پايان نامه بررسي كهن الگوهاي داراب نامة طرسوسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي كهن  الگوهاي داراب  نامة طرسوسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 162 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي كهن  الگوهاي داراب  نامة طرسوسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اوّل:كلّيّات 3
1-1 شرح وبيان مسئله پژوهشي 4
1-2 ضرورت و اهميت موضوع تحقيق 5
1-3 اهداف تحقيق 5
1-4 كاربرد نتايج تحقيق 5
1-5 پيشينه علمي موضوع6
1-6 سؤال¬هاي تحقيق7
1-7 فرضيه¬هاي تحقيق 7
1-8 شرح روش تحقيق7

فصل دوم: طرسوسي، كهن¬الگو 8
2-1 ابوطاهرطرسوسي 9
2-1-1 زندگي 9
2- 1- 2 زادگاه10
2- 1- 3 قصه-گويان12
2- 1- 4 آثار ابوطاهر طرسوسي14
2- 1- 5 داراب-نامه16
2- 1- 5- 1 داستان¬هاي ايراني17
2- 1- 5- 2 داستان¬هاي يوناني و رومي19
2- 1- 5- 3 قصه¬هاي قرآني و ديني 21
2- 1- 5- 4 حوادث تاريخي نزديك به زمان مؤلف 22
2- 1- 5- 5 خلاصة داراب¬نامة طرسوسي 23
2-2 كهن الگو 30
2-2-1 مفاهيم مرتبط با كهن¬الگو 32
2- 2- 1-1كهن¬الگو و نماد33
2-2-1-2 موتيف و كهن-الگو34
2-2-1-3 پروتوتايپ و كهن-الگو35
2-2-3 تاريخچة كهن-الگو36
2-2-4 نقد كهن¬الگويي و اسطوره-شناختي38
2-2-5 انواع كهن-الگوها39
يادداشت¬هاي فصل دوم 40

فصل سوم:كهن¬الگوها در داراب¬نامه42
3-1كهن¬الگوي آفرينش43
3- 1-2 آفرينش جهان و انسان44
3- 1- 3 بي-مرگي47
3- 1- 3- 1 عمر طولاني47
3- 1- 3- 2 آسيب-ناپذيري47
3- 1- 3- 3 جاودانگي48
3- 1- 4 تقدّس-نمايي49
3- 1- 5 دوستي با حيوانات50
3- 1- 6 ساخت خانه51
3- 1- 7 پرواز53
3-2 كهن¬الگوي باروري 56
3- 2- 1 رابطة كهن¬الگوي باروري و قدرت جادويي شاه57
3-2-2 حرمت خون شاه60
3- 2- 3 حرمت ديدن شاه61
3- 2- 4- وظيفة باروري شاه و مرگ او62
3- 2- 5 رابطة باروري و رويين-تني64
3- 2- 6- برون-همسري64
3- 2- 7 مسابقه براي انتخاب همسر66
3- 2- 8 قرباني67
3- 2- 9 اجراي مراسم باروري69
3- 2- 10 پرستش نمادهاي باروري 70

3- 3 كهن¬الگوي قهرمان در داستان داراب73
3- 3- 1 مادر مثالي75
3- 3- 2 آنيما79
3- 3- 3 پير دانا83
3- 3- 4 سايه86
3- 3- 5 نقاب90
3- 3- 6 سفر قهرمان91
3- 3- 6- 1 عزيمت93
الف) دعوت به آغاز سفر 93
ب) ردّ دعوت93
ج) امداد غيبي94
د) عبور از نخستين آستان94
ه) شكم نهنگ94
3- 3- 6- 2 آيين تشرّف 95
الف) جادة آزمون95
ب) ملاقات با خدابانو97
ج) زن در نقش وسوسه-گر97
د) آشتي با پدر و خدايگان97
ه) بركت نهايي98

3- 3- 6- 3 بازگشت98
الف) امتناع از بازگشت98
ب) عبور از آستان بازگشت99
ج) ارباب دو جهان و رها در زندگي100
3- 4 كهن¬الگوي قهرمان در داستان اسكندر102
3- 4- 1 مادر مثالي104
3- 4- 2 آنيما107
3- 4- 3 پير خردمند112
3- 4- 4 سايه-ها118
3- 4- 5 نقاب126
3- 4- 6 سفر قهرمان126
3- 4- 6- 1 عزيمت127
الف) دعوت به آغاز سفر127
ب) ردّ دعوت128
ج) امداد غيبي128
د) عبور از نخستين آستان128
ه) شكم نهنگ128
3- 4- 6- 2- آيين تشرّف129
الف) جادة آزمون129

ب) ملاقات با خدابانو131
ج) زن در نقش وسوسه-گر131
د) آشتي با پدر131
ه) خدايگان132
و) بركت نهايي132
3- 4- 6- 3 بازگشت133
الف) امتناع از بازگشت133
ب) فرار جادويي134
ج) دست نجات از خارج134
د) ارباب دو جهان و رها در زندگي135
يادداشت¬هاي فصل سوم 136

نتيجه¬گيري139
فهرست منابع141

فهرست منابع

-ـــــــــ، قرآن، ترجمة مهدي الهي قمشه­اي، تهران: پيام آزادي، دوازدهم، 1387.

– ـــــــــ، اوستا: كهن­ترين سرودها و متن­هاي ايراني، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، تهران: مرواريد، ويرايش2، 2ج، دهم، 1385.

– ـــــــــ، کتاب مقدس(عهد عتيق و عهد جديد)،ترجمة ويليام گلن، هنری مرتن،  فاضل خان همدانی، تهران: اساطير، چ2، 1383 .

– ـــــــــ، مهابهارات، به كوشش و تصحيح محمدرضا جلالي ناييني و دكتر ن.س.شوكلا، ترجمة ميرغياث­الدين علي قزويني، تهران: اساطير، 4ج، 1385.

– آبرامز، ماير هوارد؛ فرهنگ­واره اصطلاحات ادبي، ترجمة سيامك بابايي، تهران: جنگل، جاودانه، 1386.

– آزاديان، شهرام، «دو تقسيم­بندي قديم از كرامات صوفيه»، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، بي­تا.

– آيدنلو، سجاد؛ «بررسي و تحليل چند رسم پهلواني در متون حماسي»، فصلنامة تخصصي پيك نور زبان و ادبيات فارسي، س1، ش1، 1389.

– ــــــــــــــــــ، «چند بن مايه و آيين مهم ازدواج در ادب حماسي ايران»، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد، س41، ش1، 1387.

– ابن بلخي، فارسنامه، تصحيح، گاي ليسترانج و رينولد نيكلسون، تهران: اساطير، 1385.

– اذكايي، پرويز، تاريخ­نگاران ايران(بخش يكم)، تهران: بنياد موقوفات دكتر افشار، 1373.

– اسدي توسي، ابونصر علي بن احمد،گرشاسب نامه، تصحيح حبيب يغمايي، تهران: دنياي كتاب، چ2، 1389.

–  اسماعيلي، حسين، مقدمه، نك: طرسوسي، ابوطاهر، ابومسلم­نامه.

–  اميدسالار، محمود، «اسكندر از هجوم تا جذب»، جستارهاي ادبي، ش174، 1390.

– ـــــــــــــــــــــ، «داراب­نامه طرسوسي»، دانشنامة زبان و ادب فارسي به سرپرستي اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 4ج، 1388.

–  اتوني، بهروز، «جادوي مانندي و پيوندي(خرافگي) و كاركرد آن­ها در اسطوره، آيين و ادب حماسي»، فصلنامة انديشه­هاي ادبي، س2، ش4، بي­تا.

–  ______، «جادو زيرساختي بنيادين در جهان­بيني اسطوره­اي»، فصلنامة كاوش­نامه، س12، ش22، 1390.

– اكرمي، ميرجليل؛ پاشايي، محمد، «بررسي تطبيقي، آركي­تايپ در حماسه­هاي گيلگمش و رستم»، علامه، س1، ش26، 1389.

– اسنودن، روت، خودآموز يونگ، ترجمة نورالدين رحمانيان، تهران: آشيان، دوم، 1388

– الياده، ميرچا، اسطوره، رؤيا، راز، ترجمة رؤيا منجم، تهران: علمي، سوم، 1382.

– ـــــــــــــــ، اسطورة بازگشت جاودانه، ترجمة بهمن سركاراتي، تهران: طهوري، 1384.

– ــــــــــــــ، چشم­اندازهاي اسطوره، ترجمة جلال ستاري، تهران: توس، دوم، 1386.

–  امامي، نصراللّه، مباني و روش­هاي نقد ادبي، تهران: جامي، 1377.

–  بايار، ژان پير، رمزپردازي آتش، ترجمة جلال ستاري، تهران: مركز، دوم، 1387.

–  براون، ادوارد، تاريخ ادبيات ايران(از فردوسي تا سعدي)، ترجمة غلامحسين صدري افشار، تهران: مرواريد، چهارم، 1368.

–  برونو، فرانکو، فرهنگ توصيفي اصطلاحات روانشناسي، ترجمة مهشيد ياسايي و فرزانة طاهري، تهران: طرح نو، 1370.

– بوكور، مونيك دو، رمزهاي زنده جان، ترجمة جلال ستاري، تهران: مركز، دوم، 1387.

–  بهار، محمّدتقي، سبك­شناسي، به كوشش سيد ابوطالب ميرعابديني، تهران: توس، 1380.

– بهار، مهرداد، اديان آسيايي، تهران: چشمه، پنجم، 1384.

– ـــــــــــ، از اسطوره تا تاريخ، گردآورنده ابوالقاسم اسماعيل­پور، تهران: چشمه، پنجم، 1386.

– ـــــــــــ، پژوهشي در اساطير ايران، تهران: آگه، ويرايش دوم، 1375.

– ـــــــــــ، جستاري چند در فرهنگ ايران، تهران: فكر روز، دوم، 1374.

– پالمر، مايكل، فرويد، يونگ و دين، ترجمة محمّد دهگان­پور و غلامرضا محمودي، تهران: رشد، 1388.

– پورداوود، ابراهيم،هرمزد نامه، تهران، مرواريد، 1380.

– پورنامداريان، تقي، رمز و داستان­هاي رمزي، تهران: علمي و فرهنگي، چهارم، 1375.

– تقوي، محمد؛ الهام دهقان، «موتيف چيست و چگونه شكل مي­گيرد»، نقد ادبي، س2، ش8، 1388.

– خالقي مطلق، جلال، «گردشي در گرشاسب­نامه»، ايران نامه، 1356.

– ـــــــــــــــــــــــ، گل­رنج­هاي كهن، تهران: مركز، 1372.

–  داد، سيما، فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران: مرواريد، چهارم، 1380.

–  دريابندري، نجف، افسانة اسطوره، تهران: كارنامه، 1379.

– دلاشو، مارگاريت لوفر، زبان رمزي افسانه­ها، ترجمة جلال ستاري، تهران: توس، دوم، 1386.

– دهخدا،علي اكبر، لغت نامه،تهران:  دانشگاه تهران، 15ج ،1377.

– ديكسون ـ كندي، مايك، دانشنامة اساطير يونان و روم، ترجمة رقيه بهزادي، تهران: طهوري، 1385.

–  رازي، عبدالجليل، النقض(بعض مثالب النواصب في نقض فضائح الروافض)، تحقيق از سيد جلال­الدين محدث ارموي، تهران: انجمن آثار ملي، 1358.

– رشنوزاده، بابك، «ابوطاهر طرسوسي»، دانشنامة ادب فارسي(ادب فارسي در آناتولي و بالكان) به سرپرستي حسن انوشه، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 6ج، 1383.

–  رضايي، مهدي، آفرينش و مرگ در اساطير، تهران: اساطير، 1383.

–  روتون، ك.ك، اسطوره، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل­پور، تهران: مركز، 1378.

– ذوالفقاري، محسن؛ الهام حدادي، «تصوير استعاري كهن­الگوي خورشيد در ناخودآگاه قومي خاقاني و نظامي»، ادبيات عرفاني و اسطوره­شناختي، س6، ش20، 1389.

– سجادي، سيد ضياءالدين، فرهنگ لغات و تعبيرات با شرح اعلام و مشكلات ديوان خاقاني، تهران: زوار، 1374.

– سبزيان­، سعيد؛ ميرجلال­الدين كزازي ، واژگان ادبيات و حوزه­هاي وابسته(فرهنگ نظريه و نقد ادبي)، تهران: مرواريد، 1388.

– ستاري، رضا، «داستان داراب در شاهنامه و داراب­نامه»، پژوهش­نامة علوم انساني، بي تا.

–  ستاري، جلال،رمز و مثل در روانكاوي، تهران: توس، 1366.

– سياسي، علي اكبر، نظريه­هاي شخصيت يا مكاتب روانشناسي، تهران: دانشگاه تهران، دهم، 1384.

– شميسا، سيروس،انواع ادبي، تهران: ميترا، ويرايش 4، چهارم، 1389.

– ـــــــــــــــــــ،بيان، تهران: ميترا، ويرايش4، 1390.

– ـــــــــــــــــــ، داستان يك روح، تهران: فردوس، سوم، 1376.

– شواليه، ژان؛ آلن گربران، فرهنگ نمادها، ترجمه و تحقيق سودابه فضائلي، تهران: جيحون، 5ج، 1388.

– صفا، ذبيح­اللّه، مقدمه، نك: طرسوسي، داراب­نامه.

– طبري، محمّد بن جرير، تاريخ طبري(تاريخ الرّسل و الملوك)، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: اساطير، 16ج، ششم، 1383.

– طرسوسي، ابوطاهر، ابومسلم­نامه، به كوشش حسين اسماعيلي،تهران: معين و قطره، 4ج، 1380.

– ــــــــــــــ، داراب­نامه، تصحيح و مقدمه ذبيح­اللّه صفا، تهران: نشر و ترجمة كتاب، 2ج، 1356.

– طغياني، اسحاق؛ اشرف خسروي، «تحليل روانكاوانة شخصيت سودابه و رودابه»، كاوش­نامه، س11، ش21، 1389.

– ــــــــــــــــ؛ قرباني، رحمان، «بازتاب اساطيري آب در شاهنامة فردوسي»،كهن­نامة ادب پارسي، س2، ش1، 1390.

– عباسلو، احسان، «نقد كهن­الگوگرايانه»، كتاب ماه ادبيات، ش68، 1391.

– عرفان­منش، يوسف، كوروش و بازيابي هويت ملي، تهران: فرهنگ مكتوب، دوم، 1389.

– علوي مقدم، مهيار؛ مريم ساساني، «فرآيند نقد اسطوره­اي در نقد و تحليل كهن­الگوي مرگ و تولد دوباره»، مطالعات ايراني، س7، ش14، 1387.

 

– فريزر، جيمز جورج، شاخة زرين(پژوهشي در جادو و دين)، ترجمة كاظم فيروزمند، تهران: آگاه، سوم، 1386.

– قائمي، فرزاد، «پيشينه و بنيادهاي نظري رويكرد نقد اسطوره­اي و زمينه و شيوة كاربرد آن در خوانش متون ادبي»، نقد ادبي، س 3، ش11 و 12، 1389.

– ـــــــــــــــــ، «تحليل اسطورة كيومرث در شاهنامة فردوسي و اساطير ايران بر مبناي نقد اسطوره­شناختي»، جستارهاي ادبي، ش176، 1391.

– قربان صباغ، محمودرضا، »بررسي ساختار هفت خان رستم: نقدي بر كهن­الگوي سفر قهرمان»، جستارهاي ادبي، س 46، ش180، 1392.

– كريمي، يوسف، روانشناسي شخصيت، تهران: نشر و ويرايش، دوازدهم، 1387.

– كزازي، ميرجلال­الدين، رؤيا، حماسه، اسطوره، تهران، مركز، 1385.

– كوپ، لارنس، اسطوره، ترجمة محمّد دهقاني، تهران، علمي و فرهنگي، 1384.

– كمپبل، جوزف، قهرمان هزار چهره، ترجمة شادي خسروپناه، مشهد: گل آفتاب، پنجم، 1392.

– كهنمويي­پور، ژاله؛ و ديگران، فرهنگ توصيفي نقد ادبي، تهران: دانشگاه تهران، 1381.

– كوياجي، جهانگير كوورچي، آيين­ها و افسانه­هاي ايران و چين باستان، ترجمة جليل دوستخواه، تهران: علمي و فرهنگي، سوم، 1379.

– گري، مارتين، فرهنگ اصطلاحات ادبي در زبان انگليسي، ترجمة منصوره شريف­زاده، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1382.

– گرين، ويلفرد و ديگران، مباني نقد ادبي، ترجمة فرزانه طاهري، تهران: نيلوفر، چهارم، 1387.

– ماديورو، رونالد.ج؛ جوزف.ب ويلرايت، «كهن­الگو و انگاره­هاي كهن­الگويي»، ترجمة بهزاد بركت، ارغنون، ش22، 1383.

– محجوب، محمدجعفر، ادبيات عاميانة ايران، به كوشش حسن ذوالفقاري، تهران: چشمه، 2ج، 1382.

– ـــــــــــــــــ، «سرگذشت حماسي ابومسلم خراساني»، ايران­نامه، ش2، س4، 1364.

– مصاحب، غلامحسين، دايره المعارف فارسی، تهران: اميرکبير، 2ج، سوم، 1383.

– مظفريان، فرزانه،«قهرمان­پردازي در قصه­هاي عاميانه»، بي­تا.

–  معين، محمّد، فرهنگ فارسي، تهران: اميركبير، بيست و دوم، 1385.

– منزوي، احمد، فهرست نسخه­هاي خطي فارسي، تهران: مؤسسة فرهنگي منطقه­اي، 1351.

– ــــــــــــــــ، فهرستواره كتاب­هاي فارسي، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1374.

– مورنو، آنتونيو،يونگ، خدايان و انسان مدرن، ترجمة داريوش مهرجويي، تهران، مركز، سوم، 1384.

– مول، ژول، ديباچة شاهنامه، ترجمة جهانگير افكاري، تهران: كتاب­هاي جيبي، 1369.

– مينوي، مجتبي، فردوسي و شعر او، تهران: دهخدا، دوم، 1354.

– نظامي گنجوي، الياس بن يوسف،اسكندر نامه(اقبال­نامه)، به تصحيح وحيد دستگردي و به كوشش سعيد حميديان، تهران: قطره، 1376.

– نيشابوري، ابراهيم ابن منصور، قصص­الانبياء، تصحيح حبيب يغمايي، تهران: بنگاه نشر و ترجمة كتاب، 1359.

– هال، جيمز، فرهنگ نگاره­اي نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمة رقيه بهزادي، تهران: فرهنگ معاصر، دوم، 1383.

– هانري، ويليام. ل، «آناهيتا و اسكندر»، ترجمة افسانة منفرد، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، 1382.

– هومر، اوديسه، ترجمة سعيد نفيسي، تهران: علمي و فرهنگي، دوم، 1378.

– ــــــــ، ايلياد، ترجمة سعيد نفيسي، تهران: علمي و فرهنگي، دوم، 1378.

– هينلز، جان راسل، شناخت اساطير ايران، ترجمة باجلان فرخي، تهران: اساطير، 1383.

– وارنر، ركس، دانشنامة اساطير جهان، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل­پور، تهران: اسطوره، سوم، 1387.

– وگلر، كريستوفر، ساختار اسطوره­اي در فيلم­نامه، ترجمة عباس اكبري، تهران: نيلوفر، 1386.

چكيده

نقد كهن­الگويي، از رويكرد­هاي نسبتاً جديد در زمينة نقد متون ادبي است كه از يافته­هاي علومي چون روانشناسي، مردم­شناسي و اسطوره­شناسي براي تحليل متن كمك مي­گيرد. شالودة اصلي اين نقد را كهن­الگو تشكيل مي­دهد. كهن­الگو اصطلاحي است كه يونگ براي آن بخش از ناخودآگاه روان كه مشتمل بر تجارب موروثي انسان­ كه در هر زمان و هر مكاني، به اشكال مشابه متجلي مي­شود، به كار برد. زمينة نمود كهن­الگو خواب­ها، اساطير، متون ادبي و نظاير آن است. داراب­نامه از متون ارزشمند حماسي در قرن ششم، روايت ابوطاهر طرسوسي از زندگي داراب فرزند بهمن و شرح حال اسكندر و بوران­دخت است. يكي از جنبه­هاي مهم اين اثر حضور پررنگ كهن­الگوهاست به گونه­اي كه بدون بررسي و نقد و تحليل اين امر، بخش مهمي از خلاقيت مؤلف مغفول خواهد ماند. پژوهش حاضر، بررسي كهن­الگوهاي اين اثر است. با توجه به روايي بودن داراب­نامه، برجسته­ترين كهن­الگوي اين اثر، كهن­الگوي سفر قهرمان است. در هر دو بخش كتاب تولّد، زندگي، سفر و ماجراهاي آن در شرح حال داراب و اسكندر، كمابيش بر كهن­الگوي جهاني سفر قهرمان منطبق است. داراب توسط پيك به سفر «دعوت» مي­شود و ابتدا در اجابت دعوت «تعلّل» مي­ورزد و سپس سفر را آغاز مي­كند. با فائق آمدن بر نگهبانان «آستان نخستين»، وارد «جادة آزمون» مي­شود و بر موانع آن غلبه مي­كند. سپس با «زن وسوسه­گر» مواجه مي­شود و سرانجام با «خدابانو» ازدواج مي­كند. وي در «آشتي با پدر» موفق عمل مي­كند و به «بركت نهايي» مي­رسد. اگرچه وي در ابتدا از بازگشت «امتناع» مي­كند، اما در نهايت به وطن باز مي­گردد و از نگهبانان «آستان بازگشت» عبور مي­كند و با غلبه بر مشكلات پيش رو، «ارباب دو جهان» مي­شود. اسكندر نيز اين مراحل را در زندگي خود تجربه مي­كند. مؤلف در ضمن كهن­الگوي سفر قهرمان، از مجموعه كهن­الگوهاي روانشناسيِ تحليلي از جمله آنيما، پيرِ دانا، مادرِ مثالي و سايه­ها بهره گرفته است. همچنين به موارد بسياري از كهن­الگوي آفرينش از جمله بازخواني آفرينش نخستين، ياد كردن از نخستين­ها، مقدس­نمايي، دوستي با حيوانات و ساخت شهرها  در داراب­نامه اشاره شده است. از ميان اين موارد، بازخواني آفرينش نخستين و مقدّس نمايي از بسامد بيشتري برخوردارند. همچنين در بخش كهن­الگوي باروري، بسياري از موارد اين كهن­الگو از جمله آيين­هاي باروري، پرستش نمادهاي باروري، قدرت جادويي شاه، وظيفة باروري شاه و قرباني استفاده شده است.

واژگان كليدي: ابوطاهر طرسوسي، داراب­نامه، كهن­الگو، باروري، آفرينش، سفر قهرمان.

مقدمه

در كنار نقد­هاي سنتي از جمله نقد تاريخي، نقد اخلاقي و… رويكرد­هاي نسبتاً جديدي در زمينة نقد متون رواج يافته است. يكي از اين شيوه­ها، نقد اسطوره­شناختي يا كهن­الگويي است كه در اين شيوه منتقد، كهن­الگوها و صور مثالي را در آثار ادبي تجزيه و تحليل مي­كند. نقد اسطوره­شناختي پيشينه­اي نزديك به يك قرن دارد، اما در ايران از عمر آن چندان نمی­گذرد.

اگرچه كهن­الگو با نام «كارل گوستاو يونگ» و روانشناسيِ تحليلي او شناخته شده است، اما علاوه بر او محققان و انديشمندانِ اسطوره­شناسي چون «فريزر»، «الياده» و «كمپبل» آرا و نظرات مختلفي را دربارة كهن­الگو ارائه كرده­اند. با اين حال، اغلب پژوهش­هاي انجام گرفته بر اساس نقد اسطوره­شناختي، بر كهن­الگوهاي روانشناختي چون آنيما، سايه، پير دانا و… متمركز شده است و يافتن مواردي كه به ساير كهن­الگوها از جمله كهن­الگوي باروري و كهن­الگوي آفرينش پرداخته باشد، اندكي دشوار است؛ زيرا گستردگي اشكال كهن­الگويي مانع استفاده از مجموعة كامل آنها در متون ادبي است. درواقع تحليل متني واحد بر مبناي تمام كهن­الگوهاي يادشده، همانند آنچه كه «كوپ» در كتاب اسطوره، يا «گرين» و همكارانش در كتاب مباني نقد ادبي انجام داده­اند در ادبيات فارسي اندك است.

از طرف ديگر،بررسي كهن­الگويي متون حجيمي چون شاهنامة فردوسي و داراب­نامة طرسوسي بر اساس مجموعة گستردة كهن­الگوها امري دشوار است، زيرا اين گونه آثار به دليل ساختار روايي و حماسي و قدمت زمان تأليف، از غني­ترين متوني هستند كه انواع كهن­الگو را در آن­ها مي­توان مشاهده كرد. همچنين اين آثار به دليل طولاني بودن داستان­ها و نيز آوردن روايات و  قصه­هاي متعدد و داشتن شخصيت­هاي گوناگون، اشكال زيادي از كهن­الگوها را در خود جاي داده­اند كه اشاره به تمامي آن­ها از عهدة پژوهشي واحد خارج است و در بررسي آن­ها، از ميان شمار زياد صور نوعي، غالباً به مهم­ترين و رايج­ترين كهن­الگوها پرداخته مي­شود. همين شيوه نيز در پژوهش حاضر به­ كار گرفته شده و كهن­الگوهاي پركاربرد و مرسوم مورد تحليل قرار گرفته است.

با توجه به اين­كه تقسيم­بندي­ها و آراء مختلفي در باب كهن­الگوها ارائه شده است، كهن­الگو­هاي داراب­نامة طرسوسي ذيل سه عنوان اصليِ كهن­الگوي آفرينش(بر اساس آراء الياده)، كهن­الگوي باروري(بر اساس نظرية فريزر) و كهن­الگوي قهرمان تدوين شده است. بخش سوم(كهن­الگوي قهرمان) از دو قسمت تشكيل شده است. ابتدا بر اساس الگوي قهرمان(نظرية اتو رنك) تولد و زندگي قهرمان تحليل شده است. سپس با كمك كهن­الگوهاي يونگ، دو شخصيت اصلي و ساير شخصيت­ها ذيل عناوين مادر مثالي، آنيما، پير دانا، سايه و نقاب مورد بررسي قرار گرفته­اند. در قسمت دوم بر اساس الگوي سفر قهرمانِ «جوزف كمپبل»، سفرهاي داراب و اسكندر تحليل و ميزان انطباق اين سفرها بر الگوي كمپبل نشان داده شده و موارد تغيير اين الگو در هر دو سفر بيان گرديده است. البته به دليل جدايي دو بخش داراب­نامه و طولاني بودن هر دو قسمت، داستان داراب و داستان اسكندر در بخش كهن­الگوي قهرمان به طور مجزا بررسي شده­اند.

همچنين در مواردي كه كليّت متن اجازة برداشت كهن­الگويي مي­داد،به نمادهاي مرتبط با كهن­الگو(تصاوير رايج كهن­الگويي) از جمله درخت، كوه، حيوان، آب و…پرداخته شده است.نظر به اين­كه هر كدام از اين موارد، به كهن­الگوهاي مختلفي اختصاص داشتند،اختصاص فصلي مجزا به تصاوير كهن­الگويي مقدور نبود و متناسب با عنوان هر بخش، اين موارد تحليل شده­اند.

بايد اضافه كرد كه اگر چه «ذبيح­اللّه صفا» تصحيحي كم نقص از داراب­نامه ارائه داده­اند، اما اين تصحيح از لحاظ شيوة نگارشي با آئين نگارش موجود تفاوت بسيار دارد. هر چند هماهنگ كردن نمونه­هاي انتخاب شده از متن داراب­نامه با آئين نگارش فعلي امري زمان­بر بود با اين حال تمامي نمونه­هاي انتخاب شده از متن داراب­نامه مطابق قواعد مرسوم نگارش در زمان حال نگاشته شده­ است.

 

فصل اول:

کليات

 1-1. شرح و بيان مسئله پژوهشي

در ميان اساطير اقوام مختلف دنيا، درون مايه­ها و تصاوير مشتركي ديده مي­شود كه با وجود فاصلة زماني و مكاني بسيار، به يك شكل تكرارمي­شوند. اين درونمايه­ها و تصاوير مشترك را كه حاصل تجارب جمعي نوع بشر است و ريشه در ناخودآگاه جمعي افراد دارد،كهن­الگو مي­نامند. كهن­الگو از مفاهيم كليديِ روان­شناسي تحليلي يونگ است كه به نقد ادبي وارد شده است و شاخه­اي به نام نقد «كهن­الگويي» يا «اسطوره­شناختي» را به وجود آورده است. نقد كهن­الگويي، از مباحث روان­شناسي، مردم­شناسي و اسطوره­شناسي براي تحليل متن كمك مي­گيرد و با آن­ها ارتباط نزديكي دارد.

در ميان متون اساطيري و حماسي فارسي نمونه­هاي زيادي از كهن­الگوها مي­توان يافت. يكي از اين متون ارزشمند، داراب­نامه است. داراب­نامة طرسوسي، روايت «ابوطاهرمحمدبن حسن طرسوسي» از زندگي داراب فرزند بهمن(اردشير) به همراه داستان اسكندر و دارا و دخترش روشنك (بوران دخت ) است كه در حقيقت تفصيل روايات پهلوي در دوره ساساني از سرگذشت داراب است.اين كتاب كه روزگار تحرير آن را  قرن ششم هجري مي­دانند، از جهات متعددي چون لغات كمياب و دارا بودن تعبيرات و تركيبات نادر، اشارات فراوان به فرهنگ عامه، مباحث جامعه شناسي و اجتماعي حائز اهميت است. يكي از جنبه­هاي مهم آن وفور كهن­الگوهاست. با توجه به قدمت متن داراب نامه و منابع بسياركهن آن، اين كتاب از جهت اشتمال بر كهن­الگوها در ادبيات فارسي كم نظير است و موضوع پژوهش حاضر،  بررسي كهن­الگويي اين اثر ارزشمند ادبي است.

1-2. ضرورت و اهميت موضوع تحقيق

با توجه به اين­كه نقد  اسطوره­شناختي يكي از شيوه هاي نوين بررسي متون ادبي به ­ويژه متون حماسي است و استخراج و بررسي كهن الگوهاي متن شالوده اصلي آن را تشكيل مي­دهد، بررسي كهن­الگوهاي داراب­نامه در نقد و تحليل اين اثر از اهميت بسزايي برخوردار است. همچنين بر اساس اين پژوهش، مي­توان نوع نگاه و شخصيت راوي آن را ترسيم نمود و ميزان انطباق كهن الگوهاي مورد كاربرد او را با الگو­هاي جهاني سنجيد.

1-3.  اهداف تحقيق

اهداف کلی

تدوين اثری بسامان در شناخت انواع کهن­الگوهای داراب­نامة طرسوسی از قبيل كهن­الگوهاي اسطوره­شناختي(آفرينش، باروري، قهرمان، سفر قهرمان) با بهره­گيري از مجموعه كهن­الگوهاي روان­شناختي يونگ(آنيما، سايه، پير دانا و…) و تصاوير رايج كهن­الگويي(آب، درخت، كوه، درخت و…).

اهداف جزئی

1-­­ارائة بحثی موجز در باب کهن الگو.

2-معرفی انواع کهن الگو.

1-4. كاربرد نتايج تحقيق

اين پژوهش مي­تواند به فهم بهتري از داراب­نامة طرسوسي كمك كند و مخاطب را با يكي از ابعاد اين اثر آشنا سازد. همچنين مي­تواند در تحقيقات اسطوره­شناسي و روان­شناسي مورد استفاده قرار گيرد و در ساير پژوهش­هاي كهن­الگويي و نقدهاي اسطوره­شناختي راهگشا باشد و زمينه­اي براي تحليل و بررسي داراب­نامه بر اساس نقدهاي روان­شناختي و اسطوره­شناختي پديد آورد.

1-5. پيشينة علمي موضوع تحقيق

داراب­نامه را ذبيح الله صفا تصحيح ومنتشركرده است كه اكنون تنها تصحيح معتبر اين اثر است. در رابطه با كهن­الگو، كتب و مقالات زيادي نگاشته شده است. فريزر در كتاب شاخة زرين، كهن­الگوي باروري را با ذكر مثال­هاي متعددي از اساطير جهان شرح داده است. همچنين كوپ در كتاب اسطوره، كهن­الگوهاي اسطوره­شناختي را بر اساس نظرياتِ نويسندگانِ هر كدام از گونه­هاي مختلف آن نقد و بررسي كرده است. يونگ در كتاب معروف انسان و سمبل­هايش، باكمك همكاران خود چارچوبي از بحث كهن­الگوهاي روان­شناختي را با بياني ساده ترسيم كرده است. در كتاب ديگري از يونگ(چهار صورت مثالي) چند صورت مثالي و تأثير آنها بر رفتار انسان شرح داده شده است. يونگ در كتاب پاسخ به ايوب، با استفاده از كهن­الگوها دليل ابتلاي ايوب به بلاهاي گوناگون را تبيين كرده است و در كتاب روح و زندگي به مباحث مختلف روان­شناسي از جمله انگاره­هاي بنيادين(كهن­الگوها) پرداخته است. «اسنودن» در كتاب خودآموز يونگ، زندگي و آراء يونگ را بررسي كرده است و «پالمر» در اثر فرويد، يونگ و دين، انديشه­هاي «فرويد» و يونگ را  باهم مقايسه نموده و ميزان اثرپذيري يونگ از فرويد را نشان داده است. «مورنو» در كتاب يونگ و خدايان و انسان مدرن، مجموعه كهن­الگوهاي روان­شناختي را با توجه به مشكلات رواني انسان امروز شرح داده است. همچنين در بخشي از كتاب مباني نقد ادبي «گرين» به نقد اسطوره­شناختي و بحث كهن­الگو اشاره شده و فهرستي از تصاوير رايج صورمثالي در ادبيات ارائه شده است. «روتون» نيز بخشي از كتاب اسطوره را به نقد اسطوره­شناختي اختصاص داده است. در كتاب فرهنگ نمادها، نمادهاي رايج در ادبيات از جمله نمادهايي كه در مباحث كهن­الگويي كاربرد دارند شرح داده شده است. «الياده» نيز در كتاب­هاي بازگشت جاودانه و اسطوره، رؤيا، راز به مسألة زمان مقدس و كهن­الگوي آفرينش پرداخته است. همچنين دو فصل از كتاب تحليل نقد «فراي» به مباحث سمبل و نقد كهن­الگويي اختصاص دارد كه هر يك از انواع ادبي را بريكي از فصول سال منطبق نموده و نقد كرده است. در آثار «مهرداد بهار» از جمله اساطيرايران، ريشه­هاي اساطير ايراني بررسي شده و به تعدادي از كهن­الگوهاي موجود آن­ها اشاره شده است.

از ميان مقالات مرتبط با کهن­الگو می توان به «بررسی تطبيقی آرکی تايپ در حماسه­های گيلگمش و رستم» اشاره کرد که با مقايسه دو قهرمان اسطوره­ای، ناخودآگاه جمعی بشر و طرز تفکر مردمان باستان را تحليل کرده است. مقالة «بررسی ساختار هفت خان رستم: نقدی بر کهن­الگوی سفر قهرمان» با استفاده از نظر کمپبل دربارة سفر قهرمان، به نقد کهن الگويي هفت خان رستم پرداخته است.

گفتنی است كه تاکنون هيچ پژوهشی در باب نقد و تحليل کهن الگوهای داراب­نامة طرسوسی انجام نگرفته است.

 1-6. سؤال­هاي تحقيق

كدام يك از كهن­الگوهاي اسطوره­شناختي در داراب­نامه، بيشتر به كار رفته­اند؟

ميزان انطباق كهن­الگوهاي مورد استفاده در داراب­نامه بر الگوهاي جهاني در چه حدی است؟

1-7. فرضيه­هاي  تحقيق

1-   چنين مي­نمايد از ميان كهن­الگوهاي اسطوره شناختي، كهن­الگوي سفر قهرمان و كهن­الگوي باروري در داراب­نامه نمود بيشتري دارند.

به نظر مي­رسد كهن­الگوهاي داراب­نامه، بر الگوهاي جهاني كهن­الگو كمابيش انطباق دارند.

1-8. شرح روش تحقيق

تحقيقات كهن­الگويي، از نوع بنيادين است. روش تحقيق در اين پژوهش، تحليلي و توصيفي است و جامعة آماري اين پژوهش، كتاب داراب­نامة طرسوسي است كه با استفاده از مفاهيم و تعريفات كهن­الگويي و صور آن در ادبيات، كهن­الگوهاي آن مورد تحليل قرار گرفته است. شيوة گردآوري مطالب به صورت كتابخانه­اي است. ابتدا كتاب­ها مورد مطالعه قرار گرفته و آراء نظريه­پردازان اصلي در بحث كهن­الگوها و مطالب مورد نياز يادداشت برداري شده و در مرحلة بعد، موارد كهن­الگويي در داراب­نامه استخراج و دسته­بندي گرديده است و سپس اين موارد ذيل عناوين اصليِ كهن­الگوها بررسي شده­اند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122