پايان نامه بررسي مسأله ي آفرينش درحکمت سينوي برمبناي نهج البلاغه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مسأله ي آفرينش درحکمت سينوي برمبناي نهج البلاغه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 154 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مسأله ي آفرينش درحکمت سينوي برمبناي نهج البلاغه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول: کلیات    3
1-1-مفاهیم پایه    4
‏1-1-1-آفرینش،خلق    4
1-1-1-1-دراصطلاح حکمت    5
1-1-1-2-کاربرد درنهج البلاغه    6
1-1-2-مفاهیم قریب المضمون    6
1-1-2-1-إبداع    6
1-1-2-1-1-دراصطلاح حکمت    7
1-1-2-1-2-کاربرد درنهج البلاغه    8
1-1-2-2-إنشاء    9
1-1-2-2-1-دراصطلاح حکمت    9
1-1-2-2-2-کاربرد درنهج البلاغه    10
1-1-2-3-ایجاد    11
1-1-2-3-1-دراصطلاح حکمت    11
1-1- 2-3-2-کاربرد درنهج البلاغه    11
1-1-2-4-إخْتِراع‏    12
1-1-2-4-1-دراصطلاح حکمت    12
1-1-2-4-2-کاربرد درنهج البلاغه    12
1-1-2-5-تکوین‏    12
1-1-2-5-1-دراصطلاح حکمت    13
1-1-2-5-2-کاربرد درنهج البلاغه    14
1-1-2-6-فیض    14
1-1-2-6-1-دراصطلاح حکمت    14
1-1- 2-6-2-کاربرد درنهج البلاغه    15
1-1-2-7-صنع    15
1-1-2-7-1-در اصطلاح حکمت    15
1-1-2-7-2-کاربرد درنهج البلاغه    16
1-1-3-مفاهیم مرتبط    16
1-1-3-1-حدوث    16
1-1-3-1-1-دراصطلاح حکمت    18
1-1-3-1-2-کاربرد درنهج البلاغه    19
1-1- 3-2-قدم‏    20
1-1-3-2-1-دراصطلاح حکمت    20
1-1-3-2-2-کاربرد درنهج البلاغه    21
1-1-3-3-تجلّی    21
1-1-3-3-1-دراصطلاح حکمت    22
1-1-3-3-2-کاربرد درنهج البلاغه    23
1-1-3-4-تطوّر    23
1-1-3-4-1-دراصطلاح حکمت    24
1-1-3-4-2-کاربرد درنهج البلاغه    25
1-1-3-5-حلول    26
1-1-3-5-1-دراصطلاح حکمت    26
1-1-3-5-2-کاربرد درنهج البلاغه    26
1-2-مبانی کلی وچارچوب¬های نظری مسألهی آفرینش درحکمت سینوی    27
1-2-1-مبانی هستی شناسی    27
1-2-1-1-مسائل مربوط به وجود    28
1-2-1-2-اطلاق وجود براشیاء    28
1-2-1-3-تمایزوجود وماهیت    29
1-2-1-4-نسبت بین وجودوماهیت    30
1-2-1-5-حقیقت واصالت وجود    32
1-2-1-6-تقسیم موجودات به واجب وممکن    33
1-2-2-مبانی دین شناسی    34
1-2-2-1-جایگاه وحی ونبوت درمسأله¬ی آفرینش درحکمت سینوی    34
1-2-2-1-1-عقل فعال منبع علوم وحیانی    36
1-2-2-1-2-برخورداری نبی ازعقل قدسی    37
1-2-2-1-3-چگونگی اتصال نفس باعقل فعال    38
1-2-2-2-جایگاه امامت وعصمت درنزدبوعلی سینا    39
1-3-سیری گذرا براحوال وآثارشیخ الرئیس    43
1-3-1-جایگاه اندیشه ورزی پیرامون مسأله¬ی آفرینش دراحوال او    43
1-3-2-منبع¬شناسی جایگاه خلقت درآثارابن سینا    46
1-4-کلیاتی پیرامون نهج البلاغه وگردآورنده آن    47
1-4-1-سخنی پیرامون نهج البلاغه    47
1-4-1-1-ویژگی¬های نهج البلاغه    47
1-4-1-1-1-کلام فوق بشری    47
1-4-1-1-2-برجستگی ادبی    47
1-4-1-2-وصف خلقت درنهج البلاغه    48
1-4-1-2-1-آفرينش جهان پرتويي از علم وقدرت حق    48
1-4-1-2-2-كيفيت آفرينش جهان و نظام هستي    49
1-4-2-سیدشریف رضی    50
1-4-2-1-مختصری از زندگی شریفش    50
1-4-2-2-جایگاه حکمت واندیشه های فلسفی-کلامی درآثاروتألیفات سیدرضی    51
نتیجه فصل    53
فصل دوم: ماهیت آفرینش     54
2-1-نظریه های مختلف درباب آفرینش    55
2-1-1-دیدگاه متکلمین وعلت مخالفت مشائین با آن    56
2-1-1-1-اشکالات وارد بردیدگاه متکلمین    57
2-1-2-حلول وهمه خدایی    58
2-1-3-نظریه¬ی تطوّرو تکامل    58
2-1-4-تجلّی    58
2-1-5-فیض    58
2-2-ماهیت آفرینش از نگاه نهج البلاغه    59
2-2-1-علم الهی و چگونگی ایجاد موجودات    60
2-3-ماهیت آفرینش ازنگاه ابن سینا    61
2-3-1-منشأ پیدایش نظریه¬ی فیض    61
2-3-2-تفسیرنظریه¬ی فیض    63
2-3-2-1-کیفیت صدور کثرت از وحدت    65
2-4-نقد دیدگاه ابن سینا در باب آفرینش بر اساس نهج البلاغه    67
2-5- مقایسه نظریه¬ی فیض و تجلّی    67
2-5-1-کیفیت تجلی و تشأن    69
2-6-تطابق دیدگاه صدرا با دیدگاه امام     70
نتیجه فصل    71
فصل سوم: علل آفرینش    72
3-1-اصل علیت در تفکر علوی    76
3-2-اقسام علت    78
3-2-1-علل وجود    80
3-2-1-1-علت فاعلی    80
3-2-1-1-1-علت فاعلی طبیعی    81
3-2-1-1-2-علت فاعلی الهی    81
3-2-1-1-3-اقسام فاعل    82
3-2-1-1-3-1-فاعل بالعنایه    83
3-2-1-1-3-1-1-تفسیرعنایت الهی    83
3-2-1-1-3-2-فاعل بالتجلّی    85
3-2-1-2-علت غایی    86
3-2-1-2-1-علت غایی در طبیعت    86
3-2-1-2-1-1-نظریه¬ی ارسطو دربارهی علت غایى    86
3-2-1-2-2-علت غایی خداوند ازخلقت    88
3-2-1-2-2-1-غایت¬مندی با توجه به غایت فاعل    89
3-2-1-2-3-1-1-غنای پروردگار    89
3-2-1-2-2-1-2-غرض از خلقت، علم و عشق ذاتی خدا به خیر و کمال    91
3-2-1-2-2-2-غایت¬مندی با توجه به غایت فعل    92
3-2-1-2-2-2-1-خداوند غایت الغایات است    93
3-2-1-2-2-2-2-وصف غایت الغایات درکلام امیرالمؤمنین    96
3-2-1-2-2-2-3-خدای حکیم و غایت¬مندی در نهج البلاغه    97
3-2-1-3-رابطه¬ی علت غایی با علت فاعلی    98
3-2-2-علل ماهیت    99
3-2-2-1-1-ملاک نیاز معلول به علت    100
3-2-2-1-2-نظریه¬ی امکان ماهوی    100
3-2-2-1-3-ریشه یابی نظریه¬ی فقروجودی درحکمت سینوی    102
3-2-2-1-3-1-فاصله گرفتن ابن سینا ازتفسیر ارسطویی علیت    102
3-2-2-1-3-2-گامی ازامکان ذاتی به سوی فقروجودی    104
3-2-2-2-علت مادی    108
3-2-2-2-1-اثبات هیولا ی اولی    112
3-2-2-2-2-علت مادی عالم درنهج البلاغه    113
3-2-2-3-علت صوری    115
نتیجه فصل    117
فصل چهارم: مراتب آفرینش    118
4-1-اقسام موجودات    119
4-2-(قاعده¬ی الواحد) یا ربط کثیر به واحد    121
4-3-قاعده الواحد ونقدآن براساس نهج البلاغه    123
4-4-عقول وافلاک کثیر    126
4-5-عالم عقول در حکمت سینوی    128
4-5-1-عقل اول    129
4-5-2-تطبیق عقل اول در روایات با عقل اول در آثار ابن سینا    130
4-5-3-نظریه¬ی افلاک نه¬گانه    131
4-6- عالم عقول یا فرشتگان درنهج البلاغه    133
4-6-1-ملائکه در نهج البلاغه    133
4-6-1-1-تجرد ملائکه    134
4-6-1-2-زمان خلقت ملائکه    134
4-6-1-3-رؤیت فرشتگان    138
4-6-1-4-خواب فرشتگان    140
4-7-نقد نظریه¬ی افلاک نه گانه و عقول عشره بر اساس نهج البلاغه    143
4-7-1-آسمان¬هاى هفت¬گانه    144
4-8-عالم مثال    146
4-8-1-دیدگاه حکماء مشاء    148
4-9-عالم ماده    148
4-9-1-نقش عقل فعال در حیات مادی    148
4-9-2-حدوث وقدم جهان    149
4-9-2-1-اقسام حدوث و قدم    149
4-9-2-1-ادله¬ی متکلمان بر حدوث جهان    150
4-9-2-2-استدلال ابن سینا بر قدم زمانی عالم    151
4-9-2-3- پذیرش حدوث ذاتی عالم ودلایل آن    152
4-9-3-حدوث عالم از دیدگاه نهج البلاغه    154
4-9-4-کیفیت پیدایش عالم محسوس یا مادی    156
4-9-4-1-عالم طبیعت    158
4-9-4-1-1-طبیعت کل    159
4-9-4-1-2-عنصر کل    159
4-9-4-1-3-ماهیت جسم    160
4-9-4-1-3-1-اقوال مختلف در حقیقت جسم    164
4-9-5-عالم نفوس    165
4-9-5-1-تعریف نفس    166
4-9-5-2-پیدایش نفوس و چگونگی حدوث آن    167
4-9-5-2-1-حدوث روحانی نفوس    169
4-9-5-2-2-دلایل حدوث نفوس    170
4-9-5-3-اقسام نفوس    171
4-9-5-3-1-تکوین نفس نباتی    172
4-9-5-3-2-تکوین نفس حیوانی    172
4-9-5-3-3-نفس انسانی    174
4-9-6-سلسله های بعدی موجودات تا مبدأ کل    176
نتیجه فصل    178
الف) منابع فارسی    179
ب) منابع عربی    184
ج) مقالات    188

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

ابن سینا، حسین بن عبدالله. الاشارات والتنبیهات، ترجمه وشرح حسن ملکشاهی، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول، 1363.

ـــــــــــــــــــــــــ. دانشنامه­ علایی، تصحیح محمدمعین، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی، چاپ دوم، 1383.

ـــــــــــــــــــــــــ. رساله درحقیقت و کیفیت سلسله موجودات وتسلسل اسباب ومسببات‏، تصحیح موسی عمید، همدان، دانشگاه بوعلی، چاپ دوم، 1383.

ـــــــــــــــــــــــــ. فن سماع طبیعی، ترجمه محمدعلی فروغی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1361.

ـــــــــــــــــــــــــ. معراج­نامه. به اهتمام بهمن کریمی، رشت، نشرعروه الوثقی.

ارسطو. مابعدالطبیعه. ترجمه محمدحسن لطفی تبریزی، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1378.

استرآبادى، محمد تقى. ‏شرح فصوص الحكم‏. به كوشش محمدتقى دانش­پژوه،‏ تهران،‏ نشر دانشگاه تهران، ‏1358.

اسعدی، علیرضا. سیدرضی. قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1390.

بهشتی، احمد. صنع و ابداع. شرح نمط پنجم الاشارات والتنبیهات، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379.

ـــــــــــــ. غایات ومبادی. قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1382.

ـــــــــــــ. هستی وعلل آن. شرح نمط چهارم الاشارات والتنبیهات، قم، نشربوستان کتاب، چاپ سوم، 1390.

بیهقی، علی بن زید. تتمه صوان الحکمه. مصحح محمد شفیع، تهران، موسسه مطالعات پزشکی_طب اسلامی،1390.

جرداق، جرج. صوت العداله الانسانیه. ترجمه­ سیدهادی خسروشاهی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1387.

جعفری، محمدتقی. ترجمه وتفسیرنهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، 1376.

جعفری، محمدمهدی. احیاگر بلاغت علوی. تهران، انتشارات همشهری، چاپ اول، 1388.

جوادی آملی، عبدالله. رحیق مختوم. جلد2، تنظیم حمید پارسانیا، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، 1375.

حجازی ودیگران، فخرالدین.  كاوشى‏درنهج‏البلاغه(مقالات‏كنگره‏سوم). جلد1، بی جا، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، 1364.

حسن زاده آملى‏، حسن. هزار ويك كلمه‏. جلد5، قم،‏ نشر دفترتبليغات اسلامى، چاپ دوم،‏ ‏1381.

حسینی شیرازی، سیدمحمد. توضيح‏نهج‏البلاغه. جلد3، تهران، دارتراث الشیعه.

خادمی، عین الله.  علیت ازدیدگاه فیلسوفان مسلمان وفیلسوفان تجربه گرا. قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول، 1380.

ب) منابع عربی

ابن سینا، حسین بن عبدالله. اضحویه فی المعاد، تحقیق حسن عاصی، تهران، نشرشمس تبریزی، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــ. الإشارات و التّنبيهات. جلد1، شرح خواجه نصیرالدین طوسی، قم، نشرالبلاغه، چاپ اول، 1375.

ــــــــــــــــــــــ. الاشارات والتنبیهات. قم، نشرالبلاغه، چاپ اول، 1375.

ــــــــــــــــــــــ. الالهیات من کتاب الشفاء. تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1376.

ــــــــــــــــــــــ. التعلیقات. تحقیق عبدالرحمن بدوی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404.ه.ق.

ــــــــــــــــــــــ. الحدود. قاهره‏، الهيئه المصريه العامه للكتاب، چاپ دوم،‏ 1989.م،.

ــــــــــــــــــــــ. رساله نفس‏. تصحيح دكتر موسى عميد، همدان،‏ ناشر دانشگاه بوعلى، چاپ دوم،‏ 1383.

ــــــــــــــــــــــ. رسائل ابن سينا( يك جلدى). قم،‏ انتشارات بيدار، 1400ه.ق.

ــــــــــــــــــــــ. رسائل ابن سينا(دو جلدى). اهتمام حلمی ضیاء اولکن، استانبول، انتشارت دانسکده ادبیات استانبول،1953.م.

ــــــــــــــــــــــ. الشفاء_الالهیات. تصحیح الاب قنواتی وسعید زائد، قم، نشر مرعشی نجفی، 1404.ه.ق.

ــــــــــــــــــــــ. الشفاء- الطبيعيات. تحقيق سعيد زائد، قم‏، نشرمرعشى نجفى، چاپ دوم،‏ 1404‏ه.ق.

ــــــــــــــــــــــ. المباحثات. تحقیق محسن بیدارفر، قم، نشر بیدار، چاپ اول، 1371.

چکیده

 یکی از مسائل مهم در تاریخ تفکر بشر، مسأله­ی چگونگی آفرینش عالم است.حکماء و فلاسفه­ی بزرگ قبل از ارسطو تاعصر حاضر بدان پرداخته و مباحثی را حول این مسأله مطرح ساخته اند.این پژوهش به بررسی مسأله­ی خلقت از نگاه ابن سینا، نماینده­ی مکتب فلسفی مشاء برمبنای دیدگاه حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه می پردازد. مسئله­ی کیفیت آفرینش از جمله مسائل فلسفی ذهن بشر از آغاز خلقت بوده است که موجب شکل­گیری مکاتب مختلف فلسفه گردیده است ونیز از آن­جا که بررسی میزان انطباق نظرات یک فیلسوف با آموزه­های دینی حائز اهمیت بالایی می باشد، ضرورت بحث روشن می­گردد. نیز با توجه به این مسأله که تبیین دقیق آفرینش ویافتن پاسخی مستدلّ و منطقی دررابطه با کیفیت ارتباط خالق با مخلوق و در نهایت روشن شدن قوس صعود و نزول ومراتب خلقت، بر نوع جهان­بینی انسان تأثیر بسزایی داشته و اعتقاد او به مبدأ جهان ومراحل صعودی به سوی الله تعالی، او را در این سیرکمالی رشد داده و رهنمون می­گردد، این موضوع را کاربردی می سازد. درمراحل تحقیق وتدوین این پژوهش سعی براین است که علاوه بر مراجعه­ی مستقیم به آثارابن سینا و نهج البلاغه، به سایر آثار مربوط به این موضوع از جمله مقالات و نشریات و منابع دیجیتالی مراجعه گردد و سیری تحلیلی در این زمینه به­کار گرفته شود.روش گردآوری مطالب در این پژوهش کتابخانه­ای می­باشد.

کلیدواژه ها: خلقت،­آفرینش،فیض،تجلی،إنشا،حدوث،قدم.

مقدمه

مسأله­ی کیفیت آفرینش از جمله مباحثی است که از آغاز خلقت ذهن بشر با پرسشهایی در موردآن روبرو بوده است واین مسأله موجب شکل­گیری مکاتب مختلف فلسفی گردیده است. در این پژوهش به بررسی مسأله­ ی آفرینش از نگاه ابن سینا نماینده­ی مکتب فلسفی مشاء و هم­چنین به بررسی میزان تطابق دیدگاه این فیلسوف با نظریات و بیانات امام علی در نهج البلاغه که مستقیما از مکتب وحی  ونبوت سرچشمه گرفته است می پردازیم. نیز از آن­جا که بررسی میزان تطابق اندیشه های یک فیلسوف با آموزه­های دینی حائز اهمیت بالایی می­باشد؛ اهمیت موضوع روشن می­گردد. بنابراین ضرورت، یکی از مهم­ترین اهداف این پژوهش دستیابی به نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه ابن سینا با دیدگاه وحیانی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می باشد. هرچند که چنین مقایسه­ای در واقع قیاسی مع الفارق می­باشد و آموزه­ای که ازذهن خام بشری سرچشمه گرفته، فاصله ای بسیار با منبع جوشان وحی الهی و تربیت یافته­ی دامان نبوت امام علی Gدارد. با این وجود و  بنابر ضرورتی که بیان گردید؛ یکی از اهداف این پژوهش، بررسی میزان بهره­گیری این فیلسوف مسلمان از همین آموزه­های وحیانی می باشد. پرسش­هایی که این پژوهش مطرح و به دنبال پاسخ برای آن­هاست پی­جویی مبانی وچارچوب­های نظریه­ی آفرینش از دیدگاه این فیلسوف درمیان عباراتی که امام علی Gدر نهج البلاغه در زمینه­ی خلقت بیان داشته­اند، می­باشد. قرابت وسازگاری نظریات ابن سینا درمسأله­ی خلقت با آموزه­های وحیانی نهج البلاغه، یکی از فرضیات این پژوهش می­باشد. فرضیه­ی دیگر این پژوهش این است؛ که نظریه­ی فیض وعنایت الهی و پذیرش آن از سوی ابن سینا می­تواند راه­گشای بسیاری از مباحث کیفیت آفرینش از جمله؛ مسأله­ی حدوث و قدم عالم باشد.

پیشینه­ی مسأله­ی مورد بحث در این موضوع (آفرینش)، به فلاسفه­ی یونان باز می­گردد وهمواره دغدغه­ی فلاسفه­ی مختلف چه درغرب و چه درجهان اسلام بوده است. درجهان اسلام همواره سه مکتب فلسفی مشاء، اشراق و متعالیه سعی داشته­اند؛ معضلات فلسفی در این زمینه از جمله؛ خلق ازعدم و حدوث عالم را به گونه­ای تبیین نمایند. نمایندگان این سه مکتب هریک آثاری از جمله؛ کتب و رساله­های مستقل را به تبیین این موضوع اختصاص داده­اند. این پژوهش نیز به منبع­شناسی جایگاه خلقت در آثار سینوی پرداخته است. پس از تتبع درزمینه­ی موضوع مورد بحث، پژوهشی که به­طور مستقل در قالب پایان­نامه یا مقاله به بررسی ابعاد کامل مسأله­ی آفرینش درحکمت سینوی پرداخته باشد، یافت نشد وپایان­ نامه­ها ومقالاتی که مورد مطالعه واقع گردید، هریک به بخشی از این موضوع(مسأله­ی آفرینش)، از جمله حدوث و قدم عالم، عالم عقول، قاعده­ی الواحد وعنایت الهی پرداخته­اند. هم­چنین برخی ازکتبی که در رابطه با این موضوع تألیف شده­اند؛ به آفریش ازابعاد مختلف آن، نگریسته­اند؛ اما نگاهی تطبیقی و مقایسه­ای به این موضوع با نهج البلاغه­ی شریف نداشته­اند. به­همین دلیل این موضوع، یعنی بررسی مسأله­ی آفرینش درحکمت سینوی برمبنای نهج البلاغه مورد نظر بوده و این پژوهش درراستای پاسخ به پرسش­هایی است که در زمینه­ی این تطابق و میزان قرابت و سازگاری این دو دیدگاه مطرح می­باشند.

 فصل اول: کلیات

1-1-مفاهیم پایه

قبل از بحث در رابطه با موضوع آفرینش؛ بیان تعاریفی از واژه­هایی که در این پژوهش با آن­ها روبرو هستیم ضروری می­باشد.

1-1-1-آفرینش،خلق

کلیدواژه­ای که در این تحقیق با آن روبرو هستیم «آفرینش» است آفرینش در لغت به معنای خلقت[1] آمده است و از آن­جا که آفرینش یک واژه­ی فارسی است و در کتب عربی و فلسفی بیشترتعبیر خلقت استعمال می­شود، بنابراین ما به تعریف واژه­ی  خلقت می­پردازیم. خلقت از مشتقات خلق است و خلق در لغت به معنای آفریدن و آفریده است.

ناگفته نماند، اصل خلق به معنای اندازه گیری و تقدیر است.خلق درقرآن کریم اغلب در مورد کار خداوند استعمال شده، ولی بعضا درکار آدمی نیز به کار رفته است. البته این خلق، تصرف درخلق الله است؛[2]و خلق به معنای إبداع فقط در مورد حق تعالی است.[3] درلسان العرب نیزبه معنای پدید آوردن چیزی بدون نمونه[4] آورده شده است.خداوند آفریننده­ی همه چیز است و از اسماء حسنای او «خالق» می­باشد.[5] بنابراین در این اثر، منظور از آفرینش و خلقت به معنای فعل آفرینش­گری خداوند متعال است.

-1-1-1-دراصطلاح حکمت

خلق به­فتح خاء درفلسفه ايجاد شى‏ء است از شى‏ء ديگر و يا ايجاد مسبوق به ماده و مدت. عالم عناصر و جسمانيات را عالم خلق مي­نامند، ­­درمقابل عالم امر و ابداع كه مسبوق به ماده و مدت نيست. به هر­حال عالمى است كه موجود به ماده و مدت باشد، مانند افلاك و عناصر و مواليد ثلاث كه عالم شهادت و عالم ملك و عالم خلق‏ نامیده می­شود.[6] خلق دراصطلاح سالکان نیز به این معنا آمده است.[7]کاربرد دیگر خلق به معنای ایجاد این است که مخلوقات از مواد مخصوص و صور و اشکال معینی می­باشند مانند اشیاء مصنوعی وگاهى به معنى صرف ايجاد است بدون توجه به اين­كه چه چيزى ايجاد شده است.[8]

گاهی نیز به معنای صنعت و ابداع و نيز به معنى جعل آمده است وگاهی در معنای جمع(مخلوقات) به کار رفته است. از مشتقات آن لفظ خليقه‏ است به معنى طبيعت يا آن­چه خدا آفريده است. می­گويند انسان اشرف مخلوقات است.خلقى كه به معنى ايجاد شى‏ء از نيستى باشد، فقط مخصوص خداست كه آن را ابداع گويند. غزالى می نویسد:«خلق اسم مشترك است.گاهى مى‏گويند خلق و مقصود از آن افاده­ی چگونگى وجود است و گاهى مى‏گويند خلق و مقصود از آن افاده­ی وجود ماده و صورتى است به هر شكل كه باشد. گاهى نيز خلق را به معنى دوم به كار مى‏برند اما به طريق اختراع يعنى ايجاد بدون ماده قبلى كه قوه­ی وجود درآن باشد.»[9]

خلاصه خلق داراى دو معنى است: اول احداث چيزى از موادى كه قبلا وجود داشته است،مانند خلق يك اثرهنرى يا خلق صور خيالى.دوم خلق مطلق كه صفت خداوند است،زيرا او ايجادكننده­ی باقى دارنده است و ابقاء او برابر ايجاد است. جهان را به اراده­ی خود ايجاد مى‏كند و به اراده خود باقى مى‏دارد و اگر ابقاء خداوند نباشد وجود عالم باطل (و فاسد) مى‏شود. حال اگر عالم باقى باشد، نتيجه­ی اين­ است كه خداوند هستى آن را ادامه مى‏دهد.[10]

به­طورکلی واژه­ی خلق در معنای آفرینش درفلسفه در هر دو کاربرد خود استعمال شده است : یکی استعمال عام آن؛ یعنی به طور مطلق در معنای آفرینش به کار رفته است،یعنی بدون اتخاذ یاذکر قیودی مثل خلق از عدم و هم­چنین با و یا بدون ماده قبلی.[11]و درمورد دیگر به معنای خاص خود که دربالا ذکر شد یعنی خلق درمعنای اختصاصی برای آفرینش عالم ماده و محسوس به­کار می­رود.[12]

-1-1-2-کاربرد درنهج البلاغه

واژه­ی خلق درکلمات گوهر بار حضرت علی در چندمعنا به کاررفته است:

در معنای اسم مصدرخلقت مانند:

«الذی ابتدع الخلق».[13]کسی که خلقت(آفرینش)را ابتداع(ابداع) کرد.

«الصاعدین باعمال خلقه».[14] اعمال آفریدگان را بالا می­برند.

دیگری در معنای ابداع فلسفی به کار رفته است:

«خلق الخلائق علی غیر امتثال».[15] آفریدگان را بدون نمونه و الگویی آفرید.

در معنای آفرینش و آفریدگان عالم ماده و جسمانیات :

«ولسنا لدنیا خلقنا».[16] و ما برای دنیا خلق نشده ایم.

همان­طور که بیان شد مفاهیم بیان شده در نهج البلاغه­ ی شریف در حکمت و فلسفه نیز استعمال شده است.

-1-2-مفاهیم قریب المضمون

-1-2-1-إبداع

إبداع، همان إنشاء وآفريدن است كه بدون نمونه­ی قبلى ايجاد و انجام شود، هرگاه كلمه­ی بديع، در باره­ی خداى تعالى به كار رود به معنى ايجاد و آفرينش چيزى است بدون مادّه و ابزار و بدون زمان و مكان، اين گونه آفرينش و إبداع، خاصّ خداوند است.واژه­ی بديع به مبدع يعنى ايجاد كننده گفته مى‏شود، مثل آيه­ی « بَدِيعُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ إِذٰا قَضىٰ أَمْراً فَإِنَّمٰا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. [17]» [18]و نیز گفته شده است که ابداع، احداث یا آفریدن شیء است بدون این­که قبل از آن خلق شده باشد ویا شناختی قبل از آن نسبت بدان وجود داشته باشد. به همین دلیل یکی از اسماء الهی بدیع می­باشد، زیراقبل ازخداوند چیزی موجود نبوده است.[19]

همان­طور که ملاحظه شد­­ راغب اصفهانی در کتاب خود و هم­چنین مؤلف کتاب العین واژه­ی إبداع را در لغت همان إنشاء و آفريدن تعریف نموده­اند كه بدون نمونه قبلى ايجاد و انجام شود.

-1-2-1-1-دراصطلاح حکمت

در اصطلاح فلسفه، آفرينش (ابداع) به چند معنى به كار رفته است:[20]

اول: به وجود آوردن چيزى از چيزى يا تركيب چيز تازه‏اى از اشيائى كه قبلا موجود بوده است.آفرينش هنری، آفرينش علمى وابداع صور خيالى از آن جمله است.

دوم: پديد آوردن چيز از ناچيز، مانند آفرينش خداوند سبحان. آفرينش او از نوع تركيب و تاليف نيست بلكه بيرون آوردن از نيستى به هستى است. فيلسوفان بين ابداع و خلق تفاوت قائل شده و گفته‏اند: ابداع پديد آوردن چيز از ناچيز است و خلق پديد آوردن چيزى از چيز ديگر. به اين جهت خداى بزرگ گفته است: پديد آورنده­ی آسمان­ها و زمين‏ (بَدِيعُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ) و نگفته است بديع الانسان، بلكه گفته است:انسان را خلق كرد.( خُلِقَ اَلْإِنْسٰانُ.)[21].

سوم: ايجاد شى‏ء به نحوى كه مسبوق به عدم نباشد در مقابل صنع، زيرا صنع عبارت است از ايجاد شى‏ء مسبوق به عدم.

درفرهنگ فلسفی نیز آمده:«آفرينش در لغت به معنى پديد آوردن چيزى است به نحوى كه قبلا نبوده باشد.»[22]

ابن سينا در اشارات گويد:«ابداع اين است كه شى‏ء هستى خود را از غير بگيرد به نحوى كه هستى آن فقط متعلق به اوباشد، بدون اين­كه ماده يا ابزار يا زمان بين آن دو واسطه شود و آن­چه بعد از عدم زمانى، به وجود آيد بى‏نياز از واسطه نيست».[23] این همان معنای سوم ازکتاب فرهنگ جمیل صلیبا است که در مقابل صنع به کاررفته است و منظور از عدم در آن­جا همان عدم زمانی است که ابن سینا در اشارات خود بدان پرداخته است.

اين مطلب اشاره به اين است كه هر چه مسبوق به عدم باشد، مسبوق به ماده و زمان است. اما مقصود از ابداع، چنان­كه نصير الدين طوسى گفته است، عكس نقيض اين قضيه است. و آن اين است كه هر چه مسبوق به ماده و زمان نباشد، مسبوق به عدم نيست.[24]

-1-2-1-2-کاربرد درنهج البلاغه

ابداع در کلمات شریف امیر المومنین Jدردو معنا استعمال شده است:

الف) در معنای خاص خود که همان آفرینش بدون نمونه و سابقه ی قبلی و بدون ماده قبلی است، مانند فرازهای زیر از نهج البلاغه:

«إبتدع الخلق».[25] او قادری است که آفریدگان را بدون هیچ الگو ونمونه ای که از آفریدگار و معبودی پیش از خودگرفته باشد آفریده است.

«لیس فناء الدنیا بأعجب من إنشائها وإختراعها».[26]

ب) به طور عام و مطلق در معنای خلق و آفرینش به کار رفته است، مانند فرازهای زیر:

1- «لا اعترضته فی حفظ ما إبتدع من خلقه عارضه…».[27] در نگاهدارى آن چه پديد آورد از آفريدگان، چيزى مانع او نگرديد. ابداع در این­جا به معنای عام استعمال شده و ایجاد و انشاء را در بر می­گیرد.

«فطرها(الخلائق) علی ما اراد و ابتدعها».[28]این آفرینش شگفت را بر وفق آنچه خواست و اراده­ی او بود به نوآوری برنهاد.

«ثم خلق سبحانه لاسکان سماواته…خلقا بدیعا من ملائکته و ملأ بهم فروج فجاجها».[29] سپس خداوند آفریدگانی شگفت و تازه آفرید.

«و لا شریک اعانه علی ابتداع عجائب الامور…».[30] بی هیچ شریکی یاری دهنده­ی او درآفرینش امورعجیب.

«الحمدلله… مبتدع الخلائق بعلمه…».[31] در آفريدن آفريدگان و پديد آوردن پديدگان مبتكر و توانا است.

1-1-2-2-إنشاء

راغب اصفهانی درالمفردات خود درذیل واژه­ی إنشاء چنین آورده است:«انشاء به معنى ساختن، ايجاد كردن و بالا بردن است. هم­چنين انشاء به معنى جعل كردن و آغاز كردن است و نيز به معنى وضع كردن و قراردادن آمده است. نشاء، يعنى به وجود آوردن چيزى و تربيت كردن آن.»[32]

فرمایش خداوند که فرمود:« وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَكُمْ. ».[33] ،او کسی است که شمارا ایجاد کرد. یعنی شما را به وجود آورد و خلق کرد. هرکس به چیزی (کاری) ابتداء کند یعنی آن را ایجاد کرده است. انشاء یعنی خلق کردن.[34]  

 -1-2-2-1-دراصطلاح حکمت

انشاء به معنى ساختن، ايجاد كردن و بالا بردن است. ابن جنى در مثال‏هائى كه براى معنى اين لغت ذكر كرده، مى‏گويد:«اين لغت در همه­جا به صورتى­كه در مبدأ انشا شده است، به كار مى‏رود.» هم­چنين انشاء به معنى جعل كردن و آغاز كردن و نيز به معنى وضع كردن و قرار دادن آمده است. زجاج در مورد اين آيه­ی شريفه:« وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ جَنّٰاتٍ مَعْرُوشٰاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشٰاتٍ .[35]»‏ گفته است انشاء، به معنى ابداع و آغاز كردن در آفرينش است. هر كس چيزى را ابتدا كند، آن را انشاء مى‏كند. پس انشاء به معنى ساختن و آفريدن و ايجاد كردن است. به فعليت دادن چيزى از حالت بالقوه انشاء گويند.[36]

[1]. علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1372، ج 1، ص 200 .

[2]. سیدعلی اکبر قرشی، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1371، ج2و 1، صص293-292 .

[3]. حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، صفوان عدنان داوودی، چاپ اول، بیروت، دارالقلم،1996م، ص296 .

[4]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، انتشارات دارصادر، 1414ه.ق، ج10، ص83 .

[5]. بهاءالدین خرمشاهی، دانشنامه قرآن وقرآن پژوهی، چاپ اول، تهران، انتشارات دوستان، 1377، ج1، ص1001 .

[6] . جعفرسجادی، فرهنگ معارف اسلامى، چاپ سوم، تهران، انتشارات کومش، 1373، ج‏2، ص812  .

[7] . محمدعلی التهانوی، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، مقدمه وتحقیق حمید ناجی، چاپ اول، بیروت، مکتبه لبنان الناشرون، 1996.م، ج‏1، ص763 .

[8] . جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، بیروت، شرکه العالمیه للکتاب، 1414.ه.ق، ج‏1، ص541 .

[9] . ابی حامد محمدبن محمد الغزالی الشافعی، معيار العلم، تحقیق سلیمان دنیا، چاپ دوم، قاهره، دارالمعارف بمصر، 1119.م، ص294 .

[10] . جمیل صلیبا، فرهنگ فلسفی، ترجمه­ منوچهرصانعی، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت، ص342 .

[11] . حسین بن عبدالله بن سینا، معراج­نامه، به اهتمام بهمن کریمی، رشت، نشرعروه الوثقی، ص 33 .

[12] . حسین بن عبدالله بن سینا، الاشارات والتنبیهات، چاپ اول، قم، نشرالبلاغه، 1375، ص133 .

[13] . علی بن ابیطالب، نهج البلاغه، ترجمه­ی محمددشتی، چاپ سوم، مشهد، به نشر، 1382، خطبه­91 .

[14] . همان .

[15] . خطبه­ 186 .

[16] . نامه­ 55 .

[17] . سوره بقره، آیه 117 .

[18] . حسین بن محمد راغب اصفهانی، همان، ص110 و ر.ک: فخرالدين طریحی، مجمع البحرین، تحقیق سیداحمدحسینی، چاپ سوم، تهران، انتشارات كتاب­فروشى مرتضوى، ‏1375، ج‏4، ص298 .

[19].  خلیل بن احمد فراهیدی، كتاب العين، چاپ دوم، قم، انتشارات هجرت،1410 ه.ق، ج‏2، ص54 .

[20]. همان .

[21] . سوره انبیاء، آیه 37 .

[22] . جمیل صلیبا، همان، ص111 .

[23] . حسین بن عبدالله بن سینا، الإشارات والتنبيهات، ص108 .

[24]. احمدبهشتی، صنع و ابداع، شرح نمط پنجم الاشارات والتنبیهات، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، 1379، ص218 .

[25] . خطبه 91 .

[26] . ـــــ ، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، چاپ اول، سوریه، دارالتعارف للمطبوعات، 1410.ه.ق، خطبه86 ، ص 199 .

[27] . خطبه 91 .

[28] . خطبه 91 .

[29] . خطبه 91 .

[30] . خطبه 91 .

[31] . خطبه 191 .

[32]. سید غلامرضا خسروى حسينى، ترجمه وتحقيق مفردات الفاظ قرآن‏، ، چاپ دوم، تهران، انتشارات مرتضوى‏، 1375، ج4، ص339 .

[33] . سوره انعام، آیه 98 .

[34]. فخر الدین طریحی، همان، ج‏1، ص415 .

[35] . سوره انعام، آیه 141 .

[36] .جمیل صلیبا، همان، ص173 .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نتايج اعمال در حکمت هاي نهج البلاغه
 • پايان نامه عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم و نهج البلاغه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122