پايان نامه بررسي قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ايران و مقايسه‌ي تطبيقي آن با کنوانسيون ژنو 1930

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ايران و مقايسه‌ي تطبيقي آن با کنوانسيون ژنو 1930 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ايران و مقايسه‌ي تطبيقي آن با کنوانسيون ژنو 1930 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
مقدمه:    2
بیان مساله:    4
اهمیّت و اهداف انجام تحقیق:    6
اهداف کاربردی:    7
سوالات تحقیق:    7
فرضیه‌های تحقیق:    7
تعریف اصطلاحات:    8
فصل اوّل: کلیّات
1_1_شناخت اسناد و اقسام آن:    9
1_1_1_مفهوم اسناد (سند):    9
1_1_2_اقسام سند:    10
1_1_2_الف:اسناد در قانون مدنی:    10
1_1_2_ب_اسناد تجاری:    11
1_2_مفهوم و ماهیت کنوانسیون ژنو:    13
1_2_1_پیشینه‌ی تاریخی کنوانسون ژنو:    13
1_2_2_ضرورت برگزاری کنوانسیون ژنو:    14
1_1_2_الف_بررسی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو:    16
الف:بررسی چگونگی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو:    16
ب: ایران و کنوانسیون ژنو:    18
1_3_بررسی تعارض قوانین و ضرورت انجام تحقیق:    20
1_3_1_بررسی تعارض قوانین:    20
1_3_2_لزوم بررسی تعارض قوانین:    21
فصل دوّم:حصول تعارض قوانین و قواعد حل آن
2_1_چگونگی ایجاد تعارض قوانین:    24
2_1_1_شرط ایجاد تعارض بین قوانین:    24
2_1_2_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری:    26
2_2_قواعد حل تعارض قوانین:    27
2_2_1_معرفی قواعد حل تعارض قوانین:    28
2_2_2_قواعد مادی:    31
2_2_3_مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین:    31
2_3_جلوه‌های ایجاد تعارض قوانین:    33
2_3_1_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی:    34
2_3_1_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی:    34
2_3_1_ب_شرایط ماهوی:    38
2-3-2- قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی:    47
2_3_2_1_اصل وابستگی امضاها    47
2_3_2_2_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها:    51
2_3_2_3_مرور زمان تعهدات براتی:    52
2_3_2_4_قبولی برات و سفته:    53
2_3_2_4_الف:قبولی برات و تعهد براتکش:    55
2_3_2_4_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس:    55
2_3_2_4_ج_قبولی برات و ضمانت آن:    56
2_3_3_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی:    56
2_3_3_1_محّل برات:    56
2_3_3_1_الف:وجود محّل برات:    57
2_3_3_1_ب:انتقال محّل برات:    58
2_3_3_2_پرداخت وجه برات:    60
2_3_3_2_الف:تصریح جهت پرداخت:    61
2_3_3_2_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات:    62
2_3_3_3_تعهد براتگیر:    63
2_3_3_4_نوع پول پرداخت:    63
2_3_4_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری:    64
2_3_4_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات:    64
فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری
3_1_ایجاد قواعد تعارض قوانین:    72
3_1_1_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم:    73
3_1_2_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران:    76
3_2_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن:    77
3_2_1_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری:    77
3_2_2_قانون حاکم بر اعتبار اسناد:    79
3_2_2_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری:    79
3_2_2_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری:    80
3_3_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری:    83
3_3_1_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین    83
3_3_2_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند:    84
3_3_3_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم:    84
3_4_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد:    85
3_4_1_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری:    87
3_4_2_قانون حاکم بر اهلیّت:    89
3_4_3_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته:    92
3_4_4_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات:    94
3_4_5_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری:    95
3_4_6_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین:    96
نتیجه گیری:    99
منابع و مآخذ:    101
چکیده انگلیسی    106

منابع و مآخذ:

الف: کتب فارسی:

اخلاقی ب. 1373. جزوه‌ی حقوق تجارت(3). تهران:انتشارات دانشگده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

اسکینی ر. 1373. حقوق تجارت(برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). تهران: سازمان مطالعه و تدوین مبحث علوم انسانی دانشگاهها.

اسکینی ر. 1373. حقوق تجارت تطبیقی. چاپ اول. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

اسکینی ر. 1374. حقوق تجارت(برات، سفته،قبض انبار،اسناد رد وجه حامل و چک). چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت.

اسکینی ر. 1385. حقوق تجارت(برات،سفته،چک). چاپ دهم. تهران: انتشارات سمت.

اشمیتوف کلایوام. 1378.  حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه اخلاقی ب، امّام ف، سید اسبق یمینی م، باقری م، طیبی فرد ا، همت دوست ا، جلد دوّم. تهران: انتشارات سمت.

اعظمی زنگنه ع. 1351. حقوق بازرگانی. چاپ چهارم. تهران.

اعظمی زنگنه ع. 1364. . حقوق بازرگانی به اهتمام محراب امینیان. چاپ سوم. تهران.

الماسی ن. 67_1366. حقوق بین‌الملل خصوصی، جزوه‌ی پلی کپی شده‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.  فصل دوّم، ص 72 به بعد.

الماسی ن. 1384. حقوق بین‌الملل خصوصی. جلد 3. تهران: نشر میزان.

الماسی ن. تعارض قوانین. چاپ هشتم. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

امّامی ح. 1347. حقوق مدنی. جلد 1. تهران: انتشارات اسلامیه.

امّامی ح. 1353. حقوق مدنی. جلد 5. تهران: انتشارات اسلامیه.

جعفری لنگرودی م. 1376. دایرة‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1. چاپ اول.  تهران: بنیاد راستاد.

جعفری لنگرودی م. 1384. ترمینولوژی حقوق. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات گنج دانش.

حسنی ح. 1385. حقوق تجارت مستمل بر کلیه‌ی مباحث. تهران: نشر میزان.

خزاعی ح. 1385. حقوق تجارت(شرکتهای تجاری) جلد 1. چاپ چهارم. تهران: نشر میزان.

خزاعی ح. 1385. حقوق تجارت(شرکتهای تجاری) جلد 2. چاپ چهارم. تهران: نشر میزان.

خزاعی ح. 1385. حقوق تجارت(شرکتهای تجاری) جلد 3، چاپ چهرام. تهران: نشر میزان.

خزاعی ح. 1386. حقوق تجارت بین‌المللی(بیع بین‌المللی) جلد 5. تهران: نشر میزان.

خلعتبری ا. 1316. حقوق بین الملل خصوصی. تهران: چاپخانه‌ی روشنایی.

ستوده تهرانی ح. 1374. حقوق تجارت جلد 3، تهران: نشر دادگستر.

سلجوقی م. 1370. حقوق بین‌الملل خصوصی جلد1. تهران: انتشارات دفتر خدمات حقوق بین‌المللی.

سلجوقی م. 1387. بایسته‌های حقوق بین‌المللی2_1 جلد 7. تهران: نشر میزان.

شاپیرا ژان. 1371. حقوق بین‌الملل بازرگانی. ترجمه اسکینی ر. چاپ اول.  تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

صادقیان ا. 1340. مطالعه تطبیقی راجع به برات و محّل آن. چاپ حیدری.

صقری م. 1387. حقوق بازرگانی اسناد جلد 3. تهران: شرکت سهامی انتشار.

عامری ج. 1351.  حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ دوم.  تهران.

عرفانی م. 1365. حقوق تجارت جلد دوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

عرفانی م. 1372. حقوق تجارت بین‌المللی(برات و سفته بین‌المللی و چک به انضمام ترجمه‌ی کنوانسیون 9 دسامبر 1988). چاپ اول.  تهران: مؤسسه‌ی انتشارات جهاد دانشگاهی.

عرفانی م. 1372. حقوق تجارت بین‌الملل جلد 1. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

فتحی پور ع. 1364.  قواعد عمومی قراردادها جلد 1. تهران: انتشارات بهنشر.

کاتبی ح. 1364. حقوق تجارت. چاپ دوّم. تهران: انتشارات کتاب فرزان.

کاتوزیان ن. 1383.  مقدمه علم حقوق. چاپ سی و هشتم.  تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ن. 1385. قانون مدنی در نظم کنونی. چاپ سیزدهم.  تهران: نشر میزان.

کیائی ک. 1350. حقوق بازرگانی جلد 1. چاپ دوم.  تهران.

مجتبی اشرفی غ. 1367. مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی. تهران: کتابخانه گنج دانش.

معظّمی ع. 1332. حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران: چاپخانه نقش جهان.

مؤمنی ف. 67_1366. جزوه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

نبوی ع. 1374. اصول حسابداری جلد اوّل. تهران: انتشارات کتابخانه فروردین.

نصیری م. 1352. حقوق تجرات بین‌الملل. تهران: چاپ پیکان.

نصیری م. 1365. مقدمه بر اسناد بازرگانی. جزوه‌ی پلی کپی شده‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

نصیری م. 1350. حقوق تجارت بین‌الملل خصوصی. تهران: چاپخانه‌ی بانک ملّی ایران.

نصیری م. 1370. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ اول.  تهران: انتشارات آگاه.

هاشمی م. 1372.  حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

قانون تجارت ایران مصوب 1311 و لایحه‌ی قانون اصلاح قسمتی از قانون تجرات مصوب 1347

قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی مصوب 11 آبان 1372

_____، 1351. قانون حاکم بر قراردادها(جزوه‌ی درسی). دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران.

ب)مقالات و اسناد علمی:

اخلاقی ب. 1369. اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل، مجله‌ی حقوقی دفتر خدمات حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ی 17_12.

خزاعی ح. 1388. ایرادات در اسناد تجاری، مجله دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره‌ی 39.

پروین ف. 1381.  تعارض قوانین در اسناد تجاری بین‌المللی، نشریه حقوق پژوهش حقوق و سیاسیت، شماره 7.

____. 1369. اسناد بین‌المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران، شماره 13.

الماسی ن. تعارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض، مجله کانون وکلاء، شماره 149 و 148

الماسی ن ، حسین زاده م. 1389.  ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 16.

اخلاقی ب. اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل دیدگاه های کنوانسیون ژنو 1930، مجله حقوقی، شماره 12

ــــــ،”ارزیابی پیش نویس ضمیمه اوّل کنوانسیون برات و سفته بین‌الملل”، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 12

چکیده:

بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.

توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند. استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود.

روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست 1930 ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.

کلمات کلیدی:تعارض قوانین_برات_سفته_کنوانسیون ژنو

مقدمه:

بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع ‌می‌باشد که لازمه‌ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می‌باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می‌رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده‌تر و سازمانی‌تر شده است.

تجارت و امور مربوط به آن به لحاظ احتیاج انسان به ادامه‌ی حیات، بی‌شک یکی از امکان‌ناپذیرترین امور بشر در عصر کنونی و بی‌اغراق در قدیم‌الایام نیز می‌باشد.

در طول دوران و با گذشت زمان در پی یاری رساندن به تجّار و افرادی از این قبیل با عناوین مختلف، اسنادی ابداع و به کار گرفته شده است با هدف سهولت نقل و انتقال پول، ایجاد اعتبار، امنیت انتقال و… که بی‌شک این اسناد دارای قوانین و مقررّات سازمان‌دهی شده‌ی خود می‌باشند. این مقررّات در واقع جزء حقوق داخلی هر کشور می‌باشد.

امّا از آن‌جایی که بشر همواره در پی گسترش روابط اجتماعی و تجاری در این گیتی پهناور می‌باشد، ناخودآگاه در پی این تعاملات، مقررّات در هم آمیخته و اگر قوانین کشورها یکسان نباشد، باعث بروز مشکلاتی برای افراد خواهد شد.

این جهانی شدن حقوق تجارت داخلی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد به طوری که گاهی قانونگذار داخلی ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین‌المللی است.

حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین‌المللی توجّه نکند. در حقوق تجارت مخصوصاٌ تجارت بین‌المللی، عهدنامه‌های دو جانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزون است. در عصر حاضر روابط بین‌المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله‌ی جهانی شدن است. بنابراین، این موضوع در زمینه‌ی تجارت بین‌المللی و استفاده و گسترش گردش اسناد تجاری به جهت اختلافات در قوانین و مقررّات داخلی کشورهای طرفین معامله باعث بروز تعارضاتی شده است که حقوق هر یک از طرفین و گاهی دولت‌ها را درگیر می‌کند.

با توجّه به تاریخچه‌ی قانون تجارت کشورمان که در 13 اردیبهشت 1311 به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و بیش از هشتاد سال است که بر تجارت ایران حکومت می‌نماید، این قانون در بعضی از موضوعات مانند چک، شرکت تعاونی اصلاح و در بعضی از موضوعات مانند برات و سفته و شرکت تضامنی و اسناد در وجه حامل و غیره همچنان دست نخورده باقی مانده است.

در زمینه‌ی بین‌المللی و در برابر تعارضات قوانین گرچه منابع کمکی خارج از قانون برای این مقررّات وجود دارد، از جمله عهدنامه‌های بین‌المللی و رویه‌ی قضایی، امّا کشور ما نیز جدا از این مشکل نبوده و به رغم پاره‌ای از مسایل به کنوانسیون ژنو نپیوسته است.

از آن‌جایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته است و چند کتبی که به تعارض قوانین پرداخته‌اند تنها بخشی از مبحث را به این مهم اختصاص داده‌اند و با توجّه به این‌که با عدم پیوستن ایران به کنوانسون ژنو(1930 در مورد برات و سفته)، مشکلات جامعه‌ی تجاری ما با مشکلاتی بیش از سایر کشورها مواجهه است، بنابراین، موضوع پایان نامه‌ی خود را با موضوع «بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو 1930» برگزیده‌ام تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه‌ی راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات و نارسائی‌هایی که در جامعه، به خصوص جامعه‌ی تجاری و محاکم دادگستری و سایر سازمآن‌ها در زمینه‌ی موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

بیان مساله:

هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه‌ی حاصل از اعمال حقوقی یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه‌ی حاصل از اعمال قانون کشور دیگری در همان مورد، متفاوت باشد تعارض قوانین بوجود آمده است.

در واقع تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک مساله‌ی حقوقی لااقل به دو کشور مربوط باشد. به عبارت دیگر، یک عامل خارجی حتما باید وجود داشته باشد و در اثر وجود عامل خارجی، دو قانون مطرح گردد.

امّا برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظام‌های حقوقی که در موضوع بین‌المللی دخالت دارند اختلافی وجود داشته باشد، زیرا هرگاه قوانین و مقررّات دو کشور در مساله‌ی مورد بحث یکسان باشد هرگز مساله‌ی تعارض مطرح نمی‌شود.

بنابراین، علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. همین که یک عامل خاجی در یک رابطه‌ی حقوقی دخالت داشته باشد با مسئله‌ی تعارض قوانین مواجهه خواهیم شد.

در هر کشوری برای حل چنین تعارضاتی قواعدی اندیشیده شده است. در واقع قواعد حل تعارض، قواعدی است که تنها به همین قانونی که باید بر موضوع معین حکومت کند، اکتفا می‌کند و مساله مطروحه را مستقیماٌ حل نمی‌کند. برای مثال در ماده 968 قانون مدنی ایران:”تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محّل وقوع عقد است مگر این‌که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاٌ یا ضمناٌ تابع قانون دیگری قرار داده باشند.”

کشورها اصل سرزمینی بودن قوانین را شکسته‌اند و در  مواردی اجازه می‌دهند که قانون خارجی هم در سرزمین آن‌ها اجرا شود. در واقع قاعده حل تعارض، قانون ماهوی نیست قاعده‌ای است که به تعیین قانون حاکم بر موضوع می‌پردازد.

قواعد حل تعارض نیز از جمله قوانین موضوعه‌ی هر کشور هستند و به وسیله‌ی قوّه قانونگذاری وضع می‌شوند و مستقلاٌ به اجرا در می‌آیند و در کشورهای مختلف یکسان و یکنواخت نیستند.

مع‌الوصف چون این قواعد به شکلی با ماهیّت سایر دولت‌ها برخورد دارد، دولت‌ها ناگزیر با توافق صریح و عقد و قرارداد و یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین‌المللی خود را محدود می‌سازند.

امّا در مورد این‌که قواعد حل تعارض را با چه روش و معیاری برقرار می‌سازند، نظریه‌های واحدی وجود ندارد. برای مثال: در رابطه با شرایط تنظیم برات و سفته، در کشوری به اعتبار محّل صدور برات است و در کشوری دیگر به اعتبار محّل پرداخت.

قانونگذار نمی‌تواند دقیقاٌ برای هر موضوع، یک قاعده‌ی حل تعارض بیان کند، همان طوری که طبیعت قانون ایجاب می‌کند قاعده‌ی حل تعارض را در شکل کلّی بیان می‌دارد.

این قواعد در هر کشور وجود دارد و جزئی از حقوق بین‌الملل خصوصی آن کشور را تشکیل می‌دهد. امّا دخالت قواعد حل تعارض فقط یکی از مراحل حل مساله تعارض قوانین است و پس از آن‌که تعارض بین چند قانون بدین طریق حل گردید و قانون صلاحیت‌دار انتخاب شد، مرحله دخالت دسته‌ی دیگری از قواعد شروع می‌شود که دعوی را مستقیماٌ حل می‌کند.

قانون تجارت ایران در برخی مواد به حل تعارض در خصوص تعارضات برات اشاره کرده است.

با توجّه به عدم الحاق ایران به کنوانسیون ژنو 1930 که مورد برات و سفته و هماهنگ‌سازی قوانین و قواعد راجع به برات و سفته بین کشورهای امضاکننده‌ی این تعهد می‌باشد، برخی مشکلاتی در معاملاتی که یکی از این دو سند مورد معامله واقع شده‌اند، ایجاد می‌شود.

این مشکل تجّار و تمام کسانی را که برات و یا سفته‌ای را در معامه‌‌ای که دو یا چند کشور درگیر این معامله می‌شوند را دربرمی‌گیرد. برای مثال ممکن است شرایط شکلی یا قوانین مربوط به محّل صدور، محّل پرداخت و غیره به علّت تعارض قوانین با مشکل مواجهه گردد.

لازم به ذکر است لایحه‌ی اصلاح مقررّات در باب اسناد تجاری، تغییراتی آن‌چنان به خود ندیده است و بیشتر تغییرات در قالب وضع مواد جدید یا تغییر و اصلاح مواد قانون تجارت یا تکرار عین مواد، چیز دیگری ندیده است.

این لایحه سعی کرده است مشکلات اسناد تجاری را تا حدودی که قانون کشور اجازه می‌دهد رفع کند.

تنظیم کنندگان لایحه‌ی قانون تجارت به منظور هماهنگ‌سازی با سایر بخش‌های دنیا به کنوانسیون ژنو، نگاهی جدّی داشته‌اند. در این لایحه از ماده 172 به بعد به اسناد تجاری اشاره شده است. امّا همچنان تعارضاتی در باب برخی از مواد مربوط به برات و سفته بین قانون تجارت ایران و کنوانسیون ژنو دیده می‌شود.

همچنین با دقّت در این موضوع که دارنده‌ی این اسناد، به نوعی دارنده‌ی حق قانونی می‌باشد، عدم رفع این مشکل می‌تواند باعث عدم رسیدن دارنده به حق خویش شده و در سطح وسیع جامعه تجاری را با مشکلات حقوقی روبه‌رو گرداند.

با توجّه به عدم پیوستن ایران به کنوانسیون ژنو و لزوم تدوین یک قانون کامل در زمینه‌ی برات و سفته و وجود چالش‌هایی از این قبیل، برخی سوالات مطرح می‌شود که نیازمند بررسی است. از جمله این‌که تعارض قوانین چیست و قواعد حل تعارض قوانین کدامند؟

برات و سفته چیست و در قانون تجارت ایران و مقررّات کنوانسون ژنو چه جایگاهی دارد؟

آیا در خصوص این اسناد از نظر مفهوم و محتوا میان قانون تجارت ایران و مقررّات کنوانسیون ژنو همگرایی وجود دارد؟

چه ضمانت‌های پیشگیرانه حقوقی برای حمایت از دارنده‌ی آن وجود دارد؟

و آیا این ضمانت‌ها در بازگرداندن حقوق دارندگان آن تأثیری دارد؟

اهمیّت و اهداف انجام تحقیق:

مشکلات و مسایل متنوع جوامع کنونی ایجاب می‌کند که بر اساس و روال منطقی و روش یکسان حل وفصل گردد و تحت نظام خاصی درآید. همین امر سبب می‌شود که قوانین و مقررّات برای رفع آن معضلات بوجود آید.

در سطح بین‌الملل برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر، یک پیچیدگی خاص حقوقی می‌شود که آن‌را تعارض قوانین می‌گویند.

در واقع، هنگامی که یک مساله بین‌المللی مربوط به حقوق خصوصی مطرح می‌گردد و قبل از هر مطلب باید تشخیص دهیم که در مورد این مساله‌ی خاص باید رعایت گردد، قانون کدام یک از کشورهایی است که به طریقی در موضوع دخالت دارند؟

بررسی این موضوع و تفسیر قوانین ذی‌ربط و بررسی آن با مقررّات ژنو و تبیین وجوه مشترک و افتراق در مبانی، منابع، نتایج آن در این خصوص و بیان موضع مبتنی بر عقلانیت در این راستا، تأثیر به سزایی در رفع ابهام در تعارضات بین ایران و مقررّات کنوانسیون ژنو و همچنین کاهش عواقب ناشی از آن می‌تواند داشته باشد.

برای حمایت بیشتر از دارندگان حقوق این نوع اسناد و رفع هرچه بیشتر تعارضات و نکات مبهم در بین مقررّات، وضع قوانین خاصی برای حل این تعارضات بسیار ضرورت دارد.

در این راستا این تحقیق اهدافی چند را دنبال می‌کند از جمله اهداف کلی و اهداف کاربردی.

اهداف کلی این تحقیق عبارت‌اند از:

1_شناساندن برات و سفته در حقوق تجارت و مقررّات کنوانسیون ژنو

2_بررسی و نقد تعارضات ناشی از عدم الحاق ایران به کنوانسیون ژنو

3_کمک به کاهش مشکلات ناشی از تعارض قوانین در خصوص برات و سفته

اهداف کاربردی:

1_کمک به وکلا و کارشناسان حقوق بین‌الملل خصوصی

2_کمک به پژوهشگران و دانشجویان حقوق

3_ارائه‌ی متنی برای غنی سازی کتابخانه‌ها و استفاده‌ی اساتید و دانشجویان

که این اهداف  مورد استفاده در برخی قوا و سازمآن‌ها، از جمله:

قوّه‌ی قانونگذاری، دستگاه قضایی، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، سازمان بورس، بانک مرکزی و غیره می‌باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122