پايان نامه بررسي مقايسه اي تاثير شکل گيري جامعه شبکه اي بر پيروزي انقلاب در مصر و تونس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مقايسه اي تاثير شکل گيري جامعه شبکه اي بر پيروزي انقلاب در مصر و تونس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 127 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مقايسه اي تاثير شکل گيري جامعه شبکه اي بر پيروزي انقلاب در مصر و تونس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

کلیات
بیان مسئله1
سوال تحقیق4
فرضیه تحقیق4
تعریف متغیرها5
ادبیات تحقیق6
اهداف تحقیق7
اهداف علمی7
اهداف عملی8
روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات8
موانع و محدودیت های پژوهش 9
حدود و نقطه ی تمرکز پژوهش9
سازماندهی پژوهش 10
بخش اول:تمهیدات نظری
مقدمه11فصل اول :جامعه ی شبکه ای
گفتار اول : کاستلز و ظهور جامعه شبکه ای12
گفتار دوم :گیدنز و فشردگی جهانی16 فصل دوم جهانی شدن
گفتار اول:هویت و جامعه شبکه ای در عصر جهانی شدن18
گفتار دوم: رسانه های جمعی در شرایط جهانی شدن26 گفتار سوم: انقلاب ها در عصر جهانی شدن30
گفتار چهارم: ظهور اینترنت و شبکه مجازی در عصر جهانی شدن34
گفتار پنجم: ارتباطات در عصر جهانی شدن38
پی نوشت بخش اول 41
بخش دوم:روند شکل گیری انقلاب در تونس و مصر
مقدمه43 فصل اول: انقلاب در تونس
گفتار اول: تونس در دوران زین العابدین 44 گفتار دوم: خیرش،طغیان49 فصل دوم: انقلاب در مصر
گفتار اول : مصردر دوران حسنی مبارک وتعمیق اقتدار گرایی سیاسی در مصر51
گفتار دوم: خیزش، طغیان 54
پی نوشت بخش دوم56
بخش سوم:شکل گیری جامعه شبکه ای و انقلاب در مصر و تونس
مقدمه 58
فصل اول : جامعه شبکه ای در خاورمیانه 60
فصل دوم: شبکه ای شدن و انقلاب درتونس64
گفتار اول: جامعه شبکه ای درتونس64
گفتار دوم: اینترنت و تلفن همراه درتونس66
گفتار سوم: شبکه ها و سایت های خبری در تونس 70
فصل سوم:شبکه ای شدن و انقلاب در مصر
گفتار اول: جامعه شبکه ای در مصر 74
گفتار دوم: اینترنت و تلفن همراه در مصر 80 گفتار سوم: شبکه ها و سایت های خبری در مصر 83
فصل چهارم: بررسی مقایسه ای جامعه شبکه ای در مصر و تونس86
پی نوشت بخش سوم89
نتیجه گیری 92
کتابنامه 96

فهرست جداول
جدول شماره 1 :
نمودار رشد اینترنت در تونس67
جدول شماره 11:
نمودار تعداد کاربران اینترنت در تونس 68
جدول شماره 2
نمودار رشد اینترنت در مصر 81
جدول شماره 22:
نمودار تعداد کاربران اینترنت در مصر 82

کتابنامه

کتاب ها

ابراهیمی،نبی الله، تأثیر شبکه هاي اجتماعی و کانال هاي ماهواره اي در وقوع و تکوین انقلا ب هاي عربی، فصلنامه مطالعات راهبردی،سال 14،تابستان 1390،شماره 56، صص52.

استانفورد کوهن ،آلوین،1388،تئوری های انقلاب،علیرضا طیب، تهران،نشر قومس

بشیریه،حسین،1374،انقلاب و بسیج سیاسسی ،تهران،دانشگاه تهران

بیلیس،جان،استیو اسمیت،1388،جهانی شدن سیاست؛روابط بین الملل در عصر نوین،

ترجمه:ابوالقاسم راه چمنی،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار اجتماعی

دادگران،سید محمد،1384،مبانی ارتباط جمعی،تهران،نشر مروارید فیروزه،چاپ هشتم.

کاستلز،امانوئل،1380،عصر اطلاعات،ترجمه:احمد علیقلیان،افشین خاکباز،تهران،جلد 1،طرح نو

دلاپور،دوناتلا،ماریو دیانی، 1383مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی،ترجمه:محمد تقی دلفروز،تهران،کویر

رابرت گر،تد،چرا انسانها شورش می کنند،علی مرشدی زاده،پژوهشکده مطالعات راهبردی

روزنا،جیمز1390.انقلاب اطلاعات امنیت و فناوری های جدید،ترجمه:علیرضا طیب،تهران:انتشارات راهبردی.

عاملی،سعیدرضا،1385،فردگرایی جدید و تلفن همراه:تکنولوژی فردگرایی وهویت،تهران،انتشارات آگاه.

فوران،جان،1382،نظریه پردازی انقلاب ها،نشر نی،ترجمه ی فرهنگ ارشاد

قزوینی حائری،یاسر،1390،سونامی در جهان عرب،انتشارات امیر کبیر

کاستلز،امانوئل،1384،کاستلز،امانوئل و مارتین اینس(گفت و گوهایی با امانوئل کاستلز)،ترجمه ی لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان،تهران،نشر نی

کاستلز،امانوئل،1385،عصر اطلاعات:اقتصاد،جامعه و فرهنگ، ،ترجمه ی احد علیقلیان،افشین خاکباز،حسن چاوشیان،تهران،طرح نو،چاپ پنجم، جلد 3،پایان هزاره

کین،جان1383،رسانه ها و دموکراسی، ترجمه:نازنین شاه رکنی،نشر طرح نو،تهران

نش،کیت،اسکات،آلن،1388،راهنمای جامعه شناسی،تهران،انتشارات راهبردی

واعظی، محمود(1390). بحران های سیاسی و جنبش های اجتماعی، تهران:انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

ونت،الکساندر،1386،نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه:حمیرا مشیرزاده،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،تهران

 مقالات

ابراهیم آبادی،مریم،1388،جامعه اطلاعاتی و تحول الگوی آموزش،موسسه آموزش و پرورش همشهری.

احمدیان،حسن،1390،چشم انداز تغییر رژیم در یمن:چشم اندازها و پیامدها،سایت فصلنامه روابط خارجی

انصاری،محمد مهدی،ویژگی ها و الزامات عصر مدیا کراسی،وب گاه رسانه،1390

برومند اعلم،عباس،1390،بن علی:صحنه گردانی ناموفق، ماهنامه پژوهشی،تحلیلی،اجتماعی آیین،شماره 34و35

پویا،حسن،1390،مصر در کلام امام خمینی(ره)، ماهنامه پژوهشی،تحلیلی،اجتماعی آیین،شماره 34و35

جهانشاهی،امید،1390،خبرنگاری شبکه ای،موسسه آموزش و پژوهش همشهری

دهقان،علیرضا،1378،بررسی تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی،نامه علوم اجتماعی

رشکیانی،مهدی،1389،رسانه های شخصی،مرکز پژوهش های همشهری-فناوری نو

زکریا،فرید(1390).خاورمیانه عقب گرد نمی کند،ویژه نامه علوم انسانی(مهرنامه)، ش10

زیزی پاپا چاریسی،1390،ژورنالیسم و شهروندی،ترجمه حسین حسنی،مرکز آموزش و پژوهش همشهری

ساعی،منصور،1389،نقش رسانه ها در انتقال ارزش ها و پدیده شکاف هنجاری ارزش  نسل ها،موسسه آموزش و پرورش همشهری

سلطانی فر،محمد،1390،انقلاب توییتری،مرکز پژوهش های همشهری

شحاته دینا و مریم وحید،1390،”عوامل دگرگونی در جهان عرب”،فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام،سال دوازدهم،بهار

ضیایی پرور،حمید1388،جنگ نرم سایبری در فضای شبکه های اجتماعی،رسانه،سال بیستم،شماره 2.

شفیعی،حسن،ابراهیم نیا،حسین،عروجی،منیره،1391،شبکه های مجازی در عصر جهانی شدن:بررسی تحولات اخیر خاورمیانه عربی،همایش جهانی شدن،جهانی گرایی و هویت دینی

قربان اوغلو،جاوید،1390،چیستی و ماهیت جنبش های خاورمیانه،ماهنامه پژوهشی،تحلیلی،اجتماعی آیین،شماره 34و35

کلانتری،مریم،1389،جامعه اطلاعاتی و هویت،موسسه آموزش و پرورش همشهری

کیا،علی اصغر،نقش شبکه های اجتماعی در انقلاب تونس،فصلنامه سیاسی-اقتصادی،1390،شماره 283

مرکز الجزیره الدراسات ( 2011 )؛ “حول استعمال التوتیر فی تونس”، یوم 14 ینایر /کانون الثانی

نیاکوئی،امیر،تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا:ریشه ها و پیامدهای متفاوت،فصلنامه روابط خارجی،زمستان 1390،شماره چهارم

Books

alexander,Christopher,2010,Tunisia:stability and Reform in the Modern Maghreb,Routledge.

Anderson,Lisa.2011.Demystifying The Arabs spring, Foreign affairs.

Blaydes,Lisa.2011.Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt, Cambridge university press.

 Comninos,Alex,2011,Twitter revolutions and cyber crackdo wns:user-generated content and social networking in the Arab spring and beyond

Freedom House ,freedom in the world –Tunisia(2010)accssed in Jan,23-20

Gause,F.Gregory. 2011.Why Middle East Studies Missed The Arabs Spring, Foreign Affairs, July/Augest.

پیشگفتار

اعتراضات اخیر جهان عرب موجی از نظریه پردازی را در رابطه با ماهیت،ریشه ها و پیامدهای تحولات اخیر به دنبال داشته است.نگارنده به میزان تاثیر شبکه های مجازی بر روند این حوادث پرداخته است که به دلیل به روز بودن تحولات با پاره ای موانع و مشکلات مواجه شده است همچنین نگارنده با مراجعه به مراکز مطالعاتی مانند مرکز مطالعات خاورمیانه, مرکز پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه ، شرکت در 2 همایش همراه با ارائه مقاله، همایش اسلام و جهانی شدن،همایش اسلام و تحولات خاورمیانه  وهمچنین شرکت در نشست های تخصصی در مورد تحولات اخیر خاورمیانه، به جمع آوری داده ها و تحلیل پرداخته است.حضور در این فضا های علمی در پیشبرد پژوهش مفید و مثمر ثمر بوده است که حاصل راهنمایی ها و کمک های اساتید گرانقدر آقایان دکتر نبوی و دکتر شفیعی می باشد که امکان حضور در این فضا های علمی را فراهم آوردند.

 

 چکیده

تحولات تکنولوژی که در عرصه ارتباطات در یک دهه گذشته صورت گرفته در تمامی عرصه های زندگی بشری اثرات عمیقی  بر جای گذاشته و واکنش های فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه جنبه ای از زندگی بشری را نمی توان یافت که متاثر از فضای مجازی نباشد در عصری که همه مفاهیم در حال جهانی شدن و به موازات  آن پیشرفت هایی که در حوزه فناوری ارتباطات هر روز بیش از پیش صورت می گیرد، سرنوشت جوامع و افراد را تحت الشعاع قرار داده و به درستی می توان قرن بیست و یکم را قرن فضای مجازی، قرنی که دیگر نمی توان اخبار را پنهان نمود نامید. از این رو دیگر نمی توان به تحریف و تحمیق سیاسی پرداخت چرا که عصر پنهان کردن اطلاعات سپری شده است.

تحولاتی که از سال2011 در خاورمیانه آغاز شده و کماکان ادامه دارد سبب ساز شده که نگارنده در این پژوهش و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش شبکه های مجازی در روند شکل گیری و میزان تاثیر آنها بر تحولات خاورمیانه بپردازد.این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که بروز جامعه شبکه ای و پیدایش فرهنگ سیاسی مقاومت چگونه موجب تکوین جنبش های انقلابی در مصر و تونس شده است ؟فرضیه ی مورد نظر نگارنده عبارت از این است که ظهور جامعه شبکه ای و فرهنگ سیاسی مقاومت موجب پیروزی انقلاب در کشورهای مصر و تونس شده است.داده های این پژوهش به روش کتابخانه ای—اسنادی و اینترنتی گرده آوری شده وبیانگر آن است که شکل گیری جامعه شبکه ای و شبکه های اجتماعی در کشورهای تونس و مصر بستر ساز حرکت های انقلابی در این کشورها شده است گر چه این شبکه ها دارای نقش پیشینی در انقلاب تونس و نقش پسینی در انقلاب مصر بودنددرمجموع می توان گفت که جهانی شدن و رسانه های مجازی تاثیرات مهمی در تحولات اخیر کشورهای خاورمیانه بر جای گذاشته است.

 کلیات

 بیان مسئله:

توضیح و تبیین مفهوم جامعه شبکه ای و تا ثیر آن بر شکل گیری جنبش های انقلابی یکی از موضوعات جالب توجه در مطالعات جامعه شناسی انقلاب است . تحولات جاری در کشورهای حوزه ی شمال آفریقا در طول سالهای 12-2010  مورد تعابیر نظریه پردازان مختلفی قرار گرفته است. گرچه بیشتراین تعا بیر جنبه های ژورنالیستی و غیر آکادمیک دارند، اما از میان عمده متغیرهایی که در این آثار دیده می شود بحث دموکراتیک شدن و غلبه بر نظامهای غیر دموکراتیک از جایگاه ویژه ای بر خوردار است. این مفاهیم خود مبانی دیگری همچون فرهنگ سیاسی مقاومت، بحران مالی دولتها، ارتباط باز با نظام جهانی و ظهور جامعه شبکه ای را می آفریند. تحولات تکنولوژی که در عرصه ارتباطات در یک دهه گذشته صورت گرفته در تمامی عرصه های زندگی بشری اثرات عمیقی بر جای گذاشته و واکنش های فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه جنبه ای از زندگی بشری را نمی توان یافت که متاثر از فضای مجازی نباشد. در عصری که همه مفاهیم در حال جهانی شدن و به موازات آن پیشرفت هایی که در حوزه فناوری ارتباطات صورت می گیرد، می توان گفت سرنوشت جوامع و افراد هرچه بیشتر به این فرایند گره می خورد. به درستی می توان قرن بیست و یکم را قرن فضای مجازی نامید. ما در عصر ارتباطات به سر می بریم عصری که در آن ارتباط شکلی شبکه ای به خود گرفته است

امروزه با پدید آمدن عصر جهانی شدن روندهای متعارضی از کنش و واکنش میان دو فضای مکانی و رویدادی مطرح می شود. فضای رویدادی فضایی متفاوت از ساختار وستفالیایی دولت های ملی است. گر چه این ساختار پست وستفالیایی با مقاومت هایی از سوی فضای مکانی روبروست ولی با قدرتی فزاینده در حال سلطه و شکل دادن الگوهای نوینی در توزیع قدرت و ثروت در نظام جهانی است. امروزه شاهد رشد سریع روند جهانی شدن در منطقه، و به دنبال آن شکل گیری شبکه های مجازی، جامعه شبکه ای، اینترنت و… هستیم. چرا که جهانی شدن پدیده ی پیچیده ایست که ضمن محدودیت های خاص خود، شکل جدیدی از ارتباطات اجتماعی را موجب می شود. نژاد بشری با ورود به قرن بیست و یکم پیشرفت همه جانبه و فوق العاده ای در توانایی های علمی و تکنولوژیکی داشته است . تکنولوژی اطلاعات با ایجاد فضای مجازی و دیجیتالی دنیای کوچکی به وجود آورده که در آن با فشرده شدن زمان و مکان جنبه های مختلف زندگی خصوصی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

علاوه بر این، در این دوره عوامل سیاسی، اقتصادی و فر هنگی از اهمیت ویژه ای بر خوردار شده اند چرا که با پیشرفت فزاینده ی فناوری و اطلاعات آگاهی جوامع نسبت به خود هر چه بیشتر آشکار می شود، که این خود زمینه ساز شکل گیری جنبش های اجتماعی و اعتراضی در سراسر جهان به ویژه مناطق در حال توسعه شده است.

پیشرفت سریع در عرصه ارتباطات به طور بی نظیری جهان را کوچک و فشرده کرده است . امروزه جامعه انسانی در متن یک فرایند رسانه ای شده زندگی می کند. رسانه ها با قرار گرفتن در میان جوامع فکری و سازمان قدرت، فرصت وامکان تبادل نظر و تعامل فکر-قدرت را فراهم می آورد. امروزه بعد فرهنگی جهانی سازی نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که نوآوری تکنولوژی در زمینه ی فرهنگی مانند اینترنت، فکس، ماهواره، شبکه های مجازی و ظهور رسانه های جهانی باعث شده  که مرزهای فرهنگی از بین بروند. تو سعه ی روز افزون بهره گیری از ارتباطات و گسترش وسایل و رسانه های ارتباط جمعی در میان مردم در سطح جهان مردم را از نقش صرفا منفعلا نه خارج کرده است. مردم با بهره گیری از این رسا نه ها و فضایِ مجازیِ حاصل از آن دارای نقش فعال تری شده اند، چراکه رسانه ذهنیت سازی، انگاره پردازی، گفتمان سازی و تولید قدرت را در دست دارد. در یک سال اخیر شاهد شکل گیری و گسترش حرکت های مردمی در منطقه ای از جهان بوده ایم که انتظار نمی رفت چنین حر کت هایی آن هم در منطقه ی خاورمیانه عربی که دارای زیر ساخت های قدرت سنتی می باشد، رخ دهد. با وجود این، برخی موانع ساختاری را می توان در فرایند دموکراتیزاسیون برشمرد: رویکرد ارتدوکس به اسلام در این منطقه باعث شده گرایشات تفسیریِ عقل گرایانه در حاشیه قرار گیرند، از سوی دیگر فقر فرهنگی، همچون فرهنگ پدرسالاری و انقیادی، و عدم رفاه اقتصادی تحقق دموکراسی را به تعویق انداخته است.

حوادث یک سال اخیر خاورمیانه باعث شگفتی همگان شده، شگفت انگیزترآنکه این حوادث به شکلی دومینووار به حرکت خود در میان کشورهای خاورمیانه عربی ادامه می دهد. در تفسیری خوش بینانه می توان گفت که گسترش رسانه های شبکه ای وشکل گیری فضای مجازی، رشد و آگاهی مردم منطقه را افزایش داده است، به گونه ای که توانسته  حکومت های دیکتاتوری منطقه را با مشکل مواجه سازد.

نکته ی قابل توجه در تمامی تحولات منطقه، تاثیر متفاوت رسانه ها، سایت ها، اینترنت و شبکه های مجازی بر فرایند انقلاب است. به گونه ای که در تونس گسترش فضای مجازی پیش از انقلاب و در مصر پس از آغاز فراگردهای انقلابی بوده است. به عبارت دیگر فضای مجازی و شبکه ای در تونس پیشینی و در مصر پسینی است. منطقه ای همچون خاورمیانه که در آن هدف تولیدات فرهنگی تحت کنترل حاکمان، همواره توجیه رژیم های حاکم و دیدگاه های آنها بوده، رسانه های مجازی همچون توییتر، فیس بوک و…خارج از اراده ی نظارتیِ حاکمیت سبب ساز تغییرات عمیقی در محتوا ،بسترو موضوعات شده است. فناوری اطلاعات و اینترنت به کاربران شبکه های اجتماعی مجازی این امکان را می دهد که به صورت ناشناس به تبادل اطلاعات بپردازند. رسانه های نوین در قالب فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در تسهیل و فروپاشی نظام های اقتدار گرا، حفظ ارتباط، بسیج کنش جمعی و افزایش سطح تعامل مردم نقش کارآمد دارند چرا که مهمترین کارکرد رسانه انتقال پیام است.

رسانه های مدرن به فعالان اجتماعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این امکان را می دهند که اجتماعات و انجمن هایی مجازی برپا کنند.از این میان اینترنت بیش ازسایر رسانه ها به فعالان سایبری در بسیج معترضان، ایجاد کنش جمعی و پخش اطلاعات یاری رسانده است.

روند جهانی شدن و شکل گیری جامعه ی شبکه ای باعث تغییرات بنیادین در سایر عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن منطقه شده است از آنروکه شبکه ها ساختارهایی باز هستندکه می توانند بدون هیج محدودیتی گسترش یابند. یکی از ویژگی های بارز آن برتری ریخت اجتماعی بر کنش اجتماعی است. گرچه بازتاب و تاثیر شکل گیری رسانه های مجازی در این منطقه انکارناپذیر و قابل بررسی است، اما مسئله ی اساسی بررسی (عدم) زیر ساخت های مورد نیاز کشورهای این منطقه برای شکل گیری روندهای دموکراسی سازی است، چرا که ماهیت این جنبش ها دموکراسی خواهانه است و گذار به دموکراسی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی سیاسی در دنیای امروز است. در این پژوهش دو کشور مصر و تونس، با سابقه ی طولانی دیکتاتوری، برای بررسی انتخاب شده اند. تونس از جهت تقدم و مصر از جهت تکرار پذیری روند اعتراضاتِ تونس و اینکه مصر از یک سو بزرگترین واحد سیاسی-جمعیتی جهان عرب، مرکز ثقل اندیشه ی ملی گرایی عربی و از سوی دیگر به دلایل ژئو پلیتیکی، ژئو اکونومیکی و ژئواستراتژیکی یکی از تاثیر گذارترین کشورها در حوزه ی آفریقا، دنیای عرب و جهان اسلام محسوب می شود.

فراگرد زمانی این تحولات و شیوه های متفاوت تا ثیر گذاری جامعه ی شبکه ای بر سیر این تحولات از موضوعات قابل تامل است، چرا که تحلیلگران با رویکردهای متفاوت علل مختلفی را سبب ساز این اعتراضات عنوان کرده اند: از جمله بحران مالی جهانی، افزایش جمعیت، بالا بودن نرخ بیکاری، فساد مالی و .. با این حال تمامی آنها قویا بر نقش، جایگاه ومیزان  تاثیر گذاری شبکه های مجازی، رسانه ها، اینترنت و.. اذعان دارند

سوال تحقیق:

با توجه به گسترش رسانه های ارتباطی و همه گیر شدن جامعه مجازی پرسش اساسی این است که بروز جامعه شبکه ای و پیدایش فرهنگ سیاسی مقاومت چگونه موجب تکوین جنبش های انقلابی در مصر و تونس شده است؟

فرضیه تحقیق:

فرضیه مقدماتی  در این پژوهش عبارت است از این که:ظهور جامعه شبکه ای و فرهنگ سیاسی مقاومت از جمله عوامل پیروزی انقلاب در کشورهای مصر و تونس شده است.

تعریف متغیرها:      

 از مفاهیم مورد بررسی در این پژوهش جامعه شبکه ای می باشد که خود دارای شاخص های چندی من جمله:شبکه های اجتماعی،اینترنت،فیس بوک،تلفن همراه و ….. می باشد.در بیان تعریف جامعه شبکه ای به  نظریات کاستلز و گیدنز اشاره شده است.

مفهوم دیگری که از مفاهیم محوری در این پژوهش می باشد مفهوم انقلاب است که ابتدا تعریفی سنتی ازآن ارائه شده است و سپس با توجه به تحولات عصر حاضر به باز تعریف آن پرداخته ایم.در ارائه تعریف انقلاب اشاره به تعریف جان فوران شده است از شاخص های انقلاب به بررسی انقلاب اطلاعاتی،انقلاب اقتصادی،انقلاب تکنولوژی و ….. اشاره شده است.

متغیرهای این پژوهش چنین می باشند:

متغیر مستقل:جامعه شبکه ای

متغی میانجی:فرهنگ سیاسی مقاومت

متغیر وابسته:پیروزی انقلاب

 جامعه شبکه ای

شبکه ها ریخت جدید اجتماعی جوامع ما را تشکیل می دهند و ویژگی آن برتری ریخت اجتماعی بر کنش اجتماعی است و قدرت جریان ها از جریان های قدرت پیشی می گیرد.شبکه مجموعه ای از نقاط اتصال یا گره های به هم پیوسته است

انقلاب

انقلاب ها را اغلب با توجه به مجموعه ی وسایل و هدف های آنها و استحاله های اجتماعی و سیاسی چشمگیری که در ضمن ودر پی بسیج نیروهای توده ای روی می دهد تعریف می کنند.

عصر حاضر،عصر ارتباطات و اطلاعات است و انقلاب ها،انقلاب ارتباطاتی و اطلاعاتی است که عامل پیروزی بخش در آنان شبکه های مجازی،اینترنت و شبکه های اجتماعی است.برای اینکه یک انقلاب موفق شکل بگیرد 5 عامل علی با هم ترکیب می شوند:1-توسعه ی وابسته 2- حکومت سرکوبگرومتکی به شخص 3-شکل گیری و تبلور فرهنگ سیاسی مقاومت 4- رکود اقتصادی 5-ارتباط باز با نظام جهانی

 فرهنگ سیاسی مقاومت

فرهنگ،نقشی مهم و پیچیده در ایچاد انقلاب و پیامدهای آن دارد.فرهنگ سیاسی مقاومت حاصل سلسله ای از عناصر مادی و گفتمانی است که اغلب در مقابله با دولت ساخته و پرداخته می شود.

یکی از همبسته های جامعه ی شبکه ای، جنبش های اجتماعی نو است.از آنجا که  انقلاب ها رویدادهایی آتشین، هیجان انگیز و جذاب اند و توجه زیادی را به خود جلب می کنند.

جنبش های اجتماعی را می توان تلاش یا کنش جمعی برای ایجاد تغییرات مطلوب یا جلوگیری از تغییرات نا مطلوب دانست. جنبش های اجتماعی معاصر به شدت به رسانه های جمعی متکی اند و از طریق آنها با نمایش اعتراض ها درخواست های خود را مطرح می کنند. جنبش های اجتماعی جدید دارای پایگاه های محلی هستند و به جای جهت گیری ملی حول گروه های کوچک متمرکز شده اند و بیشتر بر جنبه هایی نظیر فرهنگ،شیوه ی زندگی و مشارکت در سیاست اعتراض توجه دارند. جنبش های اجتماعی در قبال مشکلاتی که در عصر جهانی شدن از طریق رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی شفاف تر مطرح می شوند، قابلیت بسیج عمومی و سیاسی را دارند

 ادبیات تحقیق:

تحولاتی که از سال2010 در خاورمیانه آغاز  شده و کماکان ادامه دارد سبب ساز جذب پژوهشگران و تحلیلگران به این منطقه شده است که هر طیف از پژوهشگران ازنقطه نظری به بررسی این منطقه پرداخته اند.نگارنده این پژوهش به بررسی میزان  نقش شبکه های ارتباطی بر تحولات خاورمیانه عربی پرداخته. این که رسانه چه نقش و جایگاهی در این جوامع، جوامعی که در سال های اخیر با تغیرات فراوانی در بافت اجتماعی خود روبرو بوده اند.از افزایش سریع تحصیل کردگان به عنوان مثالی می توان نام بردکه پیامد آن ظهور نخبگان جدیدی بود که تخصص داشتند و آگاهی کامل داشتند به ابزار های ارتباطی امروزی که خود زمینه های جنبش های نوین اجتماعی را فراهم کردند، رسانه های مجازی با شکستن انحصار دولت در مهندسی افکار عمومی و آشکار کردن ناتوانی دولت در مدیریت کشور سبب شکل گیری تحولات اخیر در خاورمیانه شدند. توانایی رسانه های مجازی در بسیج افکار عمومی به اندازه ای بود که تحولات اخیر را می توان انقلاب رسانه ای نام نهاد. رسانه های مجازی فرصت مناسبی را در اختیار گروه های اجتماعی گذاشتند تا علاوه بر افزایش آگاهی جوانان و اطلاع رسانی به سازماندهی گسترده آنان بپردازند و از آنجا که گروه های مختلف اجتماعی نیز مانند گذشته برای دسترسی به اطلاعات و اخبار خود را به رسانه های سنتی محدود نمی کنند این شبکه ها به راحتی می توانند به افکار آنها جهت دهند و بر تحولات تاثیر بگذارند.

با توجه به اینکه عمده آثار منتشر شده در چارچوبه ی ژورنالیستی و بدون اتکا به داده های پژوهشی و تحلیلی هستند  و نظر به اینکه در ارتباط با حوادث جاری یک سال اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه سابقه اندکی موجود می باشد- به خصوص محدودیت منابع فارسی- تلاش نگارنده ارائه ی اثری علمی و در راستای ارتقای دانسته های علمی خواهد بود.

این نکته قابل ذکر است که با توجه به مطالعات انجام شده توسط نگارنده چند مورد کتاب که به صورت مجموعه مقالات منتشر شده در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است من جمله از کتاب The New Arab: Revolution In The Arab   که توسط Foreign Policyدر سال12- 2011 منتشر شده است.

نگارنده با کتبی چند در خصوص تحولات اخیر مواجه شد که در ماه های اخیر منتشر شده است همچون:The Arab Revolution که توسطFiliu Jean-Pierre نوشته شده است.

به زبان فارسی نیز اساتید و صاحب نظران برجسته ی کشورمان نطرات خود را در قالب مقالات و سخنرانی در قالب همایش های داخلی و بین المللی ارائه کرده اند که نگارنده از آنها نهایت بهره را برده است.از جمله کتاب هایی که به زبان فارسی در سال اخیربه چاپ رسیده است می توان به کتاب بحران های سیاسی و جنبش های اجتماعی در خاورمیانه،دکتر محمود واعظی اشاره کرد که ایشان در رابطه با  تحولات اخیر خاورمیانه همایشی نیز برگزار کردند.در کشور ما و به زبان فارسی بیشتر مجموعه مقالات و همایش های علمی برگزار شده است که در این راستا می توان به مقاله ی،تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا:ریشه ها و پیامدهای متفاوت نوشته ی :امیر نیاکوئی اشاره کرد.نگارنده در پی نوشت هر بخش به طور کامل به منابع اشاره کرده است.کتاب ها و مقالات به صورت جامع به تحولات خاورمیانه پرداخته اند اما نگارنده در این پژوهش به صورت موردی به بررسی کشورهای تونس و مصر پرداخته با تاکید بر شکل گیری شبکه های مجازی در این کشورها تا بتواند مطالب علمی و دقیق ارائه دهد.پژوهشگران عناوین مختلفی برای این تحولات برگزیدند اما امانت داری نگارنده را بر آن واداشته تا عنوانی را که مردم برگزیدند را انتخاب کند و این تحولات را بهار عربی بنامد.این پژوهش دارای آمار دقیقی است که لازمه ی پژوهشی علمی است که از نقاط قوت پژوهش نیز می باشد سایر مقالات و پژوهش های به عمل آمده بیشتر در چارچوب خبررسانی بودند اما این پژوهش به دنبال چرایی و تحلیل است

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه تحولات سياسي- اجتماعي مصر و تونس از سال هاي 91-90 و علل بروز تحولات در اين کشورها
 • پايان نامه بررسي عوامل تاثيرگذار بر روابط آينده ايران و مصر بعد از سقوط مبارک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122