پايان نامه بررسي مفهوم عدالت مالياتي در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مفهوم عدالت مالياتي در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 308 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مفهوم عدالت مالياتي در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات 1
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت 2
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت 2
بند اول: تعریف لغوی عدالت 3
الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی 5
ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون 5
بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور 5
الف: تمایز از مفهوم انصاف 6
ب: تمایز از مفهوم برابری 8
بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت 10
گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونه¬های عدالت 12
بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت 12
الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب 12
ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی 14
بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت 15
الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی 16
ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی 16
ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی 16
بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت 17
الف: عدالت اجتماعی 18
ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن 19
1: عدالت توزیعی 20
2. عدالت معاوضی 22
ج: عدالت قضایی 23
1: عدالت کیفری (مکافاتی) 23
2: عدالت رویه¬ای 24
فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات 26
گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن 26
بند اول: تعریف مالیات 26
بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات 28
بند سوم: تاریخچه مالیات 30
بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه 31
الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت 31
ب) تفکیک مالیات از عوارض 34
ج) تفکیک مالياتهای متعارف از مالیات¬های دینی (شرعی) 35
گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات 37
بند اول: مالیات و وظایف دولت 38
الف: دولت حداقلی 38
ب: دولت حداکثری 39
ج: دولت مقررات گذار 40
بند دوم: مالیات و حق مالکیت 41
الف: حق مالکیت خصوصی 42
ب: حدود حق مالکیت خصوصی 43
فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی 45
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی 46
بند اول: تعریف لغوی 47
بند دوم: تعریف اصطلاحی 48
بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی 50
گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی 50
بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری 50
الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی 51
ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی 53
1: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی 53
2: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی 54
ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی 55
1: اصل بهای خدمات 56
2: اصل توانایی پرداخت 58
بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی 58
گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی 60
بند اول: اصول ماهوی(حقوقی) 60
الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین 60
1: اصل برابری در پرداخت هزینه¬های عمومی 61
2: اصل تناسب مالیات با خدمات 61
3: اصل عمومیت و گستردگی پایه¬های مالیاتی 62
4: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات 62
5: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی 63
6: اصل تبعیض مثبت 64
7: اصل شخصی بودن مالیات 65
8: اصل مطلوبیت درآمد 66
9: اصل شفافیت 68
10: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی 69
11: اصل مصرف موضوعی مالیات 71
ب: در مرحله تشخیص و وصول 72
1: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات¬ها 72
2: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات 74
3: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول 75
4: مرور زمان مالیاتی 76
بند دوم: اصول شکلی(قضائی) 78
الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی 80
1: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها 85
2: اصل تناسب جرم و مجازات 86
3: اصل شخصی بودن مجازات 89
ب: اصول عدالت رویه¬ای مالیاتی 90
1: اصل حاکمیت قانون 91
2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی 92
3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی 94
4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی 95
5: اصل استماع دفاعیات 99
6: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی 100
7: اصل مستند و مستدل بودن آراء 101
8: اصل تجدیدنظرخواهی 102
بخش دوم : بررسی مؤلفه¬های عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن 104
فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیات¬های مستقیم 106
گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات 106
بند اول: اشخاص مشمول مالیات 106
بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات 108
الف: وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی 109
ب: دستگاه¬هایی که بودجه آنها به¬وسیله دولت تأمین می¬شود. 111
ج: شهرداری¬ها 114
د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند 116
گفتار دوم: مالیات بر دارایی 118
بند اول: مالیات سالانه املاک 119
بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی 121
بند سوم: مالیات بر اراضی بایر 122
بند چهارم: مالیات بر ارث 124
الف: اموال مشمول مالیات بر ارث 128
ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث 130
ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث 133
بند پنجم: حق تمبر 135
گفتار سوم: مالیات بر درآمد 138
بند اول: مالیات بر درآمد املاک 139
الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) 139
ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک 141
1: مالیات اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان‌هاي نوساز 144
2: معافیت¬های مالیاتی نقل و انتقال املاک 146
3: معافیت اعضای شرکت¬های تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال 147
ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل 149
بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی 149
بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق 150
1: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی 151
2: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی 155
بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل 156
بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 163
1: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 163
2: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی 166
3: مالیات بر درآمد شرکت¬های تعاونی 173
بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی 176
گفتار چهارم : در مقررات متفرقه 179
بند اول: مالیات مضاعف 179
بند دوم: معافیت مالیاتی 181
الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی 181
1: قانونی بودن معافیت¬ها 182
2: اصل برابری و عدم تبعیض 182
3: تعیین گستره معافیت¬ها 183
4: ذکر هدف و شرایط معافیت¬ها 184
5: موقتی بودن معافیت¬ها 186
ب: معافی¬تهای مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم 187
1: معافيت¬هاي مالیاتی بخش كشاورزي 188
2: معافیت¬های مالیات بر درآمد حقوق 190
3: معافيت¬هاي مالیاتی بخش گردشگري 195
4: معافيت¬هاي مالیاتی شرکت¬های تعاوني 197
5: معافيت¬هاي مالیاتی بخش صادرات 201
6: معافيت¬هاي صنايع دستي 202
7: معافيت مالیاتی بخش صنعت، معدن، توليد 203
8: معافیت مالیاتی سرمايه‌گذاري در مناطق محروم 205
9: معافیت¬های مالیاتی فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی 206
10: معافيت بر موقوفات، نذورات، کمک¬ها و هدایا 208
11: معافیت مالیاتی فعالیت¬های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری 211
فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه¬ای مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم 216
گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات¬های مستقیم 216
بند اول: جرایم مالیاتی 218
الف: عدم انجام تكاليف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمي 220
ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات 222
ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی 227
د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی 230
ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر 231
و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد 233
ح: عدم تسليم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرين مديران شخص حقوقی 236
بند دوم: تخلف مالیاتی 239
الف: عدم تسليم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسليم آنها بر خلاف واقع 239
ب: عدم كسر و ايصال ماليات¬هاي تكليفي 241
د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات 245
ه: تخلف از پرداخت حق تمبر 247
و: عدم بهره¬برداری شرکت¬های خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت 247
ز: عدم بکارگیری روش¬ها، صورتحساب¬ها و فرم¬هایی که سازمان مالیاتی تعیین می¬کند. 249
گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویه¬ای در قانون مالیات¬های مستقیم 252
الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی 253
ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی 256
ج: اصل تجدید نظرخواهی 261
د: اصل شفافیت 265
ه: حق داشتن وکیل و مشاور 267
نتیجه¬گیری 269

منابع

الف) منابع فارسی:

کتب:

نهج البلاغه، نامه 53، فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر نخعی.

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، 1381.

آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383.

آقایی، محمد، بررسی معافیت زیر بخش های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران، تهران، انتشارات پایگان،1380، ص 109.

ابراهیمی، فتاح، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1393.

ابراهیمی، محمد، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران، تهران، جاودانه، 1390.

ابوطالب، مهندس و تقوی، مهدی، مالیه عمومی، کتابخانه فروردین، 1369.

استیون، شاول، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه اسماعیلی، محسن، تهران، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­ها، 1388.

امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، 1387.

اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.

بخشی، لطفعلی، آشنایی با مالیه عمومی، تهران، اقتصاد فردا، 1389.

بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازت­ها، ترجمه محمذ علی اردبیلی، تهران، چاپ سوم، 1376.

بولك، برنار،كیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تهران، مجد، 1386.

پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی مالیات­ها، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، سال 1373.

پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی، مالیات­ها، تهران، انتشارات جنگل، 1389.

پژویان، جمشید ، نشریه سازمان امور مالیاتی ایران، سامان شماره 75.

پور استاد، مجید، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1387.

پورحسین شقلان، شکور، تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران، به نقل از مهدی راهپیما، دادرسی مالیاتی در پرتو اصول عادلانه، انتشارات جنگل، 1391.

پروتوریا، لویی و کوتره، ژان ماری، حقوق مالیاتی، ترجمه یزدان بخش، محمد علی، تهران، خاتون، 1367.

پاتریک هیدن، فلسفه حقوق بشر، ج1، ترجمه مهدی یوسفی و رضا علیمیرزایی، تهران، مخاطب، 1392.

تاج بخشي، حسن، دولت ومنابع درآمدي آن،تهران، انتشارات عصر نو، 1381.

تقوی دامغانی، رضا، مالیات در نظام اسلامی، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، 1389.

جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، شماره 5، بهار و تابستان 1386.

جولید، محمود ، مترجم داوود منظور، گفتارهایی در مالیه عمومی در اسلام، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1389.

جعفری، محمد تقی، عدالت و ستم، گرداوری و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1387.

جعفری صمیمی، احمد، اقتصاد بخش عمومی، تهران، سمت، 1385.

حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای مالیاتی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1388.

حسنی، حسن، حقوق تعاون و حقوق تجارت، تهران، میزان، 1384.

حکیمی، محمد رضا، منهای فقر، تهران، انتشارات الحیاه، 1392.

حبیب زاده، محمد جعفر و هوشیار، مهدی، اندیشه­های حقوقی 3، تهران، نگاه بینه، 1391.

حبیبی درگاه، بهنام، حقوق و اقتصاد (حقوق دادرسی مدنی)، تهران، جاودانه، جنگل، 1392.

دادگر، یدالله، اقتصاد بخش عمومی، انتشارات دانشگاه مفید، 1386.

دادگر، یداللّه، مروری بر ادبیات جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، شماره دوم، ۱۳۸۰.

دوستی، نصرت­الله، راهنمای ثبت شرکت­های تجاری و موسسات غیرتجاری، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1376.

دهقان، رمضان، تأثیر انصاف در حقوق خصوصی، تهران، فکرسازان، 1391، ص 20.

دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، 1390.

دهقان، حمید، تحلیل مفهوم عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری (با تأکید بر آموزه­های اسلامی)، قم، انتشارات رسالت، 1384.

رستمی، ولی، مالیه عمومی، تهران، نشر میزان، 1390.

رحمدل، منصور، تناسب جرم با مجازات، تهران، سمت، 1389.

رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بی­عدالتی، تهران، علم، 1381.

راهپیما، مهدی، دادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانه، تهران، جنگل، 1391.

رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی . مالیه عمومی، انتشارات مجد، 1385.

روستایی، مهرانگیز، ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی، نشریه کاراگاه، شماره 7، سال دوم، 1388.

زراعت، عباس، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، جنگل، 1390.

زارع مقدم، احمد، مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی، تهران، انتشارات جاودانه، 1390.

سروش، عبدالکریم، روشنفکری و دین­داری، تهران، نشر پویه، 1367.

شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، ویراستار، 1372.

صفائی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و مهجورین، چاپ پانزدهم، 1388.

طاهری تاری، میرمحسن، اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهردانش، 1390.

طباطبایی، محمد حسین، تفسیر مباحث علمی در المیزان، ج 12.

طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1382.

طالبی، محمد و اسمعیلی گیوی، حمید رضا، تأمینن مالی اسلامی (ابزارها، بازار و چالش­های فقهی)، تهران، دانشگاه امام صادق، 1388.

عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، 1375.

علی مددی، مصطفی، مبانی و روش­های عمومی حسابداری، جلد اول، 1388.

علی اصغری، حمید، قانون در سنجش عدالت، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان 1382.

علی اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.

فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین المللی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1387.

فتحانی، علی، عدالت اقتصادی و راهبردهای مبتنی برمفهوم، ماهنامه اقتصادی بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 1388.

قابل، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، 1390.

قاری فاطمی، محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، تهران، انتسارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382.

قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر رویه­ای، مجموعه مقالات حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه.

کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، تهران، انتشار، 1384.

کاتوزیان، ناصر، كليات حقوق (نظريه عمومي)، ‌شركت سهامي انتشار، 1379.

کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1387.

گرجی ازندریانی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، تهران، جنگل، 1391.

مصطفوی، کاظم، قواعد فقه، ج1، ترجمه فهیمی، عزیز الله، تهران، نشر میزان، 1390.

مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم صدرا، 1380.

مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، انتشارات حکمت، 1369.

محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، ج4، تهران، سمت، 1387.

مرامی، علیرضا، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری، شریعتی و سید قطب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

مهریزی، مهدی، فقه پژوهی، وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامی، 1379.

میرموسوی، علی و حقیقت، سیدصادق؛ مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران، دانش و اندیشه معاصر، 1381.

محمدي ملقرني، عطاالله، نقش بازار بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي، مقاله ارائه شده به اولين كنگره منطقه اي راهكارهاي توسعه اقتصادي استان كردستان، 1384.

موسی زاده، رضا، مالیه عمومی، تهران، میزان، 1385.

میر معزی، حسین، نظام اقتصادی اسلام، تهران، کانون اندیشه جوان، 1388.

موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، 1381.

مهری، محمد جواد، راهبردهای دولت عدالت محور، انتشارات ذاکرین، 1386.

مهتدی، علی اکبر، روح القوانین، منتسکیو، انتشارات امیرکبیر، 1343.

مریدی، سیاوش و نوروزی، علیرضا؛ فرهنگ اقتصادی، تهران، پیشبرد و نگاه، 1373.

مهدوی پور، اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران، نشر میزان، 1390.

مجیبی فر، محمد صادق، حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و دستگاههای مالیاتی ایران، تهران، جاودانه، جنگل، 1390.

ناجی زواره، مرتضی، دادرسی بی طرفانه در امور کیفری، تهران، شهر دانش، 1389.

نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، 1386.

وهاب، قلیچ، دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد، تهران، دانشگاه امام صادق، 1389.

واعظی، احمد، نقد و بررسی نظریه­های عدالت، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1388.

ولیدی، محمد صالح، بایسته­های حقوق جزای عمومی، تهران، خورشید، 1382.

هداوند، مهدی، تقریرات درس حقوق قراردادهای اداری، دانشکده حقوق تهران مرکز، 1391.

هداوند، مهدی و نجابت خواه، مرتضی، آیین­های تصمیم گیری در حقوق اداری، تهران، خرسندی، 1389.

هداوند، مهدی، آقایی طوق، مسلم، دادگاه­های اداری اختصاصی در پرتو اصول و آیین­های دادرسی منصفانه، تهران، خرسندی، 1389.

هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، تهران، نشر میزان، 1384.

هارت، هربرت، آزادی، اخلاق، قانون، (درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری عمومی)، برگردان: راسخ، محمد، تهران، طرح نو، 1388.

فرهنگ توصیفی اصطلاحات بین المللی مالیاتی ، ترجمه دکتر محمد توکل، مجله تخصصی مالیات، چاپ اول، تهران، 1379.

مروری بر وضعیت نظام مالیاتی ایران، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 1380.

بررسی ساختار تشکیلاتی بخش تعاون در راستای اصلاح قانون بخش تعاون، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس بررسی نظام مالیاتی و منابع درآمدی کشور، پژوهشکده امور اقتصادی، اسفند ماه 1378.

شورای اسلامی، شماره 12010، آبان 1390.

نشریه سازمان امور مالیاتی ایران، سامان شماره 76.

دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ج 43، تهران، سیروس، 1338.

فرهنگ فارسی معین، ج 2، 2279.

فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی (انگلیسی به فارسی)، البرز، ج2، 1371.

فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، نشر البرز، تهران، 1371.

مشروح مذاکرات مجلس اسلامی، تاریخ 27/11/1380.

روزنامه شرق، شماره ۲۰۶۶، چهارشنبه ۲۵ تير۱۳۹۳.

قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران، مصوب 15/10/1389.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مقالات:

افتخار جهرمی، گودرز، اصل قانونی بودن، جرایم و مجازات­ها، و تحولات آن، مجله حقوقی، شماره 25، 1388.

ایزدی فرد، علی اکبر و محسنی دهکلانی، محمد، مرور زمان و حق قصاص، فصلنامه پژوهش­های فقه، سال نهم، ش 33، 1392.

اشتریان، کیومرث و روشن، حامد، تجزیه و تحلیل سیاستی توسعه و ثبات مالی بانک، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره 5، 1392.

احمدی، جواد، اصطلاح شناسی عدالت و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزه­های نهج البلاغه، معرفت اخلاقی، تابستان 1392.

امیدی، جلیل، سنت نبوی و عدالت کیفری، فصلنامه حقوق، دوره 39، شماره 4، 1388.

بشیریه، حسین، فلسفه عدالت، در: محمد آشوری، حقوق بشر و مفاهیم مساوات و عدالت (مجموعه مقالات)، دانشگاه تهران، نشر گرایش، 1383.

بادامچی، علی، نگاهی به مالیات مضاعف در ایران، مجله مالیه، سال اول، شماره اول، تابستان 1386.

بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه (مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی و حقوقی)، 1388، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.

پرادل، ژان، دانتی جوان، میشل، مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه، برگردان: خالقی، علی، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره10، نیمسال دوم 1385.

حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان 1388.

حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 45، 1388.

حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان 1390.

حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران، مجله علوم اجتماعی و انسانی شیراز، دوره 21، ش2، 1383.

خندانی، پدرام و خاکباز، محمد، تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره8، 1392.

دین پرست، منوچهر، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان 1382.

دین پرست، منوچهر، عدالت در آرای رالز، راهبرد، شماره 30.

داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، 1382.

دیریاز، عسگر، عدالت اقتصادی در کلام و سیره امام علی، مجله حوزه و دانشگاه، ش27، 1380.

داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، 1382.

رستمی، ولی و کتاب رودی، احمد، بررسي حقوقي تشخيص علي الرأس وعمليات اجرايي ماليات؛ نموده اي قدرت عمومي مالياتي درحقوق مالياتي ايران، دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره دوم.

رضایی دوانی، مجید، سهم درآمد ناشی از دارایی­های دولتی و مالیات در تأمین بودجه دولت، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم، شماره 49، بهار 1392.

رفیعی آتانی، عطاالله، پیشرفت به مثابه عدالت (بر اساس تبین انسان شناختی)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم، شماره 47.

رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص­های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 4، بهار و تابستان 1390.

شاکری، عباس، عدالت اجتماعی در اقتصاد، مجموعه مقالات بزرگداشت استاد میرمصطفی عالی نسب، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1385.

صالحی راد، محمد، تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاه­ها، مجله حقوقی دادگستری، شماده 42، 1382.

عرب مازیار، علی اکبر، مروری کوتاه بر پاره­ای مفاهیم و نظریات مالیاتی، فصلنامه مالیات، شماره 46، تابستان 1376.

عیوضلو، حسین، مفهومو ماهیت مسئله عدالت اقتصادی، تازه‌­های اقتصاددی، شماره 96، 1379.

عیوضلو، حسین، مروری بر معیارهای عدالت اقتصادی و اجتماعی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1389.

غنی نژاد، موسی، عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد، مجله بازتاب اندیشه، شماره 15، 1389.

فاتحی­زاده، محسن، شرکت­های دولتی در آینه بودجه، فصلنامه تازه­های اقتصاد، شماره 136، تابستان 1391.

قلیچ، وهاب، معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه­های جان رالز و شهید مطهری، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1389.

گرجی ازندرانی، علی اکبر و طبری، حامد و میر محمد صادقی، مریم، تبعیض مثبت: عادلانه یا درمان اثرات تبعیض، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 55، 1390.

لطیفیان، احمد، بررسی عملکرد شرکت­های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ، دو ماهنامه دانشور، سال سیزدهم، شماره 20، 1385.

لشکری، علیرضا، حق، عدالت و جامعه، فصلنامه جستارهای اقتصادی، ش 12، 1388.

محمدی، مهدی، دیدگاه افلاطون، ارسطو و رالز در باب عدالت، دانش­پژوهان، شماره 8، بهار و تابستان 1385.

موسی زاده، ابراهیم، بررسی مبانی حقوق اجتماعی، فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 41، شماره2، 1390.

منصور آبادی، عباس، حق تجدینظر در فرایند دادرسی عادلانه، مجله اندیشه­های حقوقی، سال سوم، شماره هشتم، 1384.

نیلسن، کای، واکاوی در مفهوم عدالت، ترجمه علیرضا کاهه، راهبرد، ش 30، 365.

ویژه، محمد رضا، مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره2، 1383.

ویژه، محمد رضا، مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره 29، 1389.

هیلل استاینر، ترجمه راسخ، محمد، مفهوم عدالت، مجلس و راهبرد، شماره 38، تابستان 1382.

همتی، مجتبی، بررسی و تحلیل مبانی نظری عدالت اجتماعی (حقوق اقتصادی و اجتماعی یا حقوق رفاهی) و دولت رفاه در پرتو نظریه عدالت جان رالز، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره 8، تابستان 1386.

دفتر بررسی­های اقتصادی، مالیات؛ مروری بر ادبیات و سیری در مفاهیم، مجلس و پژوهش، سال پنجم، شماره 24، 1377.

بازشناسی معافیت­های مالیاتی، گزارش مرکز پژوهش­های مجلس، کد 1701125، شماره30 از سری گزارش­های بودجه، 1374.

 

پایان نامه:

ابراهیمی، قدرت الله، دادرسی منصفانه از نظر نظام­های دادرسی کیفری و حقوق موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه مفید، 1379.

توحیدی فرد، محمد، بررسی موقعیت اصل فردی کردن مجازات­ها در حقوق کیفری ایران، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1379.

زارع، علیرضا، اصول انتخابات آزاد و منصفانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1391.

لشکری، علیرضا، اصول مالیات­های اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، 1382.

محمدی، فاطمه، اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در مقررات بین المللی و داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1382.

 ب) منابع انگلیسی:

Rawls, John, A Theory of Justice, Oxford University Press, 1971, pp. 60-65

Roberto Galbiati Pietro Vertova, The Principle of Horizontal Equity: Properties and Implications, Pavia, Università, 3 – 4 ottobre 2003, 7. società italiana di economia pubblica

David Elkins, Horizontal Equity as a Principle of Tax Theory, HORIZONTAL EQUITY 12 (EE REVIEW COMPLETE).DOC, 2005, 43.

ج) سایت­ها:

http://www.hadavand.ir/spip.php?article11

http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=221081

https://www.ato.gov.au/General/The-fight-against-tax-crime

http://ebrahimbenrashid.blogfa.com

http://www.geneve-finance.ch

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35031

http://hesabdarfo.tebyan.net/post/326.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921225000545

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/596063

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2986289

http://www.geneve-finance.ch

http://www.mehrnews.com/news/1650672/.

http://qudsonline.ir/detail/News/59280/

http://www.hamshahrionline.ir/details/33069/Book/bookreview.

http://aafm.us/article1967.html?id=214

http://rc.majlis.ir/fa – visited data: 9/oct/2014.

http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/90851?ParentID=83572

 

چکیده

بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.

موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.

 بخش اول:

مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت

عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و”مالیات” می­باشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیات­ها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسی­های عادلانه در رسیدگی­های قضائی و شبه قضائی مالیاتی است.

برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفه­های آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است.

آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری می­نماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت می­بایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت

عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزه­های فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق می­توان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد.[1] به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبه­های مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است[2] بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد.

ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزه­های اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی،[3] سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت.

به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب می­شود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب می­آید.[4]

جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی می­باشد که در شرایط یکسان قرار دارند.[5] این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزه­ها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوه­های رسیدگی به تظلمات و شکایات می­باشد.

در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار می­گیرد که در این­جا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است.

بند اول: تعریف لغوی عدالت

عدالت از مشتقات واژه عدل می­باشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.[6]

واژه عدل را می­توان به معنای میانه­روی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی می­شود که به مروت و جوانمردی آسیب می­رساند.[7]

زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف­هایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها  استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد.

یکی از مترادف­های واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط می­باشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حق­دار می­کند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.[8]

معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.[9]  فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است.

مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود می­باشد.[10]

برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کرده­اند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار می­گیرد،[11]  واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت[12] و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است.

همچنین تعریف عدالت به انتقام[13] یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار می­رود که می­توان آن را نخستين ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعي دانست که تا به امروز، جاي خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.[14]

همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمی­گیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دسته­بندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بی­طرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است.

بطور کلی می­توان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره می­شود:

الف: برابری، مساوات، انصاف و بی­طرفی

عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است.[15] راغب اصفهانی عدالت را لفظی می­داند که معنای مساوات را اقتضا می­کند.[16]  همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاق­های متساوی، دانسته است[17] و جان رالز نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت در اندیشه غربی، از عدالت با عنوان حق برخورداری از آزادی­های اساسی و رعایت انصاف[18] یاد کرده است.

ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون

دسته دیگری از معانی عدالت وجود دارد که با سایر معانی آن دارای قرابت و نزدیکی است، و جز تفاوت در کاربرد و حوزه کارایی، منافاتی با معانی دسته اول ندارند. ابن مسکویه یکی از متفکران بزرگ اسلامی عدالت را علم به طبیعت وسط، مرحوم مطهری یکی از معانی آن را موزون بودن، فارابی عدل طبیعی، مرحوم محمد باقر صدر توازن اجتماعی، غزالی حد وسط، ابن رشد عدم افراط و تفریط، ارسطو آن را عدالت توزیعی و افلاطون مطابقت با نظم، معنی کرده­اند.[19]

بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور

عدالت به دلیل داشتن مفهومی موسع با واژه­های دیگر اشتراک معنایی دارد و چنانچه در تعریف آن دقت لازم صورت نگیرد با این واژه­ها معنا و مفهومی مشابه و یکسان پیدا خواهد کرد. لذا ضروری است واژه عدالت از سایر واژه­های مشابه تفکیک شده و قلمرو و تعریف هر یک تبیین گردد.

الف: تمایز از مفهوم انصاف

یکی از واژه­هایی که قرابت نزدیکی با مفهوم عدالت دارد واژه انصاف است. این واژه یکی از مباحث نظری در فلسفه حقوق است که ممکن است در مبنای حقوق، هدف حقوق، منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

انصاف در لغت دارای معانی متعددی همچون عدل و داد کردن و میانه روی می­باشد.[20] همچنین انصاف به معنی نصف کردن، برابر داشتن و عدالت کردن آمده است.[21] «به لحاظ مفهومی انصاف صورتی خاص از  عدالت است که موجب می­شود یک قاعده کلی را تعدیل و اصلاح کند. با انصاف حکم قانون با هدف قانونگذار موافق می­شود و از حروفی که در کاغذ نقش بسته فراتر می­رود.»[22]

اگر چه یکی از مفاهیم انصاف، همان عدالت است و به کار بردن این واژه به عنوان مترادف عدالت رایج است ولی بین مفهوم انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت، تفاوت­هایی وجود دارد؛ از آن جمله انعطاف و انطباق با مقتضیات انصاف در مقابل خشکی و انعطاف ناپذیری عدالت می­باشد.[23]

«انصاف و عدالت هر دو مفهومی اخلاقی هستند ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر و انصاف با اخلاق پیوند نزدیک­تر دارد.»[24] وجه تمایز انصاف از عدالت آن است که انصاف دارای انعطاف بوده و با مقتضیات زمان و مکان، قابل انعطاف است، برخلاف عدالت که در برخی موارد خشک و خشن است.[25] انصاف به روح قانون تأکید دارد و به عبارتی بر هدف نهایی قانون مبتنی است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روش­های حقوقی باید در تأمین این هدف قرار گیرند. در حالی که عدالت قانونی به عنوان یکی از شاخه­های عدالت بر محور متن قانون استوار است.[26] «به عبارت دیگر به دقت از روش­ها و اسلوب­های اصولی و حقوقی پیروی می­کند و الگوهای استنباطی آن بر اساس یک نظام قاعده­مند و منطقی است.»[27]

با لحاظ تفاوت و تمایزات موجود بین این دو مفهوم، می­توان چنین بیان کرد که انصاف صورتی خاص از عدالت است که وظیفه دارد یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده، اصلاح نماید.

به طور کلی انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون. چرا که عدالت خود به دو نوع عدالت طبیعی و عدالت قانونی قابل تقسیم است. بنابراین عدالت عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و غایی آن است. انصاف سبب می­شود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف، و نه بر اساس حروفی که بر کاغذ نقش بسته است، جریان یابد.[28]

بنابراین عدالت و انصاف در اصطلاح عام مترادفند. ارسطو می­گوید: انصاف در جنس، با عدالت متفاوت نیست، امر منصفانه در حقیقت، عادلانه است، اما نه بر اساس قانون، بلکه انصاف، اصلاح و تکمیل عدالت است؛ هرگاه پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت اگر اجرای فرمان مصوب قانون­گذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که این کاستی را طوری اصلاح کنیم که اگر قانون­گذار حاضر بود و یا اگر هنگام وضع قانون، از این مورد آگاهی داشت، همین­گونه عمل می­کرد؛ به بیان دیگر، قانون پاسخ­گوی تمام مسائل نیست، مواردی پیش می­آید که قانون نسبت به آن ساکت است و انصاف می­تواند خلأ را پر کند.[29] در واقع می­توان چنین بیان کرد که این مفهوم از انصاف، موجب اصلاح و تلطیف عدالت نیز می­شود، هرگاه در تطیبیق حکم کلی قانون بر مصادیق به لحاظ اوضاع و احوال خاص هر مورد، احیاناً به احکامی خشن و فاقد توجیه عقلانی منجر گردد و پافشاری بر قانون موجب بی­عدالتی گردد، در این صورت انصاف می­تواند غلضت قانون را فرو نشاند.

جان رالز معتقد است که عدالت، مبتنی بر انصاف و نتیجه تصمیم ­گیری منصفانه است و هرگاه بر مفهوم انصاف استوار باشد، مستلزم ایجاد تعادل سنجیده خواهد بود.[30] «عدالت جنبه مادی دارد و انصاف جنبه معنوی، عدالت در مرحله تقنین مطرح است و مقنن بر اساس آن می­بایست به تقنین بپردازد، اما انصاف در مرحله اجرا مطرح است و قاضی باید بر اساس انصاف حکم کند، در حقوق کیفری قاضی با اعمال اصل فردی کردن مجازات، به سمت انصاف حرکت می­کند.»[31]

علاوه بر واژه انصاف، در حوزه فقه قاعده­ای تحت عنوان قاعده “عدل و انصاف” وجود دارد که از حیث موضوع و قلمرو کارایی متفاوت از قاعده عدالت و قاعده انصاف است. این قاعده به معنی تقسیم مساوی و بالمنصفانه حقوق و اموالی است که در تشخیص مالک آن، امر مشتبه شده است.[32] معنا و منظور این قاعده این است که اگر در مورد موضوعی خصوصاً موضوعات مالی تردید شود و علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد که متعلق آن موضوع چیست قاعده عدل و انصاف اقتضا می­کند حد میانه در نظر گرفته شود به عنوان مثال چنانچه موضوع، اختلاف بر سر اموال باشد، مال مزبور بالسویه تقسیم می­شود.[33]

ب: تمایز از مفهوم برابری

یکی از پرسش­های مهم در بحث عدالت، میزان ارتباط آن با مفهوم برابری و مساوات است. اینکه آیا عدالت را می­توان به معنای مساوات و برابری دانست؟ رابطه این دو مفهوم در کدام قلمرو تبلور می­یابد؟ آیا در مقام تقنین و در عدالت ماهوی به یکدیگر نزدیک می­شوند یا در عدالت صوری و در مقام اجرا و قضا؟

برخی با استناد به اینکه افراد در انسانیت با یکدیگر برابرند، عدالت را به معنای برابری افراد در تمامی شرایط و امور می­دانند. دیدگاه دیگر که ارسطو بنیان­گذار آن است، با استناد به این مطلب که تمامی افراد جامعه بصورت نابرابر و در طبقات مختلف آفریده شده­اند، به انکار برابری مطلق پرداخته و بر همین اساس عدالت را به معنای رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها تعریف کرده­اند.[34] دیدگاه دیگری وجود دارد که متعلق به جان رالز است، رالز اگر چه برابری طبیعی افراد را می­پذیرد اما نابرابری افراد را نیز اجمالاً انکار نمی­کند و لذا ضمن پذیرش برابری ابنای بشر از یک سو و وجود نابرابری در جوامع از سوی دیگر، توصیه به اتخاذ سیاستی دارد که موقعیت فرودستان جامعه را ارتقا دهد.[35] در بینش اسلامی ضمن آنکه اصل مساوات پذیرفته شده است به استحقاق و مسئولیت­ها نیز توجه شده است.[36] علامه طباطبایی در این رابطه می­نویسد: “حقیقت عدالت همان اقامه مساوات و موازنه بین امور است، به این ترتیب که به هر کسی آن سهمی را که سزاوار است داده شود، پس از این جهت مساوی­اند که هر کس و هر چیزی در همان جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد.”[37]

بطور خلاصه می­توان مفاهیم برابری را در چند معنا مورد تأکید قرار داد. یکی از آن معانی، یکسان قرار دادن تمام افراد جامعه از حیث حقوق و تکالیف می­باشد،[38] که از آن به مفهوم برابری ماهوی و ساختاری تعبیر می­شود. این معنا از برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس است.

بخشی از معانی برابری که به واژه عدالت نیز نزدیک است، برخورداری یکسان افراد در استفاده از فرصت­ها و امکاناتی است که برای بهره­مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد که به آن برابری عملی گفته می­شود.[39] به عبارتی چنانچه مقصود ما از برابری، توزیع یکسان همه امکانات اولیه اجتماعی باشد و برابری فرصت­ها و رفع هر نوع تبعیض در این مرحله باشد این مفهوم از برابری با مفهوم عدالت متقارب است.[40]

بخش دیگری از معانی برابری، تعبیر برابری کارکردی است که به معنی بی­طرفی، عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی­ها و دشمنی­ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی بوده[41] و از مفاهیم متجانس برابری با مفهوم عدالت به شمار می­رود. بنابراین اگر مقصود ما از برابری به معنای بی­طرفی و نگاه بی­طرفانه و جانبندارانه در حوزه­های سیاست­گذاری، اجرا و رسیدگی­هایی قضایی و غیر قضایی باشد، مفهوم برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس خواهد بود. لیکن در مواردی غیر از این سه مورد، هر برداشتی از برابری، با بی­عدالتی هم معنا خواهد بود که از آن با عنوان برابری مطلق نیز یاد می­شود.

به نظر می­رسد همانطور که مفهوم عدالت از حیث کارکرد و قلمروی کاربری آن، به چند قسمت تفکیک می­شود، بتوان مفهوم برابری را نیز با همین استناد تفکیک نماییم. بر این اساس در مقام تقنین و عدالت ماهوی، عدالت به معنای تناسب است و نه تساوی و لذا استحقاق­ها باید رعایت شود، به بیان دیگر در مقام تقنین باید میان مجموعه حقوق و تکالیف افراد، یک نوع تعادل و تناسب وجود داشته باشد، اما در مقام اجرای قانون باید نسبت به همه به طور یکسان عمل شود.[42]

بنابراین می­توان اذعان کرد در برخی موارد در عین رعایت برابری، عدالت نیز رعایت شده است و در برخی دیگر از موارد عکس آن صادق است.[43] بنابراین لازم است به تمایز مفهوم برابری از عدالت عنایت شود چرا که خلط مفهومی این دو واژه ما را از مسیر حقیقت دور خواهد نمود.

بنابراین چنین نیست که برابری و تساوی همواره با عدالت وفق بدهد زیرا که مساوات در آن معنی که متبادر به ذهن است همان تقسیم چیزی بر دو بخش برابر با هم می­باشد که آن را تساوی ریاضی نام می­نهیم ولی تساوی هندسی یک نوع تسهیم است که می­خواهد حصه هر کس را بر اساس ضابطه معینی که ممکن است ضابطه نیاز، ضابطه کار و ضابطه استحقاق و سزاواری باشد معلوم گرداند.[44]

بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت

[1]. منوچهر، دین پرست، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان 1382، ص 1.

[2]. حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان 1388، ص 19.

[3]. رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بی­عدالتی، تهران، علم، 1381، صفحه 5

[4]. داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، 1382، ص 350.

[5] . نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، 1386، 60

[6]. فرهنگ فارسی معین، ج 2، 2279.

[7]. به نقل از رجایی، محمد کاظم و معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 4، 1390، ص7،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن.

[8]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص­های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1390، شماره 4، ص 11.

[9] . اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381، ص 24 و جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، بهار و تابستان 1386، شماره 5، ص 101.

[10]. حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان 1390، ص 24.

[11] . محمد تقی جعفری، عدالت و ستم، گرداوری و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، ص 21 تا 23.

[12]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم صدرا، 1380، ص 59.

[13] . vengeance

[14]. حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 45، 1388، ص31.

[15]. احمدی، جواد، اصطلاح شناسی عدالت و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزه­های نهج البلاغه، معرفت اخلاقی، تاستان 1392، ص 37.

[16]. عیوضلو، حسین، مفهوم و ماهیت مسئله عدالت اقتصادی، تازه‌­های اقتصاددی، 1379،  شماره 96، ص 46.

[17]. مطهری، مرتضی، پیشین، ص 80.

[18]. دین پرست، منوچهر، عدالت در آرای رالز، راهبرد، شماره 30، ص 359.

[19]. عیوضلو، حسین، پیشین، ص 46.

[20]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص208.

[21]. لغت نامه دهخدا، ص 3055 و 3056.

[22]. دهقان، رمضان، تأثیر انصاف در حقوق خصوصی، تهران، فکرسازان، 1391، ص 20.

[23]. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، تهران، انتشار، 1384، ص 583.

[24]. دهقان، رمضان، پیشین، ص 19.

[25]. موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، 1381، ص 97.

[26]. دهقان، رمضان، پیشین، ص 253.

[27]. همان، ص 50.

[28]. موحد، محمد علی، پیشین، ص 96.

[29]. همان، ص 92-97.

[30]. دین پرست، منوچهر، پیشین، ص 355.

[31]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، 1390، ص 128.

[32]. مصطفوی، کاظم، قواعد فقه، ج1، ترجمه فهیمی، عزیز الله، تهران، نشر میزان، 1390، ص 176.

[33]. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه (مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی و حقوقی)، 1388، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، ص 193.

[34]. مرامی، علیرضا، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری، شریعتی و سید قطب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،ص 13.

[35]. دین پرست، منوچهر، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان 1382، صص 356 و 357.

[36]. قلیچ، وهاب، معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه­های جان رالز و شهید مطهری، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1389، ص154.

[37]. علامه طباطبایی، محمد حسین، تفسیر مباحث علمی در المیزان، ج 12، ص 231.

[38]. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، تهران، نشر میزان، 1384، ص 216.

[39]. موحد، محمد علی، پیشین، ص 212

[40]. قلیچ، وهاب، پیشین، ص157.

[41]. موحد، محمد علی، پیشین، ص 212

[42]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، 1390، ص 250.

[43]. دهقان، رمضان، پیشین، ص 48.

[44]. موحد، محمد علی، پیشین، ص 315.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي مباني، قواعد و روش‌هاي تفسيري تفسير نسيم حيات
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122