پايان نامه بررسي مدل احتمال خطي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مدل احتمال خطي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 169 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مدل احتمال خطي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مساله 2
1-3- بيان اهداف تحقيق 3
1-4- بيان اهميت موضوع تحقيق 4
1-5- چهارچوب نظري تحقيق 4
1-6- مدل تحقيق 5
1-7- فرضيات تحقيق 7
1-8- متغير ها و داده ها 7
1-9- جامعه آماري مورد مطالعه 7
1-10- بر آورد حجم نمونه 8
1-11- روش تحقيق 8
1-12- ابزار گرد آوري دادهها 8
1-13- روش هاي گردآوري داده ها 8
1-14- روش تحقیق 8
1- 15- قلمرو تحقیق 9
1-15-1 قلمرو موضوعي 9
1-15-2 قلمرو مکاني 9
1-15-3 قلمرو زماني 9

فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه 11
2-2- پيدايش بيمه در جهان 12
2-4- تعريف حقوقي بيمه 15
2-5- تعريف فني بيمه 16
2-6- سيستم‌هاي مختلف بيمه 16
2-7- انواع رشته‌هاي بيمه 17
2-8- بيمه اشخاص 17
2-9- بيمه درمان گروهي تمام درمان 18
2-9-1-اهداف بيمه نامه 18
2-9-2-خسارات تحت پوشش 18
2-9-3- شرايط عمومي 19
2-9-4-بيمه‌هاي درماني گروهي 19
2-9-5-انواع بيمه‌هاي درمان گروهي در جهان 19
2-9-6- خصوصيات بيمه‌هاي گروهي 21
2-9-6-1- صدور گروهي 21
2-9-6-2- قرارداد اصلي 21
2-9-6-3-هزينه پايين 22
2-9-6-4- قابليت انعطاف 22
2-9-6-5- نرخ‌گذاري تجربي 22
2-10- بيمه درمان مسافرت به خارج از کشور 22
2-11- بيمه درمان مسافران خارجي به داخل کشورirha)) 22
2-11-1-اهداف بيمه نامه 22
2-11-2-مخاطبين بيمه نامه 23
2-12- بيمه‌هاي درمان انفرادي 23
2-13- تاريخچه بيمه درمان در ايران 23
2-14- سازمانهاي ارائه دهنده بيمه‌هاي درمان ايران 24
2-14-1- تأمين اجتماعي 24
2-14-2- خدمات درماني 25
2-14-3- شركت‌هاي بيمه 26
2-16- سيستم مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان 28
2-17- مكانيسم‌هاي پرداخت براي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان 29
2-17-1- بخش دولتي 30
2-17-2- بخش خصوصي 31
2-18-سيستم ارائه مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان و طرح‌هاي بيمه سلامت در ايران 37
2-19- خدمات مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در بخش دولتي 37
2-20- طرح بيمه دندانپژشکي در ايران 38
2-21- وضعيت سلامت دهان و دندان در ايران 40
2-22-عوامل مربوط به بيمه و استفاده از خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان 41
2-23- مقبوليت خدمات بهداشت دهان و دندان 42
2-24-پيشينه تحقيق 43
2-24-1-تحقيقات داخلي 43
2-24-2-تحقيقات خارجي 45
25-2-معرفي شرکت بيمه ايران 47
2-25-1-موضوع فعاليت 48
2-25-2-نيروي انساني 48
2-25-3-شبکه فروش 48
2-25-4-سرمايه بيمه ايران 48

فصل سوم: روش شناسي
تحقيق 49
3-1- مقدمه 50
3-2- روش تحقيق 50
3-3-جامعه آماري 50
3-4- حجم نمونه و روش اندازه گيري 51
3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات 53
3-6- رسانه هاي مرتبط با موضوع 53
3-6-1 پرسشنامه 53
3-7- روايي پرسشنامه 54
3-8- پايايي پرسشنامه 54
3-8-1- بررسي پايايي پرسشنامه 55
3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها 55
3-9-1- آزمونt يک جامعه 56
3-9-2-آزمون دوجمله اي 56
3-9-3-آزمون استقلال (آزمون کاي دو پيرسون) 56
3-9-4-آزمون فريدمن 57

فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق
4-1- مقدمه 58
4-2 آمار توصيفي 58
4-2-1- بررسي شاخص هاي توصيفي متغير سن 58
4-2-3- تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت تاهل 59
4-2-4- تفکيک نمونه بر حسب متغير سطح تحصيلات 60
4-2-5- تفکيک نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار 61
4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب زمان ويزيت دندانپزشکي 62
4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار 64
4-2-7- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار 65
4-2-8- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي 67
4-2-9- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير شاخص DMFT 69
4-2-10- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سن 72
4-2-11- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير جنسيت 72
4-2-12- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سطح تحصيلات 73
4-2-13- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل) 73
4-3-آمار استنباطي 74
4-3-1- بررسي توزيع متغيرها 75
4-3-2- بررسي فرضيه هاي تحقيق 76
4-3-2-1- فرضيه اول 76
4-3-2-2- فرضيه دوم 77
4-3-2-3- فرضيه سوم 77
4-3-2-4- فرضيه چهارم 79
4-3-2-4-1- شاخص DMFT 79
4-3-2-4-2- سن 79
4-3-2-4-3- جنسيت 80
4-3-2-4-4- سطح تحصيلات 80
4-3-2-4-5- وضعيت تاهل 81
4-3-3- يافته هاي جانبي تحقيق 82
4-3-3-1- تأثير متغير سن 82
4-3-3-2- تأثير متغيرسطح تحصيلات 83
4-3-3-3- رتبه بندي مولفه هاي موثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي 84

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق
5-1- مقدمه 85
5-2- نتايج فرضيات تحقيق 85
5-3- نتايج يافته هاي جانبي تحقيق 86
5-4- پيشنهادهاي برگرفته از تحقيق 87
5-5- پيشنهاد به محققان آتي 87
5-6- محدوديت هاي تحقيق 88
منابع و مآخذ 89
ضمائم
ضمیمه 1 آدرس شعب
ضمیمه 2 پرسشنامه
ضمیمه Out Put

منابع

منابع فارسي

1-ابراهيمي،محمدحسين،«بيمه و تامين اجتماعي از ديدگاه اسلام»،1375،تهران، انتشارات تهران

2-آجري خيراله، بيمه ايران،1352،تهران، انتشارات فاروس

3-آقاسي کرماني صنم، «برآورد تابع تقاضاي بيمه درمان مکمل در صنعت بيمه کشور»، فصلنامه صنعت بيمه،شماره3، پاييز 1389

4-اسماعيلي محمدحسين،«عوامل مؤثر بر عدم توسعه بيمه هاي تکميلي درمان گروهي از نظر خبرگان صنعت بيمه »، فصلنامه صنعت بيمه ، شماره 4، زمستان 1386

5-بست-جان،«طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها»،ترجمه مرضيه کريم نيا،تهران،1369،چاپ اول،معاونت آستان قدس رضوي

6-بيمه مرکزي ايران- «گزارش آماري عملگرد صنعت بيمه کشور در سال 1379»،زمستان1380،تهران، اداره بررسي هاي آماري بيمه مرکزي ايران

7-تقوائي محمدرضا، نيم قرن با بيمه البرز،1389، انتشارات بيمه البرز

8- تقي آبادي معصومه،«اثر عوامل اقتصادي بر تقاضاي بيمه درمان تکميلي»، تحقیقنامه بيمه،شماره4، زمستان 1390

9-ثبات غلامعلي،«آشنايي با بيمه ، انجمن بيمه گران بريتانيائي»،1377،تهران، انتشارات بيمه مرکزي ايران

10- جباري غلامحسين، موسسات بيمه،1349، تهران، انتشارات موسسه عالي حسابداري

11-جليلي خشنود جليل،«تحليل آماري»،1380،تهران، نشر سرا

12-جوهريان محمد ولي، بيمه عمر،1373، چاپ اول، تهران، شرکت بيمه البرز

13- حسن زاده حميد، پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان «بررسي عوامل عوامل مؤثر بر رضايت خاطر بيمه گذاران با تاکيد بر بيمه هاي حوادث و درمان، 1377،دانشگاه تهران

14- حافظ نيا محمد رضا، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني،1377، تهران، انتشارات سمت

15-خاکي غلامرضا، روش تحقيق با رويکرد پايان نامه نويسي، چاپ سوم، تهران، انتشارات بازتاب

16-دستباز هادي،«اصول و کليات بيمه هاي اشخاص»،1377،تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي

17- ذوالرياستين مجيد، روش تحقيق در مديريت،چاپ اول،1380، تهران، نشر پشوتن

18-سرمد زهره و بازرگان عباس و حجازي الهه، روش تحقيق در علوم رفتاري 1376، تهران، انتشارات آگاه

19- شريعتي بتول، کتاب جامع بهداشت عمومي، فصل 6،جلد اول،چاپ سوم،1391،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

20- شيباني ،احمدعلي،«بازاريابي بيمه»،1355،تهران ،مدرسه عالي بيمه

21-شيباني احمد علي، تاريخچه پيدايش و تحول بيمه،1352، تهران، شماره 2،انتشارات مدرسه عالي بيمه

22-عباسي زهرا، پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان «بررسي موانع توسعه مطلوب بيمه هاي درماني اختياري در ايران»1376،دانشگاه تهران

23-علوي-فرشيد،«سيستم مديريت کيفيت»،1380،تهران، نشر آتنا

24-فرجادي منوچهر،«اصول و مفاهيم بيمه هاي بازرگاني»1376،تهران، نشر شرکت سهامي البرز

25- فرهنگي علي اکبر و صفرزاده حسين، روش تحقيق در علوم انساني با نگرش بر پايان نامه نويسي 1385، تهران، موسسه انتشارات و پخش کتاب پويش

26-کاموئي مينا،« برآورد تابع تقاضاي بيمه درمان خصوصي در مناطق شهري ايران: تحليل توبيت»، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 3، پاييز1389

27-کريمي،آيت،«کليات بيمه، 1383، چاپ هشتم، تهران ، تحقیقکده بيمه

28- کريمي، آيت پرسش و پاسخ بيمه اي، 1387،کتاب دوم، چاپ پنجم، تهران، انتشارات شرکت سهامي بيمه کار آفرين

29- مجموعه قوانين بيمه، 1371، چاپ دوم، تهران، انتشارات بيمه مرکزي ايران

30- معين محمد، فرهنگ فارس معين،1360، تهران، چاپ چهارم، انتشارات سپهر ايران

31-معيني مريم، پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان«بر آورد کشش درآمدي تقاضاي بيمه درمان مکمل،1384،دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي

32-نادري عزت اله و سيف نراقي مريم، روش تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني،1383، چاپ بيست و چهارم،تهران، انتشارات بدر

33- هوشنگي محمد، بيمه حمل و نقل کالا،1369، تهران، انتشارات شرکت سهامي بيمه ايران

منابع انگليسي

34-. Aljunid SM. Health financing in Iran, Source of funding for health financing in Iran 1980–2001, World Health Organization, Eastern Mediterranean Region Iran Country Office.

35-American Dental Association. The oral systemic connection: an update for the practicing dentist. A special  supplement  to  the  Journal  of  the American Dental Association. J Am Dent Assoc 2006;137:1S–

40S.

36-Bagewitz  IC,  Söderfeldt  B,  Palmqvist  S,  Nilner  K. Oral prostheses and oral health-related quality of life: a survey study of an adult Swedish population. Int J Prosthodont 2007;20:132–142.

Bagewitz IC, Söderfeldt B, Palmqvist S, Nilner K. Dental care utilization: a study of 50- to 75-year-olds in southern Sweden. Acta Odontol Scand 2002;60:20–4.

37-Bailit H, Beazoglou T. Financing dental care: trends in public and private expenditures for dental services. Dent Clin North Am 2008;52:281–95.

Baker F. General system theory, research and medical care. In: Sheldon A, Bake F, McLaughlin C (eds). System and Medical Care. Boston: MIT Press, 1970;4–5.

38-Bendall D, Asubonteng P. The effect of dental insurance on the demand for dental services in the USA. J Manag Med 1995;9:55–68.

39-Busse R, Riesberg A. Health Care Systems in Transition: Germany. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2004.

40-Chapin R. Dental benefits improve access to oral care. Dent Clin North Am 2009;53:505–9.

41-Chen M, Andersen RM, Barmes DE, Leclercq M–H, Lyttle S. Comparing oral health care systems, a second international collaborative study. Geneva: World Health Organization. 1997.

42-Daly B, Watt RG, Batchelor P, Treasure ET. Problem with health services. In: Daly , et al. (eds). Essential dental public health p 329. New York: Oxford University press inc. 2002a.\

43-Daly B, Watt RG, Batchelor P, Treasure ET. The structure of dental service in the UK. In: Daly B, et al. (eds). Essential dental public health pp 269–89. New York: Oxford University press inc. 2002b.

44-Douglass  CW,  Sheet  CG.  Patients’ expectations  for oral health care in the 21st     century. J Am Dent Assoc

2000;131:3–7.

45-Evans RG, Williamson MF. Extending Canadian health insurance: options for pharmacare and denticare. Toronto: University of Toronto press, 1978.

46-Feldstein PJ. Financing Dental Care: An Economic. Washington DC: Lexington books 1973.

47-Furino A, Douglass CW. Balancing dental service requirements and suppliers: the economic evidence. J Am Dent Assoc 1990;121:685–92.

48-Gift HC, Andersen RM, Chen M. The principles of organization and models of delivery of oral health care. In: Pine CM, Harris R (eds). Community oral health pp

252–6. Oxford, Wright 1997.

49-Goedhart H, Eijkman MAJ, Ter Horst G. Quality of dental care: the view of regular atenders. Community Dent Oral Epidemiol 1996;24:28–31.

50-Grytten  J.  Models  for  financing  dental  services.  A

review. Community Dent Health 2005;22:75–85.

51-Hashim R. Patient satisfaction with dental services at Ajman University, United Arab Emirates. East Mediterr Health J 2005;11:913–21.

HBS. Household Budget Survey in urban areas in Iran, Tehran: Central Bank of Iran Tehran 2008.

52-Hessari H. Oral health among young adults and the middle-aged in Iran. [Academic issertation]. Helsinki: University  of  Helsinki,  Finland;  2009. Available  at: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5459-4

53-Hobdell M, Petersen P, Clarkson J, Johnson N. Global goals for oral health 2020. Int Dent J 2003;53:285–288.

54-Holst D. Delivery of oral health care: In the Nordic countries. In: Pine CM, Harris R (eds). Community oral health pp 283–91. Oxford: Wright 1997.

55-Holst D. Varieties of oral health care systems. Public dental services: organization and financing of oral health care services in the Nordic Countries. In; Pine CM, Harris R (eds). Community oral health p 425. UK: Quintessence publishing Co Ltd. 2007a.

56-Holst D. Varieties of oral health care systems. Public dental services: organization and financing of oral health care services in the Nordic countries. In: Pine CM, Harris R (eds). Community oral health p 475. UK: Quintessence publishing Co Ltd. 2007b.

57-Jaberi Ansari, Z. A review on the rate of caries experience in Iran during 1990-1992. Beheshti Univ Dent J 1998;17:146–154.

58-Kiyak HA. Age and culture: influences on oral health behavior. Int Dent J 1993;43:9–16.

59-Korpi  W,  Palme  J.  The  paradox  of  redistribution and strategies of equality: welfare state institutions, inequality, and poverty in the western countries. Am Sociol Rev 1998;63:661–87.

60-Lahti S, Tuutti H, Hausen H, Kääriäinen R. Dentist and patient opinions about the ideal dentist and patient- developing a compact questionnaire. Community Dent Oral Epidemiol 1992;20:229–34.

61-Manski RJ, Cooper F. Dental care use: does dental insurance truly make a difference in the US? Community Dental Health 2007;24:205–212.

62-Mas-colell,A.m.d. Winston and J.R.Green(1995) “Microeconomic theory”. Oxford university Press

63-Mayumi Nomura.”Dental health reforms in Germany and Japan:A comparison of statutory health insurance policy”., June 2008

http://www.elsevier.com

64-Moonkyung katechoi.”The impact of Medicaid insurance coverage on dental service use”. Journal of Health Economic, August 2011

http://www.elsevier.com

65-Naoki Kakudate et al. “Comparison of dental practice income and expenses according to treatment types in the Japanese insurance system”.,August 2009

http://.elsevier.com

66-Nash D, Ruotoistenmäki J, Argentieri A, Barna S, Behbehani J, Berthold P, Catalanotto F, Chidzonga M, Goldblatt L, Jaafar N, Kikwilu E, Konoo T, Kouzmina E, Lindh C, MathuMuju K, Mumghamba E, Nik Hussein N, Phantumvanit P, Runnel R, Shaw H, Forna N, Orliaguet T, Honkala E. Profile of the oral healthcare team in countries with emerging economies. Eur J Dent Educ. 2008;12:1119.

67-Nasseri K, Sadrizadeh B, Malek–Afzali H, Mihammad K, Chamsa M, Cheraghchi–Bashi MT, Haghgoo M, Azmoodeh M. Primary health care and immunization in Iran.  Public Health 1991;105:229–38.

68-Newsome PRH, Wright GH. A review of patient satisfaction: 2. Dental patient satisfaction: an appraisal of recent literature. Br Dent J 1999;186:166–70(b).

69-Nguyen L, Häkkinen U. Choices and utilization in dental care: Public vs. private dental sectors, and the impact of a two-channel financed health care system. Eur J Health Econ 2006;7:99–106.

70-NIDCR. National Institute of Dental and Craniofacial Research. Oral Health in America: A Report of the Surgeon  General. Available  at:  http://www.nidcr.nih. gov/DataStatistics/SurgeonGeneral/sgr/.   Accessed

2008.

71-Nomura  M.  Dental  healthcare  reforms  in  Germany and Japan: A comparison of statutory health insurance policy. Japanese Dental Science Review 2008;44:109–

17.

72-Nuttall NM, Nugent. ZJ.Indicators of dental extractions and full mouth clearances: a longitudinal analysis. Community Dent Oral Epidemiol 1997;25:181–183.

73-OHS 2004: Oral Health Survey in 15-19 and 35-44- year-olds in Iran, 1st       ed Tehran: Ministry of  Health and Medical Education, under-secretary of health, oral health bureau 2001-2002.

74-OHSIC   2000:   Oral   Health   Situation   of   Iranian Children. 1st   ed Tehran: Ministry of Health and Medical Education, under-secretary of health, oral health bureau

1998-1999.

75-Pack AR.  Dental  services  and  needs  in  developing countries. Int Dent J 1998;48:239–47.

76-Pakshir HR. Oral health in Iran. Int Dent J 2004;54:367–

372.

77-Penchansky R, Thomas JW. The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. Med Care 1981;19:127–40.

78-Petersen PE, Bourgeois D, Ogawa H, Estupinan-Day S, Ndiaye C. The global burden of oral diseases and risks to oral health. Bull World Health Organ 2005;83:661–

669.

79-Praiss IL, Tannenbaum KA, Gelder–Kogan CA. Quality of dental care-the role of third–party payers: a literature review. Med Care Rev 1978;35:1211–33.

Samadzadeh H, Hessari H. Oral health situation of Iranian children 1997. Tehran: Ministry of Health and Medical Education, under–secretary of health, oral health bureau 1999.

80-SCI.  Statistical  Centre  of  Iran. Available  at:  http:// www. sci.org. ir/ portal/ faces/ public/census85/census85. natayej Accessed 2004.

Suominen-Taipale AL. Demand for Oral Health Services in Adults Finns [Academic dissertation]. Turku: University of Turku; 2000.

81-Tickle M, Whitehall R, Williams M. Health authorities, GDPs and TECs: a partnership for general dental practice development. Br Dent J 1998;185:338–40.

82-Widström E, Eaton KA. Oral healthcare systems in the extended European Union. Oral Health Prev Dent

2004;2:155–194.

منابع اينترنتي:

83-سايت شرکت بيمه ايران                                                         www.iraninsurance.ir

84-سايت مرکز آمار ايرانwww.sci.org.ir                                                                               85- سايت تحقیقکده بيمهwww.irc.ac.ir                                                                                86-سايت مرکز سياست هاي بهداشتي دولت آمريکا                              www.cshp.rutgers.edu

چكيده :

با توجه به پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش های درمان مازاد تکمیلی توسط بیمه های تجاری در این پژوهش بهبررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پرداخته شد.

با توجه به تعریف تحقیق کاربردی، این تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها و این که به توصیف آن چه هست می پردازد، روش تحقیق از نوع پیمایشی است، در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های t یک جامعه و دوجمله ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه ایران (در شهر تهران) می باشد. زمان بررسی در این تحقیق سال 1392 انجام شده است.

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق بیمه گذارن بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 900000 نفر می باشند. که با توجه به حجم جامعه مورد مطالعه اندازه نمونه، 384 نفر تعیین می گردد. که نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برخی از ابعاد تاثیر گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی را، با توجه به مدل تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. وهمچنین سعی شده این ابعاد از  نظر درجه اهمیت رتبه بندی شوند.

واژگان کلیدی: بیمه دندانپزشکی، DMFT، دسترسی به خدمات دندانپزشکی

مقدمه

بيمه ی پايه و بيمه هاي تکميلي موجود در کشور در حال حاضر خدمات ترميمي و تخصصي دندانپزشکي را تحت پوشش ندارند، اما بيمه هايي مانند بيمه ارتش، بانک ها، کشتيراني و برخي ديگر از سازمانها يا وزارتخانه ها در قالب تعريف جديد، خدماتي را در اين زمينه تحت پوشش داده اند. عدالت وقتي تعريف درستي پيدا مي کند که در قالب بيمه پايه همه ی مردم کشور، تحت حمايت بيمه ی خدمات دندانپزشکي قرار گيرند، اما در حال حاضر از نظر توان اقتصادي چنين کاري از توان بيمه پايه به دور است.

از طرف ديگر توزيع نامناسب دندانپزشکان در سطح کشور و محدود بودن خدمات تخصصي در شهر هاي کوچک، روستاها و مناطق محروم سبب مي شود در صورت تعرفه گذاري خدمات بيمه اي اين بخش، فرد روستايي، حق بيمه اي معادل با کسي که در شهر زندگي مي کند، بپردازد. که اين مسئله، تعرفه گذاري خدمات دندانپزشکي را مخدوش می کند.

مهمترين شاخص بهداشت دهان و دندان در ايران و جهان شاخص (DMFT)  است.  که ميزان دندانهاي پوسيده، کشيده و پر شده را در گروه هاي مختلف سني نشان مي دهد. در کشور آخرين بار در سال 83 اين شاخص براي گروه سني 12 سال به صورت کشوري اندازه گيري شد و نشان داد که هر ايراني 12 ساله به طور متوسط 86/1 دندان پوسيده، پرشده، يا کشيده شده دارد.

در کشورهاي پيشرفته افراد در سن 80 سالگي بايد حداقعل 20 دندان سالم داشته باشند. در اين کشور ها در سنين 35 تا 40 سالگي تمام دندان ها سالم نگهداشته شده اند. متاسفانه اين در حالي است که بر اساس آمارهاي اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، ميانگين مذکور تعداد دندان های سالم در بین ايراني ها، در سنين حدود  21 تا 7/21 مشاهده می شود. در واقع نتيجه کشيدن دندانها به عنوان يک راهکار درماني، به اين مشکل ختم مي شود که در سنين 40 تا 50 سالگي در ايران به پروتزهاي دنداني نياز شود. از يک طرف بيمه براي خدماتي نظير پرکردن يا عصب کشي دندان ها هزينه اي پرداخت نمي کند، از طرفي هزينه اين امور در دندانپزشکي ها دست کم معادل يک سوم و يا  نيمي از حقوق يک کارگر يا کارمند است و در نهايت به مدد بيمه، فقط کشيدن دندان شامل خدمات بيمه اي مي شود. اين در حالي است که ارتباط سلامت بهداشت دهان و دندان با ساير اعضاي بدن ثابت شده مثلا : کاهش وزن با سلامت لثه، توانايي خوب جويدن با ريسک زوال عقل، جرم گيري دندان با کاهش حملات قلبي ومسائل ديگر مرتبط است.

1-2- بيان مساله

اصولاً بيمه هم به عنوان يک کالا وهم به عنوان يک دارايي قابليت تجزيه و تحليل ، بر اساس روش اقتصاد خرد را دارد. با توجه به اينکه نظريات مرتبط،عموما بيمه را کالايي نرمال معرفي مي کنند ،انتظار بر اين است  که سطح تقاضا براي بيمه درمان ، با افزايش درآمد افزايش يابد. از سوي ديگر، ويژگي هاي خانوار که به نوعي معرف سطح ريسک گريزي است، نيز مي توانند بر سطح تقاضاي هر نوع بيمه درماني موثر باشند.

ارزيابي دقيق ويژگي هاي بازار بيمه يکي از فعاليت هاي مهمي است که بايد در راستاي ايجاد شناخت لازم، براي طراحي و تنظيم سياست هاي موجد توسعه انجام گيرد.

پوشش هاي بسيار ضعيف درمان پايه در بخش بيمه هاي دندانپزشکي موجب شده است تا اينگونه خدمات، براي مردم به عنوان خدماتي لوکس تلقي شده و شاخص هاي سلامت بهداشت دهان و دندان در ايران، از مطلوبيت چنداني برخوردار نباشد. با توجه به پوشش هاي درمان مازاد تکميلي توسط بيمه هاي تجاري در اين بخش، بررسي ميزان استفاده بیمه دندانپزشکی و تأثير آن در شاخص هاي سلامت بهداشت دهان و دندان در اين زمينه منبع اصلي اين تحقيق محسوب مي شود.

در اين بخش ضمن بررسي بسته هاي درمان دندانپزشکي تکميلي در قرار داد هاي تنظیم شده از زمان شروع اينگونه  بيمه ها، به بررسي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي که باعث  ارتقاء شاخص هاي سلامت بهداشت دهان و دندان مي شود، مي پردازد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي ميزان توانگري حاصل از خريد بيمه هاي درمان تکميلي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي با توجه به ويژگي هاي مختلف بيمه شدگان و تأثير شاخص هاي افزايش بيمه هاي سلامت بهداشت دهان و دندان با توجه به ميزان توانگري عرضه شده است.

1-3- بيان اهداف تحقيق

-هدف کلي:

-بررسي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي بر اساس مدل احتمال خطي

-اهداف فرعي:

– بررسي برخي از عوامل موثر اقتصادي، اجتماعي بيمه گذاران بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي

-تعيين الگوي مديريت ريسک بيمه هاي دندانپزشکي تجاري

-تعيين تعرفه گذاري خدمات بيمه هاي دندانپزشکي در کشور

1-4- بيان اهميت موضوع تحقيق

الف) نياز مبرم شرکت هاي بيمه بازرگاني به ورود در بسته مکمل درماني دندانپزشکي با ضريب وزني بالا.

ب)درخواست روزافزون مشتريان بيمه  به خدمات دندانپزشکي در بسته هاي بيمه هاي درمان مازاد از شرکت های بيمه، و ارائه پاسخي مناسب به اين درخواست ها.

ج)اهميت مديريت ريسک بيمه هاي مازاد دندانپزشکي در شرکت هاي بيمه تجاري و جلوگیری از زيان اين شرکت ها.

د)ارائه تعرفه مناسب با خدمات دندانپزشکي با توجه به کشش قيمتي بسيار بالاي تجهيزات و مواد اين بخش از خدمات درماني.

1-5- چهارچوب نظري تحقيق

چهارچوب نظري تحقيق، نگرش يا چشم اندازي که تمام تحقیق بر آن استوار است و در اين مرحله نسبت به رد يا پذيرش مسئله مطرح شده در فرضيات تصميم گيري مي شود.

ادبيات و چهارچوب نظري اين تحقيق با توجه به سوابق و پيشينه مطالعات گذشته در خصوص بيمه هاي دندانپزشکي و مصاحبه با تعدادي از کارشناسان اين صنعت در شرکت بيمه ايران، مي باشد. در اين تحقيق ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي  به عنوان متغير وابسته است که جهت شناسايي و سنجش آن از تحقيقي که  Moonkyung kate choi  انجام داده و نتايج تحقيق خود را در سال 2011 در مجله Journal of Health Economic چاپ نموده استفاده شده است.

Moonkyung kate choi  ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي را متغير وابسته که طبق پرسشنامه های استاندارد شده به این صورت است که اگر فرد در 12 ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته باشد به این معنی ایست که از خدمات دندانپزشکی استفاده نموده است. و از طرفی داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي ، داراي فرزند بودن و ويژگي هاي قابل مشاهده فرد که عبارت است از: وضعيت تاهل، جنسيت، سطح تحصيلات، و شاخص DMFT ،را به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته است.

در این تحقیق علاوه بر متغير هاي مستقل ذکر شده متغير ميزان دسترسي را با توجه به نظر متخصصان اين صنعت به متغير هاي مستقل اضافه نموديم و سپس ميزان تاثير آنها را از نظر بيمه گذاران بيمه دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران مورد سنجش قرار داديم.

در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي عوامل موثر در افزايش استفاده از خدمات دندانپزشکي در ايران بپردازيم و با معرفي آن به کارشناسان ، تصميم سازان و تصميم گيران حوزه بيمه به شناسايي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل صنعت بيمه کشور کمک کنیم.

1-6- مدل تحقيق

براي بررسي تأثير فوايد درمان دندانپزشکي از معادله مدل احتمال خطي به صورت زير استفاده شده است:

طبق تعريفي که در پرسشنامه هاي استاندارد وجود دارد استفاده از خدمات دندانپزشکي به اين صورت تعريف مي شود که فرد در 12 ماه گذشته ويزيت دندانپزشکي داشته است که در اينجا متغير وابسته ومتغيرهاي ديگر ،متغير مستقل تحقیق مي باشند

مدل Moonkyung Kate choi 2011

میزان استفاده (فرد در 12 ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته )
داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی
دارای فرزند بودن شخص
داشتن پوششهای بیمه دندانپزشکی و دارای فرزند بودن شخص
ویژگی های قابل مشاهده فرد:

ـ شاخص بهداشت دهان و دندانDMFT

-سن

-جنسیت

-سطح تحصیلات

-وضعیت تاهل

 

 

داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی

تعديل شده مدل Moonkyung Kate choi 2011

میزان استفاده (بیمه گذار در 12 ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته)
دارای فرزند بودن بیمه گذار
میزان دسترسی بیمه گذار به خدمات دندانپزشکی
ویژگی های قابل مشاهده بیمه گذار:

DMFT- شاخص

سن-

– جنسیت

– سطح تحصیلات

– وضعیت تاهل

 1-7- فرضيات تحقيق

1 – داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

2- داراي فرزند بودن بيمه گذار بر روي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

3- ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

4- ويژگي هاي قابل مشاهده بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

4-1 شاخص DMFT (تعداد دندان هاي پر شده، کشيده شده، پوسيده) بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

4-2 سن بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

4-3 جنسيت بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

4-4 سطح تحصيلات بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

5-4-وضعيت تاهل بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

1-8- متغير ها و داده ها

متغير وابسته

استفاده از خدمات دندانپزشکي

طبق پرسشنامه های استاندارد شده، به اين صورت تعريف مي شود که اگر شخص در طول 12 ماه گذشته ويزيت  دندانپزشکي داشته باشد، بنابراین از خدمات دندانپزشکی استفاده نموده است.

متغير هاي مستقل

-داشتن پوشش هاي  بيمه دندانپزشکي:  بيمه درمان شخص بيمه گذار داراي پوششهاي بيمه دندانپزشکي نيز باشد

-داراي فرزند بودن

-ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي

-سطح تحصيلات

-شاخص DMFT:

DMFT از چهار کلمه Decayed(پوسيده)، Missed(از دست داده شده به علت پوسيدگي)، Filled (پر شده)، و Teeth(دندان ها) اقتباس شده است.

-سن

– جنسيت

– وضعيت تاهل

1-9- جامعه آماري مورد مطالعه

يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه از افراد يا واحدهايي که داراي حداقعل يک صفت مشترک باشند و معمولا در هر تحقیق علمي، جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که محقق مايل است صفات يا صفت هاي متغير بين واحد هاي آن را مورد مطالعه قرار دهد.

موضوع اين مطالعه از نظر قلمرو موضوعي در حيطه دانش بيمه هاي مکمل است. و بيمه گذاران بيمه دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران در شهر تهران  مورد بررسي قرار گرفته اند. با استعلامی که از مدیر وقت بیمه اشخاص شرکت بیمه ایران، جناب آقای دکتر ریاحی فر صورت گرفت تعداد 900000 نفر بيمه شده دندانپزشکي شرکت بيمه ايران در شهر تهران در سال 1392 جامعه آماري تحقيق حاضر تعيين شده است.

1-10- بر آورد حجم نمونه

در این تحقیق تعيين حجم نمونه از جامعه محدود صورت مي گيرد و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شده است. تعيين حجم نمونه از جامعه محدود از فرمول:

384 نفر تعيين مي شود.

1-11- روش تحقيق

روش تحقيق از نظر هدف تحقيق کاربردي، و از نظر طرح تحقيق توصيفي – پيمايشي است.

1-12- ابزار گرد آوري داده‌ها

داده ها از طريق مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه با افراد متخصص و از طريق پرسشنامه هاي استاندارد که بومي، شد گردآوري شده است. و براي پاسخ سؤالها از طيف ليکرت که شامل پنج گزينه بسيار زياد، زياد، متوسط، کم، بسيارکم است استفاده مي شود.

1-13- روش هاي گردآوري داده ها

در ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسميرنوف به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق مي‌پردازيم. در صورت نرمال بودن و با توجه مقياس هاي متغيرها  وارد بحث آزمون هاي پارامتريک ودر غير اين صورت آزمونهاي ناپارامتريک جهت بررسي فرضيه ها استفاده خواهد شد. و از آزمون فريدمن براي رتبه بندي متغيرهاي تأثير گذار استفاده می شود.

1-14- روش تحقیق

به طور اجمالي، تحقیق حاضر از ديد روش و نوع گردآوري اطلاعات، از نوع تحقیق‌هاي توصيفي[1] و پيمايشي[2]، به لحاظ هدف، از نوع تحقیق‌هاي کاربردي[3]، بر اساس زمان جمع‌آوري داده‌ها، از نوعِ تحقیق‌هاي مقطعي حائز ويژگيِ تحقیق‌هايِ زمينه­يابي است. جامعه آماري تحقیق، شامل تمامي بيمه شده گان تحت پوشش بيمه هاي دندانپزشکي بیمه ایران در شهر تهران است. براي جمع‌آوري اطلاعات مورد­نياز از دو روش كتابخانه‌اي و ميداني استفاده شده است. ابزار اصلي گردآوري اطلاعات پرسش­نامه[4] بوده و داده‌هاي حاصل از توزيع پرسش­نامه نيز، در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

1- 15- قلمرو تحقیق

قلمروهاي سه‌گانه‌ي تحقیق حاضر به ترتيب در زير معرفي و تبيين شده‌اند:

1-15-1 قلمرو موضوعي

به لحاظ مفهومي تحقیق حاضر در حوزه مديريت بيمه و ذيل مباحث بيمه تکميلي مي باشد.

1-15-2 قلمرو مکاني

به لحاظ مکاني تحقیق حاضر در بين تمامي بيمه شدگان تحت پوشش بيمه هاي دندانپزشکي بیمه ایران در شهر تهران انجام گرفته است.

1-15-3 قلمرو زماني

به لحاظ زماني، تحقیق حاضر در يک بازه شش ماهه، در سه ماه آخر سال 1391 و سه ماه اول سال 1392 انجام گرفته است.

فصل دوم

 ادبيات تحقيق

 2-1- مقدمه

بهداشت دهان و دندان جزء حياتي و كامل از سلامت عمومي و تندرستي است كه بايد پيش شرط مراقبت از سلامت عمومي باشد (American Dental Assoceation 2006). رسيدن و حفاظت از بهداشت دهان و دندان نياز به توجه افراد، و براي كامل شدن، نياز به توجه و فعاليت زير‌ساخت‌هاي جامعه و مراقبت‌هاي حرفه‌اي دارد. (Bendall and Asubonteg 1995).

دستيابي به خدمات حرفه‌اي سلامت دهان و دندان به واسطه افراد، فرهنگ و عامل‌ سازمان‌هاي ذيربط، و وابسته به ويژگي‌هاي شخصيتي افراد، ويژگي‌هاي يك سيستم مراقبت از بهداشت دهان و دندان مثل وجود يك عامل ثالث، براي پرداخت‌ها و يا كمك به پرداخت هزينه‌ها است
(Kiyak, 1993, Manski and Gold farb, 1996; Osterberg et al., 1998).

براي ايجاد مراقبت، افراد بايد باور داشته باشند كه به آن نياز دارند. و همينطور افراد مفهوم درستي از سلامتي داشته باشند و باور داشته باشند كه مراقبت از سلامتي فردي مي‌تواند آنها را در رسيدن به اهداف سلامتي كمك كند (Kegelas 1961) که اين امر مصداق ارزش و جايگاه مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان نيز هست(Petersen and Pedersen, 1984).

با فرض اينكه بيمار مي‌تواند موضوعات فيزيكي و فرهنگي‌اش غلبه کند و تصميم به استفاده از خدمات مراقبت از دهان و دندان بگيرد، سيستم سلامت نيز بايد داراي ويژگي‌هاي مناسب براي تشويق افراد براي استفاده از خدمات مراقبت از سلامتي را داشته باشد (Daly et al., 2002).

در بين موانع استفاده از مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان مثل فقر، جهالت (كمبود آگاهي)، و كمبود منابع مالي، آخري (كمبود منابع مالي) بزرگترين مانع است (NIDCR,2008). حتي در اقتصادهاي پيشرفته منابع مالي هميشه قابل دسترس نيست و براي اطمينان فرد براي دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان به طور مناسب اختصاص داده نشده است (Nash et al., 2008). ويژگي‌هاي سيستم‌هاي مراقبت بهداشت دهان و دندان به خصوص ويژگي‌هاي مالي و بيمه نقش مهمي براي آسان كردن دسترسي به سرويس‌هاي بهداشت دهان و دندان و كم كردن هزينه‌ها بازي مي‌كنند.

افزايش سيستم‌هايي كه حق بيمه مردم را جمع‌آوري مي‌كنند و تحت تعهد يك شركت كه موافقت مي‌كند، مقدار معيني از زيان‌هاي پيش‌بيني نشده مردم را تأمين كند. حق بيمه تعداد زيادي از افراد كه جمع‌آوري شد اساساً زيان‌هاي افراد را پشتيباني مي‌كند (Praiss et al., 1978). مفهوم ريسك و غيرقابل پيش‌بيني بودن كمتر ، بيماري‌هاي دهان و دندان باعث مي شود بيمه دندانپزشكي با مدل كلاسيك بيمه متفاوت ‌شود. (Evans and Williamson, 1978). البته به جز اتفاقاتي كه در تصادفات مي‌افتد و همينطور بعضي از عفونت‌هاي دنداني كه شايع و متداول هستند و نياز به مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان دارند که كم و بيش قابل پيش‌بيني هستند (Feldstein, 1973; 2004). به دليل اين عوامل، بيمه دندانپزشكي بيشتر به عنوان يك سيستم بودجه‌بندي، تا يك سيستم محافظتي در مقابل حوادث مصيبت‌بار و غيرقابل پيش‌بيني شناخته شده است. (zatz et al., 1987; Feldstein 1973; 2004) بنابراين بهترين راه اين است كه بيمه دندانپزشكي را به عنوان يك تصميم سودمندي كه تا اندازه‌اي بيمه و تا اندازه‌اي پيش پرداخت و مقدار زيادي از آن به صورت تخفيف است شناخته شود (Manski, 2001).

ايران به عنوان يك كشور با درآمد متوسط پايين و صادركننده نفت و با جمعيتي حدود 75 ميليون نفر و از نظر بزرگي ششمين كشور در آسيا است. از كل جمعيت ايران 12 درصد ساكن تهران (حدود 5/8 ميليون در سال 2011) و بزرگترين شهر در كشور با بالاترين نرخ شاغلين و با حدود 28 درصد جمعيت تحصيل كرده با مدرك آكادميك يا تحصيل كرده در دانشگاهها و دانشكده‌ها (SCI 2011).

ايران با يك سيستم بهداشت دهان و دندان در حال رشد، و كلينيك‌هاي دندانپزشكي كه توسط دولت به وجود آمده که پايه و اساس مراقبت از بهداشت دهان و دندان را براي عموم مردم به وجود آورده است. دو طرح و برنامه كلي براي شاغلين و خانواده‌هاي آنها وجود دارد که شامل: بخش عمومي و بخش تجاري مي شود. تقريباً 60 درصد جمعيت ايران تحت پوشش سيستم بهداشت دهان و دندان هستند و از اين 60 درصد، 83 درصد در بيمه بخش عمومي و 17 درصد بيمه بخش خصوصي دارند (SCI,2004). اگر چه شاغلين توانايي خريد بيمه سلامت از طريق كارفرما و يا از طريق دولت را دارند، با اين حال 40 درصد از جمعيت ايران بيمه ندارند. اكثر تعداد دندانپزشكان (80 درصد) در بخش خصوصي مشغول به كار هستند (Pakshir 2004). افرادي كه بيمه ندارند مي‌توانند يا از طريق كلينيك‌هاي خصوصي يا كلينيك‌هاي عمومي (دولتي) كه تقريباً نصف هزينه كلينيك‌هاي خصوصي را دارند، استفاده كنند. افراد زيادي از جمعيت ايران (18 تا 45 ساله) دندان پوسيده يا پلاك دندان و پريودنتال عميق دارند كه نشان‌دهنده اين است كه اين بيماري‌ها در ايران نيازمند درمان هستند (Messari,2009).

مطالعه كنوني به ارزيابي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي پرداخته است.

2-2- پيدايش بيمه در جهان

در مورد تاريخ پيدايش بيمه تحقيقات زيادي تاكنون صورت گرفته و نظرات و عقايد متفاوتي ابراز شده است. از مجموع تحقیق‌ها مي‌توان اظهار كرد كه قديمي‌ترين نوع بيمه، بيمه دريايي است كه در اواسط قرون وسطي[5] ازمنه تاريخي واقع بين ابتداي قرن پنجم تا اواخر قرن پانزدهم ميلادي پا به عرصه وجود نهاده است. ساير انواع بيمه مانند بيمه آتش‌سوزي، بيمه حوادث و غيره به مراتب جديدتر بوده و سال‌ها پس از بيمه دريايي به وجود آمده است. در واقع مي‌توان گفت اولين بار صاحبان كشتي و بازرگاني كه مال‌التجاره خود را از طريق دريا حمل و نقل مي‌كردند با توجه به حوادث و اتفاق‌هاي موجود مانند غرق شدن كشتي، طوفان و يا راهزني‌هاي دريايي و غيره به اين فكر افتادند كه براي حفظ مايملك خود چاره‌انديشي كنند و راههايي براي جبران ناشي از اين خطرها را يابند. پديده‌هايي مانند زيان همگاني يا خسارت مشترك يا جنرال اوريج[6] و وام دريايي كه مي‌توان آنها را سرآغاز پيدايش بيمه محسوب نمود (هوشنگي، 1369، 1) در مديترانه شرقي فكر مقابله با خطرهاي دريا از چند قرن قبل از ميلاد مسيح به وجود آمده است، كما اينكه در بين سال‌هاي 916 الي 700 قبل از ميلاد، اهالي شهر «لوان»[7] واقع در جزيره رودس[8] «رويان‌ها» قانوني تصويب كرده بودند كه به موجب آن زيان همگاني يك رسم بازرگاني شناخته شده بود. در قانون مزبور برخي از اصول بيمه امروزي از قبيل سرشكن كردن خسارت‌هاي وارده به يك نفر بين عده‌اي از افراد ديده مي‌شود. بدين معني كه اگر كالايي براي نجات كالاها و كشتي به دريا ريخته مي‌شد، كساني كه كالايشان نجات پيدا كرده بود يا بايستي خسارت كالاهايي را كه به دريا ريخته مي‌شد جبران نمايند (شيباني، 1352، 3).

اين نوع بيمه نزديك‌ترين رشته بيمه كه امروزه نيز شبيه آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه همان رشته زيان همگاني يا جنرال‌ آورج[9] كه به عنوان يك عرف تجاري دريايي در شرق مديترانه مورد استفاده قرار مي‌گرفت. (تقوايي، 1388، 20)

بعضي از نويسندگان معتقدند كه بيمه ابتدا در مال بلژيك به وجود آمده است. ظاهراً در سال 1310 ميلادي شخصي به كنت دوبتون[10] بنا به تقاضاي اهالي شهر بروژ[11] (از شهرهاي بلژيك) دفتر بيمه‌اي تأسيس نمود تا بازرگان مال‌التجاره خود را در برابر خطرهاي دريا يا ساير حوادث با پرداخت مبلغ معيني بيمه نمايند. (شيباني، 1352، 12)

فرضيه ديگري وجود دارد كه بر اساس آن بيمه از ابداعات پرتغالي‌هاست گو اينكه به اين فرضيه نيز بايد با قيد احتياط نظر كرد.

تنها موضوعي كه در صحت آن ترديد وجود ندارد اين است كه پرتغالي‌ها اولين كساني بودند كه نوعي تعاون بيمه را شناختند و از آن استفاده مي‌نمودند. به دستور حكومت فرانسه در قرن چهاردهم از آن كشور اخراج و در ايتاليا مستقر شدند. آنچه از اطمينان زيادي برخوردار است اين است كه بيمه در ايتاليا پديد آمد به طوري كه مؤلفان نقل مي‌كنند قراردادهاي اوليه بيمه را فردي به نام بنسا[12] در اوايل قرن چهاردهم در دفاتر تجاري فلورانس[13] و ژن[14] (بنادري در ايتاليا) يافته است و از اين تاريخ به بعد بيمه به سرعت رواج يافته و در ساير كشورها متداول گشت. (هوشنگي، 1369، 9)

[1]. Description R.Method

[2]. Survey Research

[3]. Applied Research

[4].  Questionnaire

[5] . ازمنه تاریخی واقع بین ابتدای قرن پنجم تا اواخر قرن پانزدهم میلادی

[6] . General Average

[7] . Levant

[8] . Rodes

[9] . General Average

[10] . comet dobethune

[11] . Brugs

[12] . Bensa

[13] . Florence

[14] . Genes

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122