پايان نامه بررسي قاعدة فقهي العقود تابعة للقصود در فقه شيعه و اهل سنت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي قاعدة فقهي العقود تابعة للقصود در فقه شيعه و اهل سنت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي قاعدة فقهي العقود تابعة للقصود در فقه شيعه و اهل سنت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه وپيشگفتارأ‌
بيان مسئله تحقيق (موضوع مطالعاتي)    1
اهميت تحقيق(ضرورت مطالعاتي)    2
اهداف تحقيق (غايت مطالعاتي)    2
سؤالات  تحقيق    3
فرضيه ها    3
سابقه و پيشينه تحقيق(تاريخچه مطالعاتي)    4
روش تحقيق (شيوه مطالعاتي)    5
محدوده و قلمرو تحقيق(گستره مطالعاتي)    5
سازماندهي تحقيق    6
فصل اول: تعاريف وکليات    7
طرح بحث    8
1-1-1- تعريف قاعدة فقهی    9
1-1-1-1- معناي لغوي قاعده    9
1-1-1-2 معناي اصطلاحي قاعده    11
1-1-1-3 فرق بين قاعدة فقهي واصولي    12
1-1-1-4  تفاوت قاعدة فقهي با مسئلة فقهي    16
1-1-1-5 فرق قاعده فقهي با مسأله اصولي    18
1-1-2 اقسام قواعد فقهي    20
1-1-2-1  اقسامقواعد فقهي از نگاه فقهاي شيعه    21
1-1-2-2   اقسام قواعد فقهي از نگاه اهل سنت    23
1-1-3-تاريخچه قواعد فقهي    24
1-1-3-1   سیر مراحل تاریخچه قواعد فقهی در فقه شیعه    25
1-1-3-2 سیر تاريخچه قواعد فقهی درفقه اهل سنت    33
1-1-4منابع قواعد فقهي    36
1-1-4-1منابع قواعد فقهي از ديدگاه شيعه    36
1-1-4-2منابع قواعد فقهي از ديدگاه اهل سنت    38
1- 2-1 تعريف اصطلاحات    44
1-2-1-1 عقد و واژه هاي نزديک به آن     44
1-2-1-2 تعريف عهد    45
1-2-1-3 تفاوت معناي عقد و عهد    46
1-2-1-4معنای اصطلاحي عقد    46
1-2-1-5 معناي اصطلاحي عهد    48
1-2-1-6  تعريف ايقاع    48
1-2-1-7 ملا ک تمايز عقد و ايقاع    48
1-2-2تحقق عقد واعتبار قانوني آن    49
1-2-2-1  ارکان عقد    51
1-2-2- 2  شروط قرارداد    52
1-2-2-3  شروط متعاقدين    54
1-2-2-4 شروط مورد معا مله    57
1-2-2-5اقسام عقود    60
1-2-3 معنای برخی از واژه گان    64
1-2-3-1 تابع    64
1-2-3-2  قصد    64
1-2-3-3  بناي عقلاء    64
1-2-3-4 دليل عقل    65
1-2-3-5اقسام دليل عقلي    65
2-1 مفاد حقوقي قاعدة «العقود تابعة للقصود»    68
2-1-1 نقش قصد در عقد    69
2-1-2 مراحل تکوين اراده    70
2-1-3 منظورازقصد، قصد ابراز شده است    71
2-1-4  تعلق قصد به لفظ ومعنا ومطابقت آن معنا با عقد مورد نظر    74
2-1-5  جمع بندي    77
2-2ادله اثبات قاعده    79
2-2-1 اجماع    79
2-2-2اصالت فساد    79
2-2-3  روايات    81
2-2-4  تدبر در مفهوم انشاء    83
2-2-5  تدبردر مفهوم عقد    83
2-2-6  بناي عقلاء    84
2-2-7  دليل عقل    84
2-3   گسترة شمول قاعده      85
2-3-1  مفهوم عقد    85
2-3-2مقتضاي ذات عقد    85
2-3-2  مقتضاي اطلاق عقد    86
2-3-3  موارد انصراف    86
2-3-4  شرايط ضمن عقد    86
2-3-5شرايط و موانع    87
2-3-6  ضمان بايع نسبت به مبيع تلف شده پيش از قبض    87
2-3-7  ضمان تلف در زمان خيار    88
2-3-8آثار و احکام منشأ    89
2-3-9  جمع بندي    89
2-4   آيا قاعدة «العقود تابعة للقصود» شامل ايقاع هم مي شود؟    90
3-1 نقض هاي وارد شده به قاعده و توجيه آن ها    93
3-1-1  صحت بيعي که غاصب براي خودش انجام مي دهد    93
3-1-2   صحت عقد مکرَه بعد از رضايت او، وصحت عقد فضولي بعد از اجازه مالک    94
3-1-3 و4  تبديل عقد متعه اي که درآن مدت ذکرنشود به عقد دائم    95
3-1-5 و 6  صحت عقد با تخلفِ وصف يا شرط    96
3-1-7و8  بيع آن چه که ملکيت پذيرنيست همراه آن چه که به ملکيت درمي آيد ،و بيع آن چه که ملاک آن است به ضميمة آن چه ملاک آن نيست    97
3-1-9  ضمان تلف مبيع قبل از قبض آن توسط مشتري    98
3-1-10  صحت معاطات بنابر قول به اباحه    99
4-1  جريان قاعده در عقود مستحدث و قراردادهاي بي نام    103
4-1-1 بررسي دو نظرية توقيفي بودن يا توقيفي نبودن عقود    58
4-1-2 دليل بر صحت عقود مستحدث(اصل آزادي قراردادها)    105
4-1-3  نيازعرفي    106
4-1-3  تطابق سيرۀ عرفي و سيرۀ عملي مسلمانان در معاملات    107
4-1-5  دليل هاي لفظي    107
4-1-6  جريان قاعده در عقود مستحدث    115
5-1  مبانی حجيت قواعد فقهی119
5-2جمع بندی وخلاصه مطالب126
5-3 پيشنهادات128
5-4 فهرست منابع ومآخذ     129
5-4-1منابع فارسی129
5-4-2منابع عربی130

فهرست منابع و مآخذ

 5-4-1- منابع فارسي

امامي، سيدحسن، حقوق مدني، انتشارات اسلاميه، چاپ پانزدهم، 1374ش.

تنکابني، ميرزا محمد، قصص العلماء، انتشارات اسلاميه، چاپ دوم، 1364ش.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانة گنج دانش، چاپ دهم، 1378ش.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1378ش.

جماليزاده، احمد، بررسی عقد بيمه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه، 1380ش.

حائري، مسعود، مباني فقهي اصل آزادي قراردادها، انتشارات مؤسسه کيهان، چاپ دوم،1373ش.

خمينی روح الله، صحيفه نور، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم،1383ش.

رحمانی،‌ محمد، مقاله نگاهي دوباره به قواعد فقهي،‌ نتشارات طلوع، 1383ش.

رضوي، مرتضي، برداشت هاي فقهي، انتشارات بعثت، چاپ اول، 1366ش.

سنگلجي، آقا محمد، دلائل السداد در قواعد فقه و اجتهاد، مطبعة مجلس.

شهابي، محمود، قواعد فقه، انتشارات چاپخانه علمي، چاپ دوم، 1326ش.

صفري، محسن، فريب کاري و آثار آن، نشر دادگستر، چاپ اول،1377ش.

طباطبايي يزدي، سيد محمدکاظم، سؤال و جواب، به اهتمام سيد مصطفي محقق داماد، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامي، تهران، 1376ش.

عدل، مصطفي، حقوق مدني، انتشارات بحر العلوم قزوين، چاپ اول، 1373ش.

15.فلاح زاده،محمدحسين،آموزش فقه،احکام سطح عالي،دفتر نشر الهادي، چاپ دهم، 1376ش.

قبله اي خوئي، خليل، قواعد فقه، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، 1380ش.

کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، (عقود معين)، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1356ش.

گرجي، ابوالقاسم، آيات الاحکام (حقوق وجزايي) نشرميزان، چاپ اول، 1380ش.

گرجي، ابوالقاسم، مقالات حقوقي، انتشارت دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378ش.

گيلاني(ميرزاي قمي)، ابوالقاسم بن محمد حسن، جامع الشتات، انتشارات کيهان، چاپ اول، 1371ش.

5-4-2- منابع عربي

آشتيانی، محمد حسن بن جعفر، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک اسلام بی تا،

ابن اثير، مجدالدين المبارک، النهاية في غريب الحديث والاثار، انتشارات دارالفکر، بيروت، 1399ق.

ابن ادريس، محمد ابن احمد، السائر، کتابخانه ايه الله مرعشی (ره) 1409.

ابن منظور، جمال الدين محمد ابن مکرم، لسان العرب، انتشارات دار صادر، بيروت،

چاپ اول،1997م.

ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم بن محمد، اشباه و النظائر، بيروت لبنان، دار الکتب العالميه، بی تا

اصفهاني، راغب (ابوالقاسم الحسين بن محمد)، المفردات في غريب القرآن، انتشارات دارالمعرفة، بيروت، چاپ دوم،1420ق.

الاشقر، سليمان، تاريخ الفقه الاسلامي، مکتبة الفلاح(کويت) و دارالنفائس(اردن)، چاپ سوم،1412ق.

الندوی، علی احمد، القواعد الفقهيه، دار القلم، دمشق، 1420ق.

امام خميني، سيد روح الله، البيع، انتشارات اسماعيليان، قم، چاپ سوم،1366ش.

انصاري، شيخ مرتضي، فرائد الاصول، موسسه نشر اسلامي، چاپ دوم،1417ق.

انصاري، شيخ مرتضي، مکاسب، چاپ دوم، انتشارات اسلامي،1416ق. از روي چاپ تبريزي(1375ق) به خط طاهرخوشنويس.

بجنوردي، ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، انتشارات دارالکتب حوزه علميه قم، از روي چاپ نجف،1389ق.

چکيده:                                                          

اين پايان نامه، پژوهشي پيرامون قاعده ى فقهي « العقود تابعة للقصود » در فقه شيعه و اهل سنت مي باشد که شامل يک پيشگفتار و پنج فصل است. پيش گفتار در بردارندة بيان مسأله تحقيق، اهميت تحقيق، پيشينة تحقيق، فرضيه ها ، اهداف وروش تحقيق است. فصل اول به بيان مراحل شکل گيري دانش قواعد فقهي در فقه شيعه و اهل سنت و تبيين معناي برخي اصطلاحات مورد نياز و مفردات قاعده، از منظر دو ديدگاه اختصاص دارد.

فصل دوم،‌ در بارة مفاد و ادلة اثبات قاعده و گسترة شمول آن است و بيان مي کند که اين قاعده به اين معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد دروني؛ منظور از تبعيت، آن است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. در بارة شمول قاعده چنين بيان مي شود که اين قاعده، موارد زير را فرا مي گيرد: مفهوم عقد، مقتضاي عقد، مقتضاي اطلاق عقد؛ ولي موارد زير را در برنمي گيرد: موارد انصراف، شرايط ضمني عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بايع نسبت به مبيع تلف شده پيش از قبض و ضمان تلف در زمان خيار. دلايل اثبات اين قاعده عبارت است از: اجماع، روايات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بناي عقلا و دليل عقل .

در فصل سوم، موارد نقض اين قاعده شمرده ، به توجيه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بيعي که غاصب براي خودش انجام ميدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضايت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندي ، نتيجه گيري، ارائه پيشنهادات و معرفي منابع اختصاص يافته است.

کليد واژه: العقود، قاعدة فقهي، قاعدة اصولي، مسئله فقهي واصولی،تبعيت، قصد.

مقدمه و پيشگفتار

 بيان مسئله تحقيق (موضوع مطالعاتي)

عنوان اين پايان نامه بررسي قاعدة «العقودتابعة للقصود» از منظر فقه شيعه و اهل سنت  مي باشد. قاعده «العقودتابعة للقصود» يکي از قواعد مهم فقهي است که در لسان اهل سنت به قاعده «الاموربمقاصدها» و دانشمندان علم حقوق از آن به اصل آزادي قراردادها تعبير مي کنند. دين مقدس اسلام به عنوان آئين برتر، داراي بهترين و جامع ترين برنامه براي زندگي دنيا و تأمين سعادت اُخروي بشر است؛ شاهد اين مدعا آن است از ابتداي تولد انسان و قبل از آن تاهنگام جان دادن او و بعد از آن، براي او احکام و قوانيني آورده است و در هيچ لحظه اي انسان را از احکام الهي و سعادت آور محروم نفرموده است.

مکتب فقه اسلام نسبت به ديگر نظامهاي حقوقي جهان از امتيازها و بر جستگيهاي بسياري بر خورداراست که از آن جمله مي توان ژرفا، گستردگي، ضمانت اجرا، فراگيري، جامع و عقلاني بودن را برشمرد. اين ويژگيها مکتب اسلام را نظام حقوقي پيشرو، مترقي و تکامل يافته اي ساخته است. رسالت فقه، ادارة زندگي فردي و اجتماعي انسان ها و هدايت آنان به حيات معقول و انساني است و به گفتة امام خميني(ره) « فقه تئوري و اقعي و کامل ادارة انسان و اجتماع ازگهواره تاگوراست.»[1]

بي گمان در عصر حاضر توانا سازي فقه در روش استنباط براي پاسخگوئي به نيازها و پرسشهاي جديدي که برخواسته از زندگي پيچيده همراه با صنعت و توسعه است، اولويت دارد؛ همان گونه که فقه با زحمتهاي توان فرساي فقهاي گذشته و با بهره گيري ازکتاب خدا و سنت رسول الله (ص) غناي چشمگيري يافته است. براي تحقق اين رسالت خطير و مهم لازم است افزون بر آنچه هم اکنون در اجتهاد بکارگرفته مي شود، تمامي عوامل و عناصر مؤثر و کارامد نيز مورد توجه قرار گيرند. قواعد فقهي از جمله اين عوامل شمرده مي شوند که بايد با نگاهي نو، از زواياي گوناگون مورد بحث قرار گيرند. اين امر مي تواند بر غناي شيوه استنباط احکام بيافزايد و فقه را در عرصه هاي گوناگون و استنباط حکم شرعيِ مسائل نوپيدا کارامدتر سازد.

امامان پاک و گرامي ما «درود و سلام بي پايان خداي متعال بر آنان باد » براي اينکه شيعيان در همه زمان ها حتي درعصرغيبتِ حضرت ولي عصر(عج الله تعالي فرجه الشريف) بتوانند به احکام نوراني اسلام دسترسي داشته باشند، باب اجتهاد را به روي آنان گشودند و به شيعيان خويش امر مي فرمودند در اصولي که از طرف اهل بيت به آنان مي رسد تفکر کنند و احکام شرعي  فرعي خود را از آن اصول استنباط نمايند[2]

اهميت تحقيق(ضرورت مطالعاتي)

چنان که در تعريف قواعد فقهي خواهد آمد، قاعده فقهي همانند قاعده اصولي در کبراي استنباط مسائل شرعي قرار مي گيرد و از آن مي توان احکام حوادث بسياري را استخراج نمود.

از سوي ديگر قواعد فقهي يکي از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جديد است. با اين همه، قواعد فقهي جايگاه اصلي خود را در نظام آموزشي و پژوهشي ما پيدا نکرده است. براين اساس تاکيد بر اهتمام بيشتر به قواعد فقهي در حوزه هاي علميه و دانشکده هاي مربوطه به جا و لازم به نظر مي آيد. ما در راستاي اين مهم، به بررسي قاعدة فقهی «العقودتابعة للقصود» البته با اين ويژگي که، هم از منظر فقه اهل تسنن و هم از ديدگاه فقهای شيعه تتبع خواهيم داشت، می پردازيم.

اهداف تحقيق (غايت مطالعاتي)

اهداف مورد  توجه در اين پايان نامه عبارت اند از :

الف) اهداف نظري

1 – تعيين چگونگي تبعيت عقد از قصد.

2 – تبيين حدود و فراگيري قاعدة مورد بحث از ديدگاه فقه اماميه و عامه.

3 – توجيه استثنائات و موارد نقض قاعده.

ب) اهداف کار بردي:

1 – استفادة دانشجويان و دانش پژوهان حوزه هاي علميه و دانشکده هاي حقوق .

2- استفاده از آن در تدوين کتاب درسي ويژة قواعد فقه .

3 – استفاده قضات، و کلاي دادگستري در موارد ابهام و ترديد در قراردادهاي منعقد شده.

4- استفاده از آن در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب يا اصلاح قوانين مورد نياز.

سؤالات  تحقيق

سؤال اصلي تحقيق آن است که :

مقصود از قاعده «العقود تابعة للقصود» چيست، و در احکام فقهي و حقوقي چه نقشي دارد؟

اما سؤال هاي فرعي تحقيق چنين است :

1 – منظور از قصد چيست ؟

2 – منظور از تبعيت چيست ؟

3 – دليل اثبات اين قاعده چيست ؟

4 – شمول قاعدة مورد بحث کجاست ؟

5 – آيا نقض هاي وارد شده بر شمول قاعده، قابل پاسخ است ؟

فرضيه ها

فرضيه هايي که براي اثبات يا رد آن ها اين رساله نگارش يافته است عبارت اند از :

1 – مراد از قصد، ارادة لفظ و معناست.

2 – منظور از تبعيت، تبعيت در وجود وعدم است.

3 – معناي قاعده اين است که هرگاه قصد، وجود پيدا کند، عقد هم موجود مي شود و اگر قصد و جود نداشته باشد عقد هم وجود نخواهد يافت.

4– دليل اثبات اين قاعده، منطوقاً و مفهوماً، روايات، اجماع، اصالة الفساد ، تدبر در مفهوم عقد و بناي عقلا و….. است.

5 – اين قاعده، قراردادهاي مستحدث و ايقاعات را نيز شامل مي شود.

6 – موارد نقض اين قاعده ، قابل توجيه  است.

  سابقه و پيشينه تحقيق(تاريخچه مطالعاتي)

فقهاي شيعي طبق سفارش هاي معصومين(ع)، راه غور و تفکر در علوم و احاديث اهل بيت (ع) را در پيش گرفتند و علمي را تحت عنوان فقه به وجود آوردند تا بتوانند «رد الفروع علي الاصول» را عملی سازد در ابتدا امر فقيه و مجتهد شدن مقدمات چنداني لازم نداشت اما بر اثر گذشت زمان، افزايش نيازهاي هر عصر و توسعه و تخصصي شدن علوم اسلامي، کار اجتهاد را مشکل مي ساخت و پاسخ به مسائل مستحدث، پرداختن به مقدمات بيشتري را براي مجتهدين ضروري مي نمود. بنابراين علوم ديگري مانند اصول فقه، رجال، درايه و…پديد آمد. از جمله اين علوم، دانش قواعد فقهي است. قواعد فقهي به عنوان ابزار فقيه براي اجتهاد، اگر چه تحت اين عنوان تاسده هاي اخير چندان مطرح نبوده است؛ فقهاي بزرگوار ما از قرن ها قبل در مباحث شان به طور غير مستقل به قواعد فقهي اشاره داشته اند. تا اين که اين قواعد، به طور مستقل کتاب هايي را به خود اختصاص داد و فقيهان دريافتند که بايد به گونه اي استقلالي و نه تبعي و استطرادي به آن بپردازند؛ زيرا اکنون روشن شده است که يکي از مهم ترين علومي که يک فقيه بايد براي اجتهاد بر آن اشراف داشته باشد، علم شريف قواعد فقهي است؛ زيرا اين قواعد ابزار کار آمدي براي رسيدن به احکام بسياري، در سراسر فقه است و فروع متعددي با بحث از قواعد فقهي منقّح و روشن مي گردد.[3]

هر چند فقه اسلامي درياي بي کران تحقيق و تتبّع است و در آن هزاران کتاب نوشته شده و نيز علم اصول فقه در کنار آن با ذخايري از صدها کتاب و رساله منبعي غني و وسيع است؛ ولي در خصوص «قواعدفقه» کتاب و رسالة چنداني تحرير نيافته است. اين قواعد به صورت پراکنده در طي مباحث فقهي و اصولي در لابه لاي کتاب هاي قطور اين دو رشتة علمي، مورد بحث قرار گرفته است.[4]

لازم است يادآوري شود که اهل سنت در تدوين قواعد فقهي از شيعه جلوتر بوده اند اولين کسي که از اهل سنت، قواعد فقهي را گرد آوري کرد ابوطاهر دبّاس حنفی (متوفاي340ق) بود[5]

روش تحقيق (شيوه مطالعاتي)

با عنايت به مطالبي که در اهميت و اهداف تحقيق ذکرشد، مي توان گفت که نوع تحقيق صرفاً بنيادي، توسعه اي و توصيفي نبوده و لذا جنبه­ي کار بردي دارد. در پژوهش پيش رو غالب مطالب به صورت کتابخانه اي تهيه شده است. به عبارت ديگر، شيوة کارمبتني بر مطالعة کتب، تحقيق، فيش برداري و گردآوری مطالب، تجزيه و تحليل، مستند کردن، عنوان بندي، دسته بندي و در نهايت تدوين مي باشد. درضمن همان طور که از عنوان پايان نامه مشخّص است، روش و مبناي کار مبتني بر مسئله پژوهي بوده است.

محدوده و قلمرو تحقيق(گستره مطالعاتي)

به رقم گستردگي فقه و قواعد فقهي اين رساله با روي کرد بررسي تطبيقي بين نظرات فقهاي اماميه و اهل سنت به قاعدة «العقود تابعة للقصود» پرداخته و از اين حيث که فقط به مباحث قواعد فقهي پرداخته آنرا يک پژوهش درون رشته اي مي يابيم اما از اين جهت که به نظرات فقهاي اماميه و عامه در اين خصوص پرداخته است آن را يک پژوهش تطبيقي مي ناميم.

 سازماندهي تحقيق

آنچه در اين پايان نامه بيشتر به آن توجه شده است؛ تحليل مفهوم قاعده به ويژه معناي «قصد » و چگونگي تبعيت عقد از آن و توجيه نقض هاي وارد شده به قاعدة «العقودتابعة للقصود» است. ليکن شايسته است نخست به بيان تعريف قاعده فقهي و تفاوت آن با مسألة فقهي و مسألة اصولي و ذکرتاريخچة قواعد فقهي و سير تحول و نگارش کتب آن بپردازيم و سپس به تشريح معناي لغوي و اصطلاحي برخي واژه هاي بکار رفته در اين پايان نامه اقدام کنيم و آن گاه به سراغ  مفردات و الفاظ قاعدة مورد بحث رفته و معاني لغوي و اصطلاحي مفردات آن را روشن کنيم و رأي و نظر فقهاي عامه و فقهاي عظام شيعه و صاحب نظران را در مورد مفاد و مفهوم اين قاعده متذکرشويم؛ سپس به ادلة اثبات قاعده پرداخته و ضمن مثال هايي به موارد نقض و استثنائات قاعده مورد بحث اشاره مي کنيم و تلاش خواهيم کرد تا توجيهات  قابل قبولي با استناد به کلام بزرگان ارائه دهيم در پايان اشاره اي به برخي قراردادهاي مستحدث و بي نام امروزي خواهيم داشت و چگونگي تبعيت اين قراردادها از قصد طرفين عقد را بررسي مي کنيم.

بنابر اين ما در پنج فصل مطالب فوق را ارائه خواهيم نمود؛ در فصل اول به بيان چگونگي شکل گيري دانش قواعد فقه پرداخته و برخي اصطلاحات به کار رفته در اين پايان نامه و معناي لغوي و اصطلاحي مفرداتِ قاعده «العقودتابعة للقصود» را تبيين ميکنيم.

در فصل دوم، رأ ي و نظرفقها ي گرامي و صاحب نظران محترم در مورد مفاد و ادلّة اثبات قاعده مذکور و گسترة شمول آن را مطرح مي کنيم .

در فصل سوم اين نوشتار، استثنا ئات و موارد نقض اين قاعده را برشمرده و به توجيه آن ها مي پردازيم .

در فصل چهارم، به کاربرد اين قاعده در مسائل مستحدث و قراردادهاي بي نام و نشان امروزي توجه خواهيم کرد .

و در فصل پنجم به جمع بندي و ارائه خلاصه مطالب فصل هاي قبل خواهيم پرداخت .

فصل اول:  تعاريف وکليات

طرح بحث

با توجه به اين که هدف اين نوشتار بررسي قاعده فقهي «العقود تابعة للقصود » از منظر فقها شعه و اهل تسنن است ، مناسب است پيش از آن ، به بررسي کلياتي در زمينه قواعد فقهي بپردازيم. در اين فصل ابتدا معناي اصطلاحي قاعده  فقهي را بيان کرده  و به تفاوت هاي آن با  مسأ لة  فقهي ومسأ لة اصولي مي پردازيم و اقسام قواعد فقهي را تشريح مي کنيم؛ آن گاه سير تاريخي پيدايش و تدوين قواعد فقه را ملاحظه خواهيم کرد؛ سپس معناي برخي از اصطلاحاتي که در اين پايان نامه به کار برده شده است، تبيين مي شود. بعد از آن به بيان معناي لغوي و اصطلاحي مفردات قاعده مورد بحث پرداخته و نظرات برخي از فقها بزگوار شعه و اهل تسنن را در اين باره متذکر مي شويم و در پايان به جمع بندي و نتيجه گيري از مباحث مطرح شده توجه خواهيم کرد.

-1-1- تعريف قاعدة فقهی

قواعد فقهي از جاي گاه بلندي در پژوهشها و بحث هاي فقهي برخوردارند. به جا است به عنوان پيش درآمدي براي آن فصل در اين زمينه، مختصري به بررسي کليات قواعد فقه بپردازيم.

1-1-1-1- معناي لغوي قاعده

«قاعده» در لغت به معناي اساس و ريشه است و به اين تناسب، ستون هاي خانه را «قواعد» ميگويند. خداوند در قرآن کريم مي فرمايد: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم؛[6]و آن هنگامي که ابراهيم و اسماعيل بنيان هاي خانه [خدا] را بر مي افراشتند [گفتند] پروردگارا [اين کار را] از ما بپذير، همانا تو شنوا و دانا هستي. و طريحي در «مجمع البحرين» مي نويسد “القواعد جمع القاعدة و هي الاساس لِما فوقه”؛[7]قواعد جمع قاعده به معناي بنيان و پايه براي چيزي است که در بالاي آن قرار دارد.

قاعده علاوه بر آن که در امور مادي مانند بنيان هاي ساختمان به کار گرفته شده، در برخي امور معنوي نيز که جنبه اساسي و زير بنايي دارد، استعمال شده است؛ مانند قواعد اخلاقي، قواعد اسلامي و قواعد علمي. به طور کلي به مسائل بنيادي هر علمي که حکم بسياري از مسائل ديگر به آن ها توقف دارد، قواعد آن علم گويند.

نک: روح الله، موسوی{ امام خميني(ره)}صحيفه نور، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ اول، ج21، ص98

1 : عن ابي عبدالله عليه السلام قال: انما علينا ان نلقي اليکم الاصول وعليکم ان تفرعوا؛ برما لازم است که اصول رابرشما ارائه کنيم و وظيفه شما آن است که فروع را ازآن اصول به دست آوريد.-

– عن الرضا عليه السلام قال: علينا القاء الاصول اليکم وعليکم التفرّع؛ وظيفة ما بيان اصول براي شماست وبرعهدة شما است که ازآن اصول، فروع را به چنگ آوريد. محمد باقرمجلسي، بحارالانوارج2، چاپ چهارم، انتشارات دارالکتب اسلاميه، تهران،1362ش، ص245حديث 53 و54

 

1.نک: ناصرمکارم شيرازي، القواعدالفقهيه، چاپ دوم، قم، انتشارات مدرسة الامام امير المؤمنين (ع)1410ق، ج 1 ص11.

1 .نک: ابوالحسن محمدي ،قواعد فقه، چاپ چها رم، تهران، نشردادگستر، 1379ش،ص10

نک: مرکزمطالعات وتحقيقات اسلامي قم، پژوهشکده فقه و حقوق، ماخذ شناسي قواعد فقهي، چاپ اول، قم، مرکز مطالعات وتحقيقات اسلامي دفتر تبليغات اسلا مي، 1379ش، ص25.

1. نک: بقره (2) آيه 127.2)

فخر الدين طريحي،مجمع البحرين،چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه بعثت ،1415ق، 3، 1297

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي مشارکت اهل سنت درامرصدقه دادن
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
 • پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122