پايان نامه بررسي مقايسه اي انتظارات وادراکات دانشجويان نسبت به کيفيت خدمات آموزشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مقايسه اي انتظارات وادراکات دانشجويان نسبت به کيفيت خدمات آموزشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مقايسه اي انتظارات وادراکات دانشجويان نسبت به کيفيت خدمات آموزشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
كليات تحقيق
عنوان صفحه
1-1-مقدمه… 15
1-2-بیان مسئله 15
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 20
1-4- هدف پژوهش… 21
1-5- فرضیات پژوهش 22
1-6- تعاریف واژه¬ها و مفاهیم 22
1-6-1- مدل¬سرکوال یا مدل«تحلیل-شکاف»… 23
1-6-2- انتظارات… 23
1-6-3- ادراکات(تجارب واقعی)… 24
1-6-4- شکاف-کیفیت 25
1-6-5- کیفیت-خدمات 25
1-6-6- ملموسات… 26
1-6-7- قابلیت اطمینان… 26
1-6-8- پاسخگویی… 26
1-6- 9- تضمین/امنیت… 27
1-6-10- همدلی… 27
1-6-11- خدمت… 27
1-6-12- شکاف کیفیت… 27
1-6-13- مفهوم سروکوال 28
فصل دوم
پيشينه ي نظري و عملياتي
عنوان صفحه
2 -1- مقدمه 31
2-2- آموزش عالی/دانشگاهی 32
2- 3 – تاریخچه آموزش عالی 33

2-4- روند تحولات آموزش عالی در ایران 34
2-5- آموزش¬عالی در دوره اخیر 35
2-6- آموزش¬عالی بعد از انقلاب¬اسلامی 36
2-7- آموزش عالی در عصر حاضر 37
2-8-اهداف آموزش عالی 38
2-9- اهداف آموزش¬عالی در ایران 38
2-10- مفهوم کیفیت 39
2- 11- مفهوم کیفیت خدمات 42
2- 11- 1- بی نهایت بزرگ 43
2-11-2- محصول محور 43
2-11-3- فرآیند یا عرضه محور 43
2-11-4- مشتری محور 44
2-11-5- ارزش محور 44
2-12- اهمیت کیفیت خدمات 45
2-13- ماهیت خدمات 45
2-13-1- عوامل درون سازمانی 45
2-14-2- عوامل محیطی 45
2- 15- مفهوم کیفیت در آموزش¬عالی 46
2- 16 -اهمیت و ضرورت کیفیت در آموزش¬عالی 50
2- 17- مفهوم کیفیت¬آموزشی 51
2-18- خصوصیات کیفیت آموزش¬های¬دانشگاهی 52
2-19-ویژگی¬های مشخص/متمایز خدمات 55
2-20- تعریف کیفیت¬ خدمات 57
2-21-جنبه های کیفیت¬ خدمات 58
2-22-کیفیت خدمات آموزش¬ عالی 58
2-23-مدیریت شکافهای کیفیت در مدل سروکوال 59
2-23-1-شکاف1: شکاف ادراکی مدیریت 59
2-23-2-شکاف2: شکاف مشخصات و ویژگیهای کیفیت خدمت 60
2-23-3-شکاف3: شکاف ارائه خدمات 61
2-23-4-شکاف4: شکاف در پیام ارسالی به بازار 63
2-23-5-شکاف5: شکاف کیفیت خدمات ادراک شده(برآیند تمام شکافهای قبلی) 64
2-24-اندازه¬گیری کیفیت¬ خدمات: مقیاس سروکوال 66
2-25-رویکرد تجزیه و تحلیل شکاف 68
2-26- شكاف كيفيت خدمات 69
2-27- مزایای ناشی از کیفیت خدمات 69
2-28-تفاوت خدمات 69
2-29- انواع فعالیت‌های خدماتی 70
2-30- ویژگی‌های خدمات 70
2-31- تقسیم‌بندی مدل‌های سنجش رضایت‌مندی مشتریان 72
2-32-عوامل کیفیت خدمات 77
2-33- اندازه گیری کیفیت خدمات 78
2-34- برنامه آموزش امروز در کیفیت خدمات 79
2-35- اثرات کیفیت خدمات و کلام دردهان 79
2-36- خدمات , نتیجه مشتری 80
2-37- رويكردهاي قابل مقايسه با رويكرد كيفيت 81
2-38- پیشینه عملياتي 82
2-39-نتيجه گيري 89
فصل سوم
متدولوژي تحقيق

1-1-مقدمه 92
3-2- روش¬تحقیق 92
3-3- جامعه آماری 92
3-4- شیوه نمونه¬گیری 93
3-5- نمونه آماری 93
3-6- ابزار جمع¬آوری داده¬ها 94
3-7- روایی پرسشنامه 96
3-8- پایایی پرسشنامه 96
3-9- روشهای آماری 97

فصل چهارم
توصيف داده ها

4-1- اطلاعات توصیفی 99
4-2- اطلاعات تحلیلی 99

4-3- فرضیه 1: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد 100
4-4- فرضیه 2 : بین انتظارات وادراکات دانشجویان¬ براساس بعد¬ ملموسات¬خدمت تفاوت معنی¬داری وجود ندارد 100
4-5- فرضیه 3: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان¬ براساس بعد¬ قابلیت اطمینان تفاوت معنی¬داری وجود ندارد 101
4-6- فرضیه 4 : بین انتظارات و ادراکات دانشجویان¬ براساس بعد¬ تضمین خدمات تفاوت معنی¬داری وجود ندارد 102
4-7-فرضیه 5 : بین انتظارات و ادراکات دانشجویان¬ براساس بعد¬ پاسخگویی تفاوت معنی¬داری وجود ندارد 103
4-8- فرضیه 6 : بین انتظارات و ادراکات دانشجویان¬ براساس بعد¬ همدلی تفاوت معنی¬داری وجود ندارد 104
4-9- فرضیه 7: شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد 105
4-10- فرضیه 8: شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نوع دوره دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد 107
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه 110
5-2-بحث و نتيجه¬گيری پيرامون فرضيه اصلی 110
5-3-فرضيه¬های مربوط به بعد ملموسات خدمت 111
5-3-1-بين انتظارات و ادراکات دانشجويان بر اساس بعد ملموسات خدمت تفاوت معنی¬داری وجود ندارد 111
5-4-فرضيه¬های مربوط به بعد قابليت¬اطمينان خدمت 111
5-4-1-بين انتظارات و ادراکات دانشجويان بر اساس بعد قابليت اطمينان خدمت تفاوت معنی¬داری وجود ندارد 111
5-5-فرضيه¬های مربوط به بعد تضمين خدمت 112
5-5-1-بين انتظارات و ادراکات دانشجويان بر اساس بعد تضمين خدمت تفاوت معنی¬داری وجود ندارد 112
5-6-فرضيه¬های مربوط به بعد پاسخگويی خدمت 113

5-6-1-بين انتظارات و ادراکات دانشجويان بر اساس بعد پاسخگويی خدمت تفاوت معنی¬داری وجود ندارد 113
5 -7- فرضيه¬های مربوط به بعد همدلی خدمت 113
5-7-1-بين انتظارات و ادراکات دانشجويان بر اساس بعد همدلی خدمت تفاوت معنی¬داری وجود دارد 113
5-8-فرضيه های مربوط به مقايسه شکاف کيفيت خدمت برحسب جنسيت و دوره شکاف بين انتظارات و اداراکات کيفيت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسيت دانشجويان تفاوت معنی داری وجود ندارد
5-8-1-شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد
114

5-8-2-شکاف بين انتظارات و اداراکات کيفيت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به دوره دانشجويان تفاوت معنی داری وجود ندارد 114
5-9-پيشنهادات پژوهش 114
5-10-پيشنهاد برای تحقيقات آينده 116
5-11-محدوديت¬های پژوهش 117

فهرست منابع ومآخذ

منابع فارسي 118
منابع لاتين 126

منابع ومآخذ

منابع فارسي

1.آقاملایی، تیمور؛ زارع، شهرام؛ عابدینی، صدیقه . (1385) شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره سوم ، شماره دوم: 85-78

2.ایران منش، مهدی؛ کامرانی، احسان(1383)؛ نقش آموزش عالی در توسعه پایدار، آموزش عالی و توسعه پایدار، مجموعه مقالات همایش، جلد اول، تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،شماره دوم :196-195

.انوری، حسن . (1381).فرهنگ سخن، جلد 7، چاپ اول ، تهران : سخن.

آقایوسفی، علیرضا و دیگران(1386) . روان‌شناسی عمومی، چاپ اول، تهران: پیام نور .

اشرفي بزرگ، رجبي علي اكبر.(1384).رويكردي نوين به تضمين كيفيت در آموزش عالي..مجموعه مقالات پنجاه و يكمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي تهران ، شماره هشتم :229-215

الواني سيد مهدي،رياحي بهروز(1382) . سنجش كيفيت خدمات در بخش عمومي ، چاپ اول ،تهران : انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران .

انواري رستمي علي اصغر ،ترابي گودرزي مريم ،علي محمدلو مسلم .(1384) . بررسي مقايسه اي كيفيت خدمات بانكي از ديدگاه مشتريان و كاركنان .فصلنامه مدرس علوم انساني (ويژه نامه مديريت)،تهران ، شماره نهم: 77-53

8.اسكندري محمدرضا، اسكندري مني‍ژه. (1387). سنجش رضايت مشتري.تهران،موسسه خدمات فرهنگي رسا ، شماره یازدهم : 645-649

انصاري حسن ، عبادي فربد ، ملاصادقي غلامعلي. (1380). ميزان رضايت بيماران در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران ،مجله دانشكده علوم پزشكي بيرجند ،دوره دوم ، شماره 28 :20-14.

10.باران دوست، رامبد؛ رحمانی، شادی .(1382). بررسی رابطه تطبیقی مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده، ماهنامه تدبیر، سال سیزدهم، شماره 134: 465-487

11.بازرگان هرندی، عباس؛ اسحاقی، فاخته .(1387).تحلیل فرایند هدف گذاری در ارزیابی درونی کیفیت گروههای آموزشی دانشگاهی: مطالعه موردی، مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره اول ،شماره پنجم: 75-65

12.بازرگان، عباس .(1374). ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی، نشریه علوم انسانی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، پائیز و زمستان 1374، شماره 11و 12 :  30-24.

13.بازرگان، عباس .(1386). محیط فراگیر یادگیری- پسند: موردی از نوآوری آموزشی و کاربرد آن در تحقق هدف های آموزش برای همه، نشریه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال 37، تابستان 1386، شماره دوم : 20-15.

14.باقرزاده خواجه، مجید؛ باقرزاده، فاطمه .(1388). بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی تبریز با استفاده از مدل سروکوال و رتبه بندی مراکز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مجله علوم تربیتی، سال دوم، شماره 88 : 35-22

15.بحريني، كيومرث؛ شاه علي زاده كلخوران، محمد؛ نورايي، فرهاد .(1388) . بررسي كيفيت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس مدل سروكوال و QFD (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول) ، (پژوهشگر) فصلنامه مديريت، سال ششم، شماره 14: 78-45.

16.پازارگادي، مهرنوش.(1377). پيشرفت هاي بين المللي در خصوص ارزيابي كيفيت در آموزش عالي، مجله رهيافت، شماره 18 :45-16

17.پازارگادي، مهرنوش؛ آزادي احمدي، قاسم.(1388). ارزيابي آموزش عالي در جهان و ايران ، ناشر: نشر و تبليغ بشري، تحفه:54-31

پارسا، محمد.(1386) . روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌هاپیشین ،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی :84-74

19.توکلی، غلام رضا .(1385). کارایی و اثربخشی کیفیت: پیشران تعالی سازمانی، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شماره 179، پیاپی 268، مرداد 1385: 86-38

20.تولایی، روح الله .(2009). بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی سازمان ها، دو ماهنامه، توسعه انسانی پلیس، شماره 21 :98-79

توفيقي جعفر، نورشاهي نسرين.( 1384). ضرورت نظام تضمين كيفيت در آموزش عالي، مجموعه مقالات پنجاه و يكمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي.تهران 1384.شماره دوم :27-1

2.جاسبی، عبدالله .(1370). اصول و مبانی مدیریت، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، تهران.چاپ نهم پاییز 1378 .

 

31.زوار، تقی؛ بهرنگی، محمدرضا؛ عسگریان، مصطفی؛ نادری، عزت اله .(1386). ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور آذربایجان های شرقی و غربی از دیدگاه دانشجویان، مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، زمستان 1386؛ جلد13 شماره 4 :69-38

32.زین آبادی، حسن رضا .(1386). جوانان و آموزش فنی و حرفه ای، ارزشیابی کیفیت ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی بروندادهای آموزشکده های فنی و حرفه ای تهران، مجله پزوهش زنان، شماره 5 :55-19

33. زيويار ،فرزاد، ، ضيايي ،محمد صادق ، نرگسيان ،جواد .(1391). فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين سال دوم، شماره سوم، شماره پياپي (6) پاييز بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان با استفاده از مدل سروكوال:30-1

34.زارعي احسان ، قاضي طباطبائي سيد محمود رحيمي فروشاني عباس ، رشيديان آرش ، عرب محمد.( 1390). ارزيابي كيفيت خدمات بيمارستاني از ديدگاه بيمار دربيمارستان هاي خصوصي شهر تهران مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، پياورد سلامت دوره: 5 شماره: 4 آذر و دي:145-129

رزمي حسن،تالاري محمدجعفر .(1382). بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مجله دندانپزشكي. شماره 24:25-15

36.شهایی، بهنام .(1385). « بعد انسانی چابکی سازمان»، مجله تدبیر، ماهنامه علمی آموزشی در زمینه مدیریت، سال هفدهم، شماره 175 :94-115

37.شیخعلی زاده، سیاوش؛ احمدی، عزت­الله .(1383). آموزش عالی/دانشگاه و توسعه ملی، آموزش عالی و توسعه پایدار، مجموعه مقالات همایش، تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جلد اول.سال چهارم ،شماره سوم: 21-10

 

43.فعلي ، سعيد؛ بيگلري، نگين؛ پزشكي راد، غلامرضا.(1389). تحليل عاملي مولفه هاي رضايتمندي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس از كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده، مجله پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي، سال سوم، شماره 3، پائيز 1389 :15-1

44.قورچیان، نادرقلی.(1373). تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی، نشریه علوم انسانی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، پائیز و زمستان 1373، شماره 7و8 :95-64

45. قلی‌پور، فرض‌الله. (1390) . جلدپنجم ،چاپ دوم ،کلیات روان‌شناسی، تهران ،انتشارات پیشین.

46.کبریایی، علی؛ رودباری، مسعود. (1384). شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب ، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان 1384، جلد5، شماره 13.

47.كریمی، یوسف .( 1385) . تاریخچه و مكاتب روان‌شناسی، تهران، دانشگاه پیام‌نور، ، چاپ هفتم.

51.متوسلی، محمود؛ آهنچیان، محمود .(1381). اقتصاد آموزش و پرورش، تهران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، انتشارات سمت، چاپ اول.

51.محسنی، علی اکبر .(1383). آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها، تهران، دائره المعارف آموزش عالی، جلد اول.

52.مدهوشی، مهرداد؛ زالی، محمدرضا؛ نجیمی، نسیم .(1388). تشکیل خانه کیفیت در نظام آموزش عالی( مطالعه موردی: مقطع دکتری مدیریت دانشگاههای دولتی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، بهار 1388.

منابع انگليسي:

Abdullah, F. (2006) .Measuring Service Quality in Higher Education: Hedperf Versus Servperf. Marketing Intelligenc and Planning. 24(1): 31-47.

Ana Brochado(2009) . Comparing Alternative Instruments to Measure Service Quality in Higher Education” Faculty of Economics,University of Porto,Porto,Portugal’ The Current Issue and Full text Archive of this Gournal is available at www.Emeraldinsight.com/0968-4883.html.

Bebko, C.P. (2000) . “Service Intangibility and its Impact on Consumer Expectations of Service Quality”, Journal of Services Marketing. 14( 1): 9-26.

Campbell JL, Ramsay J, Green J.( 2001 ) . Age, gender, Socioeconomic and Ethnic Differences in Patients’ Assessments of primary health care. Quality in health care. 2001; 10:90-95. Doi: 10.1136/qhc. 10.2 90.[pubMed]

چکیده :

هدف پژوهش حاضربررسی مقایسه ای انتظارات وادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد و بر اساس هریک از ابعاد مدل(مقیاس) پرسشنامه سرکوال شامل: بعد ملموسات، بعد قابلیت اطمینان، بعد پاسخگویی، بعد تضمین و بعد همدلی مورد بررسی قرار گرفته  است. با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان روزانه  /شبانه  دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل در مقطع دكتري عمومي می­باشند تشکیل می­دهد. برای انتخاب حجم نمونه  از جدول مورگان استفاده  شد که شامل 225 نفر می باشد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی مدل سرکوال می باشد. برای محاسبه روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی وجهت محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردیدکه پایایی محاسبه شده برابر 7/0می باشد. در این پژوهش برای توصیف اطلاعات پاسخگویان از آمار توصیفی از جمله محاسبه فراوانی، درصد، رسم جداول و نمودار، میانگین و محاسبه انحراف معیار و برای تحلیل فرضیات پژوهش از آمار استنباطی از جمله آزمون t همبسته استفاده شده است.

نتیجه گیری : یافته ها نشان داد که بین انتظارات و ادراکات دانشجویان دانشکده  پزشکی زاهدانبه کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده توسط دانشگاه  و همچنین در پنج بعد ملموسات، قابلیت­اطمینان، تضمین، پاسخ­گویی و همدلی تفاوت معنی داری وجود دارد. ضروري است تا مديران با بهره گيري از نظرات، دانشجويان نسبت به كاهش اين شكاف اقدام نمايند.

واژگان کلیدی: انتظارات -اداراکات -شکاف کیفیت -کیفیت خدمات

 فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1-مقدمه

در قرن حاضر، تحولات جدید باعث شده است تا بخش ­خدمات با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کند، به طوری که بر­اساس آمارهای موجود، نزدیک به 70/0 از حجم نیروی­ کار در بخش­ خدمات مشغول به کار هستند. (بروکس[1]، 1991) این آمار بیانگر اهمیت بالای بخش­ خدمات و نقش مهم آن در توسعه و پیشرفت کشورها است. با توجه به اهمیت بخش خدمات، تعالی کیفیت خدمات در این بخش نیز اهمیت ویژه­ای پیدا می کند، به ­نحوی که ارائه خدمات باکیفیت از چالشهای مهم قرن حاضر در سازمان­های خدماتی­ به شمار می­رود. مدیران این سازمان­ها تلاش می­کنند تا اندیشه و فرهنگ مشتری­محوری را در سازمان­های خود توسعه داده و از طریق تمرکز بر نیازهای مشتریان و پاسخگویی صحیح به خواسته­های آنان، ضمن ایجاد مزیت رقابتی، زمینه­های دستیابی به تعالی عملکرد سازمان خود را فراهم سازند.

1-2-بیان مسئله

دانشگاه­ها از جمله مهمترین نظام­های اجتماعی هستند و رشد و توسعه سایر نظام­ها، به کیفیت آن وابسته است. بنابراین  بهبود کیفیت آن، یکی از دغدغه­های روزمره کشورها و نظام­های دانشگاهی تبدیل شده است. پیچیدگی مفهوم کیفیت در ماهیت، و نگاه­ها و برداشت­های تک­بعدی، اجماع عمومی در خصوص تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت را با دشواری­هایی مواجه ساخته است. ادبیات موجود دراین باره نشان می­دهد که نه تنها تعریف جامع و مانعی از کیفیت در آموزش عالی ارائه نشده بلکه تاکنون اجماع عمومی نیز در این خصوص حاصل نشده است(راو[2]، 2003؛ نقل از زین آبادی، 1386) اما نبود تعریف واحد از کیفیت، تلاش­های مربوط به کیفیت را متوقف نکرده است. کیفیت آموزش عالی، دستورکار اصلی آموزش عالی کشورهای سراسر دنیا شده است. بافت متغیر و متحولی که آموزش عالی را محصور کرده است، تضمین کیفیت آموزش عالی را به یکی از دغدغه­های ملی مبدل ساخته است.

در تعریف کیفیت می توان گفت مجموعه ویژگی­هایی از قبیل: بی­عیب بودن، بی­نقص بودن، ترکیب مناسب و با قواره بودن، پایداری مطلوب، رضایت مشتری، حذف خطا­ها، ارزان بودن، قابلیت سرویس­دهی، دسترسی، اعتبار، احساس­مسئولیت و … می­باشد .(کونگ و والکر[3]،1996؛ سالیس و 1996؛ تریبوس[4]، 1998؛ ایمایی،1998؛ نقل از مهرعلی­زاده،1388). فیلیپ­گو[5] در فرهنگ بین­المللی جدید وبستردر پژوهشی که در خصوص ابعاد مختلف واژه کیفیت انجام داده است، کیفیت را به نقل از پژوهشگران علوم و علوم تربیتی به معنای « درجه تعالی، درجه انطباق با استانداردها، پالایش و تعالی در ارتباط با استاندارد، خصوصیات صفات ویژه، صفات مطلوب، روش­عمل و…» آورده است. سیستم کیفیت2000، کیفیت را، کلیه ویژگی­هایی می­داند که برطرف­کننده نیازهای مشتری باشد. پس هر محصولی که دارای ویژگی­های تامین­کننده نیازهای مشتریان باشد، محصول با کیفیت است. بر اساس عقیده رابرت­برن­بام[6]، مفهوم کیفیت دارای ماهیت چندبعدی است و از آن برداشت­های متفاوتی می­شود زیرا مفهوم کیفیت ترجیحا یک موضوع ارزشی است تا حقایقی، و اینکه مفهوم کیفیت براساس دیدگاههای شخصی افراد متفاوت است (قورچیان،14:1373). بنابراین، توصیف دقیقی از واژه«کیفیت» که مورد­قبول همگان باشد دشوار و مبهم است.

با توجه به پیشینه کیفیت، تعریف و سنجش کیفیت کالاها که دارای ماهیت فیزیکی هستند، مشکل نیست و می­توان با تعیین استانداردهای­کمی برای آنها، کیفیت آنها را تعیین و ارزیابی نمود. اما مطرح کردن کیفیت در بخش­ خدمات کاری بسیار دشوار است و این دشواری ناشی از ویژگی­های خاص خدمات است (میرغفوری،1385). این ویژگی­ها عبارتند از:

خدمت فعالیتی ناملموس و غیر­قابل رویت است.

خدمت تفکیک ­ناپذیر است؛ بدین معنا که از ارائه دهنده آن جداناشدنی است.

خدمت تغییر­پذیر است؛ یعنی تحت استانداردهای گسترده در نمی­آید و حتی یک فرد در دو زمان متفاوت، خدمت خود را متفاوت ارائه می­هد.

خدمت فناپذیر است؛ یعنی به محض ارائه­شدن به مصرف می­رسد و امکان ذخیره آن برای مصارف بعدی وجود ندارد (کانو[7]،1996)

هنگام دریافت یک خدمت، انتظار مشتری این است که­ خدمات« ارزشی» را نیز دریافت کند. در این مقوله، ارزش بعنوان پیوندی بین آنچه مشتریان بدست می­آورند در مقابل آنچه از دست می­دهند، تعریف شده است. بنابراین، در مقوله کیفیت خدمات می­توان این­گونه اظهار داشت که خدمات با کیفیت، آنهایی هستند که مشتری را قادر می­سازند تا احساس کند که در معامله انجام شده ارزشی را دریافت داشته است. بنابراین، در نظریه­های جدید مدیریتی، کیفیت متناسب با نیازهای مشتری تعریف می­شود و مشتری دارای یک نقش محوری در هدایت فعالیت­های سازمان است (میر­غفوری،1385). بنابراین، مبنای تعریف کیفیت خدمت، انتظار و ادراک مشتری از کیفیت خدمت است. خدمت مورد انتظار همان خدمت مطلوب و ایده­آل است که بیانگر سطحی از خدمت است که مشتری امید دریافت آن­را دارد و ادراک­های مشتری بیانگر تفسیر مشتری از کیفیت خدماتی است که دریافت داشته است.

مشتری اغلب کیفیت ­خدمات را با مقایسه بین خدمتی که دریافت کرده (ادراک­ های مشتری) و خدمتی که انتظار داشته است (انتظارات مشتری) ارزیابی می­کند. هدف از ارتقاء کیفیت­خدمات، به صفررساندن شکاف میان این انتظارات و ادراک­های مشتری است. در این رابطه، مدل سرکوال[8] یکی از مدل­هایی است که از طریق تحلیل­شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتری، سعی دارد میزان کیفیت خدمات را بسنجد. این مدل همچنین به مدل تحلیل­شکاف نیز معروف است (ژایت­هامل[9]،2006).

مدل سروکوال توسط پاراسورامان[10] و ژایت­هامل ایجاد گردید. این مدل کیفیت خدمات ارائه­شده را از منظر پنج بعد مورد ارزیابی قرار می­دهد. این پنج بعد عبارتند از:

بعد ­ملموسات[11]: شامل ظاهر و فضای فیزیکی دانشگاه، تجهیزات، پرسنل و مواد ارتباطی است. تمام این موارد تصویری را فراهم می­سازند که مشتری(خصوصا مشتری جدید) برای ارزیابی کیفیت آن­را مدنظر قرار می­دهد.

بعد قابلیت­اطمینان[12]: عبارت است از توانایی انجام خدمات به شکلی مطمئن و قابل­اعتماد. به­طوری­که انتظارات مشتری(دانشجو) تامین شود. معنای دیگر قابلیت­اطمینان عمل به تعهدات است؛ یعنی اگر سازمان خدماتی یا دانشگاه در زمینه زمان ارائه خدمت، شیوه ارائه خدمت و هزینه خدمت وعده­هایی می­دهد باید به­آن عمل نماید.

بعد پاسخگویی[13]: منظور از پاسخگویی تمایل به همکاری و کمک به مشتری است. این بعد از کیفیت­خدمت، بر نشان دادن حساسیت و هوشیاری در قبال درخواست­ها، سوالات و شکایات مشتری تاکید دارد. معیار تعریف پاسخگویی، مدت­زمانی است که مشتری مجبور است برای دریافت کمک یا پاسخ به سوالاتش منتظر بماند.

بعد تضمین/امنیت[14]: این بعد بیانگر شایستگی و توانایی، دانش و مهارت و ادب­ و ­مهربانی کارکنان برای القاء یک حس اعتماد و اطمینان به مشتری نسبت به سازمان است. این بعد از کیفیت خدمت مخصوصا در خدماتی مهم است که دارای ریسک بالاتری می­باشند.

بعد همدلی[15]: یعنی اینکه با توجه به روحیه افراد، با هرکدام از آنها برخورد ویژه­ای می­شود. بطوری­که مشتریان قانع شوند که سازمان آنها را درک کرده است و برای سازمان مهم هستند.

مدل سرکوال براساس22مولفه(پیرامون ابعاد پنجگانه) انتظارات مشتریان از خدمات و ادراک­های آنها را مورد سنجش قرار داده و با استفاده از تحلیل شکاف­ها، به بررسی کیفیت خدمات می­پردازد. این شکاف­ها عبارتند از:

شکاف میان انتظارات واقعی مشتریان و درک کارکنان و مدیریت(ارائه کننده خدمت) از این انتظارات.

شکاف میان درک مدیریت از انتظارات مشتریان و ویژگی­های طراحی شده کیفیت .

شکاف میان استاندارد کیفیت خدمات و خدماتی که عملا به مشتریان ارائه می­شود .

شکاف میان کیفیت خدماتی که ارائه می­شود با کیفیت خدماتی که به مشتری وعده داده شده است .

شکاف میان انتظارات مشتریان از دریافت خدمات و کیفیت خدماتی که عملا دریافت می­کنند. به عبارت دیگر، شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتریان .

در این بین شکاف شماره پنج، یکی از مهم ترین شکاف­های مدل سرکوال است و به­ نحوی بیانگر سایر شکاف­ها نیز می­باشد. نمودار زیر، شکاف­های موجود در مدل سرکوال را نشان می­دهد.

 

با توجه به این که در کشور ما گسترش دانشگاهها از مرحله کمی به مرحله کیفی، در حال سوق داده شدن هستند، ضرورت انجام چنین پژوهش­هایی بیش از پیش احساس می­شود. بویژه آن که اکثر مطالعات انجام­شده در رابطه با کیفیت خدمات مربوط به آموزش­عالی در داخل کشور، وضعیت موجود کیفیت­خدمات را مورد ارزیابی قرار داده­اند و به شکاف­کیفیت(تفاوت بین انتظارات و ادراکات) کمتر پرداخته­اند. و با توجه به اهمیت شناخت انتظارات و ادراکات دانشجویان، بعنوان مشتریان اصلی نظام آموزش­عالی در بهبود کیفیت­خدمات­آموزشی، این پژوهش در صدد پاسخ دادن به این سوال است که آیا شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی ارائه ­شده وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از سوالات کلیدی که می­تواند مطرح باشد این است که چرا باید به کیفیت­ خدمات پرداخت. به­عبارت دیگر، توجه به کیفیت­خدمات چه فرصت­ها و مزیت­هایی برای سازمان ایجاد       می­کند؟ از طرفی برخلاف بسیاری از ذهنیت­ها، توجه به کیفیت ­خدمات، نه تنها هزینه­های سازمان را افزایش نمی­دهد، بلکه موجب افزایش سودآوری نیز می­شود (توکلی،1382 :4). امروزه، کیفیت یک لغت شناخته­شده در سرتاسر جهان است و به شدت مورد توجه مشتریان سازمان­ها و شرکت­ها قرار گرفته است. از طرف دیگر، مفهوم کیفیت به شکلی مطرح است که بیانگر نوع مدیریت یک سازمان می­باشد و در واقع کیفیت جوهره مدیریت یک سازمان است.

در هر جامعه، سازمان­های بسیاری در قالب بخش­عمومی در حال ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه هستند که در این بین، دانشگاه­ها و محیط­های آموزشی نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات به اقشار جویای علم در جامعه ایفاء می­کنند و خدمات این سازمان­ها به گونه­ای است که تمام بخش­های یک جامعه از آن­ها بهره­مند می­شوند. به همین دلیل خروجی­های سیستم­آموزشی در هر جامعه نقش­های پررنگی در عرصه­های مختلف آن جامعه ایفاء می­کنند و پرداختن به آنها امری بسیار مهم است. از­این­رو، بررسی این­که، این گروه­های غالبا جوان جامعه چه خدماتی را با چه کیفیتی دریافت می­کنند، امری حساس و ضروری است.

همان­گونه که از تعاریف ارائه شده از کیفیت نمایان است، کیفیت همواره براساس مشتری، انتظارات و ادراکات وی شناسایی می­شود که این خود، گویای لزوم ارضاء مشتریان از خدماتی که دریافت می­کنند، است.

حال اگر انواع سازمان­های خدمت­دهنده عمومی را در نظر بگیریم و بخواهیم آن­ها را براساس تعامل با مشتریان، رتبه­بندی نماییم بطور حتم دانشگاه­ها و محیط­های آموزشی در زمره اولین سازمان­های متعامل با مشتری قرار می­گیرند. چرا که این دسته از سازمان­­ها با انواع مشتریان خود اعم از دانشجویان، جامعه و سایر سازمان­ها ارتباط تنگاتنگ و بلندمدت دارند. بطوری­که به­عنوان­مثال، در یک دانشگاه، هر دانشجو چندسال به­طور شبانه­روز طیف گسترده­ای از خدمات را از دانشگاه دریافت می­کند. بنابراین، ارضاء این نوع از مشتریان مستمر(دانشجویان)، امری حیاتی و مهم است و این مسئله به این معنی است که بررسی انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت­خدمات دانشگاه­ها و محیط­های آموزشی، مسئله­ای بسیار مهم و ضروری است.

از طرفی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  از جمله دانشگاه­های بزرگ کشور می­باشد بطوری­که جزء دانشگاههاي تيپ يك در ایران بشمار می­رود. و از نظر تعداد دانشجو و رشته هاي  مختلف جزء دانشگاه­هایی است که درسال­های اخیر روندی روبه­رشد داشته است. بنابراین، توجه به امر کیفیت و بررسی انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت­خدمات و تعیین شکاف­های موجود بین انتظارات و ادراکات، و کاهش این شکاف­ها در این دانشگاه، ضرورتی اجتناب­ناپذیر است.

1-4- هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی می باشد. و اهداف فرعی به شرح زیر است.

بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ نسبت به کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه.

بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ ملموسات­ خدمت.

­بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ قابلیت­اطمینان­خدمت.

بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ پاسخ­گویی­خدمت.

بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ تضمین­خدمت.

بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ همدلی­خدمت.

بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان.

بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نوع دوره دانشجویان

1-5- فرضیات پژوهش

در رابطه با اهداف پژوهش، فرضیات زیر در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند:

فرضیه اول: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ نسبت به کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فرضیه ­دوم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ ملموسات ­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

فرضیه ­سوم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ قابلیت­اطمینان­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

فرضیه­ چهارم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ پاسخ­گویی­خدمت تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فرضیه پنجم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ تضمین­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

فرضیه ششم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ همدلی­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

فرضیه هفتم: شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد.

فرضیه هشتم: شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نوع دوره دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد.

1- Booroks

[2]– Ravo

[3]– Cong & Walker

[4] -Salis &Tereboos

[5]– Flip go

[6]– Rabertbernbam

[7]– Kanoo

[8]– Servqual

[9]– Zhaythamel

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها
 • پايان نامه ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي مدارس متوسطه بر اساس مدل سرو کوال
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان
 • پايان نامه ارتباط بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان
 • پايان نامه رابطه ي هويت ديني با شادماني در دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122