پايان نامه بررسي مهارت هاي حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مهارت هاي حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مهارت هاي حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
زمینه پژوهش 2
اهداف پژوهش 8
سوالات پژوهش 8
پیش فرض های پژوهش 9
تعریف واژه های کلیدی 10
محدودیت های پژوهش 12
فصل دوم: زمینه و پیشیه تحقیق
چهارچوب پژوهش 14
مروری بر مطالعات انجام شده 25
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
روش اجرای پژوهش 39
نوع پژوهش 39
جامعه پژوهش 39
نمونه پژوهش 39
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 39
مشخصات واحد های مورد پژوهش 40
محیط پژوهش 40
ابزار گردآوری اطلاعات 40
تعیین اعتبار علمی یا روایی ابزار 42
تعیین اعتماد علمی یا پایایی ابزار 42
روش گردآوری اطلاعات 43
روش تجزیه و تحلیل داده ها 43
ملاحظات اخلاقی 45

عناوین صفحه
فصل چهارم: یافته های پژوهش
جداول و نمودارها 47
فصل پنجم: بحث و بررسی یافته¬ها
بحث و بررسی یافته های پژوهش 71
نتیجه گیری نهایی 82
کاربرد یافته ها در پرستاری 83
پیشنهادات 85
فهرست منابع 87

فهرست منابع :

1.Moshirabadi Z., Comparison of problem-solving skills, creativity and determination in the first and fourthyear nursing students of Iran University of Medical Sciences. [MSc Thesis]. Tehran: Iran University of Medical Science; 2009. [Text in Persian].

Shahbazi S., Hazrati M., Moattari M., Heidari M., Training Problem Solving Skills and its Effect on Emotional Intelligence of Nursing Students of Shiraz. Iranian Journal of Medical Education, 2012, 12(1);67-76. [Text in Persian].

Mahmoudirad M., Arasteh H., Afghah S., Baratisede F., Study of role of teaching Communication skills and social problem solving onthird grade students self esteem and IQ. Journal of Tavanbakhshi, 2008, 8(2);69-74. [Text in Persian].

Sarvghad S., Dianat A., Comparison of learning styles and ways of problem solving in student orientation Humanities, Scienceand Technology–Engineering. Journal of a new approach in themanagement of educational research, 2009, 2(4);77-92. [Text in Persian].

Yuan HB., Williams BA., Fang JB., Pang D., The relationship between self-directed learning readiness and problem solving in Chinese baccalaureate nursing student. Nurse Education Today, 2012, xxx(xxx);1-3. Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22284973.

Wang Y., Chiew V., On The Cognitive Process of Human Problem Solving. Cognitive systems research, 2008, 11(1);81-92.

Zera’at Z., Ghafourian AR., Effectiveness of problem solving skill teachingon students’ educational self thought. Journal of Education Strategies, 2009, 2(1);23-26. [Text in Persian].

Heidari M., Shahbazi S., Derris F., The effect of problem solving training on decision making skill in emergency medicine students. Journal of health promotion management, 2013, 2(2);25-31. [Text in Persian].

Uslu M., Girgin C., The effects of residential conditions on the problem solving skills of university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, (2);3031–3035.

Shahbazi S., Heydari M., Shaykhi RA., The effect of problem solving course on student’s stress intolerance. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences (J Shahrekord Univ Med Sci), 2011, 13(2);32-37. [Text in Persian].

Khanifar H., Pourhoseini M., Life skills. Tehran: Hajar Publication, 2008; 11-12. [Text in Persian].

Shahbazi S., Heidari M., The Impact of Training by Social Problem-Solving Model of D–Zurilla & Gold Fried on Problem-Solving Skills of Nursing Students. Iran Journal of Nursing (IJN), 2012, 25(76);1-9. [Text in Persian].

Javadi N., The relationship of critical thinking and clinical decision-making in final year nursing students in Guilan University of Medical Sciences. [MSc Thesis]. Rasht: Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Science; 2008. [Text in Persian].

Rostamnia L., Survey of nurses, view about their collaboration in clinical decision making and its related factors. [MSc Thesis]. Rasht: Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Science; 2011. [Text in Persian].

Cinar N., Sozeri C., Sahin S., Cevahir R., Say M., Problem solving skills of the nursing and midwifery students and influential factors. Revista Electronica de Enfermagem, 2010, 12(4);601-606.

Modanloo M., Khoddam H., Kalagari Sh., Bastani F., Parvizi S., Abdollahi H., Impact Training of Problem-based learning approach on nursing students’ learning level. Strides in Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center, 2010, 7(1);17-25. [Text in Persian].

Sharif F., Jahanpour F., Salsali M., Kaveh MH., Clinical decision making process in last year nursing students. A qualitative study, 2010, 5(16);21-31.

Bakhshipour A., Relationship betweenlife satisfaction, problem solving styles and religious attitudes and mental health. Journal of Science–Psychology Research University of Tabriz, 2008, 3(9);8-26. [Text in Persian].

Beser A., Kissal A., Critical Thinking Dispositions and Problem Solving Skills Among Nursing Students. Deuhyo ed, 2009, 2(3);88-94.

Goral M., The Affect of Sport Activities on Problem Solving Skills (Sample of Bursa Province). European Journal of Educational Studies, 2010, 2(2);101-110.

Seyf A., The new educational psychology:Education and learning psychology. 6nd edition. Tehran: Douran Publication, 2011;372,380,391-392. [Text in Persian].

Guven M., An analysis of the vocational education undergraduate students’ levels of assertiveness and problem-solving skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010; 2;2064–2070.

Keskin G., Yildirim GO., The Evaluation of University Students In Terms of Problem Solving, Autonomy, Multiple Intelligences Based On Constructive Approach Norms. Journal of the Faculty of Education, 2008, 9(16);67-88.

Yildirim A., Hacihasanoglu R., Karakurt P., Turkles S., Problem solving skills and influential factors in high school students. Uluslararasi Insan Bilimleri Dergisi, 2011, 8(1);905-921. Available from: http://www.insanbilimleri.com.

Partou S., Survey students educational states and its related factors in Shahid Beheshti nursing and midwifery faculty in Rasht city in 2012. [MSc Thesis]. Rasht: Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Science; 2012. [Text in Persian].

Goberson K., Oermann M., Evaluation and Testing in Nursing Education. 3nd edition. Springer Publishing Company, 2009; 140-141.

Sayin Y., Farimaz M., P02-287 – Problem solving skills of the 1st year and 4th year nursing students. European Psychiatry, 2011, 26(1);883. Abstractavailable from: www.sciencedirect.com/science/article

Mayer R., Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. Instructional Science, 1998; 26;49–63.

Ak S., Simsek N., The effect of students individual differences on problem solving skills and motivation in Problem-Based Learning. Educational Sciences and Practice, 2010, 9(18);61-78.

Moghimian M., Karimi T., The Relationship between Personality Traits and Academic Motivation in Nursing Students. Iran Journal of Nursing (IJN), 2012, 25(75);9-20. [Text in Persian].

Yousefi A., Ghassemi G., Firouznia S., The Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement in Medical Students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 2009, 9(1);79-84. [Text in Persian].

Heppner PP., Petersen HC., The development and implications of a personal problem solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 1982, 29(1);66-75.

Rahimi Sh., Survey relevant factors with quality of life among children with cancer at educational and therapeutic hospital in Shiraz in 2011-2012. [MSc Thesis]. Rasht: Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Science; 2012. [Text in Persian].

Altun I., The perceived problem solving ability and values of student nurses and midwives. Nurse Education Today, 2003; 23;575-584.

Shabani H. Advanced teaching methods (instruction of skills and thinking strategies). 5nd edition. Tehran: Samt Publication, 2011. [Text in Persian].

Mayers Ch., Critical thinking training. Translator: Khodayar Ebili. Tehran: Samt Publication, 2013. [Text in Persian].

Shabani H., skills training (teaching methods andtechniques). 7nd edition. Tehran: Samt Publication, 2011. [Text in Persian].

Babapour kheireddin J., The effect of communication skills training on problem solving strategies in students. Journal of Psychology of Tabriz University, 2008, 3(10);1-16. [Text in Persian].

Biabangard A., Methods of prevention ofacademic failure. Tehran: Anjomane ouliao morabbian Publication, 2009. [Text in Persian].

Adair JE., Decision making & problem solving strategies. Translator: Aboozar Karami. 1nd edition.Tehran: Saye Sokhan Publication, 2012; 7-9,26-39, 62-70. [Text in Persian].

Barim nejad L., Taleghani F., Parsa yekta Z., Modern strategies of teaching. Tehran: Boshra Publication, 2007. [Text in Persian].

Gagne RM., The conditions of learning and theory of instruction. 4nd edition. New York: Holt, Rinehart & Winston Publication, 1985.

Huber D., Leadership and nursing care management. 2nd edition. WB Saunders Company, 2000; 367-368.

Lovell B., Memory and learning: Modern strategies in adults instruction. Translator: Gholamreza Ahmadi. Tehran: Ghoghnoos Publication, 1996; 8-12, 80-87. [Text in Persian].

Zenoozian S., Survey effect of problem solving training in change of identity style, Coping strategies, stress and depression in students. [MSc Thesis]. Tehran: Tehran Psychiatric Institute; 2007. [Text in Persian].

Bulfone G., Galletti C., Vellone E., Zanini A., Quattrin R., Problem solving abilities of nursing students: The experience of the bachelor degree course in nursing at the university of Udine. Prof Inferm, 2008, 61(3);139-148. Abstract available fromhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.

Dewit SC., Fundamental concepts and skills for nursing. 3nd edition. Sunders Elsevier, 2001; 49.

Lee MB., Brysiewicz P., Enhancing problem solving and nursing diagnosis in year III bachelor of nursing students. Nurse Education Today, 2009, 29(4);389-397.

Gul BR., Boman AJ., Concept mapping: A strategy for teaching and evaluation in nursing education. Nurse Education in Practice, 2006; 6;199-206.

Rahmani A., The effect of education based on concept mapping on learning of nursing process course in two-semester nursing students in Tabriz University of Medical Science. [MSc Thesis]. Tabriz: Tabriz University of Medical Science; 2005. [Text in Persian].

Hanifi N., how to shape motivation in nursing students clinical learning. [MSc Thesis]. Tehran: Tehran University of Medical Science; 2012. [Text in Persian].

Mazloomi S., Ehrampoush MH., Servat FL., Askar shahi M., survey of academic motivation and relationship between its and health risk behaviors in boy students. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences, High Risk Behavior Conference, 2010, 18(3);184-190. [Text in Persian].

Moattari M., Soltani A., Moosavi nasab M., Ayatollahi AR., The Effectiveness of problem solving training on nursing students’ self thought in Hazrate Fatemeh nursing and midwifery faculty in Shiraz city. Iranian Journal of Medical Education, 2006, 5(2);137-155. [Text in Persian].

Rastegar khaled A., Gender differences on motivation and academic achievement in students. Journal of Sociocultural council of women, 2011, 13(50);81-124. [Text in Persian].

Terzioglu F., The perceived problem-solving ability of nurse managers. Journal of Nursing Management, 2006; 14;340–347.

Zarei HA., Marandi A., Communication learning strategies and problem solving styles with academic achievement. Journal of New ideas Educational Sciences, 2011, 6(3);109-128. [Text in Persian].

 چکیده

مقدمه: حل مسئله يك مهارت اساسي براي زندگي در عصرحاضر است. مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است و يادگيري این مهارت ها بايد از دوران دانشجويي آغاز گردند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در آن کلیه دانشجویان سال اول تا چهارم کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 شرکت داشتند. داده ها در این پژوهش، با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو قسمت: 1) ابزار حل مسئله هپنر و پیترسون(Heppner & Petersen problem solving inventory(PSI)) 2) عوامل فردی- اجتماعی و آموزشی مرتبط با مهارت های حل مسئله گردآوری و با آزمون های آماری توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(کای اسکوار، کروسکال والیس، من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لوجستیک چندگانه) تجزیه و تحلیل گردیدند.

نتایج: نتایج نشان داد که میانگین کل نمرات مهارت های حل مسئله برابر با 91/20±45/91 می باشد. بررسی عوامل فردی- اجتماعی و آموزشی نشان داد که براساس مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه، تعداد خواهر و برادر(019/0=P)، سطح تحصیلات مادر(026/0=P)، موفقیت در حل مسائل و مشکلات(0001/0=P)، ارزیابی نوع رفتار مادر(013/0=P)، دانشکده محل تحصیل(024/0=P)، رضایت از رشته تحصیلی(006/0=P)، موفقیت در مهارت های حرفه ای و بالینی(03/0=P)، بی انگیزشی (001/0=P) و انگیزش درونی (004/0=P) از عوامل مرتبط با مهارت حل مسئله می باشند.

بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش دانشجویان پرستاری، از سطح مطلوبی از مهارت حل مسئله برخوردار بودند. مهارت های حل مسئله قابل یادگیری هستند. از این رو توصیه می شود که با تمرکز بر یادگیری مبتنی بر مسئله با رویکرد دانشجو محور، بتوان این مهارت ها را در هر زمینه آموزشی افزایش داد.

کلید واژه ها: مهارت های حل مسئله، دانشجویان پرستاری، عوامل مرتبط.

زمینه پژوهش :

        از زمانی که آموزش رسمی در جوامع بشری رواج یافته، پرورش توانمندی های فراشناختی، همانند فهم و درک، استدلال، تفکر، خلاقیت، حل مسئله و قضاوت مورد تاکید بوده است (1). حل مسئله يك مهارت اساسي براي زندگي در عصرحاضر است (2)، زیرا انسان ها در مراحل مختلف زندگی با مشکلات متعددی روبرو می شوند که برای حل آن ها نیاز به تفکر خلاق، منتقدانه و تحلیل گر دارند (3). حل مسئله نوعی تفکر معطوف به هدف است (4). یک فرایند ذهنی و تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکلات، راه حل های متعددی را جستجو و سپس بهترین راه حل را انتخاب کند (5). این مفهوم؛ به عنوان یک فرایند شناختی سطح بالا با بسیاری از فرایندهای شناختی دیگر مانند انتزاع، جستجو، یادگیری، تصمیم گیری، استنباط و تجزیه و تحلیل در تعامل است (6) به طوری که؛ مشیرآبادی آن را فرایندی نظام مند می داند که بر تحلیل موقعیت مسئله، تمرکز داشته و بیانگر توانایی اشخاص در غلبه بر موانع و دستیابی به اهداف می باشد و شامل سه مولفه ی اعتماد به خود در حل مسئله[1]، شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله[2] و کنترل شخصی[3] است که به ترتیب، بیانگر اعتقاد فرد به توانایی در حل مشکلات، تمایل وی برای رد شدن از کنار مشکلات و یا مقابله رو در رو با آن ها و استفاده از راهکار های متنوع و متفاوت در کنترل رفتار و هدفداری در فرایند حل مسئله می باشد (1).

در واقع؛ هدف آموزش حل مسئله، فراگیری روش کلی برخورد با مسائل و مشکلات، آموزش روش استدلال، استفاده از اعتقادات و ارزش ها و تصمیم گیری در برخورد با مشکلات موجود است (7). آموزش گام به گام مهارت های حل مسئله در بلوغ شناختی، عاطفی و مهارتی افراد نقش بسزایی داشته و سبب افزایش قدرت تصمیم گیری در آنان می شود (8)، افرادی كه توانايی بيشتری در حل مسائل دارند، كمتر دچار افسردگی می شوند، مهارت های اجتماعی بالا و ارتباطات سالم تری دارند و ميزان اضطراب در آنان نسبت به سايرين، كمتر است (9 و 10). همچنین اگر حل مسئله به نحو مؤثری به کار گرفته شود مقاومت فرد را در برابر منابع استرس بیرونی بالاتر برده و آسیب پذیری وی را در برابر افسردگی و دیگر مشکلات عاطفی کاهش می دهد (5)، بعلاوه، حل مسئله، تاثیر بسزایی در ایجاد اعتماد به نفس و کسب آرامش دارد و به انسان نیرویی ویژه و انگیزه ای مناسب برای مواجهه ی سازنده با مشکلات می دهد (11).

هنر مراقبت از بیماران نیز، به دانش، مهارت و تخصص نياز دارد و قلب عملكرد مؤثر، توانايي حل مسئله است (12). پرستاران از نظر تأثيرگذاری بر پديده سلامتي در موقعيتي منحصر به فرد قرار دارند و داشتن دانش و مهارت به تنهايي براي موفقيت حرفه اي آن ها كافي نيست، بلکه شيوه ی برخورد با مسائل مختلف نيز مهم است (2). هر بیمار در موقعیت های بالینی، دارای خصوصیاتی منحصر به فرد بوده و هیچ راه حل ثابتی برای حذف یا تعدیل مشکلات بیماران مختلف وجود ندارد. بنابراین، پرستاران به خصوص در موقعیت های جدید بالینی، به مسئولیت های مستقل، قضاوت و تصمیم گیری درست نیاز دارند (13). حدود 6/16- 4 درصد از بیماران بستری در بیمارستان های آمریکا، استرالیا و انگلیس بر اثر عدم تصمیم گیری مناسب و صحیح پرستاری و پرسنل بهداشتی- درمانی، دچار آسیب هایی مانند ناتوانی دائمی و مرگ شده اند، اما در بیمارستان هایی که مشارکت و تصمیم گیری های تیم درمانی در سطح بالا بوده، میزان مرگ و میر 41 درصد کمتر از میزان پیش بینی شده، گزارش شده است (14). از طرفی، گسترش فناوری، نیاز بیماران به مراقبت با کیفیت، تاکید بر محدود کردن هزینه ها و طول مدت بستری، افزایش جمعیت سالمند، فرایندهای پیچیده ی بیماری و افزایش هوشمندی و آگاهی بیماران، تغییراتی هستند که پیش روی پرستاران قرار دارند، حال؛ برای آنکه پرستاران قادر به تطابق با این تغییرات و افزایش مسئولیت ها باشند، لازم است صاحب مهارت های سطح بالای تفکر باشند تا بتوانند ایده های جدیدی ارائه دهند (1) و قادر باشند بهترین راه حل ها را در برخورد با مشکلات و نیازهای بیماران اتخاذ نمایند (2).

مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش، جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است (15) و يادگيري این مهارت ها، به عنوان نیاز آموزشی، بايد از دوران دانشجويي آغاز گردد (17 و 16) تا دانشجویان بتوانند دانش تئوری فراگرفته شده را در موقعیت های واقعی بکار گرفته و مشکل بیمار تحت مراقبت خود را حل نمایند (16). لذا دانشجویان قبل از ورود به محیط کار، نیاز دارند تا از احساسات، نگرش ها و رفتارهای خود در ارتباط با دیگران، شناخت پیدا کنند، تا بتوانند تصمیم گیری و حل مشکل آسان تر و بهتری داشته باشند (2).

با توجه به این که هدف اصلی آموزش در رشته های علوم پزشکی از جمله پرستاری، رشد شایستگی حرفه ای و توسعه ی مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله می باشد، آموزش پرستاری مسئول ایجاد محیطی است که بتواند یادگیری دانشجویان و کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روان حرکتی را به گونه ای تسهیل کند تا دانشجویان قادر به مراقبت از افراد نیازمند در موقعیت های مختلف باشند و ضروری است تا افرادی را تربیت کند که توانایی شناخت و حل مشکلات را داشته باشند. لذا، در سال های اخیر ماهیت عملکرد بالینی تغییر پیدا کرده و تحت تاثیر مدل های گام به گام حل مسئله قرار گرفته است (1). به طوری که؛ نیزو[4]، یک فرایند پنج مرحله ای حل مسئله مشابه با فرایند پرستاری پیشنهاد می کند. بنابراین، نیاز به افرادی که مهارت های حل مسئله را به طور مؤثر در عملکردشان به کار گیرند، ضروری تر به نظر می رسد(18).

نتایج مطالعه ای در دانشجویان پرستاری، نشان داد که آن ها فاقد مهارت های حل مسئله هستند، اما در محیط مراقبت سلامت پیچیده ی امروز، پرستاران باید قادر به حل دقیق، کامل و سریع مشکلات باشند (15). بسياري از دانشجويان پرستاري وارد محيط بالين مي شوند، بدون اين كه بتوانند مشكل را بشناسند و براي حل آن، طرح ريزي كنند. نتايج برخی از مطالعات نیز بیانگر آن است كه اين مهارت در پرستاران و دانشجويان پرستاري از نمره ی پاييني برخوردار است (12). اما مشیرآبادی در مطالعه ی خود در دانشگاه ایران گزارش کرده است: میانگین امتیازات مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری مطلوب می باشد (51/21±5/89) (1). مطالعه ی سینار[5] در دانشگاه ساکاریا[6]ی ترکیه بیانگر آن است که دانشجویان پرستاری، مهارت مطلوبی در حل مسئله دارند (56/17±37/85) (15). در حالیکه بسر[7] مهارت حل مسئله ی متوسطی را در دانشجویان پرستاری دانشگاه دوکوزایلول[8] ترکیه گزارش کرد (19).

با توجه به اهمیت مهارت های حل مسئله، به نظر می رسد که بررسی عوامل مرتبط با این مهارت ها نیز دارای اهمیت بسیاری است. به طور کلی؛ با توجه به نتایج مطالعات مختلف، عوامل متعددی بر ایجاد و ارتقاء این مهارت ها نقش دارند. گروهی از محققین این عوامل را در دو دسته ی عوامل فردی شامل هوش، انگیزه، وضعیت از پیش دانسته ها، ثبات عملکردی و عوامل اجتماعی شامل سطح اجتماعی- اقتصادی، تکامل اجتماعی، روش های آموزش و مراقبت در دوران کودکی و نگرش های خانواده، موقعیت فیزیکی مدرسه و کلاس تقسیم بندی می کنند. برخی دیگر نیز عوامل مؤثر بر حل مسئله را در سه گروه شناختی، عاطفی و تجربی طبقه بندی می کنند (20). آنچه مسلم است، حل مسئله به عنوان یک نیروی قوی در سازگاری با نیازها و رویدادهای روزانه زندگی مطرح بوده و با تمرکز بر نقش عوامل فردی، تاثیرات محیطی و زمینه های فرهنگی جوامع مختلف، در افراد تثبیت می شود (9). بنابراین؛ تعیین و شناسایی توانایی های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن، مهم است. به طور کلی؛ با توجه به بررسی مطالعات مختلف و نظر صاحبنظران این امر، در این مطالعه، عوامل مرتبط با مهارت های حل مسئله ی دانشجویان، در سه دسته ی کلی عوامل فردی- اجتماعی، آموزشی و انگیزشی بحث و بررسی می شوند (1، 9، 15، 21).

در خصوص تشریح عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با حل مسئله، گوون[9] رضایت از ارتباط با دوستان را بر مهارت های حل مسئله ی آنان، مؤثر دانسته (22) و نتایج مطالعات اوسلو[10] نیز به تاثیر متغیرهای فردی همچون سن، جنس و وضعیت سکونت بر مهارت های حل مسئله، اشاره دارد، به طوری که، توانایی حل مسئله در پسران بیشتر از دختران بوده و با افزایش سن، ارتقاء می یافت و مهارت حل مسئله ی دانشجویانی که با خانواده زندگی می کردند به طور معناداری کمتر از سایرین بود (05/0>P) (9)، درحالیکه کسکین و یلدیریم[11] مهارت حل مسئله را در دختران بیشتر از پسران برآورد کرده اند (05/0>P) (23) و گوون، در میزان مهارت های حل مسئله ی دانشجویان برحسب متغیرهای سن و جنس تفاوت معناداری نیافت (22). گورال[12]  نیز به تاثیر ورزش در ارتقاء مهارت های حل مسئله ی دانش آموزان دبیرستانی اشاره دارد (05/0>P) (20). مطالعه ی یلدیریم و همکاران نیز به تاثیر منفی مصرف سیگار و الکل در دانش آموزان دبیرستانی بر مهارت های حل مسئله ی آنان اشاره دارد (001/0>P) (24).

دسته ی دیگری که در تقویت مهارت های حل مسئله دخیل می باشند، عوامل آموزشی است که عبارت از عواملی مانند فراگیر، فراده، برنامه، محیط و تجهیزات آموزشی در دانشگاه می باشد كه آموزش فراگیران را تحت تاثير قرار مي دهد(25). از جمله این عوامل می توان به سال های تحصیلی گذرانده شده، اشاره کرد (1، 9، 15، 19). از دانشجویان سال های بالاتر انتظار می رود که به تفاوت مشکلات بیماران مختلف دست یافته و از تجارب قبلی شان در مواجهه با بیماران مشابه، به عنوان چهارچوبی برای حل مسائل جدید استفاده کنند (26). در همین راستا، در مطالعات سینار، بسر و اوسلو مشخص شد که دانشجویان سال آخر پرستاری نسبت به دانشجویان سال های قبل، مهارت بیشتری در حل مسئله داشتند (9، 15، 19)، اما در مطالعه ی مشیرآبادی، توانایی حل مسئله ی دانشجویان سال آخر نسبت به دانشجویان سال اول تفاوت آماری معناداری نداشته است (05/0<P) (1). سایین و فاریماز[13] نیز در میانگین نمره ی حل مسئله دانشجویان سال اول و آخر کارشناسی پرستاری دانشگاه کموریت[14] ترکیه، تفاوت آماری معناداری مشاهده نکردند (05/0<P) (27). در تشریح سایر عوامل آموزشی مرتبط با حل مسئله، می توان به مطالعه ی گوون اشاره کرد که موفقیت های تحصیلی دانشجویان را بر میزان مهارت های حل مسئله ی آنان  مؤثر دانسته است (22). در مطالعه ی سینار نیز، عوامل آموزشی مانند نوع رشته تحصیلی پرستاری و مامایی و سال های تحصیلی گذرانده شده، در میزان مهارت های حل مسئله ی دانشجویان دخیل بوده است و دانشجویان مامایی نسبت به دانشجویان پرستاری، مهارت بیشتری در حل مسئله داشتند (15)، درحالیکه گوون در مهارت های حل مسئله ی دانشجویان گرایش های مختلف آموزش حرفه ای و هنر، تفاوت آماری معناداری مشاهده نکرده است (22).

همانگونه که اشاره شد، عامل دیگری که می تواند در ارتقاء و بهبود مهارت های حل مسئله نقش داشته باشد، عامل انگیزشی است. در خصوص تاثیر این عامل در تقویت مهارت های حل مسئله، مایر[15] به نقل از ورتایمر[16] می نویسد: بعضی از افراد هنگام مواجهه با مشکلات، تفکرات و ایده های هوشمندانه ای دارند و ابتکارات، اکتشافات و راه حل های خلاقی ارائه می دهند، در توضیح دلایل چنین رفتاری، فقط تمرکز بر روی آموزش مهارت های حل مسئله کافی نیست، بلکه احساس، علاقه و جنبه های انگیزشی فرد نیز اهمیت زیادی دارد (28). انگیزش میل شخص برای تلاش در جهت انجام وظایف و استفاده از مهارت های فردی می باشد (29). انگيزش تحصيلي نیز به رفتارهايي اطلاق مي شود كه منجر به يادگيري و پيشرفت مي شود (30) و عبارت از تمايل فراگير است، به آن كه كاري را در قلمرو خاصي به خوبي انجام دهد و عملكردش را بطور خودجوش ارزيابي كند (31). مانند سایر یادگیری ها، یادگیری حل مسئله نیز نیازمند انگیزش سطح بالاست (21).

در تعبیر و تفسیر موقعیت مسئله دار، انگیزه می تواند تاثیر معناداری در عملکرد حل مسئله ی دانشجویان داشته باشد. زیرا؛ هنگامی که شخص به موضوعی علاقه داشته باشد، بیشتر تلاش کرده، در حل مسئله موفق تر خواهد بود و یادگیری معنادارتری خواهد داشت و در مقابل؛ بی علاقگی شخص نسبت به موضوع، سبب می شود که در انجام فعالیت های مربوط به آن، کمتر به تفکر خلاق و فرایند حل مسئله روی آورد (28). آک[17] به نقل از لپر[18] می نویسد: فعالیت های یادگیری مختلف که به دانشجو در چگونگی استفاده از مهارت هایش در موقعیت های واقعی زندگی کمک کند، انگیزش وی را افزایش می دهد (29). سیف نیز معتقد است: اگر فراگیران برای یادگیری حل مسئله از انگیزش لازم برخوردار نباشند، در اختیار داشتن بهترین راهبردهای حل مسئله نیز کارساز نخواهد بود (21).

لذا با عنایت به نتایج پژوهش های مختلف و به خصوص، اهمیت مهارت های حل مسئله در تصمیم گیری های مستقل پرستاران و دانشجویان پرستاری و خطرات ناشی از عدم انتخاب راه حل مناسب در موقعیت های بالینی و با توجه به نقش مهم عوامل فردی، آموزشی و انگیزشی در مهارت های حل مسئله و تفاوت احتمالی در ابعاد انگیزش تحصیلی مرتبط با مهارت حل مسئله، همچنین با توجه به انگیزه ی شخصی پژوهشگر مانند مشاهده موارد متعددی از عدم تصمیم گیری و عدم حل مشکل توسط پرستاران و دانشجویان پرستاری و متکی بودن دانشجویان به اساتید بالینی و پرستاران به پزشکان و حتی تصمیم گیری های پرستاری از جانب پزشکان، باید سطح این مهارت ها در دانشجویان بررسی شده و آموزش های پرستاری براین اساس برنامه ریزی گردند. لذا؛ این مطالعه با هدف تعیین مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام می شود تا بتوان با شناسایی عوامل مرتبط با ارتقاء این مهارت ها و در اختیار نهادن نتایج آن برای اساتید، پژوهشگران و برنامه ریزان آموزش پرستاری، در امر برنامه ریزی آموزشی و بهبود آن در طی دوره چهار ساله آموزش پرستاری گام موثری برداشت.

 اهداف پژوهش

هدف کلی:

تعیین مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392

اهداف ويژه‌ :

1) تعیین میانگین امتیازات مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1-1) تعیین میانگین امتیازات مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بعد اعتماد به خود در حل مسئله

2-1) تعیین میانگین امتیازات مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بعد شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله

3-1) تعیین میانگین امتیازات مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بعد کنترل شخصی

2) تعیین عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3) تعیین عوامل آموزشی مرتبط با مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

4) تعیین ابعاد انگیزش تحصیلی مرتبط با مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 سوالات پژوهش:

1) میانگین امتیازات مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟

1-1) میانگین امتیازات مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بعد اعتماد به خود در حل مسئله چقدر است؟

2-1) میانگین امتیازات مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بعد شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله چقدر است؟

3-1) میانگین امتیازات مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بعد کنترل شخصی چقدر است؟

2) عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان کدامند؟

3) عوامل آموزشی مرتبط با مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان کدامند؟

4) ابعاد انگیزش تحصیلی مرتبط با مهارت های حل مسئله در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان کدامند؟

 پیش فرض های پژوهش :

حل مسئله فرایندی نظام مند است که بر تحلیل موقعیت مسئله، تمرکز داشته و بیانگر توانایی اشخاص در غلبه بر موانع و دستیابی به اهداف می باشد (1).

مهارت حل مسئله در بلوغ شناختی، عاطفی و مهارتی افراد نقش بسزایی داشته و سبب افزایش قدرت تصمیم گیری (8) و کاهش افسردگی و اضطراب می شود (9 و 10).

هدف اصلی آموزش در رشته های علوم پزشکی از جمله پرستاری رشد شایستگی حرفه ای و توسعه ی مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله می باشد (1).

پرستاران برای حل مسائل و مشکلات بیماران به بهترین نحو ممکن، به مهارت های سطح بالای تفکر و حل مسئله نیاز دارند (1 و 2)

مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است (15)

آموزش پرستاری جهت توسعه مهارت حل مسئله، باید فرصتی را برای دانشجویان فراهم نماید تا در پایان دوره آموزش کارشناسی پرستاری مجهز به مهارت های سطح بالای تفکر و حل مسئله باشند (1).

حل مسئله به عنوان یک نیروی قوی در سازگاری با نیازها و رویدادهای روزانه زندگی مطرح بوده و با تمرکز بر نقش عوامل فردی، تاثیرات محیطی و زمینه های فرهنگی جوامع مختلف، در افراد تثبیت می شود (9).

تعریف واژه های کلیدی :

Pمهارت حل مسئله

تعریف نظری: فرایندی نظام مند که بر تحلیل موقعیت و مشکل تمرکز دارد و عبارت از مهارت شناسایی مشکل و طی کردن مراحل لازم برای حل مشکل می باشد. این مهارت شامل توانایی های  استفاده از فرایند هایی است که جهت غلبه بر موانع و دستیابی به اهداف مطلوب به اشخاص کمک می کند و شامل سه مولفه ی اعتماد به خود در حل مسئله، شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله و کنترل شخصی می باشد(1).

تعریف عملی: منظور از مهارت های حل مسئله در این پژوهش، مجموعه امتیازاتی است که واحدهای مورد پژوهش از پاسخ گویی به سوالات ابزار مهارت های حل مسئله ی هپنر و پیترسون[19] (1982) کسب می کنند. این ابزار دارای 32 عبارت بوده، پاسخ این عبارات در مقیاس لیکرتی تنظیم شده است و با سه مؤلفه ی اعتماد به خود در حل مسئله، شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله و کنترل شخصی، شیوه رویارویی یا تطابق با مشکل را بررسی می کند. دامنه ی نمره کل، از 32 تا 192 متغیر می باشد که نمره ی پایین تر از میانگین، نشان دهنده ی ارزیابی مثبت از توانایی حل مسئله ی فرد و مهارت حل مسئله ی بالاتر است.

Pاعتماد به خود در حل مسئله

تعریف نظری: بیانگر اعتقاد فرد به توانایی خود در حل مشکلات است (32).

تعریف عملی: در این پژوهش، این عامل، با استفاده از عبارات 5- 9- 10- 11- 18- 21- 22- 25- 30- 31- 32 ابزار حل مسئله ی هپنر و پیترسون اندازه گیری می شود. دامنه ی نمره دهی آن، از 11 تا 66 متغیر بوده و نمره ی پایین تر از میانگین، نشان دهنده ی اعتماد به نفس بالاتر دانشجو در حل مسائل و مشکلات است.

 

Pشیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله

تعریف نظری: بیانگر تمایل فرد برای رد شدن از کنار مشکلات به جای مقابله با آن ها و یا تمایل به مقابله رودررو با آن ها است (32).

تعریف عملی: این عامل، با استفاده از عبارات1- 2- 4- 6- 7- 8- 12- 14- 15- 16- 17- 19- 20- 26-27- 28 ابزار حل مسئله ی هپنر و پیترسون اندازه گیری می شود. دامنه ی نمره دهی آن، از 16 تا 96 متغیر بوده و نمره ی پایین تر از میانگین، بیانگر تمایل بیشتر فرد برای مقابله با مسائل به جای اجتناب از آن ها است.

P کنترل شخصی

تعریف نظری: استفاده از راهکار های متنوع و متفاوت در کنترل رفتار و هدفداری در فرایند حل مسئله است (32).

تعریف عملی: این عامل نیز، با استفاده از عبارات 3- 13- 23- 24- 29 ابزار حل مسئله ی هپنر و پیترسون اندازه گیری می شود. دامنه نمره دهی آن، از 5 تا 30 متغیر بوده و نمره ی پایین تر از میانگین، نشان دهنده ی توانایی بالاتر در کنترل شخصی است.

P عوامل فردی- اجتماعی

تعریف نظری: عواملی که به مشخصات فردی یک فرد مربوط می شود که شامل ویژگی های دموگرافیکی است. ویژگی های دموگرافیکی، مجموعه ای از حالات، کیفیت و مشخصات بخصوصی است که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می کند (33). براساس مطالعات مختلف، عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با مهارت های حل مسئله شامل سن، جنس، سطح تحصیلات والدین و وضعیت اشتغال آن ها، سطح درآمد ماهیانه، انجام ورزش به طور منظم، سابقه ی مصرف سیگار و الکل، وضعیت سکونت، میزان رضایت از ارتباط با دوستان و همسالان، موفقیت درک شده ی فرد در حل مسائل و مشکلات و نوع رفتار والدین از دیدگاه فرد می باشد (1، 9، 15، 20، 22، 23، 24، 34).

تعریف عملی: در این پژوهش تعریف عملی همان تعریف نظری است که با استفاده از پرسشنامه تهیه شده، مورد سنجش قرار گرفته است.

P عوامل آموزشی

تعریف نظری: عوامل آموزشی عبارت از عواملی مانند فراگیر، فراده، برنامه، محیط و تجهیزات آموزشی در دانشگاه می باشد كه آموزش فراگیران را تحت تاثير قرار مي دهد(25). براساس مطالعات مختلف، عوامل آموزشی مرتبط با مهارت های حل مسئله شامل سال تحصیلی، شرکت در کلاس های مهارت های زندگی، میزان موفقیت درک شده ی فرد در مهارت های حرفه ای، بالینی و در امر تحصیل می باشد (1، 9، 15، 19، 24، 27).

تعریف عملی: در این پژوهش تعریف عملی همان تعریف نظری است که با استفاده از پرسشنامه تهیه شده، مورد سنجش قرار گرفته است.

P انگیزش تحصیلی

تعریف نظری: انگيزش تحصيلي به رفتارهايي اطلاق مي شود كه منجر به يادگيري و پيشرفت مي شود (30) و عبارت از تمايل فراگير است، به آن كه كاري را در قلمرو خاصي به خوبي انجام دهد و عملكردش را بطور خودجوش ارزيابي كند (31).

تعریف عملی: منظور از انگیزش تحصیلی در این پژوهش، مجموعه امتیازاتی است که واحدهای مورد پژوهش از پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی[20] والرند[21] (1992) کسب می کنند. این ابزار بر مبنای نظریه خودتعیین کنندگی دسی و ریان[22] طراحی شده و شامل 28 پرسش می باشد و پاسخ این پرسش ها در مقیاس لیکرتی تنظیم شده است. سه بعد انگیزش درونی[23]، انگیزش بیرونی[24] و بی انگیزشی[25] را می سنجد و نمره ی بالاتر در هر بعد، بیانگر کاربرد بیشتر آن بعد در فرد است.

 محدودیت های پژوهش :

وضعیت روحی و روانی دانشجویان به هنگام پاسخگویی به سوالات که غیر قابل کنترل می باشد.

 

[1] Problem solving confidence

[2] Approach avoidance style

[3] Personal control

[4] Nezu

[5] cinar

[6] Sakarya

[7] beser

[8] Dokuz Eylül

[9] Guven

[10] Uslu

[11] Keskin & Yildirim

[12] Goral

[13] Sayin & Farimaz

[14] Cumhuriyet University

[15] Mayer

[16] Wertheimer

[17] Ak

[18] Lepper

[19] Heppner & Petersen problem solving inventory(PSI)

[20] Academic Motivation Scale (AMS)

[21] Vallerand

[22] Desi & Ryan

[23] Intrinsic motivation

[24] Extrinsic motivation

[25] Amotivation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122