پايان نامه بررسي مباني تعزيرات در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مباني تعزيرات در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مباني تعزيرات در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده   یک
مقدمه1
بیان مسأله2
اهمیت و ضروت تحقیق3
اهداف پژوهش3
سؤال¬ها3
فرضیه¬ها4
پیشینه¬ی تحقیق4
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1-تعزیر از دیدگاه لغت¬شناسان 6
1-2- تعزیر در اصطلاح فقهای امامیه  9
1-3- تعزیر در اصطلاح حقوقدانان  12
1-4- تفاوت تعزیر با سایر مجازاتها  15
1-4-1- تفاوت تعزیر با حد    16
الف) از جهت موضوع 16
ب) از جهت نوع عقوبت    17
ج) از جهت میزان مجازات 17
1-4-2-تفاوت تعزیر با قصاص20
1-4-3-تفاوت تعزیر با دیه21
فصل دوم: مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه و حقوق جزای ایران
2-1-مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه  25
2-1-1-آیات 25
2-1-2- روایات29
2-1-3- دلیل عقلی36
2-1-4- سیره¬ی عقلاء38
2-2- مبانی مشروعیت تعزیر در حقوق جزا39
2-2-1- آغاز پیدایش کیفر و مجازات39
2-3- مبانی 42
2-3-1- تعریف مبانی42
2-3-2- بررسی سایر عناوین مشابه با مبانی34
الف) منابع44
ب) قواعد (اصول)44
2-4- مبانی جرم¬انگاری 47
2-4-1- مبانی عمومی47
2-4-2- اصل ضرر48
2-4-2-1- تعریف و مبانی اصل ضرر 48
2-4-2-2- اقسام ضرر 49
2-4-2-2-1- ضرر مادی 49
2-4-2-2-2- ضرر معنوی 50
2-4-3- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام51
2-5- مبانی جرم¬انگاری جرایم مستوجب تعزیر53
2-5-1- مبانی جرم¬انگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر53
2-5-2- مبانی جرم¬انگاری جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور55
2-5-2-1- تعریف امنیت55
2-5-2-2- جرایم علیه امنیت56
فصل سوم: ادله وجوب تعزیر
3-1- ادله وجوب تعزیر 60
3-1-1- روایات دال بر وجوب تعزیر 60
3-1-2- اثبات وجوب تعزیر به وسیله وحدت ملاک61
3-1-3- امر به معروف و نهی از منکر62
3-1-3-1- مراتب امر به معروف و نهی از منکر 64
الف) مرحله درونی و انکار باطنی 64
ب) مرحله برونی و اعتراض گفتاری 64
ج) مرحله عملی و فعلی  65
3-1-4- استقرای نصوص خاصه  66
فصل چهارم: قلمرو تعزیر
4-1- قلمرو تعزیر 70
4-1-1- مطلق معاصی70
4-1-2- معاصی کبیره 72
4-1-3-تعزیر در موارد منصوص76
4-1-4- تعزیرات حکومتی80
4-1-5- تعزیر در تخلف از احکام حکومتی82
1) ا ادله حکومت و ولایت فقیه(حکومت انتصابی) 83
2) ا ادله حکومت انتخابی88
4-1-6- تعزیر در ایجاد مفسده 90
4-1-6-1- وجوب دفع مفسده90
4-1-7- تعزیر در انجام امورخلاف مصالح عمومی 91
فصل پنجم: کیفیت مجازات¬های تعزیری و نحوه¬ی تعیین آن ها
5-1- کیفیت مجازات¬های تعزیری95
5-1-1-دیدگاه انحصار تعزیر96
5-1-1- 1-ادله قائلین به انحصار تعزیر و نقد دلایل آنها 97
الف) استصحاب و اجرای اصل اولی97
ب) دوران امر بین تعیین و تخییر98
ج) تمسک به عبارت «التعزیر دون الحد» 99
5-1-1-1-2- نظر نهایی در مورد انحصار تعزیر در تازیانه 101
5-1-2- دیدگاه تنوع تعزیر102
5-1-2-1- ادله قائلین تنوع تعزیر103
الف) کلمات فقها103
ب) اطلاقات باب تعزیر105
ج) روایات 107
5-1-2-1-2 ملاک عقوبت های تعزیری 108
5-1-2-1-3 وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی 109
5-1-2-1-4رعایت تناسب بین جرایم و مجازات ها 110
5-2- نظریه انتخابی 116
5-3- نحوه¬ی تعیین مجازات¬های تعزیری 118
5-3-1- مجری تعزیر مطلقا حاکم است 119
5-3-2- قاضی در تعیین مجازات¬های مطلقا مخیر نیست 119
5-4- قاضی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها125
فصل ششم: کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی
6-1- کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی128
6-1-1- کارآمد در لغت128
6-1-2- کارکرد در لغت131
6-1-3- کارکرد تعزیر در زمینه جرایم اقتصادی137
6-1-3-1- احتکار 139
6-1-3-2- قاچاق کالا و ارز 140
الف) صلاحیت ابتدایی و اولیه 141
ب) صلاحیت ثانویه 142
ج) صلاحیت رسیدگی به تخلف عرضه کالای قاچاق 142
6-1-4- کارکرد  تعزیر در زمینه تخریب اموال تاریخی، فرهنگی 143
نتیجه¬¬گیری 148
فهرست منابع150
چکیده انگلیسی Abstract

فهرست منابع

قرآن کریم.

نهج ­البلاغه.

احمدی، عبدالله، قاچاق کالا، چاپ سوم، تهران: نشر میزان، 1385.

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، چاپ شانزدهم، تهران: نشر میزان، 1386.

آشوری، داریوش، تعریف­ها و مفهوم فرهنگ، تهران: موسسه اسناد فرهنگی آسیا، 1357.

آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، 13793.

آمدی، عبدالواحد­بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، مترجم: انصاری، محمد علی، قم: دارالکتاب، بی­تا.

انصاری، قدرت الله، تعزیرات از دیدگاه فقه وحقوق جزا، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.

بخشی زاده اهری، امین، تحولات و رویکردهای نوین، قانون مجازات اسلامی جدید، چاپ دوم، تهران: چراغ دانش، 1392.

بوشهری، جعفر، حقوق جزا؛ اصول و مسایل، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.

9. حاجی ده آبادی، احمد، قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.

10جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1372.

11.———————، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1386.  12.————————، مقدمه علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، 1377.

جمعی از مترجمان، فرهنگ علوم اجتماعی، تهران: نشر مازیار، 1376.

حسینی، سید محمد حسین، ولايت فقيه در حكومت اسلام‌، مشهد: انتشارات علامه طباطبايى‌، چاپ دوم، 1416هـق.

حسینی، سید محمد، مجازاتهای مالی، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1415هـ ق.

16. خمینی (امام)، استفتا،ات (امام خمینی)، قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، 1382.

…………………..، صحیفه نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369.

دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه، در آمدی بر حقوق اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1376.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.

زاهدی، شمس السادات؛ الوانی، سید مهدی؛ فقیهی، ابوالحسن، فرهنگ جامع مدیریت، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1383.

رضایی، حسن، نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج، 1382

22. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، بی­جا: نشر فیض، چاپ سوم، 1371.

ساکی، محمد رضا، دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل، 1388.

24.————؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1390.

سلطانی نژاد، هدایت الله، خسارت معنوی،  تهران: انتشارات نور الثقلین ، 1385 ش.

شامبیاتی، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ هفتم، بی­تا.

27.—————، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد، 1388.

28.————–، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، تهران: انتشارات مجد، 1392.

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376.

صفوی، سید یحیی، مقدمه­ای بر جغرافیای نظامی ایران، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ اول، 1381.

چکیده

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می­توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده­انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این­گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر، که با استقرار حکومت اسلامی مطرح می­شود، ارتکاب رفتاری است که شرعاً معصیت به حساب نمی­آید؛ ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخّل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم می­شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می­کند، مانند جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی. بنابراین نظام حقوقی اسلام، به دلیل برخورداری از مکانیسم­های هماهنگی، همواره می­تواند همگام با تحولات جامعه بشری در بستر زمان، پاسخگوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی انسان باشد، یکی از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختیارات وسیع حاکم اسلامی در اعمال مجازاتهای تعزیری است، از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال هرگونه مجازات از جمله تعزیر، ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن مجازات معین کند. پس نمی­توان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزیر قرار داد. منطوق ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می­شود» بنابراین قاضی، موظف است حکم به مجازات تعزیری را منحصراً مستند به قانون کند.

در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می­توان گفت که مهم­­ترین و اصلی­ترین مبانی مورد توجه قانون­گذار، برای جرم­انگاری در جرایم مستوجب مجازات­های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت­اندیشی قانونی می­باشد این­که آیا قانون­گذار می­تواند طبق اصل ضرر و مصلحت­اندیشی هر چیزی را که موجب اختلال در جامعه می­شود داخل در مجازات­های تعزیری کند در پایان­نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلید واژه: تعزیر، تأدیب، مبانی تعزیر، فقه امامیه، حقوق جزا

مقدمه

تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالباً نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است.

نظر به این­که فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، در کتاب­های خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشته­اند و مباحث مربوط به تعزیر غالباً به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشریح قضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین(ع) است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدوده­ی اختیارات ولی­فقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است.

پس از استقرار جمهوری اسلامی در برخی آرای دادگاههای کیفری به استناد اصل 167 قانون اساسی، رفتاری که در قانون جرم و مستلزم مجازات معرفی نشده است از آن­رو که مصداق فعل حرام (معصیت) تلقی شده، جرم و مشمول تعزیر قرار گرفته است.

این موضوع باعث طرح این سؤال شد که مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه چیست و مهم­تر آنکه اجرای تعزیر در حقوق جزا مبتنی بر چه مبنایی می­باشد آیا مبنا تعزیر در حقوق جزا، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی است؟

این پایان نامه، سعی دارد با مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزا بپردازد.

بیان مسأله

تعزیر کیفری است که از پیش، تعیین نشده است و از انعطاف­پذیری دانش فقه حکایت دارد در احکامی از این سنخ، حتی پیش از آن که موضوع مطالعه­ای معاصر برای ایجاد توانمند­یهای فقه پویا قرار گیرد، به هنگام وضع این دسته از احکام توسط شارع، ماهیتی مطابق با رویکردهای زمانی و مکانی لحاظ گشته است، مسئله تشریع مجازاتهای منعطف، نشان دهنده پویایی فقه است که چارچوبی منطبق با زمان و مکان را توصیه می­کند.

مهم­ترین بخش احکام کیفری مجازاتهای تعزیری است؛ زیرا جرایم دارای حد و همچنین جنایات بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص هستند محدود و نسبتا اندک­اند ولی بسیاری از جرایم، مشمول نظام تعزیرات­اند. در دنیای کنونی هماهنگ با پیشرفتهای فنی و علمی که در سطوح اجتماعی به وقوع پیوسته است، گستردگی، تنوع و پیدایش جرایم جدید غیر قابل انکار و هر روز روبه افزایش است. به همین خاطر، کارکرد و نقش تعزیرات در حکومت اسلامی در جرایم جدید که در آیات و روایات به آنها اشاره­ای نشده است غیر قابل انکار است یکی از کارکردهای اصلی تعزیرات، در حکومت اسلامی برقراری نظم و امنیت، در تمام زمینه­های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی و… است، چرا که با گذشت زمان، بر تعداد جرایم افزوده شده هر چند که در زمانهای گذشته چنین جرایمی نبوده است، تعزیرات به لحاظ گستردگی، تنوع و قابلیت بی­نظیر با مقتضیات زمان و مکان در نظام جزایی اسلام از جایگاه ممتازی برخوردار است. به همین خاطر اکثریت قریب به اتفاق جرایم از زمره جرایم تعزیری می­باشند، روشن­ترین دلیل این خط­مشی آن است که تحقق عینی مسائل تعزیرات، در قلمرو اختیارات حاکم است واگذاری تعیین مجازاتهای تعزیری به حاکمیت، در یک نظام فقهی- اسلامی و در چارچوب خواست جامعه اسلامی به سلامت، امنیت و تأمین حقوق تعبیر می­شود، بر پایه­ی اندیشه تعزیرات، حکومت فرصت می­یابد که در سه حوزه نوع، حجم و کیفیت اجرای مجازاتها دیدگاه بر آمده از مصلحت را اعمال کند.

در باب ضرورت بحث از موضوع پایان نامه، باید گفت که امروزه حکومت­ اسلامی برای تعیین مجازات­ها، فقط می­تواند از ضمانت­های اجرایی در حوزه­ی تعزیرات اقدام کند. با توجّه به این که حدود و دیّات، مجازات­های مشخص و غیرقابل تغییری هستند؛ بنابراین، محقّق در نظر دارد برای یافتن موضوع، ابعاد آن موضوع را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و نظرات مختلف را از منظر مبانی فقهی و حقوقی مورد تحقیق قرار دهد.

 اهمیّت و ضرورت تحقیق:

«تعزيرات» به لحاظ گستردگي، تنوع و قابليت بي نظير در جهت انطباق با مقتضيات زمان، مکان، شخص و شخصيت مجرم و قرباني، در نظام جزايي اسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است.

تعزیرات، از جمله مجازات­های اسلامی است که از پیش تعیین نشده و از خصلت انعطاف­پذیری آن حکایت دارد و برای جلوگیری از تخلّفات و جرایم، در عصر حاضر، جایگاه ویژه­ای دارد تا آن­جا که می­توان گفت بدون اجرای این نوع از مجازات­ها، عمل کردن به قوانین الهی و رسیدن به جامعه­ی سالم و ایجاد امنیّت، امکان­پذیر نمی­باشد.

ضرورت پژوهش در تعزیر، زمانی آشکار می­شود که از طرفی، در دنیای امروز در کنار پیشرفت­های علمی، که در سطوح اجتماعی حاصل شده پیدایش جرایم انکارناپذیر و هر روز رو به افزایش بوده است که بیشتر جرایم نوظهور جزء جرایم تعزیری است از طرف دیگر، با این­که فقها از دوران­های گذشته تا به امروز در مباحث مختلف فقهی، تحقیق نموده­اند امّا در مورد تعزیرات با همه­ی اهمیّتش کمتر تحقیق شده است. به همین خاطر در این پایان نامه سعی بر آن است تا مبانی تعزیرات و کارکرد آن در حکومت را مورد بررسی قرار داده و به نقش آن در جامعه پرداخت.

اهداف پژوهش:

1.بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه.

2.بررسی تعزیرات در حقوق جزای ایران.

سؤال­ها و فرضیه­ ها:

سؤال­ها:

مبنای مشروعیت تعزیر، در فقه امامیه و حقوق جزای ایران چیست؟

تعیین مجازات­های تعزیری، بر عهده­ی کیست؟

کارکرد تعزیرات در حکومت اسلامی چیست؟

فرضیه ­ها:

مبنای مشروعیت تعزیر، در فقه امامیه، روایات و در حقوق جزای ایران، مصوبات مجلس می­باشد.

تعیین مجازات­های تعزیری، بر اساس روایات، بر عهده­ی امام و امروزه بر عهده­ی حاکم شرع و در حقوق جزای ایران، به عهده­ی قاضی است.

کارکرد تعزیرات در حکومت اسلامی تقویت نظم عمومی می­باشد.

پیشینه­ ی تحقیق:

درباره­ی این موضوع، اثر مستقلی در تألیفات فقهی و حقوقی مطرح نشده است. در حوزه­ی تعزیرات، پایان­نامه­های با مشخصّات زیر یافت شده است؛ به عنوان مثال «تبیین تعزیرات و مجازات­های بازدارنده و ضرورت تفکیک آنها» به راهنمایی محسن رهامی از صفر خاکی، «مبانی فقهی مجازات­های بازدارنده در حقوق ایران» به راهنمایی محمد جعفر حبیب­زاده از سعید قوی­البینه، «بررسی مبانی و معیارهای جرم­انگاری در جرایم مستوجب مجازات­های تعزیری و بازدارنده» به راهنمایی حسین غلامی از مهدی تیماجی.

همچنین مقاله­هایی نیز در این باره با عناوین مختلفی نوشته شده است؛ به عنوان مثال «موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران» از محسن عینی نجف آبادی و محمد جعفر حبیب­زاده، «مبنا و ملاک تعزیر» از  محمد جعفر حبیب­زاده و محسن عینی نجف آبادی، «هدف نهایی تعزیر و ضرورتها و نیازها» از مکارم شیرازی.

اما حسب جستجوهای به عمل آمده توسط محقق، پایان­نامه­ای با عنوان مبانی تعزیرات در فقه امامیّه و حقوق جزای ایران تدوین نشده است؛ بنابراین، موضوع پایان­نامه، مسأله­ی ابتکاری و تازه­ای است که در این پایان­نامه  به طور مفصّل به آن پرداخته می­شود.

فصل اول کلیات و تعاریف

در نظام حقوقی اسلام، تعزیرات از جمله مجازات­هایی است که در کنار عقوبت­های قصاص، حدود و دیات قرار گرفته است، لازم است قبل از پرداختن به مبانی مشروعیت و  قلمرو تعزیرات، معنا و مفهوم، تعریف و همچنین تفاوت آن با سایر عقوبت­ها مورد بررسی قرار گیرد.

1-1- تعزیر از دیدگاه لغت­شناسان

لغت­شناسان، تعزیر را از ریشه­ی «عزر» دانسته­ و برای آن معانی متعددی بر شمرده­اند، تعدادی از آنها عبارتند از:

1-1-1- راغب اصفهانى‌

تعزير را چنين تفسير می­کند: «تعزير به معنای يارى و نصرت همراه با احترام است و معناى ديگر آن، مجازات كمتر از حد شرعى است، البتّه معناى دوّم نيز، به معناى اوّل بازمى‌گردد؛ زيرا هدف از اجرای این نوع تنبیه، تأدیب است که نوعی یاری به شمار می­آید در حالی­که معنای اول، یاری کردن به وسیله از بین بردن عناصری است که به او زیان می­رساند و معنای دوم، کمک کردن به فرد است بدین­سان که نگذارد شخص به عوامل زیان­بخش نزدیک شود، پس جدا کردن شخص، از چیزی که به وی ضرر می­رساند نوعی یاری محسوب می­شود، پیامبر اسلام (ص) هم با ملاحظه این معنا فرموده: «برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم یاری کن» به حضرت عرض شد اگر مظلوم باشد او را یاری می­کنم اما اگر ستمگر باشد چگونه او را یاری دهم؟!» فرمودند: «او را از ستم کردن باز دار» ( مفردات الفاظ فی غریب القران، 564).

از كلام راغب استفاده مى‌شود كه تعزير داراى سه معنى است:

الف) نصرت و يارى رساندن

ب) تأديب

ج) ضرب و زدن

1-1- 2- ابن منظور

از ديگر دانشمندان علم لغت، تعزير را چنين تفسير مى‌كند: «ريشه­ی اصلى تعزير، به معنى سرزنش و ملامت كردن است همان­‌گونه كه ريشه­ی اصلى آن، به معناى تازيانه­ی كمتر از حدّ شرعى نيز مى‌باشد، علّت اين­كه آن را تعزير ناميده‌اند اين است كه گنهكار را از تكرار آن باز­مى‌دارد و مانع انجام دوباره­ی گناه مى‌گردد. اين واژه در يارى رساندن با شمشير نيز به كار رفته است، ولى اصل تعزير، منع كردن و باز­داشتن است؛ زيرا كسى كه به دیگری کمک  می­کند مانند آن است که دشمنان

را از او بازداشته و مانع آزار و اذيّت آنها می­شود، بدين جهت است كه به تأديب كمتر از حدّ شرعى، تعزير گفته مى‌شود؛ چون مانع تكرار گناه، توسّط جانى مى‌گردد» (لسان العرب، 4/561).

1-1-3- خلیل­بن احمد

از لغت‌شناسانى است كه درباره­ی تعزیر می­گوید: «تعزير به معناى شلّاقهاى كمتر از حد است و نيز به معناى نصرت و يارى رساندن به کار رفته است»‌ (کتاب العین، 1/351).

1-1-4- ابن حماد جوهرى‌

نویسنده­ی کتاب الصحاح، ، تعزير را چنين تفسير مى‌كند: «تعزير به معنى تعظيم و بزرگداشت است و معناى ديگر آن تأديب‌ مى‌باشد و بر اساس همين معنى، به تازيانه­‌هاى كمتر از حد شرعى تعزير گفته‌اند» (2/744).

1-1-5- علّامه­ی مصطفوى‌

درباره تعزیر چنین مى‌گويد: «ريشه­ی اصلی تعزير، دفاع به همراه تقويت نمودن است و ساير معانى نیز به همين معنى باز­مى‌گردد و از لوازم آن شمرده مى‌شود و يا معنى حقيقى نيست، امّا تعزير و تأديب، از روشن­ترين مصاديق «تقويت و دفاع» است؛ زيرا از مجرم، در مقابل جرم دفاع می­کند و او را به كمال هدايت مى‌كند و از تكرار جرم بازمى‌دارد»‌ (التحقیق فی کلمات قرآن الکریم، 8/108).

در مجموع پس از بررسی اقوال مختلف لغت­شناسان، می­توان به این نتیجه رسید که: بیشتر لغت­شناسان تعزیر را تأدیب کمتر از حد شرعی معنا کرده­اند و این­که تعزیر، در اصل به معنای منع کردن و بازداشتن است به این صورت که اگر منع و جلوگیری کردن از دشمن باشد مفهوم آن یاری کردن در مقابل دشمنان است و اگر جلوگیری از گناه باشد، مفهوم آن مجازات و تنبیه است. بنابراین، به مجازات­هایی که سبک­تر از حد باشد تعزیر می­گویند برای این­که به وسیله­ی آن، در حقیقت کمکی به گناهکاران شده و از گناه بازداشته می­شوند و این نشان می­دهد که مجازات­های اسلامی، جنبه تربیتی دارد و این­که از اقوال لغت­شناسان، می­توان چنین برداشت کرد که:

الف) لغويّين در تفسير كلمه­ی تعزير، بر سه دسته تقسيم مى‌شوند:

اوّل) كسانى كه معتقدند معناى اصلى تعزير يک چيز است؛ (نصرت، يا منع، يا تأديب، يا چيز ديگر) و معانى ديگر را به همان ريشه باز مى‌گردانند.

دوم) عدّه‌اى ديگر بر اين اعتقادند كه كلمه­ی مذكور معناى جامعى دارد و شامل تمام معانى ديگر مى‌شود، كه اصطلاحاً مشترک معنوى گفته مى‌شود.

سوم) گروهى نيز مشترک لفظى را پذيرفته و معتقدند اين لفظ داراى معانى متعدّدى مى‌باشد.

ب) معانى متفاوتى كه براى واژه­ی تعزير گفته شده، از جهتى به دو دسته تقسيم مى‌شود:

اوّل) معانى مثبت؛ مثل تعظيم، تفخيم، نصرت، توقير و مانند آن.

دوم) معانى منفى؛ مانند منع، تأديب، ضرب، لوم و سرزنش، كه جامع آنها منع است.

از این برداشت می­توان چنین استنباط کرد که محققان معتقدند کاربرد مشترک لفظی در بیش از یک معنا غیر مقدور است؛ زیرا لفظ، آیینه معناست و آینه در یک آن، فقط گنجایش یک صورت را دارد، در این مورد فرقی نمی­کند که هر دو معنا حقیقی باشند یا یکی مجازی و دیگری حقیقی یا هر دو مجازی( محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، 43). چرا که امکان ندارد افراد در زمان استعمال دو معنا را از یک لفظ، به طور جدی اراده کنند؛ زیرا ذهن انسان، نمی­تواند به هنگام استعمال بر دو معنا، در یک لفظ توجه کند.

پس در مورد اینکه واژه تعزیر، مشترک لفظی است یا معنوی، باید گفت که ملاک دراشتراک لفظی و معنوی، معنای لغوی آنها نیست بلکه ملاک مفهوم و اصطلاح لفظ، در آن حیطه و علم است بنابراین چون در مورد واژه­ی تعزیر، اغلب منع و بازداشتن به کار برده شده است، با این اوصاف، تحقق معانی مختلف تعزیر در مصادیقش، به نحو اشتراک معنوی است؛ چرا که در متون فقهی، تعزیر در استعمالات متعدد، به معنی منع به کار رفته است، یعنی وجه مشترک معانی متعددی که در مورد تعزیر به کار رفته است واژه منع و بازداشتن می­باشد.

از دقت و تتبع در اکثر کلمات اهل لغت، به دست می­آید که در مفهوم تعزیر، ضرب و زدن ملاحظه نشده است، بلکه اکثراً تعزیر را به منع، تأدیب، رد و ملامت و یاری کردن معنا کرده­اند این که دیده می­­شود در معنای تعزیر، در بعضی از کلمات اهل لغت، عنوان ضرب ذکر شده است از باب ذکر مصداق شایع منع و تأدیب و ملامت کردن است و نیز از آن جهت است که ضرب، آسان­ترین وسیله­ای است که همیشه در اختیار همه می­باشد، همچنین با فرهنگ و عادات زمان­های گذشته متناسب بوده است؛ نه اینکه تعزیر به عنوان حقیقت شرعیه، معنای ضرب در آن ملاحظه شده باشد.

1-2- تعزیر در اصطلاح فقهای امامیه

واژه­ی تعزیر علاوه بر معانی لغوی، در اصطلاح فقهی مفهوم خاصی دارد که برای شناسائی این مفهوم لازم است نظرات فقها بررسی گردد تعدادی از آنها عبارتند از:

1-21– ابوالصلاح حلبی در تعریف تعزیر چنین می­نویسد: «تعزیر عبارت است از تأدیب که خداوند آن را جعل نموده است؛ به منظور این­که تعزیر شونده و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد، این حکم در موردی که به امر واجبی اخلال وارد شود یا امر قبیحی از کسی سر زند و در شرع، مجازات معینی درباره­ی آن وضع نشده باشد ثابت می­شود» (الکافی فی الفقه، 2/459).

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه
 • پايان نامه بررسي مصونيت قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران
 • پايان نامه اوامر مولويه در فقه اماميه و تطبيق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه
 • پايان نامه احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه
 • پايان نامه بررسي فقهي حقوقي مشارکت در قتل در فقه اماميه و قوانين موضوعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122