پايان نامه بررسي مسئوليت کيفري در بيماران مبتلا به اختلال خلقي دوقطبي مراجعه کننده به مرکز پزشکي قانوني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مسئوليت کيفري در بيماران مبتلا به اختلال خلقي دوقطبي مراجعه کننده به مرکز پزشکي قانوني  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مسئوليت کيفري در بيماران مبتلا به اختلال خلقي دوقطبي مراجعه کننده به مرکز پزشکي قانوني  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول 2
کلیات 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق 5
1-4- اهداف مطالعه 5
1-5- نوع تحقیق و روش اجرای آن 5
1-6- تعریف واژه های کلیدی 6
فصل دوم 7
مسئولیت کیفری 7
گفتار اول ؛ 8
2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری 8
گفتار دوم؛ 10
2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری 10
گفتار سوم؛ 13
2-3- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری 13
گفتار چهارم؛ 15
2-4- انسان موضوع مسئولیت کیفری 15
گفتار پنجم؛ 16
2-5- مقایسه مسئولیت و تکلیف 16
گفتار ششم؛ 17
2-6- وجوه افتراق مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی 17
2-6-1- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست؛ 17
2-6-2- از جهت منبع مسئولیت؛ 17
2-6-3- از جهت شخصیت فرد مسئول؛ 17
2-6-4- از جهت آئین رسیدگی؛ 18
گفتار هفتم؛ 19
2-7- اثبات مسئولیت کیفری 19
گفتار هشتم؛ 21
2-8- ارکان تحقق مسئولیت کیفری 21
فصل سوم 23
جنون و سایر اختلالات روانی 23
گفتار اول؛ 24
3-1- تعریف جنون از جهت لغوی و اصطلاحی 24
گفتار دوم؛ 25
3-2- تاریخچه جنون 25
گفتار سوم؛ 26
3-3- مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق 26
گفتار چهارم؛ 27
3-4- اقسام جنون 27
گفتار پنجم ؛ 28
3-5- اشکال گوناگون عوارض روانی 28
3-5-1-پسیکوز یا روان پریشی 28
3-5-2- نوروز یا روان نژندی 28
گفتار ششم؛ 29
3-6- اختلال های روانی 29
فصل چهارم 31
اختلالات خلقی دو قطبی 31
گفتار اول؛ 32
4-1- بررسی مفاهیم خلق و شخصیت 32
4-1-1- خلق 32
4-1-2- شخصیت 32
گفتار دوم؛ 34
4-2- اختلالات خلقی 34
گفتار سوم؛ 38
4-3- تعریف اختلال خلقی دو قطبی 38
گفتار چهارم ؛ 39
4-4- علایم عمده در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی 39
4-5- عوامل مؤثر در بروز اختلال خلقی دو قطبی 41
گفتار ششم؛ 43
4-6- نحوه درمان و برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی 43
فصل پنجم 45
جرم و اختلالات روانی 45
گفتار اول؛ 46
5-1- ارتباط جرم و اختلالات روانی 46
گفتار دوم ؛ 48
5-2- ارتباط بین ارتکاب جرایم و اختلال خلقی دوقطبی 48
5-3- مجرم و عنصر روانی جرم 49
گفتار چهارم؛ 50
5-4- عنصر روانی نزد مجانین و سایر بیماران روانی 50
گفتار پنجم؛ 52
5-5- مروری بر سوابق بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی در مرکز پزشکی قانونی اصفهان 52
سخنی با خوانندگان 66
گفتار ششم؛ 67
5-6- تأثیر جنون در مسئولیت کیفری 67
گفتار هفتم ؛ 69
5-7- میزان اهمیت و کارایی نظریات روان پزشکان قانونی در تعیین مسئولیت کیفری 69
گفتار هشتم؛ 72
5-8- تقلیل مسئولیت و بیماری اختلال خلقی دوقطبی 72
گفتار نهم؛ 74
5-9- معافیت از مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی 74
گفتار دهم؛ 78
5-10- حالت خطرناک و اختلالات روانی 78
گفتار پایانی؛ 80
نتیجه گیری 80
فهرست منابع 84
کتاب ها 84
مجلات 88
ABSTRACT 90

فهرست منابع

کتاب ها

آخوندی م.1372.آئین دادرسی کیفری. چاپ پنجم.جلد اول. تهران. ناشر سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی. 332 صفحه.

آشوری م. 1376.عدالت کیفری. چاپ اول. تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. 332 صفحه.

آلبرشت آ و هریک چ. 1389. یکصد سؤال جواب در مورد بیماران بااختلال دو قطبی (افسردگی- شیدایی). ترجمة ؛ و سعادتیان و ن نجاران. چاپ اول. مشهد. انتشارات سخن گستر. 156 صفحه.

اتکینسون ر. اتکینسون ر. هیلگارد ا. 1380. زمینه روان شناسی. مترجمین؛ م براهنی، س شاملو، ن گاهان، ی کریمی و ک هاشمیان. چاپ نهم .جلد دوم. تهران. انتشارات رشد.669 صفحه.

اتکینسون ر، اسمیت ا، بم د، هکسما س، اتکینسون ر. 1385. زمینه روان شناسی هیلگارد. ترجمه؛ ح رفیعی، م سمیعی و م ارجمند. چاپ دوم. جلد دوم. تهران . انتشارات ارجمند. 288 صفحه.

اردبیلی م.1390. حقوق جزای عمومی . چاپ 24. جلد دوم. تهران. نشر میزان. 287 صفحه.

استفانی گ، لواسور ژ، بولوک ب. 1383. حقوق جزای عمومی جرم و مجرم. ترجمه؛ ح دادبان. چاپ دوم. جلد اول . تهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. 594 صفحه.

اشرفیان بناب م. 1380. ضروریات پزشکی قانونی.چاپ اول. تهران. ناشر؛ مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده. 440 صفحه.

افراسیابی م. 1377. حقوق جزای عمومی. چاپ اول. جلد دوم. تهران. انتشارات فردوسی. 383 صفحه.

ایبراهمسن د. 1371. روان شناسی کیفری. ترجمه ؛ پ صانعی. چاپ اول . تهران . ناشر کتابخانه گنج دانش. 490 صفحه.

باهری م. داور م. 1380. نگرشی بر حقوق جزای عمومی . چاپ اول. تهران. انتشارات مجد. 584 صفحه.

بوسار آ. 1375. بزهکاری بین المللی . ترجمه؛ ن رخشانی. چاپ اول. تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. 135 صفحه.

بوشهری ج. 1379. حقوق جزا اصول ومسائل. چاپ اول.تهران. ناشر شرکت سهامی انتشار. 261صفحه.

بولک ب.1372.کیفرشناسی. ترجمه ع نجفی ابرندآبادی. چاپ اول. تهران. انتشارات مجد. 190 صفحه.

پرادل ژ. 1381. تاریخ اندیشه های کیفری . ترجمه؛ ع نجفی ابرندآبادی. چاپ اول. تهران. انتشارات سمت. 148 صفحه.

پورافکاری ن.1389. فرهنگ جامع روانشناسی روان پزشکی و زمینه های وابسته. چاپ هفتم. جلد اول. تهران . ناشر فرهنگ معاصر. دوره دو جلدی. 1610 صفحه.

جعفری لنگرودی م.1374.ترمینولوژی حقوق . چاپ هفتم.تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. 791 صفحه.

جلدر م، یووجان جدس ر. 1381.درسنامه فشردةروان پزشکی آکسفورد.1999. ترجمه؛ م نادری فر، ا صفرزاده، ع امیرمجدی، پ حشتمی، ا رحیمی کیا. چاپ اول. تهران. انتشارات تیمورزاده. 268 صفحه.

جوادی آملی ع. 1390. ادب قضا در اسلام. چاپ دوم. قم. مرکز نشر اسراء. 423 صفحه.

حکمت س.1346.روان شناسی جنایی. چاپ اول. تهران. چاپ کیهان. 279 صفحه.

حکمی م. 1356. پزشکی قانونی. چاپ اول. اصفهان. انتشارات دانشگاه اصفهان. 409 صفحه.

دادستان پ. 1382. روان شناسی جنایی .چاپ اول. تهران. انتشارات سمت. 455 صفحه.

دانش ت. 1368.مجرم کیست و جرم شناسی چیست. چاپ دوم. تهران. انتشارات کیهان. 389 صفحه.

دشتی م. 1379. ترجمه نهج البلاغه .چاپ اول. قم .نشر مشرقین. 960 صفحه.

دلفانی ع.1382. مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه. چاپ اول. قم. ناشر مؤسسه بوستان کتاب قم. 240 صفحه.

دورانت و.1363.خلاصه داستان تمدن. ترجمه تلخیص؛ ع صقری. چاپ اول. کتاب اول. تهران. انتشارات اقبال. 488 صفحه.

دوگانجی ج، کندل آ.1391.با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم. ترجمه؛ س جوکار و ی بانکی. چاپ اول. تهران . ناشرانشارات ارجمند. 454 صفحه.

رایجیان اصلی م.1381.بزه دیده درفرایندکیفری. چاپ اول. تهران. انتشارات خط سوم. 184صفحه.

رحیمی اصفهانی غ.1371.اخلاق اسلامی .چاپ دوم. جلد دوم. قم. ناشر مؤلف. 224 صفحه.

سادوک ب، سادوک و. 1382.خلاصه روان پزشکی کاپلان سادوک. ترجمه؛ ن پورافکاری. چاپ اول. جلد دوم. انتشارات شهرآب- آینده سازان. 689 صفحه.

سادوک ک.1368.نوروزها و اختلالات شخصیت .ترجمه؛ ن پورافکاری.چاپ دوم. تبریز. چاپ تابش. 160 صفحه.

سعیدی پور م. 1370. فرهنگ فارسی خرد. چاپ سوم. تهران. انتشارات فخر رازی. 1608 صفحه.

شامبیاتی ه. 1374. بزهکاری اطفال و نوجوانان. چاپ پنجم. تهران. مؤسسه انتشاراتی ویستار. 303 صفحه.

شامبیاتی ه. 1388.حقوق جزای عمومی. چاپ پانزدهم.جلد دوم. تهران. انتشارات مجد. 532 صفحه.

شاملو ف.1383. فوریتهای روان پزشکی. چاپ اول. تهران. انتشارات ارجمند. 261 صفحه.

شیروانی ع .1376. ترجمه و توضیح لمعه دمشقیه شهید اول. چاپ ششم. جلد دوم. قم . انتشارات دارالفکر. 352صفحه.

شیری ع. 1382. سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران. چاپ اول. تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی. 290صفحه.

صابری م و محمدی م .1384. نگرش نو به روان پزشکی قانونی. چاپ اول. تهران. ناشر مؤسسه انتشاراتی تیمورزاده. 320 صفحه.

صالح ولیدی م. 1382. حقوق جزا مسئولیت کیفری .چاپ دوم. تهران. انتشارات امیرکبیر. 188 صفحه.

صانعی پ. 1372.حقوق جزای عمومی. چاپ دوم. جلد دوم. تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. 354 صفحه.

صانعی پ.1381.رابطه حقوق و اجتماع با عوامل اجتماعی وروانی. چاپ اول. تهران. انتشارات طرح نو. 734 صفحه.

صدرات ع. 1340. حقوق جزا و جرم شناسی. چاپ اول. تهران. ناشر کانون معرفت. 353 صفحه.

صفایی ح. قاسم زاده.سید مرتضی. 1390.حقوق مدنی اشخاص و محجورین. چاپ هفدهم. تهران . انتشارات سمت. 371 صفحه.

صلاحی ج. 1354. کیفرشناسی . چاپ اول. تهران. انتشارات دانشگاه ملی ایران. 417 صفحه.

ضرغامی، م. باقری ک. 1389. شوریدگی و افسردگی راهنمایی بیماران وخانواده ها دربارة بیماری دوقطبی. چاپ اول. تهران. نشر قطره. 76 صفحه.

ظهیریان م. 1373. اصول کلی حقوق جزای انگلیسی. چاپ اول. قم. ناشر؛ مترجم. 64صفحه.

علی آبادی ع. 1373.حقوق جنایی. چاپ سوم. جلد اول. تهران. انتشارات فردوسی. 307 صفحه.

عمارتی م. 1388. تادیب و نگهداری مجانین در حقوق کیفری ایران. چاپ اول. تهران. انتشارات فکرسازان. 204 صفحه.

عوده ع. 1373. حقوق جزای اسلامی. ترجمه؛ ن قربان نیا و م منصوری و ن الفت. چاپ اول. تهران . نشر میزان. 421صفحه.

فتحعلی پور ع. 1376. مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی. چاپ اول .تهران. انتشارات ورق . 144 صفحه.

فرجاد م. 1371.آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات. چاپ پنجم. تهران. انتشارات بدر.326 صفحه.

فیض ع. 1369.تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام.چاپ دوم. تهران. انتشارات امیرکبیر. 295صفحه.

قاسم زاده م. 1385. مبانی مسئولیت مدنی.چاپ سوم.تهران. نشرمیزان 480 صفحه.

قاسمی ن.1374.اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران.چاپ اول.تهران.نشرمیزان. 174 صفحه.

قضایی ص. 1373.پزشکی قانونی. چاپ اول. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. 861 صفحه.

قلی زاده آ.1374.مبانی جامعه شناسی .چاپ اول. کاشان. انتشارات محشتم. 197 صفحه.

کاتوزیان ن. 1374.حقوق مدنی، ضمان قهری.چاپ اول.جلد اول.تهران. انتشارات دانشگاه تهران. 598صفحه.

کاتوزیان ن.1385.فلسفه حقوق . چاپ سوم. جلداول. تهران. شرکت سهامی انتشار. 706 صفحه.

کی نیا م. 1373.مبانی جرم شناسی.چاپ چهارم. جلد اول.تهران.انتشارات دانشگاه تهران. 581 صفحه.

کی نیا، م. 1373.مبانی جرم شناسی.چاپ چهارم.جلد دوم.تهران. انتشارات دانشگاه تهران. 506 صفحه.

گلدبرگ د، ماری ر. 1383.راهنمای روان پزشکی عملی مودزلی. ترجمه؛غ میرسپاسی و ا شریف تبریزی. چاپ اول. تهران. ناشر نسل فردا. 250 صفحه.

گلدوزیان ا. 1374.حقوق جزای عمومی ایران. چاپ سوم.جلد دوم. تهران. مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد). 233 صفحه.

گلدوزیان ا. 1382.محشای قانون مجازات اسلامی.چاپ اول.تهران. انتشارات مجد. 488 صفحه.

گلدوست جویباری ر. 1388.کلیات آئین دادرسی کیفری.چاپ سوم.تهران.انتشارات جنگل. 225 صفحه.

گودرزی ف.1377.پزشکی قانونی.چاپ اول. جلد دوم. تهران. انتشارات انیشتین. صفحه 877.

محسنی م. 1376.حقوق جزای عمومی. چاپ اول. جلد سوم. تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. 302صفحه.

محمدی ا.1373.حقوق کیفری اسلام قصاص .چاپ سوم. تهران. ناشر مرکز نشر دانشگاهی. 230 صفحه.

میرسعیدی م.1383.مسئولیت کیفری.قلمرو وارکان.چاپ اول.جلد اول.تهران.نشرمیزان. 200 صفحه.

میرمحمدصادقی ح. 1376. مروری بر حقوق جزای انگلستان. چاپ اول. تهران. ناشر:نشر حقوقدان. 254صفحه.

میرمحمدصادقی ح. 1386.حقوق جزای بین الملل. چاپ دوم. تهران. نشر میزان. 416 صفحه.

میری ر.1390. آئین دادرسی کیفری تعقیب کیفری بررسی تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان. چاپ اول. تهران. انتشارات مجد. 352صفحه.

نجفی ابرندآبادی ع، هاشم بیگی ح. 1377. دانشنامه جرم شناسی، انگلیسی فرانسه فارسی. چاپ اول. تهران. انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی و کتابخانه گنج دانش. 358 صفحه.

نوربها ر. 1369. زمینه حقوق جزای عمومی. چاپ اول. تهران. ناشر؛ کانون وکلای دادگستری مرکز، 371 صفحه.

نوربها ر. 1383. نگاهی به قانون مجازات اسلامی. چاپ دوم. تهران. نشر میزان. 383 صفحه.

مجلات

آدیگوزلی م . 1391. افسردگی در کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری . ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند. وزارت آموزش و پرورش . شماره 390. ص 55-51.

حبیبی ب. علوی ح . 1389. سوء تقنین کیفری . خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان. شماره 55- ص 10-8.

خدابنده ف. 1383. پزشکی قانونی . نشریه تخصصی آموزشی و حقوقی پیام آموزش . معاونت آموزش و تحقیقات قوة قضائیه. شماره 12. سال دوم. ص 138-128.

رعیتی ع. 1382.مفهوم مسئولیت کیفری . فصلنامة علوم انسانی و اسلامی رهنمون مدرسه عالی شهید مطهری. شماره دوم. سال اول.ص 118-105.

طهماسبی ش ، سدره نشین ا، فرضی علیپور م. دوشابی ن. 1389. نقش روان پزشکی قانونی در تشخیص استحقاق یا تقلیل مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به پارانوئید.دومین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران. سازمان پزشکی قانونی کشور. 157 صفحه.

عبداللهی ا. بهرامی و.1390. توجه به حالت خطرناک برای مدیریت و کنترل بزهکاری ، تعالی حقوق. دوماهنامه علمی آموزشی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. شماره 13و 14. سال چهارم. ص 124-113.

قدوسی آ . مقصود لو ص. تقدسی نژاد ف. صابری م. شاهمرادی ح. شریفیان ا. 1381.مقایسه عوامل مؤثر در جرم زایی در بیماران مبتلا به اسکیزو فرنی و بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی. مجلة علمی پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور. شماره 28. سال هشتم. ص 9-5.

قوی قلب م. 1391.ارتباط بیماری های روانی و جرم . روزنامه ایران. شماره 5325.سال نوزدهم. 271/12/1391. ص 16.

گلدوزیان ا. حسین جانی ب. 1384. مبانی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در حوزه ادیان. مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. شماره 15 و 16. سال پنجم. ص 146-127.

مرعشی م. 1379. بحثی دربارة جنون مجرم. ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی. سازمان قضایی نیروهای مسلح. شماره 24. سال چهارم. ص 5-3.

نبی پور م. 1389. شرایط مسئولیت کیفری در لایحة قانون مجازات اسلامی. دوماهنامة علمی آموزشی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. شماره هفتم. سال دوم. ص 144-127.

نوقربانی ح . نوقربانی م. 1389. لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو تعامل حقوق کیفری با جرم شناسی. نشریة تخصصی، آموزشی و حقوقی پیام آموزش .معاونت آموزش و تحقیقات قوة قضائیه. شماره 46. سال هشتم. ص82-69.

چکیده

بسیاری از بیماری های روانی منتج از اختلال تفکر است در حالی که قوة عقلانی فرد ممکن است سالم باشد این اختلالات در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری فرد می تواند نقش داشته باشد که توضیح این مفاهیم نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری میان روان پزشکان و حقوق دانان دارد و می بایست با تعامل نظر بیشتری عمل نمود، چرا که از مهمترین معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین ، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن ، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند . در رسیدگی های قضایی به رفتارهای ظاهری افراد تنها توجه می شود نظر به اینکه برخی افراد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ممکن است در محدودة زندگی خویش و در رفتارها و حرکات خود کارکرد مناسبی داشته باشند، مقامات قضایی در مواجه با بیماران مذکور با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند . بیمار روانی بودن بزهکاران ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد موثر بوده و رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مسایل مورد بحث طی قرون متمادی بوده است، روان شناسان و روان پزشکان تأکید زیادی بر نقش خصوصیات شخصیتی فرد در ارتکاب جرم داشته و دارند در رسیدگی های کیفری نظر به اینکه به تظاهرات عادی و معمول اشخاص توجه می شود مقامات قضایی در تعقیب و یا عدم تعقیب ، تخفیف یا عدم تخفیف مجازات آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند ، در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده در مقررات حقوق داخلی نیز اجمالاً تنها از جنون یاد شده ، حال با ملاحظه مسایلی از این دست، استفاده از نظریات روان پزشکان قانونی دارای چه اهمیتی می باشد. توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می‌باشد و در این میان بیماران مبتلا به اختلال خلقی مذکور اساساً دارای مسئولیت کیفری هستند؟ بنظر می‌رسد بررسی و مطالعة عمیقتر در خصوص مسئولیت این گونه بیماران مفید فایده بوده و منجر به صدور تصمیمات و احکامی خواهد شد که با عدالت هماهنگی لازم را خواهد داشت.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، بیماری های روانی، جنون، اختلال خلقی دو قطبی

کلیات

1-1- مقدمه

هنگامی جامعه ای سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه‌های اجتماعی به فعالیت بپردازند، انکار نابسامانی های روانی جامعه کمکی به رفع آن نمی کند، بحث ویژگی و خصلت های ذاتی افراد در ارتکاب بزه، بیمار بودن بزهکاران، اصلاح و درمان آنها و کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مباحث، مبتلا به در این خصوص می باشد.

از جمله این اختلالات روانی، بیماری اختلال خلقی دو قطبی می باشد، خلق؛ به حالت هیجانی یا احساسی می گویند که دوام پیدا می کند و بر تجارب فرد و تمامی جنبه های رفتار و ادراک او از جهان و محیط پیرامونش تأثیر می گذارد، خلق حس درونی هر فرد است بطور طبیعی وضعیت خلقی هر فرد همیشه ثابت نیست و نوساناتی دارد اما این نوسانات در وضعیت طبیعی و معمولی خیلی زیاد نیست و کاملاً محدود است، لیکن اگر این روحیه از طیف طبیعی خود خارج شود مشکل اختلالی خلقی پیش می آورد فلذا خلق بیمار هنگام بروز بیماری گاهی پایین تر و گاهی بالاتر از حد طبیعی قرار می گیرد، محققان تاکنون نتوانسته‌اند عامل مشخصی را برای این بیماری کشف کنند ولی متوجه شده اند عوامل متعددی در ابتلا به این بیماری نقش دارند.

رایج ترین اشکال درمان آن نیز درمان دارویی، روان درمانی، تشنج درمانی الکتریکی یا درمان با شوک الکتریکی می دانند با ارتکاب بزه از ناحیه بیماران مبتلا به این اختلال مسأله مسئولیت کیفری آنها، مطرح می‌گردد، مسئولیت، پاسخگویی شخص در مقابل عمل خلاف قانون خود و پیامد آن تعیین مجازات برای وی می‌باشد، حال با توجه به ویژگی های خاص درونی و ذاتی این گونه بیماران باید دید در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون که از طرف قانون گذار نهی گردیده، توانایی پاسخگویی و تحمل مجازات در مقابل اعمال خود را داشته و واجد مسئولیت کیفری می باشند یا خیر.

1-2- بیان مسأله

بدیهی است برای آنکه بتوان مرتکب جرم را از جهت کیفری مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است ، عدالت جزایی ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد. عواملی وجود دارد که باعث زوال مسئولیت می گردد از جمله این عوامل جنون و بیماری های روانی است که شعور را زایل می کند، اختلالات خلقی دو قطبی نیز به عنوان یک بیماری روانی یک اختلال روانی جدی تلقی شده، بیماری روانی که مبتلایان به آن نوسانات خلقی شدیدی را تجربه می کنند. در خصوص تعیین مسئولیت کیفری برای مبتلایان به  بیماری های روانی بین روان پزشکان و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.  در مورد همکاری روان پزشک و قاضی این اختلاف نظر وجود دارد که مقام قضایی مقید به پیروی از نظریه کارشناس نیست و میتواند کیفیات دیگری غیر از نظر کارشناسی را مبنای رأی خود قرار دهد علیرغم تأکید قانون گذار بر واژة جنون تعاریف روشن و یکدستی از جنون و یا بیماری های روانی ارائه نشده با این توضیح مسأله آن است که بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی اساساً دارای مسئولیت کیفری می باشند یا خیر؟ توجه به ویژگی های شخصیتی روانی آنان و استفاده از نظریات کارشناسان مربوطه به چه میزان در تشخیص مسئولیت کیفری این بیماران مؤثر می باشد، به نظر می رسد آشنایی قضات و وکلا با مباحث مذکور می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازاتهای بی مورد جلوگیری نماید. این سؤال که رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم چگونه است و جامعه دانا نباید فردی را که کنترلی بر کردار خود ندارد تنبیه کند، طی قرون متمادی موضوع بحث حقوق دانان بوده و در خصوص مسئولیت کیفری مجانین بحث بررسی زیاد صورت گرفته، لیکن در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به این نوع بیماری بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده، امروزه با توجه به مشکلات جوامع صنعتی، عمده بیماران روانی، مبتلایان به بیماریهای روانی غیرمجنون، هستند که با ملاحظه ویژگی ها شخصیتی و روانی بیماران مذکور از طرف قانون گذار توجه ویژه ای در تعیین مسئولیت کیفری آن ها، بعمل نیامده. در حالی که باید پذیرفت برخورد قضایی یکسان با مبتلایان به این بیماری مشابه افراد عادی، بدون در نظر گرفتن وضعیت روانی این گونه متهمین، برخلاف انصاف و رسالت مجازاتها و یا منجر به تشدید بیماری آنها می گردد لذا در این تحقیق، هدف توجیه ضرورت توجه خاص به این بیماری در تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا می باشد و لذا به این منظور ضمن مطالعه سوابق، تحقیقات و مطالعات سایرین به صورت کتابخانه ای، پرونده های پزشکی بیماران نیز در قسمتی که برای نگارنده قابل فهم باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد تا به نحو دقیق تری هم با مبانی نظری بحث آشنا شده و هم به عینه و ملموس با مشکلات رفتاری و تظاهرات بیرونی این بیماران آشنا شده و به سؤالات خود بتوانیم جواب بهتری دهیم.

1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق

سؤال اول ؛ مبتلایان به بیماری روانی اختلال خلقی دو قطبی اساساً دارای مسئولیت کیفری می باشند؟

فرضیه اول ؛ مبتلایان به بیماری روانی اختلال خلقی دو قطبی دارای مسئولیت کیفری نسبی می باشند.

سؤال دوم ؛ توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی دارای چه  درجه ای از اهمیت می باشد؟

فرضیه دوم؛ توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی در تعیین مسئولیت کیفری آنان مؤثر خواهد بود .

سؤال سوم ؛ استفاده از نظریات کارشناسان روان پزشکی قانونی در تعیین مسئولیت کیفری بیماران مذکور دارای چه اهمیتی می باشد ؟

فرضیه سوم ؛ استفاده از نظریات کارشناسان روان پزشکی قانونی در تعیین میزان تأثیر اراده و اختیار بیماران مذکور در ارتکاب جرایم مؤثر خواهد بود.

1-4- اهداف مطالعه

شناسایی و آشنایی با ویژگی های شخصیتی و  روانی بیماران روانی مذکور ، جهت ترسیم صحیح و عادلانه از چارچوب مسئولیت کیفری آنان ، پیشنهاد و ارائه راهکار حقوقی به قانون گذار در تدوین مقررات مربوط به نحوه برخورد با سایر بیماری های روانی غیر از جنون.

1-5- نوع تحقیق و روش اجرای آن

نوع تحقیق پژوهشی با استفاده از روش های استدلال و تحلیل عقلانی که مطالعات کتابخانه ای پایه و مبنا بوده و بررسی میدانی تنها از طریق مطالعه موردی پرونده های مربوطه پزشکی ، بیماران در مرکز پزشکی قانونی شهرستان اصفهان می باشد.

1-6- تعریف واژه های کلیدی

مسئولیت کیفری؛ مسئولیت مرتکب جرمی از از جرایم مصرح در قانون را گویند، توانایی و قابلیت جسمی و روحی شخص جهت پاسخگویی نسبت به اعمالی که از نظر قانونگذار ممنوع و جرم اعلام گردیده و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید.

جنون؛ صفت شخصی است که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن قبح است. جنون، فقدان یا نقص قوای ذهنی و روانی است. عدم وجود قوۀ عقل و درک است.

بیماری های روانی؛ طیف وسیعی از بیماری های مربوط به ذهن و رفتار آدمی است. مبتلایان به بیماری های روانی بعلت نیروهای غیرقابل بازرسی روانی به ارتکاب اعمالی وادار می شوند به عبارت دیگر اراده این افراد، در زمینه یا زمینه های خاص مربوط به بیماری آنها بطور کامل مختل است.

اختلال خلقی دو قطبی؛ نابهنجاری روانی که از غم تا شادی غیرمعمول در فرد نوسان می کند. نوسان بین دو قطب شیدایی هیجان زدگی و خوش بینی غیرواقع بینانه و افسردگی، گوشه گیری، غم و اندوه.

فصل دوم

 مسئولیت کیفری

گفتار اول ؛

2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری

از جهت لغوی در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده، خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار می باشد تعریف شده و از نظر اصطلاحی، مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد (جعفری لنگرودی، 1374، ص642)، مسئولیت در طول تاریخ، سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته برخی از حقوق دانان فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازة عمر بشر طولانی و قدیمی است (قاسم زاده، 1385، ص 251). کیفر نیز در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود ، کیفر مکافات بدی ، جزا و پاداش ، عقوبت ، عقاب و مجازات قانونی است، آنچه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد (دلفانی، 1382، ص 25). اما مسئولیت کیفری ، یعنی توانایی (قابلیت )انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند (همان منبع، ص25). در مورد مسئولیت کیفری اسقاط حق به صلح و سازش میسر نیست (جعفری لنگرودی، 1374، ص 642) مسئولیت کیفری به سان شاقول ترازوی عدالت است که در یکی از دو کفة آن جرم و در دیگری مجازات قرار می گیرد، وظیفه این شاقول برقراری تعادل است (نبی پور، 1389، ص 127) . ملاک تشخیص مسئولیت جزایی ورود لطمه یا خسارت به جامعه می باشد و جامعه برای دفاع از خود با وضع و اجرای قوانین کیفری شخص خاطی یا مجرم را مجازات می کند (فتحعلی پور، 1376، ص 43). در واقع قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود می باشد (میرسعیدی، 1383، ص21) ، مسئولیت کیفری را به اعتبار عنوان باید از اصطلاحات قوانین موضوعه قلمداد نمود ولی به اعتبار معنون در قوانین ، از حیث شرایط کنونی آن امری جدید محسوب می گردد (رعیتی، 1382، ص 105) همانطور که جرم اخلالی در نظم و روابط اجتماعی است (راجیان اصلی، 1381، ص 4) وقوع جرم از جهت اینکه مخل نظم عمومی است موجد دعوای عمومی است (میری، 1390، ص 35). مجازات تأدیب یا عقوبتی است که اجتماع برای شخصی که مرتکب فعل یا ترک فعل نهی شده از ناحیه قانونگذار گردیده، اعمال می گردد. فرد موصوف را نیز که نقض مقررات مذکور نموده است مجرم گویند.

هدف از مسئولیت کیفری نیز مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم و تنبیه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود (شامبیاتی
، 1388، ص 28) مسئولیت کیفری نتیجه جرم و مسئولیت است. جرم مسئولیت کیفری و مجازات سه ضلع طلایی حقوفق کیفری است، اعمال مجازات به احراز مسولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است مجرمیت دو جنبه مادی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقق نمی شود اما مسئولیت کیفری جنبۀ موضوعی و مادی ندارد بلکه جنبه کاملاً شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار ارکان مسئولیت کیفری است. (گلدوزیان و حسین جانی، 1384، ص 127) با ارتکاب بزه و کشف دستگیری مباشر آن، چرخهای دستگاه عدالت کیفری به حرکت در می آید، عدالت کیفری طی فرآیند خاصی سعی بر آن دارد تا با استفاده از ابزارهای قانونی خود، مباشر جرم را که تا مقطعی عنوان متهم بر او اطلاق می شود از صافی‌های مختلف بگذارند و در مقطعی دیگر از این فرآیند، تکلیف وی را در رابطه با جرم انتسابی مشخص نماید، یا به وی عنوان بیگناه داده شود و به دیگر سخن از اتهام وارده ناشی از جرم برائت حاصل کند؛ که در این صورت از چرخة عدالت کیفری خارج می گردد یا به وی عنوان محکوم اطلاق گردد و به دیگر سخن در رابطه با اتهام منتسبه، محکومیت حاصل نماید، که در این حالت در چرخة عدالت کیفری باقی مانده و ادامه مسیر می دهد. مجرم برای رسیدن به این مقطع از صافی های کیفری تعقیب( پلیس)، تحقیق (دادسرا) و محاکمه (دادگاه) که عمدتاً تحت اداره ونظارت دستگاه قضایی قرار دارند، گذشته و می‌رود تا وارد مرحله جدیدی شود که همان اجرای محکومیت کیفری نسبت به او می باشد (نجفی، ابرند آبادی، 1372، ص 7). همانطور که ملاحظه شد مسئولیت کیفری لازمه زندگی اجتماعی و برقراری نظم می‌باشد تا افراد اجتماع موظف به رعایت حقوق یکدیگر و در مقابل قانون پاسخگو باشند حال که با مسئولیت کیفری آشنا شدیم به بررسی سابقه تاریخی آن و مختصراً تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری خواهیم پرداخت.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122