پايان نامه بررسي مردم شناختي خانواده هاي چند همسري قوم بلوچ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مردم شناختي خانواده هاي چند همسري قوم بلوچ یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 127 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مردم شناختي خانواده هاي چند همسري قوم بلوچ بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات
-1-1مقدمه 3
-2-1بیان مسئله 4
-3-1سوالات تحقیق6
-4-1اهداف تحقیق 7
-5-1اهمیت وضرورت تحقیق 8
فصل دوم
-0-2نقشه ایران 10
-0-2نقشه استان سیستان وبلوچستان 11
-0-2نقشه شهرستان خاش 12
-1-2پیشینه محل تحقیق 13
-1-2موقعیت جغرافیایی13
-2-2ویژگیهای جمعیتی 13
-3-2آب وهوای استان 13
-4-2صنایع دستی استان14
-5-2موسیقی سنتی استان 16
-6-2شهرستان خاش 16
-7-2جمعیت شهرستان خاش18
-8-2ترکیب سنی وجنسی جمعیت 18
-9-2آب وهوای شهرستان خاش 18
-10-2ارتفاعات شهرستان خاش 19
-11-2پوشش گیاهی20
-12-2زبان ومذهب 20
-13-2صنایع دستی 21
-14-2خوراک 21
-15-2پوشاک 21
-16-2مسکن 21
-17-2ادبیات وپیشینه چندزنی 22
-18-2تعریف بلوچ وسوابق آن 22
-19-2سردارهای طوایف بلوچ 24
-20-2بررسی پیشینه ازدواج 25
-21-2تعاریف وپیشینه خانواده 26
-22-2بررسی پیشینه چندزنی28
-23-2تحقیقات داخلی 30
-24-2تحقیقات خارجی 31
-25-2مبانی وچهارچوب نظری تحقیق 32
فصل سوم روش تحقیق
-1-3روش تحقیق36
-2-3ابزارجمع آوری تحقیق 37
-3-3جامعه آماری 37
-4-3حجم نمونه وروش اندازه گیری39
فصل چهارم : بررسی مردم شناسی چند همسری مردان بلوچ شهرستان خاش
-1-4علل وعوامل چند همسری 41
-2-4علل وعوامل مفیدومثبت چندزنی 42
-3-4چند همسری عامل نجات تک همسری 43
-4-4چند همسری حقی برای زنان 44
-5-4علل مثبت چندزنی مردان بلوچ شهرستان خاش46
-6-4عوامل منفی چند زنی مردان بلوچ شهرستان خاش48
-7-4الف) تعصبات قومی وقبیله ای 48
-8-4ب) رسمهای غلط طایفه ای 49
-9-4ج) سایر علتها 52
-10-4عواملی که زنان باعث چند زنی مردانشان می شوند 54
-11-4عمل به سنت رسول الله (ص)و قران کریم 55
-12-4تعددزوجات ازدید زنان بلوچ 58
4-13- درد دل عده ای اززنان شهرستان خاش 60
-14-4قانون اساسی وشرایط چند زنی 61
-15-4علل کمرنگ شدن وزوال چند زنی درمیان شهرهای دیگرایران 62
-16-4بررسی خانواده های چند همسراز نظر کمیت 63
-17-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظر کیفیت …65
-18-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظرتغییرات …76
-19-4بررسی پیامدها ومشکلات خانواده های چندهمسری …88
-20-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برفرزندان 88
-21-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برزنان …89
-22-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برخود مردان …95
-23-4مشکلات مشترک مردان وزنان96
-24-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برجامعه 97
-25-4پیامدهای اقتصادی97
-26-4پیامدهای فرهنگی98
-27-4محدودیتهای تحقیق99
فصل پنچم: جمع بندی و نتیجه گیری
5-1-جمع بندی و نتیجه گیری 101
منابع وماخذ 104
ضمایم107
چکیده انگلیسی120
فهرست ضمایم
عکس سردار طایفه براهویی 107
عکس آقای لال خان قلندرزهی سردارطایفه قلندر زهی107
عکس سردارطوایف کرد،میروسهربزهی108
عکس مولوی کردی 109
عکس مراد کرد 4زنه 110
عکس شه گل 3زنه 111
عکس شریف 2زنه 111
قلعه حیدرآباد خاش 112
قلعه ایرندگان 113
قله تفتان 114
درخت سروچندهزارساله 115
زیارتگاه مرتضی علی 116
نمونه ای ازصفحه دوم یاقسمت اولاد یک مرد چهارزنه خاشی117
نمونه ای ازپوشاک زنان 118
نمونه ای ازپوشاک مردانه 119

منابع وماخذ:

قرآن کریم

کتابهای داخلی:

آزاد ارمکی ، تقی (1381) نظریه جامعه شناسی ، تهران انتشارات سروش

بستان حسین.(1383)، اسلام و جامعه شناسی خانواده،انتشاات حوزه و دانشگاه، قم چاپ پنجم،سبحان

بهنام جمشید و راسخ،شاهپور(1384) مقدمه بر جامعه شناسی ایران،تهران،انتشارات خوارزمی

حسینی حسن(1386) جامعه شناسی نظام گسیختگی خانواده و طلاق، انتشارات سلمان، سلمان، تهران، چاپ اول

حر عاملی، محمدبن الحسن(1391ق) وسایل الشیعه:تهران،المکتبه الاسلامیه،بیروت.

حمیدی ، ام یحیی (1385) تعدد زوجات از دیدگاه زنان ، زاهدان ، انتشارات صدیقی

خمینی روح الله(1374) جایگاه زن در اندیشه امام خمینی،تهران،انتشارات عروج

زنده دل ، حسن ، (1379) راهنمای جامعه ایرانگردی سیستان و بلوچستان ، تهران نشر ایرانگردان ، جلد اول ، چاپ اول

سعیدیان ، عبدالحسین (1375) مردمان ایران ، تهران ، انتشارات علم و زندگی

سارو خانی ، باقر ( 1375) مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، تهران ، انتشارات سروش ،

سالارزایی،امیرحمزه(1389)حقوق وشکوه زن دراسلام،زاهدان،انتشارات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

شریعتی علی(1377 ) مجموعه آثار (21) زن،ج10،انتشارات چاپخش

صحیح مسلم، جلد چهارم چاپ جدید،دارلکتاب علمی بیروت

طوقی حمید (1379) جامعه نوین بلوچستان ، زاهدان ، انشارات صدیقی

عسکری خانقاه ، اصغر (1373) مردم شناسی ، روش بینش تجربه ، تهران ، نشر شب تاب

فتاحی زاده فتحیه(1390) زن در تاریخ و اندیشه اسلامی، مرکزنشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،چاپ چهارم، چاپخانه بوستان کتاب

فکوهی، ناصر(1379) درآمدی انسان شناسی کلود ریور،چاپ اول نشر نی، تهران

کاوه سعید(1388) ازدواج دوم. انتشارات سخن، تهران. چاپ گلرنگ یکتا

مهنا ، سید محمد رضا ، ( 1386) قدیمی ترین شهرهای ایران ، مازندران ، نشر سیمرغ

محمدی تکاسی،سمیه (1389) تعداد زوجات در اسلام، اراک،انتشارات نوای دانش

مطهری مرتضی،(1358) نظام حقوق زن در اسلام ، تهران،انتشارات صدرا، چاپ شصت و یکم ،خرداد91

نبوی ، بهروز (1376) روش تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران ، انتشارات فروردین

وطنی،منصوره(1388) حقوق و تکالیف زوجین،ناظر و نشر زائد،آستانه مقدسه

    مقالات وپایان نامه ها:

-جعفری محمد(1373) چندهمسری از نظر اسلام، پایان نامه ارشد، دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی

دایمی ،ناهید(1385)پایان نامه دکتری،بررسی فراوانی تعلق به خانواده های چندهمسری در زنان مبتلا به پانیک(اختلال ترس) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،استاد راهنما:دکتر محسن کیانپور،زاهدان

رمضان نرگسی ،رضا (1384) مقاله بازتاب چند همسری درجامعه ،نشریه جامعه شناسی وعلوم اجتماعی شماره 27

مجاهد عزیز ا… و بیرشک، بهروز،(1382) وضعیت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری شهر سراوان.مجله اندیشه و رفتار، سال نهم شماره3، زمستان1382

میترا صفری و بهروز یزدان پناه،چند همسری و برخی عوامل مرتبط با آن در خانوارهای استان کهگلویه و بویراحمد

محمدی وشیخی، مطاله تطبیقی روابط خانوادگی از حیث محتواوشدت کشمکش در خانواده های چند زن وتک همسر شهر زاهدان،1385

یزدان پناه بهروز، و پوردانش،فریدون،تعیین اولویت های پژوهشی حوزه سلامت از طریق نیاز سنجی در استان کهگلویه و بویراحمد،ارمغان دانش،فصل نامه علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،1382،سال هشتم

ادارات،سازمانها واشخاص :

مولوی های محترم

–   کمیته امداد شهرستان خاش

–   بهزیستی شهرستان خاش

–   مرکز بهداشت ودرمان شهرستان خاش

–   زندان شهرستان خاش

–   اداره کل هواشناسی  سیستان و بلوچستان

اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

معتمدان و ریش سفیدان طوایف

کتب خارجی:

Hitchens ,R, Multiple marriage : A Study of poly gamy in light of the bible, doulos, elkton , mary land , 1997

چکیده :

در این تحقیق به بررسی مردم شناسی خانواده های چند همسری و تعدد زوجات در میان مردان بلوچ شهرستان خاش پرداخته می شود و تمامی علل و انگیزه هایی تعدد زوجات و تاثیرات مثبت و منفی آن و نگرش مردان و زنان نسبت به آن و تعصبات قومی و قبیله ای و عواملی دیگر به روش ژرفانگر و عمیق که مخصوص مطالعات مردم شناسی است از طریق مطالعه میدانی و مشاهده مشارکتی ، مصاحبه و زندگی در میان آنها ( به مدت 7 سال ) بررسی می شود با این اهداف که علل و انگیزه های چند همسری و تاثیرات مثبت و منفی آن و شبهاتی که بر آن وارد می شود مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و پاسخی منطقی به آنها داده شود؛ چرا که اروپائیان و گاهاً خود ما ایرانیان فقط به جنبه ها وتاثیرات منفی آن می پردازیم در حالی که کارکردها و تاثیرات مثبتی نیز و جود دارد که شرایط زمانی و مکانی اقتضا می کند؛ویابعضاًمردان شهرستان ماازعوامل سنت وقرآن جهت رسیدن به اهداف خود(چندزنی)سوءاستفاده می کنند؛همچنین خانواده های چند همسری را ازنظرکمیت ومیزان شیوع آن در جامعه خاش واز نظر کیفیت وچگونگی روابط اعضاء باهمدیگروتغیرات آن درطول زمان بررسی ،وبادیدی بی طرفانه پیامدها ومشکلات خانواده های چند همسری وتعدد زوجات را برزنان ،فرزندان، جامعه وحتی خود مرد بیان می  کنیم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هرچند چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش به اقتضای زندگی قبیله ای فوایدی دارد وموجبات صلح وتحکیم روابط قبایل رافراهم می کند اما پیامدهای دارد که زندگی زنان وفرزندان را به مخاطره وچالش می کشاند ومشکلات روحی روانی ،تربیتی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی بسیاری به بار می آوردکه کانون خانواده وجامعه رابه لرزه درمی آورد.

واژگان کلیدی : خانواده-چند همسری – قوم بلوچ – خاش – تعصبات قبیله ای –  کمیت–کیفیت-پیامد ها

  فصل اول: کلیات

 1-1- مقدمه :

تحقیق به صورت جامع در زمینه مردم شناسی درباره شهرستان خاش و مردان بلوچ این شهرستان کمتر صورت گرفته است   بلوچ ها مردمانی سخت کوش ، پرکار ، کم توقع ، میهمان نواز ،و غیرتمند هستند وتعصب زیادی روی زن وفرزند خود ودیگران دارند.زندگی درشرایط سخت وبیابانی آنهاراجنگجو ومقاوم بارآورده همچنین به خاطرمرزنشینی وهمسایگی باکشور پاکستان [همانند سایرمناطق مرزی کشور] گاهاًقاچاق کالایی صورت می گیرد که اگر شرایط کارسالم برای آنها پیش بیاید آن تعداد معدود هم این کارهاراانجام نمی دهند، بعضی وقتها درگیری های طایفه ای در بین آنها دیده می شود و جنگهایی نیز صورت می گیرد که اینها اقتضای زندگی قبیله ای است ولی بلوچ ها و بخصوص مردمان شهرستان خاش مردانگی و غیرت و دلاوری و سخت کوشی را به انتها رسانده اند یکی از موضوعاتی که در میان مردان این خطه  زیادبه چشم می خورد مسئله چند همسری یا تعدد زوجات است که در میان طوایف مختلف بلوچ با شدت یا ضعف دیده می شود از آنجایی که این مسئله یعنی تعدد زوجات وخانواده های چند همسری مسئله ای مناسب برای بررسی مردم شناسی است بر آن شدم تا درباره این موضوع به تحقیق بپردازم تا علل و عوامل چندزنی اعم از مثبت و منفی آن، و پیامدهاوتاثیرات آن برافراد مختلف خانواده، نقش آن در انضباط اجتماعی و یا تحکیم روابط بین طایفه های مختلف وکمیت وکیفیت خانواده های چند همسری رابه کنکاش و بررسی دقیق بپردازم امیدوارم تا تمامی جوانب مثبت و منفی آن رابی طرفانه  مد نظر گرفته باشم.

1-2- بیان مسئله:

خانواده نهادی است اجتماعی که درطول زمان شکل گرفته وقدمتی به درازای تاریخ بشریت داردوازدواج نوعی قرارداداجتماعی است که مقدمه تشکیل خانواده محسوب می شود،ازدواج سنت رسول الله(ص) است و همچنان که خودشان می فرمایند هرکس از سنت من پیروی نکند از من نیست پس ازدواج در دین اسلام مقام بالایی دارد . و نتنها در اسلام بلکه در تمام ادیان الهی و غیر الهی تشکیل خانواده بسیار پسندیده است اما نحوه ازدواج و شیوه ی همسر گزینی و تعداد زنان و گاهاًمردان در فرهنگهای مختلف فرق می کند . همانطور که مورگان می گوید تشکیل خانواده سیر تدریجی داشته که از اختلاط آزاد به پونالویایی وسندیازمایی وچندشوهری وچند همسری ودرنهایت به خانواده تک همسری که به عقیده دانشمندان علوم اجتماعی بهترین نوع خانواده می باشدرسیده است وتحولات ونقشهای فرهنگی زیادی راپشت سر گذاشته است،چند زنی نوعی ازدواج است که یک مرد چندین زن را به همسری انتخاب می کند ودرمیان جوامع مختلف شایع بوده وهست وباگذر زمان جای خود رابه خانواده زن وشوهری یا تک همسری داده است.ازآنجایی که چند زنی یکی ازموضوعاتی است که بیش ازاندازه درمیان مردان بلوچ دیده می شودعنوان وموضوع تحقیقم را بررسی خانوادهای چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش انتخاب که  به تشریح ومعرفی آن ورفع جنبه های مبهم ومجهول آن می پردازیم.حال این سوال مطرح می شود که خانواده چند همسری چگونه خانواده ای است وچه ویژگیهایی دارد ودرمیان قوم بلوچ خاش چگونه است،درپاسخ بایدگفت  خواستگاه خانواده های چند همسری دراین شهرستان بردواصل1-مردسالاری2-آیه صریح قران وعمل به سنت حضرت رسول(ص) شکل گرفته است ،مردسالاری درمیان مردمان بلوچ بیش ازاندازه شایع است به طوری که زنان هیچ کاری راسرخود انجام نمی دهند حتی پسران برمادران خود امرونهی می کنند.هرچنداسلام چند همسری را آزاد گذاشته و آیه صریح قرآن داریم ولی در نهایت به مسئله عدالت اشاره کرده و فرموده است : اگر عدالت را رعایت نمی کنید همان یک همسر کافی است. حال با این مسئله روبروییم که چرا بعد از 1434 سال از گذشت اسلام هنوز سنت چند زنی در میان مردان بلوچ و بخصوص مردمان شهرستان خاش رایج است .وخانواده های چندهمسری درمیان آنها به وفور دیده می شود پس به دنبال این مطلب باید به بررسی علل و عوامل چند همسری و آثار و نتایج مثبت یا منفی آن و کارکردهایی که در میان طوایف و قبایل مختلف بلوچ این شهرستان دارد و تاثیراتی که بر زنان ، فرزندان و حتی خود فرد یا جامعه دارد پرداخته شود تا معلوم گردد که چرا فقط چند همسری بیشتردرمیان اقوام بلوچ وبخصوص شهرستان خاش رایجتر ازسایر نقاط کشور است پس تشکیل خانواده های چند همسری در این شهرستان علل و عوامل مختلفی دارد که بعضی ها جنبه مثبت و بعضی ها جنبه منفی و گاهاً از سر هوا و هوس است .و برای روشن شدن موضوع وبررسی کارکردهای مثبت ومنفی آن ورفع ابهامات به تشریح کامل آن خواهیم پرداخت .

1-3- سوالات تحقیق :

علل چند همسری در میان مردان بلوچ شهرستان خاش چیست ؟

آیا چند همسری کارکردهای مثبتی در جامعه طایفه ای خاش دارد ؟

علل چند زنی بزرگان و رییس های طوایف چیست ؟

روابط میان اعضای خانواده چند همسری چگونه است؟

نقش وجایگاه زنان درجامعه طایفه ای خاش چگونه است؟

چند درصد ازمردان بلوچ شهرستان خاش چند زنه هستند؟

آیا چند همسری در طوایف مختلف به صورت یکسان دیده می شود یا فرق می کند ؟

چه گروههایی گرایش بیشتری به چند همسری دارند ؟

چند زنی درطول زمان چه تغییراتی داشته است؟

تعددزوجات چه پیامدهای اجتماعی وفرهنگی اقتصادی دارد؟

1-4- اهداف تحقیق :

هدف کلی  : بررسی کامل و همه جانبه خانواده های چند همسری درقوم بلوچ شهرستان خاش با دیدی کامل و فراگیر از تمام زوایای آن

اهداف جزئی :

دستیابی به علتهای چند همسری در این شهرستان.

بیان علتهای مثبت ومنفی چند همسری.

تعدد زوجات تا چه اندازه در تحکیم روابط میان طوایف نقش دارد.

دستیابی به میزان شیوع چند همسری دربین مردان وکمیت آن.

بررسی کیفیت خانواده های چند همسری وچگونگی روابط بین آنها.

بررسی تغیرات چند همسری درطول زمان.

چند همسری در طوایف مختلف با همدیگر مقایسه شود .

شیوع چند همسری در میان افراد مختلف و بخصوص نقش سواد در چند همسری بررسی شود .

آسیبهای اجتماعی چند همسری مطالعه شود .

1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق:

همان طور که قبلا نیز اشاره کردیم ازدواج امری پسندیده در تمام ادیان و فرهنگهای مختلف ومقدمه تشکیل خانواده می باشد و به نوعی نشانه کامل شدن انسان و راهی برای ادامه نسل انسانها به حساب می آید . هر چند در گذشته شیوه های مختلف همسر گزینی و نظامهای ازدواج و خانواده ی مختلف به قول مورگان همخون – پونالوایی – سیندیازمیایی – پدرسالاری وجود داشته و در نهایت به خانواده تک همسری تکامل یافته است و در اکثر نقاط جهان نیز تشکیل خانواده را بر اساس تک همسری می پذیرند اما در گوشه ایی از ایران ما و بخصوص در منطقه بلوچستان بیشتر مردان آنها هنوز طبق خانواده و آیین پدر سالاری عمل می کنند و گرایش به گرفتن چند زن دارند و آن را امری طبیعی و مسلم و از حقوق خود می دانند که البته اسلام نیز این عمل را منع نکرده است. لذا از آنجایی که چند همسری و تعدد زوجات برای اروپائیان و حتی بیشتر ایرانیان امری پسندیده نیست و حتی شبهاتی را بر آن وارد کرده اند و مذموم و ناپسند می دانند بر آن شدم تا به عنوان یک مردم شناس به بررسی جوانب دقیق این مسئله بپردازم و فرصتی داده باشیم تا مردان بلوچ این شهرستان که چند همسر دارند نیز از خود دفاع کنند و دلایل خود را بیان کنند تا شبهات و ایراداتی که منتقدان می گیرند شاید برطرف شود و این امر با اقتضای زمان و شرایط اجتماعی و طبیعی و قومی قبیله ای آنها در نظر بگیرند و از آنجایی که علاوه بر جنبه های مثبتی که ذکر شد چند همسری مردان این شهرستان عواقب و پیامد های منفی زیادی نیز دارد و تاثیرات زیاد بر کودکان ، زنان و جامعه می گذارد به جمع آوری این تحقیق ثابت قدم تر شدم . .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده
 • پايان نامه محبت و شيوه هاي ابراز آن در خانواده
 • پايان نامه بررسي عملکرد خانواده با ويژگي هاي روانشناختي و كمرويي نوجوانان
 • پايان نامه بازنمايي همسر دوم در سينماي دهه 70 و 80 ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122