پايان نامه بررسي مقايسه اي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مقايسه اي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مقايسه اي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش
1 ـ 1ـ مقدمه2
1 ـ 2ـ بيان مسأله4
1 ـ 3ـ اهميت و ضرورت پژوهش6
1 ـ 4ـ اهداف پژوهش8
1 ـ 4 ـ 1ـ هدف هاي کلي پژوهش8
1 ـ 4 ـ 2ـ هدف هاي جزئي پژوهش8
1 ـ 5 ـ سؤال هاي پژوهش10
1 ـ 5 ـ 1ـ سؤال هاي اصلي پژوهش10
1 ـ 5 ـ2ـ سؤال هاي جزئي پژوهش10
1 ـ 6 ـ تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها12
1 ـ 6 ـ 1ـ بهزيستي معنوي12
1 ـ 6 ـ 2ـ شادکامي13
1 ـ 6 ـ 3ـ سلامت عمومي13
فصل دوم: پيشينه پژوهش
مقدمه15
2 ـ 1ـ مباني نظري15
2 ـ 1 ـ 1ـ بهزيستي معنوي15
2 ـ 1 ـ 1 ـ 1ـ ابعاد بهزيستي معنوي از ديدگاه فيشر19
2 ـ 1 ـ 2ـ شادکامي19
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1ـ ديدگاه هاي موجود درباره شادي22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1ـ نظريه نقطه ثابت22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 2ـ نظريه مقايسه22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3ـ نظريه عاطفه22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2ـ الگوي شادي از ديدگاه شلدون و ليبوميرسکي23
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3ـ نظريه هاي مختلف روانشناسي درباره شادي23
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1ـ ديدگاه فرويد23
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2ـ ديدگاه اسکينر24
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3ـ ديد گاه مزلو24
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4ـ ديدگاه اسلام درباره شادي24
2 ـ 1 ـ 3ـ سلامت روان25
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1ـ سلامت روان و ابعاد آن26
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 1ـ سلامت جسماني26
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 2ـ سلامت اجتماعي26
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 3ـ سلامت هيجاني27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 4ـ سلامت معنوي27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2ـ مفهوم سلامت روان براساس رويکردهاي مختلف روانشناسي27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 1ـ رويکرد زيستي27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 2ـ رويکرد تحليل رواني27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 3ـ رويکرد رفتارگرايي28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 4ـ رويکرد انسان گرايي28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3ـ  نظريه هاي مختلف روانشناسي درباره سلامت روان28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 1ـ ديدگاه فرويد و مکتب روانکاوي28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 2ـ ديدگاه آلپورت29
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 3ـ ديدگاه راجرز29
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 4ـ ديدگاه فروم30
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 5ـ ديدگاه مزلو30
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 6ـ ديدگاه فرانکل31
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 7ـ ديدگاه پرلز31
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 8ـ سلامت روان از ديدگاه اسلام31
2 ـ 2ـ پيشينه تحقيقاتي33
2 ـ 2 ـ 1ـ تحقيقات انجام شده در ايران33
2 ـ 2 ـ 2ـ تحقيقات انجام شده در خارج از ايران36
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه45
3 ـ 1ـ روش پژوهش45
3 ـ 2ـ جامعه هدف، نمونه و روش نمونه گيري45
3 ـ 3ـ ابزارهاي تحقيق46
3 ـ 3 ـ 1ـ پرسشنامه بهزيستي معنوي46
3 ـ 3 ـ 2ـ پرسشنامه شادکامي آکسفورد47
3 ـ 3 ـ 3ـ پرسشنامه سلامت عمومي48
3 ـ 4ـ شيوه اجراي پژوهش48
3 ـ 5ـ شيوه تجزيه و تحليل داده ها49
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
مقدمه51
4 ـ 1ـ يافته هاي توصيفي51
4 ـ 2ـ يافته هاي استنباطي53
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
مقدمه84
5 ـ 1ـ بحث و نتيجه گيري84
5 ـ 2ـ محدوديت هاي پژوهش95
5 ـ 3ـ پيشنهادهاي پژوهش96
5 ـ 3 ـ 1ـ پيشنهادهاي پژوهشي96
5 ـ 3 ـ 2ـ پيشنهادهاي کاربردي96
فهرست منابع97
منابع فارسي97
منابع انگليسي102
پيوست ها107

  منابع:

منابع فارسي:

آذربايجاني، مسعود و موسوی اصل، مهدی. (1385). درآمدي بر روانشناسی دين. قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني(سمت)،1385.

اژدري فرد، پري سيما؛ قاضي، قاسم و نوراني پور، رحمت ا…. (1389). بررسي تأثير آموزش عرفان و معنويت بر سلامت روان دانش آموزان. فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، سال پنجم، شماره دوم،105- 127.

اميديان، مرتضي. (1388). بررسي وضعيت سلامت عمومي و شادکامي در دانشجويان دانشگاه يزد. مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي، دوره دهم، شماره 1، 110-116.

اميريان، محمد الياس.(1390). بررسي رابطه ساده و چند متغيره هوش معنوي با سلامت روان و شادکامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان. پايان نامه کارشناسي ارشد.کرمان .دانشگاه شهيد باهنر.

بخشايش، عليرضا؛ مرتضوي، مهناز و حائري، محمود. (1390). بررسي تطبيقي شادي و نشاط از ديدگاه اسلام و روانشناسي. مجله جامعه شناسي و علوم اجتماعي، زمستان 1390، شماره 1، 84- 101.

بردبار، مريم. (1385). پيش بيني شادماني بر اساس ابعاد هويت با واسطه گري باورهاي کنترل- هماهنگي و احساسات در تعاملات اجتماعي. پايان نامه کارشناسي ارشد. شيراز. دانشگاه شيراز.

برنا، محمدرضا و سواري، کريم. (1387). ارتباط ساده و چندگانه نگرش هاي مذهبي، سلامت رواني، رضايت از زندگي و عزت نفس با احساس شادکامي در بين دانشجويان. يافته هاي نو در روان شناسي، پاييز 1387، 2(8) . 76-86.

بوالهری، جعفر. (1387). رابطه ايمان و سلامت روان. بازيابی شده در 14/ 5 / 1387، از http:// tebyan. Net.

پاکيزه، علي. (1387). بررسي مقايسه اي سلامت روان دانشجويان و تأثير فعال سازي مفهوم معنويت بر آن. مجموعه مقالات چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان.

پرتوي نژاد، علي؛ احمري طهران، هدي؛ حيدري، اکرم؛ کيهاني، محمد و تازيکي، صادق علي. (1390). مقايسه ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي و طلاب حوزه علميه شهر قم سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکي قم، دوره پنجم، شماره سوم، پاييز 1390، ويژه نامه طب و دين، 49-52.

تبرايي، رامين. (1388). بررسي جايگاه معنويت در الگوهاي عمده سلامت روان. مجله روانشناسي و دين، سال 3، شماره 1، 5-29.

تقوي، محمدرضا. (1380). بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي. مجله روانشناسي و علوم تربيتي، شماره 20، 381-398.

جعفري، عيسي؛ دهشيري، غلامرضا؛ سهرابي، فرامرز و نجفي، محمود. (1388). رابطه بين بهزيستي معنوي و سلامت رواني دانشجويان.تازه ها و پژوهش هاي مشاوره، 8(31)، 65-78.

چراغي، مونا و مولوي، حسين. (1385). رابطه بين ابعاد مختلف دينداري و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه اصفهان. پژوهش هاي تربيتي و روانشناختي 1385، شماره2.

خداياري فرد، محمد و همکاران. (1388). گزارش نهايي طرح پژوهشي آماده سازي مقياس دينداري و ارزيابي سطوح دينداري اقشار مختلف جامعه ايران. مؤسسه روانشناسي  علوم تربيتي دانشگاه تهران.

دهشيري، غلامرضا. سهرابي، فرامرز. جعفري، عيسي و نجفي محمود.(1387). بررسي خصوصيات روانسنجي مقياس بهزيستي معنوي در ميان دانشجويان. مطالعت روان شناختي، دوره 4 ، شماره3، پاييز 1387.

رجبي، محمد.صارمي، علي اکبر و بياضي، محمد حسين. (1391). ارتباط بين الگوهاي مقابله ديني با سلامت رواني و شادکامي. روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني، سال هشتم، شماره 32، تابستان 1391.

منابع انگليسي:

Abdel khalek, A. (2006). Happiness, health and religiosity: significant relations. Mental health, religion and culture,( 9) 1, 85-97.

Abdel khalek, A., & Naceur, F. (2007). Religiosity and its association with positive and negative emotions among college students from Algeria. Mental health, religion and culture, 10(2), 159- 170.

Adams, T., Bezner, J. & Steinhardt, M. (1997). The conceptualization and measurment of perceived wellness: integration balance across and within dimentions. American journal of health promotion, 11(3), 208-218.

Aghili, M., Kumar, G. V. (2008). Relationship between Religious Attitude and Happiness among Professional      Employees. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, ( 34) Special Issue, 66-69.

Argyle, M. (1999). Causes and correlates of happiness. In D. Kahneman, E. Diener&N. Schwartz(Eds), well-being: the foundations of  hedonic psychology. New York: Russell sage foundation. 353-373.

Barkr, P. J., Buchanan-Barker, P. (2005). Spirituality and mental health breakthrough. London: whurr pubs.(shelton & stafford).

چکيده:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي و مقايسه اين ويژگي ها در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه شهر کرمان در سال تحصيلي 92-1391 بود. روش: روش پژوهش توصيفي و از نوع علي مقايسه اي است. به منظور جمع آوري نمونه، تعداد 376 نفر(188 دختر و 188 پسر) از دانشگاه شهيد باهنر به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي وتعداد 274 نفر(139 دختر و 135 پسر) از حوزه هاي علميه شهر کرمان به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه بهزيستي معنوي پالوتزين و اليسون(1982)، شادکامي آکسفورد(1990) و سلامت عمومي فرم 28 سؤالي گلدبرگ و هيلر(1979) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از همبستگي پيرسون، آزمون t مستقل و رگرسيون چندگانه استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان دادکه بين بهزيستي معنوي و دو زير مقياس آن؛ بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي، با شادکامي رابطه معني دار و مثبت وجود دارد و هر سه متغير فوق با سلامت عمومي و چهار زير مقياس آن رابطه معني دار و منفي دارند. دو گروه دانشجويان دانشگاه و حوزه در بهزيستي معنوي و شادکامي تفاوت معناداري با هم دارند. نتيجه گيري: از يافته هاي به دست آمده نتيجه گرفته مي شود که بهزيستي معنوي پيش بين شادکامي و سلامت عمومي است و با افزايش آن، شادکامي و سلامت عمومي دانشجويان افزايش مي يابد.

کليد واژه ها: بهزيستي معنوي، شادکامي، سلامت عمومي.

فصل اول  طرح پژوهش

 1 ـ 1 . مقدمه

قشر دانشجو گروهي مهم از جامعه بوده و سرنوشت سازان آينده کشور هستند. در جوامع گوناگون سياست گذاري ها همواره متوجه اين گروه، بررسي ويژگي ها و تربيت آن ها براي دستيابي به آينده مورد نظر بوده است. در ساختار گروه دانشجويي، دانشجويان حوزه و دانشگاه دو گروه اصلي را تشکيل مي دهند.

در بررسي هر گروه از افراد بايد به اين نکته توجه داشت که، انسان موجودي پيچيده و داراي ابعاد وجودي گوناگون است . پيوند مستحکمي که ميان اين ابعاد وجود دارد، موجب مي گردد که نياز به ديدگاهي چند بعدي و همه جانبه جهت فهم و درک آدمي و کمک به رشد و بهزيستي او، حس گردد.

بهزيستي[1] عاملي مهم در حيطه زندگي فردي و جمعي است که همگان به دنبال دستيابي و گسترش آن در زندگي خود هستند. روانشناسي نقش والايي براي اين صفت قائل گشته است. در ابتداي ظهور روانشناسي، تأکيد اين رشته بر بيماري هاي رواني و درمان آن ها بود، اما با گذشت زمان «مدل سلامت رواني»، «مدل بيماري» را به چالش کشيده است(کيز[2]، 2002). البته در تاريخ روانشناسي همواره بزرگاني چون جيمز[3]، راجرز[4]، مزلو[5]، فروم[6] و فرانکل[7] برداشت هاي مثبتي از شخصيت سالم و کنش وري مثبت به دست داده اند. در ديدگاه هاي نوين روانشناسي مثبت نگر نيز، پژوهشگران برجسته اي چون ريف و سينگر[8] (1998)، سليگمن و سيکزنتميهالي[9] (2000) و کيز(2002)، بر لزوم در نظر گرفتن جنبه هاي مثبت بشر و مفهوم بهزيستي در تعريف سلامت رواني تأکيد کرده اند(کيز، 2004).

با تأکيد بر بهزيستي، بررسي عوامل مؤثر بر آن به صورت جنبه خاصي از روانشناسي بروز کرد. با ظهور بهزيستي در حيطه روانشناسي، احساس بهزيستي، يکي از ويژگي هاي مهم افراد داراي سلامت روان شناخته شد.

در طي سال هاي 1970-1960 جنبشي جهت مطالعه عوامل مرتبط با کيفيت زندگي[10] در ايالات متحده آغاز گرديد و شروع يک عقيده  تدريجي شد، مبني بر اين که رضايت در زندگي فقط بر پايه عوامل عيني نبوده و به عوامل ذهني مؤثر در اين حيطه نيز توجه گرديد. همزمان با اين جنبش بود که گروهي به اهميت اثر معنويت در بهزيستي پافشاري کردند. اليسون[11] (1983) و پالوتزين[12] و اليسون(1982)، استدلال کردند که کيفيت زندگي مفهومي است که بهزيستي مادي، رواني و معنوي در آن دخيل اند(بونت[13]، 2009). بهزيستي معنوي از رابطه دو مفهوم بهزيستي و نقش معنويت در آن شکل گرفت و گسترش يافت که ناشي از توجه به نقش معنويت در بهزيستي فردي بود. در مطالعه اي بر روي دانشجويان سنگاپوري مشخص شد که آنان معنويت را براي آدمي، رشد و بهزيستي او اساسي مي دانند (تيو ، کريدي و چان[14]،2012). بهزيستي معنوي[15]، حسي از ارتباط با ديگران، داشتن معني و هدف در زندگي و داشتن ارتباط و اعتقاد به يک قدرت متعالي است( هاکز ، هال ، تالمن و ريچينز[16]، 1995 ). اليسون (1983)، بيان مي دارد که بهزيستي معنوي شامل دو عنصر رواني اجتماعي و مذهبي است. بهزيستي مذهبي شامل ارتباط با يک قدرت متعالي است و بهزيستي وجودي که عنصري رواني ـ اجتماعي است، بيانگر احساس فرد است از اينکه چه کسي است؟ چه کاري  و چرا انجام مي دهد و به کجا تعلق دارد. اين دو بعد در عين جدا بودن، با هم تعامل داشته و احساس سلامت معنوي، رضايت و هدفمندي را به وجود مي آورند. به اين شکل بهزيستي معنوي نقش والايي در مطالعات مرتبط با بهزيستي و سلامت روان يافت.

سلامت روان[17] يکي از مهم ترين شاخص هاي سلامت و بهداشت يک جامعه تلقي مي شود.  سازمان بهداشت جهاني[18] از سال 1946 براي سلامتي سه بعد زيستي، رواني و اجتماعي قائل شده است، اما در اکثر کشورها دو بعد رواني و اجتماعي  ناديده گرفته مي شوند. از زمان ظهور رسمي روانشناسي سلامت در 1970 ، در مدت زماني بسيار کوتاه، روانشناسي سلامت به رکن اصلي علوم رفتاري تبديل شد. جنبه هاي مؤثر در بررسي رشد و تکامل انسان فراوان بوده و سلامت روان به عنوان يکي از مهم ترين موضوعات روانشناسي سلامت، مطرح است. سلامت روان چيزي بيشتر از نبود اختلال هاي رواني است و شامل خوب بودن ذهني، ادراک خودکارآمدي، استقلال و خودمختاري، کفايت و شايستگي، وابستگي ميان نسلي و خود شکوفايي توانمندي هاي بالقوه فکري و هيجاني مي گردد(سازمان بهداشت جهاني،2001 ).

در پرداختن به هيجان هاي مثبت و عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي، شادکامي[19] نيز از عوامل مطرح شده در حيطه روانشناسي مثبت نگر است و تأثير شگرفي بر احساس رضايت و بهزيستي دارد. در گذشته روانشناسي بر هيجان هاي منفي و اختلال متمرکز بود، اما به تدريج از چند دهه گذشته به بررسي هيجان هاي مثبت و عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي پرداخت. در اکثر تعاريف مطرح شده از شادکامي، تجربه احساس مثبت به چشم مي خورد. استوارت، واتسون، کلارک، ابمير و ديري[20] (2010)، شادي را متشکل از لذت از زندگي، نداشتن احساس منفي مثل اضطراب و افسردگي و داشتن ميانگيني از رضايت از زندگي مي دانند.

اهميت دادن به بهزيستي فردي، سلامت روان و شادي همواره مدنظر پژوهشگران علوم انساني بوده است.در سايه توجه به اهميت معنويت، به عنوان رکني اساسي در جامعه ايران، اهميت بررسي اين ابعاد در فرد فرد آدميان مطرح بوده و هست.

 1 ـ 2 . بيان مسأله

اين اعتقاد وجود دارد که معنويت[21] و مذهب[22] با يکديگر همپوشي دارند و هر دو شامل اعتقاد به وجودي مقدس مي شوند، اما در حقيقت هريک ويژگي هاي خود را دارا هستند. وابستگي نسبي اين دو مقوله، بررسي اين مطلب را که آيا معنويت در مدارس مذهبي ما از دانشگاه ها بالاتر است يا خير، به صورت سؤالي در ذهن آدمي نمايان مي سازد. معنويت در فطرت آدمي ريشه دارد. ميلر و تورسن[23] (1999)، بيان داشته اند که دين و معنويت در زندگي افراد نه تنها رايج است بلکه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و با دستاوردهاي مثبت سلامت مرتبط است. الکينز[24] ( 1998)، پارگامنت، کوئينگ و پرز[25] ( 2000) و بارکر و بوچانان بارکر[26] ( 2005)، بر اهميت اثر معنويت در سلامت روان تأکيد کردند. پنجمين همايش ساليانه معنويت و سلامت روان(2013)، معنويت را به عنوان راه حلي براي مشکلات فعلي در سيستم مراقبت هاي سلامت ذکر کرده است. بهزيستي معنوي به عنوان سازه اي که نشانگر ارتباط با قدرتي متعالي(خدا)، خود و ديگران است، از تلاشي جهت ترکيب معنويت و بهزيستي، ايجاد گرديد. در جايي که سلامت روان به صورت توانايي سازگاري فردي و احساس بهزيستي کلي، درک مي گردد، نتايج فراواني از تأثير دين و بهزيستي معنوي بر سلامت روان وجود دارد. جعفري، دهشيري، سهرابي و نجفي(1388) و صفايي راد، کريمي، شموسي و احمدي طهور(1389)، افراد با بهزيستي معنوي بالاتر را داراي سطوح بالاتر سلامت روان يافتند. شادي نيز به عنوان داشتن احساسات مثبت، رضايت از زندگي و نبود احساسات منفي، متأثر از دين و معنويت فردي است. لويس، مالتبي و دي[27] (2005) شادي و بهزيستي روانشناختي را  تحت تأثير دين و معنويت مي دانند. گرين و اليوت[28] (2010)، نيز افراد ديندار را داراي سلامت و شادي بيشتر، گزارش کرده اند. با وجود اهميت بهزيستي معنوي، سلامت روان و شادکامي در هر جامعه و تحقيقات فراوان صورت گرفته، نمي توان ادعا کرد که وضعيت جوامع در اين موارد رو به پيشرفت و بهبود است. فراواني افسردگي در قشردانشجو(اميديان،1388 ؛ ابراهيم، آدامز، کلي و گلازبروک[29]،2012)، احساس تهي بودن و بي معنايي زندگي، به فراواني قابل درک و مشاهده است. با توجه به اهميت بهزيستي معنوي و نقش آن در ارتقاء سلامت روان و شادکامي و با توجه به کمبود منابع موجود در اين زمينه، با تأکيد بر اهميت قشر جوان و به ويژه دانشجويان و با هدف توسعه و تکميل نتايج موجود دراين زمينه، در اين پژوهش به دنبال اين هستيم که ضمن بررسي و مقايسه رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه شهر کرمان، در پي پاسخ به اين سؤالات برآييم که:

آيا  بين بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

آيا  بين بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

1 ـ 3 . اهميت و ضرورت پژوهش

معنويت موضوعي فراموش شده و به اعتقاد برخي افراد، خرافي بود که مدت ها از حيطه مباحث علمي به دور ماند. در چند دهه گذشته، معنويت و اهميت آن در رشد و سلامت انسان، توجه محققين را به خود جلب کرده است و پس از دوره اي مادي گرايي توجه به اين مقوله مجددا در حال رشد و گسترش است. به طوري که کريمي(1383) مي گويد: در دهه هاي اخير مباحث عرفاني، معنوي و تعاليم اشراقي بيش از پيش جايگاه خود را باز يافته است و اهل نظر در حوزه هاي عرفان، حکمت، هنر، ادبيات و روانشناسي به نقش معجزه آساي عرفان و ارزش هاي معنوي در پاسخ به نيازهاي تکاملي انسان و درمان ناملايمات و بيماري هاي روحي و رواني او و رسيدن به سلامت روان او تأکيد فراوان دارند.

امروزه مردم جهان بيش از پيش به معنويت و امور معنوي گرايش يافته اند. اين گرايش تا حدودي ناشي از يافته هاي مبني بر نقش متغيرهاي معنوي و مذهبي در سلامت رواني و جسماني است. اهميت نقش معنويت در بهزيستي با آغاز توجه به نقش معنويت به عنوان متغيري مؤثر در کيفيت زندگي در دهه هاي70-1960 رخ نمود و به سرعت مورد توجه قرار گرفت. ميلر و تورسن(1999)، به اهميت اثر معنويت در مراقبت هاي سلامتي امروزه تأکيد کرده و بيان داشتند که مشارکت هاي ديني و معنوي نه تنها در بين مردم عموميت داشته، بلکه اهميت زيادي در زندگي افراد دارد و با دستاوردهاي زيادي در حيطه سلامت مرتبط است. ميلر و تورسن(2003)، پيشنهاد دادند که معنويت و دينداري مي تواند اثرات مهمي بر سلامت و رفتار فردي داشته باشد.

سازمان بهداشت جهاني  سلامت را اين گونه تعريف مي کند: حالت کامل سلامت جسماني، رواني و اجتماعي، نه فقط فقدان بيماري يا ناتواني. سلامت روان مفهومي گسترده است که درک آن اهميت فراوان دارد و از مؤلفه هاي مؤثر در کيفيت زندگي و توانايي لذت بردن از زندگي است. در دنياي امروزه عليرغم گسترش خدمات رفاهي، نه تنها سطح سلامت روان رو به فزوني نرفته است ، بلکه شاهد کاهش آن نيز بوده ايم. افسردگي بيماري شايع در جمعيت امروزي است، که نام سرماخوردگي رواني را بر آن نهاده اند. آخرين آمار کشوري ميزان ابتلا به اختلالات رواني به سال 1391 برمي گردد، که بر طبق آن، شيوع اختلالات رواني در بين زنان 5/26 درصد و در مردان 8/20 درصد و به صورت کلي 6/23 درصد بوده است.

مشکلات سلامت روان، اثر غيرقابل انکاري بر جامعه و کارکردهاي مختلف آن خواهد گذاشت که لزوم بررسي و تلاش جهت کنترل و پيشگيري در اين زمينه، به ويژه در قشرجوان را پر رنگ مي سازد. سلامت روان لازمه يک زندگي مفيد، مؤثر و رضايت بخش فردي است. از طرفي سلامت روان اقشار يک جامعه، به ويژه اقشار مؤثر و سازنده، لازمه رشد و پيشرفت آن جامعه مي باشد. افزايش سطح سلامت روان هدفي است که همه جوامع براي رسيدن به آن تلاش مي کنند. سازمان جهاني سلامت نيز سلامت روان را حيطه مهمي از سلامت دانسته و برنامه ريزي جهت بهبود آن را مؤثر و ضروري مي داند(نور بالا، 1390). معنويت به عنوان عاملي مهم در زندگي آدمي حضور دارد. با توجه به اهميت سلامت روان وتأثير آن در بهزيستي فردي، بررسي رابطه آن با بهزيستي معنوي نيز مي تواند مفيد باشد.

[1] – well- being

[2] – Keyes

[3] – James

[4] – Rogers

[5] – Maslow

[6] – Fromm

[7] – Frankl

[8] – Ryff, Singer

[9] – Seligman, Csikszentmihalyi

[10] – quality of life

[11] – Ellison

[12] – Paloutzian

[13] – Bonet

[14] – Tiew, Creedy & Chan

[15] – spiritual well- being

[16] – Hawks, Hull, Thalman & Richins

[17] – general health

[18] – World  Health Organization

[19] – happiness

[20] – Stwart, Watson, Clark, Ebmeier & Deary

[21] – spirituality

[22] – religion

[23] – Miller & Thoresen

[24] – Elkins

[25] – Pargament, Koenig & Peres

[26] – Barker & Buchanan- Barker

[27] – Lewis, Maltby & Day

[28] – Green & Elliott

[29] – Ibrahim, Kelly, Adams & Glazebrook

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش گروهي به شيوهي عقلاني- هيجاني– رفتاري بر کاهش بحران هويت و افزايش شادکامي دانش آموزان خوابگاهي
 • پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي بهزيستي روان شناختي ، شادکامي و ميزان سازگاري اجتماعي در زنان داراي همسر بيمار رواني و عادي
 • پايان نامه بررسي نقش سلامت عمومي و تاب آوري بر تعهدسازماني با توجه به نقش خودکارآمدي کارکنان
 • پايان نامه رابطه بين هوش معنوي و شادکامي با رفتار شهروندي سازماني
 • پایان نامه نقش خودکارآمدي، شادکامي و درگيري والدين در امور تحصيلي به عنوان پيش بيني کننده هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122