پايان نامه بررسي مشارکت اهل سنت درامرصدقه دادن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مشارکت اهل سنت  درامرصدقه دادن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 135 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مشارکت اهل سنت  درامرصدقه دادن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:1
فصل اول کلیات تحقیق : 2
1-1مقدمه:3
2-1بیان مساله:3
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق:4
4-1 اهداف پژوهش: :5
5-1فرضیات:6
فصل دوم پیشینه پژوهش و مطالعاتتئوریک: :8
1-2 بررسی پیشینه پژوهش : :9
2-2 قضیه موفقیت:15
3-2قضیه محرک :16
4-2قضیه ارزش:17
5-2قضیه محرومیت-سیری:17
6-2نظریه جهان حیاتی شوتس:18
7-2نظریه پایگاه اجتماعی وبر:19
8-2پیر بوردیو:20
9-2نظریه تبادل تلفیقی بلاو:22
10-2-نظریه کارکرد گرایی پارسونز:23
11-2دیدگاه دین اسلام در مورد صدقه :‌:23
12-2معنای لغوی صدقه :26
13-2-اهمیت انفاق و صدقه در اسلام :26
14-2مفهوم صدقه وانفاق :30
15-2آداب و شرایط انفاق :35
16-2 موارد مصرف صدقه و انفاق: :43
17-2 نفقه :49
18-2کفارات :49
19-2مساله : :50
20-2 صدقه :50
21-2ادبیات مشارکت:57
1-21-2اهمیت مشارکت اجتماعی در :57
2-21-2اهمیت و ضرورت مشارکت مردم در انقلاب اسلامی : :57
3-21-2اهمیت مشارکت در دوران تثبیت انقلاب اسلامی:58
22-2تشریح مشارکت : :59
1-22-2تعاریفی از مشارکت اجتماعی :59
2-22-2پیشینه و ادبیات مشارکت سیاسی و اجتماعی: :60
3-22-2 دیدگاه اسلام:63
4-22-2نقش عوامل فرهنگی در توسعه مشارکت سیاسی و اجتماع65
5-22-2نقش آگاهی های عمومی در توسعه مشارکت اجتماعی و سیاسی: 66
6-22-2جشن های دسته جمعی وهمبستگی اجتماعی:67
7-22-2راهکارهای توسعه مشارکت اجتماعی در جوامع شهری :69
23-2مشاركت عامه مردم در پيشرفت كشور :71
1-23-2اهداف اقتصادي مشاركت:72
2-23-2تصميم گيري و وفاق اجتماعي :73
3-23-2اهميت مشاركت در فرآيند نوسازي جامعه:74
24-2مصاديق مختلف مشاركت:75
25-2موانع مشاركت :76
26-2طرح مبانی نظری تحقیق:77
27-2ويژگي هاي مشاركت: :78
28-2ديدگاه هاي نظري درباره مشاركت: :79
29-2مصاديق مختلف مشاركت: :80
30-2موانع مشاركت: :80
فصل سوم :83
3-1تبیین مبانی روش شناختی تحقیق:84
2-3طرح تحلیل روش تحقیق:85
3-3سطح طرح تحقیق:85
4-3سوگیری تحقیق: :86
5-3رهیافت تحقیق: :86
6-3روش تحقیق: :87
7-3طرح تحلیل تکنیک تحقیق: :88
8-3روش تجزیه و تحلیل داده ها:88
9-3آمار توصیفی:89
10-3-آمار استنباطی :89
11-3قلمرو مطالعاتی: :89
12-3قلمرو تحقیق: :90
13-3روش نمونه گیری :90
14-3جامعه آماری:90
15-3 تعریف مفاهیم تحقیق : :91
فصل چهارم یافته های تحقیق:101
4-1- داده ها توصیفی:102
4-2- یافته های استنباطی :107
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات:116
5-1-مقدمه :117
5-2 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق:117
5-3نتایج آزمون فرضیه دوم:118
5-4 محدودیت تحقیق:123
5-5-پیشنهاداتی در ارتباط باموضوع تحقیق:124
منابع فارسی :126

منابع و ماخذ

-جوانمرد ،کمال (1384).”اصول و مبانی تحقیقات اجتماعی “جزوه در سی روش تحقیق علمی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز ،دانشکده علوم اجتماعی

– شارع پور ،محمود و غلامرضا خوش فر (1381).”رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان :مطالعه موردی شهر تهران“نامه ی علوم اجتماعی شماره 20.

آیینی،میترا(1387) بررسي تطبيقي سبک زندگي ايلات و عشاير و روستائيان با سبک زندگي شهرنشينان در شهر کرمانشاه “،دانشگاه علوم و تحقیقات ، تهران .

آزاده،منصور اعظم.(1378)،ناسازگاری پایگاهی،پایان نامه دکترای جامعه شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس،تهران.

دواس،دی،ای(1386).”پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نایبی، ،نشر نی ،تهران .

ریتزر،جورج(1374).نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثلاثی ،انتشارات علمی ، تهران .

خاکی ،غلامرضا (1382)،”روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ” ، انتشارات رشد، تهران.

ساعی،علی(1381)”تحلیل اماری در علوم اجتماعی”،چاپ فرشیوه ،تهران .

بوردیو ،پی یر (1381).نظریه کنش (دلایل علمی و انتخاب عقلانی)،ترجمه مرتضی مردیها،تهران انتشارات نقش و نگار،تهران .

بلیکی،نورمن (1384).”طراحی پژوهش های اجتماعی “ترجمه حسن چاوشیان ، ،نشر نی تهران .

بیکر ،ترز،ال(1377)،”نحوه تحقیقات اجتماعی “جلد اول ،ترجمه هوشنگ نایبی انتشارات سروش ،تهران.

تنهایی ابوالحسن،نکهت حسین و جواد.(1378)،”شیوه تنظیم و نگارش پایان نامه“کرمان انتشارات همیار، کرمان.

ساروخانی ،باقر (1388).”روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ” ،جلد اول ، ،انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران .

فرانکفورد،چاوا و دیویدنچمیاس(1381)”روشهای پژوهش در علوم اجتماعی“ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضل ،انتشارات سروش،تهران.

-میلر،دلبرت(1384)،”راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی

-نادری،عزت اله و مریم سیف نراقی (1376).”روشهای تحقیق و چگونگی ارزیابی ان در علوم انسانی ” ،انتشارات بدر ،تهران.

 چکیده

كميته امداد امام خميني(ره) به عنوان يكي از نهادهاي مردمي، در ترسيم خط مشي هاي اساسي اش ، بر حمايت و همكاري و امداد مردمي تاكيد اساسي دارد. و بر اين مبنا جلب هداياي مردمي را به عنوان ساز و كار هدايت كننده مساعدتهاي مردمي به سمت نيازمندترين اقشار جامعه مي پندارد. از آنجا كه از يك سو جلب هداياي مردمي و برنامه ريزي در اين زمينه ، داراي ابعاد پيچيده اقتصادي، اجتماعي و مهمتر از همه اعتقادي و تشريعي است و از سوي ديگر فعاليت هايش در يك سازمان متمركز است ؛ خواه ناخواه، با عوامل و احياناً موانعي روبرو است كه مي تواند بر اين روند تاثيرگذار باشد.هدف از پژوهش حاضر این است که ضمن بررسی عدم مشارکت های مردم و ندادن صدقه غیر مستقیم شهرستان بستک با ارایه راه کارهای جدید زمینه مساعدتهای بیشتر مردمی را با استفاده از نیروهای مذهبی منطقه فراهم آورد  . حجم نمونه مورد بررسی این پژوهش 280 نفر از شهروندان اهل سنت شهر بستک می باشد که با استفاده از فرمول كوكران برآورد گرديد. همچنین روش نمونه گیری در اینجا نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد. اين تحقيق با استفاده از روش اسنادي و روش ميداني انجام شده است. اطلاعات بخش اسنادي بر داده ها، اسناد و مدارك امداد و سازمان هاي ذيربط مبتني اسـت و داده هـاي بخش ميـداني از طريـق پرسشنامه و انجام مصـاحبه جمع آوري شده است. اين داده ها از طريق آماره هاي مختلف از قبيل آزمون هاي آماري، ضرايب همبستگي و پيوستگي، رگرسيون چند متغيره، تحليل واريانس و امثالهم تجزيه و تحليل شده است.

                                              

  فصل اول کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه :‌

اسلام تنها دینی است که مبتنی بر تعالیم الهی و بینش توحیدی است در همه جای دستورات آن آیات کرامت و همدلی فراوان است .از جمله مسایل مورد توجه و با اهمیت دین مبین اسلام رفع مشکلات و احتیاجات فردی و اجتماعی مردم است . در این میان بزرگترین و مهمترین مشکل فقر است که در این ارتباط راه حلهایی ارایه و به این مسئله اندیشیده است . چرا که فقر از مهمترین مسایل ودرد های جوامع بشری است و قسمت بزرگی از تلاشهای انسان و جوامع و مکتب ها در مبارزه با این مشکل خلاصه می شود . علیرغم پیشرفتهایی که در بیشتر شئون نصیب انسان گشته ، هنوز آمار افراد فقیر و تنگدست که در تامین معاشر خود درمانده اند بالاست و سیستم های اقتصادی حاکم بر کشورها در حل این مشکل سخت در مانده اند .

درراستای راه حلهای ارائه شده در دین مبین اسلام رسیدگی و مراقبت از بیماران ، معلولین ، از کار افتادگان ،‌اسیران ، ایتام ، زنان بی سرپرست سالمندان ، در راه ماندگان ،‌مصیبت زدگان ، آسیب دیدگان ، مستمندان ومحرومان را مطرح و از جمله وظایف حکومت اسلامی و امت مسلمان قلمداد نموده است .

کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به عنوان نهادی جوشنده از بطن انقلاب شکوهمند اسلامی و با الهام از تعالیم بخش شرع مقدس ، تولیت و رسیدگی به مسائل و مشکلات مددجویان را در تمامی زمینه های ممکن در رأس برنامه ها و اقدامات خود قرار داده که میم توان به تامین هزینه های خوراک ، پوشاک ، مسکن ، درمان ،‌تحصیل و آموزش اشتغال ،‌ازدواج و غیره اشاره نمود این نهاد به منظور یاری رساندن مطلوب به اقشار محروم جامعه ترویج سنتهای حسنه و هدایت انگیزه های کمکهای مردمی در قالب فروض و توصیه های دین مبین اسلام در جهت رفع محرومیت و فقر زدایی واقعی اقدام به جلب و جذب مشارکتهای مردمی نموده است .

 2-1- بیان مساله

شناخت تنگناهاي فقر و رفع محروميت يكي از محورهاي اساسي مورد توجه در برنامه ريزي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. اما گستردگي كار و ابعاد مختلف اين مساله اجتماعي، ضرورت مشاركت و همياري مردم را در اين زمينه مسجل مي سازد. بدين لحاظ كميته امداد امام خميني(ره) سنگ بناي خود را بر جلب مشاركتهاي مردمي گذارده و در خط مشي هاي خود به اين موضوع پرداخته است.

از اينرو يافتن شيوه هاي جديد جلب مشاركتهاي مردمي همواره مي بايست مدنظر قرار گيرد چراكه تغييرات اجتماعي تغيير در اين شيوه ها را نيز ضروري مي سازد. كميته امداد امام خميني (ره) به لحاظ تنوع خدمات و گستردگي پوشش و جمعيت تحت حمايت جايگاه ويژه اي را در بخش تأمين اجتماعي كشور به خود اختصاص داده به نحوي كه مي توان مهمترين ويژگي اين نهاد را اتكاء به مشاركت مردمي درامورحمايتي دانست. از اينرو بررسي زمينه هاي توسعه مشاركتهاي مردمي در امور حمايتي كميته امداد به دلايل زير همواره يك موضوع بنيادي براي مديران اين نهاد محسوب مي شود:

نخست اينكه جامعه ما به دلايل ويژگي هاي خاص مذهبي، شعائري، ملي، ارزشي و… داراي پتانسيل بيشتري در زمينه همياري و كمك به همنوع است كه خود مي تواند عامل بنياني در ايجاد يك سيستم حمايتي كارا، پايدار و مستقل ( ازكمك هاي دولت و سازمانهاي بين المللي) باشد ولي بررسي ها نشان مي دهد كه هنوز تا بهره گيري مطلوب و بهينه ازظرفيت هاي موجود در جامعه، فاصله وجود دارد. دوم اينكه، اتكاء به مردم و تأكيد سياست كلي كميته به كمك هاي مردمي به عنوان اساسي ترين استراتژي, نقش اساسي در پايدار نمودن درآمدها و وابستگي كمتر به دولت ايفاء خواهد كرد. و بالعکس هر گونه کاستی درزمنیه عدم جلب مشارکت های مردمی اعم از صدقات و سایر کمک های نقدی و غیر نقدی اهداف این نهاد خدمت رسان به اقشار محروم را خدشه دار خواهد کرد لذا در این پژوهش برآنیم تا به مطالعه شهرستان بستک و بندرلنگه در خصوص عدم رغبت افراد این مناطق که عموما اهل سنت هستن به مشارکت درکمک های مردمی و صدقه دادن بپردازیم وبا توجه به انچه که آمار و اطلاعات جمع آوری شده از سوی کمیته امداد استان هرمزگان نشان می دهد درآمد حاصل از کمک های مردمی در این دو شهرستان طی سال های 80 تا 91 بسیار کمتر از سایر مناطق استان می باشد و با توجه به اینکه درامد هر منطقه در هر زمینه ای که باشد در همانجا و برای همان مددجویان هزینه می گردد این مساله می تواند مشکلاتی را در خصوص تامین نیازمندی های مددجویان و کاهش فقر و محرومیت انان فراهم آورد حالا باید دید علل و مسائلی که عدم رغبت افراد  اهل سنت در شهرستان های بستک و بندرلنگه را در خصوص مشارکت در کمک های مردمی و صدقه دادن را سبب شده است چه می باشد؟

3-1 –  اهمیت و ضرورت پژوهش :

انجام بررسی و مطالعه در خصوص علل عدم رغبت اهل سنت منطقه بستک وبندرلنگه  به مشارکت در کمک های مردمی و صدقه دادن بدین لحاظ دارای اهمیت است که مشاركت به عنوان يكي از عوامل موثر در فرايند توسعه هر سازمان ، نقش تعيين كننده اي در پيشبرد اهداف سازماني دارد. كميته امداد امام خميني(ره) از جمله اين سازمانهاست كه با تكيه بر ارزش هاي اصيل انساني و با بكارگيري امكانات و تسهيلات موجود مي كوشد با جلب مشاركت هاي مردمي ، در راستاي فقرزدايي گامهاي بلندي بردارد. يكي اززمينه هاي مهم فعاليت اين نهاد در راسـتاي جـلب مـشاركت هاي مردمي، جمع آوري هدايا و كمك هاي خيرين در قالب صدقات و سایر کمک های نقدی و غیر نقدی می باشد و از آنجا که مردم شهر بستک و بندرلنگه راغب به مشارکت در این زمینه نمی باشند این مسئله همواره مورد توجه مسئولین امداد بوده و غلارغم تلاش هایی در این خصوص هنوز نتایج مطلوبی از این روند بدست نیامده است و این موضوع جلب مشاركت هاي مردمي نزد كميته امداد امام خميني (ره) كه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي به منظور خدمت رسانی و کاهش آلام قشر محروم جامعه است را  با ؛  مشکل رو به رو ساخته و لذا باید با انجام بررسی  و تحقیق کاربری به دنبال راهکارهای علمی و ازمون شده در این خصوص می باشد . و از آنجا که هر گونه کاستی در این زمینه فلسفه خدمت رسانی را خدشه دار می سازد و روند مبارزه با فقر و محرومیت که سرچشمه بسیاری از معضلات و مسائل اجتماعی است را کند می سازد بررسی این مساله در منطقه بستک و بندر لنگه که خود درگیر این موضوع می باشند از ضرورت اجتناب ناپذیر برخوردار می باشد.

4-1- اهداف پژوهش :‌

هدف اصلی : هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی علل عدم رغبت اهل سنت منطقه بستک وبندرلنگه  به مشارکت در کمک های مردمی و صدقه دادن می باشد.

اهداف فرعی :

بررسی رابطه میان میزان تبلیغات ومیزان دریافت  صدقات در جامعه مورد بررسی .

بررسی رابطه میان بالابردن فرهنگ مذهبی در جماعت اهل سنت و میزان صدقات.

بررسی رابطه میان عقاید اهل سنت ومیزان صدقات.

بررسی رابطه میان آشنایی جماعت اهل سنت با فعالیتهای کمیته امداد و میزان صدقه.

بررسی رابطه میان نوع شغل در جماعت اهل سنت و میزان صدقات.

بررسی رابطه میان میزان تحصیلات در جماعت اهل سنت و میزان صدقات.

بررسی رابطه میان میزان درامد در جماعت اهل سنت و میزان صدقات.

8-بیان راه کارهایی برای افزایش میزان کمکهای مردمی و صدقه .

5-1- فرضیات:

1: به نظر می رسد میان تبلیغات رسانه ای  ودریافت صدقات بیشتر رابطه وجود دارد.

2:  به نظر می رسد میان بالابودن فرهنگ مذهبی درجامعه اهل سنت وپرداخت صدقه رابطه وجود دارد

3:  به نظر می رسد بین عقاید اهل سنت ومیزان صدقات پرداختی رابطه وجود دارد

4: به نظر می رسد بین آشنایی افرادبافعالیت های خیریه ی کمیته امداد وپرداخت صدقه رابطه وجود دارد.

5: به نظر می رسدمیان مشاغل افراد ومیزان صدقات پرداختی رابطه وجود دارد

6: به نظر می رسدمیان سطح تحصیلات ومیزان صدقات پرداختی رابطه وجود دارد

7: به نظر می رسدبین میزان درآمد افراد ومیزان صدقات پرداختی رابطه وجود دارد.

سوالات:

1-عوامل رغبت افراد به پرداخت صدقه چیست؟

2-آیا بالابودن فرهنگ مذهبی باعث پرداخت صدقه بیشتر ومشارکت بیشتر درامور خیریه می شود؟

3-دیدگاه اسلام درموردصدقه وامور خیریه چیست؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه نسبت به فعاليت‏هاي فرهنگي و هنري و ميزان مشارکت آن‏ها در اين فعاليت‏ها
 • پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي
 • پايان نامه بررسي قاعدة فقهي العقود تابعة للقصود در فقه شيعه و اهل سنت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122