پايان نامه بررسي مباني، قواعد و روش‌هاي تفسيري تفسير نسيم حيات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مباني، قواعد و روش‌هاي تفسيري تفسير نسيم حيات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 150 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مباني، قواعد و روش‌هاي تفسيري تفسير نسيم حيات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدّمه    1
کلیّات تحقیق    3
بیان مسئله    4
پیشینه تحقیق    4
پرسش‌های تحقیقی    4
فرضیه‌ها    4
اهداف تحقیق    5
فصل اول: تعاریف و مفاهيم بنيادين    6
1-1- شناخت واژگان کلیدی    7
1-1-1- تفسیر    7
1-1-2- مبانی تفسیر قرآن    9
1-1-3- قواعد تفسیری    10
1-1-4- مفهوم شناسی منهج (روش) تفسیری    11
1-1-5- گرایش تفسیری (اتّجاه)    12
1-2- شناخت تفسیر نیم حیات    14
1-2-1- جایگاه تفسیر نسیم حیات    14
1-2-2- اهداف و نتایج تفسیر نسیم حیات    15
1-2-2-1- سادگی و همه فهمی    15
1-2-2-2- اثبات چهره موزون سوره‌های قرآن و روابط بین آیات    15
1-2-2-3- مقابله با شبهه افکنی های خاورشناسان    16
1-2-3- ویژگی‌های تفسیر نسیم حیات    16
1-2-3-1- ویژگی‌های محتوایی تفسیر نسیم حیات    16
1-2-3-2- ویژگی‌های ساختاری تفسیر نسیم حیات    17
1-2-3-2-1- اکتفا به ترجمه توضیحی صرف    17
1-2-3-2-2- استفاده از تیتر    17
1-2-3-2-3- به‌کارگیری تغییر قلم    17
1-2-3-2-4- گروه‌بندی آیاتی که از لحاظ معنایی باهم مشترک‌اند در یک بحث    18
1-2-4-  شیوه بیان و تنظیم مطالب در تفسیر نسیم حیات    18
1-2-4-1- فهرست بندی مطالب سوره    18
1-2-4-2- ذکر نام غیر معروف سوره‌ها    19
1-2-4-3- تبیین هدف یا غرض کلی سوره    19
1-2-4-3-1- معیاری برای حلّ اختلاف تفسیری    22
1-2-4-3-2- معیاری برای شناخت اسباب نزول    22
1-2-4-4- گاهی ذکر خاطره‌ای مرتبط با سوره    22
1-2-4-5- ذکر روایتی مرتبط با آیه    23
1-2-4-6- بررسی لغوی و اصطلاحی آیات و گزینش معنای برتر    24
1-2-4-7- تحلیل مسئله    25
1-2-4-8- اشاره به ابعاد علمی مسئله    25
1-2-4-9- بررسی ابعاد عرفانی مسئله    26
1-2-4-10- گاهی ذکر اختلاف قرائت‌ها و بررسی آن‌ها    26
1-3- شناخت مؤلف نسیم حیات    28
1-3-1- زندگی‌نامه    28
1-3-2- آثار    28
1-3-2-1- تفسیر یک جلدی مبین    28
1-3-2-2- تفسیر 30 جلدی نسیم حیات    29
1-3-2-3- تفسیر 8 جلدی نسیم حیات    29
1-3-2-4- ترجمه قرآن با واژگان    29
5-حقّ با کیست؟ (مناظره مذاهب اسلامی با وهابیت)    29
فصل دوم: مبانی، قواعد، روش و گرایش تفسیری نسیم حیات    30
2-1- مبانی تفسیری نسیم حیات    31
2-1-1- جایگاه و اهمیّت شناخت مبانی تفسیر    31
2-1-2- انواع مبانی تفسیر    32
2-1-2-1- آیات متشابه    32
2-1-2-1-1- فايده آيات متشابه‏    32
2-1-2-1-2- انواع متشابه    34
2-1-2-2- انسجام ساختاری قرآن    36
2-1-2-2- 1- ارتباط معنایی آیات و گونه‌های آن در تفسیر نسیم حیات    36
2-1-2-3- جامعیت قرآن در تفسیر نسیم حیات    38
2-1-2-3-1- مستندات قرآنی جامعیّت قرآن    38
2-1-2-3-2- دو ویژگی مؤثر در جاودانگی قرآن    39
2-1-2-4- امکان و جواز تفسیر در نسیم حیات    42
2-1-2-5- بررسی نیاز مخاطبان به تفسیر در نسیم حیات    43
2-1-2-5-1- مهم‌ترین علل نیازمندی قرآن به تفسیر    43
2-1-2-6- منابع تفسیر    46
2-1-2-6-1- مستندات منبع بودن قرآن در تفسیر نسیم حیات    46
2-2- قواعد تفسیری نسیم حیات    48
2-2-1- فهم ادبیات عربی زمان نزول    48
2-2-2- مطالعه تفاسیر مختلف خصوصاً تفاسیر اهل‌بیت    49
2-2-3- توجّه به شأن و سبب نزول    50
2-2-4- توجّه به ظاهر و باطن آیات    52
2-2-5- سیاق    53
2-2-5-1- انواع سیاق    53
2-2-6- جری و تطبیق    56
2-2-6-1- معنای لغوی جری و تطبیق    56
2-2-6-2- معنای اصطلاحی جری و تطبیق    57
2-2-6-3- رابطه‏ى جرى و بطن‏    57
2-2-7- توجه به معانی و بیان ریشه کلمات    58
2-2-8- توجه به کلمات کلیدی و مترادف    58
2-2-9- جایگاه معنایی کلمات و آیات    59
2-2-10- توجه به ترتیب نزول آیات    60
2-3- روش‌های تفسیری نسیم حیات    61
2-3-1- روش تفسیر قرآن به قرآن    61
2-3-1-1- توضیح آیات مجمل به وسیله آیات مبین    64
2-3-1-2- پذیرش معنایی از میان معانی مطرح‌شده در آیه    67
2-3-1-3- استعانت از قرآن در تعیین معنای اصطلاحی خاصی    68
2-3-1-4- توضیح معنای برخی از آیات توسط آیات دیگر    71
2-3-1-5- تأیید معنای بعضی کلمات، با شواهد قرآنی    71
2-3-1-6- معرّفی تفاسیر قرآن به قرآن    72
2-3-2- روش تفسیر روایی قرآن    72
2-3-2-1- شرح کلمات مجمل و مبهم    73
2-3-2-2- بیان مصداق اکمل و اتمّ آیه    75
2-3-2-3- بیان جزئیات آیات الا حکام    76
2-3-2-4- بیان شأن نزول آیات    76
2-3-2-5- بیان بطن و تأویل آیات    77
2-3-2-6- تقیید آیه مطلق به وسیله روایت    78
2-3-3- روش تفسیر عقلی و اجتهادی    78
2-3-3-1- عقل    78
2-3-3-2- اجتهاد    79
2-3-3-3- گونه‌های تفسیر عقلی    79
2-3-3-4- ذکر نمونه‌های تفسیر اجتهادی در نسیم حیات    80
2-3-4- روش تفسیر علمی قرآن    85
2-3-5- روش تفسیر کامل و جامع    86
2-4- گرایش‌های تفسیری نسیم حیات    89
2-4-1- گرایش فقهی    89
2-4-1-1- ازدواج موقت    90
2-4-1-2- فلسفه وضو و تیمّم    91
2-4-1-3- فلسفه خمس    92
2-4-1-4- فلسفه روزه    92
2-4-1-5- فلسفه طلاق    93
2-4-2- گرایش کلامی    94
2-4-2-1- امامت، عامل اصلی یأس کفار    95
2-4-2-2- صفات خبریه    95
2-4-2-3- رؤیت خداوند    96
2-4-3- گرایش فلسفی    97
2-4-3-1- بطلان پولورالیزم    99
2-4-3-2- تحلیل دو خدایی    99
2-4-3-3- نور بودن خداوند    101
2-4-4- گرایش علمی    103
2-4-4-1- آفات تفسیر علمی    105
2-4-4-2- امتیازات تفسیر علمی    105
2-4-4-3- شرایط تفسیر علمی    105
2-4-4-4- گرایش علمی در تفسیر نسیم حیات    106
2-4-5- گرایش اجتماعی    108
2-4-5-1- صبر و شکیبایی    109
2-4-5-2- روابط اجتماعی مسلمانان با همدیگر    110
2-4-5-3- مسئله وحدت امّت اسلامی    110
2-4-5-4- ضرورت حکومت اسلامی برای مردم    111
2-4-5-5- همکاری و تعاون اجتماعی در امور خیریه    111
2-4-5-6- مسئله آزادی انسان و شرایط آن    112
2-4-5-7- انفاق    113
2-4-6- گرایش ادبی    114
2-4-6-1- توجه به صرف و نحو لغات و جملات قرآن    115
2-4-6-2- توضیح لغات و مشکلات قرآن    117
2-4-6-3- عدول از غیبت به خطاب    118
2-4-6-4- معانی حروف    119
2-4-6-5- بحث اختلاف قرائت    120
2-4-6-6- بحث تقدیم و تأخیر    121
2-4-6-7- استعاره    122
2-4-6-8- مقلوب    126
2-4-6-9- حذف و اختصار    127
2-4-6-10- کنایه و تعریض    127
2-4-6-11- حقیقت و مجاز    128
2-4-6-12- تشبیه    129
نتایج و دستاوردهای تحقیق    131
فهرست منابع و مآخذ    133
الملخص    136
Abstract    138

فهرست منابع و مآخذ

قرآن کریم

ابن فارس، احمد، مقائیس اللغه، تحقیق و ضبط: عبدالسّلام هارون، قم، دارالکتب العلمیة: بی‌تا.

ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، ترجمه تأویل مشکل القرآن، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اوّل؛ [1384 ش].

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم: آداب الحوزه؛ [1405 ق].

احسائی، ابن ابی جمهور، عوالي اللآلي، (4 ج)، انتشارات سيد الشهداء (ع)، قم، [1405 ق].

احمدى‏، حبیب‌الله، پژوهشى در علوم قرآن‏، فاطيما، قم، چاپ چهارم، [1381 ش]،

العک، شیخ خالد عبدالرحمن، اصول التفسیر و قواعده، بیروت، دارالنفائس، چاپ دوم، [1406 ق].

ایازی، سید محمدعلی، المفسرون حیاتهم و منهجم، وزارت ارشاد، تهران، چاپ اول، [1373 ش].

بابایی، علی‌اکبر و همکاران، روش‌شناسی تفسیر قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، [1379 ش].

بهرام پور، ابوالفضل، تفسیر نسیم حیات (ج 8)، قم، آوای قرآن، چاپ اول، [1389 ش].

بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، با همکاری محمدباقر حجّتی، تفسیر کاشف(8ج)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، [1372 ش].

بیستونی، محمد، تفسیر جوان ج 1: برگرفته از تفسیر نمونه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ اول، [1387 ش].

جمعى از نويسندگان‏، آشنايى با قرآن‏، امیرکبیر، تهران‏، چاپ چهارم‏؛ [1382 ش].

جوادی آملی، عبدالله، تسنیم تفسیر قرآن الکریم (14 ج)، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، [1378 ش].

حرّالعاملی، الشیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه (29ج)، تحقیق محمد الرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا

رادمنش‏، سيد محمد، آشنايى با علوم قرآنى (رادمنش)، علوم نوين، تهران، چاپ چهارم، [1374 ش]‏

راغب اصفهانی، حسن بن محمد، ترجمه مفردات الفاظ القرآن، ترجمه مصطفی رحیمی نیا، تهران، نشر سبحان، چاپ دوم؛ [1388 ش].

رجبى‏، محمود، روش تفسير قرآن‏، پژوهشكده حوزه و دانشگاه‏، قم‏، چاپ اوّل، [1383]

رضایی اصفهانی، محمدعلی، منطق قرآن تفسیر قرآن 2(2 ج)، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه والنشر المصطفی، چاپ چهارم؛ [1390 ش].

رکنی یزدی، محمدمهدی، آشنایی با علوم قرآن (رکنی)، آستان قدس، تهران، چاپ اول، [1379 ش].

سبحانی، جعفر، المناهج التفسریه، چاپ سوم، مؤسسه امام صادق (ع)، [1384 ش].

سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاتقان فی علوم القرآن (2 ج)، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، تهران، امیرکبیر، [1376 ش].

شاكر، محمدکاظم، روش‌های تأويل قرآن‏، دفتر تبليغات اسلامى‏، قم،‏ چاپ اوّل، [‏1376]

شاكر، محمدکاظم، مبانى و روش‌های تفسيرى (شاكر)، مركز جهانى علوم اسلامى، قم‏، چاپ اوّل‏[1382]

چکیده:

شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند قرآن یکی از شاخه های پژوهش در علوم قرآن به شمار می رود. در این پایان نامه ، روش تفسیر «نسیم حیات» ، اثر استاد ابوالفضل بهرام پور که به تفسیر کل قرآن کریم پرداخته است، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

هدف اصلی نگارش این تفسیر، ارائه تفسیری ساده با اختصار و روان بودن نثر و خالی از مباحث فنی و مفصل تفسیری است؛ انگیزه اصلی مفسر ارائه تفسیری کوتاه با شیوه آموزش محور و برای عموم مردم است. همچنین مفسر در این مسیر از راهکارهای متفاوتی نسبت به تفاسیر دیگر از جمله بیان خاطرات و نکات عرفانی برای فهم بیشتر مخاطب استفاده کرده است.

در این پژوهش تفسیر  نسیم حیات  از حیث مباحث علوم قرآنی شامل موضوعات شش گانه 1- انتخاب مبانی علوم قرآنی در تفسیر 2- انسجام ساختاری قرآن 3- جامعیت قرآن 4- امکان و جواز تفسیر 5- بررسی نیاز مخاطبان به تفسیر 6- منابع تفسیر  مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین از حیث روش تفسیری  نسیم حیات جامع چهار روش «قرآن به قرآن» و «قرآن به سنّت» و«قرآن به عقل» و «قرآن به علم» است. مفسر همچنین از منابع دیگر مانند منابع لغوی و آرای سایر مفسران استفاده کرده است؛ روش تفسیر قرآن به قرآن و روش علمی بخش عمده ای از  این تفسیر را شکل می دهند ولی از روش تفسیر روایی و اجتهادی کمتر استفاده شده است.

نسیم حیات جامع شش گرایش «گرایش فقهی» و «گرایش کلامی» و «گرایش فلسفی» و «گرایش علمی» و «گرایش اجتماعی» و «گرایش ادبی» است که در این تفسیر بیشتر به گرایش های ادبی و اجتماعی و علمی پرداخته شده است و گرایش های فقهی، کلامی و فلسفی به صورت اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

قواعد تفسیری نسیم حیات بر اساس معیارهای ده گانه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است: 1- فهم ادبیات عربی زمان نزول 2- مطالعه تفاسیر مختلف خصوصاً تفاسیر اهل‌بیت 3- توجّه به شأن و سبب نزول 4- توجّه به ظاهر و باطن آیات 5- سیاق 6- جری و تطبیق 7- توجه به معانی و بیان ریشه کلمات 8- توجه به کلمات کلیدی و مترادف 9- جایگاه معنایی کلمات و آیات 10- توجه به ترتیب نزول آیات.

کلیدواژه‌ها: مبانی، قواعد، روش‌های تفسیری، گرایش‌های تفسیری

مقدّمه

بی‌تردید ضرورت ترجمه و تفسیر قرآن کریم به شکل روزآمد در هر عصر و زمانی از اهمّ امور و واجبات بوده و بر هر صاحب‌نظر اهل قلم در این فنّ، یک وظیفه به حساب می‌آید.

در این راستا هر از گاهی در سطح جهان اسلام آثاری انتشار می‌یابد تا بر عطش سیری‌ناپذیر دوستداران و مشتاقان معارف الهی و کلام وحی، آبی بپاشد و پاسخگوی گوشه‌ای از نیازها و مسائل روز گردد.

این شیوه جذّاب تفسیر مذکور که بی‌شک باذوق و سلیقه جوانان امروزی سازگاری بالایی دارد، حاصل دوری نویسنده آن از بحث‌های کلامی و فلسفی سنگین و اجتناب از به حاشیه کشاندن مفاهیم اصلی و مقاصد آیات است که در تفاسیر موجود قرآن کریم، رایج بوده و خواننده در بسیاری از موارد با فرو رفتن در عمق بحث‌های عمدتاً تخصّصی صرف از اصل و هدف آیات و سور غافل گشته و سر آخر منصرف از ادامه مطالعه، خسته آن را به کنار می‌نهد.

اما این تفسیر از آنجا که در عین رعایت ترتیب مصحف با توجه و تکیه بر تفسیر موضوعی به استخراج اهداف و ارتباط بین آیات و سور اهتمام ورزیده است، خواننده را در رسیدن به مراد و مقصود صاحب کلام، یاری بیشتری داده و به شکل ساده‌تری مقدمات فهم معارف الهی را در وی به وجود می‌آورد.

در این تحقیق سعی بر آن است که به لحاظ اهمیت فوق‌الذکر، در شناساندن اوصاف تفاسیر معاصر علی‌الخصوص تفسیر پُر ارج نسیم حیات قدمی هر چند ناچیز برداشته و در همه‌گیر شدن مطالب تفسیری بر این اساس کار خود را پس از مقدمه‌ای چند با معرفی و بیان مسئله در قالب پنج فصل که در فصل اول مفهوم شناسی واژگان کلیدی در پنج بخش واژگان و توصیف تفسیر نسیم حیات ومعرّفی نویسنده این اثر را شامل می‌شود، در فصل دوم جایگاه تفسیر نسیم حیات که به معرفی و آثار ابوالفضل بهرام پور و اهداف و نتایج تفسیر نسیم حیات و ویژگی های تفسیر نسیم حیات می پردازیم در فصل سوم در شش بخش به انواع مبانی تفسیری تفسیر نسیم حیات در یک بخش پرداخته‌ایم، در فصل چهارم در پنج بخش به روش‌های تفسیری نسیم حیات پرداخته‌ایم، در فصل پنجم در پنج بخش به گرایش‌های تفسیری نسیم حیات پرداخته‌ایم، در فصل ششم به قواعد تفسیری در نسیم حیات که شامل ده بخش می شود می پردازیم و در انتها به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نیز پایان‌بخش این پروژه قرار گرفته است.

امید است این اثر ناقابل موجبات رضایت خاطر خوانندگان محترم را فراهم آورده و مورد نظر آقا امام زمان (عج) قرار گیرد. انشا الله!

کلیّات تحقیق

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

پرسش‌های اصلی و فرعی

فرضیه‌های موضوع

اهداف موضوع

بیان مسئله

مفسّران در هر دوره طبق برداشت خود از آیات، برای تبیین بهتر آن‌ها و رساندن مقصود اصلی خداوند، قرآن را تفسیر می‌کنند این امر اندیشمندان معاصر را نیز واداشته است که تفاسیر مختلفی از جمله تفسیر نسیم حیات را ارائه دهند.

در این تحقیق بر آنیم تفسیر نسیم حیات نوشته ابوالفضل بهرام پور را که یکی از تفاسیر معاصر است از لحاظ مبانی، قواعد، منابع، روش‌ها و گرایش‌ها تفسیری مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود این تفسیر بر اساس چه شیوه‌های علمی شکل‌گرفته و از چه منابعی برای تبیین بهتر آیات در آن استفاده شده است.

پیشینه تحقیق

پژوهش‌های زیادی در رابطه با کتب تفسیری جدید انجام‌یافته ولی در مورد این تفسیر پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ ولی پایان‌نامه‌های مشابه ای مانند پایان‌نامه مبانی و روش‌شناسی تفسیر کاشف/مریم ابراهیم‌زاده، روش‌شناسی تفسیر قرآن مهر/عبدالباسط مرادی، روش‌شناسی تفسیر التفسیر الواضح محمد محمود حجازی/ اعظم داودنیا، پایان‌نامه بررسی روش تفسیر ابن عباس در جز اول، مقایسه روش تفسیرشناسی تفسیر المیزان با تفسیر تسنیم/ خدیجه زینیوند، کتاب روش‌ها و گرایش‌های تفسیری علامه طباطبایی، …

پرسش‌های تحقیقی

–      مبانی تفسیر نسیم حیات کدام است؟

–      در کتاب نسیم حیات از چه روش تفسیری استفاده شده است؟

–      قواعد تفسیر این تفسیر کدام است؟

–      گرایش و مشرب تفسیری این تفسیر چیست؟

 فرضیه‌ها

–      مبانی مفسر آموزش تفسیر به شیوه آسان به خصوص برای قشر جوان است و دشواری مطاعه کتب تفسیر فشرده و تخصصی را ندارد.

–      تفسیر نسیم حیات از تفاسیر جامع است.

–      برخی قواعد تفسیری در نسیم حیات عبارتند از : لحاظ کردن قرائت صحیح و توجه کلمات در زمان نزول و مفاهیم در زمان نزول و در نظر گرفتن قواعد ادبیات عرب در زمان نزول و عدم مخالفت با آیات محکم و سنت قطعیه، عقل، علم و….است.

–      گرایش و مشرب این تفسیر جامع است.

اهداف تحقیق

–      شناساندن بیشتر تفاسیر معاصر به خصوص تفسیر نسیم حیات به مخاطبان قرآن کریم

–      معرّفی مفسّران جدید و بررسی دیدگاه‌ها و مبانی فکری آن‌ها به منظور مراجعه مخاطبان با شناخت بیشتر به این تفاسیر

–      بررسی مبانی و روش‌ها و گرایش‌های تفسیر نسیم حیات

–      بررسی شیوه نگارشی یا شیوه بیانی تفسیر نسیم حیات

–      مقایسه تفسیر نسیم حیات با دیگر تفاسیر

–      آشنایی با موضوعات مختلف قرآنی

–      نگاهی جدید به تفسیر نسیم حیات

–      بررسی دیدگاه‌های اصلی مفسّر

فصل اول: تعاریف و مفاهيم بنيادين

1-1- شناخت واژگان کلیدی

برای ورود به بحث روش‌شناسی کتب تفسیری نیاز است تا ابتداءً واژگان کلیدی این بحث مورد بازشناسی قرار گیرد که از میان واژگانی چون «تفسیر»، «مبانی»، «قواعد»، «منهج (روش)» و «گرایش» در این بخش از لحاظ لغوی و اصطلاحی بررسی می‌گردد:

1-1-1- تفسیر

الف) تفسیر در لغت: لغت دانان، کلمه «تفسیر» را معمولاً با کلماتی مانند ابانه، تبیین، ایضاح و کشف مترادف دانسته‌اند، درباره معنای ماده «فسر» اختلافی در میان اهل لغت مشاهده نمی‌شود. ابن منظور گوید: «فسر» به معنای بیان است و مضارع آن به کسر عین الفعل [یفسِرُ] و نیز به ضم آن [یفسِرُ] آمده است؛ و «فسّره» یعنی آن را مبین ساخت. آن گاه گویند: کشف نمودن چیز پوشیده‌ای را «الفسّره» گویند و «تفسیر» در کشف نمودن لفظ مشکل به کار می‌رود[1].

صاحب کتاب «قاموس» نیز نظیر مطالب مزبور را توضیح معنای ماده «فسر» ذکر کرده است[2].

در مقاییس آمده است: «فسر، کلمة واحده تدل علی بیان شی ء و ایضاحه .. و الفسر و التفسره: نظر الطبیب الی الماء و حکمه فیه»[3] که ترجمه آن چنین می‌شود: واژه «فسر» کلمه واحدی است که بر بیان چیزی و توضیح آن دلالت می‌کند. «تفسره» به معنای نگاه کردن پزشک به آب (بول) و داوری در مورد آن است (آزمایش‌ها پزشکی برای تشخیص بیماری‌ها)

مصباح المنیر همان معنای مقاییس را آورده ولی اضافه کرده که ماده «فسر» در باب تفعیل، مبالغه را می‌رساند.[4]

راغب اصفهانی می‌گوید: «فسر: اظهار معنایی که با اندیشه و تدبر حاصل شده است به همین جهت نتیجه آزمایش ادرار را»«تفسره» می‌گویند.

تفسیر: برای مبالغه است؛ یعنی بسیار آشکار و واضح کردن.

تفسیر گاهی به معنای تحقیق در لغات و مفردات قرآن است و گاهی به معنای تأویل هست[5]. «فسر» به معنای اظهار معنای معقول است و «تفسیر» از نظر مبالغه همچون «فسر» است و تفسیر گاهی به واژه‌های مفرد یا غریب اختصاص دارد و گاهی در مورد تأویل به کار می‌رود؛ از این رو، واژه تفسیر و تأویل در مورد رؤیا به کار می‌رود.

برخی برانند که واژه «فسر» در اشتقاق کبیر، مقلوب «سفر» است.[6] و مسافرت را از آن جهت سفر گویند که اخلاق مردم در آن آشکار می‌شود و مسافر هنگام سفر از صحنه‌های جدید پرده می‌گیرد و مطلع می‌شود.

کلمه تفسیر در قرآن یک بار استعمال شده است و آن در آیه 33 سوره فرقان است که خدای متعال پس از بیان برخی از ایرادهای کافران و پاسخ به آنان می‌فرماید: «وَ لاَ يَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاکَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً»: و براى تو مَثَلى نياوردند، مگر آنكه حق را با نيكوترين بيان براى تو آورديم.﴿الفرقان‏، 33﴾

. در بیان معنای تفسیر در آیه مذکور، دو رأی وجود دارد: رأی اول که نظر اکثر مفسّران است، به معنای بیان، کشف، تفصیل و دلالت است و در رأی دوم، در این آیه «معنا و مؤدّی» است و به نظر می‌رسد که معنای اول درست است.[7]

ب) تفسیر در اصطلاح مفسّران: کثرت استعمال کلمه «تفسیر» در مورد بیان و توضیح معانی و مفاهیم آیات قرآنی، موجب آن شده است که واژه «تفسیر» در میان دانشمندان علوم دینی، معنای خاص اصطلاحی به خود بگیرد و در خصوص قرآن کریم به کار می‌رود:

بیان نمودن معنای لفظی که جز یک معنا، معنای دیگری نداشته باشد.[8]

بیان نمودن معنای قطعی غیرقابل تردید از لفظ.

بیان دلیل، مراد و مقصود متکلّم،[9] چه آنکه الفاظ مشکل و چه آنکه لفظ در معنی مراد، ظهور داشته باشد یا نداشته باشد.[10]

توضیح معنا و مدلول لفظ از طریق روایت و سماع.[11]

بیان معنای وضعی لفظ، اعم از آنکه معنای مزبور حقیقی باشد یا مجازی.[12]

دانستن قواعدی که توسط آن‌ها، معانی آیات قرآن کریم، از قبیل اوامر و نواهی و. معلوم می‌گردد.

علمی که در آن از مراد خداوند متعال، در خصوص قرآن مجید بحث می‌شود.

علمی که در آن از احوال الفاظ کلام خدا، از نظر چگونگی دلالت آن‌ها بر مراد خداوند، بحث می‌گردد.

شناخت احوال کلام خداوند از جهت قرآنی بودن آن و نیز از جهت دلالتش بر مطلبی که ظن یا یقین داریم که همانا مراد خداوند متعال است، البته به قدر طاقت و توان بشر.[13]

1-1-2- مبانی تفسیر قرآن

الف) مبانی در لغت: «مبانی» جمع «مبنی» به معنای ساخته‌شده، اسم مفعول از ریشه «بنی» نقیض «هدم»[14]، به معنای بنا، ساختن[15] و ضمیمه کردن یک شیء به چیز دیگری است.[16] در لغت به معنای اساس، بنیاد و بنیان هر شیء است.[17]

ب) مبانی در اصطلاح علم تفسیر: مبانی در هر علم، اساس، پایه‌ها و بستر و ساحت‌ها زیرین آن علم است[18]. مبانی تفسیر قرآن، به آن دسته از پیش‌فرض‌ها، اصول موضوعه و باورهای اعتقادی یا علمی گفته می‌شود که مفسّر با پذیرش و مبنا قرار دادن آن‌ها به تفسیر قرآن می‌پردازد؛ به عبارت دیگر، هر مفسّری ناگزیر است مبنای خود را در مورد عناصر دخیل در فرآیند تفسیر قرآن روشن سازد.[19]در مبانی تفسیر، از اصول بنیادینی سخن گفته می‌شود که هر نوع موضع‌گیری در خصوص آن‌ها، موجودیت تفسیر و یا قواعد روش تفسیر را تحت تأثیر قرارمی دهد[20] و شامل مباحثی همچون مفهوم شناسی تفسیر، تأویل، بطن، منابع، شرایط مفسّر، پیش‌فرض‌ها و ضوابط تفسیرِ معتبر می‌شود.[21]

1-1-3- قواعد تفسیری

الف) قواعد در لغت: واژه «قواعد» جمع «قاعده» و به معنای اصل و اساسی است که بر آن تکیه می‌شود و مسائل دیگر بر آن بنیان گذاشته می‌شود.[22]از این واژه معنای پایه بودن را می‌توان فهمید به گونه‌ای که در یک بنیان نقش را برای سایر اجزاء ایفا می‌کند.[23] «قاعده» ی خانه، اساس آن است و در قرآن نیز به همین معنا اشاره شده است.[24]واژه «قاعده» رادار اصطلاح این‌گونه تعریف کرده‌اند: «هی حکم کلی یتعرّف به علی احکام جزئیاته»[25]پس یادآورشده‌اند که حکم کلی بودن قاعده منافاتی با موارد استثناء در مورد هر قاعده ندارد.[26]

ب) قواعد در اصطلاح تفسیری: قواعد، قضیه‌ای کلی است که بر تمام جزئیات قابل انطباق است.[27] به عبارت دیگر قوانین کلی است که واسطه استنباط از آیات قرارمی گیرد و مخصوص آیه یا سوره خاصی نیست و شامل قواعد مشترک تفسیر و علوم دیگر و قواعد اختصاصی تفسیر می‌گردد.[28] یعنی مفسّر در هنگام تفسیر باید با رعایت آن‌ها و بر طبق آن‌ها به تفسیر قرآن بپردازد.[29]

هرکسی بخواهد به تفسیر آیات کریمه و فهم مراد خدای متعال از آن بپردازد، نیازمند آن است که قواعد متقنی را بر مبنای بدیهیات عقلی و قطعیّات و مسلّمات شرعی و ارتکازات عقلایی، برای تفسیر شناسایی کند و شیوه تفسیر خود را بر آن استوار کند تا هم شیوه تفسیری او بی مبنا و استحسانی نباشد و هم در موارد اختلاف، انتخاب او بی ملاک و گزاف نباشد و از خطاهای تفسیری وی کاسته شود.[30]

1-1-4- مفهوم شناسی منهج (روش) تفسیری

الف) روش در لغت: «مناهج» جمع «منهج» است. «نهج»، «منهج» و «منهاج» در لغت به معنای «الطریق»، «الطریق الواضح» راه روشن و راه مستقیم آمده است.[31]در مصباح المنیر آمده است: النهج مثل فلس، الطریق الواضح و المنهج و المنهاج مثله، «نهج»، (بر وزن فلس) راه روشن است و منهج و منهاج نیز به همان معنا هست.[32]در لسان العرب آورده شده است: منهج و طریق یعنی راه روشن و منهاج نیز به معنای منهج است و این که می‌گویند: فلانی راه فلان شخص را استنتاج می‌کند یعنی همان راه روشن را می‌پیماید و نهج به معنای راه مستقیم است.[33]سایر کتاب‌های لغت نیز، «العین[34]»، «المفردات[35]»، «قاموس قرآن[36]» و … منهج را به معنای فوق دانسته‌اند.

ب) روش در اصطلاح مفسّران: منهج در اصطلاح نیز به معنای روش روشن در تعبیر، عمل یا آموزش دادن چیزی که مطابق پیش‌فرض‌های معین و نظام مشخّصی برای رسیدن به هدف معیّن است هست.[37] مقصود از روش، استفاده از ابزار یا منبع خاص، در تفسیر قرآن است که معانی و مقصود آیه را روشن ساخته و نتایج مشخصی را به دست می‌دهد به عبارت دیگر چگونگی کشف و استخراج معانی و مقاصد آیات را «روش تفسیر قرآن» گویند.[38] در روش‌های تفسیر قرآن که شیوه استنباط مفسّران و مستندات آنان در تفسیر را بیان می‌کند شامل روش‌های قرآن به قرآن، روایی، عقلی، علمی و اشاره‌ای هست.[39]در روش‌های تفسیری آن چه که برای مفسّران مهم است شیوه و چگونگی کشف و استخراج معانی و مفاهیم آیات هست.[40]بنا بر تعاریف ذکرشده، منهج تفسیری، شیوه‌ی روشن و منظمی است که مفسّر برای تبیین و کشف معانی کتاب الهی مطابق با افکار صحیح، آن را طی می‌کند.[41]

1-1-5- گرایش تفسیری (اتّجاه)

الف) گرایش در لغت: «اتّجاه» از ریشه «وجه» در اصل به معنای «روی»، «صورت»[42]، «روبه رو و رویکرد»[43]«معروف»[44] است و جمع آن «وجوه» هست.

ب) گرایش در اصطلاح علم تفسیر: منظور از اتجاهات تفسیری، ممیزات و خصایص فکری مفسّر است که با پیش‌فرض‌ها و تراوش‌های فکری، در تفسیر خود اعمال می‌کند و باعث می‌شود تا تفاسیر قرآن کریم از یکدیگر متمایز گردند و می‌توان از آن به گرایش‌های تفسیری تعبیر نمود.[45] گرایش تفسیری به شیوه و ابزار تفسیر مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به خود مفسّر و اندیشه‌های اوست؛ زیرا هر مفسّری از باور و دیدگاه مذهبی، کلامی سیاسی و یا تخصّص خاصّی برخوردار است که در تفسیر او اثرگذاراست. از گرایش تفسیری به «موقف» تفسیر مفسّر نیز تعبیر شده که عقاید او را نشان می‌دهد.[46] بنا بر آنچه گفته شد مقصود از گرایش، تأثیر باورهای مذهبی، کلامی، جهت‌گیری‌های عصری و سبک‌های پردازش در تفسیر قرآن است که بر اساس عقاید، نیازها و ذوق و سلیقه و تخصّص علمی مفسّر شکل می‌گیرد.[47]


[1] ابن منظور، محمدبن مکرم. لسان العرب، ج2. قم: آداب الحوزه:1405ق.ص110

[2] قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج5. تهران: دارالکتب الاسلامیة. ششم:1371ق. ص175

[3] ابن فارس، احمد. مقاییس اللغه، ج1. تحقیق و ضبط: عبدالسلام هارون، قم: دارالکتب العلمیة: بی تا. ص784

[4] فیومی، احمدبن محمد. المصباح المنیر. بیروت: مکتبة البنان1987م.ص511

[5] ترجمه مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی ترجمه مصطفی رحیمی نیا ، تهران، نشر سبحان، چاپ  دوم 1388،ص 341

[6] سیوطی، جلال الدین،عبد الرحمن ابی بکر. الاتقان فی علوم القرآن، ج2. بیروت: دارلکتب العلمیة: 1407ق.ص192

[7] بابایی،علی اکبر و همکاران. روش شناسی تفسیر قرآن. چاپ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. سوم: 1387. ص 10

[8] طباطبایی، محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن، ج2. تهران: دارالکتب الاسلامیة : 1392ق.ص46

[9] همان:ص46

[10] طالقانی، عبد الوهاب. تاریخ تفسیر، تهران: انتشارات نبوی: اول: 1377ش. ص13

[11] سیوطی، جلال الدین. پیشین، ص173

[12] همان:ص173

[13] طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدّمه. تهران: المکتبة السلامیة: بی تا. ص1و2

[14] ابن منظور. پیشین، ج1. ص90

[15] قرشی، علی اکبر. پیشین،ج1.ص232

[16] مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن کریم، ج1. تهران: وزارت ارشاد ، اول،[1371ش]. ص340

[17] معین، محمد. فرهنگ فارسی معین، ج3. تهران: امیر کبیر: چهارم:[1360ش]. ص 3777و ابن فارس، احمد بن فارس. پیشین، ج1. ص 302

[18] رضایی اصفهانی،محمد علی ،پیشین ،ص112

[19] شاکر، محمدکاظم. مبانی و روش های تفسیری قم: مرکزجهانی علوم اسلامی : اول: بی تا.ص40

[20] بابایی و همکاران،پیشین.ص3

[21] رضایی اصفهانی، محمد علی. پیشین. ص17

[22] ابن منظور، پیشین، ج3. ص357؛ معجم مقاییس اللغة، ج1. ترجمه مصطفی رحیمی نیا. تهران: سبحان: [1385ش]. اول: ص827؛ راغب اصفهانی، محمد علی. پیشین. ص 365؛ فیومی، احمد بن محمد. پیشین. ص553

[23] فراهیدی، احمد بن خلیل. العین، ج1. قم: دارالجهره: [1405ق]..ص142

[24] بقره 127(وَ إِذ یَرفَعٌ إِبراهیمٌ القَوَاعِدَ مِنَ البَیتِ..)

[25] خالد ابن البست. قواعد التفسیر جمعاّ و دراسته، ج1. مصر: دار ابن عفان: [1421ق]. صص21و22

[26] همان:ص25

[27] جرجانی، علی بن محمد. التعریفات. تهران:ناصر خسرو: بی تا.ص73

[28] رضایی اصفهانی. پیشین.ص17

[29] بابایی، علی اکبر و همکاران. پیشین.ص3

[30] همان:صص62و63

[31] علوی مهر، حسین ،روشها و گرایش های تفسیری، قم،انتشارات اسوه، چاپ  اول، [1381ش]، ص26

[32] فیومی،احمدبن محمد. پیشین.ص 627

[33] ابن منظور، محمدبن مکرم. پیشین. ص 300

[34] فراهیدی، احمدبن خلیل. پیشین. ج3. ص392 و ج1، ص142

[35] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین، ص450

[36] قرشی،علی اکبر. پیشین، ج7. ص115

[37] علوی مهر، حسین ،پیشین. ص26

[38] رضایی اصفهانی،محمد علی ،پیشین،ص22

[39] رضایی اصفهانی،محمد علی ،پیشین ،صص17و18

[40] مؤدب، سید رضا. پیشین. ص32

[41] علوی مهر، حسین ، پیشین، ص26

[42] راغب اصفهانی، حسین بن محمد. پیشین.ص55

[43] قرشی، علی اکبر. پیشین، ج. ص 186

[44] ابن منظور. پیشین، ج3. ص555

[45] علوی مهر، حسین، پیشین. ص 27

[46] مؤدب، سید رضا. پیشین.ص33

[47] رضایی اصفهانی، محمد علی. پیشین.ص 23

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارجاعات قران به عهدين
 • پايان نامه معناشناسي سوره نبأ با محوريت پرتوي از قرآن
 • پايان نامه جستاري در چگونگي طرح موضوعات کلامي در مجمع البيان
 • پايان نامه جايگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت هاي تفسيري مجمع البيان
 • پايان نامه بررسي نقش و جايگاه صحابه و تابعان در تفسير الميزان و تفسير اثري آيت الله معرفت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122