم.

16.سرمد، ز: (1391 )، روش تحقیق در علوم رفتاری. چاپ یازدهم. انتشارات آگاه، تهران، صص 85-99.

17.سعیدی، ع؛ آقایی، م: 1388،«مروری بر روش‌ها و مدل‌های پیش بینی ورشکستگی». دانش و پژوهش حسابداری: دوره دوم، شماره شانزدهم، صص 78-100.

18.سعیدی، ع؛آقایی، م: 1388،«پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز». فصلنامه  بررسی های حسابداری و حسابرسی: دوره سوم، شماره پنجاه و شش، صص 59-78.

19.سليماني اميري، غ؛ عباس زاده، س؛ احدی دولت سرا، ر: 1389،«بررسي و تعيين بانكهاي دولتي و خصوصي و عوامل موثر بر كارايي آنها». مطالعات تجربی حسابداري مالی: دوره هفدهم، شماره بیست و هشتم، صص 163- 191.

20.صفری، ک: 1381،«بررسی ارتباط بین پیش بینی ورشکستگی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی رجاء تهران.

21.عبداللهیان بلوچی، ع: 1392،«بررسي كاربرد مدل پيش بيني ورشكستگي اوهلسون و تعديل آن براساس شرايط محيطي ايران». پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي گيلان.

22.عرب مازار، م: 1387،«سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری: پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از شبکه عصبی». بررسی های حسابداری و حسابرسی: دوره هیجدهم، شماره بیست، صص 156-176.

23.علی خانی، م: (1388)،«مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکت ها». مجله حسابدار: دوره یازدهم، شماره سوم، صص 148-178.

24.فدایی نژاد، م: 1390،«طراحی و تبیین مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات حسابداری و حسابرسی: دوره سوم، شماره نهم، صص 38-55.

25.فيروزيان، م؛ جاویدی، د ؛ نجم الدینی، ن: 1390، «كاربرد الگوريتم ژنتيك در پيش بيني ورشكستگي و مقايسه آن با مدل Z آلتمن در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه  بررسي هاي حسابداري و حسابرسي: دوره هجدهم، شماره شصت و پنجم، صص 99 -114.

26.قدرتی، ح: 1389،«بررسی دقت مدل‌های پیش بینی ورشکستگی (مدل‌های آلتمن، شیراتا، اوهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده، ژنتیک مک کی) در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات حسابداری و حسابرسی: دوره دوم، شماره هفتم، صص 128-154.

27.قدیری مقدم، م: 1388،«بررسی توانایی مدل‌های    پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اوهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار». مجله دانش و توسعه: دوره شانزدهم، شماره بیست و هشتم، صص 93 -220.

28.کردستانی، غ؛ غیور، ف:1390،«مقایسه کارایی  نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در      پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار: دوره ششم، شماره سوم، صص 25-38.

29.کرمی، غ؛ سیدحسینی، م: 1391،«سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی». دانش حسابداری: دوره سوم، شماره دهم، صص 116-93.

30.محمدی، ر: (1390)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. چاپ دوم. کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران.

31.مکیان، س: 1388،«پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های تولیدی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی». فصلنامه اقتصاد مقداری: دوره ششم، شماره یکم، صص 129-144.

32.مهرانی، ح: 1384،«مروری بر مدل‌های پیش بینی ورشکستگی». بررسی های حسابداری: دوره سوم، شماره دویست، صص 39-56.

نبوی، س: 1389،«پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لاجیت». مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی: دوره سوم، شماره پنجم، صص 5 -81.

نظری، ج: 1379،«توانایی نسبت‌های گردش وجوه نقد». بررسی های حسابداری: دوره چهاردهم، شماره بیست و هفتم، صص 23-29.

35.وديعي، م؛ میراسماعیلی، س: 1391،«پيش بيني ورشكستگي با استفاده از مدل هاي تحليل لوجيت اهلسون و تحليل مميز چند گانه فالمر و مقايسه آن ها». تحقيقات حسابداري و حسابرسي: دوره سوم، شماره سوم، صص 162-172.

36.یاری، ث: 1385،«عوامل اساسی تعیین کننده قیمت سهام». بورس: شماره سی و سه، صص 45-51.

منابع لاتین

37.Altman, E. ( 1968). «Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy», Journal of Finance,  23(4),  609-589.

38.Altman, D. G., Machin. (2000). «Statistics  with  confidence:  confidence  intervals  and  statistical guidelines», Journal of Intellectual Capital, 6(3), 385-396.

39.Altman, E. (2006). «Financial ratios discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy», Journal  of Business and Accounting , 23(4), 589-609.

40.Bradestrit, P. (1999). «Financial ratios as predictors of failure». J.Account Res, 1(6), 185-165.

41.Fulmer, J.( 1984). « A Bankruptcy classification mode for small firms», The Journal of commercial Bank Lending ,  66)11(, 25-37.

42.Gu, H., Yue, J. (2011). The Relationship between bank efficiency and Stock returns: Evidence from Chinese listed banks. World Journal of Social Sciences, 1(4); 95-106.

43.Gitman, L. (1998). Principle of Managerial Finance. New York: Harper Collins.

44.Grice, J. (2001). «The limitations of bankruptcy prediction models: some autions for the researcher»,  Review of Quantitative Finance and Accounting, 1(7), 166-151.

45.Janani, G. , Nabavi Chashmi, S;  Faghani Makrani, Kh.  (2013). «A study on capability of financial ratios in prediction bankruptcy of firms: Evidence from Tehran Stock Exchange Management from Tehran Stock Exchange», Journal of   Finance, 1(7),  2124 – 2119.

چکیده

هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکت ها در سال ورشکستگی و یک سال قبل از ورشکستگی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. در این پژوهش از روش های آماری رگرسیون لجستیک (تحلیل لوجیت) و رگرسیون چندگانه (تحلیل ممیزی) استفاده گردید. برای این منظور اطلاعات 36 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شامل 18 شرکت ورشکسته و 18 شرکت سالم برای یک دوره 6 ساله (1392-1387) مورد آزمون قرار گرفت.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل فالمر و مدل زمیجوسکی و هم چنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی براساس روش های رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع براساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط زمیجوسکی و مدل استخراج شده براساس روش های رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشد.

واژه های کلیدی: نسبت مالی، تحلیل تمایزی (ممیزی) چندگانه، تحلیل لوجیت (رگرسیون لجستیک)، مدل فالمر، مدل زمیجوسکی.

فصل اولکلیات پژوهش

1-1. مقدمه

با توجه به گسترش و اهمیت بازارهای سرمایه در شکل­دهی سرمایه های کوچک، شناسایی نحوه رفتار سرمایه‌گذاران و  قیمت سهام در بازار از اهمیت روز افزونی برخوردار است. با رشد و گسترش روز افزون تكنولوژي و دشوار شدن تصمیم گیری‌های مديريت، روابط اقتصادي و تجاري به طور قابل توجهي پیچیده گرديده و سیاست‌های اقتصادي دولت‌ها در جهت رشد و توسعه كشور­ها بر اين پيچيدگي­ها افزوده است. در چنين شرايطي پيش بيني احتمال و زمان ورشكستگي شرکت‌ها در  تصمیم گیری‌های ذينفعان بیرونی، که از مشتريان شرکت تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بر می‌گیرد، تأثیر بسزایی دارد و از سوی ديگر ذينفعان داخلي كه مديران عالي شركت نیز جزء آن‌ها می‌باشند نیز با پيش بيني اين بحران می‌توانند تصميمات مقتضي جهت مقابله با آن اتخاذ نمایند. لذا استفاده کنندگان از اطلاعات و ذینفعان نیازمند ابزارهایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند.

دراین فصل به بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع،  فرضیه های تحقیق،  اهداف تحقیق و تعریف واژه­های اصلی تحقیق پرداخته و در پایان، ساختار کلی پایان نامه شرح داده می­شود.

  1-2. بیان موضوع و مساله تحقیق

يكي از شيوه هاي كمك به سرمايه گذاران ارائه الگوهاي پيش بيني درباره دورنماي شركت است هر چه اين   پيش بيني ها به واقعيت نزديكتر باشد تصميمات صحيح تري اتخاذ مي گردد و در نتيجه از ايجاد مشكلات نقدينگي و مالي سرمايه گذاران و در نهايت شركت ها جلوگيري مي شود. ورشكستگي يكي از مهمترين مسائل با اهميت در سطح جهان است كه اقتصاد همه كشورها را تحت تاثيرخود قرار مي دهد. ورشكستگي همواره طيف وسيعي از گروه هاي ذينفع از افراد، سازمان ها و به طور كلي بخش بزرگي از جامعه را به خود معطوف كرده است. ارائه تعريفي دقيق از گروه هاي ذينفع  مسأله ورشكستگي بسيار مشكل است، اما مي­توان مدعي شد كه بستانكاران، رقبا و نهادهاي  قانونی بيش از سايرين تحت تاثير پديده ورشكستگي قرار مي­گيرند.

سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان، تمايل زيادي براي پيش بيني ورشكستگي مالي شركت ها دارند، زيرا در صورت ورشكستگي، آنها بيشترين هزينه ها را محتمل خواهند شد (عرب مازار، 1387). يكي از عوامل اصلي بحران مالي و به دنبال آن  ورشكستگي شركت ها، اعمال نكردن كنترل از طرف ذي نفعان مختلف شامل سهامداران، مديران و عرضه كنندگان است (سليماني اميري، 1389). يكي از راه هايي كه مي توان با استفاده از آن به بهره گيري مناسب از فرصت هاي سرمايه گذاري و همچنين جلوگيري از به هدر رفتن منابع كمك كرد، پيش بيني ورشكستگي است. به اين ترتيب كه اولاً، با ارائه هشدارهاي لازم مي توان شركتها را نسبت به وقوع درماندگي مالي هوشيار كرد تا آنها با توجه به اين هشدارها دست به اقدامات مقتضي بزنند و دوم اينكه، سرمايه گذاران فرصت هاي مطلوب سرمايه گذاري را از فرصت هاي نامطلوب تشخيص دهند و منابعشان را در فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري كنند(مكيان و همكاران، 1389).

مسأله اين است در سطح كشور و از جمله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت­هايي ديده مي شوند كه درمانده مالي هستند. این امر را مي توان با مشاهده صورتهای مالي آن هاو گزارش­هاي حسابرسان و بازرسان قانوني متوجه شد، به عنوان مثال برخي از اين شركت ها در بازپرداخت بدهي­هاي خود با مشكل مواجه هستند، بازدهي لازم براي پوشش هزينه هاي خود را ندارند، در واقع همه اين مسائل حكايت از درگير شدن اين شركت ها با درماندگي مالي است، كه اين امر ممكن است در نهايت منجر به ورشكستگي و انحلال آنها شود. بدين ترتيب منابعی که در این شركت ها،  مي توانست در فرصت هاي    سود ده و ارزش آفرين سرمايه گذاري شود، به هدر رفته است و از دیدگاه کلی، تاثير منفي  بر روي    شاخص هاي كلان اقتصادي خواهد گذاشت و اين در حالي است كه كشور شديداً نيازمند تخصيص بهينه منابع توليد و ايجاداشتغال است (وديعي و ميراسماعيلي، 1391).

دراین پژوهش به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکتهای نمونه از مدل هاي فالمر[1] و زمیجوسکی[2] استفاده می شود و به طور کلی هدف این پژوهش، این است که به گونه اي تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه نشان دهد که شرکت‌های  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تا چه حد در اداره امور خود موفق هستند و به بیان بهتر می‌توان با داده های منتشره‌ی صورت‌های مالی آن‌ها، اطلاعاتی مبنی بر تداوم فعالیت و یا ورشکستگی آن ها را استخراج نمود و  هم چنین میزان موفقیت هر شرکت را بر حسب نسبت‌های مالی منتج از صورت‌های مالی گزارش شده توسط مدیران آن ها، به صورت درصد احتمال     پیش بینی ورشکستگی شرکت ها معرفی کرد.

1-3. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه پيشرفت سريع فن آوري و تغييرات محيطي وسيع، شتاب فزاينده اي به اقتصاد بخشيده است و رقابت  روزافزون موسسات دستيابي به سود را محدود و احتمال ورشكستگي را افزايش داده است. مالكين، مديران، شركاي تجاري و بستانكاران به اندازه موسسه هاي دولتي به ارزيابي موقعيت مالي يك شركت و گرايش آن به ورشكستگي علاقمند هستند. بدين ترتيب تصميم گيري مالي نسبت به گذشته راهبردي تر شده است. در تصميم گيري هاي مالي در مورد يك موسسه، شاخص علمي و واقعي مناسب، براي هر موسسه مورد نياز است. يكي از  شاخص هاي مناسب براي اين هدف، ارزيابي درست احتمال ورشكستگي شركت ها است. نسبت هاي مالي يكي از ابزار هاي تجزيه و تحليل مسائل مالي هستند كه محققان توانسته اند از طريق تركيب اين نسبت ها،   مدل هاي چند متغيره براي پيش بيني ورشكستگي ارائه دهند(مهراني و همكاران، 1384).

در اين پژوهش، نتایج حاصل ازمدل های فالمر و زمیجوسکی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد، مقايسه قدرت پيش بيني ورشكستگي مدل هاي فالمر و زمیجوسکی، اين مطلب را روشن مي سازد كه تمام مسئولان و ذي نفعان شركت با توجه به نتيجه مقايسه به چه نشانه هايي بيشتر توجه كنند؟ و براي مقابله با ورشكستگي، فعاليت خود را در چه حيطه اي متمركز نمايند، تا مانع ورشكستگی در آينده شوند؟ همين امر در آينده باعث كاهش شركت هاي ورشكسته و به تبع آن كاهش سطح بيكاري و در نهايت، بالا رفتن سطح درآمد و توليد ملي خواهد شد.

1-4. فرضیه های تحقیق

بر مبنای بررسی ادبیات تحقیق و متغیرهای موجود در آن، پژوهش حاضر به بررسی فرضیه های زیر   می پردازد:

1- مدل پيش بيني ورشكستگي فالمر (تحليل مميزي) توانايي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به طور معني داري دارد.

2- مدل پيش بيني ورشكستگي زمیجوسكي (تحليل لوجيت) توانايي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به طور معني داري دارد.

3-توانايي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل   پيش بيني ورشكستگي فالمر (تحليل مميزي) به طور معني داري بيشتر از مدل پيش بيني ورشكستگي زمیجوسکی (تحليل لوجيت) مي باشد.

1-5. اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق، شامل موارد زیر است:

1-  برازش يك مدل مناسب جهت پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش آماري به كاررفته توسط فالمر (تحليل مميزي) در پيش بيني ورشكستگي است.

2- برازش يك مدل مناسب جهت پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش آماري به كار رفته توسط زمیجوسكي (تحليل لوجيت) در پيش بيني ورشكستگي است.

3- مقايسه روش تحليل لوجيت و تحليل مميزي و مطابقت توانايي آن ها در پيش بيني ورشكستگي شركت­هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و لذا طي آن فرض گرديده كه روش تحليل مميزي توانايي بهتري نسبت به روش لوجيت دارد.

  1-7. تعریف متغیرهای تحقیق

انجام هرپژوهش مستلزم تعيين و تعريف هر يك از متغيرهاي آن مي باشد. متغيرها بر اساس نقشي كه در پژوهش به عهده دارند به دو دسته تقسيم مي شوند:

1-7-1. متغیر وابسته

در پژوهش حاضر يك متغير وابسته وجود دارد كه داراي دو حالت است. وضعيت شركت­ها از لحاظ توانمندي مالي يا ورشكسته هستند يا سالم.

1-7-2. متغیر های مستقل

متغيرهاي مستقل دراين پژوهش، نسبت هاي مالي  مي باشند. ازآنجا كه از دو مدل استفاده شده است، ابتدا مدل فالمر و متغيرهاي مستقل آن و سپس مدل زمیجوسکی و متغيرهاي آن ذكر مي گردد:

F=5.52 +0.212 + .073 + 1.27   – 0.12 + 2.335 + 0.575 +1.082 + 0.894  – 6.075                                            (1)

: سود انباشته   / كل دارايي ها

: فروش      / كل دارايي ها

حقوق صاحبان سهام / سود قبل از كسر ماليات :

: جريانات وجوه نقد    / كل بدهي ها

: بدهي ها   / كل دارايي ها

: بدهي هاي جاري / كل دارايي ها

: Logكل دارايي هاي مشهود

: سرمايه در گردش   / كل بدهي ها

: Log سود قبل از بهره و ماليات /   بهره

اگر F < 0 باشد، شرکت در گروه ورشکسته قرار می گیرد.

Z= -4.3 – 4.5  + 5.7  – 0.004          (2)

:  سود خالص/کل دارایی

: بدهي ها /      كل دارايي ها

بدهی جاری/ دارایی جاری :

اگر Z < 0 باشد، شرکت در گروه ورشکسته قرار می گیرد.

1-8. روش تحقیق

اين تحقيق براساس نوع هدف كاربردي بوده و روش مورد استفاده در این تحقیق، پیمایشی از نوع همبستگی با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی یعنی استفاده از اطلاعات گذشته می باشد. جمع آوري اطلاعات مورد نياز به دو طريق كتابخانه اي و ميداني انجام گرفته است. با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتاب ها، مجلات و سایت های تخصصی حسابداری و مالی، اطلاعات مورد نياز براي ادبيات موضوع و  پيشينه ي پژوهش، گردآوري شده است و با استفاده از روش ميداني، داده های مورد نیاز از  صورت های مالی اساسی شرکت های نمونه یعنی ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و همچنین از سايت کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران،  شبکه کدال،  سایت مرکز اطلاعات مالی ایران به دست آمده است.

در اين تحقيق در مرحله ي اول با استفاده از نسبت هاي مالي  شركت هاي ورشكسته و سالم پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قدرت پيش بيني مدل هاي اوليه ارائه شده توسط فالمر و زمیجوسكي در محيط اقتصادي ايران بررسي شده است. درمرحله دوم، با استفاده ازفنون تحليل تمايزي چندگانه و رگرسيون لجستيك مناسب ترين مدل ها براي پيش بيني ورشكستگي برازش شده است.

با توجه به مطالب فوق، فرايند اين  تحقيق به صورت زير مشخص مي شود :

1- مشخص نمودن جامعه ي شركت هاي ورشكسته و سالم با استفاده از مفاد ماده 141 قانون تجارت،

2- انتخاب نمونه هاي پژوهش براي شركت هاي ورشكسته و سالم با توجه به موجود بودن اطلاعات،

3- محاسبه ي نسبت هاي مالي درسال هاي مورد بررسي و در مدل هاي مورد آزمون و مقادير حاصل از مدل،

4- وارد كردن نسبت های مالی در مدل هاي اوليه ي ارائه شده توسط فالمر و زمیجوسكي و مقايسه­ي نتايج به دست آمده با وضعيت واقعي  شركت ها از لحاظ ورشكسته يا سالم بودن،

5- گزينش مدل مناسب با معيار خطاي كمتر،

6- در مرحله ي دوم و با استفاده از نسبت های مالی مشابه مرحله اول، برازش مدل آماري براساس    داده هاي استخراج شده و به تفكيك تحليل تمايزي چندگانه و رگرسيون لجستيك،

7- گزينش مدل مناسب با معيارهاي خطاي كمتر و  همبستگي بيشتر ميان نسبت های مالی مدل های فالمر و زمیجوسکی،

8- ارزيابي و آزمون مدل هاي برازش شده براي بررسي اعتبار مدل با داده هاي پژوهش.

لازم به يادآوري است كه نسبت هاي مالي مورد استفاده در الگوهاي زمیجوسكي و فالمر از الگوهاي اصلي پژوهشگران (فالمر و زمیجوسكي)استخراج می شود و به عنوان نسبت هاي مناسب در اين تحقيق در نظر گرفته مي شود و فقط ضرايب متغيرهاي مدل دراين الگوها براساس شرايط شرکت های پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران تعديل می شود.

1-9. جامعه آماری و نمونه تحقیق

1-9-1. جامعه آماری

در تعریف جامعه آماری می‌توان به مجموعه ای از عناصر یا اطلاعات ثبت شده موجود که دارای ویژگی‌های مورد نظر تحقیق هستند، اشاره نمود. جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن‌ها بپردازد(رضوانی، 1390). یک عضو جامعه آماری جزیی از کل جامعه آماری است بنابراین چارچوب جامعه آماری فهرستی از همه اعضای جامعه آماری است که از بین آن گروه نمونه انتخاب می‌شود.

جامعه آماری مورد مطالعه دراین تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران       می­باشد.

1-9-2. نمونه تحقیق

نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آن ها با صفات جامعه مشابهت دارد و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی باافراد جامعه برخوردار است (رضوانی، 1390). بنابراین جهت انتخاب نمونه­ي مورد بررسی در این تحقیق، از تکنیک غربال­گیری استفاده شده است. دراین روش، با قراردادن مجموعه­ای از معیارها جامعه آماری غربال می­شود. معيارهاي در نظرگرفته شده به قرار زيرهستند:

1- قبل ازسال 1387 در بورس پذیرفته شده باشند،

2- صورت های مالی آنها طی سال های 1387 تا1392 به بورس ارائه شده باشند،

3- اطلاعات کامل شرکت ها در دسترس باشند،

4- صورتهای مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشند،

4- شرکت های انتخابی شامل شرکت های هلدینگ و  سرمایه گذاری نباشند.

[1]. Fulmer

[2] . Zmijewski

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پايان نامه واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122