پايان نامه بررسي مقايسه اي پروفايل پروتئيني مايکوباکتريوم توبرکلوزيس و مايکوباکتريوم بوويس به روش SDS-PAGE

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مقايسه اي پروفايل پروتئيني مايکوباکتريوم  توبرکلوزيس و مايکوباکتريوم  بوويس به روش  SDS-PAGE یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مقايسه اي پروفايل پروتئيني مايکوباکتريوم  توبرکلوزيس و مايکوباکتريوم  بوويس به روش  SDS-PAGE بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول- مقدمه 3
1-1. کلیات سل 4
1-2. بیان مسئله 5
1-3. اهمیت و ضرورت 7
1-4. اهداف 8
فصل دوم- پیشینه تحقیق 9
2-1. تاریخچه 10
2-2. مايکوباکتريوم¬ها 11
2-3. طبقه¬بندي مايکو باکتريوم¬ها 12
2-3-1. فتو کروموژن 13
2-3-2. اسکوتوکروموژن 13
2-3-3. غیر کروموژن 14
2-3-4. سریع الرشد 14
2-4. باکتریولوژی سل 14
2-5. مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی 15
2-6. خصوصیات رشد 16
2-7 . فیزیولوژی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 17
2-7-1. انتقال مواد غذایی توسط غشاء خارجی 18
2-7-2. انتقال توسط غشاء داخلی 18
2-7-2-1. انتقال ترکیبات حاوی کربن 18
2-7-2-2. انتقال ترکیبات غیر کربن 19
2-8. فاکتورهای ویرولانس 20
1-9. ديواره سلولي 21
2-10. بیوشیمی دیواره سلولی 23
2-11. بيماري¬زايي 23
2-11-1. مکانیسم بیماری¬زایی 25
2-12. درمان سل 26
2-12-1. درمان سل حساس به دارو 26
2-12-2. درمان سل مقاوم به دارو 26
2-13. مقاومت دارويي مايكوباكتريوم توبركلوزيس 27
2-14. مکانیسم مولکولی مقاومت دارویی 28
2-14-1. مقاومت به ريفامپين 28
2-14-2. مقاومت به ایزونیازید 29
2-14-3. مقاومت به پيرازين آميد 29
2-14-4. مقاومت به اتامبوتول 30
2-14-5. مقاومت به استرپتومايسين 30
2-14-6. فلورو کینولون¬ها 30
2-14-7. آمینوگلیکوزیدها 31
2-14-8. سیکلوسرین 31
2-14-9. پاراآمینوسالیسیلیک 32
2-15. انواع سل 33
2-15-1. سل ریوی 33
2-15-2. سل خارج ریوی 33
2-15-2-1. سل عقده¬های لنفاوی 33
2-15-2-2. سل پلور 34
2-15-2-3. سل استخوانی 34
2-15-2-4. سل سیستم عصبی مرکزی 34
2-15-2-5. سل شکمی 34
2-15-2-6. سل دستگاه تناسلی 35
2-15-2-7. سل پریکاردیت 35
2-15-2-8. سل ارزنی 35
2-16. سل در کودکان 36
2-17. سل و ایدز 36
2-18. روش¬های تشخیص سل 37
2-18-1. تست پوستی 37
2-18-2. کشت 37
2-18-3. تهیه اسمیر 38
2-18-4. تکنیک PCR 38
2-18-5. بررسی اینترفرون گاما 38
2-18-6. رادیوگرافی ریه 39
2-19. اپيدميولوژي 39
2-19-1. وضعیت بیماری سل انسانی در ایران 41
2-20. مایکوباکتریوم بوویس 44
2-20-1. اهميت سل گاوي 45
2-21. مایکوباکتریوم بوویس ب.¬ث.¬ژ 45
2-21-1. فیلوژنی 45
2-21-2. تاریخچه BCG 48
2-21-3. تاریخچه تولید و مصرف واکسن ب.ث.ژ در ایران 50
2-21-4. ایمنی¬زایی 51
2-21-5. لزوم طراحی واکسن جدید 52
2-22. پروتئومیکس مایکوباکتریوم¬ها 53
2-23. پیشینه تحقیق پروتئومیکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بوویس 58
فصل سوم- مواد و روش¬ها 61
3-1. نمونه¬گیری 63
3-2. کشت و جداسازی باکتری 64
3-2-1. مواد مورد نیاز برای تولید محیط لوون اشتاین جانسون به میزان 5/1 لیتر 64
3-2-2. طرز تهیه محیط کشت 64
3-2-3. آلودگی¬زدایی و تغلیظ نمونه¬ها 65
3-2-3-1. آماده سازی محلول¬ها 66
3-2-4. روش کار کشت 66
3-2-4-1. محیط کشت حاوی تیوفن 2- کربوکسیلیک اسید هیدرازید 67
3-3. تشخیص میکروسکوپی مایکوباکتریوم¬ها 67
3-3-1. تهیه گستره 67
3-3-2. رنگ¬آمیزی اسید-فست فلورسنس اورامین O 68
3-3-3. رنگ¬آمیزی ذیل-¬ نلسون 69
3-3-4. رنگ¬آمیزی کینون (رنگ¬آمیزی سرد) 70
3-3-5. بررسی و آزمایش گسترش 71
3-4. بررسی لوله¬های کشت 71
3-5. شناسایی و تعیین¬ هویت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بوویس 72
3-5-1. تست نیاسین 77
2-5-1-1. معرف¬ها و مواد لازم تست نیاسین 72
3-5-1-2. آماده¬سازی محلولها ی نیاسین 72
3-5-1-3. مراحل کارتست نیاسین 73
3-5-2. آزمون¬های احیای نیترات 73
3-5-2-1. معرف¬ها و مواد لازم تست نیترات 73
3-5-2-2. آماده¬سازی معرف¬های تست نیترات 74
3-5-2-3. مراحل انجام کار تست نیترات 74
3-5-2-4. استاندارد¬های احیاء نیترات 74
3-5-3. تست کاتالاز 75
3-5-3-1. محیط و مواد مورد نیاز 76
3-5-3-2. آماده¬سازی محلولهای تست کاتالاز 76
3-5-3-3. مراحل انجام آزمایش روش نیمه کمی کاتالاز و کاتالاز 68 درجه 76
3-5-3-4. نتایج و تفسیر آزمایش کاتالاز 77
3-5-4. حساسیت به تیوفن 2- کربوکسیلیک هیدرازید (TCH) 77
3-6. آزمایشات حساسیت داروئی در مایکوباکتریوم¬ها 77
3-6-1. تهیه محلول استاندارد مک فارلند 78
3-6-2. تهیه سوسپانسیون باکتری 78
3-7. کشت سویه¬های انتخابی در محیط میدل بروک 7H9 78
3-7-1. مواد مورد نیاز 78
3-7-1-1. آماده¬سازی محیط 78
3-7-1-2. انتحاب سویه¬ها و کشت 80
3-8. جمع¬آوری سویه¬ها میکروبی، استخراج و خالص¬سازی پروتئین 80
3-8-1. استخراج پروتئین¬های غشایی 80
3-8-1-1. مواد مورد نیاز 80
3-8-1-2. تهیه بافر و محلول¬ها 80
3-8-1-3. روش کار 81
3-8-1-4. استخراج پروتئین¬های ترشحی 81
3-8-2. خالص¬سازی پروتئین 81
3-8-2-1. مواد مورد نیاز 81
3-8-2-1-1. آماده¬سازی محلول¬ها و مواد 81
3-8-2-1-2. روش کار ترسب پروتئین¬های غشایی 83
3-8-2-1-3. ترسیب پروتئین¬های ترشحی 83
3-8-2-2. تعیین غلظت پروتئین¬ها 84
3-8-2-2-1. مواد مورد نیاز 84
3-8-2-2-2. آماده¬سازی محلول¬ برادفورد 85
3-8-2-2-3. روش کار 85
3-9. الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید(تک بعدی) 85
3-9-1. مواد مورد نیاز 86
3-9-2. آماده¬سازی مواد 86
3-9-3. روش کار 88
3-9-3-1. رنگ¬¬آمیزی کوماسی بلو R-250 90
3-9-3-2. رنگ¬آمیزی Blue Silver Staining 90
3-10. تصویر برداری و آنالیز ژل¬ها 90
فصل چهارم- نتایج 91
4-1. جمعيت مورد مطالعه 92
4-2. درصد سویه¬های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جمع¬آوری شده از بیماران با توجه به موضع جداسازی 93
4-3. مشاهده لام رنگ¬آمیزی اسید-فست فلورسنس اورامین O 93
4-4. مشاهده لام رنگ¬آمیزی ذیل-نلسون 94
4-5. نتایج کشت¬ها 94
4-6. آزمون¬های بیوشیمیایی وحساسیت آنتی¬بیوتیکی 95
4-7. نتایج تعیین غلظت پروتئین¬ها 97
4-8. نتایج مربوط به تفکیک پروتئین¬ها بر اساس وزن مولکولی 98
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری 102
پیشنهاد 108
منابع 109
چکیده انگلیسی 117

منابع

اداره کنترل سل و جذام، مرکز مدیریت بیماری­های واگیر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. (1390). www.cdc.hbi.ir/TB-situation-in -Iran-aspx

بهره­ مند ا.ر.، روشهای آزمایشگاهی جهت جداسازی و تعیین هویت مایکوباکتریوم­ها، انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، 1372.

مصوبه اداره کل امور دارو و مواد مخدر (1379) به شماره 20017/72/5/د.

علیخانی م.ی. (1375) تشخیص سریع مجموعه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس-بوویس در مایعات استریل بدن با روش Nested-PCR و مقایسه نتایج آن با کشت و لام مستقیم. پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

Agger E.M. and Andersen P. (2001) Tuberculosis subunit vaccine development: on the role of interferon-gamma. Vaccine. 19:2298–2302.

Alcaide F., Pfyffer G.E. and Telenti A. (1997) Role of embB in natural and acquired resistance to ethambutol in mycobacteria. Antimicrobial Agents and chemotherapy. 41:2273-2270.

Almeida Da Silva P.E and. Juan Palomino C. (2011) Molecular basis and mechanisms of drug resistance in Mycobacterium tuberculosis: classical and new drugs. J Antimicrob Chemother. 66: 1417–1430.

Amdekar Y. (2005) Tuberculosis- persistent threat to human health. Indian J. Pediatr. 72: 333–338.

Anderson L. (2005) Candidate-based proteomics in the search for biomarkers of cardiovasculardisease. J Physiol. 15;563(Pt 1):23-60.

Bahrmand A.R, Malkov I.G., Samar G. and Saifi M. (1994) Differentiation of M.tuberculosis-bovis complex from atypical Mycobacteria by polymerase chain reaction. Iranian Journal of Medical Science. 19:3- 4.

Baily G.V (1980). Tuberculosis prevention trial. Madras. Indian Journal Research. 72 :1-74.

Barker L.F., Brennan M.J., Rosenstein P.K. and Sadoff J.C. (2009) Tuberculosis vaccine research: the impact of immunology. Curr Opin Immunol. 21(3):331-8.

Barouni A.S., Augusto C.J., Lopes M.T.. Zanini M.S. and Salas C.E. (2004) A pnca polymorphism to differentiate between Mycobacterium bovis and Mycobacterium tuberculosis. Molecular and Cellular Probes. 18(3):167–170.

Barrera L. (2007) The Basics of Clinical Bacteriology. In: Palomino J.C., Leão S.C., and Ritacco V., Eds., Tuberculosis 2007: from basic science to patient care, Sao Paulo, 93-112.

Behr M.A. and Small P.M. (1999) A historical and molecular phylogeny of BCG strains. Vaccine. 17:915-922.

Beranova-Giorgianni S. (2003) Proteome analysis by two-dimensional gel electrophoresis andmass spectrometry: strengths and limitation. Trend in analytical chemistry. 22:273-81.

Berredo-Pinho M., Kalume D.E., Correa P.R., Gomes L.H., Pereira M.P., Silva R.F., Castello-Branco L.R., Degrave W.M. and Mendoca-Lima L. (2011) proteomic profile of culture filtrate from the Brazilian vaccine strain Mycobacterium bovis BCG Moreau compared M.bovis BCG Pasteur. BMC Microbiology. 11:80.

Boer A.S., Borgdorff M.W., Haas P.E., Nagelkerke  N.J.,  Embden J.D. and van Soolingen D. (1999) Analysis of   rate of change of IS6110 RFLP patterns of Mycobacterium tuberculosis based on serial patient  isolates.  Infectious Diseases. 180(4):1238-1244.

Braibant M., lefever P., de wit L. and Piers P. (1996) A  mycobacterium    tuberculosis   gen   cluster   in    coding    protein    of  the   phosphate    transporter    homologous   to   the  E.coli   Pst   system. gene. 176:171-176.

Braon E.J. and Sydney M.F. (1990) Diagnosic Microbiology; 8th edition, 597-640.

Britton W.J., Hellqvist L., Ivanyi J. and Basten A. (1987) Immunopuri®cation of 21. radiolabelled antigens of Mycobacterium leprae and Mycobacterium bovis (bacillus Calmette- Guerin) with monoclonal antibodies. Scand J Immunol 26:149-159.

Bull T.J. and Shanson D.C. (1992) Rapid misdiagnosis by Mycobacerium avium intracellulare masquerading as tuberberculosis PCR/DNAprobe tests. The Lancet. 340(8831):1360.

Campbell E.A, Korzheva N., Mustaev A., Murakami K., Nair S., Goldfard A. and Darst A.S. (2001) Structural mechanism for rifampycin inhibition of bacterial RNA polymerase. Cell. 104(6):901-912.

Carrera G.F., Young S. and Leviki A.M. (1976) Intestinal tuberculosis. Gastero intestinal radiology. 1:147-155.

Chiristenes W.L. (1974) Genitourinary tuberculosis; review of 102 cases. Medicine. 53:377-390.

Colditz G.A., Brewer T.F., Berkey C.S., Wilson M.E., Burdick E., Fineberg H.V. and Mosteller F. (1994) Efficacy of BCG vaccine in the prevention of tuberculosis. Meta-analysis of the published literature. JAMA. 271:698–702.

Collins C.H., Grange J.N. and. Yates M.D. (1997) Tuberculosis Bacteriology. 2 nd edn. Oxford: Butter word- Heinemann. 110-117.

Comacho L.R., Enserguix D.E. Gicquel B. and Guilhot C. (1999) Identification of a virulence gene cluster of Mycobacterium tuberculosis by signature-tagged transposon mutagenesis. Molecular Microbiology. 34:257-267.

Content J., Baribant M., Connel N. and Ainsa J.A. (2005) Transport processes, in tuberculosis and the  tubercle  bacillus. ASM Press. 379-401.

Cousins D.V., Skuce R.A., Kaswala R.R. and van Embden J.D.A. (1998) Towards a standardized approach to DNA fingerprinting of Mycobacterium bovis. International Journal of Tuberculosis and Lung Deseases. 2:471-478.

David H.L., Ratogi N., Clavel-Seres S., Clement F. and Thorel M.F. (1987) Structure of the cell envelope of Mycobacterium avium. Zentralbl. Hyg. 264:49-66.

Delogu, G. and Brennan M.J. (2001) Comparative immune response to PE and PE_PGRS antigens of Mycobacterium tuberculosis. Infect. Immun. 69: 5606–5611.

Dennison C. (2002) A guide to protein isolation. Kluwer Academic Publisher. www.Kluwer online.com

Dheenadhayalan V., Shin K.S., Chang C.F., Chang C.D., Wang S.J., McDonough S., McDonough P., Stehman S., Shin S., Torres A. and Chang Y.F. (2002) Cloning and characterization of the genes coding for antigen 85A, 85B and 85C of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. DNA Seq.13(5):287-94.

Gurin C. (1957) Early history of BCG In: Rosethal SR, ed. BCG vaccination against tuberculosis Boston: Lottle Brown 48-53.

Hadizadeh Tasbiti A.R., Yari Sh., Karimi A., Fateh A. and et al. (2011) A survey of extensively drug-resistant TB (MDR-TB) in Iran-Tehran a retrospective study. Afr.Jov. Microbial.Res. 52(22): 3795-3800.

Hadizadeh Tasbiti A.R., Yari Sh., Fateh A. and et al. (2013) Occurrence of low rate of second line drug resistance in patients with MDR-TB and Risk-Factors associated with drug resistance in pulmonary TB.Tehran-Iran. The international congress on pulmonary oisease intensive care and Tubercuosis. Abstract book. Tehran. Iran

Hewinson R.G., Vordermeire H.M. and Smith Gordon N.H. (2006) Resent advances in our knowledge of Mycobacterium bovis: A feeling for the organism. Veterin microbial. 112: 127-139.

Inserm (2004) Tuberculosis the place of vaccination in disease control book. 65:298-304.

Jonas V., M.J Alden. and J. I Curry. (1993) Detection and identification of Mycobacterium tuberculosis directly from sputum sediments by amplification of rRNA. J Clin Microbiol. 31:2410-2416.

Jungblut P.R., Schaible UE., Mollenkopf H.J., Zimny-Arndt U., Raupach B., Mattow J., Halada P., Lamer S., Haqens K. and Kaufmann S.H. (1999) Comparative proteome analysis of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis BCG strains: towards functional genomics of microbial pathogens. Molecular Microbiology. 33(6):1103-1117.

Jure´en P., Werngren J., Toro J.C. and Hoffner S. (2008) Pyrazinamide resistance and pncA gene mutations in Mycobacterium tuberculosis. Antimicrobial agents and chemotherapy. 52: 1852–1854.

Kalkut G. (2000) The classroom: interdiction to tuberculosis and anti-tuberculosis therapy.Website:http://www.tuberclosis.net (document accessed on 19 december 2000).

Kaufmann S.H.E. and vanHelden P. (2008) Handbook ofTuberculosis. 63:50-56.

Kohn (1986) Application of DNA probe test to the diagnosis of infection disease. Am. Clin. Products. Rev: 20-29.

Komiya K., Ariga H., Nagai H., Kurashim A., Shoji S., Ishii H. and Nakajima Y. (2011) Reversion rates of QuantiFERON-TB Gold are related to pre-treatment IFN-gamma levels. Journal of Infection. 63(1): 48- 53.

Kubica G. and Kent P. (1985) Public health microbiology. A guide for the lever laboratory. Public health service. Genters for disease control. Atlanta.Georgia.

Lee K.W., Lee J.M. and Jung K.S. (2001) Characterization of pncA mutations of pyrazinamide-resistant Mycobacterium tuberculosis in korea. J Korean Med Sci. 16(5): 537-543.

Macedo G.C., Bozzi A., Weinreich H.R., Bafica A., Teixeira H.C. and Oliveira SC. (2011) Human Tcell and antibody-mediated responses to the Mycobacterium tuberculosis recombinant 85A, 85B, and ESAT-6 antigens. Clin Dev Immunol. 351573.

Malen H., Berven FS., Fladmark KE. and Wiker HG. (2007) Comprehensive analysis of exported proteins from Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Proteomics. 7(10):1702-18.

Malen H., Suza A De.G., Pathak Sh., Softeland T. and Wiker H.G. (2011) Comparison of membrane proteins of Mycobacterium tuberculosis H37Rv and H37Ra strains. BMC Microbiology. 10.1186/1471-2180-11-18.

Majoor C.J., Magis-Escurra C., Van Ingen J., Boeree M.J. and Van Soolingen D. (2011) Epidemiology of Mycobacterium bovis disease in humans, The Netherlands, 1993–2007. Emerging Infectious Diseases. 17(3): 457-463.

Mario C.R. and Lan M.Smith, CH.B (2007) XDR-Tuberculosis implicated for Global Public Health.

Martin C. (2005) The dream of a vaccine against tuberculosis; new vaccines improving or replacing BCG? Eur Respir J. 26:162–167.

Marzouk M., Kahla I.B., Hannachi N., Ferjeni A., Salma W.B., Ghezal S. and Boukadida J. (2011) Evaluation of an immunochromatographic assay for rapid identification of Mycobacterium tuberculosis complex in clinical isolates. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 69(4):396-399.

Mattow J., Ulrich E.S., Schmidt F., Hagens K., Siejak F., Brestrich G., Haeselbarth G., Müller E.C., Jungblut P.R. and Kaufmann S.H.E. (2003) Comparative proteome analysis of culture supernatant proteins from virulent Mycobacterium tuberculosis H37Rv and attenuated M. bovis BCG Copenhagen Electrophoresis 2003, 24:3405–3420.

McClatchy J.K., Tsang, A.Y. and Cernich M.S. (1981) use of pyrazinamidase activity on Mycobacterium tuberculosis as a rapid method for determination of pyrazinamide susceptibility. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 20:557-556.

Middlebrool and Cohn. (1958) Am. J. Public Health. 48(7): 844-853.

Mollenkopf H.J., Grod L., Mattow J., Stein M., Knapp B., Ulmer J. and Kaufmann S.H. (2004) Application of Mycobacterial Proteomics to Vaccine Design: Improved Protection by Mycobacterium bovis BCG Prime-Rv3407 DNA Boost Vaccination against Tuberculosis. Infec Immun. 72(11):6471–6479.

Monahan IM., Betts J., Banerjee DK. and Butcher PD. (2001) Differential expression of Mycobacterial proteins following phagocytosis by macrophages. Microbiology. 147(Pt 2):459-71.

Monteros L.E., Galan J.C., Gutierrez M., Samper S., Garcia Marin J.F., Martin C., Dominquez L., de Rafael L., Baquero F., Gomez-Mampaso E. and Blazquez J. (1998) Allele-Specific pcr method based on pncA and oxyR sequences for distinguishing Mycobacterium bovis from Mycobacterium tuberculosis: intraspecific m. bovis pnca sequence polymorphism. Journal of clinical microbiology. 36(1): 239–242.

Mycobacteria: Molecular Biology. and Virulence Edited by colin Ratledge and Jeremy Dale 1999 Blackwell Science Ltd. ISBN: 978-0-632-05304-9. Chapter 18: 354-370.

Neonakis I.K., Gitti Z., Krambovitis E. and Spandidos D.A. (2008) Molecular diagnostic tools in mycobacteriology. J Microbiol Methods. 75: 1–11.

Paula S., vollsov A.G., Van hoek A.N., Haines T.H. and Deamer D.W. (1996) Permeation of proton,potassium  ions  ,and  small  pollar  moleculaes  through  phospholipid   bilayer   as   a  function   of  membrane  thickness. Biophysical J. 70(1): 339-348.

Plinke C, Rusch-Gerdes S. and Niemann S. (2006) Significance of mutations in embB codon 306 for prediction of ethambutol resistance in clinical Mycobacterium tuberculosis isolates. Antimicrobial Agents and chemotherapy. 50:1902-1900.

Rahimi M.K., Zaker bostanabad S., Adimi P., Shekarabei M., Habibollah M., Shirmohammadi F., Faraji B.A., Delalat B., Tayebi Z., Masoumi M., Jabbarzadeh E., Pourazar2 S. and TitovMu Kh.L.P. (2009) Multiple-mutations in the katG encoding catalase proxidase in isoniazid resistant Mycobacterium tuberculosis isolates correlate with high-level of resistance in patients with active pulmonary tuberculosis in Iran. Journal of Microbiology and Antimicrobials 1(1)1-8.

Ramses A Gamboa-Suasnavart, Norma A Valdez-Cruz, Laura E Cordova-Davalos, Jose A Martinez-Sotelo, Luis Servin-Gonzalez, Clara Espitia. and Mauricio A Trujillo-Roldan. (2011) The o-mannosylation and production of recombinant APA(45/47 KDa) protein from Mycobacterium tuberculosis in streptomycec lividans is affected by culthur conditions in shake flasks. Microbial Cell Factories. 4(3):855-61

Rastogi N., Legrand E. and Sola C. (2001) The mycobacteria: an introduction to nomenclature and pathogenesis. Revue Scientifique et Technique Office International des Epizooties. 20 (1).

Salfinger M. and Pfyffer G.E. (1994) The new diagnostic mycobacteriology laboratory . European. Journal of Clinical Mycobacteriology and Infections diseses. 13:961-979.

Sasseti C.M. and rubin E.J. (2003) Genetic requirements for mycobacterial survival durin infection.procceding of the national  Academy of science o the united state of  America. 100:12989-12994.

Schanappinger D., Ehrts S. and Voskuil M.I. (2003) Transcriptional odaptation with  in  macrophage:insights in to the phagosomal  environments.Journal of experimental  medicine. 198:693-704.

Schepers G.W.H (1962) tuberculosis pericarditis. The American journal of Cardiology, 9:248-276.

Scorpio A., Lindholm-Levy P., Heifets L., Gilman R., Siddiqi S., Cynamon M. and Zhang Y. (1997) Characterization of pncA mutations in pyrazinamide-resistant Mycobacterium tuberculosis. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 41:540–543.

Segundo A., Mario H. and Rosario D. (2000) Evaluation of Henes – PCR Assay for Mycobacterium Detection in Different Clinical Specimens From Patients With or Without TuberculosisAssociated HIV Infection. Journal of Clinical Laboratory Analysis. 14:238–245.

Singh Sanka M. and Gopinathk M. (2007) High rate of Extensively-Drug Resistance Tuberculosis. J Clinical Infection disease. 13:780-950.

Singhal N., Sharma P., Kumar M., Joshi . and Bisht D. (2012) Analysis of intracellular expressed proteins of Mycobacterium tuberculosis clinical isolates. Proteome Science. 10.1186/1477-5956-10-14.

Skjot R.L., Brock I.S., Arend M., Munk M.E., Theisen N., Ottenhoff T.H. and Andersen P. (2002) Epitope mapping of the immunodominant antigen TB10.4 and the two homologous proteins TB10.3 and TB12.9, which constitute a subfamily of the ESAT-6 gene family. Infect. Immun. 70:5446–5453.

Stahl C., Cobetzeko S., Kaps I., Seeber S. and Niederweis M. (2001) MAPS provides the main hydrophilic pathway through the cell wall of mycobacterium smeg matise Eratum in molecular microbiology. Molecular microbiology. 40:451-464.

Starck J., Kallenius G., Marklund BI., Andersson DI. and Akerlund T. (2004) Comparative proteome analysis of Mycobacterium tuberculosis grown under aerobic and anaerobic conditions. Microbiology. 150(Pt 11):3821-9.

Stanford JL, Shild MJ. and Rook GAW. (1981) How environmental mycobacteria may predetermine the protective efficacy of BCG. Tuberculosis ; 62: 55-62.

Steingart K., Ramsay A. and Pai M. (2007) Commercial serological tests for tuberculosis – do they work?. Future Microbiology. 2: 355-9.

Uma Devi K.R., Senthil Kumar K.S., Ramalingam B. and Alamelu R. (2002) Purification and Characterization of Three Immunodominant Proteins (38, 30, and 16 kDa) of 109. Mycobacterium tuberculosis. Protein Expression and Purification. 24 (2):188-195.

Walker J.M. (2002) The protein protein protocol handbook, second edition. www.humana press.com

Wheeler P.R., Bulmer K. and Ratlege C. (1990) Enzymes for biosynthesis  de  novo   and  elongation  of fatty  acid  in  mycobacteria  grown in host cells: is mycobacterium  leprea  competent  in  fatty  acids  biosynthesis. Journal of general  microbiology.136:211-217.

Williams D.L., Spring L., Collins L., Miller L.P., Heifets L.B., Gangadharam P.R. and Gillis T.P. (1998) Contribution of rpoB mutations to development rifampycin cross-resistance in Mycobacterium Tuberculosis. Antimicrobial Agent and Chemotherapy, 1857-42,1853.

Wittmann_Liebold B., Graack H.R. and Pohl T. (2006) Two-dimensional gel electrophoresis as tool for proteomics studies in combination with protein identification by mass spectrometry. Proteomics. 6(17):4688-4703.

Wobeser G. (2009) Bovin tuberculosis in Canadian wildlife: An updated history. Canadian Veterinary journal. 50:1162-1176.

Wong J.T., Hung C.C. and Shaing W.H. (2002) Prognosis of tuberculous meningition in adult in a era of modern antituberculous chemotherapy. Journal of Microbiology, Immunology and Infection. 35:215-222.

World health organization global Tuberculosis control; Surveillance planning, fainancing. Who Resport. (2010) (Who/HTM/TB/2006.362). World health organization, 117. Geneva, Switzerland.

چکیده

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل می­باشد. از زمانی که سازمان جهانی بهداشت در سال 1993، توبرکلوزیس را به عنوان یک فوریت اعلام نمود، تا کنون کنترل آن به دلیل وجود سوش­های مقاوم به درمان و تداخل با بیماری ایدز دچار مشکل شده است. مايکوباکتريوم بوويس به عنوان عامل سل گاوي به صورت موردي انسان را نيز درگير مي کند و به عنوان یکی از معضلات بهداشتی با گستره جهانی محسوب می­شود. مبارزه با این آلودگی امروزه باعث گسترش بررسی آنتی­ژن­های باکتری به منظور دسترسی بیومارکرهای موثر در تشخیص، اهداف دارویی و اجزای واکسن مورد اهمیت واقع شده­­اند.

جهت مقایسه پروفایل پروتئینی سویه­های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس به درمان و مایکوباکتریوم بوویس از کل نمونه­های ارسالی 6 ماهه اول سال 1392 به بخش مایکوباکتریولوژی انسیتو پاستور، 100 نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا نمونه­های کلینیکی با روش ان استیل- ال سیستئین- هیدروکسید سدیم و در محیط کشت لونشتاین جانسون کشت داده شد و جهت افتراق مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس و مایکوباکتریوم بوویس از سایر مایکوباکتریوم­ها، از تستهای بیوشیمیایی (نیترات، کاتالاز، نیاسین و TCH) و حساسیت آنتی بیوتیکی استفاده شد. کلونی­ها در محیط میدل بروک 7H9 کشت داده شد، پس از برداشت کلونی­های جدید، به منظور استخراج پروتئین­های ترشحی و غشایی از روشهای سونیکاسیون، رسوب دهی با سولفات آمونیوم و الکل استفاده گردید و به وسیله روش برادفورد تعیین غلظت شد  و در نهایت مقایسه با روش الکتروفورز تک بعدی انجام پذیرفت.

با بررسی باندهای حاصله از پروتئین­های غشایی و ترشحی در 5 سویه کلینیکی متفاوت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس هیچگونه تفاوتی مشاهده نشد و همچنین در 5 سویه کلینیکی متفاوت مایکوباکتریوم بوویس نیز تفاوتی مشاهده نشد. در سویه­های مایکوباکتریوم بوویس، برای پروتئین­های غشایی باندهایی در محدوده 15 تا 85 کیلودالتون مشاهده شد و در سویه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس نیز باندهای از 15 تا 120 کیلودالتون مشاهده شد این دو سویه در محدوده­های وزنی تقریبا 30 تا 116 کیلو دالتون بسیار متفاوت بوده­اند.

در بررسی پروتئین­های ترشحی در سویه­های مایکوباکتریوم بوویس، باندهایی در محدوده 15 تا 115 کیلودالتون و در سویه­های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس باندهایی از 18 تا 114 کیلودالتون مشاهده شدند که اختلافات وزنی کمی در این محدوده­ها مشاهده شد.

نتایج حاصل از تفکیک باندهای پروتئینی سویه­های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس، حاکی از شباهت نسبی با سویه استانداردM. tuberculosis H37Rv  نسبت به مطالعات دیگر است. اختلافات مشاهده شده در باندهای حاصله از هر دو نوع پروتئین­های سویه­های مایکوباکتریوم بوویس و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس می­تواند مرجعی برای بررسی­های بیشتر پروتئومیکس در باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس و بوویس باشد.

به نظر می­رسد اختلاف بیان باندهای پروتئینی سویه­های حساس و بوویس با به کارگیری روشهای مناسب می­تواند به عنوان پروتئین مارکر و یا حتی بیومارکر موثر در تشخیص سویه­های حساس و بوویس از یکدیگر، اهداف دارویی و اجزای واکسن قابل استفاده باشد.

فصل اول

مقدمه

1-1. کلیات سل

سل بیماری است که از دیرباز در بین جوامع مختلف شیوع داشته است و عامل آن را از اسکلت انسان­های عصر حجر و استخوان­های مومیایی شده مصریان باستان جدا کرده­اند .(Zink A R. et al., 2003) امروزه يكي از بزرگترين مسائل بهداشتي جهان، بيماري سل است. حدس زده ميشود كه از هر سه نفر جمعيت جهان، يك نفر به باسيل سل آلوده بوده و درهر ثانيه يك نفر به تعداد آنان افزوده مي­شود. نگران كننده اين است كه طبق برآوردهاي موجود 50 ميليون نفر از اين افراد، به باسيل سل مقاوم به چند دارو (MDR-TB) آلوده هستند. درحال حاضر 12 ميليون نفر درجهان به بيماري سل مبتلا هستند كه بيش از 80% اين موارد، تنها مربوط به 22 كشور درحال توسعه جهان است.

در سال 2010 میلادی، حدود 8/8 ميليون نفر جدید به سل فعال مبتلا شده و حدود 1/1 ميليون نفر در اثر اين بيماري جان مي­سپارند. بيش از 90% موارد بيماري و مرگ ناشي از سل در كشورهاي در حال توسعه رخ مي­دهد، كشورهايي كه 75% موارد بيماري در آنها به فعال­ترين گروه سني به لحاظ اقتصادي (يعني 15 تا 54 سالگي) تعلق دارد.

آلودگي هم­زمان به ويروس ايدز خطر ابتلا به بيماري سل را به طور معنا داري افزايش مي­دهد. كشورهاي با شيوع بالاي HIV، به ویژه كشورهاي واقع در افريقاي زير صحرا، شاهد افزايش چشمگير تعداد بيماران مبتلا به سل و افزايش 2 تا 3 برابر ميزان­هاي بروز گزارش شده سل در دهه 90 بوده­اند. در سال 2010، میزان شیوع عفونت اچ آی وی در میان بیماران مبتلا به سل در جهان 13% تخمین زده شده است (W.H.O., 2010).

سل یک بیماری تنفسی است که راه عمده سرایت آن ذرات تنفسی[1] وخلط سینه بیماران[2] می­باشد. اما  روش­های سرایت دیگری همچون تلقیح مستقیم باسیل سل در پوست مجروح کسانی که با بافت آلوده سروکار دارند نیز توصیف شده است. ورود باسیل سل به بدن یک فرد ضرورتا ایجاد بیماری سل نمی­کند، اولین فاکتورهای افزایش دهنده امکان ابتلاء فرد آلوده شده، خصوصیات شخصی هر فرد (مانند سن، جنس، ساختمان بدن و حساسیت ژنتیکی)، عوامل اجتماعی (مانند فقر غذایی و شرایط زیستی) و عواملی نظیر سرکوب سیستم ایمنی[3] ناشی از داروهای استروئیدی یا بیماری­هایی نظیر سرطان خون، بیماری­های دستگاه رتیکولواندوتلیال، دیابت شیرین[4]، بیماری­های قارچی سیستمیک و ایدز[5] می­باشد (Jonas  V. et al., 1993).

کمپلکس مايکوباکتريوم توبرکلوزيس (MTB) [6]که شامل مايکوباکتريوم توبرکلوزيس[7]، افريکانوم[8]، بوويس[9]، بوويس[10]BCG، کاپره­اي[11]، ميکروتي(mycobacterium microti)، پني­پدي،  dassie bacillusو کانتي (mycobacteriu canettii)، گرچه خصوصيات فنوتيپي متفاوتي در تست­هاي بيوشيميايي از خود نشان مي­دهند اما همولوژي بالايي به لحاظ ژنتيکي دارند  .(Somoskovi A. et al., 2007)افتراق اعضاي کمپلکس توبرکلوزيس براي پيشبرد درمان موفق ضروري است بالاخص در مناطقي که بيماري به صورت اپيدميک در مي­آيد يا تماس انسان و حيوان زياد است  .(Barouni A.S. et al., 2004)

همان­طور که ذکر شد M. bovis یکی از قدیمی­ترین و مهمترین عامل بیماری سل بین انسان و دام (Zoonoses) و به عنوان یکی از معضلات بهداشتی با گستره جهانی محسوب می­شود. ميزان مرگ و مير ناشي از  M. bovis بيشتر از M. tuberculosis مي­باشد .(Majoor C.J. et al., 2011)  تشخيص M. bovis و M. bovis BCG  از ديگر اعضاي کمپلکس MTB بدليل مقاومت ذاتي (Scorpio A. et al., 1997)  آنها به آنتي بيوتيک پيرازيناميد[12] از اهميت راهبردي برخوردار است  .(Jure´en P. et al., 2008)اين در حالي است که مقاومت به پيرازيناميد در مايکوباکتريوم­هاي غير کمپلکس MTB عموميت ندارد .(Sun Z. et al., 1997)  پيرازيناميد جزو داروهاي خط اول مقابله با بيماري سل و قادر به از بین بردن  باکتري­هاي غیر فعال و احتمالا داخل سلولي است. اين خصوصيات امکان کاهش زمان درمان از ۱۲-۱۸ ماه به ۶ ماه را امکان­پذير مي­کند (Lee K.W. et al., 2001).

روش­هاي کلاسيک افتراقM. tuberculosis  و M. bovis و تست­هاي حساسيت به دارو بر پايه­ي احياي نيترات[13]، فعاليت آنزيم پيرازيناميداز (Pyrazinamide)، تجمع نياسين و رشد در محيط تيوفن ۲-کربوکسيليک اسيد هيدرازيد[14] استوار است  .(Monteros L. et al., 1998)

1-2. بیان مسئله

در حال حاضر سل بیش از سایر بیماری­های عفونی دیگر مانند مالاریا (Malaria)، ایدز و بیماری­های گرمسیری Tropical diseases)) در بین جمعیت بالای 5 سال تلفات دارد. طبق برآوردها در سال 2011، 7/8 میلیون مورد جدید سل (13% ابتلا مشترک با HIV ) دیده شد که 4/1 میلیون نفر در اثر ابتلا جان خود را از دست داده که از این تعداد سهم ابتلا مشترک با HIV 430000 نفر بوده است .(who., 2011) یک فاکتور مهم برای پیشرفت به توبرکلوزیس فعال در افراد با عفونت نهفته توبرکلوزیس می­شود. عامل مرگ و میر در جهان در مقایسه با سرخک[15] (با 2میلیون مرگ در جهان) و مالاریا (با یک میلیون مرگ در جهان) محسوب می­گردد. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) و مرکز کنترل بیماری­ها در آمریکا (CDC) سل مسئول حدود 27% از موارد مرگ ومیر در سراسر جهان می­باشد.

باتوجه به اینکه تنها راه محافظت از افراد سالم جامعه در برابر سل، ایمنی­سازی، تشخیص سریع و درمان به موقع و کامل بیماران خواهد بود و نکته قابل توجه اینکه پیدایش سویه­های M. tuberculosis مقاوم به آنتی­بیوتیک[16] و عدم کارایی واکسن BCG در بزرگسالان، تلاش برای دستیابی و گسترش ابزارهای تشخیص، پیشگیری و درمان سل یک ضرورت جهانی شده است  .(Barker L.F. et al., 2009)

BCG تنها واکسن در دسترسی علیه توبرکلوزیس است که شامل یک خانواده هتروژنوس از یک زیر سویه با ژنوتیپ و فنوتیپ مشخص است. سازمان جهانی بهداشت عنوان کرده است که تشخیص زیرسویه­های BCG  در هر دو سطح ژنومیک (Genomic) و پروتئومیک (Proteomics) برای دستیابی به پاسخ ایمنی مناسب­تر، لازم است  .(Berredo-Pinho M. et al., 2011)

واكسنBCG  نمي­تواند از عفونت M. tuberculosis جلوگيري كند ولي از فرم­های­هاي شديد بيماري ممانعت مي­كند. همچنين در افراد آلوده به M. tuberculosis، واكسيناسيون­هاي بعدي با واكسن BCG باعث بالارفتن قدرت سيستم ايمني نمي­شود.

بیشتر آنتی­ژن­های مورد استفاده در واکسن­های نوترکیبBCG  در پروتئین­هایی به شدت غیر قطبی وجود دارند که خود این امر مسائلی را برای تولید این پروتئین­ها به منظور مصارف واکسن به همراه دارد .(Macedo G.C. et al., 2011)

در سال 1998،cole  و همکاران، به تعیین توالی کامل ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوریسH37RV  پرداختند و توانستد 3924 ژن منفرد را تعیین توالی کنند و به کمک این اطلاعات ژنتیکی مکمل، آنالیز  پروتئوم به کمک ترکیبی از روش­های الکتروفورز دو بعدی و mass specterometry  صورت گرفت (Britton W.J. et al., 1987). حدوداً 800 پروتئين ترشحي كد شونده توسط ژنوم M. tuberaulosis شناخته شده است.

در سال 1999،jungblut  و همکاران از طریق مقایسه ژنتیکی به بررسی پروتئوم دو سویه غیر ویرولانس مایکوباکتریوم بوویس BCG(Chicago and Copenhagen) با دو سویه وحشی، M. tuberculosis  (H37RV and Erdman) پرداختند تا از این طریق پروتئین­های مناسب برای توسعه دادن واکسن جدید تشخیص داده شود و در درمان­های جدید به کار رود. این سویه­ها به وسیلهSDS- page  و الکتروفورز دوبعدی آنالیز شدند. ویژگی­های پروتئین­ها به وسیله طیف­سنجی جرمی شناسایی و به وسیله پایگاه داده­ای از الکتروفورز دو بعدی معرفی شد که 263 پروتئین مایع رویی کشت مایکوباکتریومی شناسایی شد. از این تعداد 54 مورد متعلق به سوپرناتانت کشت بوده، 16 پروتئین متفاوت از نظر شدت و موقعیت بین مایکوباکتریوم توبرکلوزیسH37RV  وErdman  و 25 پروتئین متفاوت از نظر شدت و موقعیت بین M. tuberculosis H37RV    و M. bovis BCG شناسایی شد (Jungblut P.R. et al., 1999).

در سال 2003، Jens Mattow و همکاران، آنالیز فراگیر پروتئین­های سوپرناتانت کشتM. tuberculosis H37RV به کمک ترکیب روش­های الکتروفورز 2 بعدی، mass spectrometry  و تعیین توالیN-terminal  پرداختند. آنالیز ژل الکتروفورز دو بعدی حدود 1250 قطعه پروتئین را ازM. tuberculosis H37RV   شناسایی شد. این مطالعه 137 پروتئین مختلف را نشان داد که 42 تا از آنها قبلاً به عنوان پروتئین ترشحی توضیح داده شده و از مقایسه پروتئوم ازM. tuberculosis H37RV  و M. Bovis BCG Copenhagen ضعیف شده 39 تکه پروتئین مخصوصM. tuberculosis  را نشان داد که دارای 27 پروتئین مختلف بودند که می تواند به عنوان کاندیدی از آنتی­ژن­ها برای تهیه واکسنی جدید باشد (Mattow J. et al. 2003). در بین پروتئین­های مشخص شده در پروتئوم مایکوباکتریو­م­ها، تعدادی هستند که بعنوان آنتی­ژن­های مایکوباکتریایی ارزش بالقوه­ای در تولید واکسن دارند و همچنین ارزش تشخیصی هم دارند. این پروتئین­ها شامل آلانین­دهیدروژناز[17]Hsp60[18](RV0440) (RV2780)،Hsp70 (RV0350) ، اعضا کمپلکس آنتی­ژن85 کیلو­دالتونی، α­کریستالین و آنتی­ژن35 کیلودالتونی از مهمترین موارد هستند. پروتئین34 کیلودالتونی بنام آنتی­ژن 84 در مایکوباکتریوم کانزاسی[19] و بوویس BCG، مایکوباکتریوم لپره[20] و M. tuberculosis وجود دارد .(Komiya K. et al., 2011 ; Farshadzadeh Z. et al., 2010)

1-3. اهمیت و ضرورت

چالش­هاي زيادي در برابر توليد واكسن موثر برعليه سل وجود دارد. با مطالعات انجام شده تخمين زده  مي­شود که 3/1 جمعيت دنيا با M. tuberculosis آلوده­اند. هر واكسن جديد بر عليه بيماري توبركلوزيس بايد جهت استفاده در جمعيت مناسب باشد. همچنين در افرادي كه خطر فعال شدن بيماري در آنها بسيار زيادتر است (مثل افراد آلوده به HIV كه با M. tuberculosis نيز آلوده­اند)، واكسن جديد بايد بتواند به عنوان يك داروي محرك ايمني[21] به همراه داروي پروفيلاكسي در پاك­سازي بدن از باكتري موثر باشد.

مطلب قابل توجه دیگر اینکه افراد زیادی با BCG واكسینه شده اند، لذا هر واكسن موثر جديد بايد بتواند اين جمعيت بزرگ را كه با BCG  واكسينه شده­اند را نيز در برابر عفونت توبركلوزيس محافظت كند (Martin C., 2005). همچنین تشخیص و درمان بموقع بیماری نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

تمامی چالش­ها محققان زيادي را در مراكز تحقيقاتي دنيا مشغول مطالعه استراتژي­هاي جديد واكسيناسيون بر عليه توبركلوزيس کرده است تا بتوانند واكسني موثرتر از واكسن حال حاضر يعني BCG معرفي نمايند.

یکی از راه کارهای مناسب، بررسی پروفایل پروتئینی سویه­های M. tuberculosis و M. bovis است، که مطالعه­ی پایلوت را به منظور تفاوت در الگوی پروتئین­ها بیان می­کند.

آنالیز پروتئینی باکتری­ها بسته به روش جداسازی آنها اهمیت خاصی دارد. ترکیب خاص از روش­های مختلف از جمله SDS-page[22] و الکتروفورز­ دوبعدی[23] می­تواند منجر به ارائه اطلاعات مفیدی درخصوص پروتئین­های اختصاصی باکتری­ها شود.

1-4. اهداف

پس از بررسی تفاوت در الگوی پروتئین­ها با روش SDS-page، در ادامه می­توان با تکنیک­های مناسب پروتئین­های اختصاصی باکتری­ها را معرفی نمود و با مقایسه آن­ها به روش­های نوین تشخیصی، درمانی و پیشگیری رسید  .(Mollenkopf HJ. et al., 2004) اگر چه تا به حال اطلاعات كامل ژنوميك و پروتئوميك در مورد M. tuberculosis بدست آمده است ولي متاسفانه هنوز كانديدهاي مناسب واكسن شناخته    نشده­اند. هيچ كدام از واكسن­هاي پروتئيني و DNA نیز نتوانسته­اند تاكنون مصونيت بخشي بهتر از واكسن BCG را القاء نمايند اما در موش توانسته­اند مصونيت­هاي نسبي بر عليه عفونت M. tuberculosis راتوليد نمايند. فرمولاسيون هاي جديد آنتي­ژن مثل استفاده از آنتي­ژن­هاي متعدد يا اپي­توپ­هاي متعدد، در حال تحقيق و بررسي­اند  .( Martin C., 2005)

 فصل دوم

پیشینه تحقیق

2-1. تاريخچه

بيماري سل از دير باز در جوامع انساني شايع بوده و در اسكلت انسان­هاي عصر حجر و نيز در استخوان هاي موميايي شده در مصر فرم غیرریوی (سل مهره­ای) يافت گرديده­است (تصویر2-1). بقراط پزشک یونانی در 460 سال قبل از میلاد مطالبی در مورد این بیماری و علائم آن نوشته است. جالینوس (130 سال قبل از میلاد) بیماری سل را مداوا می­نمود و به جدا کردن بیماران از دیگران اعتقاد داشت (Dufault P., 1941). محمد ذکریای رازی (953-850 میلادی) و ابوعلی سینا (1037-980 میلادی) علائم بیماری را در بیماران خود توصیف نموده­اند (Grigy E., 1958).

با این وجود نخستين بار ماهيت بيماري سل، به وسيله ويلمين در سال 1865 شناخته شد. او ثابت كرد كه اين بيماري، مسري بوده و اگر از ضايعات سل انسان به كبك يا خرگوش تزريق گردد، در حيوانات ايجاد بيماري مي‌شود اين بيماري كه اولين بار فساد بافت ناميده شد، بعنوان بيماري مسري در بين اقوام مديترانه در قرن 16 شناخته گردید (Segundo. et al., 2000).

در قرن 19 بيماري سل به عنوان طاعون سفيد[24] شناخته شد که مسبب مرگ و میر بسياري در اروپا و امريكا بود. چنانچه تخمين ميزان مرگ و مير ناشي از اين بيماري در سال 1830 بسيار بالا بوده است (از هر 000/100 نفر 400 نفر). در سال 1882، اين باكتري بوسيله رابرت كخ[25] كشف گرديد و به همين جهت، آن را باسيل كخ نيز ‌ناميده­اند. كخ توانست باكتري را از خلط و ضايعات بيمار به دست آورد و براي اولين بار، اين باكتري را بر روي محيط سرم منعقد شده گاو و گوسفند كشت داد. علاوه بر اين، با تلقيح به حيوان حساس، در حيوان ايجاد بيماري نمود و از حيوان، باكتري اوليه را بدست آورد. این روند امروزه بنام اصول كخ معروف است. با شروع قرن 19، پزشكان دو ابزار مهم جهت تشخيص سل در دست داشتند:

1 – تشخيص عامل بيماري­زايي به وسيله ميكروسكوپ (رابرت كخ در 1905)

2- اشعه X از سينه (ويليام كونارد در 1901).

امروزه هم اين دو روش همچنان ابزارهاي پايه تشخيص سل مي­باشند (Boer As. et al., 1999). از جمله تحقیقات مهم در زمینه سل، کشف ساختار مقاوم به اسید و الکل با کمک رنگ­آمیزی با روش ذیل نلسون در این باکتری می‌باشد. اساس این رنگ‌آمیزی با مشارکت ارلیش، ذیل و نلسون[26] شکل گرفت. تشخیص افتراقی باسیل سل مرغی در انسان به ترتیب در سال 1889 توسط ریولتا[27] و 1890 توسط مافوکی[28] انجام گردید. توبرکولین در سال 1891 توسط کخ تهیه شد و بعدها در سال 1902 باسیل سل گاوی توسط اسمیت شرح داده شد (Kalkut G., 2000).

اولين آنتي­بيوتيك­هايي كه جهت درمان بيماري سل به كار گرفته شدند، استرپتومايسين (Streptomycin) و پاراآمينوساليسيك اسيد (para aminosalicylic acid) بوده كه در دهه 1940 تجويز شدند. اين داروها به طور موفقيت آميزي به صورت مجزا تجويز مي­شدند ولي بعد از مدت کوتاهي، مقاومت نسبت به اين دو دارو ديده شد. در اواخر دهه 1950، ايزونيازيد (isoniazid) را به رژيم درمان سل اضافه كردند. در ابتدا اتامبوتول و سپس در اول دهه 1970، ريفامپين معرفي شدند. پس از سه دهه، داروهايي به رژيم دارويي سل اضافه شد كه در فاز I و II موارد باليني مورد استفاده قرار مي­گيرند (Yam WC., 2006).

داروهاي انتخابی خط دوم در درمان سل شامل فلوروکينولونها، آميكاسين‌، كانامايسين، كاپرئومايسين، اتيوناميد، پاراآمينوسياليسيك اسيد، سيكلوسرين، تياكتازون مي­باشند. تمامي داروهاي خط دوم درمان، گران قيمت بوده و كارايي و ويژگي پاييني داشته و سميت بالايي دارند (Limeschenko E. et al., 2008).

2-2. مايکوباکتريوم­ها

مايکوباکتريوم­ها، ارگانيسم­هاي ميله­اي شکل، نازک و بدون تحرک متعلق به خانواده مايکوباکترياسه و رده اکتينوميستال­ها و کلاس اکتينومايسه مي­باشند ( .(Rastogi N. et al., 200lدر حال حاضر تا ژانویه سال 2010 تعداد 158 گونه مختلف در جنس مايکوباکتريوم شناسايي شده است (Limeschenko E. et al., 2008). اين گونه ها طيف وسيعي از عفونت­های موضعي تا بيماري­های منتشر را در انسان و حيوانات ايجاد مي کنند. اگرچه بعضي از گونه­ها فقط در انسان عفونت ايجاد مي­کنند، ساير گونه­ها از حيوانات گوناگوني جدا شده­اند. همچنين گونه­هاي زيادي در آب و خاک يافت شده­اند. از بسياري جهات، مايکوباکتريوم­ها را بر اساس تفاوت­هاي بنيادي در اپيدميولوژي و بيماري، به دو گروه اصلي:

1-کمپلکس­مايکوباکتريوم­توبرکلوزيس (مايکوباکتريوم توبرکلوزيس، مايکوباکتريوم آفريکانوم، مايکوباکتريوم بويس، مايکوباکتريوم ميکروتي و مايکوباکتريوم کانتي) که کند رشد و کلني آنها فاقد پيگمان مي­باشند .

2- مايکوباکتريوم­هاي غير توبرکلوزيس NTM[29]) یاMOTT[30] ) تقسيم مي­کنند (Collins C.H. et al., 1997).

[1] .Respiratory atoms

[2]. Sputum

[3] . Immunosuppression

[4] . Diabetes mellitus

[5] . AIDS: Acquired Immune deficiency syndrome

[6] . Mycobacterium Tuberculosis Complex

[7] . Mycobacterium Tuberculosis

[8] . Mycobacterium africanum

[9] . Mycobacterium bovis

[10] . Bacillus of Calmette and Guerin (BCG)

[11] . Mycobacterium caprae

[12] . Pyrazinamide

[13] . Nitrate reduction

[14] . Thiophene 2 – carboxylic acid hydrazide(TCH)

[15] . Rubeola

[16] . Multi-drug-resistant tuberculosis (MDR)

[17] . Alanine dehydrogenase

[18] . Heat shock proteins

[19] . Mycobacterium kansasii

[20] . Mycobacterium leprae

[21] . Immune- therapeutic agent

[22] . Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis

[23] . Two-dimensional electrophoresis(2-DE)

[24] . The White Plague

[25] . Robert kokh

[26] . Ziehl-Neelson

[27] . Rivolta

[28] . Maffuci

[29] . Non Tuberculosis Mycobacteria

[30] . Mycobacteria other than tubercle bacilli

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122