پايان نامه بررسي مباني فقهي وجوب حفظ خون مسلمان با تأكيد برآيات وروايات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مباني فقهي وجوب حفظ خون مسلمان با تأكيد برآيات وروايات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 201 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مباني فقهي وجوب حفظ خون مسلمان با تأكيد برآيات وروايات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

كليات    1
1)تعريف مسأله و بيان سئوال هاي  تحقيق    2
2)سابقه و پيشينه تحقيق    3
3) ضرورت حرمت خون مسلمان درنظام كيفري اسلام    3
4)ضرورت انجام تحقيق    5
5)فرضيه ها      5
6)تعريف اصطلاحات    6
7)نگاهي به فصول پايان نامه    8
8)شيوه نگارش پايان نامه     8
فصل اول:كرامت انساني وحرمت خون     9
1)جرم وعدم بقاي كرامت انساني    11
2)آيه اعطاي كرامت به انسان    12
1-2)تكريم وتفضيل    12
2-2)تفضيل انسان برسايرموجودات    13
3-2)مظاهرتكريم    14
1-3-2)عقل    14
2-3-2) نعمت هاي لذت بخش    16
3-3-2)برتري انسان نسبت بر ساير موجودات    16
3)كرامت درروايات    17
1-3)حرمت انسان مومن    17
2-3)شيوه راه رفتن ازمظاهركرامت انسان    18
3-3)گوناگون بودن مظاهركرامت انساني    18
4-3)چهره زيبا ازمظاهركرامت انسان    19
5-3)شروط برتري انسان برملائكه    19
فصل دوم:علا ئم ودلایل حرمت خون مسلمان22
بخش اول:علت اهميت حرمت خون مسلمان    23
1)علائم حرمت خون مسلمان24
1-1) عدم تضييع خون مسلمان    24
1-1-1)قصاص    24
2-1-1)حدود    26
3-1-1)ديات    27
4-1-1)كفاره29
2)ارزش برابرخون    32
3)برتري خون مسلمان برغيرمسلمان    35
بخش دوم:دلايل حرمت خون مسلمان درآيات وروايات    37
آيه اول:37
1)تعدّي به حرمت خون مسلمان درقتل عمد    37
1-1)شناخت قتل عمد دربي حرمتي به خون مسلمان    38
2-1)اختلاف درتوصيف تعدّي به خون مسلمان    38
3-1)انواع بي حرمتي به خون مسلمان درقتل عمد    39
مباشرت وتسبيب براي تعدّي به خون مسلمان درقتل عمد    39
4-1)بازدارندگي مجازات اخروي ازارتكاب قتل عمدوحفظ حرمت خون مسلمان    43
5-1)نهي ازكشتن انسان محقون الدم    44
6-1)حرمت نداشتن خون قاتل مسلمان     46
7-1)استيفاي حق قصاص،جبران خون مسلمان    47
8-1)ممنوعيت زياده روي درقتل متعدّيان    48
2)تعدّي به خون مسلمان وشيوه جبران خون درروايات قتل عمد:    50
1-2)ابزارها وشيوهاي تعدّي به خون مسلمان درقتل عمد    50
2-2)شديدبودن عذاب آخرت  قاتل دربي حرمتي به خون مسلمان    52
3-2)ممنوعيت زياده روي استيفاي قصاص درروايات جبران خون مسلمان    53
آيه دوم:56
1)جبران خون مسلمان بابرابري قصاص نفس درحريت ورقيت،مونث ومذكربودن56
1-1)عدم منافات ديه درعفو باحرمت خون مسلمان58
2)حفظ حرمت خون مسلمان درروايات مساوات قصاص وعفو61
1-2)حفظ حرمت خون مسلمان بامساوات درقصاص نفس61
2-2)جايگزين كردن عفو باديه به جاي قصاص درحفظ حرمت خون مسلمان62
3-2)عفو قاتل مسلمان نشانگر برتري احكام اسلام برساير اديان63
آيه سوم:65
1)حفظ حرمت خون بابرابري درانواع قصاص65
1-1)عفو,كفاره گناهان بخشنده علاوه برجبران خون مسلمان    71
2)قصاص ومساوات  دراجراي آن عامل جبران خون درروايات73
1-2)حق قصاص براي ولي دم عامل جبران خون مسلمان73
2-2)مساوات درروايات قصاص جبران خون74
آيه چهارم:77
1)جوازجنگ ومقابله به مثل درصورت حرمت شكني دشمنان برحريم مسلمانان77
2)حفظ حرمت خون مسلمان درروایات رعايت حرمت ها83
1-2)چگونگي حفظ حرمت خون مسلمان درتزاحم باحرمت ها    83
2-2)مقدم بودن برخی حرمت هابرمجازات متعدّیان به خون مسلمان85
3-2)نهي ازمثله دراحياي خون مسلمان    87
آيه پنجم :88
1)بي حرمتي به خون مسلمان درقتل غيرعمد    89
1-1)شناخت بي حرمتي به خون مسلمان درقتل غيرعمد    90
2-1)عدم جوازبي حرمتي به خون مسلمان درقتل خطايي    90
3-1)ديه قتل خطايي حافظ تضييع خون مسلمان    92
4-1)تشريع ديه براي حمل مسلمان    95
2)ديه ،كفاره وسكونت دردارالإسلام حافظ حرمت خون مسلمان درروايات97
1-2)خطاي درفعل وقصدو بي حرمتي به خون مسلمان    97
2-2)حفاظت خون  انسان بااسلام وسكونت دردارالإسلام    99
3-2) پرداخت كفاره قتل خطايي حاكي ازتوجه شارع به خون مسلمان    100
4-2)ديه حمل مسلمان نشانه توجه دقيق شارع به حيات مسلمانان    101
آيه ششم:103
1)به خطرافتادن خون مسلمان ازطريق محاربه    103
1-1)شناخت شروط محاربه سبب آگاهي ازشيوه بي حرمتي به خون مسلمان    104
2-1)مجازات شديد محارب عامل بازدارنده ازبي حرمتي به خون مسلمان    107
2)مجازات محارب عامل حفظ حرمت خون مسلمان درروايات    112
1-2)توجه به حرمت خون مسلمان درشأن نزول آيه محاربه    111
2-2)امنيت خون باتناسب بين جرم ومجازات     113
آيه هفتم:116
1)اهميت حفظ حرمت خون هادرفلسفه مجازات قصاص    116
1-1)حفاظت ازخون مسلمان به سبب حيات درقصاص    117
2-1)مساوات بي حرمتي به خون يك مسلمان بابي حرمتي به خون تمام مسلمين120
3-1)تأثيراحترام خون وإحياي آن    120
2)بازدارندگي مجازات متعدي  به خون مسلمان واهميت حرمت خون اودرروايات122
1-2)ترس ازقصاص عامل بازدارنده ازتعرّض به خون مسلمين122
2-2)مجازات قصاص عامل حفظ حرمت خون مسلمان    123
3-2)بازدارندگي مجازات اخروي قاتل، ازبي حرمتي به خون مسلمان    124
4-2)اهميت حرمت خون مسلمان    126
5-2) مجازات اخروي تعرّض به خون يك مسلمان برابر بامجازات تعرّض به خون همه مسلمانان    128
6-2)عموميت داشتن احترام خون انسانها    130
فصل سوم:استثنائات حرمت خون مسلمان    132
عوامل حرمت نداشتن خون مسلمان    133
بخش اول :حرمت نداشتن خون مسلمان درتتّرس    133
1)انواع تتّرس    137
1-1)تتّرس كفاربه مسلمين وحكم آن    138
2)حفظ حرمت خون مسلمان درروايات تترس    143
1-2)حفظ حرمت خون مسلمان با اصول پسنديده جنگ دراسلام    141
2-2)جنگ باكفاربالغ براي حفظ حرمت خون مسلمانان    144
3-2)تقدّم اهميت غلبه بردشمن، برحرمت خون مسلمانان    145
بخش دوم:حرمت نداشتن خون مسلمان مهاجم دردفاع مشروع    146
1)اقسام دفاع    147
1-1)دفاع فردي    147
2-1)دفاع اجتماعي    148
3-1)دفاع ازكيان اسلام    148
2)شرايط حمله    150
3)شرايط دفاع    150
4)عدم احترام خون متعدي به جان مسلمان درروايات دفاع مشروع    152
1-4)جواز ريختن خون دزددردفاع ازجان ومال    152
2-4)عدم احترام خون متجاوزبرجان وناموس مسلمان    155
3-4)برتري دفاع ازجان دردفاع ازمال    156
4-4)قدرت مدافع ،شرط دفاع ازخون    156
بخش سوم:حرمت نداشتن خون مسلمان مهدورالدم    157
1)عدم مباح بودن خون مسلمان درإباحه ثانويه    158
2)علل إباحه قتل    157
3)مواردإباحه قتل    160
4)انواع مهدورالدم    161
1-4)كفر    161
2-4)ارتداد    162
3-4)زاني محصن ولائط163
4-4)قتل مستحق قصاص  165
5-4)سابّ النبي   165
5)انواع مهدورالدم درروايات    167
1-5)هدرشدن خون ازباب دفاع    167
2-5)مواردمهدور الدم    169
نتيجه     172
فهرست منابع ومآخذ    177

فهرست منابع ومآخذ:

فولادوند ،محمد مهدي .ترجمه  قرآن.تهران:دار القرآن کريم دفترمطالعات تاريخ  ومعارف اسلامي ،چاپ اول،(1415ق )

1)آقابابايي ،حسين.«قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول». مجله فقه اهل بيت عليهم السلام،ش22، 11(1388): 129,130,138,153,154,161,164,177,179,180

2)آقايي ،محمد علي.شرح مختصر  اصطلاحات  حقوقي (مدني وكيفري). تهران: خط سوم، چاپ اول،( 1382)

3) بابايي، احمدعلي .برگزيده تفسيرنمونه. ج3،1تهران:دارالكتب الاسلاميه،چاپ سيزدهم ،(1382ه.ش)

4)اصفهاني مجلسي دوم،محمدباقربن محمدتقي .حدودوقصاص وديات. علي فاضل ، تهران : مؤسسه نشرآثاراسلامي ،چاپ اول(بي تا)

5)بهجت فومني گيلاني ،محمدتقي .جامع المسائل. ج5، ايران _قم:،دفترمعظم له،چاپ دوم(1426 ه.ق)

6)تربتي شهابي خراساني، محمودبن عبدالسلام.ادوارفقه. ج1، ايران_ تهران:،سازمان چاپ وانتشارات،چاپ پنجم(1417ه،ق)

7)جعفري تبريزي، محمد تقي. رسائل فقهي. ايران _تهران:،موسسه منشورات كرامت، چاپ اول،(1419 ه.ق)

8)جعفري ،يعقوب .كوثر. ج3،بي جا :بي نا،(بي تا)

9)جمعي ازمحققان درپژوهشگاه تحقيقات اسلامي.جهاددرآينه روايات. ج2، ايران_قم: انتشارات زمزم هدايت،چاپ اول،(1428 ه.ق)

10) حسيني تهراني ،سيدمحمد حسين.ولايت فقيه در حكومت اسلام. ج4، ايران _مشهد:انتشارات علامه طباطبايي ،چاپ دوم،(1421ه.ق)

11)حسيني همداني، سيدمحمدحسين.انواردرخشان. ج 4،5،35تهران:كتابفروشي لطفي،چاپ اول،(1404 ه.ق)

12)سلمان پور،محمدجواد .«مباني فقهي حرمت استعمال وقاچاق موادمخدروجرايم مربوط به آن».مجله فقه اهل بيت عليهم السلام(فارسي)، 35: 147.

13) طالقاني ،سيدمحمود .پرتوي قرآن . ج2،1تهران:شركت سهامي انتشار، چاپ چهارم،(1362ش)

14) طاهري، حبيب الله .حقوق مدني. ج1، ايران_ قم:دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم،( 1418ق)

15) طباطبايي بروجردي، آقاحسين .منابع فقه شيعه. مهدي حسينيان قمي،محمدحسين صبوري، ج31 ، ايران _تهران: انتشارت فرهنگ سبز،چاپ اول:(1429ه.ق)

16) عاملي، ابراهيم .تفسيرعاملي . ج1 ،تهران:انتشارات صدوق (1360ه.ش)

17) عميد زنجاني، عباس علي.فقه سياسي. ج3، ايران _تهران:انتشارات اميركبير، چاپ چهارم،(1421ه.ق)

18) فيض ، عليرضا.مبادي فقه واصول. تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم،(1387)

19)قاسمي، محمدعلي؛پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامي رضوي.فقيهان امامي وعرصه هاي ولايت فقيه. ج2، ايران _مشهدمقدس:انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي،چاپ اول،(1426ه.ق)

20)قبله اي خويي ،خليل .قواعد فقه بخش جزا. تهران:انتشارات سمت ،چاپ اول،(تابستان 1380)

21) قرائتي، محسن.تفسير نور.ج1،2،3،6،7تهران :مركز فرهنگي درسهايي ازقرآن،چاپ يازدهم،( 1383ش )

22)قربان نيا ،ناصر. «فلسفه مجازات  ها در فقه كيفري».مجله قضاوت ،52(6و5/1387) : 48-50.

23)لاري ،سيدعبدالحسين .مجموعه مقالات. ايران _قم:مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول،(1418ه.ق)

24)مترجمان.تفسير هدايت. 1،2،6مشهد:بنيادپژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي چاپ اول، (1377ش)

25) هاشمي شاهرودي، سيدمحمود .بايسته هاي فقه جزا. ايران _تهران:نشرميزان-نشردادگستر، چاپ اول ،(1419 ه.ق)

26) محقق داماديزدي،.سيد مصطفي .قواعدفقه. ج4،تهران:مركزنشر علوم اسلامي ،چاپ دوازدهم، (1406ه.ق)

چكيده:

حرمت خون مسلمان موردتأكيدآيات وروايات است. پايان نامه درسه فصل تدوين شده است.فصل اول  كرامت انساني وارتباط آن با جان انسان ها مورد بررسي قرارگرفته است واينكه  انسان كريم است وبايدخون،مال وآبرويش  محفوظ بماند.درفصل دوم حرمت خون مسلمان  با دلالت آيات وروايات حدود،قصاص وديات موردبررسي قرارگرفت وبیان شدکه اگر شخصي متعرض  خون مسلمان  شود وآن رابه ناحق بريزدبايد ازطريق قصاص ،حدودوديات به طورعادلانه مجازات شود.مجازات متعدي ازراه هاي جبران خون مسلمان است و مجرمين را از تعدي به خون مسلمان منع مي كندوموجب  حفظ خون  وامنيت حيات مسلمان مي شود.درفصل سوم مستثنيات خون مسلمان بيان شده است واينكه  به سبب مصلحت هايي چون تترس كشتن مسلمان واجب مي شود. هرچند که درتترس خون اسيران مسلمان هدر نيست درمواردی چون دفاع مشروع و مهدور الدم هم خون مسلمان احترام ندارد. واسلام هيچ حمايتي از خون آنان نمي كند وقصاص ،ديه وكفاره  برعهده قاتلان مهاجم ومهدورالدم نيست.

كليد واژگان:حرمت خون،قصاص ،قتل،خون مسلمان،ديه،قاتل

1) تعريف مسأله و بيان سئوال هاي تحقيق:

اصل براين است که خون مسلمان محترم است .حرمت خون  دلالت دارد که  خون مسلمان به هدر نمی رودوکسی حق ندارد آن را بريزد.ودر صورتی که خون مسلمانی به نا حق ريخته  شود شرع برای جبران خون ريخته  شده  راه کارهايي در نظر گرفته است از جمله قصاص،ديات و حدود.توجه به حرمت خون تا حدی است که اگر قاتل مشخص نشود  ديه ساقط نمی شود  و از بيت المال  به ورثه مقتول  اعطا می شود.هر چند در مواردی  شرع اجازه داده  است  خون ريخته شود :1- در جايي که  مسلمانی خون  مسلمان ديگری را  عمدا بريزد .2-مهدورالدم باشد.3-کفار مسلمين را سپری برای  خود قرار  دهند.(تترس)

سوالات اصلي:

1-علت حرمت  خون مسلمان چيست؟

2-احترام خون مسلمان دركجااستثناءمي شود ؟

سوالات فرعي:

1-اگر خون مسلمانی به ناحق ريخته شود  جبران آن چيست؟

2-درچه مواردي به خون مسلمان تعدي مي شود؟

2)سابقه و پيشينه تحقيق:

كتاب يا مقاله مستقل به اين عنوان نوشته نشده است .تنها درکتاب  آقای  مصطفوی به صورت قاعده ای جدا گانه  ذکر شده است.ومقاله ای  در مجله فقه اهل بيت بعضی  از استتثنائات آن را بيان کرده  است. مو لفان  جوامع فقهی  نيز در باب حدود ،قصاص و ديات  به بيان مجازات های آن پرداخته اند و در مواردی باآيات و روايات به اثبات رسانيده اند.درواقع ازطريق تشريع مجازات ها به حكم حرمت خون مسلمان آگاهي پيداكرديم به اين صورت كه اگر كسي مسلماني را  ازروي عمد  به قتل برساند،كشته مي شود چون قاتل كشته مي شود خون مسلمان محترم است  در قتل خطا هم به همين شيوه  است بااين تفاوت كه مجازات قاتل، ديه است. اختيار عفو در هر مورد به اختيار ولي دم است .درروايات هم به همين ترتيب به بيان مجازات اشاره شده است.

3)ضرورت حرمت خون مسلمان درنظام كيفري اسلام:

درسياست جنايي اسلام،حكومت اسلامي براي تنظيم روابط اجتماعي ميان مردم وپاسداري وحراست از اساسي ترين ارزش ها وهنجارها ومصالح جامعه ي اسلامي ودفاع وحمايت از حقوق وآزادي هاي فردي ،درمقابل هنجار شكني ها ونقض ارزش هاي غير قابل اغماض شارع،ازخود واكنش كيفري نشان خواهدداد.درسياست جنايي اسلام واكنش هاي كيفري صرفا عكس العمل كوركورانه وانتقام جويانه نيست بلكه مصلحت فرد وسرنوشت اوورابطه اوراباتمامي پديده هاي عالم درنظرداردوبه همه مي انديشد.آثارمخرب جرم را هم درفردوهم دركل نظام هستي كنترل مي كند.اين تفاوت نظام كيفري اسلام بانظام هاي بشري وغيرديني است كه صرفا در همين محدوده هفتادساله ي زندگي دنيا،براي انسان برنامه ريزي مي كنند.اين روش هامنحصراروش هايي سركوبگرانه نخواهدبودوممكن است درمواردي روش هايي پيش گيرانه وبازدارنده ويااصلاح گرايانه باشدزيرانزدشارع همه ي احكام وقواعدجاري در مناسبات فردباجامعه اسلامي،ياديگران ياخداازيك درجه اهميت برخوردارنيستندونقص هريك ازاين مقررات،مفسده اي يكسان درپي ندارد.واكنش ها وتدابير كيفري حسب مورد،متناسب باطبع جرايم ودرجه ي قبح وزشتي وفساد آنهامتفاوت خواهدبود.نخستين اقدام شارع براي كنترل پديده ي مجرمانه ،توصيف مجرمانه رفتارهايي است كه واكنش كيفري رابه همراه دارد. ازجمله ي واكنش هاي نظام كيفري اسلام به وقوع جرم ،حدود،قصاص وديات مي باشد.[1] شديدترين واكنش درنظام كيفري اسلام به كشتن انسان مسلمان قصاص است .قصاصي كه ملت يهوددربرابر كشتن يكديگر به آن معتقدند ومسيحيت به عفووگرفتن ديه بسنده كرده اند.

قتل نفس و سلب حيات از انسان از مهم ترين جرايم عليه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شديد و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است وقرآن كريم از اين مجازات به عنوان منشا حيات جامعه يادكرده است .

حمايت اسلام از حيات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی يک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حيات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان يا افرادی که در سرزمين های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ريختن خون آنها را مباح می گرداند. اين رفتارها به صورت دقيق و مبسوط در اسلام بيان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب اين اعمال يا جرايم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسيار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردی، نسبت به اشخاص خاصی است.

مرتکبان اين اعمال يا جرايم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامی ايران(ق.م.ا.) که براساس فقه شيعه تدوين شده، قتل مهدور الدم،عامل موجّه جرم تلقی شده و براساس ماده 226ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص يا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی عليه مورد قصاص يامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبيه عمد است. [2]

4)ضرورت انجام تحقيق:

راجع به این موضوع کتاب و مقاله ی مستقلی نوشته نشده است  و کتب  فقهی  نيز معمولابه بيان مجازات های  ريختن خون مسلمان بسنده کرده  است.بااين كه درشرع احكامي دراين مورد وجوددارد ،بابررسي اين موضوع مي توان اهميت آن رانشان داد تا درنزاع هاي خياباني وخانوادگي انسان ها به راحتي خون يكديگررا نريزند.درمجامع بين المللي چنين بي حرمتي هايي به خون مسلمان وجوددارد.نمونه ي آن رامي توان درهشت سال دفاع مقدس ،بيداري اسلامي وحملات تروريستي به دارالإسلام مشاهده كرد. درعرصه بين المللي هيچ نهادي پاسخگوي خون هاي ريخته شده مسلمين  نيست با تدوين قوانين محكمي دراين زمينه مانندعدم خريد وفروش سلاح هاي هسته اي كه برخي ابرقدرت به بهانه هاي واهي مبارزه با تروريسم به دشمنان مسلمان ها مي فروشند ودرنهايت برسر مسلمين فروردمي آيد،جان مسلمين وتمام انسان ها را مي گيرند.موضوع حرمت خون مسلمان درصددتأمين امنيت بيش ازبيش جان ها است.

 5)فرضيه ها 

احترام خون مسلمان رامی توان از آيات قرآن استنباط کرد«ولکم فی القصاص حياة»بقره179

خون مسلمان هميشه محترم است  مگر در جايي که خودش احترام خون خود را  حفظ نکند مانند اينکه کسی را  به عمد به قتل برساند يا اعمالی انجام دهد که مهدور الدم شود.

برای جبران خون مسلمانی که به نا حق ريخته شده است در شرع حدود ،قصاص و ديات در نظر گرفته شده است.

6)تعريف اصطلاحات:

حرمت: حرمت در لغت«حرم الشي حرما وحرما:امتنع فعله»[3]حرمت داشتن چيزي به معني ممنوعيت انجام آن است. رابطه ميان احكام تكليفي ووضعي رابطه ناگسستني است زيراهيچ حكم وضعي يافت نمي شود كه دركنارآن حكم تكليفي وجود نداشته باشد حرمت حكم وضعي است وازاحكام شرعي است كه مستقيما به انسان ورفتار اومربوط نمي شودبلكه وضع مشخص ومعيني راقانونگذاري مي كندكه به طور غير مستقيم براعمال ورفتار انسان ،اثر مي گذارد.احكام وضعي شامل سببيت ،شرطيت ومانعيت است. حرمت جز سبب است.سبب وصف ظاهرومعين است كه آن راشارع نشانه حكم قرار داده است.دراين تعريف سبب اعم ازعلت است مانند قتل عمد عدواني كه وصف مناسب باوجوب قصاص است.[4]

خون: خون واژ ه فارسي است ومعادل آن درعربي «دَم » است.منظور از خون در عنوان پايان نامه، مظهرحيات بودن خون است وباحيات است كه انسان مي تواند به هدف نهايي خلقت يعني قرب الهي دست يابد.ريختن خون موجب خروج جان مي شود واز انسان سلب حيات مي كند.

مسلمان:

تعريف لغوي واصطلاحي مسلمان معناي يكساني دارد «مسلم : منه قولان احدهماهومستسلم لأمر الله ،والثاني هوالمخلِص ُلله العبادة،ومن قولهم سلّم الشئ لفلان أي خلصه ،وسلم له الشي أي خلص له .»[5]مسلمان كسي است كه تسليم امر الهي باشد وخودش رابراي عبادت خدا خالص كرده باشد (مانندشرك وكفر).منظوراز تسليم چيزي بودن يعني خالص شدن براي آن شئ مي باشد كه در اين جا خالص شدن براي خداوند مدنظر است. و«مسلم من صلّي إلي القبلة أي اعتقد  الصلاة إليها وإن لم يصلّ  لا مستحلا»[6]مسلمان كسي است كه به سمت قبله نماز مي خواند يعني به نماز اعتقاد وايمان دارد واگر نماز نمي خواند آن را(نخواندن نماز)روانمي دارد. ظاهريك مسلمان از يك عبادت خاص يعني نماز مشخص مي شود.

آيات وروايات:

آيات وروايات ازنخستين منابع استخراج احكام اوليه اسلام است وبراي بدست آوردن حكم حرمت خون مسلمان به آنها رجوع كرديم.آيات ورواياتي مورد استفاده قرار گرفت كه مربوط به انواع قتل،قصاص،حدود،محاربه وديات بودبه اين صورت كه ابتدا به آيات وسپس به روايات استناد كرديم.هم چنين رواياتي كه مربوط به تترس،دفاع مشروع ومهدورالدم بود،دركنار مطالب فقها ذكرشده است.

7)نگاهي به فصول پايان نامه :

پايان نامه دردو فصل تدوين شده است .فصل اول تحت عنوا ن دلايل حرمت خون مسلمان در آيات وروايات است.دراين فصل آيات حدود،قصاص وديات همراه باترجمه  فارسي آن آمده است وسپس موضوعاتي كه باعنوان اصلي پايان نامه درارتباط است وبيشترحول دومحور مواردتضييع وحفظ خون مسلمان مي گردد،استخراج واحكام آن بيان شده است بيشترين منبع  آنها كتب آيات الاحكام مانند مسالك الافهام وكنز العرفان است .ودر آخر هرموضوع اصلي به بيان روايات از كتب روايي مانند وسائل الشيعه وجامع الاحاديث  پرداختيم.فصل دوم تحت عنوان استثنائات حرمت خون مسلمان است دراين فصل درصدد آن هستيم كه دائمي نبودن حرمت خون مسلمان را ازطريق مطالب فقها وروايات مرتبط بيان كنيم .حكم اوليه حرمت به سبب قرار گرفتن در محذورات دچار تغيير مي شود.ودرآخر به نتيجه گيري پرداخته شده است.

8)شيوه نگارش پايان نامه:

روش تحقيق تحليلي_توصيفي است وابزارهاي گردآوري اطلاعات كتابخانه ،نرم افزارهاي علوم اسلامي بوده است.

فصل اول:كرامت انساني وحرمت خون

يكي از نعمت هايي كه خداوند متعال به انسان ارزاني داشته است ،كرامت است. كرامت انسان علت محترم بودن خون اوست وحرمت براي اصل خون انسان هاست انسان ها به مومن وغير مومن تقسيم مي شوند. حرمت خون مسلمان چون به واسطه اسلام كامل تر شده است ،بيشتر است. به خاطر اهميت داشتن خون مسلمان لازم است ابتدا علت آن مورد بررسي قرار بگيرد.هم چنين لازم است بررسي شود كه كرامت چيست وچه مظاهري دارد،وچرا تا اين حد داراي اهميت است كه خداآن را تنها مختص انسان قرار داده است؟

نظام حقوقي اسلام جامعه را براساس كرامت انسان استوار نموده است.[7]كرامت دوقسم دارد: كرامت اكتسابي:تنها عنصر كرامت اكتسابي ،تقواست.ارزشي كه تمامي ارزش هاي عالي انساني مربوط به آن است.هم چنين عقايد صحيح واعمال نيكودرارتباط انسان باخود،ارتباط باخدا،ارتباط باهستي وارتباط انسان باهم نوعان خود ضامن رشد وكمال اوست .اين كرامت ارزشي درمسير حيات  معقول اوست.[8] آنچه را كه انسان ازكرامت كسب كند مانند دوري ازگناه كه ازمصاديق تقوا ست و سبب فضيلت او ازديگري است.درحرمت خون مسلمان  كرامت اكتسابي اومدنظر نيست و به بحث پيرامون آن نمي پردازيم.

كرامت ذاتي:كرامتي كه علت محترم بودن خون مسلمان است ،كرامت ذاتي اوست  كه  انسان آن راازبدوخلقت دارد وهمه انسان ها دربرخورداري از آن به يك اندازه سهيم اند به طوري كه سهم افراد نخبه ومعلولان ذهني كه دركرامت ذاتي يكي است هرچند كه دريكي از مظاهرآن يعني عقل تفاوت دارند.

توضيح اينكه كرامت حقي است كه براي همه انسان ها تضمين شده است و همه افراد بشراز يك خانواده اندوبندگي خدا وفرزند آدم(ع) بودن،آنان رابايكديگر متحد ساخته است.همه مردم دركرامت ذاتي ،كه خداوند سبحان  به آنها عطا كرده است ودراصل تكليف ومسئوليت  فطري بايكديگر مساوي اندبدون تفكيك از جهت نژاد ،زبان،اقليم وتابعيت يا اعتقاد ديني كه ازهواوهوس ها وبدعت ها ي بي اساس  ناشي نشده باشد.

1)جرم وعدم بقاي كرامت ذاتي:

انسان تاجايي داراي كرامت است كه مرتكب جرم نشود اماكسي كه اين كرامت را ازروي اختيار وبه سبب ارتكاب جنايت يا خيانت  يا اشاعه فساد از خوددورنمايد.ونيز كسي كه به خداشرك بورزدويا اوراانكار كند خائن به خويشتن است زيرا كسي كه بديهي ترين وكامل ترين موجود راكه ملاك همه ارزش هابه اومستند است،موردانكار يا ترديد قرارداده است، ودرنتيجه  چنين فردي داراي تأثير درجامعه است وبه جامعه هم خيانت مي كند.وموجب ازبين رفتن كرامت انساني خود مي شود.كرامت انساني درمورد مجرم محكوم به اعدام تا قبل از اجراي حكم باقي است.گرچه كه خوداو به وسيله ارتكاب  جرم موجب اجراي مجازات  شده است.[9]

[1] .(ر،ك)،معاونت آموزش قوه قضاييه ،سلسله پژوهش هاي فقهي-حقوقي(9)ثبات وتغيّردرجرايم ومجازاتها با مطالعه ي تطبيفي،چاپ اول1388(تهران،انتشارات جنگل)ص174و175

[2].حسين آقا بابايي “قتل نفس به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول”مجله فقه اهل بيت عليهم السلام(فارسي)، 22(11/1388): 129و130.

[3] .حسن مصطفوي،التحقيق في كلمات القرآن الكريم،چاپ اول(ايران-تهران،مركزالكتاب للترجمه والنشر،1401ه.ق)ج2،ص203

[4]. (ر،ك)،دكتر عليرضافيض،مبادي فقه واصول ،چاپ نوزدهم(تهران،مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه  تهران،1387)ص115و118

[5]. لسان العرب،ج12،ص293

[6].ياسين عيسي عاملي،الاصطلاحات الفقهيةفي الرسائل العملية،چاپ اول(لبنان _بيروت،دارالبلاغةللطباعةوالنشر والتوزيع،1414ه.ق)ص203

1.(ر،ك)حبيب الله طاهري، حقوق مدني،چاپ دوم (ايران _قم،دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،1418ق) ج1ص19

[8].(ر،ك)محمد تقي جعفري تبريزي، رسائل فقهي، ص158

[9].(ر،ك)محمد تقي جعفري تبريزي، رسائل فقهي،چاپ اول،( ايران_تهران،مؤسسه منشورات كرامت،1419ه.ق)ص157و158

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122