پايان نامه بررسي مسأله اين‌هماني شخصي بر اساس مباني ملاصدرا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مسأله اين‌هماني شخصي بر اساس مباني ملاصدرا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مسأله اين‌هماني شخصي بر اساس مباني ملاصدرا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 6
مقدمه 7
1- طرح کلی تحقیق 9
1-1- تبیین موضوع 9
1-2-سؤال های تحقیق 10
1-3-فرضیه‌ های تحقیق 10
1-4-سابقه و پیشینه تحقیق 11
1-5- ضرورت انجام تحقیق 11
1-6- هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق 12
1-7-روش تحقیق 12
2- اصطلاحشناسی 12
3- تاریخچه بحث اینهمانی فردی 14
4- شرح حال مختصری از زندگی صدرالمتألهین 17
5-آراء موثر صدرا در بحث اینهمانی 19
فصل دوم: مباحث کلی این‌همانی شخصی و بررسی ملاک این همانی بر اساس دیدگاه ملاصدرا 23
1- این‌همانی شخصی در مقام اثبات و ثبوت 24
2- اینهمانی عددی 25
3- اینهمانی و تغییر 26
4- دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره اینهمانی فردی 27
4-1- منکران این‌همانی 27
4-1-1- دیدگاه هیوم 28
4-1-1-1 نقد دیدگاه هیوم 31
4-1-2-دیدگاه راسل 33
4-1-2-1 نقد دیدگاه راسل 35
4-2- قائلان به این‌همانی شخصی 36
4-2-1 -معیار بدنی 37
4-2-1-1- دلایل قائلان به ملاک بدنی 38
4-2-1-2- نقد معیار بدنی 39
4-2-2 – ملاک مغزی و نقد آن 42
4-2-3- ملاک حافظه و آگاهی 43
4-2-3-1- نقد دیدگاه حافظه 45
4-2-4- ملاک پیوستگی روان شناختی و نقد آن 46
4-2-5- ملاک نفس 47
4-2-5-1- نقد ملاک نفس 48
5- معیار این‌همانی براساس آراء ملاصدرا 52
5-1- صدرا جسم را منشأ همه افعال و آثار انسان نمی‌داند 53
5-2-صدرا نوعیت انسان را به نفس نسبت می‌دهد. 54
5-3- صدرا نفس را صورت بدن می‌داند. 55
5-4 -بررسی ملاک بدن و حافظه به عنوان ملاک این‌همانی از دیدگاه صدرا 56
6- نفس معیار این‌همانی 58
نتیجه گیری 61
فصل سوم: بررسی براهین اثبات وجود و بقای نفس 63
1-بررسی براهین اثبات نفس 64
2-اثبات نفس از نظر ملاصدرا 73
3- بقای نفس 74
3-1- اثبات بقای نفس به طور کلی 74
3-2- اثبات بقای نفس پس از فساد بدن 76
نتیجه گیری 79
فصل چهارم: این‌همانی و جاودانگی 80
1- رابطهی این‌همانی و جاودانگی 81
2- انواع جاودانگی انسان 83
2-1- جاودانگی عرفی 83
2-1-1- جاودانگی انسان در یاد و خاطره ها 83
2-1-2- جاودانگی ازطریق ذراری و اعقاب 83
2-1-3- جاودانگی از طریق آثار 83
2-2- جاودانگی شخصی و غیر شخصی 83
2-3- جاودانگی دنیوی و اخروی 84
2-3-1- جاودانگی دنیوی 84
2-3-1-1- تناسخ 84
2-3-2-جاودانگی اخروی 85
2-3-2-1- نظریه برانگیختگی ابدان 85
2-3-2-1-1-بررسی مسأله این‌همانی در نظریه برانگیختگی ابدان 90
2-3-2-2- نظریه‌ی جاودانگی در پرتو بدن مثالی 91
2-3-2-3- نظریهی روح مجرد 92
2-3-2-3-1- دیدگاه ابن سینا بر مبنای معاد روحانی 93
2-3-2-3-1-1- دیدگاه ابن سینا در مورد مسأله این همانی و جاودانگی 97
2-3-2-3-2- نظریه صدرایی در تبیین معاد جسمانی 100
2-3-2-3-2-1-بررسی مسأله این همانی صدرایی در اثبات معاد جسمانی 108
نتیجه گیری 112
فصل پنجم: اینهمانی و حرکت جوهری 114
1-حرکت 115
1-1- انواع حرکت 116
1-2-اقسام حرکت جوهری 116
2- معنای حرکت در جوهر 117
2-1 – دلیل منکرین حرکت در جوهر 121
2-2-موضوع در حرکت جوهری بر اساس دیدگاه صدرا 123
2-3- اینهمانی و حرکت جوهری: 124
3- حرکت جوهری نفس 126
3-2 -مراحل و اکوان وجودی نفس 128
3-3-حرکت اشتدادی نفس 129
3-4 -حرکت جوهری نفس و حل مشکل این‌همانی 132
نتیجه گیری 134
جمع‌بندی نهایی 136
منابع و مآخذ 140
چکیده انگلیسی 145

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

آشتيانی. سيد جلال الدين. شرح حال و آراي فلسفي ملاصدرا. قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم، (1378)

آوني، بروس. مباني مابعدالطبيعه، مترجم: محسن ساطع، قم:حکمت، چاپ اول، (1381)

اچ پاپکين، ريچارد.؛ استرول، آوروم. متافيزيک و فلسفه ي معاصر، مترجم:سيد جلال الدين مجتبوي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم، (1375)

ارسطو. درباره ي نفس، مترجم:عليمراد داوودي، تهران: حکمت، چاپ چهارم، ( 1378 )

افلاطون. دوره ي آثار افلاطون. ج 3، مترجم: محمد حسن لطفي، تهران:خوارزمي، چاپ دوم، (1367)

اکبري، رضا. جاودانگي، قم:  بوستان کتابِ قم، چاپ اول، (1382)

اکبريان، رضا. حکمت متعاليه و تفکر فلسفي معاصر، تهران: بنياد حکمت اسلامي صدرا،  چاپ اول، (1386)

تريگ، راجر. ديدگاههايي درباره‌‌ي سرشت آدمي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ اول، (1382)

پترسون، مايکل.؛هاسکر، ويليام.؛ رايشنباخ، بروس و بازينجر، ديويد. عقل و اعتقاد ديني، مترجمان: احمد نراقي و ابراهيم سلطاني، تهران: طرح نو، چاپ سوم، (1379)

جي. لايکن، ويليام.؛ پپينو، ديويد. نگرشهاي نوين در فلسفه.ج2، مترجمان: حسن ميانداري و امير ديواني، قم: کتاب طه، چاپ دوم، (1383)

چرچلند، پاول. ماده و آگاهي، مترجم: امير غلامي ، تهران: نشر مرکز، چاپ اول، (1386)

حائري يزدي، مهدي. سفر نفس، به کوشش عبدالله نصري، تهران: نقش جهان، چاپ اول، (1380)

خامنه اي، محمد. زندگي، شخصيت و مکتب صدرالمتألهين. ج 1، تهران:بنياد حکمت اسلامي صدرا، چاپ اول، (1379)

داوودي، علي مراد. عقل در حکمت مشاء از ارسطو تا ابنسينا، تهران: نشر حکمت، چاپ دوم، (1389)

دکارت، رنه. اعتراض ها و پاسخها، مترجم: علي م. افضلي، تهران: انتشارات علمي فرهنگي، چاپ اول، (1384)

ديواني، امير.حيات جاودانه، قم:معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، چاپ اول، (1376)

دهخدا، علي اکبر. لغت نامه دهخدا. زير نظر دکتر محمد معين، ج 15، دانشگاه تهران

راسل، برتراند. تحليل ذهن، مترجم: منوچهر بزرگمهر، تهران: خوارزمي، چاپ دوم، بي تا

عرفان و منطق، مترجم: نجف دريا بندري، تهران: ناهيد، چاپ اول، (1384)

رضازاده، سيد محسن. مرگ و جاودانگي، ويراسته ي: مصطفي ملکيان، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردي، چاپ اول، (1380)

سجادي، جعفر. فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، (1379)

فرهنگ علوم عقلي، تهران:انجمن اسلامي حکمت و فلسفه ايران، چاپ اول، ( 1361)

شارون، ژان. روح اين ناشناخته، مترجم: محسن فرشاد، تهران: شرکت سهامي انتشار، چاپ دوم، (1380)

صانع پور، مريم. تجرد قوه خيال در حکمت متعاليه. تهران: بنياد حکمت اسلامي صدرا، چاپ اول، (1388)

عبوديت، عبد الرسول. درآمدي به نظام حکمت صدرايي. ج 3، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب درسي (سمت)، چاپ اول، (1391)

_________________. درآمدي به نظام حکمت صدرايي. ج1، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب درسي (سمت)، چاپ اول، (1385)

فياضي، غلام رضا.علم النفس فلسفي، به تحقيق محمد تقي يوسفي، قم : مؤسسه ، امام خميني، چاپ اول، ( 1389)

کاپلستون، فردريک. تاريخ فلسفه. ج5، مترجم: امير جلال الدين اعلم، تهران:انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، (1370)

تاريخ فلسفه يونان و روم. ج1، مترجم: سيد جلال الدين مجتبوي، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، چاپ سوم، (1375)

لاک، جان. تحقيق در فهم بشر، مترجم: دکتر رضازاده شفق، تهران: دهخدا، چاپ اول، (1349)

مصباح يزدي، محمدتقي. آموزش فلسفه. ج1، تهران: شرکت چاپ و نشر بين الملل، چاپ دوم، (1379)

شرح جلد هشتم اسفار اربعه، به تحقيق و نگارش محمد سعيدي مهر، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي ، امام خميني، چاپ اول، ( 1375)

ملکيان، مصطفي. ج3، تاريخ فلسفه غرب، قم:پژوهشکده حوزه و دانشگاه، بي چا، (1379)

مورفي، ننسي. چيستي سرشت انسان، مترجم: علي شهبازي و سيد محسن اسلامي، قم: دانشگاه اديان ومذاهب، چاپ اول، (1391)

معين، محمد. فرهنگ فارسي. تهران: نشر سرايش، چاپ نهم، (1380)

مالکوم، نورمن. مسائل ذهن از دکارت تا ويتگن اشتاين، مترجم: همايون کاکاسلطاني، تهران: گام نو، چاپ دوم، (1387)

مطهري، مرتضي.آشنايي با علوم اسلامي( منطق و فلسفه). ج3، تهران: صدرا، چاپ سوم، (1366)

موسوي اردبيلي، عبد الغني. تقريرات فلسفه ، امام خميني. ج3، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار ، امام خميني، چاپ اول، (1381)

نصر، سيد حسين. صدرالمتألهين شيرازي و حکمت متعاليه، مترجم: حسين سوزن چي، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردي، چاپ اول، (1382)

هيک، جان. فلسفه دين، مترجم:بهزاد سالکي، تهران:بين المللي الهدي، چاپ اول، (1376)

يثربي، يحيي. عيار نقد، قم: انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول، (1387)

ب) منابع عربی

ابن‌سينا. اشارات و تنبيهات، به تحقيق مجتبي زارعي، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم، (1387)

الشفاء (الطبيعيات ). ج 2، به تحقيق سعيد زايد، قم: مکتبه آيت الله مرعشي، چاپ دوم، (1404ه.ق)

رازي، فخر الدين.المباحثات المشرقيه في علم الالهيات. ج 2، قم: بيدار، چاپ دوم ، (1411ه.ق)

النفس والروح و شرح قواها، به تحقيق محمد صغير معصومي، تهران، بي نا، بي چا، ( 1406 ه.ق)

صدرالدين محمد شيرازي. حاشيه بر الهيات شفاء. قم: بيدار، بي چا، بي تا

شواهد الربوبيه في مناهج السلوکيه. به تصحيح و تعليق سيد جلال الدين آشتياني، مشهد: المرکز الجامعي للنشر، چاپ دوم، (1360)

العرشيه. به تصحيح غلام حسين آهني ، تهران: انتشارات مولي، بي چا، (1361)

مبدا و معاد .به تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ي ايران، بي چا، (1354)

رساله في الحدوث. به تحقيق سيد حسين موسويان، تهران:بنياد حکمت اسلامي صدرا، چاپ اول، (1378)

مجموعه رسائل فلسفي. به تحقيق حامد ناجي اصفهاني، تهران: حکمت، چاپ اول، (1375)

_______________ .مفاتيح الغيب. به تصحيح محمد خواجوي ، تهران: مؤسسه تحقيقات فرهنگي، چاپ اول، (1363)

_______________. الحکمه المتعاليه في اسفار الاربعه. ج8، بيروت: دار احياء التراث، چاپ سوم، (1981م)

علامه حلي. کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قم: مؤسسه ، امام صادق، چاپ دوم، (1382)

ج) مقالات

شيخ رضايي، حسين. «هويت شخصي؛ نگاهي به چند رويکرد رايج». مجله نقد و نظر، 58(1389):ص136

کبير، يحيي، «معاد و علوم جديد؛ تبيين زندگي پس از مرگ». مجله انديشه نوين ديني، سال ششم،21(1389): ص161-162

ديواني، امير.«هويت شخصي و نظريه هاي جاودانگي».پژوهشهاي فلسفي کلامي،5و6(1379):ص85

 د) منابع انگليسی

Badham, Linda (1996), “Problems with account of life after death”, Philosophy of religion, selected readings, ed. by Michael Peterson and others, Oxford University Press

Hick, John, “Resurrection of the person”, Philosophy of religion, selected readings, ed. by Michael Peterson and others, Oxford University Press

Harold W. Noonan ,Personal Identity, Londen, Routledge,2003

Perry, John, A Dialogue on Personal Identity and Immortality, Indiana Polis: Hackett Publishing(1978)

Swinburne, Richard “The  existence of the soul”, Philosophy of religion, Selected Readings, ed. by Michael  Peterson and others, Oxford University Press

Shoemaker, S. & Swinburne, R., (1984) Personal Identity, Oxford: Blackwell

چکیده:

بررسی مسأله این‌همانی و سؤال از هویت شخصی  از مسائل مهم در فلسفه‌ی نفس است.  این سؤال که به لحاظ وجود شناختی چه عاملی موجب تداوم هویت شخصی یک فرد می‌شود و  این ‌که به لحاظ معرفت‌شناختی این استمرار را با چه شواهد و قرائنی می‌توان اثبات کرد از مباحث اساسی  در این حوزه به شمار می‌رود. هرگونه پاسخ به این‌گونه سؤال‌ها نتایج  و اثراتی در دیگر حوزه‌ها مانند: حقوق، کلام، اخلاق و معاد شناسی خواهد داشت. هرچند بحث این‌همانی شخصی با این عنوان در آثار فیلسوفان مسلمان به ویژه صدرالمتألهین مطرح نبوده است ،اما هویت انسان و چگونگی حفظ  آن در کنار تغییرات بدنی  از مباحثی است که  از سوی آنان مورد توجه بوده و در آثار آنان به ویژه در مبحث معاد مطرح شده است؛  برخی آراء صدرا مانند رابطه‌ی نفس و بدن هم‌چنین حرکت جوهری و تجرد خیال تبیین بهتری از مسأله این‌همانی در اختیار ما می‌نهد؛ در واقع دیدگاه حرکت جوهری مبنی برحرکت جوهری نفس را  باید پاسخی به چگونگی حفظ این‌همانی انسان در کنار این تغییرات لحظه به لحظه برشمارد. صدرا با استناد به حرکت اشتدادی در جوهر ثابت کرد که، نفس از آن‌ جهت که متعلق به بدن مادی است و مجرد تام نیست، نیز مشمول حرکت جوهری اشتدادی است؛ زیرا مقصود از این حرکت این است که واقعیتی که با واژه “من” به آن اشاره می‌کنیم، واقعیت جوهری ممتدی است که، اجزای فرضی دارد که به نحو پیوسته و متصل یکی پس از دیگری حادث می‌شوند به‌طوری که اولاً: حدوث هر یک، مشروط به زوال قبلی است و ثانیاً همواره جزء حادث کامل‌تر از جزء زایل است و درجه وجودی برتری دارد. هم‌چنین اعتقاد صدرا مبنی بر اتحادی بودن رابطه‌ی نفس و بدن، تبیین چگونگی این‌همانی انسان ِمرکب از نفس و بدن را ممکن می‌سازد.

     کلمات کلیدی:  این‌همانی شخصی- ملاک این‌همانی –  نفس – رابطه‌ی نفس و بدن- حرکت جوهری

 فصل اول: کلیات

 مقدمه

                                                                    

این‌همانی فردی  یا هویت شخصی معادل واژه‌ی personal Identity  ، یکی از مسائل اصلی مورد بحث در فلسفه نفس است. سؤال  از اصل و ماهیت انسان و این‌ که چه عاملی باعث می‌شود فرد از تولد تا زمان مرگش یک شخص باقی بماند و چگونگی  تشخیص این استمرار از مباحث  مطرح در مسأله این‌همانی شخصی است. سؤال اصلی در این‌همانی شخصی  این  است که، دلیل منطقی و شرایط کافی برای اینکه فرد P2 در زمان T2 همان شخصP1 در زمان T1 باشد چیست؟ سؤال  دیگر این است که با چه شواهد ظاهری یا تجربی و یا احیاناً غیرتجربی ما می‌توانیم حکم به این‌همانی شخصی بدهیم؟[1] به چه دلیل، ما همان انسان ده سال قبل هستیم؟ چه دلیلی برای  اثبات این ادعا داریم؟ عامل حفظ این وحدت در وجود ما چیست؟

از هنگام تولد تاکنون ظاهر بدن ما و حتی بسیاری از سلول‌های بدن ما تغییر کرده است، اما ما باز هم خود را همان فرد گذشته می‌دانیم. ممکن است در این میان بدن ما دچار تغییرات اساسی هم شده باشد: به‌عنوان مثال دست یا پای ما قطع شده باشد، آیا با وجود این تغییرات، ما هنوز همان فرد گذشته هستیم و این‌همانی ما حفظ شده است یا این‌که باید بگوییم ما تنها شبیه به فرد گذشته هستیم. این امر مسلم است که به لحاظ بدنی و ظاهری با فرد گذشته دارای این‌همانی نیستیم، اما آیا این گونه تغییرات باعث می‌شود که ما فرد دیگری باشیم؟ این سؤالات هرچند ساده به نظر می‌رسند ، اما سال های  متمادی ذهن فیلسوفان نفس را به خود مشغول داشته است. سؤال  از این‌همانی فردی و چیستی آن و چگونگی استمرار آن از جمله پرسش‌های اساسی و رایج در فلسفه نفس یا ذهن است. فیلسوفان ذهن پاسخ‌های متفاوتی به این گونه سؤالات داده‌اند ، اما آن چه مسلم است  چگونگی دیدگاه آنان در باب حقیقت انسان تأثیر مستقیمی بر تبیین آنان از مسأله ی این‌همانی دارد؛ به‌عنوان مثال: تجربه‌گرایان و کسانی که حقیقت انسان را تنها به یک جوهر مادی تحویل می‌برند، عامل حفظ هویت فردی انسان را بدن مادی یا یکی از اجزای آن نظیر: مغز نسبت داده‌اند ، اما در مقابل کسانی که حقیقت انسان را جوهری غیرمادی می‌دانند این استمرار را در نتیجه ی استمرار یک جوهر غیرمادی یا همان نفس تلقی  می‌کنند به گونه ای که برخی مانند ابن سینا و دکارت تمام حقیقت و این‌همانی انسان را چه در حیات دنیوی و هم در حیات اخروی بر اساس همین نفس مجرد تبیین می کنند ، اما دوگانه انگارانی مانند: ملاصدرا با دیدگاه ویژه خود در باب رابطه نفس و بدن این همانی انسان را در پرتو نفس و بدن هر دو ممکن می سازد.

در مقابلِ دیدگاه قائلان به این‌همانی شخصی، بعضی فیلسوفان استمرار هویت فردی یا وجود یک خود مستمر را نوعی توهم به شمار آورده‌اند. از نظر آنان این تنها یک تخیل است که ما فکر می‌کنیم، انسانی را که اکنون می‌بینیم همان انسان چند لحظه قبل یا  انسان چند سال پیش است؛ درست مانند خانه‌ای که ما در مورد آن بگوییم این خانه همان خانه پنجاه سال قبل است. از نظر آنان ما هر لحظه با انسانی جدید یا خانه‌ای جدید مواجه هستیم که تنها شبیه به آن انسان گذشته یا خانه گذشته است. این خطای ذهن انسان است که با مشاهده این تصاویر مستمر و شبیه به هم، چنین وحدتی را  توهم می‌کند.

نکته‌ی قابل توجه این است که مسأله ی هویت شخصی، تنها دغدغه‌ی فیلسوفان ذهن نیست بلکه، این بحث ارتباط تنگاتنگی با سایر حوزه‌های علم نظیر: علم اخلاق، حقوق و کلام دارد. با اعتقاد به وجود یک خود مستمر در وجود انسان است که می‌توان انسان‌ها را به لحاظ اخلاقی و حقوقی مسئول کارهای گذشته‌شان دانست؛ باور به چنین استمراری موجب  مجازات مجرم حتی پس از سالیان دراز می‌شود. هم‌چنین مسأله ی هویت شخصی در مباحثی مانند: جاودانگی، چگونگی حیات پس از مرگ، عذاب و پاداش نقش اساسی ایفا می‌کند، بدون  بیان دقیق چگونگی استمرار فرد انسان در حیات پس از مرگ، هیچ یک از این آموزه‌ها قابل توضیح و تبیین عقلانی نیست.

با توجه به اهمیت بحث این‌همانی شخصی، این پایان نامه به  بررسی این مسأله در آراء یکی از مشاهیر  فلسفه اسلامی؛ یعنی ملاصدرا پرداخته است.

مباحث این پایان نامه در پنج فصل تدوین گردیده است؛ پس از بیان کلیات در فصل اول، فصل دوم را به‌طور کلی به بررسی مسأله این‌همانی، دیدگاه منکران و  معتقدان به آن اختصاص داده‌ایم؛ هم‌چنین در پایان این فصل سعی شده معیار این‌همانی بر اساس آراء صدرا بیان گردد. ادامه‌ی  بحث این‌همانی شخصی از دیدگاه صدرا بر بحث اثبات نفس و بررسی چگونگی جاودانگی آن، متوقف است؛ به همین دلیل فصل سوم به بررسی دلایل اثبات نفس و جاودانگی آن در حیات پس از مرگ اختصاص داده‌شده است. فصل چهارم پایان‌نامه به رابطه‌ی میان جاودانگی و این‌همانی و دیدگاه‌های مختلف دراین‌باره می‌پردازد.  ازآن جا که انسان شناسی صدرا بر دیدگاه او در باب حرکت جوهری استوار است، فصل آخر را به بررسی این‌همانی و مسأله حرکت جوهری اختصاص داده‌ایم تا مشخص گردد آیا دیدگاه صدرا مبنی بر تغییر لحظه به لحظه نهاد طبیعت با دیدگاه این‌همانی انسان و حفظ هویت او در طول زمان سازگاری دارد یا نه؟

1– طرح کلی تحقیق

1-1- تبیین موضوع

انسان تغییرات مادی جهان پیرامونش را، هم‌چنین تغییرات شدید و اضمحلال بدن مادی خود را به‌وضوح درک و دریافت می‌کند؛ ازاین‌رو، سؤال از این‌همانی  برای هر انسانی در طول زمان مطرح است. این سؤال که حقیقت وجودی من با وجود تغییرات شدید مادی و بدنی چیست؟ و چه عاملی باعث می‌شود که باوجود این تغییرات، من خودم را انسان واحدی بدانم؟ سؤال اصلی در بحث این‌همانی است.

دانشمندان غربی به ‌ویژه جان لاک به ‌وضوح و آشکار، در آثار خود به‌ نقد و بررسی ملاک این‌همانی انسان پرداخته‌اند و برای آن ملاک‌های گوناگونی ارائه داده‌اند. در میان فیلسوفان غربی اولین کسی که با دغدغه ی فلسفی به‌طور مستقل به این بحث پرداخته است، فیلسوف تجربی مسلک انگلیسی جان لاک بوده است. او اولین باراین بحث را در اثر معروفش به نام Concerning human understanding مطرح کرد؛ بعد از لاک، نظریات مختلفی توسط فیلسوفان غربی به‌عنوان معیار این‌همانی مطرح شد. هیوم دیدگاه لاک را نقد کرد و درنهایت منکر این‌همانی شخصی گردید. برخی فیلسوفان نیز مانند: فلو و هاسپرس هویت شخصی را در حد بدن مادی دانسته و قائل به ملاک بدنی برای آن شدند. عده‌ای نیز مسأله هویت شخصی را فراتر از امر مادی و بدن قلمداد کرده و دیدگاه‌های فراحسی را برای آن برگزیده‌اند. در هر صورت بحث این‌همانی شخصی با این عنوان در آثار فلاسفه اسلامی مطرح نبوده است؛ ، اما به هر حال بحث از حفظ هویت شخصی انسان در کنار تغییرات بدنی از دغدغه‌های مورد بحث در آثار فلاسفه اسلامی است، به‌گونه‌ای که گاه این امر؛ یعنی استمرار هویت شخصی با وجود تغییرات و فساد تدریجی بدن را، یکی از دلایل اثبات نفس  عنوان کرده‌اند. در ضمن، این بحث؛ یعنی این‌همانی فردی از مباحثی است که در ذیل بحث  معاد در آثار فلاسفه اسلامی مطرح شده است. درهرصورت در حال حاضر بیشتر مباحث پیرامون این‌همانی ترجمه ی مباحث مطرح در فلسفه غرب است و بررسی چندانی پیرامون این بحث در آثار فلاسفه اسلامی صورت نگرفته است.

1-2-سؤال های تحقیق

1- این‌همانی شخصی و ملاک آن بر اساس مبانی صدرا چگونه تبیین می شود؟

2- با توجه به دیدگاه ویژه ی صدرا در باب بدن انسان،  می‌توان معیار این‌همانی از نظر وی را، نفس و بدن دانست؟

3- مبانی انسان شناسی و وجود شناسی صدرایی این‌همانی انسان را در طول زمان و در حیات پس از مرگ توجیه می کند؟

1-3-فرضیه‌ های تحقیق

این‌همانی شخصی از دیدگاه صدرا همان نفس است که در دو ساحت نفس و بدن ظهور می یابد.

هر چند نظر صدرا در باب معیت ذاتی و همیشگی نفس و بدن  این‌همانی انسان مرکب از نفس و بدن را به خوبی تو جیه می کند ، اما به هر حال او ملاک این‌همانی را اولا ًو بذات به نفس نسبت می دهد و این‌همانی بدن را در پرتو این‌همانی نفس تبیین می کند.

مبانی فلسفی صدرا مانند: رابطه ی اتحادی نفس و بدن، حرکت جوهری و تجرد خیال و عوالم تشکیکی وجود، دیدگاه وی در رابطه با این‌همانی شخصی را به خوبی تبیین و توجیه می کند.

1-4-سابقه و پیشینه تحقیق

کتب و مقالات متعدد انگلیسی مربوط به بحث این‌همانی موجود است که از آن میان می‌توان به کتاب‌های Personal Identity اثر ریچارد سویین برن و سیدنی شوماخر؛ هم‌چنین Personal Identity اثر هارولد نونان اشاره کرد. اما تاکنون کتاب و پایان‌نامه مستقلی در باب این‌همانی شخصی به زبان فارسی یافت نشده است، هرچند که در کتب متعدد فارسی بخش هایی به این بحث اختصاص یافته است که از آن میان می‌توان به کتاب‌های جاودانگی اثر رضا اکبری و حیات جاودانه از آقای امیر دیوانی اشاره کرد. از میان کتب ترجمه شده هم کتاب مبانی مابعدالطبیعه بروس آونی و عقل و اعتقاد دینی اثر مایکل پترسون و دیگران قابل ذکر است. هم‌چنین مقالات کمی که به‌صورت مستقل به این بحث پرداخته شده باشند، یافت شده است از آن میان می‌توان به مقاله هویت شخصی نگاهی به چند رویکرد رایج از آقای حسین شیخ رضایی و این‌همانی شخصی از مرتضی شاهرودی و وحیده فخر نوقانی اشاره کرد. به همین دلیل اختصاص پایان‌نامه‌ای مستقل به موضوع این‌همانی کاری جدید در این حوزه است، همان‌طور که اشاره گردید تاکنون مسأله این‌همانی در آثار فلاسفه مسلمان مورد بررسی و نقد صورت قرار نگرفته است؛ ازاین‌رو بررسی این مسأله در آراء ملاصدرا از نوآوری‌های این پایان‌نامه است.

1-5- ضرورت انجام تحقیق

مسأله این‌همانی فردی از مباحث بسیار مهم در فلسفه نفس است. بررسی این بحث نتایج بسیار گسترده و مهمی در سایر مباحث نظیر بحث جاودانگی، چگونگی حیات پس از مرگ، اخلاق و بسیاری از عقاید دینی مانند: عذاب و پاداش اخروی دارد. به‌گونه‌ای که با انکار این‌همانی فردی یا یک خود مستمر در وجود انسان، اعتقاد به بسیاری عقاید دینی مانند: معاد ، عذاب و پاداش اخروی امری محال به نظر می‌رسد. در سایه اثبات این‌همانی فردی و حضور یک خود مستمر در وجود انسان، بسیاری از عقاید دینی و حتی مسائل حقوقی در این جهان قابل بحث است؛ ازاین‌رو بررسی مسأله این‌همانی فردی و یافتن ملاکی برای آن و گشودن مسائل مبهم آن، می‌تواند ما را در تبیین بهتر این مسائل یاری دهد.

1-6- هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

یکی از  اهداف اصلی این تحقیق شناخت مسأله این‌همانی و ملاک و معیار آن از دیدگاه فلسفه اسلامی و به ویژه یکی از مشاهیر فلسفه اسلامی ملاصدرا  است که علاوه بر تعیین نظریه حق بتوان با استناد به آن به سایر نظریه ها و دیدگاه ها پاسخ داد. هم چنین طرح مسأله این‌همانی در فلسفه اسلامی  سبب غنا بخشیدن و تقویت مباحثی چون معاد جسمانی و جاودانگی انسان خواهد شد

1-7-روش تحقیق

این پایان‌نامه به روش کتاب‌خانه‌ای تدوین شده است. کلیه مباحث از میان کتاب‌های متعدد فارسی و چند کتاب انگلیسی، گاه بعضی سایت‌ها و مقالات که عموماً با بحث این‌همانی در ارتباط بوده اند تهیه گردیده است. لازم به ذکر است رویکرد  تحقیق در این  پایان نامه به روش تحلیلی بوده است.

2- اصطلاحشناسی

    -هو هویت: حمل هو هو یا هوهویت؛ یعنی این‌همانی، مفاد آن این است که هر چیزی خودش خودش است. صدرا در جایی می‌گوید: هویت از احوال وحدت است و وجود و تشخص و وحدت شیء واحدند ذاتاً و مصداقاً. و در جایی از وجود تعبیر به هویت کرده است.[2]

-هویت: مشتق از هو است همان‌طور که انسانیت مشتق از انسان است و خلاصه هویت شیء؛ یعنی وجود و شخصیت شیء است.[3] هویت عبارت است از تشخّص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است گاه بر ماهیت با تشخص اطلاق می‌شود که عبارت است از حقیقت جزئیه.[4] آن چه موجب شناسایی شخص باشد. هویت عبارت از حقیقت جزئیه است؛ یعنی هر گاه ماهیت با تشخّص لحاظ و اعتبار شود هویت گویند و گاه هویت به معنای وجود خارجی است.[5] مراد از هویت بدن تشخص بدن است و آن چه هو هویت؛ یعنی این‌همانی به آن محفوظ است.[6]

بدن: ساختمان کامل یک فرد زنده، مجموعه اجزاء و جوارح یک موجود زنده.[7]ملاصدرا در تعریف بدن گوید: جوهر اسطقسی مرکب از عناصر متنازع، متسارع  به ‌سوی انفکاک بالطبع است و آن چه آن را مجبور به امتزاج و حصول مزاج کرده است قوه‌ای خارج از آن و غیر از آن است.[8]

نفس: شخص انسان، حقیقت هر شیء، روح.[9] نفس جوهری است که ذاتا مستقل و در فعل نیاز به ماده دارد و متعلق به اجسام و اجساد است و جوهری است مستقل، قائم به ذات خود که تعلق تدبیری به ابدان دارد و یا جوهری است که در تصرف و تدبیر نیاز به جوهر روحانی دیگر دارد که روحانیت آن از نفس کمتر باشد و آن واسطه روح حیوانی است که آن هم واسطه دارد که قلب است.[10]

-حافظه: یکی از قوای باطنی که حوادث و مطالب مختلف را به یاد نگاه دارد، ذاکره.[11] قوتی است که مترتب در تجویف اول دماغ است و عبارت است از خزانه وهم و نگهبان صور وهمیه است چنان چه خیال خزانه حس مشترک است. حافظه را ذاکره و مسترجعه هم نامیده‌اند؛ از جهت قدرت و توانایی آن بر باز گرداندن صوری که از خزانه مخصوص بیرون رفته باشد.[12]

3– تاریخچه بحث اینهمانی فردی

تاریخچه بحث این‌همانی فردی در فلسفه اسلامی را باید در دیدگاه فلاسفه یونان مانند: افلاطون و ارسطو درباره نفس جستجو کرد. ابن‌سینا همانند افلاطون این‌همانی انسان را درسایه یک نفس مجرد تعریف می‌کند نفسی که بدون بدن می‌تواند به حیات خود پس از مرگ ادامه دهد. در دیدگاه این فلاسفه رابطه نفس و بدن مانند نجار و ابزار است که یکی؛ یعنی نفس بدون ابزار یعنی بدن می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. اما ارسطو با تشبیه رابطه نفس و بدن به ماده و صورت دیدگاه ویژه‌ای در این زمینه اتخاذ کرد در دیدگاه ارسطو نفس و بدن به وجود واحد؛ یعنی انسان موجودند و هر دو به یکدیگر نیازمندند و بقا و فساد یکی به معنای بقا و فساد دیگری است. صدرا هم مانند ارسطو همراهی نفس و بدن را یک همراهی همیشگی برگرفته از رابطه علی-معلولی می‌دانست که اگر انسان بخواهد تداوم داشته باشد باید هم دارای نفس باشد و هم بدن. اما به هر حال در دیدگاه آنان نفس از مرتبه بالاتر وجودی برخوردار است به‌گونه‌ای که به‌هرحال بار این‌همانی انسان را به دوش می‌کشد و این‌همانی بدن به دلیل مرتبه وجودی پایین‌تر  در پرتو این‌همانی نفس توجیه می‌شود. بیشتر متکلمین اسلامی به دلیل ظهور برخی آیات قرآنی مبنی بر زنده شدن مردگان در حیات اخروی با همین بدن دنیوی، این‌همانی انسان را بر اساس بدن مادی توجیه کردند دیدگاه جمع اجزای پراکنده انسان یا اعاده معدوم از این نوع است.

تاریخچه‌ی بحث این‌همانی در فلسفه غرب را می‌توان به سه دوره تاریخی؛ یعنی از افلاطون تا جان لاک، از جان لاک تا ابتدای قرن بیستم میلادی و ازآن‌پس تا امروز تقسیم‌بندی کرد.[13]

در دوره‌ی اول دیدگاه غالب دیدگاهی بود که در آن از “خود” به‌عنوان جوهر غیرمادی بسیط که بعد از بدن باقی می‌ماند تعبیر می‌شود، فلاسفه‌ای مانند: افلاطون، ارسطو، فلوطین، آگوستین و آکوییناس در این دوره جای می‌گیرند. افلاطون طرفدار سرسخت اصالت روح بود و در کتاب جمهوری نظریه ی سه جزئی بودن نفس را مطرح کرد. در نظر او نفس شامل جزء عقلانی، جزء همت و اراده و جزء شهوانی بود؛ جزء عقلانی چیزی است که انسان را از سایر موجودات متمایز می‌کند و عالی‌ترین رکن نفس است و پس از مرگ بدن به حیات خود ادامه می‌دهد؛ ، اما دو جزء دیگر با فساد بدن از میان می‌روند.[14]  در نتیجه افلاطون هویت شخصی را بر اساس معیار نفس پایه گذاری کرد. فیلسوفان بعد از افلاطون؛ یعنی ارسطو و فلوطین، دیدگاه افلاطون را نسبت به جاودانگی نفس تصدیق کردند؛ هرچند هر یک دیدگاه ویژه‌ای درباره چگونگی این نوع جاودانگی بیان کردند.

در دیدگاه ارسطو جوهر یک جسم طبیعی (بدن) برخوردار از موهبت حیات است که اصل و مبدأ این حیات نفس نامیده شده است. بدن نمی‌تواند نفس باشد؛ زیرا بدن حیات نیست بلکه چیزی است که دارای حیات است. او نفس را به‌عنوان کمال بدن معرفی می‌کند؛ بنابراین نفس تحقق بدن است و از آن جداناشدنی است.[15] ارسطو این نگرش افلاطون که به بدن  هم چون گور نفس بنگرند را نپذیرفت  بلکه خیر نفس در این است که با بدن متحد شود. فلوطین نیز وجود روح غیرمادی را تأیید کرد و بیان داشت وحدت روح در صورتی حفظ می‌شود که  غیرمادی باشد؛ زیرا ماده تقسیم پذیر است.[16]

آگوستین دیدگاه دوگانه انگاری مبتنی بر ترکیب یک روح غیرمادی و بدن مادی در وجود ما را تصدیق کرد ، اما دیدگاه افلاطون مبنی بر این‌که بدن قفس تن است را نپذیرفت؛ از نظر او بدن چیزی شبیه به قلعه برای نفس است نه یک قفس که بعد از مرگ بدن، روح از آن جدا می‌شود و دوباره  در رستاخیز به هم می‌پیوندند؛ دیدگاه آگوستین در رابطه ی نفس و بدن تحت تأثیر دیدگاه دینی او درباره رستاخیز بدن‌ها بود. از نظر او انسان یک بدن تنها یا یک روح غیرمادی تنها نیست بلکه موجودی مرکب از این دو است ، اما به هر حال روح‌ بخش برتر است و بدن قسمت فروتر و مطیع نفس است.

دوره دوم دوره ایست که با ظهور فیلسوفان تجربی مسلک آغاز شد. نظریه‌ی جدید مذهب تجربی، در اثر کوشش‌ها و تلاش‌های فلسفی در قرن هفدهم انگلستان رشد کرد  درست زمانی که آن کشور از لحاظ تجارت و صنعت پیش می‌رفت و مردم تازه  تحقق بخشیدن امکاناتی در زمینه اداره و استفاده عالم جسمانی را آغاز کرده بودند. در چنین اوضاع و احوالی، بسیاری از فیلسوفان کوشش دیرینه‌ی بشر را برای یافتن شناسایی مطلق بی‌ثمر می‌دیدند؛ به‌کرات دانشمندان در آن زمان اعلام کردند که قصد آنان کشف حقایق واقعی و غیرقابل تردید جهان نیست، بلکه فقط پروراندن فرضیه‌های احتمالی در باره‌ی عالم پیرامون ماست. بیکن نخستین طراح و مبتکر بزرگ مذهب تجربی در قرن هفدهم انگلستان بود، پس از وی در همان قرن جان لاک (1702-1632) در کتاب خود سعی کرد تبیینی درباره‌ی شناخت ما، بر حسب تجربه‌ی حسی پیدا کند؛[17] ازاین‌رو دوره‌ی دوم بحث این‌همانی بیشتر تحت تأثیر فیلسوفان تجربی مسلک به ویژه جان لاک بود. او اولین کسی بود که با دغدغه‌ی فلسفی و به‌طور مستقل به بحث این‌همانی پرداخت و این بحث را در اثر معروفش به نام  تحقیق در فهم بشر[18]مطرح کرد. لاک می‌کوشید نظریه‌ای در باره شناسایی پیدا کند که نشان دهد چگونه تمام آگاهی ما از تجربه ناشی می‌شود. او بحث این‌همانی را کاملاً مستقل از مقوله جوهر مادی یا غیرمادی مطرح کرد. در این دوره دیدگاه غالب این بود که ما از “خود” نباید به‌عنوان جوهر بسیط که مادی یا غیرمادی است تعبیر کنیم بلکه “خود” باید فرایندی مرتبط با عناصر فیزیولوژیکی یا فیزیکی تعریف شود. لاک معیار این‌همانی موجودات جاندار و بی‌جان را از هم متمایز ساخت؛  معیار این‌همانی غیر جانداران را یکسانی مواد در دو زمان متفاوت دانست و درباره‌ی گیاهان و حیوانات یکسانی در فرم را معیار این‌همانی قرارداد و درباره‌ی انسان‌ها هم تنها بر خودآگاهی تأکید کرد.[19]

هیوم دیدگاه  لاک را نقد کرد و به‌طور کلی منکر این‌همانی شخصی یا تداوم یک خود مستمر در وجود انسان شد. او معتقد بود همه ی آن چه ما از آن آگاهیم مجموعه‌ای از تأثرات بدون روابط ضروری با یکدیگر است؛ ما تصورات خود را از این تأثرات حاصل می‌کنیم و آن‌ها را باهم مرتبط و متداعی می‌سازیم، البته نه بر اساس خواص واقعی تأثرات، بلکه به واسطه عادات و خوی های ذهنی. هنگامی که در جستجوی چیزی خارج از خود که تأثرات ما به آن متعلق است بر می‌آییم، هیچ تأثری از چیزی به نام جسم یا شیء مادی نمی‌یابیم. وقتی در درون خویشتن به جستجوی چیزی که شامل این تأثرات و تصورات است می‌پردازیم؛ یعنی چیزی موسوم به خود یا من است چنین چیزی در تجربه‌مان پیدا نمی‌کنیم.[20]

دوره‌ی سوم مباحث این‌همانی، عمدتاً تحت تأثیر دیدگاهی به نام دیدگاه ساده هویت شخصی [21]دور می‌زد. ابتدای قرن نوزدهم مباحث زیادی میان دو فیلسوف یعنی آنتونی کالینز[22] و ساموئل کلارک[23] پیرامون مسئله این‌همانی صورت گرفت که کمک زیادی به پیشرفت بحث این‌همانی کرد. مباحثی مانند: این‌که آیا مسئله‌ی این‌همانی مقدمه‌ی بحث جاودانگی است یا نه؟ و یا این‌که در هنگام رستاخیز خدا اگر بخواهد بدل انسان را خلق کند در این صورت او می‌تواند چند بدل برای هر انسانی خلق کند؟ [24]در اثر این بحث ها مسئله این‌همانی گسترش و پیشرفت جدی داشت. ریچارد سویین برن از طرفداران این دیدگاه می‌گوید: این‌همانی یک مسأله است و شباهت مواد تشکیل‌دهنده و حافظه‌ی روشن امری دیگر. شباهت زیاد مواد و حافظه‌ی روشن تنها شواهدی قوی برای این‌همانی هستند و این‌همانی شامل آن‌هاست.[25] از طرفداران این دیدگاه می‌توان به باتلر و توماس رید اشاره کرد.

[1]– Shoemaker, S. & Swinburne, R., (1984)  Personal Identity, Oxford: Blackwell, P:3

[2] -جعفر سجادي، فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا، چاپ اول، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379)، ص530

[3]-جعفر سجادي، فرهنگ علوم عقلي، (تهران:انجمن اسلامي حکمت و فلسفه ايران، 1361)، ص634

[4]-علي اکبر، دهخدا، ج 15، ذيل واژه هويه

[5]-محمد معين، فرهنگ فارسي، چاپ نهم، (تهران: نشر سرايش، 1380)، ص1223

[6] -جعفر سجادي، فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا،  چاپ اول، ص635

[7]– محمد معين، ص165

[8]-جعفر سجادي، فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا، ص122

[9]-محمد معين، ص1122

[10]-جعفر سجادي، فرهنگ علوم عقلي، ص 594

[11]-محمد معين، ص389

[12] -جعفر سجادي، فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا، ص190

[13]  -Martin, R. & Barresi, J., Personal Identity, Blackwell, 2003, P.12.

[14] – افلاطون، دوره ي آثار افلاطون،  (محمد حسن لطفي)،  چاپ دوم، (انتشارات شرکت سهامي خوارزمي، 1367ش)، ج سوم، ص1892

[15] ارسطو، درباره ي نفس، ( ترجمه  ي عليمراد داوودي)، چاپ چهارم، (تهران: حکمت، 1378)، ص77

[16] -Martin, R. & Barresi, J., P.25

[17]– ريچارد اچ پاپکين و آوروم استرول، متافيزيک و فلسفه ي معاصر، (ترجمه ي سيد جلال الدين مجتبوي)، چاپ دوم، ( تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1375)، ص64-63

2 – Concerning human understanding

[19]-Martin, R. & Barresi, J., Personal Identity, p. 36

[20] – ريچارد اچ پاپکين و آوروم استرول، ص118

[21] – Simple View

[22] -Anthony  Collins

[23] -Samuel Clark

[24]-Martin, R. & Barresi, J., Personal Identity, p.16

[25] – Shoemaker, S. & Swinburne,  p.19

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي
 • پايان نامه بهشت و جهنم در انديشه امام خميني و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات
 • پايان نامه روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم الهي
 • پايان نامه معرفت شناسي ديني از ديدگاه صدرا
 • پايان نامه تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122