پايان نامه بررسي مبناي تحولات قانوني راجع به ارث زوجه در حقوق ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مبناي تحولات قانوني راجع به ارث زوجه در حقوق ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 127 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مبناي تحولات قانوني راجع به ارث زوجه در حقوق ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله5
1-3- ضرورت تحقیق6
1-4- پیشینه تحقیق8
1-5- اهداف تحقیق13
1-5-1- هدف اصلی 13
1-5-2- اهداف فرعی 13
1-6- سوالات تحقیق13
1-7- فرضیات تحقیق14
1-8- مفاهیم 15
1-8-1- ارث15
1-8-2- معنای لغوی15
1-8-3- معنای اصطلاحی ارث15
1-8-4- ترکه17
فصل دوم: وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم و ادیان الهی
2-1- وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم19
2-2- وضعیت ارث زن در تمدن چین19
2-3- وضعیت ارث زن در تمدن هند20
2-4- وضعیت ارث زن در دوران جاهلیت21
2-5- وضعیت ارث زن در ایران باستان22
2-6- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی(غیر از اسلامی) 23
2-6-1- در دین یهود23
2-6-2- در دین مسیح23
2-6-3- در دین زرتشت24
2-7- دگرگونی میراث زن با ظهور اسلام24
2-8- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی و حقوق مدنی26
2-8-1- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی26
2-8-2- مبنای تعلق ارث به زوجه در حقوق مدنی29
2-9- مقایسه ارث زن و مرد در حقوق ایران30
2-10- مبنای محرومیت جزئی سهم الارث زن نسبت به شوهر31
2-10-1- نظریه اول:پایین بودن ارزش و اختیار زن نسبت به شوهر31
2-10-2- نظریه دوم:مسئولیت مالی و اجتماعی مرد نسبت به زن بیشتر است32
فصل سوم: شرایط و موانع ارث بردن زوجه
3-1- شرایط ارث بردن زوجه35
3-1-1- وجود پیمان زناشوئی36
3-1-1-1- صحت نکاح و مساله زناشویی36
3-1-1-2- ازدواج در حال بیماری منتهی به مرگ38
3-1-1-3- مبنای این حکم استثنائی38
3-1-1-3- الف- بطلان عقد به موجب روایات و اجماع38
3-1-1-3- ب- سوء نیت زوج40
3-1-1-4- شرایط محرومیت زن از ارث شوهر بر طبق ماده 945قم 40
3-1-1-5- انتقاد بر ماده 945قم42
3-1-2- دائمی بودن پیمان زناشوئی43
3-1-2-1- نظرات فقها در خصوص توارث زوجین در ازدواج موقت43
3-1-2-1-الف- نظر اول: نکاح منقطع مثل نکاح دائم مطلقاً موجب ارث خواهد بود خواه شرط ارث شده باشد، خواه نه43
3-1-2-1- ب-نظردوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث است مگراینکه شرط عدم توارث شده باشد44
3-1-2-1- ج-نظرسوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث نیست مگراینکه شرط توارث گردیده باشد45
3-1-2-1- د-نظرچهارم:نکاح منقطع مطلقا موجب ارث نیست،خواه شرط توارث شده باشد،خواه نه45
3-1-2-2- روایاتی که بر عدم توارث زوجین در نکاح موقت دلالت دارد46
3-1-2-3- نظر قانون مدنی47
3-1-3- بقای رابطه زوجیت تا زمان فوت48
3-1-3-1- توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در عده طلاق رجعی48
3-1-3-2- ارث زوجه در طلاق در مرض متصل  به موت49
3-1-3-2-الف-  شرایط ارث بری زوجه بر طبق ماده 944قم50
3-1-3-2- ب- مبنای ارث بردن زوجه در طلاق در  مرض متصل به موت51
3-1-3-2- ب- 1- روایاتی که قصد اضرار را علت ارث بری زوجه میداند51
3-1-3-2- ب- 2- عدم نفوذ طلاق نسبت به ارث52
3-1-3-3- وضعیت ارث زوجه در طلاقی که به درخواست زن و به حکم دادگاه واقع میشود53
3-1-4- محروم و ممنوع نبودن از ارث 54
3-1-4-1- قتل مورث55
3-1-4-1- الف- مقتول باید به هنگام مرگ در مقام مورث قاتل باشد56
3-1-4-1- ب- قتل باید عمدی باشد56
3-1-4-1- ج- قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد56
3-1-4-2- کفر57
3-1-4-3- لعان58
3-1-4-3- الف- لعان و تشریفات آن59
فصل چهارم: کمیت و کیفیت سهم الارث زوجه
4-1 قلمرو سهم الارث زوجه60
4-2- صاحب فرض بودن زوجه61
4-3- وراثت زوجه همراه با وارثان نسبی62
4-4- ارث زوجه با وجود اولاد برای متوفی63
4-5- ارث زوجه در صورت نبود اولاد برای متوفی 64
4-6- سهم الارث زوجات متعدد64
4-7- ارث زوجه ای که قرابت نسبی با متوفی دارد65
4-8- سهم الارث زوجه ای که وارث منحصر به فرد است66
4-8-1- اقوال فقهای شیعه در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد باشد66
4-8-1-1- نظریه که زوجه را از بردن بیش از 4/1محروم میدارد 66
4-8-1-1- الف- اصل عدم وراثت67
4-8-1-1- ب- شهرت عظیم این نظر نزد فقها68
4-8-1-1- ج- مضامین غیر قابل خدشه روایات68
4-8-1-2- نظریه ای که زوجه را وارث تمام ترکه میداند69
4-8-1-3- نظریه فقها مبنی بر تقاوت قایل شدن بین زمان حضور امام و زمان غیبت70
4-8-2- نظر قانون مدنی71
4-9- بیان نظرات فقها در خصوص اموال موضوع ارث زوجه 72
4-9-1- نظر اول:ارث بردن زوجه از تمام ترکه72
4-9-2- نظر دوم:اختصاص محرومیت زوجه به عرصه خانه و اماکن مسکونی 74
4-9-3- نظر سوم:حرمال زوجه از عین زمین منزل و ارث بردن او از بهای آن76
4-9-4- نظر چهارم:تفصیل زوجه دارای فرزند و زوجه ای که فرزند ندارد77
4-9-5-نظرپنجم:محرومیت زوجه از عین بنا و درختان و محرومیت او از ارث بردن زمین بطور مطلق79
4-10- نظر قانون مدنی80
4-11- ارث زوجه از حق شفعه82
فصل پنجم:تحولات قانونی راجع به ارث زوجه
5-1- تحولات اجتماعی و اقتصادی و امکان تحول در قانون گذاری در مورد ارث زوجه85
5-1-1- ارث زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران85
5-1-2- ارث زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان86
5-1-3- مقتضیات زمانی و تاثیر آن بر میراث زوجه87
5-1-4- تحولات اقتصادی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه 88
5-1-5- تحولات اجتماعی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه90
5-1-6- حکم حکومتی و مصلحت اجتماعی و تاثیر آن در اصلاح ارث زوجه94
5-2- تلاش متفکرین و حقوقدانان اسلامی برای یافتن راحلهای مناسب قانونی96
5-2-1- تمییز فقه از اسلام ضروری است97
5-2-2- پذیرش نظرهای نو وجدید در امور اجتماعی98
5-2-3- راهکاری برای جبران نقیصه سهم الارث زوجه 99
5-3- نظر رهبر معظم انقلاب راجع به اصلاح ارث زوجه 100
5-4- بررسی روند اصلاح مواد 946،947و948قم102
5-4-1- نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اصلاحیه راجع به ارث زوجه106
5-5- بررسی ماده 948قم108
5-6- نتیجه گیری و پیشنهاد111
منابع114
چکیده انگلیسی117

منابع و مأخذ

منابع فارسي

قرآن

اسعدی ح. 1387. خانواده و حقوق آن. چاپ اول. مشهدمقدس: انتشارات استان قدس رضوی

امامی ح. 1388. حقوق مدنی، جلد سوم. چاپ بیست و یکم. تهران: انتشارات اسلامیّه

جعفری لنگرودی م.1384. ارث، چاپ پنجم. تهران: انتشارات گنج دانش

جعفری م. 1380. جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی. مجله حوزه. شماره 49

جوادی آملی ع. 1392. زن در آیینه جلال و جمال. چاپ بیست و چهارم: انتشارات نشر اسراء

جهانگیری م. 1385. بررسی تمایزهای فقهی زن و مرد. چاپ اول. قم: نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

حائری شاهباغ ع. 1340. حقوق مدنی. جلد ششم و هفتم. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت دادگستری

حیدری ع. 1388. اصول استنباط، ترجمه ع زراعت، ح مسجد سرابی.چاپ هفتم. تهران: نشر حقوق اسلامی

خامنه ای م. 1370. حقوق زن. چاپ دوم. تهران: انتشارات تک

دورانت و. 1343. تاریخ تمدن. جلد سوم. ترجمه آریان پور.چاپ اول. تهران: انتشارات اقبال

دهخدا ع. 1372. لغت نامه. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

ساوجی م. 1374. حقوق زن در اسلام و خانواده. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجرد

شهیدی م. 1391. ارث. چاپ هفتم. تهران: انتشارات مجد

شهیدی م. 1391. مجموعه مقالات حقوقی. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجد

صالح ع. 1350. تاریخ حقوق یا سرگذشت قانون. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

صفایی ح، امامی ا. 1372. حقوق خانواده، جلد اول. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

صفایی م. 1339. تفسیر منظوم قران کریم. چاپ اول. تهران: نشر کتاب فروشی خیام

طاهری ح. 1375. حقوق مدنی. جلد پنجم. چاپ دوم. قم: انتشارات اسلامی

طباطبایی م. بی تا. المیزان. بی جا: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان

عسگری مقدم ح. 1392. مطالعه تطبیقی حقوق زن در ادیان و مکاتب. چاپ اول. تهران: انتشارات نگاه بیّنه

عمید م. 1342. ارث در حقوق مدنی ایران. چاپ اول. بی جا: چاپ پیروز

فهیمی ع. 1381. بررسی تطبیقی(ارث اقلیتهای دینی در حقوق اسلام و ایران). چاپ اول. قم: دانشگاه قم

فهیمی ف. 1388. زن و حقوق مالی. چاپ اول. تهران: انتشارات خرسندی

قبله ای خویی خ. 1389. ارث. چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت

کاتوزیان ن. 1387. درسهایی از شفعه، وصیت، ارث. چاپ دهم. تهران: نشر میزان

کاظم زاده ع. 1386. تفاوت حقوقی زن و مرد. چاپ دوم. تهران: انتشارات میزان

مجتهد شبستری م. 1380. هرمنوتیک کتاب و سنت. چاپ اول. تهران: انتشارات طرح نو

مصلحی عراقی ع. 1390. حقوق ارث. چاپ ششم. تهران: انتشارات سمت

مطهری م. 1392. نظام حقوقی زن در اسلام. چاپ شصت و ششم. تهران: انتشارات صدرا

منوچهریان م. 1350. انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی. بی جا

موسوی خمینی ر. 1388. ولایت فقیه- حکومت اسلامی. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

مهرپور ح. 1388. میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران. چاپ چهارم. تهران: انتشارات اطلاعات

نفیسی س. 1342تاریخ اجتماع ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان. چاپ اول. تهران: انتشارات تهران

هاشمی م. بی تا. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد دوم. چاپ پنجم. تهران: انتشارات دادگستر

منابع عربی

ابن ادریس حلی م. 1411 ه.ق. السرائر. چاپ دوم. قم: انتشارات اسلامی

ابن البراج الطرابلسی ع. 1406 ه.ق. المهذب. جلد دوم. قم: انتشارات جامعه مدرسین

انصاری م. 1415ه.ق. الانتصار. قم: نشر اسلامی

حرعاملی م. بی تا. وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. جلد چهاردهم و هفدهم. بیروت: انتشارات دارالحیاء التراث العربی

حلبی ت. 1362 ه.ق. الکافی فی فقه. اصفهان: انتشارات مکتب امیرالمومنین (ع)

حلی ج. بی تا. تذکره الفقهاءِ. جلد دوم. تهران: انتشارات مکتب مرتضویه

خوانساری ا. 1364 ه.ق. جامع المدارک فی شرح المختصر النافع. قم: انتشارات مکتب صدوق

خوئی ا. بی تا. منهاج الصالحین. جلد دوم. بی جا

سبزواری م. 1413 ه.ق. مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام. جلد سوم. قم

صدوق م. 1394 ه.ق. من لا یحضره الفقیه. جلد چهارم. تهران: انتشارات مکتب الصدوق

صدوق م. بی تا. المقنع. تهران: انتشارات جهان

طباطبایی ع. 1404 ه.ق. ریاض المسائل. جلد نهم. قم: نشر دارالهادی

طباطبایی یزدی م. 1378 ه.ق. حاشیه مکاسب. جلد دوم. قم: انتشارات قم

طبرسی ا. 1349. مجمع البیان فی تفسیرالقران. جلد پنجم. قم: انتشارات مشعل آزادی

طوسی م. 1390 ه.ق. استبصار. جلد چهارم. تهران: دارالکتب اسلامیه

طوسی م. بی تا. الخلاف. جلد دوم. قم: انتشارات دارالمعارف اسلامیه

طوسی م. بی تا. نهایه. از مجموعه الجومع الفقهیه

عاملی ز. بی تا. شرح لمعه. جلد هشتم. بی جا. انتشارت جامعه دینی

عاملی م. 1319 ه.ق. مفتاح الکرامه. جلد هشتم. قم: موسسه نشر اسلامی

کلینی م.1350 ه.ق. فروع کافی. جلد هفتم. تهران: انتشارات دارالکتب اسلامی

محقق حلی ن. بی تا. شرایع الاسلام. جلد سوم. قم: موسسه المعارف الاسلامیه

محقق قمی م.بی تا. جامع الشتات. جلد دوم. تهران: انتشارات شرکت رضوان

مقدس اردبیلی ا. 1414 ه.ق. مجمع الفائده و البرهان. قم: نشر اسلامی

نراقی ا. بی تا. مستندالشیعه. جلد دوم. تبریز: انتشارات مکتب مرتضویه تبریز

چکیده

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . رفع تبعیض­های حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه­ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می­دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است. زوج از کليه­ی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می‌برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می‌برد اختلاف نظر وجود دارد. يک نظر اين است که با توجه به ظاهر قرآن، زوجه از جميع اموال و از عين آن‌ها ارث می‌برد. نظر ديگر محروميت زوجه از عين يا قيمت برخی اموال است و نظر آخر تفصيل بين زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جميع اموال زوج ارث می‌برد ولی زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است. نظر مشهور فقيهان اماميه ارث بردن زوجه از قيمت بنا و درخت و نه از عين آن‌ها و محروميت او از عين و قيمت زمين است که ماده‌ی 946 قانون مدنی از آن پيروی کرده بود. در اصلاحيه سال 1387 ماده‌ی مزبور، زوجه از ارث عين اموال غير منقول اعم از بنا و زمين محروم بوده ولی از قيمت آ‌ن‌ها محروم نيست.  پژوهش حاضر پس از نقد کليه‌ی نظرات نظر اول را ترجيح می‌دهد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظام­های حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران و نیز مبانی تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیت­ها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می­شود .در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می­شود .

واژگان کلیدی: حقوق زوجه، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را می­توان آبرومندانه­ترین ویژگی دوران معاصر نام نهاد. دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگی با مبانی و انگیزه­های متفاوت، در باب چرائی و چگونگی حقوق انسانها سخن می­گویند. در میان انبوه گفت و شنودهایی که از این محافل به گوش می­رسد، برخی گفتمانها، پر رونق تر و حیاتی تر می­نماید. از آن جمله می­توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسی انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن » اشاره کرد. رفع تبعیض­های حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه­های بین­المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می­دهد.[1]

حقوق مدنی زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه ای در این مجموعه دارد؛ به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان، دفاع از حقوق مالی زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه­های دفاع از حقوق زنان را به خود مشغول داشته است. پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه­ای جهت حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره مندی زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهای حقوقی موجود و عمده جهان اجتناب ناپذیر است؛ یعنی در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت به مرد بطور مقایسه ای گزارش شود و سپس اصول و مبانی دو گانه انگاری مرد و زن در بهره مندی از ارث بررسی شود، تا سر­انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردی این دو گانه انگاری ملهم از جنسیت، تبعیض و بی عدالتی را دامن می­زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلی این مکتوب مختصر است.در بحث از حقوق مقایسه ای زن نسبت به مرد، تنها نمی­توان به فهرست کردن محرومیت­های زنان نسبت به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهای موجود نیز مورد دقت قرار گیرند. در پژوهش­هایی که کلیّت یک دین، تمدن و یا نظام حقوقی از حیث تبعیض مبتنی بر جنسیت، در معرض داوری قرار دارد – چنانکه این پژوهش چنین است – باید برآیند محرومیت­ها و امتیازهای موجود در نظام ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد. بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه­ای زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه­گانه ای مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلی یا جزئی زن نسبت به مرد، موارد برخورداری کلی یا جزئی زن از امتیاز نسبت به مرد و مواردی که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتی از جنسیت ناشی نمی شود . بدیهی است که نسبت به دسته سوم بحثی وجود ندارد و بر طبق مقتضای انسانیت مشترک مرد و زن است. چنانکه گذشت در ارزیابی مجموعه یک نهاد اجتماعی با هدف عدالت خواهانه و تبعیض زدایی هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوی ما قرار می گیرند. اگر چه در یک مقایسه جزئی و موردی و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها می توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند. در این پژوهش از موارد نوع اول به «محرومیت ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد می شود. در بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی پرداخته شد لکن علی رغم جستجوهایی که در منابع رایج ادیان غیر الهی صورت گرفت، موضع قابل استنادی از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره مندی از ارث مشاهده نمی گردد . تنها برخی از آنها به پاره ای از احکام اخلاقی زن و یا به یک داوری کلی درباره جنس زن بسنده کرده اند.[2] بنابراین، در این جا تنها به بررسی مساله در ادیان الهی پرداخته شد. در بخش ادیان الهی وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایی که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایی در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار می گیرد. در بخش بعد به مطالعه ارث زن و مرد در عمده­ترین نظامهای حقوقی و فقهی اشاره می­شود. سپس به بررسی مقایسه­ای ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران می­پردازیم. در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهای ارثی زنان در حقوق اسلام بیان می گردد و پس از آن چگونگی انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسی می شود . در قسمت پایانی این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابی می­گردد. در این قسمت نوعی دفاع عقلانی و اقناعی از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقی ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت می­گیرد. در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليكن زوجه (فقط) از اموال ذيل: 1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2- از ابنيه و اشجار… هرگاه، ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين استيفاء نمايد». از آنجا كه به نظر برخي از فقها زوجه از عين زمين ارث نمي‌برد، قانون مدني هم به تبعيت از نظر اين گروه، زنان را از عين زمين محروم كرده است، همچنين در صورت نبود هيچ وارث ديگري به غير از زوج، شوهر از تمام تركه زن متوفاي خود ارث مي‌برد، ليكن زن فقط نصيب خود را ارث مي‌برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد ديگر فرقي است كه بين ارث زوجه داراي فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدني وجود دارد. در اين نوشتار نظرات فقهاي معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بري زن مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد و پيشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قيمت اموال غيرمنقول داده شده است.

1-2- بيان مسأله

یکی از موضوع­هایی که برای طبیعی مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابری همه جانبه زنان با مردان در عصر کنونی، بهانه ای شده برای حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به این صورت مطرح می شود که اسلام در باب ارث با تصویب کمتر بودن نصیب زن از مرد، شخصیت و ارزش انسانی زن را نادیده گرفته است.ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا…» به معنای انتقال مال یا دارایی متوفی به دیگری (خویشاوندان نسبی یا سببی)، بدون عقد (قهرا) است.[3] همچنین در فرهنگ معین برای واژه ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله:«میراث بردن، مال و دارایی شخص متوفی را صاحب شدن، ترکه، باقی گذاشتن مالی پس از مرگ خود، خواه با وصیت نامه باشد یا بدون آن، حقوقی که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق می گردد.»[4] در قانون مدنی ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده 140 قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است:«انتقال قهری دارایی و ترکه متوفی به ورثه او. منظور از دارایی، حقوق مالی متوفی است که هنگام فوت، دارا بوده است».[5]

غفلت اندیشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامی، از فهم نظام حقوقی اسلام و برنامه های اجتماعی مترقی آن، هرگز بخشودنی نیست و بی گمان افراط و تفریطهایی به دنبال خواهد داشت که جوامع غربی دچار آن هستند. نسبت به تساوی حقوق باید گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفریط قرنهای گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامی، بهترین قانون در تأمین حقوق و مصالح زنان است.قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادی و اجتماعی و روانی، قانونگذاری شده و در آن مسؤولیتهای اجتماعی و خانوادگی هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقی اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالی بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشی از کج فهمی ها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام به ذات خویش، بسیار غنی است.براساس ماده 861 قانون مدني زن پس از مرگ همسرش ارث مي‌برد به شرط اين كه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده 880 قانون مدني مي‌گويد: «اگر زن كه وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.» لذا در این پژوهش به بررسی مبانی تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران پرداخته می شود.

1-3- ضرورت تحقيق

در گذشته احکام ارث به جهت شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه ی خود، تا حدی پاسخگوی نیازهای اقتصادی زنان پس از فوت شوهرانشان بود. به عنوان نمونه در خانواده های پرجمعیت گذشته، سهم زن با خویشاوندان نسبی در تعادل بود و گاه بیشتر از سهم فرزندان می­شد، زمین و عرصه بنا، ارزش اقتصادی چندانی نداشته و بنا، درخت و چاه ارکان اصلی دارایی به شمار می­رفت که زن از آنها ارث می­برد. اما، امروزه تحولات اقتصادی، اخلاقی و خواست­های اجتماعی، ضرورت­هایی را ایجاب نموده که اخلاق عمومی، سازمان های بین المللی و حقوق بشر نیز از آن حمایت می­کنند و چنین نابرابری­هایی را نمی­پذیرند. تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آیه ی 11 سوره ی نساء می­باشد . بنابراین امکان تغییر آن در نظام حقوقی اسلامی با توجه به قانون اساسی وجود ندارد . اما با تمهیدات فرعی می توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد یا برابر نمود . شوهر می تواند یک سوم ماترک خود یا کمتر از آن را به سود همسرش وصیت کند . یا در زمانی که زنده است . مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش نماید . اما به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زمانی که خود زنده است برای خودش نگه دارد یا حق انتفاع از ملکی را تا زمانی که همسرش زنده است به او ببخشد و به این ترتیب در برقراری عدالت در خانواده کوشش نماید . در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده 946 قانون مدنی اعلام می دارد: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه فقط از اموال ذیل : 1 ـ از اموال منقوله ، از هر قبیل که باشد. 2 ـ از ابنیه و اشجار و ماده ی 947 قانون مذکور در تکمیل محدودیت ارث زن بیان می دارد : «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و … ». به این ترتیب زن از زمین و بهای آن ارث نمی برد و معادل قیمت بنای احداثی در آن یا درختان ، به اندازه ی سهم خود شریک است . و در صورتی که بها از سوی وارثان پرداخت نشود او می تواند به تجویز ماده ی 948 قانون مدنی حق خود را از عین بنا و درختان استیفاء نماید . اجرای این مواد مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد نموده است . در روستاها تنها دارایی با ارزش همسران همان زمین زراعی می باشد و خانه روستایی ارزش چندانی ندارد که مطابق قانون زن از این زمین زراعی ارث نمی برد . پس از زلزله بم ، که تمامی ساختمان ها خراب شدند و درختان از بین رفتند، آنچه باقی ماند، زمین بود که چون زنان از آن ارث نمی بردند بسیاری نتوانستند سرپناهی برای خود تهیه کنند و در نتیجه سربار دیگران شدند. در شهرها گاه در زمینی با ارزش اقتصادی بالا، تنها یک ساختمان کلنگی وجود دارد که ارزش چندانی نداشته و نمی­تواند پاسخگوی حتی ابتدایی ترین نیاز زن پس از مرگ همسرش باشد. بروز تمامی این معضلات، سبب گردید که با توجه به اینکه در قرآن مجید که مهمترین منبع حقوق اسلامی است قید و استثنایی در خصوص اینکه زن می تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد. ماده 946 و 947 قانون مدنی به جهت تبعیت از یکی از اقوال مختلفی که فقیهان در خصوص میراث زوجه بیان داشته اند وضع گردیده و قول های دیگری نیز در فقه امامیه هست که امکان تبعیت از آن وجود دارد، در جهت متعادل نمودن این نابرابری ها طرحی به مجلس ششم برای اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پی آن زن می توانست از همه اموال شوهر ارث برد. اما این طرح در سال 83 از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت. در پی فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمین هم ارث می برد ، مجدداً این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی دوره هفتم قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ 87/11/6 ، مواد 946 و 948 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و ماده 947 قانون مدنی حذف گردید که این قانون از فروردین ماه 1388 لازم الاجرا گردیده است. ماده ی 946 زوج از تمام اموال زوجه ارث می­برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد . در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد. ماده ی 948 ـ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. به این ترتیب زن از بهای زمین نیز ارث می­برد و در صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت ننماید می تواند ازعین اموال استیفاء حق نماید. هر چند که اصلاح این مواد تمامی مشکلات بانوان را در زمینه ی ارث حل نمی نماید و نابرابری های دیگری نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال همسرانشان است. به خصوص در مورد زنان روستایی که پس از سال ها تلاش و کار در مدیریت خانواده و به ثمر رساندن زمین های کشاورزی می­توانند از اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وی ارث برند.

[1]. ر . ک: ماده 6 اعلامیه جهانی رفع تبعیض علیه زنان، بند 15 اعلامیه تهران، مقدمه و ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند2، ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بند1 ماده 2 و مواد 3 و 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و

The 1950 European convention for the protection of Human rights and fundamental freedoms, Brice Dickson, Human rights and the European convention, p.229-243, sweet   & Maxwell, londan, 1997.

.[2] جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علی اصغر حکمت، فصل 1- 11.

[3]. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص555؛ منجد الطلاب، ص666؛ الفیّومی، المصباح المنیر، ج 2، ص373

[4]. فرهنگ معین، ج1، ص194

[5]. حسن امامی، حقوق مدنی، ج3، ص169

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122