پايان نامه بررسي مقاومت افزايش يافته به آنتي بيوتيك‌هاي گروه آمينوگليكوزيدي (HLAR) در انتروکوکوس فكاليس با روش كشت و Multiplex-PCR

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مقاومت افزايش يافته به آنتي بيوتيك‌هاي گروه آمينوگليكوزيدي (HLAR) در انتروکوکوس فكاليس با روش كشت و Multiplex-PCR یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مقاومت افزايش يافته به آنتي بيوتيك‌هاي گروه آمينوگليكوزيدي (HLAR) در انتروکوکوس فكاليس با روش كشت و Multiplex-PCR  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

چکیده 10
فصل اول
کلیات 12
1- کلیات 12
1-1- مقدمه 12
1-2- بیان مسئله 13
1-3- انتروکوک ها 14
1-3-1- طبقه بندی 14
1-3-2- خصوصیات بیولوژیک ‬ 17
1-3-3- تقسیم‌بندی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 17
1-3-4- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ انتروکوکوس فکالیس 18
1-3-5- فاکتورهای ویرولانس (بیماری زایی) 19
1-3-5-1- ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻌﯽ 20‬
1-3-5-2- سیتولیزین 21
1-3-5-3- ژلاتیناز 21
1-3-5-4- فرومون ها 22
1-3-5-5- ﻟﯿﭙﻮﺗﯿﮑﻮﺋﯿﮏ اسید 22
1-3-5-6- ﻫﻤﻮﻟﯿﺰﯾﻦ اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس فکالیس 23‬
1-3-5-7- آﻧﺘﯽ ژن آﻧﺪوﮐﺎردﯾﺘﯽ اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ((EfaA‬ 23‬
1-3-5-7-1- ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 24
1-3-5-8- ادهسین ﮐﻼژن ‬ اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ (ACE) 24
1-4- اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس 27
1-5- اهمیت بالینی 28
1-5-1- بیماریزایی: 29
1-5-1-1- باکتریمی: 29
1-5-1-2- ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎري ادراري‬: 32
1-5-1-3- اندوکاردیت 33
1-5-1-4- ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺷﮑﻤﯽ، ﻟﮕﻨﯽ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﺮم 33
1-5-1-5- ﺳﺎﯾﺮﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﻧﺘﺮوکوکی 35
1-6- درمان 36
1-7- مقاومتهای آنتی بیوتیکی ‬ 37
1-7-1- ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ 39
1-7-2- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻬﺎي ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎم 40
1-7-3- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪآنتی بیوتیکهای ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ 41
1-7-4- مقاومت در برابر آنتی بیوتیک های ماکرولیدی 42
1-7-5- ‬ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ 43
1-7-6- مقاومت به آمینوگلیکوزید ها 44
1-7-6-1- تاریخچه روند گسترش مقاومتهای آمینوگلیکوزیدی 45
1-7-6-2- انواع مقاومت به آمینوگلیکوزیدها 46
1-7-6-3- اهمیت مقاومت آمینوگلیکوزیدی 48
1-7-7- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪ داروﺋﯽ 42
1-7-8- HLAR و افزایش مرگ و میز (Mortality) 42
1-8- PCR 44
1-8-1- Multiplex PCR 44
1-8-2- طراحی و اجرای Multiplex PCR 45
1-8-3- تیتراسیون اجزای واکنش: 46
1-8-4- شرایط ترموسایکلر: 47
1-9- تعریف واژه ها 47
فصل دوم
( مبانی و تاریخچه) 51
2- مروری بر منابع 52
فصل سوم
مواد و روش ها 62
3- مواد و روش ها 62
3-1- ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎ: 62
3-2- ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬ 62
3-3- لوازم و تجهیزات مورد استفاده 62
3-4- محلولهای مورد استفاده و نحوه تهیه آنها 64
3-5- آزمايش‌هاي بيوشيميايي 66
3-5-1- ﺗﺴﺖ ﮐﺎﺗﺎﻻز 66
3-5-2- ﺗﻤﺎﯾﺰاﻧﺘﺮوکوک¬ها از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮکوک¬ها 67‬
3-5-3- ﮐﺸﺖ ﺑﺮ روي ﺑﺎﯾﻞ اﺳﮑﻮﻟﯿﻦ آﮔﺎر 67
3-5-4- ‬ ﺗﺴﺖ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻗﻨﺪآراﺑﯿﻨﻮز 67
3-6- رﺷﺪ در 10 و 45 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد‬ 68
3-7- ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ انتروکوکوس فکالیس 68
3-7-1- استاندارد نيم مک فارلند سولفات باريم: 70
3-7-2- آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮي : 71
3-7-3- روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ: 71
3-7-4- بررسی مقاومت افزایش یافته به جنتامایسین و استرپتومایسین 72
3-7-5- اﺳﺘﺨﺮاج‬ DNA‬ 73‬‬
3-7-5-1- استخراج از باکتری کشت داده شده : 73
3-7-6- اندازه‌گيري غلظت DNA ژنوميك تخليص شده 73
3-7-7- انتخاب و تهيه پرايمر‌هاي مناسب 73
3-7-7-1- محلول کار پرایمر PCR 73
3-7-8- روش اجرا Multiplex PCR 73
3-7-8-1- PCR Amplification: 74
3-7-9- آشکارسازی محصولات PCR 74
3-7-10- روش انجام الکتروفورز: 76
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها: 77
3-9- ملاحظات اخلاقی: 78
3-10- مشكلات ومحدويت ها: 78
3-11- متغیر ها: 79

فصل چهارم
4- نتایج مطالعه 81
4-1- نتایج مربوط به تست بیوشیمیایی 81
4-2- نتایج مربوط تفکیک جنسیت تمام نمونه ها 82
4-3- نتایج مربوط به تفکیک جنسیت تمام نمونه ها 82
4-4- نتایج مربوط به تفکیک گروه های سنی 83
4-5- نتایج مربوط به حساسیت آنتی بیوتیکی 83
4-5-1- نتایج بررسی مقاومت افزایش یافته به جنتامایسین و استرپتومایسین 83
4-6- نتایج مربوط به واکنش زنجیره ای پلی مراز 84
4-6-1- استخراج ژنوم 87
4-6-2- واکنش PCR 90
4-6-3- نتایج مربوط به الکتروفورز محصولات PCR : 91
فصل پنجم
بحث و پیشنهادات 102
منابع: 111
منابع: 111

منابع:

غلامعباس, موسوي سيد, قاسمي احمد, و رضوان, منيري. (1388). بررسي مقاومت چند دارويي در سويه هاي انتروكوكوس فكاليس جدا شده از نمونه هاي باليني در بيمارستان شهيد بهشتي و زايشگاه شبيه خواني كاشان در سال مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران, 3(2), 21-26.

Manero A, Blanch AR. Identification of Enterococcus spp. with a biochemical key. Appl Environ Microbiol. 1999;65(10):4425-30.

Arias CA, Murray BE. The rise of the Enterococcus: beyond vancomycin resistance. Nat Rev Microbiol. 2012;10(4):266-78.

Conceicao N, de Oliveira Cda C, da Silva LE, de Souza LR, de Oliveira AG. Ampicillin susceptibility can predict in vitro susceptibility of penicillin-resistant, ampicillin-susceptible Enterococcus faecalis Isolates to amoxicillin but not to imipenem and piperacillin. J Clin Microbiol. 2012;50(11):3729-31.

Diaz L, Kiratisin P, Mendes RE, Panesso D, Singh KV, Arias CA. Transferable plasmid-mediated resistance to linezolid due to cfr in a human clinical isolate of Enterococcus faecalis. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56(7):3917-22.

Seputiene V, Bogdaite A, Ruzauskas M, Suziedeliene E. Antibiotic resistance genes and virulence factors in Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis from diseased farm animals: pigs, cattle and poultry. Pol J Vet Sci. 2012;15(3):431-8.

Djahmi N, Boutet-Dubois A, Nedjai S, Dekhil M, Sotto A, Lavigne JP. Molecular epidemiology of Enterococcus sp. isolated in a university hospital in Algeria. Scand J Infect Dis. 2012;44(9):656-62.

 

 

چکیده

زمینه وهدف: انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم با توانمندی بالا در ایجاد بیماری­های عفونی مانند اندوکاردیت، عفونت ادراری و مننژیت هستند. توانمندی بالای آنها برای کسب ژن­های مقاومت به آنتی بیوتیک، درمان آنها را با مشکلات جدید مواجه کرده است. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت افزایشی انتروکوکوس فکالیس و فاسیوم به آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی بوده است.

مواد و روش ها: 100 نمونه انتروکوک از آزمایشگاه بالینی نور تهران، پس از جمع آوری با استفاده از تست های بیوشیمیایی معمول، شناسایی شدند. برای سویه‌های جدا شده تست تعیین حساسیت گونه­ها به آنتی بیوتیک­های آمینوگلیکوزیدی با غلظت­های افزایش یافته جنتامایسین 120 میکروگرم و استرپتومایسین 300 میکروگرم و همین طور دیگر آنتی بیوتیک­های آمینوگلیکوزیدی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن انجام شد. در نهایت به منظور شناسایی مولکولي مقاومت، حضور 6 ژن عامل ایجاد مقاومت با استفاده از روش Multiplex PCR بررسي شدند.

نتایج:  از 100 ايزوله، 84% انتروکوکوس فکالیس و 16% انتروکوکوس فاسیوم بودند. با روش ديسک ديفيوژن مشخص گرديد 56% از نمونه­ها به هر دو آنتی­بیوتیک جنتامایسین و استرپتومایسین با غلظت­های افزایش یافته مقاوم بودند. همچنین بیشترین مقاومت به تتراسایکلین مشاهده شد و ژن مقاومت در ايزوله­هاي ادرار بیش از بقیه نمونه­ها وجود داشت. در این مطالعه 18 سویه­ به ونکومایسین نیز مقاوم بودند. نتايج PCR نشان داد حضور ژن­هاي aac(6’)-Ie-aph(2”)-Ia ، ant(4’)-Ia و aph(3’)-IIIa به ترتيب 60% ، 30% و 50% بودند. 9 ايزوله هر سه ژن را داشتند. همچنين ژن­هاي aph(2’’)-Ib ، aph(2’’)-Ic و aph(2’’)-Id شناسايي نشدند.

بحث: به دلیل وجود مقاومت دارویی در انتروکوک پیشنهاد می­شود از روش­های مولکولی مانند PCR برای تشخیص سریع و نهایی مقاومت در کنار روش­های دیسک گزاری استفاده شود. تشخیص درست، سریع و قطعی، تنها راه جلوگیری از افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک­ها و گسترس پدیده HLAR  است.

 

کلمات کلیدی: انتروکوکوس فکالیس، انتروکوکس فاسیوم، مقاومت آنتی بیوتیکی، آمینوگلیکوزید، MultiplexPCR

فصل اول

کلیات

1-1-مقدمه

انتروکوک­ها کوکسی­های گرم مثبتی هستند که اگر چه به طور معمول فلور نرمال دستگاه گوارش انسان و حیوانات محسوب می­شوند، ولی امروزه آنها به عنوان عامل مهم عفونت­های بیمارستانی مطرح هستند (1). این باکتری­ها به علت کسب مقاومت­های چندگانه به انواع آنتی بیوتیک­ها، به عنوان یکی از مشکلات درمانی محسوب  می‌شوند. از جمله مقاومت­هایی که در انتروکوک­ها ایجاد شده است می­توان به مقاومت نسبت به دوزهای بالای آمینوگلیکوزیدها، بتالاکتام­ها و گلیگوپپتیدها اشاره کرد و از آنجائی که معمولاً ونکومایسین به عنوان آخرین راه حل درمانی برای سویه‌های مقاوم به چند دارو استفاده می­شود (2)، بنابراین مقاومت به ونکومایسین در بین سویه‌های انتروکوکی دارای اهمیت به سزایی است، مقاومت به آمینو گلیکوزیدها نیز به دلیل شکست درمانی در سینرژی یک داروی موثر بر دیواره باکتری (مثل پنی سیلین) و آمینو گلیکوزیدها، مشکل دیگری را در درمان آنها ایجاد کرده است (3)، خصوصاً اینکه، این مقاومت­ها می­توانند توسط عناصر ژنتیکی مختلفی مثل ترانسپوزون­ها و پلاسمیدها بین گونه­های انتروکوکی و حتی بین جنس­های باکتریایی منتقل شوند و در نتیجه طیف وسیعی از باکتری­ها را درگیر کنند (4).

حضور ژن­های مقاومت برروی کروموزم باکتریایی و یا پلاسمیدی می­توانند مقاومت به چندین آنتی­بیوتیک خانواده آمینو­گلیکوزیدی را ایجاد کند. بنابراین تعیین فراوانی ژن­های مقاومت به آمینو گلیکوزیدها می­تواند در انتخاب یک رژیم درمانی مناسب، موثر باشد (5).

انتروکوک­ها که سالیان  متوالی، تنها به عنوان فلور غیربیماریزای دستگاه گوارش انسان و حیوانات محسوب می­شدند، در طول دو دهه گذشته، به سبب نقش موثری که در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی داشته و استعداد ویژه­ای که در کسب مقاومت­های چندگانه نسبت به انواع آنتی بیوتیک­های مرسوم نشان داده اند، به شدت مورد توجه قرار گرفته­اند (6, 7).

از انواع مقاومت­هایی که نسبت به آنتی بیوتیک­های مختلف  در انتروکوک­ها مشاهده می­گردد می­توان به مقاومت نسبت به دوزهای بالای آنتی بیوتیک­هایی از خانواده­های بتالاکتام­ها ( (8)، گلیکوپپتیدها (9) و آمینوگلیکوزیدها (10)  اشاره نمود.

درباره اهمیت مقاومت به دوزهای بالای آمینوگلیکوزیدها  کافی است بدانیم درمان عفونت­های سیستمیک چون اندوکاردیت­ها (11)، باکتریمی (12)و مننژیت (13) تنها در حضور رژیم­های درمانی که حاصل ترکیب آنتی­بیوتیکی با این گروه دارویی است، امکان پذیر می‌باشد.  آمینو گلیکوزیدها به جهت مشاهده مقادیر روزافزون مقاومت به دوزهای بالای آنها و نقش موثری که عناصر ژنتیکی متحرک خارج کروموزمی همچون پلاسمیدها در گسترش این نوع از مقاومتها بر عهده دارند، از جایگاه ویژه­ای برخوردارند (14). امروزه، دستیابی و بکارگیری بهترین، مطمئن ترین و سریعترین روش به منظور تشخیص حضور این نوع مقاومت، تعیین مقادیر MIC[1] آنها و نیز یافتن علل انتشار و پراکندگی آنها و در آخر قضاوت پیرامون کارا بودن و یا عدم کارایی این خانواده آنتی بیوتیکی در رژیم­های دارویی، از مهمترین وظایف آزمایشگاه­های مرجع، تشخیص طبی و بیمارستان­ها می‌باشد.

1-2-بیان مسئله

انتروکوکوس شامل كوكسی گرم مثبت و كاتالاز منفي است، كه تا كنون 19 گونه آن شناسايي شده‌اند. اما فقط 2 گونه از آن یعنی انتروکوکوس فکالیس وانتروکوکوس فاسیوم  عامل اصلي در عفونت­هاي انساني مي‌باشند. این دو گونه یکی ازشایعترین عوامل عفونت­هاي بيمارستاني نیز محسوب می­شوند كه اطلاق نام انتروکوک به دلیل توانایی حضور آنها در روده می­باشد و در ضمن این گروه یکی از مقاومترین گروه باکتری­ها در مقابل آنتی بیوتیک­ها می­باشند (15).

یکی از دلايل اصلي نقش آنها در عفونت بیمارستانی  مقاومت ذاتی این باکتری به چندين آنتي بيوتيك  مورد بيمارستان ديده استفاده مي‌باشد و مهم‌تر اينكه شايد توانايي آنها براي دريافت مقاومت به تمام آنتي‌بيوتيك‌ها به دلیل قدرت دریافت اجزای خارجی ژنتیکی ازطریق پلاسمید است. همچنین ایجاد مقاومت می­تواند از طریق موتاسیون صورت گیرد؛ که منجر به ایجادانتروکوک­های مقاوم به وانکومایسین می شود. کنترل این دسته بسیار مشکل شده است (16, 17)

 

روش‌هاي كشت به 24 تا 48 ساعت زمان نياز دارد، تا باكتري رشد كرده و تعيين هويت شده و آزمايش تعيين حساسيت براي آن انجام شود(18). در بعضي از موارد سرعت عمل مي‌تواند جان بيمار را نجات دهد، لذا استفاده از روش مولكولي مولتی پلکس PCR جهت تشخيص باكتري‌هاي عامل عفونت مي‌تواند مفيد باشد (19, 20).

 

1-3-انتروکوک­ها[2]

1-3-1-طبقه بندی

واژه اﻧﺘﺮوﮐوك ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯽ ﯾﺮ ﺳﯿﻠﯿﻦ [3] درسال 1899 ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ[4] ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮه­ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﺪﻓﻮع دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ، انتخاب شد. ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺮم، ﺷﮑﻞ، آراﯾﺶ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻓﻘﺪان ﮐﺎﺗﺎﻻز، اﻧﺘﺮوﮐﻮك ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎء ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻻﻧﺴﻔﯿﻠﺪ[5] در ﺳﺎل 1933، اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐ­­ﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻧﺘﯽ ژن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﮔﺮوه  Dﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (21). ربکا لانسفیلد رده بندی جدیدی را پیشنهاد  کرد. وی دریافت که اگر استرپتوکوک را در محیط کشت مایع با اسیدیته قوی ( pH=2)  قرار داده و به مدت  10 دقیقه در گرمای C0 100  نگه دارند ماده آنتی ژن محلولی از جنس هیدرات کربن از دیواره باکتری خارج می شود که آن را، کربوهیدرات C نامید، و بر اساس این آنتی ژن آنها را به گروه های A تا E تقسیم بندی کرد. تمام اعضای جنس انتروکوک با آنتی سرم گروه D لانسفیلد واکنش می­دهند (22, 23(.

در سال 1906 نام انتروکوکوس فکالیس توسط اندرو و هوردر[6] برای  ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﺷﯿﺮ، ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺘﯿﻮل و ﻻﮐﺘﻮز و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی ﺗﺨﻤﯿﺮ راﻓﯿﻨﻮز را داﺷﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ (23(.

جنسون[7]، انتروکوکوس ﻓﺎﺳﯿﻮم را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮي ﺗﺨﻤﯿﺮي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از نتروکوکوس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ﺑﻮد را ﺷﺮح داد (24, 25(.

اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس دوراﻧﺲ[8] توسط و وینگ که مشابه با استرپتوکوکوس فاسیوم با فعالیت تخمیری کمتر معرفی گردید، اما جنسن انتروکوکوس نخستین بار در سال 1984 توسط چلیپر و کلیفر ا از استرپتوکوکوها جدا شد. جنسن انتروکوک فقط دارای آنتی ژن گروه D است که جزء فلور نرمال دسگاه گوارش انسان می­باشد. سایر گونه­ها که آنتی­ژن گروه D  را دارند قسمتی از فلور نرمال روده را تشکیل می­دهند و استرپتوکوک­های گروه D می­باشند (26، 27)

امروزه اما این جنس، گونه‌های متعددی را در خود جای می‌دهد که تعداد آنها در منابع مختلف از 17 تا 21 گونه متغیر بوده (23, 26) و در 5 گروه قرار می‌گیرند (26) . شایع‌ترین آنها دو گونه، E. faecium  وE. faecalis هستند.  اما گزارش‌هایی به ندرت مبنی  بر مشاهده سایر گونه‌ها در عفونت‌های انسانی دیده شده است که از انواع این‌گونه‌ها می‌توان به E.duranE. flavescens, E. munstii, E. gallinarum, E. avium, E. casseliflavus, E. raffinosus و E.hirae اشاره نمود (22, 26, 27). حضور این‌گونه‌ها در مناطق مختلف دنیا متفاوت بوده است.  به عنوان مثال در مواردی دو گونه E. gallinarum , E. casseliflavus. غالب‌ ترین انواع پس از E. faecalis وE. faecium  گزارش شده است (28).

1-3-2-خصوصیات بیولوژیک

اﻧﺘﺮوﮐﻮک­ها، ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯽ­ﻫﻮازي اﺧﺘﯿﺎري و ﮐﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎوي 5/6% کلرید سدیم، 40 % ﺻﻔﺮا رشد می­ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ معمولاً در pH محدوده ( 6 الی 9) و در دمای  C0 45-10رشد می‌کنند. انتروکوک­ها در C0 60، 30 دقیقه زنده می­مانند. اما رشد بهینه آنها در C0 37مشاهده می‌گردد. این باکتری‌ها همچنین توانایی رشد در NaCI 6.5%, pH=9.6 و نمک­های صفراوی را داشته و اغلب آنها قادر به هیدرولیز پیروات می‌باشند (29, 30). اعضای این گروه به راحتی قادر به رشد بر روی محیط (Blood Agar) BA بوده و غالباً قادر به لیز گبلول­های قرمز نمی­باشند  (همولیز γ) اما انواع آلفا (α) و بتا (β) نیز در میان آنها مشاهده می‌گردد (31). به طوری که نوع β در میان 10 گونه از انواع  انتروکوک­ها دیده می‌شود. این باکتری‌ها قادرند به راحتی شرایط سخت محیطی را تحمل کنند (32).  لذا هر جایی در طبیعت، از جمله خاک، غذا، آب، حیوانات، پرندگان و حشرات قابل جداسازی هستند (33).

انتروکوک­ها، کموارگانوتروف[9] با متابولیسم جور تخمیر بوده و دامنه وسیعی از کربوهیدرات‌ها را تخمیر می‌کنند که محصول عمده این فرایند اسیدلاکتیک است و هیچ گازی تولید نمی‌گردد.

این باکتری­ها فاقد آنزیم­های سیتوکروم هستند، اما گاهی اوقات تولید کاتالاز کاذب می­کنند . تقریباً ﻫﻤﻪ سویه‌ها ﻫﻤﻮﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺗﯿﻮ[10] ﺑﻮده و از ﺗﺨﻤﯿﺮ ﮔﻠﻮکز، اسیدلاکتیک ﺗﻮﻟﯿﺪ  می‌کنند. آﻧﺘﯽ ژن ،D ﯾﮏ ﮔﻠﯿﺴﺮول ﺗﯿﮑﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑا دیواره سلولی اﺳﺖ ﮐﻪدرهمه سویه­ها وجود دارد. درﺻﺪ ﮔﻮاﻧﯿﻦ + ﺳیتوزﯾﻦ آﻧﻬﺎ 37-45 درصد می‌باشد (34).

1-3-3-تقسیم‌بندی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ

بر اساس توالی 16SrRNA گونه­های انتروکوک در چندین گروه قرار گرفته اند(35)

 

ﮔﺮوه اﻧﺘﺮوکوکوس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ[11]: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺮوﮐﻮکوس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ، ﻫﻤﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز و ﻣﻮراوﻧﺴﯿﺲ.

ﮔﺮوه اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس ﻓﺎﺳﯿﻮم[12]: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس ﻓﺎﺳﯿﻮم، دوراﻧﺲ، ﻫﯿﺮه، ﻣﻮﻧﺪﺗﯽ، ﭘﻮرﮐﯿﻨﺰ و وﯾﻠﻮروم.

ﮔﺮوه اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس آوﯾﻮم[13]: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس آوﯾﻮم، ﭘﺴﻮدواوﯾﻮم، ﻣﺎﻟﻮدوراﺗﻮس وراﻓﯿﻨﻮزوس .

ﮔﺮوه اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس ﮐﺎﺳﻠﯽ ﻓﻼووس[14]: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس ﮐﺎﺳﻠﯽ ﻓﻼووس، ﮔﺎﻟﯿﻨﺎروم، ﻓﻼووﻧﺲ

ﮔﺮوه اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس ﺳﮑﻮروم[15]: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺮوکوكوس ﺳﮑﻮروم و ﮐﻠﻮﻣﺒﺎ.

ﮔﺮوه اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس دﯾﺴﭙﺎر[16]: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس دﯾﺴﭙﺎر و اﺳﯿﻨﯽ.

ﮔﺮوه ﺳﺎﮐﺎروﻟﯿﺘﯿﮑﻮس[17]: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺮوﮐﻮكوسﺳﺎﮐﺎروﻟﯿﺘﯿﮑﻮس، ﺳﻮﻟﻔﻮروس

 

1-3-4-ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ انتروکوکوس فکالیس

ﮔﻮﻧﻪ­ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﮐﻮك را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎوي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل و ﺳﻮرﺑﻮز ﺑﺮاث و ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰآرژﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه تقسیم‌بندی کرده‌اند (35).

ﮔﺮوه اول ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل ﺑﺮاث و ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ آرژﯾﻨﯿﻦ را داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺳﻮرﺑﻮز ﻣﻨﻔﯽ می‌باشند. انتروکوکوس فکالیس در این دسته قرار می‌گیرد. این‌گونه ﻣﺴﺌﻮل 90-85 % عفونت‌های اﻧﺘﺮوﮐوﮐﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ روده اﻧﺴﺎن، در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺮغ، ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ، ﺧﻮك، اﺳﺐ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ می‌شود. وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آن از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه 2، ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺗﺴﺖ آراﺑﯿﻨﻮز اﺳﺖ. ﺗﻌﺪادي از وارﯾﺎﻧﺖ­ﻫﺎي آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻠﻮرﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺮووات می‌باشند.

ﮔﺮوه دوم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎوي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل و ﺳﻮرﺑﻮز ﺑﺮاث را داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ آرژﯾﻨﯿﻦ می‌باشند.

گروه سوم آرژﯾﻨﯿﻦ را ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﮐﺮده اﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻧﺘﯿﻮل ﺑﺮاث و ﺳﻮرﺑﻮز اﺳﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ نمی‌دهند. – واریانت­های ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ در این گروه قرار دارند.  در وارﯾﺎﻧﺖ­ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل ﻣﻨﻔﯽ و ﭘﯿﺮوات ﻣﺜﺒﺖ می‌باشند، آراﺑﯿﻨﻮز، راﻓﯿﻨﻮز و ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ می‌باشد. اﻧﺘﺮوﮐﻮكوس ﻓﺎﺳﯿﻮم ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل ﻣﻨﻔﯽ نیز ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آراﺑﯿﻨﻮز می‌باشد.

ﮔﺮوه چهارم ﻣﺘﺸﮑﻞ از 3 ﮔﻮﻧﻪ می‌باشد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎوي ﺳﻮرﺑﻮز و ﻣﺎﻧﺘﯿﻮل ﺑﺮاث ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ آرژﯾﻨﯿﻦ آن ﻣﻨﻔﯽ می‌باشد. هیچ‌کدام از زیر گونه های انتروکوکوس فکالیس در این گروه قرار ندارد.

گروه پنجم، شامل گونه های اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﮐﺎﺳﻠﯽ ﻓﻼووس[18] ، اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﮔﺎﻟﯿﻨﺎروم[19]، اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ، اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﮐﻮﻟﻮﻣﺒﺎ[20]  در این گروه هستند. البته انتروکوکوس کولومبا ﻣﺸﺎﺑﻪ وارﯾﺎﻧﺖ­ﻫﺎي آرژﯾﻨﯿﻦ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ می‌باشد و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﯿﺪ در را ﻣﺤﯿﻂ راﻓﯿﻨﻮز ﺑﺮاث از اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ می‌شود.

 

1-3-5-فاکتورهای ویرولانس (بیماری زایی)

گرچه مقاومت‌های آنتی بیوتیکی در تبدیل انتروکوک­ها به یکی از عوامل مهم عفونت‌های بیمارستانی نقش مهمی دارند، اما این مقاومت­ها در کنار فاکتورهای ویرولانس ذاتی، با هم بصورت مستقل در ایجاد بیماری نقش دارند (36). می­توان گفت حضور همین فاکتورهای ویرولانس است، که با وجود حساسیت بیشتر اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ در مقایسه با اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓاسیوم نسبت به آنتی بیوتیک­ها، آنها را به گونه غالب در ایجاد عفونت‌های انتروکوکی تبدیل کرده است (37)

انتروکوکوس فکالیس حامل فاکتورهای ویرولانس متعددی همچون سیتولیزین، محصولات سوپر اکسید خارج سلولی[21]، انتقال پلاسمیدهای حساس به فرمون[22] ویک پروتئین سطحی متصل شونده، از انواع ESP[23] (Entrococcal surface protein) ، که به تازگی شناسایی‌شده و به منظور کلونیزه نمودن موفقیت‌آمیز بیماران ضروری می‌باشند. سه مورد ESP، سیتولیزین و مواد تجمعی، تقریباً تنها ویژه انتروکوکوس فکالیس است (37). جز در موارد نادری که ESP در انتروکوکوس فاسیوم های مقاوم به آمپی‌سیلین مشاهده شده است.

1-3-5-1-ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻌﯽ[24]

در سویه‌های ﺧﺎﺻﯽ از اﻧﺘﺮوﮐوک­ها در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮن­ﻫﺎي تولیدشده توﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ انتروکوک­ها فرمون ﺳﺮم اﯾﺠﺎد می‌شود. ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺳﺒﺐ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ­ﻫﺎ ﺑﻪ سلول‌های ﺗﻮﺑﻮﻻر ﮐﻠﯿﻮي ﺷﺪه و در ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﻧﻘﺶ مهمی بازی می‌کنند (38)، همین طور ﺳﺒﺐ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮل باﮐﺘﺮي دﻫﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه برای انتقال ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ می‌گردند(39). ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﻣﻮاد در زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن انتروکوکوس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ در [25]PMNﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺎﮔﻮﺳﺘﯿﻮز ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ (40). و موجب انترنالیزه شدن انتروکوک­ها از طریق سلول‌های اپی تلیال روده می‌شوند (41).

ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ وﯾﺮوﻻﻧﺲ، ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻌﯽ و ﺳﯿﺘﻮﻟﯿﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر  هم­افزایی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل
Quarom – sensing  با ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﯿﺘﻮﻻﯾﺰﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮارد اﻧﺪوﮐﺎردﯾﺖ می‌گردند.

 

[1] Minimum Inhibitory Concentration

[2] Enterococci

[3] Thiercelin

[4] Enterocoque

[5] Lancefield grouping

[6] Andrews and Horder

[7] OrlanJenson

[8] Streptococcus durans

[9] ChemoorganotropH

[10] Homofermentative

[11]  Enterococcus faecalis

[12]  Enterococcus faecium

[13]  Enterococcus avium

[14]  Enterococcus caseliflavus

[15]  Enterococcus cecroum

[16] Enterococcus dispar

[17]  Enterococcus sacroleticus

[18] Enterococcus flavus

[19] Enterococcus gallinarum

[20] Enterococcus columbae

[21] Extra cellular superoxide production

[22] Phermon responsive plasmid transfer

[23] Surface Adhesions [Enterococcal Surface Protein (ESP)]

[24] Aggregation Substance

[25] Polymorphonuclear

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122