پايان نامه بررسي مدرنيته در آثار جعفر مدرّس صادقي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مدرنيته در آثار جعفر مدرّس صادقي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 176 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مدرنيته در آثار جعفر مدرّس صادقي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

کلیّات    13
مدرنیته و تأثیر آن بر ادبیات و هنر    19
عوامل مؤثر بر تحول در ادبیات    19
پیدایش طبقات جدید    19
مطالعه فرهنگ‌های دیگر   19
طرح هنر برای هنر           20
آثار مدرنیستی ابتدایی     20
ریشه¬های ادبیات مدرن    23
انتشار اولین اثر مدرنیستی        28
ویژگی¬های ادبیات مدرن    29
فرم در ادبیات مدرنیستی           30
پیچیدگی زبان           30
به¬هم¬ریختگی جریان طولی زمان       30
بی¬مکانی و عدم وجود پیرنگ       31
گسیختگی در روایت    31
چشم‌انداز باوری             32
انتخاب اسم¬های غیر متعارف یا شخصیت¬های بی¬نام    32
در هم آمیختگی خواب و رؤیا      33
محتوا در ادبیات مدرنیستی      33
رویارویی با مدرنیته و پبامدهای زندگی شهری  33
نمادپردازی       34
توجه به اسطوره-ها    34
نگاه معرفت‌شناسی مدرنیسم    34
ضد قهرمان    35
بحران واقع-نمایی    35
انزوا، ترس، پارانویا    36
فراداستان و تصنع    36
آشنایی-زدایی    36
ابهام معنایی    37
پیدایش مفهوم هنر برای هنر و فردگرایی    37
بررسی اولین اثر مدرنیستی    39
خلاصۀ داستان دخمه¬های واتیکان    39
نشانه‌های آثار مدرنیستی در رمان دخمه¬های واتیکان    40
فراداستان    40
انزجار از تمدن و زندگی شهرنشینی    40
نمادپردازی    41
به¬هم¬آمیختگی رؤیا و واقعیت    41
روان رنجوری و ضد قهرمان    42
به چالش کشیدن کلیسا    43
اسطوره-گرایی    43
مدرنیته در ایران    45
تفاوت مدرنیته در غرب و ایران    46
رمان¬های ایرانی    50
بیوگرافی نویسنده    52
شریک جرم    54
خلاصۀ داستان    54
ویژگی¬های مدرنیستی در رمان شریک جرم    54
روان¬رنجوری کسری    55
ریشه‌های روان¬شناختی رفتار کسری    57
پارانوئید    61
اسکیزوئید    62
فروپاشی فراروایت‌ها    63
تغییر زاویۀ دید    69
در هم آمیختن واقعیت با خیال و خواب و جریان سیّال ذهن    71
نمادپردازی    73
محدودیت زمان    76
سفر کسری    77
خلاصۀ داستان    77
ویژگی¬¬های مدرنیستی رمان سفر کسری    77
ضد قهرمان    77
در هم آمیختن واقعیت و رؤیا    79
تغییر زاویۀ دید    80
تعلیق زمانی    81
پایان گنگ و مبهم    82
بیژن و منیژه    83
خلاصۀ داستان    83
ویژگی‌های مدرنیستی این رمان    83
روان‌پریشی راوی    83
ساختن جهان منسجم در ذهن    84
محتوای معرفت‌شناسانه    87
گذار از جامعۀ سنتی به جامعه مدرن    88
ضد قهرمان    89
به¬هم¬ریختگی زمان    90
دیدار در حلب    91
خلاصۀ داستان    91
ویژگی¬های مدرنیستی این رمان    91
اسطوره و فروپاشی فرروایت-ها    92
بی¬توجهی به زمان و مکان    94
توپ شبانه    97
ویژگی¬های مدرنیستی رمان توپ شبانه    98
اختلال شخصیت، پارانویا    98
گریز از مدرنیته    100
خیال‌بافی و رؤیاپردازی    101
محتوای وجودشناسی     103
ناکجاآباد    104
خلاصۀ داستان    104
ویژگی¬های مدرنیستی رمان ناکجاآباد    107
فراتاربخ    108
بینامتنیت    111
به¬هم ریختن جریان خطی زمان و جریان سیّال ذهن     112
تعلیق مکانی    116
ابهام و پریشانی    117
در هم آمیختن واقعیت و رؤیا    118
عرض حال    120
خلاصۀ داستان    120
ویژگی¬های مدرنیستی در رمان عرض حال    121
کاربرد اسطوره    121
ضد قهرمان    123
نمادپردازی    129
تعارض سنّت و مدرنیته    131
تصنّع    132
کلّۀ اسب    133
خلاصه داستان    133
نشانه‌های مدرنیستی در رمان کلّۀ اسب    134
در هم پیچیدگی رؤیا و واقعیت    135
محتوای وجودشناسانه    138
بینامتنیت    139
اسطوره    140
تصنع، آشکار کردن شگرد نویسندگی    141
گاوخونی    143
خلاصۀ داستان    143
ویژگي‌های مدرنیستی رمان گاوخونی    145
در هم‌آمیختن واقعیت و رؤیا    145
ضد قهرمان    149
زمان     149
جریان سیّال ذهن    150
نمادگرایی یا سمبولیسم    151
وجودشناسی    159
تصنع    160
تغییر زاویه دید    161
بینامتنیت    163
نتیجه-گیری    164
منابع    169

منابع:

احمدی، بابک(1375). حقیقت و زیبایی. تهران. نشر مرکز، چاپ سوم

________(1389). مدرنیته و اندیشۀ انتقادی.تهران. نشر مرکز،چاپ هشتم

اسکیلاس، اوله مارتین. (1387) درآمدی بر فلسفه و ادبیات. ترجمۀ مرتضی نادری دره‌شوری. تهران. نشر اختران، چاپ اوّل

اطهری‌مریان، سید حسین (1379). تبادل فرهنگی، سنت، مدرنیته، پست مدرنیته. فصلنامۀ مطالعات ملی، شماره 6. ص126

افروز، غلامعلی(1381).افسردگی در کودکان.پیوند ،شماره 277،ص20

الیوت، توماس(1357).منظومۀ سرزمین بی‌حاصل. ترجمه و نقد و تفسیر از حسن شهباز. تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. چاپ اول

اوحدیان، مجید و غفاری، محمد(1388). نظری اجمالی به مدرنیسم ادبی و برخی از عوامل فرهنگی مؤثر بر آن. کتاب ماه ادبیات، شمارۀ 26، ص 28

آدورنو، تئودور(1374). جایگاه راوی در رمان معاصر. ترجمۀ یوسف اباذری، ارغنون، شمارۀ 7 و 8، ص 409

آشوری، داریوش (1376). ما و مدرنیت. تهران. موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول

آقاحسینی، علیرضا و میرزازاده، محسن (1391). مدرنیته و پست‌مدرنیته- مدرنیسم و پست مدرنیسم.  پژوهش‌های سیاسی، شمارۀ 3، ص69

آقایی، اصغر(1383).آسیب­شناسی تغییرات­ فرهنگی.پیوند، شمارۀ 294 و 295،ص44

باب­الحوائجی، نصرالله(1347). فروید چه می­گوید. تهران. انتشارات دریا، چاپ دوم

بروجردی، مهرزاد( 1381). روشنفکران ایرانی و مدرنیته، رویکردی دو گانه. ایران‌نامه، شماره 78 و 76،ص285

بنیامین، والتر(1377). دربارۀ برخی از مضامین و دستمایه‌های شعر بودلر. ترجمۀ مراد فرهادپور. ارغنون، ، شماره 14، ص27

بهنام، جمشید (1375). ایرانیان و اندیشه تجدد. تهران. نشر پژوهش فرزان روز، چاپ اول

پارسانیا، حمید(1383). مدرنیته در ایران. نشر آموز،  شمارۀ 6، ص121

پاینده، حسین(1381).بیگانه آشنا.روانکاوی ونقدادبی.کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارة 59.ص26

_________(1386). رمان پسامدرن و فیلم. نگاهی به ساختار و صناعات فیلم میکس.تهران. انتشارات هرمس، چاپ اول،

_________(1373). کاربرد روانشناسی در نقد ادبی. هنر،شمارة24، ص281

_________(1383). مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان. تهران.نشر روزگار، چاپ اول

_________(1389). نظریه­های رمان(مجموعه مقالات). تهران. انتشارات نیلوفر،چاپ دوم

_________ (1388). نقد ادبی و دموکراسی. تهران. انتشارات نیلوفر، چاپ دوم

پرستش، شهرام (1383). گفتگو با کریستف بالایی. پیدایش رمان فارسی نشانه مدرنیته است. کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارۀ 78. ص5

پوراحمد، کیومرث(1382).دربارۀ جعفر مدرس صادقی- هفتاد میلیون شریک جرم. هفت، شمارۀ 8، ص24

پهلوان، چنگیز(1383).ریشه­های تجدد.تهران. نشر قطره، چاپ اول

تدینی، منصوره(1388). پسامدرنیسم در ادبیات داستانی.تهران.نشرعلم،چاپ اول

تورن، آلن(1380). نقد مدرنیته. ترجمۀ مرتضی مردی‌ها. تهران. گام نو،شمارۀ19 و 20، ص26

ثروت، منصور(1386). مکتب ناتورالیسم. پژوهش‌نامة علوم انسانی، شمارۀ 54. ص177

حاج­ عبدالله جواهری، بهاره. (1387). بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش. پژوهش‌های زبان‌های خارجی، شمارة 4، ص 31

دانشور، محمدعلی (1335). قرن بیستم و سیر ادبیات در انگلستان. نشریه دانشکده ادبیات تبریز، شماره 37، ص 138

چکیده

مدرنیته، تحوّلی است که از حدود سه قرن پیش در جهان آغاز شده و در تمام عرصه­های اجتماعی، اقتصادی، قرهنگی و هنری انسان­ها تأثیر­گذار بوده است. مسلماً این امر در ادبیات نیز بی­تأثیر نبوده است. از حدود سال 1913، که اولّین اثر مدرنیستی، یعنی دخمه­های واتیکان انتشار پیدا کرد، به­مرور شیوة داستان­نویسی مدرن، جایگزین روش سنّتی شده و این امر در ادبیات فارسی نیز به­تدریج نفوذ پیدا کرده است. نویسندگانی چون صادق هدایت و هوشنگ گلشیری، اولین ­رمان­های مدرن را وارد ادبیات ایران نمودند و تاکنون نویسندگان زیادی در این عرصه قلم­فرسایی کرده­اند. جعفر مدرس صادقی یکی از این نویسندگان پرکار است، که جلوه­های مدرنیته در آثار او به­خوبی به چشم می­خورد.

با بازخوانی نه رمان از آثار این نویسنده که دارای بیشترین جلوه­های مدرنیستی بود، به بیان این ویژگی­ها پرداختیم. داده­های ما نشان می­دهد که آثار جعفر مدرّس صادقی را باید از جمله آثار مدرن در گسترۀ ادبیات جهان دانست. با استناد به مطالعات کتابخانه­ای و با استفاده از روش استقرایی می­توان گفت، رمان­های گاوخونی، سفر کسری، شریک جرم، کلّۀ اسب، ناکجا­آباد، بیژن و منیژه، عرض حال، دیدار در حلب و توپ شبانه آثاری هستند که شخصیت‌های اصلی در‌ آنها، نمایندة جامعه‌ای هستند که تحت تأثیر مدرنیسم جهانی و سرخوردگی اجتماعی، به­ نوعی اختلالات پارانوئیدی و افسردگی دچار شده‌اند. همچنین پایان­های مبهم، استفاده از جریان سیّال ذهن و مونولوگ، نمادپردازی و استفاده از اسطوره­ها، این اثر را جزو آثار مدرنیستی قرار داده است. بررسی این رمان­ها می‌تواند به محققان حوزۀ ادبیات کمک کند تا فضای ادبیات معاصر ایران را بهتر بشناسند. همچنین به جامعه­شناسان و روانشناسان در شناخت عمیق‌تر لایه‌های پنهانی جامعه کمک خواهد نمود. افزون بر اینکه در نقد عمیق­ترآثار مدرس صادقی، راه‌گشا خواهد بود.

 کلیدواژه ها: جعفر مدرّس صادقی، مدرنیته، ادبیات معاصر، مدرنیسم، رمان.

پیشگفتار

در سال 1910 یا کمی پس یا پیش از آن جهان دگرگون گشت. (ویرجینیا وولف)

مدرنیته در ادبیات، موضوعی است که از حدود آغاز قرن بیستم به شکل جدی در ادبیات جهان مطرح شده و اکنون در حال گذار به مرحلۀ پست مدرن است. در ادبیات فارسی این تحوّلات اندکی دیرتر نمود پیدا کرد، و می­توان گفت حدود چهل سال دیرتر از دنیای غرب نویسندگان ایرانی به این روش روی آوردند. به هر روی این تأثیرپذیری در ادبیات فارسی، به­شدت بر فرم و محتوا تأثیر گذاشته و سبب پیدایش آثاری متمایز با آنچه در گذشته بوده، شده است.

هنگامی که این موضوع را برای پایان­نامه انتخاب کردم، بسیار علاقه­مند بودم به بررسی آثار معاصر نثر و داستان­نویسان مدرن بپردازم و نوعی کنجکاوی به اینکه آیا نویسندگان معاصر ایران نیز در گذار به پست مدرنیته، دورۀ مدرن را تجربه کرده­اند یا خیر، همیشه ذهن مرا به خود مشغول می­داشت. برای بررسی این منظور ابتدا باید یکی از نویسندگان مدرنیستی را انتخاب می­کردم، تا با تکیه بر آثار او این تحقیق را انجام بدهم. جستجوها نشان داد، که جعفر مدرس صادقی می­تواند بهترین گزینه برای چنین زمینۀ مطالعاتی باشد؛ زیرا ایشان سابقۀ طولانی در داستان­نویسی دارد و از طرفی کارنامۀ پربار ایشان و اینکه علاوه بر نویسندگی، به کار ترجمۀ کتب خارجی و نسخه­خوانی آثار ادبی کهن ایران می­پردازند، مرا بر آن داشت تا مدرنیسم ادبی را در آثار ایشان بررسی کنم.

برای این­کار ابتدا به سراغ کتاب­های تاریخ غرب رفتم، تا تاریخ پیدایش مدرنیته و عوامل تأثیرگذار در این زمینۀ مهم را شناسایی کنم. برای بررسی بهتر، به مقالاتی در حوزه­های جامعه­شناسی، علوم سیاسی، روان­شناسی و فلسفه نیز مراجعه کردم. تلاش نمودم با مطالعۀ آثار نویسندگان و نظریه­پردازان مطرح در حوزۀ فلسفۀ مدرن، ابتدا با اندیشۀ این جریان آشنا شوم؛ سپس با شناخت دلایل پیدایش مدرنیته در حوزۀ علوم اجتماعی، به تأثیر آن در ادبیات جهان و سپس ادبیات ایران بپردازم. با بررسی­های بیشتر و رهنمودهای روشنگرانۀ استاد گرانمایه­ام، آقای دکتر طایفی به این نتیجه رسیدم که بررسی این نمود در آثار جعفر مدرس صادقی به عنوان یکی از پیشگامان رمان مدرن، می­تواند موضوع مناسبی برای این تحقیق باشد.

برای انتخاب آثار او، به مطالعۀ تمام آثار منتشرشده از ایشان پرداختم و تصمیم گرفتم آثار متأخّر ایشان را که نشانه­های مدرنیستی در آنها بیشتر به چشم می­خورد، برگزینم. در ادامه تلاش کردم مؤلّفه­های مدرنیستی را که در اکثر نظریه­های محققان این حوزه، چون دیوید لاج، لیندا هاچن، ایهاب حسن و… مطرح شده­اند، و کسانی چون حسین پاینده و منصوره تدیّنی به آنها پرداخته­اند، بررسی نمایم. در ضمن داستان­های کوتاه را که در قالب چند مجموعه به چاپ رسیده­اند، از این دایره حذف کردم؛ زیرا آثار مدرنیستی اغلب در حوزۀ رمان بررسی می­شوند.

به­یقین نوشتۀ پیش­رو به­هیچ­روی خالی از اشکال نیست. تنها تلاش بر این بوده است که بتوان در حدّ وسع، بابی برای شناخت بیشتر روح حاکم بر ادبیات معاصر ایران باز نمود. امید است موفقیّتی هرچند کوچک حاصل شده باشد.

بر خود واجب می­دانم از استاد راهنمای بزرگوارم، آقای دکتر طایفی که در نگارش این پایان­نامه مرا یاری کردند و پیمودن این راه پرپیچ و خم را برایم هموار نمودند، سپاس­گزاری کنم. از آقای دکتر ایران­زاده، استاد محترم مشاورم، نیز به خاطر راهنمایی­های ارزشمندشان قدردانی می­کنم. همچنین از خانواده­ام و همسر مهربانم که در تمام این مدت با صبوری­های خود مرا در این امر یاری کردند و همیشه مشوّق و حامی من بوده­اند، سپاس­ها دارم.

مقدّمه

ریشۀ واژۀ «مدرن» از کلمۀ لاتین مودو( modo ) به معنی جاری و فعلی است. به این تعبیر، هر آنچه سبک و سیاق روز را از گذشته جدا می­کرد، مدرن خوانده می­شد. مدرنیته برای بیان روش زیستن و تجربۀ حیاتی به کار می­رود، که حاصل تغییرات ناشی از صنعتی­سازی، گسترش زندگی شهری و خروج از دین به عنوان محور زندگی انسان است. ویژگی‌های آن فروپاشی و اصلاح ، تجزیه و تغییر سریع، ناپایداری و ناامنی در جوامع انسانی است. سرعت، حرکت، ارتباط، سفر، پویایی، آشوب، انقلاب فرهنگی و جنگ­ها، از دیگر ملازمه­های آن است. برخی مدرنیته را به گونه­ای دیگر تعریف کرده اند. بسیاری باور دارند که مدرنیته، یعنی روزگار پیروزی اندیشۀ انسانی بر باورهای سنتی، رشد اندیشۀ علمی و خردباوری(rationalism)، و افزایش اعتبار دیدگاه فلسفۀ نقادانه،‌ که همه همراهند با سازمان­یابی تازۀ تولید و تجارت، و شکل­گیری قوانین مبادلۀ کالاها و به­تدریج سلطه بر جامعۀ مدنی. مدرنیته تحوّلی است فرهنگی، سیاسی، اقتصادی،اجتماعی، فلسفی، که از حدود سدۀ پانزدهم، با کشف آمریکا، انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه تاامروز ادامه یافته است. در آغاز، سنت دین­ستیزی با مارتین لوتر آغاز می­شود و هرچه بیشتر و بیشتر ندای کنار گذاشتن کاتولیک افراطی برای اصلاح وضعیت زندگی بشر امروز سر داده می­شود و نوعی منطق کار(pragmatism)در زندگی بشر امروز سایه می­افکند. از دیدگاه پراگماتیسم، معیار حقیقت، عبارت است از سودمندی، فایده، نتیجه و نه انطباق با واقعیت عینی. در اثر این اندیشۀ سوداگرایانه، غرب تبدیل شد به عاملی برای انباشت سرمایه­ای که در اثر استثمار دیگر کشورها به دست آورده بود؛ اما این آرامش نسبی دیری نپایید و به صدا در آمدن کوس­های جنگ­های جهانی، انسان معاصر را از خواب غفلت بیدار کرد.

جنگ جهانی اول سبب شد که مدرنیسم، انقطاع­ و گسستی تاریخی را باور کند. پایان جهان یکباره نمایان شد و بی­رحمی جنگ که یادآور مصیبت­های مشابه طی تاریخ بشر بود، ناامیدی را  به روح بشر تزریق کرد و این تأثیر در ادبیات نیز نمود پیدا کرد. مدرنیسم در واقع، ‌نقد مدرنتیه است با تمام ویژگی­های محدود کننده­اش. در این پایان­نامه خواهیم دید که مدرنیسم، اعتماد به نفس و غرور نهفته در مدرنیته را که اندیشۀ انسان را کلید تمام درهای بسته می­داند، و پیشرفت و توسعه را با خوش­باوری، ‌سرنوشت زیبای آیندۀ انسان می­شمرد، رد می­کند و این اعتقاد را رواج می­دهد که بعد روحانی و معنوی انسان معاصر فراموش شده است و این گونه توسعه، انسان را بیش از پیش به موجودی وابسته، روان­رنجور و افسرده تبدیل کرده است.

مدرنیسم دوره­ای ست که در آن، شیوه­های بیان هنری دچار تغییر و تحوّلی اساسی می­شود؛ یعنی مدرنیسم به گسستی تمام­عیار از سنت­های هنری و فرهنگی غرب و خلق شکل­های نوین در داستان و شعر اطلاق می­شود. متفکران این دوره،‌ منطق­گرایی، قطعیات دنیای قدیم در حوزۀ ساختار اجتماع، مذهب، اخلاق و تلقّی سنتی از انسان را به تمسخر گرفته، نقد می­کنند. همچنین این دوره به سبب به چالش کشیدن مبانی مهم فلسفی و علمی به ره‌آوردی بی­نظیر دست می یابد.

در دورۀ مدرن، زبان ادبی تحوّل یافت و ادبیات دورۀ معاصر غرب در پی پیدایش مکتب­های مختلف ادبی، کم­کم شکل گرفت؛ در واقع اصطلاح ادبیات مدرن، به طور دقیق­تر به ادبیات قرن بیستم  اطلاق می­شود. امروزه  مدرنیسم در ایران، به­اشتباه در برابر سنت قرار می‌گیرد؛ گویی واژۀ مدرنیسم معادل تجدّدطلبی و نوگرایی است؛ در حالی که در پژوهش­های جامعه­شناسی، برای مفهوم تجدّدطلبی و نوگرایی، واژۀ مدرنیته به کار می­رود. مدرنیسم آن نمود و جلوه­گاه مدرنیته در ادبیات و هنر است.

به هر روی، نشانه­های زندگی مدرن در آثار نویسندگان و شعرا سبب خلق آثاری شد، که در آن­ها اولاً زمان و مکان به امری درونی تبدیل شود، و برگرفته از ذهن انسان باشد، نه آنچه در واقعیت مطرح است؛ یعنی زمان با توجه به سرعت انتقال فکر در ذهن انسان، سریع یا کند حرکت کند و تعریف مکان، همانی باشد که در ذهن انسان وجود دارد و با توجه به برداشت­های درونی انسان، تعریف شود. در نظر مدرنیست­ها، مکان و هر زاویه ، پرسپکتیوی ایجاد می­کند که جنبۀ نویی از اشیاء و حوادث را می­نمایاند؛ بنابراین به تعداد نقطه­های دید متفاوت، فضاهای متفاوت وجود دارد. فروید نیز برای تشریح زمان شخصی، از اهیمت رؤیا سخت گفت که در آن گذشته و حال، دائم جا به جا می­شوند و بر این اساس زمان عنصری برگشت­پذیر محسوب می­شود؛ در عین حال جریان روایت درونی ذهن، وارد تکنیک داستان­نویسی مدرن گردید. درونی شدن و اتمیزه شدن انسان نیز از دیگر مباحث مطرح در این دوره است. آشنایی­زدایی در میان هنرمندان این دوره، به معنی داشتن روحیۀ آوانگارد و بیگانه­سازی خود با جامعه و تمام سنت­های فرهنگی، از دیگر جلو­ه­های مدرنیستی می­باشد. آن­ها به جای تکیه بر سنت­ها، به تجربه­های شخصی خود تکیه می­کنند و سعی دارند به تلفیق هنرهای دیگر چون سینما، عکاسی و نقاشی در رمان بپردازند. آنها به خلق مفهوم جدیدی از روابط علّت و معلولی پرداختند، که تنها در رمان­های رؤیا پردازانۀ آن­ها مفهوم پیدا می­کند.

این جریان وارد ادیبات فارسی نیز گردید و بر فرم و محتوای رمان­های فارسی نیز تأثیر زیادی گذاشت. در آثار جعفر مدرس صادقی، به شکل جدیدی از ادبیات مدرن بومی­شده می­توان دست یافت. در داستان­های او به قول بورخس “واقعیت یکی از اشکال رؤیا است”. حوادث در رمان­های او گرچه در ابتدا رئالیستی به نظر می­آیند، اما در واقع ماهیتی فراواقعی دارند و به این سبب، واقعیت و رؤیا به­شدّت در هم می­پیچند و تشخیص آن­ها برای خواننده غیر ممکن است. او حوادث فراواقعی را با آرامشی وصف نشدنی بیان می­کند و این موضوع باورپذیری آن­ها را برای خواننده آسان­تر می­نماید. تم داستان­های او، اعتراضی است به آنچه هست و پروراندن نوعی آرزوی تغییر. شخصیت­های او اغلب در حال گریز از شهرها و دیگر نمودهای تمدن بشری هستند و آن­قدر ناامید و سرخورده­اند، که توانی برای مبارزه ندارند؛ به این سبب به رؤیاپردازی پناه برده­اند. در داستان­های او، زمان و مکان به امری درونی تبدیل شده­ است و هرگونه ارتباط شخصیت­ها با دنیای واقعی، از ذهن آن­ها نشأت می­گیرد، همچنین نوعی نوستالژی نسبت به گذشتۀ پرشکوه ایران و سرخوردگی از ناکامی­های پی­در­پی تاریخی دیده می­شود، و انسان­ها به کشورها یا زبان­های مختلف تقسیم نمی­شوند و دغدغۀ او، دغدغه­ای فرازبانی­وفراملیّتی­است.

سابقۀ تاریخی مدرنیته

مراد از مدرنیته در آثار هنری، صرفاً معنای لفظی آن یعنی جدید و نو نیست، بلکه معادلی است برای آنچه به عنوان تحوّل فرهنگی و پیدایش تمدن در کشورهای غربی از قرن 16 به بعد شناخته می‌شود. مدرنیته واژه‌ای است، که معمولاً در مقابل سنت به کار می‌رود. سنت در دیدگاه مدرن هر‌ آن چیزی است که به گذشته مربوط باشد و در معنای عام بیشتر به خرافات و مذهب اشارت می‌کند و هر آن چیزی که بخواهد جهان را از دیدگاه خرافات یا مذهب توجیه کند. درباره مبدأ پیدایش مدرنیته و آغاز آن نظریات متفاوتی وجود دارد.

عده‌ای نقطۀ آغاز آن را پس از قرن 15 می‌دانند. این افراد ظهور اکیاولی(Machiavelli)، سیاستمدار ایتالیایی و شیوع اندیشه‌های او را به عنوان آغاز جنبش­های مدرن مطرح می‌کنند. (اطهری، 1379: 131) ماکیاولی و شهریار (نام کتاب معروف) او، از آن جهت دارای اهمیت است که نشان می‌دهد، اندیشۀ مدرن تا چه اندازه بر پایۀ اتفاقات می­باشد. دستاورد اندیشه‌های ماکیاولی، دین‌زدایی و اخلاق‌زدایی از سیاست بود؛ دین‌زدایی بعدها سبب پیدایش سکولاریسم (از مبانی اندیشۀ مدرن) و اخلاق‌زدایی سبب مطرح شدن اصالت منفعت اخلاقی و سیاسی انسان شد. (شجاعی، 1388: 93)

همچنین عده‌ای نیز معتقدند که اولین نشانه‌های مدرنیته را باید در اصلاحات آموزشی کلیسای کاتولیک قرن 13 دانست. کلیسا با تأسیس دانشگاه قصد داشت ضمن آموزش تعالیم خود به همگان، مردم را تابع و منقاد خود کند؛ اما نتیجۀ تاریخی این اقدام کلیسا آن بود که مردم خود به تفکر بپردازند. عواملی چون طاعون فراگیر قرن 14 کارکردی دوگانه داشت‌. به چالش کشیدن اندیشه‌های القا شده از کلیسا، یعنی تقدیرگرایی و نبردهای خونین مذهبی 1546 مردم را از اندیشه‌هایی غیر از‌ آن­چه خود فکر می­کردند، خود آگاه کرد. کتاب مقدس از انحصار پاپ بیرون آمد. بازگشت به تمدن‌های یونانی و رومی و آثار اتوپیایی چون “توماس مور”( Thomas More) حاصل این دوران است. (شجاعی، 1388: 91و93)

ظهور و گسترش صنعت چاپ، سبب انتقال اعجاب‌آور اندیشه‌ها گردید و زمینۀ اصلاحات دینی را در قرن 16 ایجاد کرد. پیدایش جریان پروتستانیسم مارتین لوتر نیز ریشۀ تحولات بعدی در قرن 18 را فراهم آورد. کم‌کم جنبش‌های دینی درون کلیسایی نیز آغاز گردید و در اثر گرایش به دانش، جریان‌های ارسطویی بر فرهنگ اروپایی چیره شد. این گرایش تمام پدیده‌ها حتی طبیعت را با نگاه قیاسی جستجو می‌کرد. اساس این نوع عقلانیت، به وجه “مفهوم‌گرایی” معروف است. کم‌کم رویکرد تجربی دونس اسکات (Donsk skat)، اوکام(Ockham)و ابن رشیدیان جای عقلانیت ارسطویی را گرفت. تحقیقات تجربی داوینچی، کوپرنیک، کپلر و گالیله نیز بر آن‌ها صحّه گذاشت و زمینه­ساز پیدایش ارغنون جدید از سوی فرانسیس بیکن(FrancisBacon) گردید. رنسانس، دروازۀ ورود به ادب و هنر مدرن بود. در‌ آلمان، هلند و انگلستان این رویکرد سنت‌شکنانه آغاز شده بود. کشف قارّۀ آمریکا از عوامل مؤثر در ظهور اندیشه‌های نو به­شمار می­آید. آمریکا برای اروپاییان جایی بود که از قید و بند هرگونه رسوم گذشته رها بود؛ جایی که برای آن‌ها امکان ظهور زندگی نو با افق‌های جدید را فراهم می‌آورد. هگل(Hegel) معتقد بود قارۀ آمریکا، آیندۀ اروپا است؛ زیرا هیچ میراثی از قرون وسطا به همراه نداشت.(همان: 93)

گروهی نیز، مبدأ پیدایش مدرنیته را آغاز جنبش نوگرایی سال 1848 در آلمان می‌دانند، که پس از سرکوب وحشیانه و بی‌رحمانه انقلاب آن سال و سرکوب لیبرال‌های آلمانی، آثاری چون آثار شارل بودلر(CharlesPierreBaudelaire) و گوستاو فلوبر (Gustav Flober) برآمدند، که مشحون از بحران و گونه­ای بحران­زده بودند و گرچه جامعۀ آلمان و طبقۀ کشاورز هنوز برای جایگزینی لیبرال‌های شهرنشین به جای ملاکین بزرگ آماده نبودند، اما طبقۀ روشنفکری همچنان به مبارزۀ خود ادامه داد. این نظریه، سال‌های 1880 را سال‌هایی می‌داند که بسیاری از تجربه‌گرایان زیبایی‌شناسی سر برآوردند و نقطۀ اوج مدرنیسم را سال‌های 1910 تا 1930 می‌داند، که بعد از آن دیگر صدای هنرمندان نوگرا در آلمان هیتلری و روسیۀ استالینی خفه‌ گردید و آنها محکوم به مرگ شدند. (نوذری، 1380: 49)

به هر ترتیب نقطۀ آغاز جنبش مدرنیسم هر آنچه بوده، سبب پیدایش نهضت جدیدی در اروپای قرون وسطا شد. در این پایان‌نامه سعی شده است برای بررسی تأثیرات این تحوّل، تمامی نظریات نظریه‌پردازان این حوزه در نظر گرفته شود و آنچه مورد اشتراک همگان است، با نگاهی جدید به نگارش درآید، یعنی نگاهی تلفیقی از آنچه در علوم فلسفی، اجتماعی و سیاسی به عنوان مدرنیته مطرح است، وبررسی تأثیر آن در ادبیات معاصر و به خصوص آثار جعفرمدرس صادقی.

در ابتدا باید به تفاوت میان مدرنیسم و مدرنیته اشاره کنیم. مدرنیته جریانی است که از عصر رنسانس آغاز شده و تا قرن 18 ادامه دارد و به عصر روشنگری منتهی می‌شود،‌ و مدرنیسم تأثیر و نمود این تحوّل در هنر و به­خصوص ادبیات این دوره می‌باشد که نسبت به آنچه در گذشته بوده­ است، ویژگی‌های متمایزی دارد.

آنچه می‌دانیم این است که مدرنیته، برکنده شدن از سنت‌ها است، که از آن جمله، سنت‌های مورد قبول در عصر ویکتوریایی انگلستان و حاکمیت مذهب مسیحیت است. اخلاق‌زدگی جامعۀ اروپایی و کم­رنگ شدن قدرت دستگاه پاپ، به این برکندگی شتاب بخشید. دولت‌ها در قرون 17 و 18 با چالش‌های تازه روبه­رو شدند، که به نوبه خود نوپدید بود و عبارت بود از آگاهی و مقاومت تودۀ مردم در برابر زیاده‌‌خواهی‌های دولت‌های حاکم بر کلیساها.

در این دوره فلاسفه‌ای ظهور می‌کنند، که به آزادی بشر و حقوق طبیعی انسان‌ها می‌اندیشند. در دورۀ رنسانس، منازعات بیشتر بر سر رهایی از دین بود؛ اما در این دوره بحث‌های سیاسی در مرکز توجه قرار داشت. توجه به این امر در کنار اوضاع اجتماعی و اقتصادی نابسامان، سبب تبدیل حکومت‌های استبدادی به جمهوری می‌شد که از آن جمله، جایگزینی جمهوری در کشور استبدادی هلند بود.(همان:93) جدال میان علم و دین، همچنان پایۀ آغازین مدرنیته محسوب می‌شود. تلقی پروتستان از رابطۀ دین و دنیا و تقابل آن با زهد کاتولیسم، در این شکل‌دهی بسیار مؤثر بوده است. ماکس وبر (Max weber) در خصوص توجیه این مساله گفته است: «اخلاق پروتستانی لوازمی چون مسئولیت فرد در برابر خدا را به همراه دارد که این تا فردگرایی دوران مدرن فاصله‌ای نداشت»(همان:93). او در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری بیان می‌کند که اخلاق پروتستانی چیزی نیست جز عقل‌گرایی زاهدانه؛ یعنی زهد عقلانی(فرهادپور،1373: 11). در این میان فرانسه تا حدودی پیش‌روی دیگران بود. چهره‌هایی چون مونتسکیو(Montesqiue) و روسو(Rosseau) زمینه­های روشنفکری سیاسی را فراهم کردند، که سرانجام منجر به انقلاب کبیر فرانسه شد. مانیفست سیاسی و هنر و ادبیات کم‌کم تغییر کرد. از آن به بعد آنچه در هنر و ادبیات ارزش محسوب می‌شد، هنر به ذات خود و مستقل از غایتی متافیزیکی بود. در قرن 18 نوعی هنر و معماری یونانی­مآب رواج یافت، که در تقابل با هنر و معماری مسیحی بود. نوگرایی هنر بیشتر با انقطاع از رئالیسم همراه بود که از اواسط قرن 19 صورت گرفت. در سیاست نیز پدیدۀ نو “ملت” (Nation) شکل گرفت که در آن، هویت حقوقی و حقیقی اشخاص در نظر گرفته می‌شد. (شجاعی،1388: 95) همچنان بروکراسی اهمیت پیدا کرد و احزاب سیاسی دموکراتیک گسترش یافت.(اطهری،1379: 95) پایگاه‌های آکادمیک از انحصار مسیحیت خارج شد و دانشگاه پاریس تبدیل به مکانی برای بیان افکار تند و انتقادی نسبت به پاپ گردید و از این پس، دانشگاه‌ها تبدیل به رهبر جریان اصلی روشنفکری شدند.

در همین دوران است که به­تدریج شاهد ظهور عقلانیت که یکی دیگر از پایه‌های مدرنیته است، هستیم. نگرش فلسفی متافیزیکی کنار گذاشته می‌شود، انسان تبدیل به موجودی می‌شود که به مدد عقل، تقدیر خود را بر عهده می‌گیرد.‌ در این میان، از نقش مهم انقلاب صنعتی نیز نباید غافل شد. اکثر نظریه‌پردازان، قرن 18 را عصر روشنگری می‌دانند و روشنگری، اوج مانیفست مدرنیته است. این تعریف با فلسفۀ دکارت (Descartes) آغاز می‌شود و با فلسفۀ کانت(kant) تبیین مییابد.

کانت ایده‌آل‌های جامعۀ مدرن را به­خوبی تبیین می‌کند. فلسفۀ کانت بر سه نقد مهم استوار است. نقد عقل ناب (نظری)، نقد عقل عملی و نقد قوۀ داوری که به ترتیب به سه مفهوم مهم فلسفه: حقیقت، نیکی و زیبایی اشاره می‌کند. نقد عقل عملی و عقل نظری، به نوعی توجیهی بود از تحوّل فاکتور اصلی در جامعه مدرن، یعنی اخلاق و علم. به نظر ماکس وبر این تسلّط عقل‌گرایی در جهان غرب برابر شده است با تسلّط بر جهان بیرونی و طبیعت،‌ افسون‌زدایی از جهان و گسترش علم و تکنولوژی و صنعت.(فرهادپور،1373: 29) سومین پدیده‌ای که بعد از علم‌گرایی و تکنولوژی در مدرنیته حائز اهمیت است، انتقال هنر به محدودۀ زیبایی‌شناسی است(هایدگر،1375: 1)؛ یعنی همان اصل هنر برای هنر.

گفتیم که با ظهور پروتستانیسم، مذهب نیز به­نوعی عقلانی شد. این عقلانی شدن تجربۀ درونی و تسلّط بر نفس بود. (فرهادپور،1373: 29) نوعی عقل‌گرایی و سرکوب شهوات و منحرف ساختن انگیزه‌ها و غریزه‌ها در نتیجۀ محدودسازی و کفّ نفس و سرکوب انگیزه‌هایی که در تضاد با هنجارهای اجتماعی قرار می‌گیرند، سبب شکل­گیری نوعی اخلاق کار شد. پروتستان­ها معتقد بودند انسان در فعالیت‌های اقتصادی و زندگی روزمره باید تلاش کند و کسب سود را نوعی عبادت به حساب می‌آوردند؛ در عین حال به صرفه‌جویی و پرهیز از تجمّل نیز تأکید می‌کردند که نتیجۀ آن، پس‌انداز و تراکم سرمایه در کشورهای غربی بود. (همان:29)

رواج روحیۀ سوداگری در این برهه در اروپا شاخصۀ بزرگی داشت و آن چیزی نبود جز مستعمره شدن دنیای غیر اروپایی و تکرار جنگ‌های صلیبی، از نوع فرهنگی که نوعی وحدت ملی در مقابل تمایزات قبیله‌ای می‌طلبید؛ در نتیجه وحدت ملی و ملت شکل گرفت.

مدرنیسم بازتاب تأکیدهای مدرنیته بود بر پیچیدگی‌های تکنولوژیکی. رشد تجارت، تعدد مشاغل و حِرَف اقتصادی، ظهور و گسترش نظام سرمایه‌داری، پلیس، دستگاه‌های اطلاعاتی، امکانات پیشرفتۀ حمل و نقل، گسترش عقلانیت بروکراتیک، رشد بی‌رویۀ شهرنشینی و مهاجرت از روستا و بالتبع پیدایش طبقۀ بورژوازی، گسترش مصرف‌گرایی و در نهایت رشد صنعت، پیامدهایی است که در طول سه قرن کم‌کم در اروپای مدرن جای خود را باز کرد و روز به روز گسترده‌تر شد.

جریان عقل‌گرایی نیز سعی داشت جامعه را از انحرافات برهاند. این جریان معتقد بود که انسان مدرن در پی به حداقل رساندن درد و رنج و افزایش لذت و خوشی است(اطهری، 1379: 133). در اواخر قرن 19 و آغاز قرن 20، جهان مدرن تا حدودی به خواسته‌ها و ایده‌آل‌های خود رسیده بود. دموکراسی و آزادی‌خواهی در اروپا حکم‌فرما بود، انباشت سرمایه در اثر استعمار کشورهای جهان سوم به وجود آمده بود و رونق گرفتن کار و تجارت، رشد علمی و تکنولوژیکی سریعی را برای اروپا به ارمغان آورده بود؛ اما این تأثیرات خوشایند، زمان زیادی به درازا نیانجامید. تمدن صنعتی، بهره‌کشی علمی‌تر از کارگران، خسارت بر محیط‌زیست و جنگ‌های خانگی را به ارمغان‌ آورد. این دستاوردها چنان غرب را دچار تکبر کرد، که سعی کرد احساس را نیز تحت ضوابط علمی نظام‌مند کند.(ثروت، 1386: 82) کم‌کم منتقدان تمدن جدید پیدا شدند؛ شوپنهاور (ArthurSchopenhauer) و کارلایل (Carlyle) انقلاب‌های فرانسه و صنعتی‌ را عامل مشکلات انسان می‌دانستند. کارلایل معتقد بود انسان‌ها تبدیل به انبوه عظیمی شده‌اند که کثیف و بی‌قدرند و هم‌چون حیوانات یا به عبارتی انسانی‌تر، توده‌ها هستند(همان: 82). زبانه کشیدن شعله‌های جنگ و خونریزی، دنیای آرمانی را که مدرنیته به همراه آورده بود، در هم کوبید. پیدایش فلسفۀ علم و به دنبال آن طبیعت‌گرایی و اختراعات پی­درپی سلاح‌های جنگی­ای را در اختیار دولت‌ها گذاشته بود که تا آن زمان بی‌سابقه بودند. تولید سلاح‌های شیمیایی و وسوسۀ استفاده از آنها، آثار مخرب و جبران‌ناپذیری را به بار آورد.‌ هواپیماهای جنگی بمب‌افکن، برای نخستین‌ بار در جهان نمود پیدا کردند. این جنگ، باقی‌ماندۀ حکومت‌های سلطنتی چون امپراطوری‌ اطریش، عثمانی و روسیه تزاری را برای همیشه نابود کرد، و پس از چهار سال به پایان رسید، و بیش از ده میلیون نفر کشته بر جای گذاشت و غرامت‌های سنگینی که بر دوش طبقۀ متوسط جامعۀ اروپایی بود. مردم جامعۀ مدرن، در شوک ناشی از کشتارها و ویرانی‌های جنگ بودند.‌ این قشر که بیشتر طبقۀ بورژوا با فرهنگ متوسط بودند، طی این 20 سال تا جنگ دوم جهانی، رکود اقتصادی شدیدی را تجربه کردند و تنها در فکر حفظ سرمایۀ خود بودند. به فاصلۀ کمتر از 20 سال، جنگ جهانی دوم بسیار دهشتناک‌تر از جنگ اول آغاز شد، که پیامد آن 70 میلیون کشته، هلوکاست و بمباران‌های هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی بود. مسلم است این میزان کشتار و خون‌ریزی و بی‌خانمانی و ویرانی تا چه میزان بر روی انسان معاصر تأثیر خواهد گذاشت. پس از آن نیز آغاز جنگ سرد و مسابقۀ تسلیحاتی بلوک شرق و غرب، جریان حاکم بر اندیشۀ معاصر بود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122