پايان نامه بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشكي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشكي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 98 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشكي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2 شرح و بيان مساله پژوهشي 6
1-3 اهميت تحقيق 9
1-3-1 اهميت نظري 9
1-3-2 اهميت کاربردي 9
1-4 اهداف 10
1-4-1 اهداف تحقيق 10
1-5 سوالات تحقيق 10
1-6 تعريف اصطلاحات 11
1-6-1 دغدغه شغلي 11
1-6-2 تعريف پرستاري: 11
1-6-3 تعريف كار: 11

فصل دوم پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه 13
2-2 پيشينه پژوهش 13
2-2-1 دغدغه مسير شغلي چيست؟ 13
2-2-2 اصول نظريه رشدي سوپر 14
2-2-3 خودپنداره 16
2-2-4 مراحل رشد شغلي 16
2-2-5 بلوغ مسير شغلي 18
2-2-6 انتخاب شغل و شخصيت 20
2-2-7 آرزوهاي شغلي 21
2-2-8-نظريه گاتفردسون 22
2-2-9 دغدغه‌هاي شغلي در نظريه سازه مندي مسير شغلي 25
2-2-10 اصول نظريه سازه مندي شغلي 26
2-2-11 ابعاد انطباق پذيري شغلي 28
2-3 مطالعات انجام شده 29
2-3-1 مطالعات انجام شده در خارج کشور 29
2-3-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور 32
2-3-3 نتيجه گيري از تحقيقات قبلي 33

فصل سوم : روش پژوهش
3-1 روش پژوهش 35
3-2 جامعه آماري 35
3-3 نمونه و روش نمونه گيري 35
3-4 ابزار پژوهش 39
3-4-1 پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر 39
3-4-2 پرسشنامه ويژگي‌هاي دموگرافيک 41
3-5 روش تجزيه و تحليل آماري 42

فصل چهارم يافته هاي پژوهش
4-1 مقدمه 44
4-2 بررسي يافته هاي توصيفي 44
4-3 بررسي سوال هاي تحقيق 55
4-3-1 سوال اول 55
4-3-1-1 متغير جنسيت 55
4-3-1-2 متغير سن 55
4-3-1-3 متغير تحصيلات 57
4-3-1-4 متغير تأهل 57
4-3-1-5 متغير درآمد 58
4-3-2 سوال دوم 58
4-3-2-1 متغير وضعيت استخدام 58
4-3-3 سوال سوم 59
4-3-3-1 متغير سابقه کار 60
4-3-4 سوال چهارم 61
4-3-4-1 متغيير محل کار (بخش) 62
4-3-5 سوال پنجم 64
4-3-5-1 متغير نوبت کاري 64

فصل پنجم: نتايج پژوهش
5-1 مقدمه: 66
5-2 خلاصه طرح و نتايج پژوهش 66
5-3 بحث در يافته ها 67
5-3-1 بحث در مورد سوالات تحقيق 67
5-3-1-1-1 متغير جنسيت 67
5-3-1-1-2 متغير سن 67

5-3-1-2سوال دوم 68
5-3-1-2-1 متغير وضعيت استخدام 68
5-3-2-3 سوال سوم 69
5-3-2-3-1 متغير سابقه کار 69
5-3-2-4 سوال چهارم 70
5-3-2-4-1 متغير محل کار (بخش) 70
5-3-2-5 سوال پنجم 71
5-3-2-5-1 متغير شيفت کاري 71
5-4 محدوديت هاي پژوهش 71
5-5 پيشنهادات پژوهش 72
پيوست 1 74
منابع و مآخذ 78

فهرست منابع  

منابع فارسي

پاشا شريفي، ح. (1377). اصول روانسنجي و روان آزمايي. تهران: انتشارات رشد.

جليلي، م، 1365 ،بررسي مشكلات حرفه پرستاري براساس نظر خواهي از پرستاران شهر تهران.  پايان‌نامه براي مقطع ارشد. رشته جامعه شناسي، دانشكده علوم اجتماع ،دانشگاه تهران .

چارلز هيلي، (1366). مشاوره حرفه اي براي معلمان و مشاوران. ترجمه طيبه زندي پور، چاپ اول،‌تهران، ‌انتشارات فردوس

حسيني، م. (1371). مباني راهنمايي و مشاوره شغلي.  تهران: انتشارات علمي‌دانشگاه آزاد اسلامي.

روبرت، ه. (1349). اطلاعات شغلي در راهنمايي حرفه اي و امور استخدامي. ترجمه يوسف اردبيلي، جلد اول. تهران، انتشارات دانشسراي عالي.

سوانسون، ج. فواد،ن(1381). نظريه‌هاي جديد مشاوره شغلي و کاربرد. ترجمه رقيه موسوي. تهران، انتشارات اصلح.

شفيع آبادي، ع. (1375). راهنمايي تحصيلي و شغلي. چاپ اول، ‌انتشارات دانشگاه پيام نور.

شفيع آبادي، عبدالله.(1385). راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و نظريه‌هاي انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.

شيخ ويسي، ز، 1385 ،بررسي ميزان رضايت شغلي پرسنل بهداشتي درماني در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان.{پايان نامه كارشناسي ارشد}،زاهدان،دانشگاه علوم پزشكي

علامه زاده ، م ، 1375 ،بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشها و بيمارستانهاي رواني دولتي تهران از نقشهاي حرفه اي خود . {پايان نامه كارشناسي ارشد}،تهران ، دانشگاه تهران .

هفت شايجاني، ب.( 1388). هنجاريابي،تعيين روايي و پايايي پرسشنامه دغدغه هاي شغلي سوپر بين معلمان شهر اصفهان، {پايان‌نامه} براي مقطع كارشناسي ارشد، رشته مشاوره، دانشكده علوم تربيتي دانشگاه اصفهان.

منابع انگليسي

Adkins, W. R. (1970). Life skills: Structured counseling for the disadvantaged. Personnel and Guidance Journal, 49, 108–116.

Bingham, R., & Krantz, J. (2001). Career and vocational assessment 1997-1998: A biennial review. Journal of Career Assessment, 9(1), 1-24.

Brown, S. Lent, R. (2005).Career Development and counseling. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.

Cherry,N.(1978).The determinants of occupational functioning and the use of job skills. Uppublished doctoral dissertation,University Of London.

Costello,D.K.(1981).Vocational maturity of careeroriented adults.Unpublished doctoral dissertation,University of San Francisco.

Cron,W.L.,&Slocum,J.W.(1986).The influence of career stages on salespeople’ s job attitudes,work perceptions,and performance.Journal of Marketing Research,23,119-129.

Cross,S.(1981).The vocational coping strategies of adult males.Unpublished doctoral dissertation,University Of California at Los Angeles.

Ginzberg,E.,Ginsburg,S.W.,Axelrad,J.L.(1951).Occupational choice.New York: Columbia University Press.

چکيده

زمينه. با توجه به حساسيت شغل پرستاري شناخت دغدغه هاي آنها در مسير انتخاب شغل از ضروريات است تا اين عزيزان از مراحل شغلي خود و دغدغه هاي آن مطلع شوند و انتخاب آگاهانه تري انجام دهند.

هدف. هدف پژوهش حاضرمقايسه دغدغه هاي شغلي پرستاران در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه ع.پ اصفهان در سال 1389 بود.

روش. پژوهش حاضر توصيفي از نوع علي- مقايسه اي و روش نمونه گيري دسترس بود. جامعه آماري شامل کليه پرستاران و نمونه آماري براساس توان آزمون عبارت از 286  پرستار و بهيار شاغل در بيمارستانهاي مذكوربود. . ابزار پژوهش پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر بود که در اين تحقيق پايايي آن74/ محاسبه شد. آزمونهاي آماري عبارت بودند از t گروههاي مستقل با حجم نابرابر، تحليل وارايانس يك راهه، و آزمون تعقيبي شفه.

يافته ها. نتايج نشان دادند كه دغدغه هاي شغلي بر اساس سن در مراحل اصلي بقا (001/0 P=) و نمره کلي (024/0 P=)؛ وضع استخدام در مرحله بقا (023/0 P=)؛سابقه کاردر  مرحله ايجاد (02/0 P=)،بقا (01/0 P=) و نمره کلي (045/0 P=)؛ و سرانجام، بر اساس محل کار (بخش)  در مرحله قطع همکاري(03/0 P=) معنادار شده‌اند.

بحث و نتيجه گيري : نتايج پژوهش نشان داد كه بيشترين دغدغه پرستاران در متغييرسن و وضعيت استخدام از مراحل اصلي در مرحله بقا يعني مرحله اي كه فرد يا در شغلش تثبيت مي شود يا آن را تغيير مي دهد كه با بالا رفتن سن افراد به مرحله واقعي انتخاب خود مي رسند همچنين متغيير سابقه كار در مراحل بقا و ايجاد ، كه دغدغه در اين مرحله به معني آن است كه با افزايش سابقه كار افراد در شغل خود به ثبات بيشتري دست مي يابند و و به واقعيت بيشتر توجه مي كنند و به شغل علاقمند مي شوندو سپس در شغل خود به ثبات مي رسند و محل كار ( بخش) در مرحله قطع همكاري است كه به معني آن است كه افراد با كار كردن در بخشهاي مختلف دچار دغدغه  هاي آن بخش شده و توانايي هايشان كاهش مي يابد در نهايت به قطع همكاري يا بازنشستگي بيش از موعد مي رسند.

کليد واژه ها: پرستاران، دغدغه هاي شغلي، اصفهان

فصل اول

 كليات پژوهش

 1-1 مقدمه

انتخاب شغل تصميمي‌است ‌که اگر با شناخت و آگاهي کامل انجام شود منجر به رضايت شغلي و آرامش انسان مي‌شود و اگر با ناآگاهي صورت گيرد چه بسا نگراني و دغدغه‌هايي براي انسان چه در بعد شغل و چه ابعاد ديگر زندگي ايجاد کند. انسانها با کامل شدن، تصميم‌هاي کاملتري نيز مي‌گيرند و تصميم شعلي نيز از اين قاعده مستثني نيست.  چه بسا شغلي که تا ديروز رضايت فرد  را جلب کرده است امروز مايه نگراني و دغدغه او شود و ناچار به تفکری راجع به نگراني‌ها و يا حتي در صدد تغييرات شغلي برآيد.  پس تصميم خود را بهبود بخشيده و نسبت به رفع دلواپسي‌هاي خود اقدا مي‌‌موثر انجام مي‌دهد.

انتخاب شغل يكي از مراحل زندگي است كه فرد در آن مفهو مي‌‌را كه از خويش دارد، نشان مي‌دهد. اما بدان حد صريح و روشن نيست كه قطعا بگويد: من چنين يا چنان شخصي هستم  به همين  طريق، ‌نگهداري و سازگاري شغلي براي يك فرد مبتدي عملي است تا دريابد اولا شغل به او اجازه مي‌دهد كه نقشي را كه مايل است، ايفا كند. ثانيا نقشي كه كار اجازه ايفاي آن را مي‌دهد آيا با مفهومي‌كه او از خويشتن دارد مطابقت مي‌نمايد؟ آيا عناصر پيش بيني نشده در آن را مي‌توان با خود هماهنگ كردو يا به نحوي اصلاح نمود كه با وي متناسب شود؟ و بالاخره روش آزمايش خويش در قبال واقعيت‌ها است تا معلوم شود فرد مي‌تواند عملا با تصويري كه از خويش دارد زندگي كند يا نه ؟  (هاپاک،ترجمه اردبيلي،  1349، ص124)

ماهيت هر شغل تحت تاثير سطح اقتصادي- اجتماعي فرد،توانايي ذهني،  خصوصيات شخصيتي و فرصت‌هاي مناسب پيش آمده قرار دارند و اينها دست به دست هم محدوديت‌ها يا فرصت‌هايي در اختيار فرد قرار مي‌دهند.  با اين وجود،  به دست آوردن شغل براي هر كس فرايند توسعه و تحقق تصوير شخصي فرد از خود است.  بطوري كه رضايت شغلي هر كس تا حدود زيادي بستگي دارد به اينكه تا چه ميزان كار يا زندگي، خروجي‌هاي شخصيتي و ارزش‌هاي فرد را  فراهم مي‌آورند.

افرادي كه خصوصيات حرفه اي خويش را مي‌شناسند بيشتر احتمال دارد كه از زندگي حرفه اي خود كسب رضايت كنند، ‌ سوپر كه نظريه رشد حرفه اي او بيش از نظريه‌هاي ديگر مورد قبول مشاوران است بر اين فرض است كه انتخاب شغل كاربرد مفهوم خويشتن  پنداري[1] يا درك فردي خويش است. يعني مردم مشاغلي را انتخاب مي‌كنند كه معتقدند به آ‌نها امكان مي‌دهد تا آنچه كه تصور مي‌كنند هستند بشوند (سوپر،  1957،  نقل از هيلي).  خويشتن پنداري در نتيجه تاثير متقابل ارث و محيط توسعه مي‌يابد. خويشتن پنداري فرد منعكس كننده استعدادهاي دروني و صفات خلقي اوست كه از طريق تجارب وي در نقشهاي مختلف و همانندي با مدل‌هاي متفاوت گسترش يافته است. رشد و تكامل خويشتن پنداري جرياني مداوم است. هركس از مراحل سير شغلي كه توام با وظايف مخصوصي مي‌باشند مي‌گذرد و تجارب او با اين وظايف حرفه اي خويشتن پنداري حرفه اي او را شكل مي‌دهد. از آنجا كه تصميم گيري و انتخاب در سراسر زندگي حرفه اي رخ مي‌دهد كوشش مستمر فرد بر اين است كه اين خويشتن پنداري حرفه اي گسترش يابنده را تكميل نمايد.  (هيلي،ترجمه زندي پور، 1366).

به عقيده پارسونز[2] انتخاب شغل به عوامل بسيار وسيع و گسترده اي بستگي دارد كه از بين آنها سه مرحله را مي‌توان نام برد:

1-شناسايي كامل توانايي[3]‌ها، ‌استعداد[4]ها، ‌رغبت[5]‌ها و محدوديت[6]‌هاي فرد

2-شناسايي مشاغل متعدد و آگاهي از عواملي كه به موفقيت، ‌رضايت شغلي منجر مي‌شود.

3-ايجاد سازشي منطقي بين خصوصيات شخصي و شرايط شغلي كه به موفقيت و رضايت شغلي بينجامد.(شفيع آبادي، 1386،ص 23)

عوامل زير در طرح ريزي شغلي و حرفه اي حائز اهميت خاصي هستند:

توانايي ذهني: ‌احراز هر شغل به ميزان معيني از رشد و توانايي ذهني نياز دارد.

استعداد: مشاغل مختلف به استعدادهاي خاص و معيني نياز دارند. براي استعداد تعاريف متعددي ارائه شده است سوپر و كرايتز[7] (1962) معتقدند كه كلمه توانايي را مي‌توان به جاي استعداد بكار برد. (شفيع آبادي، 1386،ص64)

رغبت: ‌عبارت از تحريكي احساساتي است كه با توجه و علاقه زياد به چيزي توام باشد رغبت وقتي به وجود مي‌آيد كه انسان به سمت چيزي گرايش داشته باشد وبه آن بينديشد و از آن لذت ببرد. (شفيع آبادي، 1386،ص66)

شخصيت: ‌به نظر گيلفورد[8] (1959)، ‌ شخصيت هرفرد مجموعه ويژگي‌هاي يكتا و يگانه اي است كه مختص آن فرد است. ( شفيع آبادي، 1386،ص 68)

عوامل محيطي، ‌عواملي نظير فرهنگ، ‌خانواده و طبقه اجتماعي و وضع جغرافيايي در انتخاب شغل فرد موثر هستند (شفيع آبادي، 1375، ص69).

انتخاب شغل يك فرآيند پيچيده و مبهم است و به  عوامل متعددي بستگي دارد و نيز با  مشكلاتي همراه است.  هر فردي ممكن است در هر كدام از مراحل انتخاب خود با مشكلاتي مواجه شده و نگراني‌هايي داشته باشد.

هاپاك [9]  (1957، به نقل از حسيني، 1371).  حداقل 5 دليل عمده را در انتخاب يك شغل داراي اهميت مي‌داند كه عبارتند از:

1-انتخاب شغل در زندگي افراد تعيين كننده است.

2- انتخاب شغل موفقيت يا شكست افراد در مراحل بعدي را باعث مي‌شود.

3-انتخاب يك شغل براي فرد لذت يا نفرت به همراه خواهد داشت  (درصورت انتخاب درست،  لذت و انتخاب نادرست،  نفرت در پي خواهد داشت).

4-انتخاب شغل تك بعدي نيست و بر روي تمام  جنبه‌هاي زندگي افراد تاثير مي‌گذارد.

5- نحوه انتخاب شغل درجامعه اي كه افراد آن از آزادي برخوردار هستند،  ميزان استفاده آن جامعه از نيروي انسانيش را تعيين مي‌كند.

پرستاري نظامي ‌بي نظير در راستاي ارتقاء سلامت است كه شامل ارائه خدمات بر مبناي دانش و مهارتهايي است كه براي ديگران فراهم  مي‌گردد. پرستاري حرفه اي پويا است كه حيطه عمل آن به طور مداوم در حال تحول است شغلي با ماهيت انساني و مقدس كه هدف آن كمك و خدمت به بشريت است از آنجا كه هدف اصلي مشاوره شغلي تسهيل رشد حرفه اي و هدايت شغلي است و با توجه به مسئوليت خطير و سنگين اين عزيزان، لزوم دانستن دغدغه ها و نگرانيهاي آنها در راه  مسير رشد شغلشان ضروري به نظر  مي‌رسد.

1-2 شرح و بيان مساله پژوهشي

انتخاب در واقع عملي جاري و مستمر است نه حادثه اي اتفاقي.  اين اصطلاح بايد به همه انتخابهايي دلالت كند كه گاه با حذف برخي از عوامل و يا ابقاء پاره اي از آنها ادامه دارند، تا جايي كه نتايج محدود به مواردي شوند كه مي‌توان آن را انتخاب شغل ناميد.  سير شغلي را مي‌توان جنبه اي از رشد فرد دانست. رشد شغلي براي دلالت برميزان پيشرفت، ‌بكار رفته است يعني جايي كه در سير شغلي مداوم از اكتشاف تا انحطاط پيموده مي‌شود.

به عقيده سوپر، ‌خويشتن پنداري بر اثر تعامل بين انسان و عوامل محيطي رشد و نمو نموده و تكامل مي‌يابد.  همچنين نظر دوستان و نحوه ارزشيابي‌و قضاوت ديگران موجب ميگردد كه فرد نقش خود را در قبال اطرافيان تعيين كند و به ايفاي آن نقش بپردازد،  گرچه انسان ارزشهاي ديگران را به طور كامل نمي‌پذيرد، ولي تمايل دارد بخاطر كسب مقبوليت اجتماعي بخشي از ارزشها را قبول كند.

سوپر شش بعد بلوغ حرفه اي را كه تصور مي‌كرد به نوجوانان مربوط مي‌شود و براي آنان مناسب است را طرح ريزي كرد :

1-جهت گيري انتخاب حرفه، ‌تعيين بعد نگرشي به اين ترتيب كه فرد براي انتخاب نهايي شغلش دغدغه داشته باشد.

2-اطلاعات و طرح ريزي،  بعد قابليتي مرتبط با اطلاعات تخصصي افرادي كه قبلا دغدغه تصميم گيري شغلي براي آينده را داشته و در گذشته طرح ريزي خود را محقق ساخته‌اند.

3-ثبات ترجيحات شغلي به معناي تحكيم ترجيحات شغلي فرد است.

4-تبلور ويژگي‌ها، ‌پيشرفت فرد به سمت شكل دهي خودپنداره.

5-استقلال  حرفه اي، ‌مانند تجربه كاري مستقل.

6-ترجيحات شغلي عاقلانه، ‌بعد مرتبط با توانايي فردي، ‌براي داشتن ترجيحات شغلي واقع بينانه كه با وظايف فردي همخوان است (سوپر، 1974،  نقل از زونکر، 2006).

سوپر معتقد است که فرد در ذهن خود تصويري از مشاغل دارد و به طرف مشاغلي مي‌رود که با خواسته‌هاي دروني او نزديک تر باشد. او براي رشد شغلي معتقد به مراحلي است و براي هر يک از اين مراحل تنوع پيشرفت شغلي قايل است. سوپر عقيده دارد که فرد در اوايل جواني  (14 تا18 سالگي)  در مشاغلي که برايش اهميت دارند به تشخيص و موشکافي مي‌پردازد و در دوره جواني  (18 تا 21 سالگي)  شغل دلخواه خود را انتخاب مي‌کند و در اواخر جواني  (21 تا 25 سالگي)  مي‌کوشد انتخابش را تکميل کند و براي هميشه به آن اشتغال ورزد.  سوپر عقيده دارد که بين دختر و پسر در مراحل رشد شغلي تفاوت وجود دارد و معتقد است که هر چه بلوغ شغلي وسيع تر باشد کاوش براي کسب اطلاعات بيشتر و در نتيجه انتخاب شغل صحيح تر انجام مي‌گيرد  (حسيني،  1371، ص116).

بر اساس نظريه سوپر سه مشخصه اصلي در باره تفاوت‌هاي بين افراد و مشاغل آنها وجود دارد. افراد در توانايي‌ها، ‌ويژگي‌هاي شخصيتي و ارزشهايشان با هم متفاوت هستند.  همچنين افراد مي‌توانند ويژگي‌هاي متناسب با مشاغل متنوع داشته باشند و شغل هيچ فردي نشان دهنده تنها گزينه مناسب او نيست بعبارت ديگر هر فردي فقط شايسته براي شغل خاصي نيست. سوپر پنج مرحله مشخص زندگي را كه هريك وظايف رشدي مخصوص به خود دارند مطرح كرد او همچنين اعلام كرد كه الگوهاي حرفه اي با ويژگيهاي شخصي و محيطي گوناگوني تعيين مي‌شوند وي مفهوم بلوغ يا پختگي شغلي را مطرح كرد،كه منظور از آن آمادگي فرد براي سازگاري با درخواست‌هاي محيط است.  سوپر معتقد است كه افراد نقش‌هاي متفاوتي را در زندگيشان مي‌گيرند كه از نظر اهميت در طول مراحل زندگي تغيير مي‌كند.  درحقيقت افراد مي‌توانند رضايت كمي‌در نقش كاري شان بيابند اما ممكن است در يك نقش ديگر زندگي كاملا راضي باشند.5 مرحله زندگي از نظر سوپر عبارتند از:

1- رشد[10]   (سنين 13-4 سالگي)  2- اكتشاف[11] (سنين14- 24سالگي) 3- استقرار  و  ثبات[12] (سنين44-25 سالگي) 4- ابقاء[13]  (سنين 65-45 سالگي)  و  5- افول يا رکود[14] (سنين بالاي 65).  سوپر اين مراحل را بعنوان عليت خطي و قابل پيش بيني اما نه ثابت دسته بندي كرده است. بعبارت ديگر او يك سري از مراحل را كه اشخاص معمولا آن را طي مي‌كنند شرح داده است، اما معتقداست  كه همه به يك صورت يا در سنين خاصي در اين مرحله پيشرفت نمي‌كنند.  (سوانسون، ترجمه موسوي، 1381).

در اجتماعات امروز  به تناسب پيشرفت اجتماعي، تامين بهداشت و سلامت مردم از وظايف مهم محسوب  مي‌گردد. در اين ميان بعضي از افراد كه بدين منظور آموزشهايي را دريافت  مي‌دارند نقش اساسي تري را ايفاء  مي‌كنند تا اهداف خود را در جهت عالي ترين خدمات با توجه به نيازهاي فردي مددجويان متجلي سازند. حرفه پرستاري نيز يكي از حرفه هاي موجود در سيستم بهداشت و درمان جامعه است و مانند پزشكي و ساير حرفه هاي وابسته با استفاده از علوم و مهارتهاي خاص، هدف واحدي را كه بهبود شرايط زندگي مددجو، بازيافتن سلامت وي، پيشگيري و ارتقاء سلامت از نظر جسمي، رواني و اجتماعي است دنبال  مي‌كند ( ذوالرياستين، 1375، ص17)

كانلي (1994)وظايف پزشك و پرستار را با هم مقايسه  مي‌كند و  مي‌نويسد كه مسئوليت پزشكان تشخيص بيماري و برنامه ريزي و تجويز دارو بر اساس آن  مي‌باشد در حالي كه مسئوليت پرستاران تعيين تشخيصهاي پرستاري است كه بر اساس آن برنامه ريزي نموده و تصميم به اجراي يك سلسله اعمال پرستاري  مي‌نمايد كه به حل مشكلات بيمار كمك  مي‌كند و اين اعمال عبارت از پيشگيري از بيماري، مراقبت هاي باليني و توانبخشي و پيشبرد وضعيت سلامت فرد است. مجمع بين المللي پرستاري، مسئوليتهايي را شامل چهار مرحله  مي‌داند كه شامل تامين 1- خدمات بهداشتي، 2- پيشگيري از بيماريها، 3- باز گرداندن سلامتي و 4- تسكين آلام  مي‌باشد.

امروزه پرستار از بيمار مراقبت  مي‌كند او شخص ماهري است كه انجام مقدار قابل توجهي از كارهاي پيچيده را نيز بر عهده دارد. او به بيمار اهميت  مي‌دهد و اهميت دادن به سرنوشت پرستاران از مسئوليتهاي مديران بيمارستانها  مي‌باشد تا در جهت جلب رضايت آنها تلاش كنند.  ما در اين پژوهش درصدد آن هستيم كه با توجه به نظريه رشدي سوپر دغدغه و نگرانيهاي اين عزيزان را بشناسيم و مشخص كنيم كه پرستاران شاغل در بخشهاي مختلف در كدام 4 مرحله از مراحل رشد شغلي سوپر قرار دارند و در هر مرحله با چه نگرانيهايي دست به گريبانند. تا ضمن كمك به آنها زمينه براي انتخاب رشته از سوي دانشجويان اين شاخه هموار گردد.

1-3 اهميت تحقيق

1-3-1 اهميت نظري

يک طرح نظام دار از مداخلات، براي رفع نگراني هاي شغلي ضروري است. همپوشي مشکلات فردي و شغلي حکايت از آن دارد که مداخلات بايد به نحوي طراحي شوند که براي مشکلات هر دو دسته راه حل پيدا شود. مشكلات پرستاران از اين حيث مستثني نيست. با توجه به اينكه پرستاري، شغلي است كه مستقيماً با سلامت افراد جامعه در ارتباط است، شناخت نگرانيهاي آنها و سعي در رفع و كاهش آنها منجر به رفع نگراني بيماران و سلامت كل جامعه  مي‌شود

1-3-2 اهميت کاربردي

اين تحقيق به دلايل زير اهميت دارد:

اهميت انتخاب شغل در زندگي افراد و دغدغه‌هاي موجود در مسير شغلي افراد.

كمك به رفع موانع كاركردي و ساختار شغلي پرستاران در بيمارستانهاي شهر اصفهان

كاربرد نتايج تحقيق در حوزه‌هاي ديگر مانند سنجش انطباق شغلي فرد با شغل و سازمان مربوطه در انتخاب رشته دانشجويان پرستاري.

راهگشا بودن اين تحقيق براي پژوهش‌هاي بعدي.

1-4 اهداف

هدف كلي: مقايسه دغدغه هاي شغلي پرستاران ( شامل پرستاران رسمي‌و غير رسمي، مجرد و متاهل، بخش هاي مختلف و سابقه كاري ) در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي.

1-4-1 اهداف تحقيق

اهداف تحقيق به صورت زير اصلاح شود:

1-تعيين ميزان دغدغه هاي شغلي پرستاران بر حسب متغييرهاي جمعيت شناختي: جنسيت، سن، سابقه كار، درآمد، محل كار، تاهل،وضعيت استخدام وتحصيلات)

2-تعيين ميزان دغدغه هاي شغلي پرستاران بر حسب محل كار ( بخش )

3-تعيين ميزان دغدغه هاي شغلي پرستاران بر حسب ثابت و متغير بودن شيفت كاري

1-5 سوالات تحقيق

1-آيا دغدغه هاي شغلي پرستاران  بر حسب متغييرهاي جمعيت شناختي (وضعيت استخدام -رسمي‌يا پيماني، جنسيت، سن، سابقه كار، درآمد، محل كار، تاهل، وتحصيلات تفاوت دارد؟

2-آيا دغدغه هاي شغلي پرستاران بر حسب محل كار ( بخش ) تفاوت دارد؟

3-آيا دغدغه هاي شغلي پرستاران بر حسب ثابت و متغير بودن شيفت كاري تفاوت دارد؟

1-6 تعريف اصطلاحات

1-6-1 دغدغه شغلي

تعريف مفهومي: دغدغه مسير شغلي حسي مهم براي آينده است که ديدگاه‌هاي خوش بين را به احساس نگراني نسبت به آينده وا مي‌دارد تا از وظايف مسير شغلي خود آگاه شده و براي آينده آماده باشند.

تعريف عملياتي: دغدغه شغلي در اين پژوهش، نمره اي است که فرد در پرسشنامه دغدغه هاي شغلي بزرگسالان سوپر بدست  مي‌آورد.

1-6-2 تعريف  پرستاري:

پرستاري مجموعه فعاليتهايي است كه شخص پرستار،براي كمك به بيمار به منظور بهبود بيماري و نجات جان او انجام مي‌دهد. پرستار رابط ميان بيمار و پزشك است.(شفيع آبادي، 1386، ص 233).

1-6-3  تعريف كار[15]:

كار درلغت، به معناي شغل، عمل و آنچه از شخص يا شي صادر شود (فرهنگ فارسي معين، 1381).

كار فعاليتي دايمي‌است كه به توليد كالا و خدمات منجر  مي‌شود و براي انجام آن دستمزدي در نظر گرفته  مي‌شود (شفيع آبادي، 1386).

فصل دوم

 پيشينه پژوهش

 2-1 مقدمه

اين فصل شامل دو قسمت است. در قسمت اول پيشينه مطالعات مربوط به دغدغه مسير شغلي و متغيرهاي مربوط و ابزارهاي سنجش آن آمده است و در قسمت دوم به تحقيقات انجام شده در اين زمينه پرداخته شده است.

2-2  پيشينه پژوهش

2-2-1 دغدغه مسير شغلي[16] چيست؟

 دغدغه مسير شغلي ، دغدغه فرد در خصوص آينده شغلي اش که اولين و مهم ترين بعد انطباق پذيري شغلي است. در نظريه‌هايي هم چون ديدگاه زماني گينزبرگ[17]،  نظريه نظام مند سوپر[18]،  ديدگاه پيش بيني  تيدمن[19]،  جهت گيري کرايتس[20]،  آگاهي‌هارن[21] مطرح شده است.  (ساويکاس،  سيلينگ و شوآرتز، 1984) [22].  دغدغه مسير شغلي به معناي ضرورت براي جهت دهي به آينده است. اين حس براي  آينده مهم است. نگرش‌هاي نظام مند و خوش بين احساس نگراني را افزايش مي‌دهد چرا که افراد را وا مي‌دارد که از وظايف شغلي و گذارهاي حرفه اي آگاه شوند تا بتوانند مقابله کنند و دست به انتخاب بزنند و براي آينده دور و نزديک آماده باشند.  اين دغدغه،  از آينده احساس واقعي مي‌سازد و به فرد کمک مي‌کند تا گذشته شغلي را بخاطر داشته باشد،  به وضع فعلي شغلي توجه کند و آينده شغلي را پيش بيني نمايد. تفکر درباره زندگي کاري در طول زمان ضرورت مسير شغلي است. زيرا يک مسير شغلي ذهني يک رفتار نيست، بلکه يک عقيده است يعني انعکاسي از خود است. اعتقاد به تداوم تجربه به افراد اجازه مي‌دهد تا فعاليت‌هاي فعلي شان را به آرزوهاي حرفه اي آينده شان وصل کنند و امکانات ممکن را دريابند.  اين حس تداوم به فرد اجازه مي‌دهد تا تجسم کند چگونه تلاش‌هاي امروز موفقيت فردا را مي‌سازد.

فقدان دغدغه مسير شغلي،  بي‌تفاوتي مسير شغلي[23] ناميده مي‌شود و بي‌برنامگي و بدبيني درباره آينده را منعکس مي‌کند. اين بي‌علاقگي را مي‌توان از طريق مداخلات مشاوره اي مسير شغلي که به افراد کمک مي‌کند تا تحصيلات حرفه اي شان را شکل دهند مثل بازي واقعي  (جارويس و ريکارد، 2001) [24]،  برنامه مهارت‌هاي زندگي  (آدکينز، 1970) [25]،  کارگاه‌هاي ديدگاه زماني  (وان و ساويکاس، 1998) [26] و نوشتن زندگي نامه آينده (ماو، 1982) [27] قابل حل است.  (لنت و برون، 2005، ص54)

سوپر و همکارانش چندين ابزار ارزيابي‌را براي‌اندازه گيري وظايف رشدي،  تهيه کردند. که يکي از اين ابزار پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان[28] است  (ACCI) که توسط سوپر وهمکاران  (1988) [29] ساخته شد.  اين پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي مراجع را ارزيابي‌مي‌کند.  و  براي ارزيابي‌مسايل مربوط به رشد مراحل و وظايف حرفه اي و دغدغه‌هاي شغلي در بزرگسالان در هر سني و وضعيت اشتغالي ايجاد شده  و متمركز بر عاملهاي طرح ريزي و كاوش در مدل سوپر از بلوغ شغلي است (زونكر، 2006).

2-2-2 اصول نظريه رشدي سوپر

به زعم سوپر جهت رشد در مسير شغلي اصول مهمي‌وجود دارد كه عبارتند از:

افراد از نظر استعداد و توانايي و علاقه وارزشها با يکديگر متفاوت هستند پس هر فردي استعداد موفقيت درتعدادي شغل را دارد.

هر شغلي نيز يک سري ويژگي‌ها را مي‌طلبد يعني براي موفقيت در آن شغل وجود خصوصياتي در فرد لازم است.

فرد شغلي را انتخاب مي‌کند که با پندارش از خود متناسب باشد.

در رشد خودپنداره فرد عوامل متعدد فردي، اجتماعي و اقتصادي موثر است.

رشد فرد در مراحل مختلف زندگي، انتخاب‌هاي او را دستخوش تغييراتي مي‌کند.

با فراهم شدن امکانات و رشد استعدادها و رغبت‌ها مي‌توان رشد حرفه اي را افزايش داد.

رضايت شغلي يعني حرفه فرد چقدر توانايي پاسخگويي به نيازها و توانايي‌هاو رغبتهاي فرد را دارد.

کار روش زندگي فرد را تعيين مي‌کند. (حسيني، 1371).

از مفاهيم اساسي نظريه‌هاي رشدي، ‌تغيير افراد در خلال مراحل رشد و پذيرش تغييرات نقش‌هاي زندگي است.  خودپنداره عامل اصلي و هسته اي در اين گونه نظريه‌هاست. افراد در خلال مرحله مكاشفه بايد خودشان را در محيط كاري ابراز كنند. در بهترين حالت افراد خودپنداره واقعي شان را در محيط كار نشان مي‌دهند.  ديدگاه سوپر به ضعف نظريه‌هاي رشدي اشاره دارد، زيرا آنها در درجه اول روي انتخاب شغل متمركزند و از دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان غفلت كرده‌اند. از نظريه‌هاي رشدي ياد مي‌گيريم كه انتخاب شغل افراد به سبب خودآگاهي شان مرزبندي مي‌شود از عوامل تعيين كننده خودآگاهي مي‌توان به طبقه اجتماعي، ‌سطح علايق، ‌تجارب مربوط به جنسيت اشاره كرد. در اين رويكرد نقش اوليه مشاور كمك به مراجعان است به منظور شناخت رشد منحصر به فردشان و اثر آن بر ادراك نقش‌هاي زندگي كه البته  نقش‌هاي كاري را نيز در بر مي‌گيرد (زونکر، 2006).

[1].self-concept

[2]– Frank Parsons

[3] – ability

[4] – aptitude

[5] – interest

[6] – limitation

[7]– Super&Crites

[8]– Guilford

[9]– Robert Hoppock

[10]-Growth

[11]– Exploratory

[12]– Establishment

[13]-Maintaince

[14]– decline

[15] – occupation

[16] – Career Concerns

[17] – Ginzberg

[18]–  Super

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي و درماني
 • پايان نامه برآورد هزينه هاي پرداخت از جيب خدمات تشخيصي سرپايي در بيمارستان هاي آموزشي
 • پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهای ایمنی در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی
 • پايان نامه بررسي ويژگي هاي شغلي کارکنان ادارات کل ورزش جوانان بر اساس مدل JCM
 • پايان نامه بررسي ميزان همسويي گرايشات تحصيلي و شغلي دانش آموزان با آرزوهاي شغلي و تحصيلي والدين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122