پايان نامه بررسي مشکلات اجرائي پروژه هاي مقاومسازي ساختمانهاي آموزشي وارائه راهکار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مشکلات اجرائي پروژه هاي مقاومسازي ساختمانهاي آموزشي وارائه راهکار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مشکلات اجرائي پروژه هاي مقاومسازي ساختمانهاي آموزشي وارائه راهکار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده  1
1فصل اول : کلیات پژوهش2
1-1مقدمه3
1-2اهمیت موضوع:3
1-3بیان مساله4
1-4هدف5
1-5فرضیه ها و سوالات6
1-6روش کار6
1-7تعریف واژه ها واطلاعات7
2فصل دوم: پیشینه تحقیق8
2-1بخش اول:مبانی نظری تحقیق9
2-1-1مقدمه9
2-1-2سازمان آموزش وپرورش10
2-1-3سازمان نوسازی مدارس11
2-1-4مقاوم سازی:12
2-1-4-1قیمت:12
2-1-4-2کاربری:12
2-1-4-3زیبایی:13
2-1-4-4لرزه خیزی منطقه:13
2-1-5بهسازی لرزه ای14
2-1-6مطالعات بهسازی لرزه ای16
2-1-6-1ارزیابی آسیب پذیری16
2-1-6-2تهیه طرح بهسازی18
2-1-6-3اجرای طرح بهسازی لرزه ای19
2-1-7تدوین الگوهای جدید در مقاومسازی مدارس ایران19
2-1-7-1بهسازی نسبی مدارس کشور توسط دیوار برشی21
2-1-7-2بهسازی نسبی مدارس کشور به روش شاتکریت پیرامونی21
2-1-7-3بهسازی نسبی مدارس کشور به روش ایجاد کلاس ایمن22
2-1-7-4روشهای بهسازی مدارس کشور –روش تسلیح مغزه22
2-1-8جمع بندی مطالب23
2-2ادبیات تحقیق23
2-2-1مقدمه23
2-2-1-1تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای)درجهان24
2-2-1-2تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای) درایران24
2-2-2خلاصه تحقیقات انجام شده25
2-3جمع بندی34
3فصل سوم:روش شناسی تحقیق37
3-1مقدمه38
3-2روش تحقیق38
3-3جامعه آماری41
3-4حجم نمونه وروش اندازه گیری41
3-5ابزارگردآوری داده ها42
3-6روایی وپایایی ابزارپژوهش43
3-6-1روایی43
3-6-2پایایی43
3-7روشهای آماری44
4فصل چهارم:نتایج وبحث45
4-1مقدمه46
4-2نحوه اجرای پروژه ها ی مقاومسازی در سازمان نوسازی مدارس46
4-2-1تصویب پروژه وتخصیص اعتبار46
4-2-2طراحی پروژه وتهیه براوردهای مالی47
4-2-3انتخاب پیمانکار وانعقاد قرارداد47
4-2-4اجرای پروژه47
4-2-5اتمام قراردادوتحویل پروژه48
4-3استخراج چالش ها وراهکارهابا توجه به نظرات خبرگان و مطالعه ادبیات موضوع48
4-4تحلیل وبررسی چالشهای شناسایی شده48
4-4-1بررسی متغیرهای جمعیت شناختی49
4-4-1-1مشخصات جامعه آماری از نظر سطح تحصیلات49
4-4-1-2مشخصات جامعه آماری از نظر رشته تحصیلی51
4-4-1-3مشخصات جامعه آماری از نظر سابقه همکاری با نوسازی مدارس53
4-5آمار توصیفی مربوط به هر یک از چالش ها55
4-5-1فراوانی هریک از چالش ها57
4-5-2میانگین اولویتهای استان یزد66
4-5-3فراوانی چالشهای کارشناسان مقاومسازی سایر استانها68
4-5-4میانگین اولویتهای کشوری74
4-6بررسی پایایی پرسشنامه76
4-6-1آزمون نسبت برای بررسی وضعیت هر چالش76
5فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات82
5-1مقدمه83
5-2چالش های شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی83
5-2-1عدم وجود فهرست بهای تخصصی83
5-2-2عدم انجام آموزش پیمانکاران وناظران جهت اجرای مقاومسازی84
5-2-3عدم  تسلط کارشناسان بر مسایل فنی84
5-2-4عدم هماهنگی اولیه با آموزش وپرورش84
5-2-5نبود سیستم مناسب ارزیابی وانتخاب پیمانکاران85
5-2-6تخصیص نامناسب اعتبارات عمرانی85
5-3جمع بندی86
5-4پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی86
6منابع وماخذ87
7پیوست90

منابع و مآخذ

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد2800). (1384). مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

سازمان نوسازی وتوسعه وتجهیز مدارس کشور “گزارش مهدی زاده 1389 “تهران,ایران

تسنیمی,عباسعلی,1379,”بهسازی ومقاومسازی لرزه ای ساختمان”مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن,تهران

نادر پور، محمدنادر و شابدین، مچتبی. (1392). واکاوی نواقص متداول در گزارشهای مراحل مختلف مقاومسازی ساختمانهای مدارس کشور

بختیار نصرآبادی، حسنعلی. (1385). بررسی وضعیت فضای فیزیکی مدارس شهر اصفهان با توجه به استانداردهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، شماره21

طبائیان، سیده مرضیه، حبیب، فرح و عابدی، احمد. (1390). دیدگاه دانش آموزان دبیرستان های مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راههای بهبود کیفیت فضای تحصیلی. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره38

تنکابنی پور، سید مهدی. (1384). اصول مقاومسازی ساختمانها”انتشارات آزاده,تهران,ایران

تکیه خواه، سوما و محمدصائب قجر، 1391، مروری بر الگوهای بهسازی رفتار لرزه ای مدارس با مصالح بنایی و خشتی، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران،

معاونت امورفنی وتدوین معیارها,1385,” دستورالعمل ارزيابي لرزه اي سريع ساختمان هاي موجود”نشریه شماره364,سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور,تهران,ایران

معاونت امورفنی وتدوین معیارها,1385,”فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود”تجدیدنظر اول ,نشریه شماره251,سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور,تهران,ایران

معاونت امورفنی وتدوین معیارها,1385,” راهنماي انجام مطالعات خدمات جنبي در پروژه هاي بهسازي لرزه اي “,نشریه شماره390,سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور,تهران,ایران

ثنایی، پروفسور ابراهیم و بهزاد عبدی، 1381، مقاوم سازی ساختمانهای بتن مسلح، اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها، تهران، دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، عمران،

طایفی نصرآبادی، عباسعلی و محمد حسین رشیدی مهرآبادی،  1387 ، روش هاي مقاوم سازي و بهسازي سازه هاي بنايي و خشتي در برابر زلزله ، مجله مهندسی عمران

شرکت مشاوره  مهندسی فناوران نواندیش ماد  ، 1391  ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻋﺎرﺿﻪﯾﺎﺑﯽ دﻻﯾﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ  در اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن

صفاخواه، سروش؛ محمدحسین ثقفی و علی خیرالدین، 1388، آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

پورقاسمیان، ناصر؛ عبدالله حسینی و اسرافیل کسرایی، 1388، ارائه مدل سود-هزینه جهت ارزیابی اقتصادی پروژههای بهسازی لرزه ای در ساختمانهای موجود، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، تهران، دانشگاه تهران

سالخورده، سالار و حسین امینی، 1390، بهسازی لرزه ای ساختمان های با مصالح بنائی، چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار، خمین

خانزادی، مصطفی و سهیل موسوی خونساری، 1389، ارزیابی مقاومسازی ساختمانهای موجود با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، بابلسر، موسسه آموزش عالی پردیسان،

محمدپورلیما، مهدی، 1389، بهسازی لرزه ای سازه های با مصالح بنایی درایران و بررسی مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آنها، سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری، خمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

بهشتی اول، سید بهرام، 1385، مروری بر آیین نامه ها و دستورالعمل های بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و مقایسه کیفی آنها با دستورالعمل بهسازی ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی، تهران، شرکت روژه های مقاومسازی وتخریب بازسازی کشور

چکیده :

اجرای بهسازی لرزه ای ساختمانهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می رود. این واقعه توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بهسازي ساختمانهای آموزشی در كشور ايران يك ضرورت تاريخي است كه اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود درمقابل نسلهاي آتي كشور كه متاثر از اين حادثه ميگردند مسئول خواهند بود. لذا این امر منجربه تخصيص اعتبارات دربخشهاي مختلف كشور به منظوربهسازی شريانهاي اساسي وساختمانهاي عمومي كشورازجمله طرح تخريب وبازسازي وبهسازي مدارس فرسوده كشورگردید. درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشوربعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده است.

این پژوهش به منظور شناسایی چالش های پیش روی این سازمان در رابطه با اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها، انجام گرفته است. در ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده پیرامون موانع و مشکلات پروژه ها و نیز عوامل موفقیت و شکست سازمان ها در دستیابی به اهداف کیفی و همچنین با توجه به نظر تعدادی از کارشناسان و خبرگان، چندعامل به عنوان چالش های اصلی در سازمان نوسازی مدارس شناسایی گردید. پس از آن، از طریق پرسشنامه نظرات تعدادی از دست اندرکاران پروژه های مقاومسازی ادارات  نوسازی مدارس یزد وسایر استانها  جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سپس مشکلات اولویت بندی شده و چندین راهکاربا توجه به نظر خبرگان جهت برطرف نمودن اولویتهای اولیه  این چالش ها پیشنهاد  و ارایه گردید.

واژگان کلیدی : مقاومسازی، ساختمانهای آموزشی، سازمان نوسازی مدارس

1 فصل اول : کلیات پژوهش

-1 مقدمه

زلزله یک پدیده طبیعی است که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی بشری دارد.  متأسفانه کشور ایران در حال حاضر درصدر کشورهایی است که وقوع زمین‌لرزه در آن با تلفات بالایی همراه است. زلزله خیز بودن اکثر نقاط کشور و بالا بودن میزان خطر لرزه پذیری مناطق مختلف، مساله دیگری است که اهمیت مساله کیفیت را در ساخت و سازها دو چندان می کند.در کشور ما در فاصله زمانی هر 10 سال، یک زلزله با بزرگی بیش از 5/6 ریشتر رخ می دهد و این خود زنگ خطری برای همه دست اندرکاران ساخت و ساز می باشد.آیین نامه2800، مدارس را در زمره ساختمان های با اهمیت زیاد در نظر گرفته و ضریب ایمنی بالاتری را برای فضاهای آموزشی، نسبت به ساختمان های دیگر، اعمال می کند.[1]با توجه به حضور هزاران معلم و دانش آموز در این فضاها، توجه به استحکام سازه ای ساختمان مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است.

اجرای بهسازی لرزه ای ساختمانهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می­رود. این واقعه توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بهسازي ساختمانهای آموزشی در كشور ايران يك ضرورت تاريخي است كه اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود درمقابل نسلهاي آتي كشور كه متاثر از اين حادثه ميگردند مسئول خواهند بود. لذا این امر منجربه تخصيص اعتبارات دربخشهاي مختلف كشور به منظوربهسازی شريانهاي اساسي وساختمانهاي عمومي كشورازجمله طرح تخريب وبازسازي وبهسازي مدارس فرسوده كشورگردید. درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشوربعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده است[2]. با توجه به اهمیت بالای این موضوع , بررسی مشکلات پیش آمده در مسیر بهسازی لرزه ای(مقاومسازی) واولویت بندی کردن آنان وارائه راهکار در مورد آن از ضروریات امر می باشد که مادر این تحقیق برانیم به این مهم دست یابیم.

1-2 اهمیت موضوع:

از اقدامات مهم و تأثیرگذار در کاهش خطرپذیری کشور در برابر زلزله،تخریب بازسازی و بهسازی لرزه‌ای ( مقاوم‌سازی) ساختمان‌های موجود است که  چند سالی است که در دستور کار قرار گرفته و با حمایت دولت  و مجلس شورای اسلامی، اعتبار مناسبی برای مقاوم‌ سازی و بازسازی مدارس خطرآفرین کشور اختصاص یافته است .تجربه واقعه اندوهناک زلزله شهر تاریخی بم علاوه بر اینکه واقعیت فاجعه ناشی از فرسودگی وقدمت ساختمانها را آشکار نمود؛متذکر گردید که مدارس احداثی سالهای اخیرمی تواند بعنوان پایگاه امن ومقاوم وماندگار در امر امداد وکمک رسانی زلزله زدگان ویا بازماندگان دیگر حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار گیرد.با این اوصاف بودجه ای در اختیار سازمان نوسازی مدارس کشور قرار گرفت تا برای تخریب وبازسازی ومقاوم سازی مدارس بدون استحکام در سراسر کشور هزینه نمایند.

از سال 85  سازمان نوسازی مدارس  بعنوان متولی این امر قدم به میدان گذاشته وتاکنون ساختمانهای آموزشی زیادی رادر سطح کشور مقاوم نموده که گاها” بعلت عوامل مختلفی این امر متوقف ویا به کندی پیش رفته است.با توجه به اهمیت بالای این موضوع عنوان تحقیق بررسی مشکلات پیش آمده در این مسیر وارائه راهکار در مورد آن می باشد.   در ریشه یابی علت این مساله، عموما هر یک از طرفین درگیر در ساخت پروژه، دیگری را مقصر می داند. کارفرما و مشاور، پیمانکار را مسئول این مساله می دانند و پیمانکار آن دو را. اما برای اصلاح این وضعیت باید همه جوانب را در نظر گرفت. مسائل اساسی و بنیادینی نیز وجود دارد که از حیطه اختیارات طرفین خارج است. برای گرداوری مشکلات از ایده ونظرات مسئولین مقاومسازی نوسازی های مراکز استان ومسئولین وپیمانکاران دست اندرکار استفاده وبه تفسیر و ارائه راهکار جهت آن می پردازیم.

1-3  بیان مساله

در حال حاضر متولی اصلی طرح مقاوم سازی ,تخریب بازسازی  مدارس کشور سازمان نوسازی,توسعه وتجهیز مدارس کشور به شمار میرود.در طی سالهای گذشته از سال1385فعالیتهای مختلفی در خصوص اجرای مقاومسازی توسط آن سازمان صورت پذیرفته که به صورت خلاصه در ادامه آمده است.

در این تحقیق برآنیم تا از ایده ونظرات مسئولین مقاومسازی ادارات نوسازی استا نها و مسئولین و پیمانکاران دست اندرکاربهره مند شده تا در مورد مشکلات این طرح ؛به طور مثال همکاری بهره برداران مدارس، عدم تخصیص بودجه، مشکلات اجرایی، عدم تجربه پیمانکاران آگاهی کاقی بدست آوریم.در این بررسی مطمئنا  مشکلات در شرایط جغرافیایی و زمانی متفاوت و برای همه مدارس یکسان نخواهد بود وحتی نوع اسکلت و اجرای طرح بهسازی لرزه­ای نیز باعث مغایرتهایی خواهد شدکه باید به آن توجه نمود.

در ضمن در حین مراحل اجرایی پروژه از مطالعه تا اجرا نیز مسائل غیر قابل پیش بینی بوجود خواهد آمد که کل مسیر پروژه را تحت الشعاع قرار خواهد دادکه با بررسی آن می توان به برنامه ریزی دقیقی دست یافت.

در این پژوهش سعی شده است با نگاهی جامع نگر، چالشها و مشکلات پیش روی اجرای مقاومسازی  فضاهای آموزشی در سازمان نوسازی مدارس شناسایی  واولویت بندی نماید. این پژوهش می تواند به مسئولین سازمان نوسازی مدارس کشور، ادارات کل نوسازی مدارس استانها و بخصوص اداره کل نوسازی مدارس استان یزد کمک کند تا با شناسایی و اولویت بندی مشکلات فراروی مقاومسازی و بکارگیری تمهیدات لازم، از بروز آنها پیشگیری نموده و یا نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

نتایج این پروژه همچنین می تواند به مدیران سازمانهای دولتی و غیر دولتی مانند راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و… که در آینده به سمت مقاومسازی پروژه های مهم دولتی پیش میروند ؛یاری رسانده و در راستای بالابردن کیفیت پروژه ها و دستیابی به اهداف کیفی با حداقل هزینه و در کمترین زمان، یاری رساند.

1-4  هدف

بدلیل نیاز مبرم کشور به انجام پروژه های مقاومسازی وحجم سرمایه گذاری دولتی وخیرین در نوسازی  مدارس ؛باید به مشکلات پیشروی این سیستم واقف شده وجهت رفع آنان اهتمام بورزیم .در واقع این مورد نقش حیاتی وکلیدی  در پیشبرد پروژه های مقاومسازی آتی را به سوی موفقیت ایفا میکند.باتوجه به موارد فوق با اجرای این تحقیق می توان به موارد زیر دسترسی پیدا نمود:

شناسایی عوامل موثر در اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی

بررسی وشناخت چالشها ومشکلات اجرای مقاومسازی مدارس

اولویت بندی عوامل موثر در بروز مشکلات با توجه به عوامل بیرونی ودرونی سازمانی

ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مشکلات وچالشهای بوجود آمده در مقاومسازی مدارس

1-5 فرضیه ها و سوالات

این پژوهش فرضیه خاصی را مورد آزمون قرار نمی دهد و به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات تحقیق است.

سوالات پژوهشی که در این تحقیق دنبال می شوند عبارتند از:

مهمترین پارامترها در روند اجرای مقاومسازی چیست؟

مشکلات پیش روی عوامل اجرایی ، در مورد هر مرحله از اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی کدامند؟

اهمیت این مشکلات از نظر عوامل درگیر در این پروژه ها، تا چه اندازه می باشد؟

چه راهکارهایی برای کاهش یا حل این مشکلات می توان ارائه داد؟

آیا دیدگاه عوامل بهره بردار در روند اجرا وحل چالشها تاثیر دارد؟

1-6  روش کار

این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر اجرای مقاومسازی  پروژه های آموزشی در سازمان نوسازی مدارس را مدنظر دارد. در طی این فرایند تلاش می شود با نگاهی همه جانبه و کل نگر، مشکلات و چالشهای پیش روی اجرای مقاومسازی، شناسایی گردد.

اطلاعات مورد استفاده در اين پژوهش به دو دسته قابل تقسيم است. دسته اوّل؛ اطلاعات مرتبط با مباني تئوريك و ادبيّات پژوهش بوده كه با مطالعه مقاله ها و تحقیقات مختلف موجود در اينترنت و نشريه هاي گوناگون از طريق مطالعات كتابخانه اي فراهم می شود.  دسته دوّم؛ اطلاعات مربوط به آسیب شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی  است که بر اساس آن بتوان مشکلات  را اولویت بندی کرد که این اطلاعات از طریق پرسشنامه ومصاحبه و همچنین مطالعات کتابخانه ای تهیّه می­گردد.  بعبارت دیگر براي گردآوري اطلاعات، از نظرات کارشناسان مقاومسازی اداره نوسازی مدارس استانها وپیمانکاران ومسئولین در قالب مدل تجزیه و تحلیل، نقاط ضعف و قوت مراحل اجرای مقاومسازی استفاده می­گردد. سپس به بحث و بررسی اولویتها پرداخته ودلایل بوجود آمدن آنها را توضیح داده و بعد از آن به ارائه راهکار پرداخته می شود.  محدوده بررسی این تحقیق ، اداره کل نوسازی مدارس استان یزد  وتعدادی از کارشناسان مقاومسازی استانهای دیگر می باشد و پروژه ها در طول چرخه اجرایی ارزیابی می شوند، تا نحوه برخورد با مسائل، بیشتر روشن گردد. قابل ذکر است چنانچه بتوان به مشکلات اصلی دست یافت میتوان با ارائه راه حل مسیر راه پروژه های دیگر بهسازی را هموار نمود.

1-7 تعریف واژه ها واطلاعات

پروژه: مجموعه فعالیت های انجام شده برای ایجاد یک محصول، خدمت و یا نتیجه در یک چارچوب زمانی مشخص و به صورت موقت.

مدیریت کیفیت پروژه: مدیریت کیفیت پروژه، شامل مجموعه فعالیت های مدیریتی است که مشخص کننده مسئولیت ها، اهداف و سیاست های کیفی،در جهت تامین نیازهایی که پروژه آنها را بر عهده گرفته است، می باشد.

بهسازی لرزه ای: مقاوم سازی ساختمانهای موجود در برابربار جانبی ناشی از زلزله می باشدکه طبق نشریه 360 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبا رعایت ضوابط آیین نامه زلزله ایران استاندارد84-2800 صورت میگیرد بعبارتی انتظار می رود مدارس بعدازبهسازی لرزه ای چنانچه در معرض زلزله ای که احتمال وقوع آن در 50 سال آینده 10%می باشد قرار گیرد؛بمیزانی مورد خسارت واقع گردد که خسارت جانی در بر نداشته باشد.

مقاوم سازی:در علم مهندسی عمران به مفهوم بالا بردن مقاومت یک ساختمان در برابر نیروهای وارده است که امروزه این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله بکار میرود.

فصل دوم: پیشینه تحقیق

1-1 بخش اول:مبانی نظری تحقیق

2-1-1    مقدمه

انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلاياي طبيعي مواجه بوده و تلاش نموده است تا اين حوادث و سوانح طبيعت رامديريت و كنترل نمايد و زندگي خود را از اين خطرات، ايمن و محفوظ دارد . در ميان بلاياي طبيعي، زلزله از ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زير اهميت بيشتري به مديريت بحران زلزله داده شده است:

افزايش تعداد شهرها در نقاط مختلف كه بسياري در مناطق فعال لرزه خيز واقعند.

گسترش و توسعه شهرها به گون هاي كه گسل هاي زيادي در داخل شهرها قرار گرفته اند.

افزايش تراكم جمعيت شهرها كه باعث افزايش تعداد قربانيان زلزله گرديده است.

افزایش كمي وكيفي تاسيسات و امكانات مختلف شهري، كه باعث افزايش سرمايه گذاري انسان در شهرها وگسترش خسارات مالي ناشي از زلزله شده است.

پيشرفت دانش لرزه شناسي و مهندسي زلزله، كه بشر را قادر به ثبت اطلاعات زلزله هاي گذشته و تجزيه وتحليل هرچه دقيق تر آن ها نموده است.

ايران از نظر خطرلرزه خيزي در منطقه ي فعال جهان قرار دارد و به گواهي اطلاعات مستند علمي و مشاهدات قرن بيستم از خطرپذيرترين مناطق جهان در اثر زمين لرزه هاي پرقدرت محسوب مي شود. در سال هاي اخير به طور متوسط هر پنج سال يك زمين لرزه با صدمات جاني و مالي بسيار بالا در نقطه اي از كشور رخ داده است و درحال حاضر ايران در صدركشورهايي است كه وقوع زلزله در آن با تلفات جاني بالا همراه است . گرچه جلوگيري كامل از خسارات ناشي اززلزله هاي شديد بسيار دشوار است ليكن با افزايش سطح اطلاعات در رابطه با لرزه خيزي كشور، آموزش همگاني و ترويج فرهنگ ايمني، شناسايي و مطالعه دقيق وضعيت آسيب پذيري مستحدثات (ساختمان ها، تاسيسات زيربنايي و شريان هاي حياتي و ايمن سازي و مقاوم سازي صحيح و اصولي آن ها، مي توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشي از زلزه هاي آتي را كاهش داد . بر همين اساس پروژه هاي مقاوم سازي و بهسازي ساختمان هاي مهم، تاسيسات زير بنايي و شريان هاي حياتي كشور در دستور بخش هاي مختلف دولت قرار گرفت. [3]

با بررسي زلزله هاي سده اخير به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ايران در هر ده سال با يك فاجعه انساني روبروگرديده است كه زلزله بم، منجيل، طبس، بوئين زهرا از اين جمله اند. همچنين در هر2 سال ايران با يك زلزله5/6 ريشتر روبرو بوده است. كه بر اين اساس طبق محاسبات رايج، احتمال وقوع حداقل يك زلزله بابزرگای بیش از 5/6ریشتر در كشور در يك دوره 10 ساله نزديك به 99 % خواهد بود. به اين معنا كه مسئولين امر در آيندهاي نه چندان دور بايد منتظر خبر جديدي 1384 ) سيلاخور ( 1385 ) بعد از زلزله بم ( 1382 ) حاكي از صحت براورد احتمال99 درصدي زلزله در 10 سال آتي است كه پيش از اين محقق گرديده است. [4]

تجربه واقعه اندوهناک زلزله شهر تاریخی بم علاوه بر اینکه واقعبت فاجعه ناشی از فرسودگی وقدمت ساختمانها را آشکار نمود؛متذکر گردید که مدارس احداثی سالهای اخیرمی تواند بعنوان پایگاه امن ومقاوم وماندگار در امر امداد وکمک رسانی زلزله زدگان ویا بازماندگان دیگر حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار گیرد با این اوصاف لایحه ای تحت عنوان تخریب وبازسازی مدارس غیر استاندارد ومقاوم سازی مدارس بدون استحکام از سوی دولت به مجلس تقدیم گردید نهایتا“در جلسه علنی 30/1/85 پس از بررسی ؛تصویب وبه دولت اجازه داده شدمبلغ 3.954.000.000دلاربمدت 4سال از سال 85- 88 از محل ذخیره ارزی برداشت ودر اختیار سازمان نوسازی مدارس کشور قرار داده تا برای تخریب وبازسازی  131935باب کلاس خطرآفرین ومقاوم سازی 126010باب کلاس بدون استحکام در سراسر کشور هزینه نمایند. [4]

درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشور بعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه فلسفه و روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي موجود در برابر زلزله
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122