پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 175 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده¬ی فارسی  الف
پیشگفتار  ب
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه  2
1-2- بیان مسأله 5
1-3- ضرورت پژوهش  6
1-4- اهداف پژوهش  8
1-5- سؤال¬های پژوهش  8
1-6- تعاریف عملیاتی  9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه¬ی پژوهش  11
2-1- مقدمه  12
2-2- گستره¬ی مفهومی کیفیت  14
2-2-1- مروری بر تعاریف کیفیت  14
2-3- زمینه¬ی پیدایش و گسترش مطالعات مدیریت کیفیت  18
2-3-1- مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)  19
2-4- سنجش عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر  21
2-5- استفاده از الگوهای مدیریت کیفیت به¬منظور سنجش عملکرد 24
2-5-1- جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) 24
2-5-2- شش سیگما (Six Sigma) 25
2-5-3- کارت امتیازی متوازن (BSC)  29
2-5-4- الگوی “بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت” (EFQM) یا تعالی سازمانی  31
2-5-4-1- مفاهیم بنیادین الگوی تعالی سازمانی 33
2-5-4-2- معیارهای الگوی تعالی سازمانی 36
2-5-4-3- منطق امتیازدهی در الگوی تعالی سازمانی 42
2-5-4-4- مزایای الگوی تعالی سازمانی  43
2-6- خلاصه و نتیجه¬گیری از مباحث نظری 44
2-7- پیشینه¬ی پژوهش 45
2-7-1- پیشینه در خارج از کشور 46
2-7-2- پیشینه در ایران 53
2-8- خلاصه و نتیجه¬گیری از پیشینه¬ی پژوهش 56
فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش 60
3-1- مقدمه 61
3-2- روش پژوهش 63
3-3- جامعه¬ی پژوهش63
3-4- ابزار گردآوری داده¬ها 64
3-4-1- پرسشنامه 64
3-4-1-1- نحوه¬ی تهیه پرسشنامه 65
3-4-1-2- نحوه¬ی محاسبه امتیازها بر اساس داده¬های به¬دست آمده از پرسشنامه¬ی الگوی   تعالی سازمانی 6جج   68
3-4-1-2-1- نحوه¬ی امتیازدهی به توانمندسازها68
3-4-1-2-1-1- معیار اول، رهبری68
3-4-1-2-1-2- معیار دوم، خط مشی و استراتژی 69
3-4-1-2-1-3- معیار سوم، کارکنان 70
3-4-1-2-1-4- معیار چهارم، شراکت¬ها و منابع 70
3-4-1-2-1-5- معیار پنجم، فرآیندها 71
3-4-1-2-2- نحوه¬ی امتیازدهی به نتایج 72
3-4-1-2-2-1- معیار ششم، نتایج مشتریان 72
3-4-1-2-2-2- معیار هفتم، نتایج کارکنان 73
3-4-1-2-2-3- معیار هشتم، نتایج جامعه 74
3-4-1-2-2-4- معیار نهم، نتایج کلیدی عملکرد 75
3-4-1-2-3- نحوه¬ی محاسبه امتیاز کلِ معیارهای الگوی تعالی سازمانی 77
3-4-1-3- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه 77
3-4-1-3-1- روایی پرسشنامه  77
3-4-1-3-2- پایایی پرسشنامه 78
3-4-2- کارگاه 78
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 79
3-5-1- نرم افزارهای مورد استفاده 79
3-5-2- روش¬های آماری به¬کار گرفته شده 80
3-6- مشکلات پژوهش و راه¬کارهای اتخاذ شده برای غلبه بر آن¬ها 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش 83
4-1- مقدمه 84
4-2- ویژگی¬های کلی جامعه پژوهش 84
4-3- بررسی سؤال¬های پژوهش 88
4-3-1- سؤال اول پژوهش 89
4-3-2- سؤال دوم پژوهش 89
4-3-3- سؤال سوم پژوهش 89
4-3-1-1-  رهبري 90
4-3-1-2- خط مشي و استراتژي 91
4-3-1-3- كاركنان 93
4-3-1-4- مشاركت¬ها و منابع 94
4-3-1-5- فرآيندها 95
4-3-1-6- نتايج مشتريان 100
4-3-1-7- نتايج كاركنان 102
4-3-1-8- نتايج جامعه 104
4-3-1-9- نتايج كليدي عملكرد 105
4-3-4- سؤال چهارم پژوهش 116
4-3-5- سؤال پنجم پژوهش 120
فصل پنجم: بحث، نتیجه¬گیری و پیشنهادهای پژوهش 122
5-1- مقدمه 123
5-2- بحث و نتیجه¬گیری 124
5-2-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در جامعه¬ی پژوهش 125
5-2-1-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل توانمندساز در جامعه¬ی پژوهش 126
5-2-2-2- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل نتایج در جامعه¬ی پژوهش   134
5-2-2- ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه¬ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه¬های   دانشگاهی    142
5-3- پیشنهادهای پژوهش 143
5-4- پیشنهادهایی برای انجام پژوهش¬های آینده 146
فهرست منابع 147
منابع فارسی 148
منابع انگلیسی 151
پیوست شماره¬ی 1: پرسشنامه¬ی پژوهش 154
چکیده به زبان انگلیسی162

منابع فارسی

ابوت، کریستین (1377). سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع رسانی. ترجمه علیرضا بهمن آبادی. تهران: مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی.

ادوارد، سالیس (1380). مدیریت کیفیت در آموزش. ترجمه علی حدیقی. تهران: هوای تازه.

اسماعیل پور اشکاء، رضا (1372). بررسی نقش مدیریت عالی در سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.

امیران، حیدر (1371). مدیریت مشارکتی از طریق گروه­های کنترل کیفی. تهران: امین آذین.

پل، رزویتا؛ بوی خورست، پیتر تی. (1380). ارزشیابی کیفی: رهنمود های بین المللی برای سنجش عملکرد کتابخانه های دانشگاهی. ترجمه عبدا… نجفی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).

تابنده، فاطمه (1383). “مقایسه وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه­های دانشگاه شیراز در اعمال مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) از دیدگاه مدیران و کارشناسان”. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، 3 (3و4)، ص. 133-154.

جاویدی، حسین (1385). “آشنایی با تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM”. دنیای کیفیت برتر، 3 (8)، ص. 74-82.

حاجی شریف، محمود (1374). طراحی سیتم مدیریت کیفیت فراگیر. تهران: مرکز آموزش مجتمع صنعتی آبیک.

حسین زاده، احمد حسین (1381). ارائه چارچوبی جهت خودارزیابی سازمان با استفاده از مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و روش­های تصمیم گیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.

“درگذشت دکتر ادوارد دمینگ” (1371). ماهنامه تدبیر، سال چهارم، شماره 40، ص. 61.

دلاور، علی (1382). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

دیانی، محمد حسین (1382). روش­های تحقیق در کتابداری. مشهد: کتابخانه رایانه­ای.

رجب بیگی، مجتبی؛ سلیمی، محمد حسین (1374). مدیریت کیفیت فراگیر (TQM). تهران: مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد سازندگی.

رضایی، حمید رضا، (1381). “6 سیگما، گزاره نوین مدیریت کیفیت”. ماهنامه تدبیر، (13) 128، ص. 58-62.

شکوه فر، محسن (1381). سنجش عملکرد سازمان های تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن به همراه مطالعه موردی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.

عزیزی، مسعود (1380). “تعالی سازمانی: قرائتی نوین از مدیریت کیفیت جامع”. ماهنامه تدبیر، (12) 116، ص. 102-103.

فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات (1386). “بررسی عملکرد مدیریت کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران بر اساس مدل EFQM”. طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه شهید چمران به شماره­ی 660.

فوگل، بری (و دیگران) (1385). مدیریت شش سیگما. ترجمه حمید رضا عاطفی. تهران: قاصد سحر.

کاظمی، محمد؛ تفرشی، محمد حسین (1385). “تلفیق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما با مطالعه موردی در شرکت پلی اکریل ایران”. اولین کنگره بین المللی شش سیگما. تهران: 9 و 10 آبان 1385.

گجراتی، علی و دیگران (1385). “استفاده از روش ارزیابی متوازن به عنوان پیش نیازی برای شش سیگما”. اولین کنگره بین المللی شش سیگما. تهران: 9 و 10 آبان 1385.

گرامی، محمدرضا؛ نورعلیزاده، حمیدرضا (1384). تعالی سازمان­ها: الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM). تهران: آهار.

مؤمنی، هوشنگ (1380). مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

مهرعلیزاده، یداله (1383). جهانی شدن تغییرات سازمانی و توسعه منابع انسانی. اهواز: دانشگاه شهید چمران.

ناخدا، مریم؛ حری، عباس (1384). “عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات با تأکید بر کتابخانه­های دانشگاهی: پژوهشی در متون”. مجله کتابداری، سال 39، دفتر 43، بهار و تابستان، ص. 57-86.

نجمی، منوچهر (1385). “تعامل بین مدل تعالي سازماني (EFQM) و متودولوژي شش سيگما”. اولین کنگره بین المللی شش سیگما. تهران: 9 و 10 آبان 1385.

Abbott, Judith A. (1997). “What is Quality and How Can We Measure it?” Available at:.

Barrionuevo, M. D; P’erez, A. M. (2003). “Evaluation of Academic Libraries in Andalusia (Southern Spain): An EFQM-compliant manual”, Available at:

Brophy, Peter. (1995). “Quality Management in Libraries”, Available at: . Retrieved 9 Jul 2007.

Currie, T. A. (1997). “Total Quality Management in Georgia Post Secondary Technical Institutes”, Dissertation Abstracts International, 59 (6): p. 2099.

Diaz, C. [et.al.]. (2005). “Excellence and Quality in Andalusia University Library System”, In: 71th IFLA General Conference and Council (Norway, Oslo, 14 – 18 August), Available at:

Domenico, Giovanni. (2004). “Self-Assessment, Skill, Excellence: The EFQM Model in the Libraries”, Available at:

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، سنجش عملكرد مديريت فناوري اطلاعات در كتابخانه­ هاي دانشگاه­هاي شهيد چمران و علوم پزشكي جندي­شاپور، و مقايسه­ي عملكرد مديريت فناوري اطلاعات در كتابخانه­هاي اين دو دانشگاه با يكديگر و نيز ارزيابي كاربرد الگوي تعالي سازماني در حوزه­ي مديريت فناوري اطلاعات در كتابخانه­هاي دانشگاهي است تا از اين رهگذر بتوان كيفيت خدمات اين حوزه را در كتابخانه­هاي مورد پژوهش بررسي، و نقاط قوت و زمينه­هاي نيازمند بهبود آن­ها را شناسایي كرد. روش به­كار گرفته شده در اين پژوهش پيمايشي است. جامعه پژوهش عبارت­ است از كليه­ي مديران و دست­اندركاران فناوري اطلاعات در كتابخانه­هاي دانشگاه­هاي شهيد چمران و علوم پزشكي جندي­شاپور. الگوي مورد استفاده در اين پژوهش، الگوي بنياد اروپايي مديريت كيفيت (EFQM) يا تعالي سازماني است. اين الگو در قالب پرسشنامه­اي اجرا شد كه به­منظور همين تحقيق ساخته شد و شامل 62 خرده معیار بود كه هماهنگ با 9 معيار الگوی تعالي سازماني،‌ در 9 بخش تنظيم شده بودند. مجموعاً 59 نفر از مديران سيستم­ها و كتابداراني كه به نوعي در اداره­ي فناوري اطلاعات در كتابخانه­هاي خود نقش داشتند در اين تحقيق شركت كردند. از اين تعداد 35 نفر از دانشگاه شهيد چمران، و 24 نفر از دانشگاه علوم پزشكي جندي­شاپور بودند. هم­چنين، پيش از اجراي پرسشنامه يك كارگاه نيز به­منظور آموزش نحوه­ی پاسخ­دهی به پرسشنامه براي هريك از اين گروه­ها برگزار شد. در پايان كارگاه از شركت­كنندگان خواسته مي­شد كه بر اساس تعليمات، پرسشنامه را نمره­گذاري كنند. نتايج اين بررسي نشان دهنده­ي عملكردي پايين­تر از ميانگين مورد انتظار بود. به اين معني كه، جمع نمره­ي كسب شده برابر با 778/403 بود كه از اين مقدار، 275/178 امتياز متعلق به “توانمندسازها”، و 503/224 امتياز متعلق به “نتايج” بود. بيشترين نمره مربوط به معيار «نتايج مشتريان» بود و دو معيار «نتايج كاركنان» و «نتايج جامعه» داراي امتياز كمتري بودند. در كل، كتابخانه­هاي دانشگاه جندي­شاپور با كسب نمره­ي بيشتر، عملكرد بهتري در مديريت فناوري اطلاعات از خود نشان دادند. انجام آزمون تي مستقل بيانگر اين بود كه تنها معياري كه بين دو دانشگاه اختلاف معنا داري نشان داد، بخش عملكردي «نتايج جامعه» بود. ساير معيارها بين دو دانشگاه هيچ اختلاف معني داري نشان ندادند. با توجه به نتايج به­دست آمده، پيشنهاد اين است كه در خصوص مشاركت­هاي بين كتابخانه­اي و نيز بهبود رضايت­مندي كاركنان لازم است تلاش بيشتري بشود تا اين كتابخانه­ها بتوانند مديريت فناوري اطلاعات خود را بهبود بخشند. هم­چنين، تمامي فرآيند اين بررسي از ساخت پرسشنامه تا كسب نتايج نشان دهنده­ي‌ قابليت الگوي تعالي سازماني و پرسشنامه­ي ساخته شده، براي استفاده در كتابخانه­ها است. با اين وجود، توصيه مي­شود كه اين الگو و پرسشنامه­ي ساخته شده براي اين تحقيق در ساير انواع كتابخانه­ها نيز آزمون شود تا قابليت كامل آن براي استفاده در كتابخانه­ها اثبات شود.

فصل اول کلیات

1-1- مقدمه

مدیریت، به­عنوان مرکز ثقل و بنیاد فعالیت­های سازمان­ها به حساب می­آید و چالش­های فراروی مدیران و شیوه­های مقابله با آن­ها از اساسی­ترین وظایف این حوزه تلقی می­شود. همان­طور که مدیریت مدبرانه، هوشمندانه و علمی می­تواند تأثیر شگرفی بر ارتقاءِ وضعیت یک سازمان بگذارد، فقر ناشی از اقدامات شتابزده، خالی از اندیشه و غیر علمی، در این حیطه، قادر است هر سازمانی را به ورطه­ی نابودی نزدیک گرداند.

بدون شک، تصمیم­گیری یکی از وظایف اصلی مدیریت است، لیکن با توجه به این­که تصمیم­گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست، پایه­ی اجرایی چنین وظیفه­ای، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است. مدیران سازمان­هایی که اطلاعات اندکی در اختیار دارند، مجبورند که به­طور ناگهانی یا در تاریکی تصمیم­گیری کنند که بالطبع خسارات ناشی از این­گونه تصمیم­گیری­ها، جبران ناپذیر است.

در مقابل این وضعیت، میزان تأثیر مثبتِ تصمیم­های راهبردی صحیح و به­موقع، بر کسی پوشیده نیست. اما نکته­ی درخور توجه این است که در دست داشتن اطلاعات به­موقع، صحیح، مناسب و برقراری ارتباطات در کلیه­ی سطوح مدیریت، خود نیازمند بهره­گیری از فناوری­های اطلاعاتی[1] است تا با اتکاء به آن، تصمیم­گیری­، برنامه­ریزی و کنترل وظایف اجرایی برای مدیر، تسهیل شود. بدون شک، “سازمان­هایی که در آن­ها پیاده سازی و استفاده از فناوری اطلاعات با موفقیت همراه باشد، با دستاوردهای عملکردی قابل توجهی روبرو خواهند بود” (ناخدا و حری، 1384، ص. 57). با توجه به خصیصه­ های فناوری اطلاعات، مدیریت این فناوری­ها به­ عنوان بخش جدیدی در دیدگاه­های مدیریت مطرح شده است که می­بایست به ملزومات به­کارگیری، عملکرد و محیط اجرایی آن­ها ضمن بررسی ابعاد، منابع اطلاعاتی و کاربردشان توجه داشت.

همان­طور که فرج پهلو (1992، ص. 46) نیز بیان می­دارد، بقای ملت­های امروزی، به کسب اطلاعات و بهره­گیری از فناوری­های پیشرفته­ای وابسته است که در جهان امروز نقش مسلطی را در چرخه­ی زندگی روزانه ممالک پیشرفته ایفا می­نمایند. البته، پیاده­سازی و بهره­گیری از فناوری­های اطلاعاتی که همواره درحال تغییر و تحول­اند، نیازمند مدیریتی است که علاوه بر داشتن دانش لازم و کافی از فناوری­های اطلاعاتی مورد نیاز سازمان، قادر به همگامی با رشد فزاینده و تغییرات دنیای فناوری­های اطلاعات باشد که البته اطمینان از حصولِ این امر، مستلزم سنجش­ عملکرد به منظور ایجاد زمینه­ی مساعد برای رشد و پویایی سازمان است.

سنجش عملکرد [2] که بخش مهمی از مدیریت مطلوب است، در تعیین اهداف و اولویت­ها به مدیران کمک، و هدایت و نظارت بر فعالیت­های سازمان را تسهیل می­نماید. البته بدیهی است که ارائه­ صرف آمار و ارقامی که حاصل مطالعات سنجش عملکرد می­باشند، تصویرِ تمام نمایی از چگونگی عملکرد ارائه نمی­کند و بهره­گیری از شاخص­هایی که بتوان کیفیت ارائه­ی خدمات را به­واسطه­ی آن­ها مورد سنجش قرار داد، از اهمیت زیادی برخوردار است (ابوت[3]، 1377، ص. 2).

تاكنون پيشرفت­هاي قابل توجهي در روش­ها و فنون سنجش كيفيت در عرصه­ی مدیریت به عمل آمده است. در مؤسساتِ خدماتي، ازجمله در كتابخانه­ها، به­كارگيري اين فنون و ابزار اخيراً آغاز شده است. اين درحالي است كه از يك­سو هر كتابخانه به­عنوان يك سازمان، لازم است که با بهره­گيري از روش­ها و فنون مناسب و مطلوب مديريت به­طور مستمر بر مطلوبيت خدمات خود بيافزايد تا رضايت مراجعين هرچه بيشتر فراهم شود، و از سوي ديگر، لازم است که به­طور مستمر، نسبت به خدمات عرضه شده و روش­هاي صحيح مديريتي براي سامان­دهي و عرضه اين خدمات در كتابخانه ارزيابي صحيحي در دست باشد و از آن اطمينان حاصل شود. آن­چه که بر اهمیت این امر می­افزاید، پیاده­سازی و بهره­گیری از فناوری­های اطلاعاتی در کتابخانه­های دانشگاهی است که دهه­ی 1960 را می­توان آغاز ورود آن­ها به این کتابخانه­ها دانست (ناخدا و حری، 1384، ص. 60).

در ايران نيز، باتوجه به پيشرفت­هاي نسبي حاصل در ابعاد فناورانه، و ضرورت بهينه­سازی و اقتصادي نمودن هرچه بيشتر خدمات، اكنون زمان آن رسيده است كه به موضوع كيفيت در مديريت فناوری اطلاعات كتابخانه­ها و خدمات آن توجه بيشتري به عمل آيد. از اين­رو، لازم است كيفيت عملكرد مدیریت فناوری اطلاعات كتابخانه به­طور مستمر سنجيده شود و زير نظارت باشد.

 1-2- بیان مسأله

طی چند دهه­ی اخیر، ظهور فناوری­های اطلاعاتی، زندگی بشر را دستخوش تحولات عظیمی نموده است، به­طوریکه امروزه بهره­گیری از این فناوری­ها، یکی از ابزارهای لازم برای انجام و تداوم فعالیت­های افراد و سازمان­ها به­شمار می­رود.

با توجه به این­که کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی، به مثابه شاهرگ حیاتی در ارائه­ی اطلاعات به جامعه عمل می­کنند، به­کارگیری فناوری­های اطلاعاتی برای ارائه هرچه بهتر خدمات و انجام فعالیت­های این مراکز، ضروری به­نظر می­رسد و این در حالی است که بهره­گیری، پیاده سازی و به­کارگیری این فناوری­ها در همه­ی مراحل، نیازمند مدیریتی صحیح و واقع­گرا می­باشد. مسأله­ی مهم، این است که امروزه مدیران کتابخانه­ها قادر باشند با استفاده از فناوری­های نوین اطلاعاتی، سازمان خود را در جهت نیل به اهداف آن یاری رسانند.

در استان خوزستان، انتظار می­رود که در کتابخانه­های دو دانشگاه بزرگ این منطقه، فناوری­ های اطلاعاتی، در جهت رشد و اعتلای هرچه بیشتر آموزش و پژوهش، به نحوِ صحیح و بهینه­ای مدیریت شوند و مورد استفاده قرار گیرند. بررسی­های اولیه، حاکی از آن است که در حال حاضر از چند و چون وضعیت مدیریت و بهره­گیری از فناوری­های اطلاعاتی در این دو سازمان بزرگ، اطلاعاتی در دست نیست. از آن­جا که کسب شناخت از کمیت و کیفیت این وضعیت، و نیز برنامه­ریزی برای رشد و اعتلای نظام­های اطلاعاتی، مستلزم بررسی وضعیت موجود در مدیریت و بهره برداری از این فناوری­ها است (مؤمنی، 1380، ص. 18)، و از آن­جا که “تصمیم سازی استراتژیک و سنجش سطح اجرای استراتژی­ها مبتنی بر سنجش عملکرد در سازمان است” (پل و بوی خورست[4]، 1380، ص. 3)، لذا در این پژوهش سعی خواهد شد تا با استفاده از الگوی تعالی سازمانی که یکی از الگوهای معتبر سنجش کیفیت است، عملکرد مدیران کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور به عنوان دو دانشگاه اصلی و مادر در استان خوزستان، در زمینه­ی فناوری اطلاعات، مورد سنجش قرار گیرد تا بدینوسیله ضمن این­که نحوه­ی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در این کتابخانه­ها مشخص می­شود، هم زمینه­ی لازم برای پرداختن به بهبود و تعالی نظام مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های این دو دانشگاه، فراهم شود و هم این­که کارآییِ الگوی تعالی سازمانی در کتابخانه­ها محک زده شود.

 1-3- ضرورت پژوهش

پرداختن به سنجش عملکرد در کتابخانه­ها با توجه به تحولات فناورانه دهه­های اخیر، اجتناب ناپذیر است. “مهمترین و بارزترین دلیل ضرورت حمایت از سنجش عمکرد، این است که سنجش عملکرد، بخش مهمی از مدیریت مطلوب است.” (ابوت، 1377، ص. 2). همان­طور که سایمونز[5] (1999) نیز به آن اشاره دارد، آن­چه که بر لزوم انجام مطالعاتی از نوع پژوهش حاضر می­افزاید، این است که سنجش عملکرد، سبب خروج مدیریت از تصمیم­گیری بطئی و ناگهانی و گرایش به­سوی تجزیه و تحلیل و تصمیم­گیری بر مبنای اطلاعات واقعی و صحیح یا به عبارت واضح­تر “مدیریت بر مبنای واقعیت”[6] خواهد شد. به اعتقاد پل و بوی خورست (1380، ص. 20)، اگر سنجش عملکرد منعکس کننده­ی تمام زوایای فعالیت سازمان نباشد، دست کم اطلاعات بسیار مفیدی برای ارتقاءِ سطحِ کیفیتِ خدمات ارائه خواهد کرد، چرا که تصویری از عملکرد فعلی سازمان را نشان می­دهد و به مدیران کمک می­کند تا عملکرد سازمان خود را در سال­های مختلف با یکدیگر مقایسه و علتِ عملکردهای پایین را شناسایی نمایند. با توجه به مطالب پیش­گفته، و این­که با پیشرفت فناوری، انتظار استفاده­کنندگان کتابخانه­ها برای دریافت خدماتِ با کیفیت مدام در حال افزایش است (پائو[7] و دیگران، 2000)، و با در نظر داشتن این نکته­ی مهم که مدیریت یکی از حوزه­های تأثیر پذیر فناوری اطلاعات است، با سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور، می­توان وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات را در این کتابخانه­ها نشان داد و آن را با وضعیت مطلوب مقایسه نمود. این ارزیابی می­تواند ضمن آگاهی بخشیدن به مدیران کتابخانه­ها از وضعیت موجود، آگاهی­های لازم جهت اقدامات آتی را در اختیار آن­ها قرار دهد تا بر مبنای آن و با شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت کتابخانه­هایشان در این زمینه، برای مدیریت مطلوب فناوری­های اطلاعات برنامه­ریزی نمایند.

1-4- اهداف پژوهش

در انجام پژوهش حاضر، اهداف زیر دنبال شده است:

سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور.

مقایسه­ی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران با کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور.

ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های دانشگاهی.

 1-5- سؤال­های پژوهش

سؤال­های مطرح شده در این پژوهش، به شرح زیر می­باشند:

وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور، در مقایسه با الگوی تعالی سازمانی، چگونه است؟

عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران در مقایسه با الگوی تعالي سازماني چگونه است؟

عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور در مقایسه با الگوی تعالي سازماني چگونه است؟

آیا بین عملكرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران و مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور، در مقایسه با الگوی تعالی سازمانی، تفاوتی معنی­دار وجود دارد؟

برای بهبود عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در جامعه­ی مورد بررسی، به کدام ابعاد بایستی توجه شود؟

1-6- تعاریف عملیاتی

سنجش عملکرد: سنجش عملکرد، روشی است که با آن، عملکرد یک سازمان با استفاده از تجزیه و تحلیل مجموعه­ای از آمار و داده­ها مورد ارزیابی قرار می­گیرد. به عبارت دیگر، مقایسه­ی میان آن­چه که سازمان انجام داده است با آن­چه که می­باید برای تحقق اهداف، انجام دهد و البته، نباید آن­را با “عملکرد بهتر”، همسنگ قلمداد نمود (پل و بوی خورست، 1380، ص. 15).

منظور از سنجش عملکرد در این پژوهش، بهره­گیری از پرسشنامه­ی الگوی تعالی سازمانی با استفاده از خرده معیارهایی است که با شرایط کتابخانه متناسب شده­اند تا به­وسیله­ی آن­ها، به مجموعه­ای از آمار و داده­هایی دست یافت که بتوان با تجزیه و تحلیل آن­ها، عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات را در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور مورد ارزیابی قرار داد.

فناوری اطلاعات: در این پژوهش منظور از فناوری اطلاعات، مجموعه­ای از انواع رایانه­ها، سخت افزارهای رایانه­ای، نرم افزارهای مخصوص کتابخانه، واژه پردازها، پایگاه­های اطلاعاتی، شبکه­ی جهانی وب و شبکه­های رایانه­ای درون کتابخانه­ای می­باشد که در کلیه­ی بخش­های یک کتابخانه اعم از اطلاع رسانی، مجموعه سازی، امانت، مرجع، فهرستنویسی ورده بندی، نشریات وغيره به­منظور جمع آوری، سازماندهی و اشاعه­ی اطلاعات مورد استفاده قرار می­گیرند.

مدیریت فناوری اطلاعات: منظور از مدیریت فناوری اطلاعات در این پژوهش، اعمال مديريت در به­کارگیری، توسعه و پیاده سازی فناوری اطلاعات، برای تحقق اهداف راهبردی و عملیاتی در کتابخانه­های مورد بررسی است.

[1] Information Technology

[2] Performance Measurement

[3] Abbott

[4] Poll and Boekhorst

[5] Simons

[6] Fact-Based Management

[7] Pao

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه ي بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت) ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122