پايان نامه بررسي مناطق طبيعي مجاور شهرها در جذب گردشگران (مطالعه موردي شهر ايلام )

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مناطق طبيعي مجاور شهرها در جذب گردشگران (مطالعه موردي شهر ايلام ) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مناطق طبيعي مجاور شهرها در جذب گردشگران (مطالعه موردي شهر ايلام ) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1- بیان مسئله پژوهش 3
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-3- اهداف پژوهش 5
1-3-1- اهداف کلی 5
1-3-2- اهداف جزئی 5
1-4- سوالات پژوهش 5
1-5- فرضیه¬ها 6
1-6- روش پژوهش 6
1-6-1- ابزار گردآوری داده¬ها 6
1-6-2- ابزار تجزيه و تحليل 6
1-7- تعریف مفاهیم یا اصطلاحات پژوهش 7
1-7-1- گردشگری 7
1-7-2- گردشگر 8
1-7-3- جاذبه¬ها 8
1-7-4- گردشگری طبیعی 8

1-7-5- گردشگری پایدار سبز 8
1-7-6- طبیعت¬گردی 9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه 11
2-1- پيشينه پژوهش 11
2-1-1-پژوهش¬های خارجی 11
2-1-2- پژوهش¬های داخلی 12
2-2- مفاهیم گردشگری و طبیعت¬گردی 13
2-2-1- گردشگر 13
2-2-2- مفهوم واژه توریسم 13
2-2-3- تفريح در جنگل 13
2-2-4- گردشگري طبيعت¬گرا 14
2-2-5- نوآوري 14
2-2-5-1- نوآوري¬هاي محصول 14
2-2-5-2- نوآوري¬هاي فرآيند 14
2-2-5-3- نوآوري¬هاي مديريت 14
2-2-5-4- نوآوري¬هاي قانوني 14

2-2-6- سفر اختياري 14
2-2-7- گردشگری پایدار 15
2-2-8- گردشگری ورزشی 15
2-2-9- شاخص عملکرد گردشگری 15
2-3- طبقه¬بندی انواع توریسم 15
2-3-1- انواع توریسم 15
2-3-1-1- از نظر زمانی 16
2-3-1-2- از نظر مکانی 16
2-3-1-3- از نظر تابعیت 16
2-3-1-4- از لحاظ انگیزه سفر 16
2-3-1-5- از نظر فصل گردشگری 16
2-3-1-6- از نظر شکل و سازماندهی سفر 16
2-3-1-7- از نظر وسیله نقلیه مورد استفاده 16
2-3-1-8- از لحاظ نوع و محل اقامت 17
2-3-2- تأسیسات اقامتی 17
2-3-2-1- هتل 17
2-3-2-2- متل 17
2-3-2-3- مسافرخانه یا مهمان¬پذیر 17
2-3-2-4- مهمان¬سرا 17
2-3-2-5- هتل آپارتمان 18
2-3-2-6- مجتمع توریستی 18
2-3-2-7- اردوگاه جهانگردی 18
2-3-2-8- بنگالو 18
2-3-2-9- شاله 19
2-3-2-10- پانسیون 19
2-3-2-11- پانسیون¬های خانگی 19
2-3-2-12- ویلاهای خصوصی 19
2-3-2-13- اقامتگاه¬های آزاد 19
2-4-گردشگري در طبيعت (طبيعت گردي) 20
2-5- منافع حاصل از گردشگري 22
2-6- تأثیر اقلیم و ارتفاعات در جذب گردشگر 23
2-7- جایگاه تبلیغات و امکانات در گردشگري 24
2-8- معرفی منطقه ایلام و جاذبه¬های طبیعی آن 25
2-8-1- آبشارها 26
2-8-1-1- آبشار چم آو 26
2-8-1-2- آبشار آبتاف 26
2-8-1-3- آبشار سرطاف 26
2-8-1-4- آبشار گچان 26
2-8-2- پارک¬های طبیعی 27
2-8-2-1- پارک جنگلی چقاسبز «چقا جنگیه» 27
2-8-2-2- درة ییلاقی هفتاو میشخاص «هفت آب» 28
2-8-2-3- گردشگاه ییلاقی خوران ایوان 28
2-8-2-4- تفریحگاه جنگلی ششدار 28
2-8-2-5- تفریحگاه جنگلی تنگ دالاو 29
2-8-2-6- تفریحگاه تجریان 29
2-8-2-7- تفرجگاه گلم زرد و گره چکا 29
2-8-2-8- تفرجگاه کلم بدره 29
2-8-2-9- تفریحگاه جنگلی تنگ ارغوان (تنگ قوچعلی) 30
2-8-2-10- سایر گردشگاه¬های جنگلی برحسب شهرستان¬های استان 30
2-8-3- ارتفاعات و کوه¬ها 30
2-8-3-1- کبیرکوه 30
2-8-3-2- اهوران 31
2-8-3-3- بانکول 31
2-8-3-4- چمن گیر 31
2-8-3-5- سامله 32
2-8-3-6- سرخ خانی 32
2-8-3-7- سرکب 32
2-8-3-8- شره زول 32
2-8-3-9- شلم 33
2-8-3-10- قلاجه 33
2-8-3-11- قلارنگ 33
2-8-3-12- مانشت 33
2-8-3-13- کوه ملینجه 34
2-8-3-14- دینارکوه 34
2-8-3-15- بهار آب 34
2-8-3-16- بانهراز 34
2-8-3-17- کلک 34
2-8-3-18- سایر کوه¬های استان ایلام برحسب شهرستان¬ها 34

2-8-4- دریاچه¬ها 35
2-8-4-1- درياچه سد ايلام 35
2-8-5- چشمه¬ها 35
2-8-5-1- چشمه آبگرم دهلران 36
2-8-5-2- چشمه آبگرم چمن بولی 36
2-8-5-3- چشمه میمه زرین آباد 36
2-8-5-4- چشمه کلم 36
2-8-5-5- چشمه سیکان 37
2-8-5-6- دیگر چشمه¬های استان 37
2-8-6- دشت¬ها 37
2-8-7- تالاب¬ها 38
2-8-7-1- تالاب سیاب دریوش 38
2-8-7-2- تالاب زمزم 38
2-8-7-3- تالاب چکر 38
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
مقدمه‌ 40
3-1- روش‌ پژوهش‌ 40

3-2- مدل پژوهش 41
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری 42
3-4- جامعه آماری 43
3-5- ابزار جمع آوری داده¬ها 43
3-6- روایی (اعتبار) و پایایی(اعتماد) 44
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 45
3-7-1- ضریب همبستگی 45
3-7-2- ضریب همبستگی پیرسون 46
3-7-3- ضریب تشخیص 46
3-7-4- مدل یابی معادلات ساختاری 46
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1- یافته¬های پژوهش 50
4-1-1- اطلاعات مربوط به مشخصات پاسخگویان پرسشنامه 50
4-2-آزمون فرضیه¬ها 53
4-2-1-آزمون فرضیه1 53
4-2-2- آزمون فرضیه 2 54
4-2-3- آزمون فرضیه 3 56

4-3- تحلیل گردشگری با استفاده از مدل SWOT 58
فصل پنجم: بحث، نتیجه¬گیری و پیشنهادها
مقدمه 62
5-1- بحث و نتیجه¬گیری 63
5-2- پیشنهادها و راهکارهای مبتنی بر یافته¬ها 68
5-3- محدودیت¬های پژوهش 71
5-3-1- محدودیت¬های در اختیار پژوهشگر 71
5-3-2- محدودیت¬های خارج از اختیار پژوهشگر 71
منابع و مآخذ 72
منابع فارسی 72
منابع اینترنتی 74
منابع انگلیسی 75

منابع و مآخذ

منابع فارسی

1-­ الوانی، مهدی، و زهره دهدشتی شاهرخ (1383). «اصول و مبانی جهانگردی، انتشارات بنیاد مستضعفان و جانبازان»

2-­ تقوايي، مسعودومحموداکبري (1389)، «مقدمه­اي بر برنامه­ریزي و مدیریت گردشگري شهری»، انتشارات پیام علوی، اصفهان.

3-­ تولایی، سیمین (1390) «مروری بر صنعت گردشگری»، چاپ دوم، نشر دانشگاه تربیت معلم، تهران.

4-­ خاکی، غلامرضا (1382) «روش پژوهش با رویکرد پایان  نامه نویسی»، تهران، انتشرات بازتاب.

5-­ رحماني، بيژن(١٣٧٥)، «مقدمه­اي بر جغرافیاي ورزش»، انتشارات دانشگاه آزاد.

6-­ رضوانی،علی اصغر (1374)، جغرافیا وصنعت توریسم،دانشگاه پیام نور تهران.

7-­ زاهدي، اصفهان، انتشارات واحد جهاد دانشگاهي.

زمانی، احمد، (1383). «آثار درآمدی و اشتغال زایی جهانگردی و ایرانگردی »، مجموعه مقالات جهانگردی و توسعه، مرکز تحقیقات و مطالعات سیاحتی.

8-­ زنده دل، حسن و دستياران (1386)، راهنماي گردشگري روستاهاي ايران، چاپ اول، نشر ایران گردان (کاروان جهانگردان)، تهران.

9-­ سازماني جهاني گردشگري (1391)، برنامه­ريزي توريسم در سطح ملي و منطقه­اي، ترجمه بهرام رنجبريان و محمد.

10-­ سرمد، مرتضی و دیگران (1383)، «روشهای پژوهش در علوم رفتاری»، تهران، نشر آگاه.

11-­ شاهنده، بهزاد(1380)، «اکوتوريسم تنها طبيعت­گردي نيست»، مجله موج سبز، شماره 7.

12-­ ضيائي، محمود ( 1389 )، جغرافياي گردشگري،‌ تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور.

13-­ فرج زاده اصل، منوچهر (1384)، سيستم اطلاعات جغرافيايي و كاربرد آن در برنامه­ريزي توريسم، تهران، سمت.

14-­ فرج­زاده اصل، منوچهر كريم پناه ( 1386)، تحليل پهنه­هاي مناسب اكوتوريسم در استان كردستان، نشريه پژوهش­هاي جغرافيايي، شماره65.

15-­ كارگر، بهمن ( 1386 )، توسعه شهرنشيني و صنعت گردشگري در ايران، از مفهوم تا راهكار، تهران، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح.

16-­ کاظمی، مهدی (1390)، «مدیریت گردشگری چاپ دوم» نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

17-­ معصومي، مسعود (1385)، ماهيت گردشگري، تهران، انتشارات پيك كوثر.

18-­ منشيزاده، رحمت الله (1386)، «جهانگردی» چاپ دوم، انتشارات منشی، تهران.

19-­ موسوی، سیدعلی (1388)،«بررسی نقش جاذبه­ها و توانمندي­هاي گردشگري سپیدان در جذب گردشگر» پايان­نامه کارشناسي ارشد جغرافيا گرايش برنامه­ريزي شهری، دانشگاه اصفهان.

20- ۶۷ نشريه علمي- پژوهشي جغرافيا و برنامه­ريزي (دانشگاه تبريز)، سال١٥، شمارة٣٤ زمستان١٣٨٩، صفحات 97-67

منابع اینترنتی

1-پورتال اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلامwww.ilamchto.ir

2-پورتال سازماني و اطلاع رساني استانداري ايلامwww.portal-il.ir

3-اداره کل منابع طبیعی ایلام – سازمان جنگل­ها www.ilam.frw.org.ir

4-سازمان میراث فرهنگیصنایع دستی و گردشگری استان ایلامwww.ilam-miras.ir

5-www.answers.com/tourism&r=67,2004a ,WTO

 منابع انگلیسی

1-Higham, J. Hinch, T (2010), “Tourism, Sport and Seasons:The Challenges and otential of Overcoming Seasonality in the Sport and Tourism Sectors” Department of Tourism, University of Otago, P.O. Box 56 Dunedin, New Zealand Faculty of Physical Edmonton, and Recreation, Uniuersity of Alberta, Edmonton, Alta. Pp, 176.

2-Kerr Bill & Barron Gordon & C wood, Roy (2009), “Politics, Policy and Regional Tourism Administration: A Case Examination of Scottish Area Tourist Board Funding”, Tourism Management, 22.

3-Manely, Clive (2010), “what is tourism”, the journal of tourism studies, vol. 11, No.1.

4- Mcintosh, Robert, Geoldner, Charles Rand Rirchie, Brent, (2011) , Tour-ism, Principles, practices, philosophies, united states of merica.

5- Mikaeli, T, A. R, (2011), «physical planning of recreational land use in gi-lan province of Iran», Department of landscape Arch univ.Chukurova. Adana,Turkey. Ph.d. thesis.

6-Weaver, David and Lawton, Laura (2006), Tourism Management, third edition, Wiley publication.

7-W.T.O, (1997), “Year Book of Tourism Statistics”, WTO,Madrid.

چکیده

صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیره­ای در جهت خدمات­رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. کشور ایران با توجه به جایگاه مناسبی که از جاذبه­های گردشگری در دنیا دارد، از لحاظ سهم گردشگری جهانی، موقعیت خوبی در دنیا ندارد، لذا نیاز به نگاه کلی به علل و عوامل موثر در این زمینه را دارد. وجود مناطق طبیعی اطراف و نزدیک شهرها در بسیاری از مناطق کشور می­تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری در این مناطق باشد.

توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ان منطقه خواهد شد، به همین دلیل دارای اهمیت فراوان است.

استان ایلام به عنوان نمونه­ای از این مناطق با داشتن جاذبه­هاي گردشگري و تنوع اقليمي کم­نظير در ایران، از توانمندي بسيار بالايي در توسعه گردشگری برخوردار می­باشد که می­تواند پذیرای تعداد زيادي از گردشگران ايراني و خارجي باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه گردآوری داده­ها توصیفی و روش انجام پژوهش نیز پیماشی و از نظر نوع مقطعی می­باشد و داده­های لازم برای آزمون فرضیه­ها از روش میدانی گردآوری    شده­اند. جامعه آماری این پژوهش گردشگران این منطقه، ساکنین منطقه، کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری و اداره منابع طبیعی می­باشد که پس از توزیع پرسشنامه­ها، تعداد383 پرسشنامه جمع­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است. پس از جمع­آوری آن­ها و ورود داده­ها  به نرم افزار SPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید که 43/82 درصد می­باشد و نشان مي­دهد که گويه­ها از همسازي و پايداري دروني بسيار بالاي برخوردار می­باشند و با توجه به تنایج پژوهش استان ایلام با اين که از موقعیت خاصی برای طبیعت­گردی برخوردار است ولی همه توان­هاي گردشگری و استعدادهای طبیعی این منطقه شکوفا نشده و دلیل آن عدم تبلیغات کافی در رسانه­ها و نبود مکان­های رفاهی و تفریحی در این مناطق طبیعی و… می­باشد.

 کليد واژه­ها: جذب گردشگر، مناطق طبیعی، طبیعت گردی، اطراف شهرها، منطقه ایلام

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه

اکنون صنعت گردشگری می­رود تا رتبه نخست را در انواع تجارب جهانی به خود اختصاص داده و نقش ویژه­ای در اقتصاد، تعامل فرهنگ­ها، گفتگوی تمدن­ها، برقراری تحکیم و الفت بین ملت­ها داشته باشد. فعالیت­های گردشگری و طبیعت­گردی اعم از مناطق طبیعی و مصنوع به غایت با یکدیگر در تعامل هستند و این رابطه متقابل میان گردشگر و مناطق طبیعی می باشد (تولایی، 107:1391) درک رابطه صحیح میان گردشگر و مناطق طبیعی مستلزم داشتن دید همه جانبه و کل گراست رابطه گردشگر و مناطق طبیعی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و مناطق طبیعی تاثیر گذار می­باشد (کاظمی، 97:1390).

از ویژگی­های برنامه توسعه طبیعت­گردی موفق در هر جامعه میزان مهمان­پذیری منعطف و دارای فرهنگ غنی و جذاب است. این برنامه­ها معمولا یکپارچگی و توسعه در جامعه میزبان را هدف­گیری می­کند و به صورت متوازنی طبیعت­گردی را در برنامه­های توسعه محلی ادغام می­کند. تاسیسات و تسهیلات طبیعت­گردی در مجاورت میراث و جاذبه­ی طبیعی به گونه­ای طراحی می­شوند. که نه تنها نیاز­های طبیعت­گردان را برآورده سازد، بلکه کیفیت و شرایط زندگی میزبان را نیز ارتقاء بخشد. ظرفیت­هایی که طبیعت­گردی در ارتقاء زندگی جوامع میزبان ایجاد می­کند، می­تواند برنامه توسعه منطقه­ای را که از رضایت طبیعت­گردی تاثیر می­پذیرد، تحتتاثیر قرار دهد. بهبود شبکه­های ارتباطی و مخابرات، ارتقای شبکه آموزشی، امنیت غذایی، افزایش امکانات بهداشتی و شبکه­های درمانی از مهم­ترین آثار مستقیم طبیعت­گردی بر کیفیت زندگی جوامع میزبان است، که به تدریج این آثار به صورت افزایش کیفیت و استانداردهای محصولات، بهبود کیفیت جاده­های ارتباطی و دسترسی و ارتقاء کیفیت بخش خدمات ظاهر می­شود و نتیجه آن بالا رفتن استانداردهای زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی در جامعه میزبان است.

منطقه کوهستانی و طبیعت زیبای اطراف شهر ایلام در رشته کوه زاگرس قرار گرفته است. همسازی درختان بلوط، توپوگرافی کوهستانی و دره­ای، زیبایی این منطقه را دو چندان کرده است. این منطقه؛ محدوده کم نظیری است که قابلیت گردشگاهی، آموزشی و پژوهشی منحصر به فردی دارد و می تواند عامل بسیار مهمی در جذب گردشگران باشد. به علت بی­توجهی و عدم برنامه­ریزی در راستای جذب گردشگران از توان این مناطق طبیعی در اطراف شهر ایلام برای جذب گردشگران استفاده نشده است. برای حل این مسئله نیازمند برنامه ریزی اساسی در جهت معرفی این منطقه، فراهم کردن زیر ساخت­های لازم، برنامه­های تبلیغاتی و … برای جذب گردشگر می باشد. به همین منظور پژوهش جاری در پی آن است که نقش این مناطق را در توسعه گردشگری و جذب گردشگران مورد بررسی قرار دهد.

1-1-­ بیان مسئله پژوهش

صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیره­ای در جهت خدمات­ رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. گردشگری تمامی پدیده­ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، عوامل طبیعی، دولت­ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و پذیرایی را در بر می­گیرد (Mcintosh, 2011). در کشورهای صنعتی، توسعه صنعت گردشگری موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می­گردد و در کشورهای در حال توسعه، فرصتی برای صادرات ایجاد می­کند که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادرات بیشتر است (Stephen, 2010). به طوری که عصر حاضر بهره­گیری از فرصت­های تجاری ارزشمند در بخش­های خدماتی به ویژه گردشگری می­باشد. گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به 2 تریلیون دلار خواهد رسید. در این فرآیند دستیابی کشورهایی نظیر ایران که از جاذبه­های وسیع گردشگری برخوردار هستند به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت، سالانه درآمدی حدود 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران، این رقم قابل توجه است و می­تواند تمامی فعالیت­های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد (دیدگاه­ها و بررسی­های بازرگانی،25:1391). این در حالی است که کشور ایران با توجه به جایگاه مناسبی که از جاذبه­های گردشگری در دنیا دارد، از لحاظ سهم گردشگری جهانی، موقعیت خوبی در دنیا ندارد، لذا نیاز به نگاه کلی به علل و عوامل موثر در این زمینه را دارد (Kerr, 2009). به نظر می­رسد تنوع بخشیدن به درآمد صادرات غیر نفتی از راهکارهای برون رفت این مساله در کشور ترکیه می باشد. از این رو گردشگری و توسعه فضایی آن در ایران بایستی در چهارچوب طرح­های منطقه­ای و همانندسایر بخش­های اقتصادی، به بخشی سازنده و مهم در ساخت و ساز و آمایش فضایی-طبیعی تلقی گردد. همچنین از صنعت گردشگری در توسعه اقتصاد غیر نفتی و در راستای «اهداف 1400» از پیامدهای اقتصادی و مثبت آن برای بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق مختلف آن بهره­گیری شود (Mikaeli, 2011). گسترش صنعت گردشگري به عنوان صنعتي که با حوزه­هاي مختلفي نظير اقتصاد، کشاورزي، فرهنگ، محيط زيست و خدمات در تعامل بوده و به نظر می­رسد که وجود مناطق طبیعی اطراف و نزدیک شهرها در بسیاری از مناطق کشور می­تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری در این مناطق باشد.

توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي آن منطقه خواهد شد به همین دلیل دارای اهمیت فراوان است.

استان ایلام به عنوان نمونه­ای از این مناطق با داشتن جاذبه­هاي گردشگري و تنوع اقليمي کم­نظير در ایران، از توانمندي بسيار بالايي در توسعه گردشگری برخوردارمی­باشد. ایلام از لحاظ مناطق طبیعی اطراف شهر از موقعیت خاصی برخوردار می­باشد که می­تواند پذیرای تعداد زيادي از گردشگران و جهانگردان، مهمانان و شهروندان ايراني و خارجي باشد. با اين همه توان­هاي گردشگري اين سؤال مطرح مي­شود،که چرا در بعد گردشگری رشد بسیار کمی داشته؟ چه موانعی بر سر راه توسعه گردشگری در ایلام وجود دارد؟ اگر موانع برطرف گردد، آیا ایلام توانایی تبدیل شدن به یک قطب گردشگری را دارد؟ از چه روشي مي­توان اين صنعت نوپا و سودآور را در اين استان توسعه داد؟ براي رسيدن به پاسخ سؤالات فوق، شناخت جاذبه­هاي گردشگري استان، امکانات، کاستي­ها، انتظارات گردشگران و برنامه­ريزي متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي استان ضرورت دارد. نگاه مثبت و حمايت دولت برای ساختن مراکز رفاهی و تفریحی در اطراف شهر ایلام می­تواند در راستای جذب گردشگران تاثیر فراوانی داشته باشد.

1-2-­ اهمیت و ضرورت پژوهش

بررسي ضرورت این پژوهش بايد از دو بعد مورد توجه قرار گيرد. نخست، ضرورت توسعه خود فعاليت­هاي گردشگري است و دوم، تاثیرات مناطق طبیعی اطراف شهرها در توسعه گردشگری        می­باشد که در این راستا موارد زیر قابل توجه می­باشد:

-­ اصولاً برنامه­ريزي توريسم در كلية سطوح براي دستيابي به توسعه و مديريت موفق آن امري اساسي است و شناسايي نواحي مناسب براي توسعه فعاليت­هاي توريستي، از مهم­ترين موضوع­ها براي برنامه­ريزي توريسم است (فرج زاده اصل، 42:1383).

-­ بخش گردشگري از سال 1950 ميلادي دچار تحولات عظيمي شد (معصومي، 9:1385) كه برخي آن را به نام « انقلاب گردشگري » نام نهادند. این تحول به بروز «گردشگري انبوه» منجر شد و بيش از 20 درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است. اين صنعت، پس از صنايع نفت و خودرو سازي، سومين صنعت درآمدزاي هزاره سوم به شمار مي­آيد و با توجه ويژه به خدمات در اين هزاره پيش بيني مي­شود به سرعت به نخستين رتبه درآمدزايي در جهان تبديل شود (كارگر،  160:1386).

-گردشگري از نظر زيست محيطي، همچون تيغي دو لبه در پيوند با محيط طبيعي و انسانی عمل می­کند (Manely, 2010) چنانچه توسعه خردمندانه و بر مبناي اصول توسعه پايدار طراحي شود، امكان دستيابي به بسياري از منافع زيست محيطي اين صنعت وجود دارد و چنانچه فعاليت­هاي گردشگري بي­برنامه رشد يابد، حاصلي جز لجام گسيختگي گردشگري و تخريب محيطي از آن ناشي نخواهد شد.

1-3-­ اهداف پژوهش

1-3-1-­ اهداف کلی

1-­ شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

2-­ بررسی نقش و جایگاه مناطق طبیعی اطراف شهر ایلام در گردشگری استان

1-3-2-­ اهداف جزئی

1-­ تاثیر مناطق تفریحی و طبیعی اطراف ایلام در گردشگری ساکنین شهر ایلام

2-­ بررسی عملکرد سازمان­های دولتی در راستای ارتقای مناطق تفریحی اطراف شهرها

3-­ بررسی نقاط قوت و ضعف موجود در این مناطق و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از نظر گردشگران.

1-4-­ سوالات پژوهش

1-­ با توجه به اینکه در اطراف شهر ایلام مناطق تفریحی طبیعی متنوعی وجود دارد جذب گردشگر و بهره­گیری از آن­ها چگونه است؟

2-­ آیا نواحی طبیعی اطراف ایلام می­توانند زمینه ساز تحول گردشگری کشور باشند؟

3-­ چگونه می­توان چنین مناطقی را برای رونق گردشگری و حتی جذب گردشگر خارجی سازماندهی و مدیریت کرد؟

1-5-­ فرضیه­ها

1-­ عدم توسعه گردشگری در چنین مناطقی نداشتن زیرساخت­های تفریحی و رفاهی در مناطق طبیعی اطراف شهرها می­باشد.

2-­ عدم اطلاع رسانی در خصوص جاذبه­های طبیعی یکی از عوامل ضعف در جذب گردشگر این مناطق می­باشد.

3-­ سازماندهی مطلوب جاذبه­های طبیعی اطراف شهرها توانایی تبدیل شدن آن­ها را به قطب گردشگری در کشور خواهد داشت.

1-6-­ روش پژوهش

1-6-1-­ ابزار گردآوری داده­ها

از طریق استفاده از پرسشنامه و همچنین بازدید از جاذبه­های طبیعی منطقه مورد نظر صورت گرفته است.

 1-6-2-­ ابزار تجزيه و تحليل

برای تجزیه و تحلیل داده­ها با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی  ضمن طراحی یک مقیاس و تعریف پنج وضعیت ممکن برای متغیر گردشگری طبیعی منطقه ایلام و مؤلفه­ها و شاخص­های آن از شاخص­های مرکزی شامل میانگین،  میزان همبستگی، واریانس و درجه معناداری استفاده شده است. برای تحلیل داده­ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون، و ضریب تشخیص، تحلیل واریانس و برای برازش مدل از مدل­یابی معادلات ساختاری  استفاده شده است.

1-7-­ تعریف مفاهیم یا اصطلاحات پژوهش

1-7-1- گردشگری

به دلیل چند وجهی بودن و میان رشته­ای بودن گردشگری، از دیدگاه­های مختلفی اعم از اقتصادی، جامعه شناختی، جغرافیایی و مدیریتی می­توان آن را مورد بررسی قرار داد. شاید به همین دلیل است که تا کنون تعاریف متعددی از جهانگردی با توجه به دیدگاه رشته­های مختلف صورت گرفته است.

آرتور بورمن (1931) جهانگردی را چنین تعریف کرده است: «جهانگردی مجموعه مسافرت­هایی را در بر می­گیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت­های شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص جهانگرد از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می­باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت­های شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می­کنند مشمول این تعریف نمی­شوند». از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می­شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می­افتد. این فرایند شامل هر فعالیتی که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می­افتد می­شود. این فرایند شامل هر فرایندی از قبیل برنامه­ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می­شود. همچنین فعالیت­هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می­دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و میهمان را نیز در بر می­گیرد. به طور کلی می­توان هر ­گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحت­گر اتفاق می­افتد گردشگری تلقی کرد (Lumsdon, 1997).

در سال 1942 اقتصاددان­های سوییسی که بیشتر جهانگردی را محور تحقیقات و مطالعات خود قرار داده بودند، تعریف نسبتاً بهتری به دست دادند که از آن جمله می­توان از تعریف هونزیکرـ کراپف نام برد. به عقیده آنان جهانگردی عبارت است از ظهور مجموعه روابطی که از مسافرت و اقامت یک نفر غیر بومی بدون اقامت و اشتغال دایم در یک محل به وجود می­آید. این تعریف مدت­ها از جانب انجمن بین المللی متخصصین علمی جهانگردی یعنی AIEST مورد قبول قرار گرفت (رضوانی، علی اصغر؛ 28:1374).

در مسابقاتی که اتحادیه بین المللی جهانگردی برای به دست آوردن یک تعریف جامع از جهانگردی گذشته بود، تعریف زیر از میان تعاریف به دست آمده برگزیده شده، بر طبق این تعریف، جهانگردی عبارت است از مجموعه تغییرات مکانی انسان­ها و فعالیتی است که ازآن منتج می­شوند. این تغییرات خود ناشی از به واقعیت پیوستن خواست­هایی است که انسان را به جابه­جایی وادار می­کند و بالقوه در هر شخصی با شدت و ضعف متفاوت وجود دارند (رهنمایی، تقی؛ 25:1369).

سازمان جهانی جهانگردی تعریف ذیل را در مورد جهانگردی ارایه کرده است: «جهانگردی یا گردشگری، مجموعه کارهایی است که فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محیط محصول خود انجام می­دهد، این مسافرت بیش از یک سال طول نمی­کشد و هدف ان تفریح، تجارت یا فعالیت­های دیگر است» (W.T.O, 1997).

در تمام تعاریف بالا، اشتراکاتی از قبیل جداشدن فرد از محل زندگی دایمی خود، موقتی بودن سفر و فعالیت­هایی مانند تفریح و سرگرمی و یا بازدید مشاهده می­شود.

1-7-2-­ گردشگر

گردشگر به کسی اطلاق می­شود که مدت زمان سفر او بیش از 24 ساعت و کم­تر از 12 ماه به طول انجامد، فاصله مکانی مسافرت باید بیش از 70 کیلومتر باشد و سفر او با یکی از انگیزه­های تفریحی، استراحتی، فرهنگی، دیدار از آثار باستانی و تاریخی، بازدید از مناظر طبیعی و یا موارد مشابه صورت گیرد.

1-7-3-­ جاذبه­ها

مناطق طبیعی، غارها، یخچال­ها، جنگل­ها، دریاچه­ها، سواحل و جزایر،کویرها و بیابان­ها،        چشمه­های آب معدنی، مناطق حفاظت شده، مرداب­ها و تالاب­ها، آبشارها و…

1-7-4-­ گردشگری طبیعی

به معنی سفر و بازدید از مناطق طبیعی است و ارتباط بسیار نزدیگی با اکوتوریسم دارد، اما لزوماً به راهکارهای حفاظتی و با ثبات و پایداری منطقه ارتباط ندارد.

1-7-5-­ گردشگری پایدار سبز

نوعی از گردشگری که منابع طبیعی به صورت عاقلانه، خردمندانه و آگاهانه استفاده می­شود. این نوع گردشگری را می­توان نوعی از گردشگری نام برد که باعث شکوفایی صنعت توریسم می­شود. رشد و توسعه توریسم سبز و پایدار از این نظر واقعاً این ارزش را دارد که برای حفظ منابع حفاظت شده از طریق توریسم بر روی این مسئله سرمایه­گذاری گردد. برخی معتقدند که رشد و ترویج گردشگری پایدار و به صورت گسترده از نظر حفاظتی خیلی بهتر از تمرکز بر روی خود مناطق حفاظت شده می­باشد.

 

1-7-6-­ طبیعت­گردی

راهبرد پایداری در حفظ عرصه و تنوع زیستی آن حفظ و ارتقاء فرهنگ بومی، توسعه مناطق روستایی و دور دست با حداقل میزان سرمایه­گذاری و ایجاد شغل در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ارائه الگوی مناسب در صرفه­جویی و همراه با ارتقای روحیه مباهات و غرور ملی است. طبیعت­گردی را می­توان بخشی از گردشگری پایدار تلقی کرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122