پايان نامه بررسي مسئوليت هاي ناشي از انتقال بيماري به ديگران از منظر فقه و حقوق

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مسئوليت هاي ناشي از انتقال بيماري به ديگران از منظر فقه و حقوق  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مسئوليت هاي ناشي از انتقال بيماري به ديگران از منظر فقه و حقوق  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
الف ) بیان مساله    1
ب ) سوال اصلی تحقیق    2
ج ) سوال های فرعی تحقیق    2
د ) فرضیه های تحقیق    3
ح ) ضرورت انجام تحقیق    3
و ) سابقه و پیشینه تحقیق    4
ه ) روش تحقیق    4
فصل اول : کلیات    5
گفتار نخست ؛ کلید واژگان    6
معنای لغوی مسئولیت    6
مفهوم اصطلاحی مسئولیت    7
مفهوم تکلیفی مسئولیت    8
مفهوم وضعی مسئولیت    9
معنای لغوی بیماری    10
مفهوم اصطلاحی بیماری    10
انتقال    11
سرایت    11
فقه    12
حقوق    13
گفتار دوم ؛ انواع بیماری ها    13
بیماری های غیر واگیر    13
بیماری های واگیر    15
راه های انتقال بیماری های واگیر دار    16
بیماری هاي  نوپدید    17
بیماری هاي  باز پدید    17
بیماری هاي ناپدید    18
گفتار سوم ؛ انواع مسئولیت    19
مسئولیت اخلاقی    19
مسئولیت حقوقی    20
مسئولیت مدنی    20
مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد ( ضمان ناشی از عقد )    21
مسئولیت مدنی خارجی از قرارداد ( ضمان ناشی از قانون )    23
ارکان و عناصر مسئولیت مدنی    24
ضرر    24
فعل و عمل زیانبار    25
رابطه ی سببیت بین عمل زیانبار و ضرر وارده    26
اثر مسئولیت مدنی    26
مبانی مسئولیت مدنی    26
نظریه تقصیر    27
نظریه خطر    28
مسئولیت کیفری    30
مسئولیت کیفری در شریعت اسلام    32
ارکان مسئولیت کیفری    33
اهلیت جزائی    33
تقصیر    34
اقسام تقصیر جزائی    36
آثار تقصیر زیان دیده    37
مسئولیت کیفری مسامحه ای    38
گفتار چهارم ؛ مروری بر قواعد فقهی مرتبط با موضوع    39
قاعده اتلاف    39
مستندات قاعده اتلاف    40
قاعده  تسبیب    42
مستندات قاعده تسبیب    45
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار    46
مستندات قاعده لا ضرر    48
قاعده اقدام    52
مستندات قاعده اقدام    54
فصل دوم ؛  بررسی فقهی حقوقی انتقال بیماری ها در فروض مختلف    55
گفتار نخست ؛  انتقال عمدی بیماری    56
ضرر و زیان های ناشی از جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص    57
ضرر جسمانی    59
ضرر آینده    59
انتقال عمدی بیماری منجر به مرگ    60
قتل عمد    60
علم    64
علم حکمی و علم موضوعی    65
عمد    65
بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل عمد توسط ناقل بیماری    66
نمونه نصوص قانونی قصاص نفس از قرآن و سنت    68
افساد فی الارض    70
عناصر جرم افساد فی الارض در فقه    71
انتقال عمدی بیماری منجر به جرح و یا نقص عضو    73
تعریف ضرب    73
تعریف جرح    73
نقصان یا شکستن عضو    74
از کار افتادن عضو    74
فقدان یا نقص یکی از حواس    75
مرض دایم    75
نمونه نصوص قانونی قصاص عضو از قرآن و سنت    76
بررسی مجازت قانونی ضرب و جرح عمدی توسط ناقل بیماری    77
گفتار دوم ؛  انتقال غیر عمدی بیماری ( شبه عمد و خطا )    80
انتقال غیر عمدی بیماری منجر به مرگ    80
جرائم غیر عمدی    81
قتل شبه عمد    83
قتل خطای محض    88
بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل غیر عمدی توسط ناقل بیماری    91
ديه    92
کفاره    94
تعزیر    94
انتقال غیر عمدی بیماری منجر به ضرب و جرح و یا نقص عضو    96
دیه    98
ارش    98
گفتار سوم ؛  انتقال بیماری با رضایت شخص    100
مسئولیت مدنی ناشی از رضایت مجنی علیه    103
گفتار چهارم ؛ انتقال بیماری در اثر جهل ناقل    105
جهل    105
جهل قصوری    106
جهل تقصیری    106
اشتباه حکمی ( جهل به قانون )    107
اشتباه موضوعی    108
گفتار پنجم ؛ نمونه استفتائات مراجع عظام    111
فصل سوم : نتیجه گیری و ضمائم    115
نتیجه گیری    116
ایدز    120
هپاتیت ب    126
سل    129
جذام    130
ابولا    131

 الف . منابع فارسی :

1 . اباذری فومشی ، منصور . ترمینولوژی حقوق نوین . مشهد : نشر شهید داریوش نوراللهی ، چاپ اول ، 1392.

2 . احسان پور ، سید رضا . مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز. تهران : موسسه فرهنگی حقوقی سینا ، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی . 1388 .

3 . اسلامی تبار ، شهریار ؛ الهی منش ، محمد رضا . مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی ، دارویی و بهداشتی . تهران : مجد ، 1388 .

4 . اشرفی ، محمد بن مهدی . شعائر الاسلام . تصحیح و تعلیق احمد باقری . تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات ، چاپ اول ، 1385 .

5 . اصغری ، شکرالله . سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات . انتشارات بعثت ، چاپ اول ، 1366 .

6 . افلاطون . دوره کامل آثار افلاطون . ترجمه محمد حسن لطفی . تهران : نشر خوارزمی .

7 . افراسیاب ، محمد اسماعیل . حقوق جزای عمومی . تهران : فردوسی ، چاپ اول ، 1377 .

8 . آقایی ، محمد علی . شرح مختصر اصطلاحات حقوقی ، تهران : مهدیه . 1382 .

9 . الیوت ، کاترین ؛ کوئین ، فرانسیس . ترجمه کتاب کریمینال لاو . مترجمان روح الله فروزش و راحله قنبری . تهران : خرسندی ، چاپ سوم ، 1386 .

10 . امامى ، سيد حسن ، حقوق مدنى (امامى) ، 6 جلد ، انتشارات اسلامية، تهران ، ه‍ ق .

11 . امامی ، سید حسن ، « تحولات حقوق خصوصی » ، زیر نظر دکتر کاتوزیان ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1371 .

12 . ایلارآبادی ، اسحاق . درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3 . تهران : جامعه نگر اسالمی ، چاپ سوم ، 1386 .

13 . بهرامی احمدی ، حمید . ضمان قهری ( مسئولیت مدنی ) با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی . تهران : دانشگاه امام صادق ، چاپ اول ، 1391 .

14 . بهرامی احمدی ، حمید . قواعد فقه ( قاعده لاضرر ) با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی . تهران : دانشگاه امام صادق ، 1388 .

15 . باریکلو ، علی رضا ، مسئولیت مدنی . تهران : میزان . 1385 .

16 . پاد ، ابراهیم . حقوق کیفری اختصاصی . تهران : دانشور ، چاپ اول ، 1385 .

17 . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر . مبسوط در ترمینولوژی حقوق . تهران : کتابخانه ، گنج دانش ، چاپ اول ، 1378

18 . .جعفری لنگرودی ، محمد جعفر . ترمینولوژی حقوق . تهران : گنج دانش ، 1392

19 .حسینجانی ، بهمن ؛ مظاهری تهرانی ، مسعود . اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری با نگرشی بر قوانین کیفری فرانسه و آمریکا . تهران : مجد ، 1389 .

20 . حسینی نژاد ، حسینقلی . مسئولیت مدنی . تهران : مجد ، 1389 .

ب . منابع عربی

ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع دار صادر، بيروت : لبنان ، 1414 ه‍ ق .

اصفهانى ، محمد حسين كمپانى ، حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني ، ط – القديمة) ، در يك جلد ، ذوي القربى، قم ، چاپ اول ، 1419 ه‍ ق .

بجنوردى ، سيد محمد بن حسن موسوى ، قواعد فقهيه (بجنوردى، سيد محمد) ، مؤسسه عروج ، تهران ، 1401 ه‍ ق .

. جمعى از مؤلفان ، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى) ، جلد 56 ، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام ، قم .

حلّى، علامه ، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى ، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم : دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، ج‌3 .

حلّى ، محقق ، نجم الدين، جعفر بن حسن ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعيليان ، قم ، 1408 ه‍ ق .

خمينى، سيد روح اللّه موسوى ، تحرير الوسيلة ، مؤسسه مطبوعات دار العلم ، قم ، چاپ اول ، ه‍ ق .

رحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی ، ج 6 ، دار الفکر دمشق ، چاپ سوم ؛ 1404 .

. طريحى ، فخر الدين ، مجمع البحرين، چاپ  سوم ، كتابفروشى مرتضوى، تهران ، 1416 ه‍ ق ، ج 6 .

چکیده :

گسترش صنعت و ارتباطات در جوامع امروزی منجر به شیوع بیماری های خطرناکی مانند ایدز و نیز ظهور بیماری های نوپدید همچون ابولا گردیده است . از آن جا که این بیماری ها کشنده و مسری هستند ، جلوگیری از انتشار و شیوع آنها ، امری ضروری است . لذا در این رساله ، با توجه به موضوع آن که بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری ها به دیگران از منظر فقه و حقوق می باشد ، پس از بررسی واژگان کلیدی مرتبط با موضوع ، مسئولیت های شخص ناقل بیماری را مورد بررسی قرار داده ایم . از آن جا که انتقال بیماری های مسری با توجه به نوع بیماری و میزان خسارات وارده ناشی از آن که از مرگ تا صدمات خفیف جسمانی متغیر است ؛ آنچه در این رساله مورد توجه قرار گرفته است ، انواع شیوه های انتقال توسط شخص ناقل که عبارت است از عمد ، غیر عمد ، جهل و همراه با رضایت شخص مجنی علیه می باشد و در نهایت ، جرم انگاری انتقال این بیماری ها و مجازات شخص ناقل بنابر فقه و حقوق موضوعه و با توجه به قوانین ایران با هدف جلوگیری از همه گیری این بیماری ها در جوامع نیز مورد بررسی قرار گرفته اند .

کلمات کلیدی : مسئولیت ، انتقال ، بیماری ، فقه ، حقوق .

مقدمه

الف ) بیان مساله

با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز و … که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر ، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند . ما در این تحقیق می خواهیم از نظر فقهی و حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال این بیماریها توسط شخص بیمار به دیگران چه آثار و احکامی دارد و ادله و مستندات آن چیست . به عنوان مثال ، با توجه به اینکه اپیدمی جهانی ایدز ، یک اضطرار جهانی است و یکی از بزرگترین چالش ها را در زندگی فردی و اجتماعی انسان تشکیل می دهد و بر تمامی سطوح جامعه ملی ، اجتماعی ، خانوادگی و فردی تاثیر می گذارد . اکنون که بیش از سه دهه پر فراز و نشیب از شروع همه گیری این بیماری کشنده می گذرد تلاش های بسیاری در سراسر جهان صورت گرفته اما هنوز هم خطری جدی برای بشر محسوب می شود . ابولا ، آنفلوانزای مرغی و .. نیز نمونه های دیگری از بیماری های مسری و خطرناک هستند . از آنجا که فقه دانشی است که سرپرستی زندگی انسان را در ساحت های گوناگون ، اعم از فردی و اجتماعی ، بر عهده دارد . فقه ، دینی بودن رفتار انسان ، جامعه و حکومت را تبیین و مشخص می کند ؛ به نیازهای نوین بشر پاسخ می گوید و برای پدیده های نو­ظهور ، ساز و کار و برنامه های دینی ، پیش بینی می نماید . لذا در فقه شیعه مسلما مواردی هست که در صورت ایجاد ضرر و خسارت به دیگران باید از سوی شخص خسارت زننده بنابر قاعده لاضرر ، اتلاف ، تسبیب و … جبران شود . در این تحقیق بر آن هستیم که در مواردی که چنین بیماریهایی که نوعا کشنده هستند اگر در اثر عمد یا جهل یا تقصیر شخص بیمار و یا در صورت بی ملاحظه بودن و عدم رعایت مسائل بهداشتی از سوی طرف مقابل ، این بیماری ها انتقال یابند ، آیا این موارد را می توان از مصادیق قواعد فقهی لاضرر ، اتلاف ، تسبیب و … دانست ، مسئولیت شخص ناقل طبق قواعد فقهی چیست ؟ آیا در قوانین موضوعه ایران به این مسئله پرداخته شده و مجازاتی تعیین شده است یا خیر ؟

ب ) سوال اصلی تحقیق

1 . مسئولیت های شخص بیمار در صورت انتقال بیماری به دیگران از منظر قواعد فقهی و منابع حقوقی چیست ؟

ج ) سوال های فرعی تحقیق

۱ . عواملی نظیر جهل یا تقصیر شخص بیمار در میزان مسئولیت او تا چه اندازه موثر است ؟

۲ . در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی و اخلاقی از سوی کسی که بیماری به وی منتقل شده است مسئولیت او چیست ؟

3 . مسئولیت کیفری شخص ناقل و مجازات قانونی وی در صورت عمد چیست ؟

د ) فرضیه های تحقیق

1 . شخص در برابر خسارت و ضررهای وارد بر دیگران طبق قواعد فقهی مسئول است و به نظر می رسد طبق قواعد حقوقی و مواد قانونی علاوه بر جبران در صورت عمد مجازات می شود .

2 . این طور به نظر می رسد که شخص ناقل بیماری در موارد انتقال عمدی بیماری کشنده خویش مقصر بوده و مسئول است اما در صورت جهل و تقصیر ناشی از سهل انگاری مسئولیتی متوجه وی نیست .

3 . بنابر قاعده اقدام در صورتی که شخص به ضرر خود اقدام نماید ، مسئول ضرر وارده از سوی خویش بوده و مسئولیت از دیگری رفع می شود .

4 . طبق مواد قانونی مانند ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که درباره تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد و قوانینی از این دست به نظر می رسد می توان مجازاتی برای شخص ناقل در نظر گرفت .

ح ) ضرورت انجام تحقیق

چنانچه پیشتر در مورد شیوع بیماری ها بیان شد ، شیوع روزافزون این بیماری ها از یک سو و عدم وجود تحقیقات آکادمیک در این زمینه از سوی دیگر بحث از مسئولیت اشخاص ناقل این گونه بیماری ها و بررسی فقهی و حقوقی این موضوع  و نیز مطرح نمودن مجازات قانونی احتمالی برای این موضوع ضروری و حائز اهمیت به نظر می رسد .

و ) سابقه و پیشینه تحقیق

هر چند در منابع فقهی و حقوقی ، رساله ، مقاله یا کتابی تحت این عنوان ( مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری ) یافت نمی شود . ولی در بحث از قواعد فقهی همچون قاعده اتلاف ، تسبیب و … مباحثی مطرح می گردد که می تواند راهگشای این بحث باشد . البته کتابی تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز از آقای سید رضا احسان پور موجود است . رساله هایی تحت عنوان استفتائات پزشکی از برخی مراجع موجود است که در برخی به ضمان و مسئولیت پزشکان در برخی صورت ها پرداخته اند .

ه ) روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع تحقیق بنیادی است و روش متناسب با آن روش توصیفی – تحلیلی می باشد . لازمه این گونه تحقیقات ، شناسایی منابع مربوط به موضوع تحقیق و جمع آوری آنها به شیوه کتابخانه ای و استخراج مطالب مورد نظر از این منابع ، ایجاد ارتباط میان مطالب و توصیف تحلیل آن ها و بحث نتیجه گیری از اطلاعات جمع آوری شده است . ما در این رساله با استفاده از کتب و منابع حقوقی و فقهی نخست به جمع آوری مطالب مرتبط با بحث پرداخته و در نهایت با استخراج نظرات و دسته بندی آنها به اهداف مورد نظر نایل آمده ایم .

فصل اول ( کلیات )

از آن جا که موضوع تحقیق رساله حاضر پرداختن به مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری هاست ضرورت دارد قبل از ورود به بحث اصلی ، باید به یک سلسله مباحث به عنوان مبادی توجه نمود تا با ایجاد آشنایی نسبت به آنها ، بتوان به مسائل اصلی و بحث های تفصیلی پرداخت . در این فصل که شامل سه بخش می باشد به بررسی کلید واژگان ، اقسام بیماری ها و نیز انواع مسئولیت می پردازیم . در گفتار نخست ، به بررسی واژگان کلیدی و پرکاربرد تحقیق که در فهم بهتر مطالب تحقیق موثر است پرداخته ایم . در گفتار دوم نیز بنابر ضرورت و اهمیت و انواع مختلفی که برای بیماری ها متصور است به شرح و توضیح آن ها پرداخته ایم و در گفتار سوم و پایانی فصل ، انواع مسئولیت و ارکان وعناصر آنها را بیان کردیم تا برای تفهیم موارد و مصادیق بحث بتوان به آنها رجوع کرد . و چون بحث از منظر فقه و حقوق بررسی می شود جهت استفاده بیشتر به اختصار برخی قواعد فقهی مرتبط با بحث را مورد بررسی قرار داده ایم .

گفتار نخست ؛

معنای لغوی مسئولیت [1] :

مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع یمتنع ، ( سوال ) مصدر آن می باشد . در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قا­بل بازخواست نمودن ا­نسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است . چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است . [2]

در فرهنگ دهخدا ، مسئول کسی است که از وی سوال کنند و مسئولیت مصدر جعلی از مسئول و به معنای ضمانت ، تعهد و مواخذه است و نیز در اصطلاح حقوقی در همین کتاب به معنی تعهد قهری یا ختیاری شخص در مقابل دیگری است . [3]

بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند .

گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسئولیت مشترک یا مسئولیت گروهی « مسئولیه جماعیه »  گفته می شود و شخص مسئول ، یعنی شخصی که مسئول کردار خود است « مسئول عن فعله » و در فرهنگ فروزان از مسئول به عنوان ضامن ذکر شده است .

در ترمینولوژی حقوق مسئولیت را تعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده تعریف نموده اند . قانون مدنی ایران نیز علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از فقه کلمه ضمان و ضامن را بکار برده است. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود .

مفهوم اصطلاحی مسئولیت :

مسئولیت به معنای قانونی آن همان التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است . عده ای از حقوقدانان ایرانی ، با توجه به معنای لغوی مذکور، مسئولیت را عبارت از التزام شخص به پاسخگوئی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم دانسته اند که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت می گردد . [4]

هر چند که در قانون ایران هیچ گونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوقدانان نیز به صورت یکسان تعریف نشده است ولی همگی آنها مسئولیت را به نوعی تعهد  و التزام دانسته اند . شخص دارای مسئولیت از نظر حقوقی ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمّل سازد . بنابراین شخص مسئول ممکن است نسبت به اجراء یا پرداخت مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد . مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود . مثلا در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قانون مسئولیت دارد .

مفهوم تکلیفی مسئولیت :

قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود . افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد . ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی دفع ضرر است . از این رو گاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست . و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود . چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن حاصل می گردد . نفع دنیوی حاصل می شود . برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس تلف می شوند .  بنابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها و حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود . حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی ، عبادی ، خانوادگی ، اقتصادی و سیاسی ،  تصحیح و توجیه می کند و همه را سر و سامان می بخشد . مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز . [5] بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند . حکم تکلیفی نیز خود به حرمت ، وجوب  ، استحباب ، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادات ، عقود ، ایقاعات و احکام ) انحصار یافته است .

مفهوم وضعی مسئولیت :

حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد . زیرا آن احکام مستقیما رابطه معین و صحیح بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا در هیچ حکم وضعی یافت نمی شود که جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد . مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی دیده می شود . از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره . همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن ، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک ، حرکت غصب آن و غیره .[6]

معنای لغوی بیماری :

بیماری[7]در کتب لغت مانند لغت نامه دهخدا [8]و معین به معنی مرض ، ناخوشی ، رنجوری و ناتندرستی است و در مقابل تندرستی و صحت قرارد دارد .

کتاب فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان از منظر پزشکی به معنای هر نوع وضعیت غیرطبیعی در ساختار یا کارکرد بافت‌ها یا اعضا یا دستگاه‌های بدن است که با مجموعه‌ای از علائم و نشانه‌ها مشخص می‌شود . بیماری یا مرض به ناهنجاری در بدن یا روان می‌گویند که به علت ناراحتی ، اختلال عملکرد یا تنش در بیمار یا سایر افراد مرتبط با او ایجاد می‌گردد . البته باید میان بیماری و سایر حالتهای پزشکی مانند خستگی ، ضعف ، کسالت و اندوه تفاوت گذاشت . عامل ایجاد بیماری می‌تواند بیرونی ( مانند باکتری ، انگل ، تغذیه ناکافی و … ) یا درونی ( مانند پرکاری تیروئید ، دیابت و …) باشد . همچنین بیماری می‌تواند مادرزادی (مانند سندرم ترنر یا لب شکری) یا ژنتیکی مانند آلبینیسم باشد . بیماری تند (حاد) یا کهنه (مزمن) ، واگیر دار یا ناواگیر نیز می‌تواند باشد .

مفهوم اصطلاحی بیماری :

ساده ترین تعریف بیماری آن است که نقطه مقابل سلامتی است . سازمان جهانی بهداشت سلامت را تعریف کرده ولی بیماری را تعریف نکرده است زیرا بیماری اشکال متعدد ( طیف بیماری ) دارد و از حالت ابتلای بدون نشانه بالینی تا بیماری شدید را در بر دارد . در ایجاد بیماری سه عامل محیط ، میزبان و عامل بیماری زا نقش دارند .

بیماری عبارت است از یک حالت مرضی که به علت اثر عوامل بیماری زا در بدن ایجاد می شود و بواسطۀ آن بدن نظم طبیعی خود را از دست می دهد . به طور کلی بیماری ها به دو گروه عمده « بیماری های واگیر » و « بیماری های غیر واگیر » تقسیم می شوند .

[1] .  responsibility

[2]  . فرهنگ جامع نوین ، ص 600 .

[3]  . فرهنگ لغت دهخدا ، ص 20907 .

[4]  . محمد صالح ولیدی ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ، تهران : نشر داد ، ۱۳۷۳،  ص ۲۳ .

[5]  . احمد قلی زاده  ، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران  ، ۱۳۶۹. ص ۹۹.

[6]  . علی رضا فیض ، مبادی فقه و اصول، چاپ ششم ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ ، ص ۱۱۲ .

[7] . Disease

[8]  . فرهنگ لغت دهخدا . ص 5272 .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122