پايان نامه بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش آموزش مديريت استرس و حل مسأله اجتماعي در اضطراب و تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش آموزش مديريت استرس و حل مسأله اجتماعي در اضطراب و تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش آموزش مديريت استرس و حل مسأله اجتماعي در اضطراب و تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه فصل 1 3
بیان مسأله 5
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8
اهداف پژوهش 9
اهداف جزئی 9
سوالات 10
فرضیه ها 10
شرایط ورود و خروج 10
شرایط ورود 10
شرایط خروج 11
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11
مقدمه فصل 2 14
اضطراب 14
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R 19
اختلال اضطراب منتشر 21
اختلال وحشت زدگی 22
اختلال فشار روانی پس آسیبی 22
اضطراب آشکار و پنهان 23
عناصر اضطراب 25
شیوع اضطراب 26
ریشه ها و عوامل اضطراب 27
درجات اضطراب 28
تشخیص بالینی اضطراب 29
انواع پاسخ به اضطراب 29
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن 31
نظریة روانکاوی فروید 32
دیدگاه سالیوان 34
دیدگاه هورنای 35
دیدگاه اتورانک 37
دیدگاه آدلر «روانشناسی فردی» 37
نظریة پرز «گشتالت درمانی» 38
اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی 39
دیدگاه راجرز 40
دیدگاه الیس 41
دیدگاه گلاسر 41
دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب 42
تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی 42
تعلل ورزی 43
تعلل ورزی تحصیلی 44
دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی 46
تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری 46
تعلل به عنوان یک مشکل شناختی 46
تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی 47
تعلل به عنوان یک عادت 47
تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی 47
شیوع تعلل ورزی 47
انواع و اقسام تعلل ورزی 49
شیوه های درمانی تعلل ورزی 51
نظریه منطقی-هیجانی الیس 51
نظریه درمان شناختی 51
نظریه خودناهمگنی 52
نظریه مدیریت زمان 52
نظریه پردازش اطلاعات 52
نظریه مدیریت رفتار 53
نظریه انگیزشی 53
ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی 53
مدیریت استرس 55
استرس یا فشار روانی 56
منابع استرس 58
وقایع آسیب زا 58
رویدادهای زندگی 59
تعارضات درونی 60
استرس ناشی از دگرگونی های اجتماعی 60
مدل های نظری استرس 60
مدل مبتنی بر محرک 60
مدل مبتنی بر پاسخ 61
پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها 62
پاسخ های روان شناختی به تنیدگی 64
مدل تعاملی 65
حل مسأله اجتماعی 66
مهارت های حل مسئله 66
الگوهای حل مسئله 67
آموزش روش حل مسئله 68
پیشینه پژوهشی 69
پژوهش های انجام شده در داخل کشور 70
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 75
مقدمه فصل 3 79
روش پژوهش 80
متغیرهای پژوهش 80
جامعه آماری پژوهش 81
روش نمونه گیری 81
ابزارهای پژوهش 82
مقیاس خود سنجی اضطراب زانگS.A.S 82
مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) 84
بسته آموزشی ایمن سازی در برابر استرس 84
بسته آموزش حل مساله اجتماعی 85
نحوه انجام پژوهش 86
روش تجزیه و تحلیل آماری 86
مقدمه فصل 4 88
الف) یافته های توصیفی 89
ب) بررسی استنباطی فرضیه های پژوهشي 90
فرضیۀ اول 90
فرضیۀ دوم 92
فرضیۀ سوم 94
فرضیۀ چهارم 95
سوال 1 95
سوال 2 96
مقدمه فصل 5 98
بحث و نتيجه گيري مربوط به فرضيه هاي پژوهش 98
محدوديتهاي تحقيق 100
پيشنهادها 101
پيشنهادهاي کاربردي 101
پيشنهادهاي پژوهشی 101
پیوستهاوضمائم-102

منابع ومآخذ-106

منابع و مآخذ

ابولقاسمی، عباس. (1381). اضطراب امتحان.: تشخیص، علل و درمان مبتنی بر پژوهش. اردبیل: نیک آموز.

اليس آلبرت، جيمزنال ويليام. (1387). روانشناسي اهمالكاري. ترجمه محمدعلي فرجاد. تهران: نشر اميد.

بيرامي منصور. (1378). خانواده و آسيب شناسي آن، انتشارات آيدين.

جوكار بهرام، دلاورپور محمدآقا. (1386). رابطه تعلل ورزي آموزشي با اهداف پيشرفت. انديشه هاي نوين تربيتي پاييز و زمستان 1386; 3(3-4):61-80.

حسـن زادگان، وحیده. بررسی تأثیر آموزش ایمن سـازی در برابر استرس، مدیریت استرس و علایم حیاتی در بیماران قلبی تحت عمل جراحی 1386. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز

حق شناس حسن، بهره دار محمدجعفر، رحمن ستايش زهرا. (1388). كارآزمايي كاهش اضطراب امتحان در گروهي از نوجوانان پيش دانشگاهي. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار).  بهار 1388; 15(1) (پياپي 56):63-69.

دلاور علی. (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران. انتشارات رشد.

دهقاني فهيمه، نشاط دوست حميدطاهر,مولوي حسين,نيل فروش زاده محمدعلي. بررسي اثربخشي درمان شناختي – رفتاري مديريت استرس بر اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به آلوپسي آرئاتا. روان شناسي باليني تابستان 1388; 1(2):1-9.

دهقاني فهيمه، نشاط دوست حميدطاهر، مولوي حسين و نيل فروش زاده محمدعلي. (1388). بررسي اثربخشي درمان شناختي – رفتاري مديريت استرس بر اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به آلوپسي آرئاتا. روان شناسي باليني تابستان 1388; 1(2):1-9.

سانتراک، جان. (2004). زمینه روانشناسی. ترجمه مهرداد فیروزبخت. (1388). نشر رسا: تهران.

سلطاني مرضيه، امين الرعايا مهين، عطاري عباس. (1387). اثر آموزش مديريت استرس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر تيران و کرون استان اصفهان. تحقيقات علوم رفتاري 1387; 6(1 )(پي در پي 11):9-16.

شریف، فرخنده(1384) شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامتی ششمین سمینار سراسری بیماریهای ناشی از استرس 22-24 اردیبهشت ماه 1383. دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س).

شفیع آبادی عبدالله، ناصری غلامرضا. (1388). نظریه های مشاوره و روان درمانی. بويراستار طاهری فرزانه. مرکز نشر دانشگاهی: تهران.

شهني ييلاق منيجه، مهرابي زاده هنرمند مهناز، حقيقي جمال، سلامتي سيدعباس. (1385). بررسي شيوع تعلل و تاثير روشهاي درمان شناختي – رفتاري و مديريت رفتار بر كاهش آن در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان اهواز. مجله علوم تربيتي و روانشناسي پاييز 1385; 13(3) (ويژه نامه روانشناسي):1-30.

شيرافكن علي، نوراني پور رحمت اله، كريمي يوسف، اسماعيلي معصومه. (1387). اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت زمان بر سهل انگاري (تعلل) و کمال گرايي دانشجويان. تازه ها و پژوهشهاي مشاوره پاييز 1387; 7(27):27-50.

کاپلان و سادوک (1387). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران. انتشارات شهرآب.

کاپلان و سادوک (2004). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی. ترجمه حسن رفیعی و فرزین رضاعی. (1387). تهران. انتشارات ارجمند.

كرمي، داود. (1388). ميزان شيوع اهمالکاري در دانشجويان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگي. انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) پاييز 1388; 4(13):25-34.

كوپر، كاري. (1370). غلبه بر اضطراب. ترجمه ماشاء اله مديحي، نشر ياد آوران: تهران.

كهرازهی فرهاد‌، آزاد فلاح‌ پرويز، ‌ اللهياری عباسعلی. (1382). بررسی‌ اثربخشی‌ آموزش‌ مهارتهای‌ حل‌ مسئله‌ در كاهش‌ افسردگی‌ دانش‌آموزان‌. مجله روانشناسی (26). سال هفتم شماره 2.

لطفی نیا ،حسین وهمکاران.بررسی اثربخشی درمان حل مساله در کاهش شدت افسردگی دانشجویان.مجله پزشکی دانشگاه تبریز، دوره 31 ، شماره 4 ،زمستان 1388، ص54-58

لوگان آندره. (1376). نگرانی و اضطراب. ترجمه شجاع رضوی محمدرضا. نشر بنیاد پژوهشهای اسلامی: مشهد.

مایکنبام، دونالد (1986) آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (چاپ اول). ترجمه سیروس مبینی ،(1376) تهران: انتشارات رشد.

مایکنبام، دونالد. (1376). آموزش ایمن سازی در مقابل استرس. ترجمه سیروس مبینی. تهران: انتشارات رشد.

نوری قاسم آبادی ربابه، طهماسیان کارینه، ایروانی سارا. (1389). مهارت هایی برای زندگی. تهران: هنر آبی.

Akande A. (1990). Influence of urban-rural upbringing on Nigerian students’ test anxiety. Psychol Rep 1990; 67(3 Pt2):1261-2.

Allen, Frances. (1990). Classification of anxiety disorders: From Freud to DSM-IV. Journal of Psychiatric Research, Volume 24, Supplement 1, 1990, Pages 9-10.

Arlene, G. Wiens. (1998). Preoperative Anxiety in Women. AORN, Volume 68, Issue 1, July 1998, Pages 74-88.

Arthur, Freeman. (2007). The Use of Homework in Cognitive Behavior Therapy: Working with Complex Anxiety and Insomnia. Cognitive and Behavioral Practice, Volume 14, Issue 3, August 2007, Pages 261-267.

Brothen, T. & Wambach, C. (2001). Procrastination and personality, performance, and mood. Personality and Individual Differences, 30, 95–106.

Burka, J. B., & Yuen, L. M. (1983). Procastination: Why you do it, what to do about it. Reading, MA: Addison-Wesley.

Cambridge International Dictionary of English (2003). Cambridge University Pricacy Plicy.

Cooper CL. (2010). Mental capital and wellbeing. Stress and Health, vol 26(1), pp 1-2.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان می باشد. روش تحقیق[1] این پژوهش از نوع آزمایشی گسترش یافته با پیش آزمون[2] و پس آزمون[3] چندگروهی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 90-89 می باشد. حجم جامعه مورد پژوهش، بنا بر آمارهای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر 7238 نفر می باشد.فرضیه پژوهش شامل:موارد زیر می باشد

1: آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب مؤثر است. 2: آموزش مدیریت استرس بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است. 3: آموزش حل مساله اجتماعی بر کاهش اضطراب مؤثر است4: آموزش حل مسأله اجتماعی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است

بدین منظور45نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس اسلامشهر به عنوان نمونه انتخاب شده و به طور همتاشده از لحاظ سنی و نمرات پیش آزمون در سه گروه گمارده شدند. از این سه گروه، گروه اول آموزش حل مساله اجتماعی، گروه دوم آموزش مدیریت استرس و گروه سوم کنترل بود. پس از اجرای جلسات نیز پس آزمون به عمل آمد. برای سنجش اضطراب دانش آموزان، پرسشنامه اضطراب زونگ و برای سنجش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان از مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) استفاده شد. برای مقایسه میانگین های گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون جهت تعیین میزان اثر آموزش ها، از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات اضطراب پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله در گروه های درمانی با F محاسبه شده 28.241 در سطح معناداری (0.01>P) و خطای کمتر از 0.001 (0.001˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی موجب کاهش اضطراب دانش آموزان شد. همچنین نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات تعلل ورزی پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی در گروه های درمانی با F محاسبه شده 69.745در سطح معناداری (0.01>P) و خطای کمتر از 0.001 (0.001˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین درمان شناختی رفتاری موجب کاهش تعلل ورزی دانش آموزان نیز شد. بررسی های تعقیبی به روش توکی نشان داد آموزش مدیریت استرس تاثیر بیشتری نسبت به روش آموزش حل مساله داشته و میزان اضطراب و تعلل ورزی را بیشتر کاهش داده است. بنابراین نتیجه می گردد که روش آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی هر دو بر کاهش اضطراب و تعلل ورزی دانش آموزان موثر بوده اند و استفاده از این روش ها برای رفع مشکلات و موانع آموزشی دانش آموزان توصیه می گردد.

کلیدواژه ها: آموزش مدیریت استرس، آموزش حل مسألۀ اجتماعی، اضطراب، تعلل ورزی، دانش آموزان مقطع متوسطه.

فصل اول

کلّیّات پژوهش

 مقدمه

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان ، یکی از مولفه های ساختار شخصیت وی می باشد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های دوران کودکی و بزرگسالی را می توان به هنجار دانست و تأثیر مثبت آنها را بر فرایند تحول پذیرفت،( لافون[4] )چرا که این فرصت برای افراد فراهم می شود تا مکانیزم های تنش زای خود را در جهت مواجهه با منابع تنیدگی زا و اضطراب انگیز گسترش دهند . به عبارت دیگر، می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع ، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم میاورد و یا آنکه وی را بر می انگیزد تا به طور جدی با مسولیت مهمی مانند آماده شدن برای یک امتحان یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شود.

اضطراب یکی از مشکلاتی است که فرد در تلاطم دوره نوجوانی و بلوغ با آن مواجه می گردد. اضطراب در این سنین سیر صعودی پیدا کرده و در اغلب جنبه های زندگی خود را نشان می دهد و مشکلاتی برای نوجوان به وجود می آورد که از جمله آنها می توان به عدم کفایت در روابط اجتماعی (در محیط مدرسه، جمع همسالان و خانواده)، ناکامی در ابراز وجود و ابراز عقیده و دفاع از حقوق شخصی، اشاره نمود. (كاپلان[5] و سادوک[6]، بنقل از پورافكاري، 1387)این مشکلات در صورت تداوم می توانند اثرات مخربی بر سلامت و بهداشت روانی فرد در دوره بزرگسالی وارد کنند.

از دیگر مشکلات پیش روی دانش آموزان نوجوان، تعلل ورزی و اهمال کاری است که به ویژه در حوزه های مسئولیت پذیری مانند تحصیل بروز می نماید که یکی از موانع پیشرفت تحصیلی و از کاهش دهنده های انگیزه و موفقیت تحصیلی می باشد.

تعلل ورزی[7] آموزشی نیز یکی از شایعترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است. تعلل ورزی یا به آینده موکول نمودن کارها آنقدر متداول است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد. اگرچه تعلل ورزی همیشه مسئله ساز نیست اما در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پی آمدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در تعریف این سازه، محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار) همراه با تجارب ذهنی ناراحت کننده[8] اشاره نموده اند (الیس[9] و نال[10]، 1382؛ لای[11]، 1986؛ سنکال[12]، کوئستنر[13] و والرند[14]، 1995). تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی و مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد، از جمله، تعلل ورزی تحصیلی[15] (هیل[16]، هیل[17]، چابوت[18] و بارال[19]، 1978؛ زیسات[20]، روزنتال[21] و وایت[22]، 1978)، تعلل ورزی در تصمیم گیری[23]، (ایفرت[24] وفراری[25]، 1989)، تعلل ورزی روانرنجورانه[26]، (الیس و ناوس[27]، 1979)، و تعلل ورزی وسواس گونه[28] (فراری[29]، 1991).

در این پژوهش دو نوع درمان روانشناختی آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مسأله بطور آزمایشی، در کاهش میزان اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان بررسی شده است و هدف اصلی، مقایسه اثربخشی آن دو است.

بیان مسأله

اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی در حیطه آموزش و پرورش از عوامل مخل و مخرب به حساب می آیند. تاثیر منفی اضطراب و تعلل ورزی بر فرایندهای تعلیمی و تربیتی توسط پژوهش های متعدد و مختلفی نشان داده شده است (کریمی، 1388).

روانشناسان از سالها پیش پی برده اند که اضطراب مفهومی چند بعدی است. با اینکه همه ما تصدیق می کنیم که اضطراب را تجربه می کنیم، واقعیت این است که اضطرابی که ما تجربه می کنیم با اضطرابی که دیگران تجربه می کنند بسیار متفاوت است (ژاندا[30]، به نقل از حسن زادگان، 1384). پیتر لانگ[31] (1969)، یک الگوی سه سیستمی برای اضطراب پیشنهاد کرده است که این سه سیستم یا مولفه عبارتند از (1) شناختی (2) رفتاری (3) فیزیولوژیکی یا بدنی (پاول[32] و انرایت[33]، 1991). کوکسال[34] و پاور[35] در مفهوم پردازی اضطراب یک گام فراتر نهاده اند. آنها این مسئله را مطرح کردند که مولفه شناختی اضطراب به خودگویی های کلامی و احساسات ذهنی (فاعلی) که افراد گزارش می دهند تقسیم می شود. به این ترتیب مولفه احساسی را به سه مولفه دیگر افزودند. آنها دلایل لازم برای حمایت از چهار بعد متمایز اضطراب بدست آوردند و در عین حال بیان کردند که خودگویی های کلامی و احساسات ذهنی تا حدود زیادی با هم مرتبط هستند. مانند محققان پیشین آنها نیز همپوشی کم بین این دو مولفه اضطراب شناختی با اضطراب بدنی و رفتاری را تأیید کردند (ژاندا به نقل از حسن زادگان، 1384). عوامل متعددي در ايجاد اضطراب نقش ايفا مي‌كنند كه يكي از اين عوامل خانواده مي‌باشد خانواده به عنوان اولين محيط شكل‌گيري شخصيت انسان از اهميت زيادي برخوردار است بخصوص اين كه روابط والدين بر رشد سالم و متعادل عاطفي – رواني تاثير زيادي مي‌تواند داشته باشد. چندين مقاله نظري و تعدادي گزارش در زمينه ارتباط بين كاركرد خانواده و شروع اختلالات خلقي، بخصوص اختلال اضطراب وجود دارد (كاپلان[36] و سادوک[37]، بنقل از پورافكاري، 1387) برخي از مطالعات، بين وضعيت خانواده و اضطراب اعضاي آن، همبستگي‌هايي يافته‌اند. بهترين شاهد بر اين ادعا كار براون[38] و همكارانش مي‌باشد، آنها ميزان آسيب‌پذيري در مقابل اضطراب را به عنوان بخشي از عوامل مرتبط با خانواده مي‌دانند (براون و همکارانش، 1979؛ به نقل از بیرامی، 1378). اضطراب در دوره نوجوانی شیوع بیشتری می یابد. اضطراب در دانش آموزان موجب افت عملکرد تحصیلی و ایجاد زمینه ای برای سایر اختلالات روانی می شود و از این جهت در این پژوهش  بررسی روش های درمان آن مورد توجه قرار داده شده است.

اضطراب تحصیلی یکی از پیامدهای تعلل ورزی تحصیلی به شمار آمده و به نوبه خود بر آن تاثیر می گذارد. ممکن است اضطراب تحصیلی ناشی از سطح پایین وضعیت تحصیلی بوده و خود عاملی موثر در افت تحصیلی باشد (جوکار و دلاورپور، 1386). تاثیرات مخرب اضطراب بر وضعیت تحصیلی آن را یکی از عوامل اصلی افت تحصیلی کرده است (حق شناس، 1388). با توجه به اینکه اضطراب یکی از عوامل زیرساز تعلل ورزی نیز می باشد، کاهش اضطراب می تواند کاهش تعلل ورزی را نیز به دنبال داشته باشد. نظر به اینکه اضطراب و تعلل ورزی میتوانند ناشی از استرس های مختلفی باشند، آموزش مدیریت استرس می تواند در کاهش این دو موثر باشد. همچنین با توجه به اینکه اضطراب و تعلل ورزی به تبع مساله و مشکلی ایجاد می شوند و هسته مرکزی آنها مساله حل نشده می باشد (جوکار و دلاورپور، 1386)، آموزش حل مساله نیز احتمالا  می توانند در کاهش اضطراب و تعلل ورزی مفید باشند. حل مساله اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مهارتهای روانشناختی نقش بسیار مهم و عمده ای در پیشگیری از بروز مشکلات روانی و بین فردی دارد. حل مساله اجتماعی خود شامل انواع مختتلف و متنوعی از مهارتهای رفتاری و روانی است که از جمله آن می توان به حل مسئله، معذرت خواهی، مذاکره کردن، خویشتن داری، اعاده حقوق شخصی، چگونگی واکنش در برابر مسخره شدن، درگیر دعوا نشدن، با فشارهای همتایان کنار آمدن و توانایی نه گفتن اشاره نمود (قاسم آبادی، طهماسیان و ایروانی، 1389). همچنین مهارت مدیریت استرس یکی از مهمترین تواناییها و مهارتهای روانشناختی در مقابله با موقعیت های فشارزا می باشد که می تواند نقش مهمی در سلامت و بهداشت روانی افراد داشته باشد (حسن زادگان، 1386).

یکی از روش های کاهش اثرات منفی استرس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب تحصیلی، آموزش مدیریت استرس[39] می باشد. در این پژوهش از این روش برای کاهش اضطراب تحصیلی و همچنین تعلل ورزی تحصیلی استفاده گردید. از دیگر روش های کاهش اضطراب، روش آموزش حل مسأله اجتماعی[40] می باشد که در این پژوهش از این روش نیز برای کاهش اضطراب و تعلل ورزی استفاده شد. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به 2 سوال زیر می باشیم که آیا دو روش یاد شده در کاهش اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی اثربخشند؟ و اگر اثربخشند، چه تفاوتی دارند؟

[1] Research method

[2] pretest

[3] posttest

[4]– Lafon

[5]– Kaplan

[6]– Sudoak

[7]– Procrastination

[8] -Subjective Discomfort Experiences

[9]– Ellis

[10] -Nall

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين اصول ارگونومي و استرس در شرکت گاز
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122