پايان نامه بررسي مواد تشکيل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گياهان بومي شمال ايران مانند گونه گياهي عشقه (Hedera Pastuchovii) وليلکي ((GleditsiaCaspica وتعيين خواص ضدباکتريايي وآنتي اکسيداني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مواد تشکيل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گياهان بومي شمال ايران مانند گونه گياهي عشقه (Hedera Pastuchovii)  وليلکي ((GleditsiaCaspica وتعيين خواص ضدباکتريايي وآنتي اکسيداني  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مواد تشکيل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گياهان بومي شمال ايران مانند گونه گياهي عشقه (Hedera Pastuchovii)  وليلکي ((GleditsiaCaspica وتعيين خواص ضدباکتريايي وآنتي اکسيداني  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و تئوری
بخش اول: کلیات گیاه¬شناسی
مقدمه
1-1- تیره آرالیاسه    4
1-1-1-مشخصات جنس هدرا     5
1-1-1-1- هدرا پاستوچووی    7
1-1-2- تیره نخود    9
1-1-2-1-مشخصات جنس لیلکی    10
1-1-3- شیمی جنس  عشقه    12
1-1-4-شیمی جنس لیلکی    13
بخش دوم: روغن¬های اسانسی و اثرات دارویی
2-2- روغنهاي اسانسي    15
1-2-1- تعریف    15
1-2-2- شیمی روغن های اسانسی    17
1-2-3 -روشهای تهیه و استخراج روغن های اسانسی    18
1-2-3-1- روشهای تقطیر    18
1-2-3-1-1- تقطیر با آب    19
1-2-3-1-2- تقطیر با بخار مستقیم     19
1-2-3-1-3- تقطیر با آب و بخار آب     20
1-2-3-2- استخراج توسط حلال     21
1-2-3-3- استخراج به کمک فشار     21
1-2-3-4- استخراج با چربی سرد     21
1-2-3-5- استخراج با چربی داغ     22
1-2-3-6- استخراج به کمک گازها   22
1-2-4- طبقه بندی اسانس ها    23
1-2-4-1- اسانس های طبیعی     23
1-2-4-2- اسانس های شبه طبیعی     23
1-2-4-3- اسانس های مصنوعی     24
1-2-5- کاربرد روغن های اسانسی     24
1-2-6- اثرات دارویی اسانس ها     25
1-2-6-1- اثرات گوارشی     25
1-2-6-2- اثرات قلبی و عروقی    25
1-2-6-3- اثرات تنفسی     25
1-2-6-3- اثر کاهش قند خون     26
1-2-6-4- اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی    26
1-2-6-5- اثرات پوستی     26
1-3- عصاره گیری     27
1-3-1- استخراج مواد متشکله دارویی    27
1-3-2- روش های عصاره گیری (استخراج)    28
1-3-2-1- روش خیساندن     28
1-3-2-2- پرکولاسیون    28
1-3-2-3- هضم    29
1-3-2-4- روش دم کردن    29
1-3-2-5- روش سوکسله    29
بخش سوم: شيمي ترپنویيدها
1-3-1- شیمی ترپنوییدها     31
1-3-2- طبقه بندی ترپنوییدها    32
1-3-2-1- همی ترپنوییدها    32
1-3-2-2-مونو ترپنوییدها    32
1-3-2-3-  سزکویی ترپنوییدها    34
1-3-2-4- دی ترپنوییدها    36
1-3-2-5- سستر ترپنوییدها    37
1-3-2-6- تریترپنوییدها    37
1-3-2-7- تترا ترپنوییدها    38
1-3-2-8 -پلی ترپنوییدها    38
بخش چهارم: اثرات آنتی باکتریال وآنتی اکسیدانت
1-4-آنتی اکسیدان ها    40
1-4-1-تعریف علمی    40
1-4-1-1- ویژگی های آنتی اکسیدان ها    40
1-4-1-2-  دامنه فعالیت آنتی اکسیدان ها    42
1-4-1-3- ویژگی های آنتی اکسیدان های سنتزی    43
1-5- آنتی باکتریال ها    44
1-5-1-  بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره    44
1-5-1-1- شرح مختصری درباره میکرو ارگانیسم های مورد آزمایش45
1-5-1-1-1- استافیلوکوکوس اورئوس    45
1-5-1-1-2- باسیلوس سوبتیلیس    45
1-5-1-1-3- اشریشیاکلی    46
1-5-1-1-4- پسودوموناس آئروژینوزا    46
فصل دوم: بخش تجربی
2-1- اسانس گيري    49
2-1-1- مواد و وسايل    49
2-1-1-1-گیاهان مورد استفاده    49
2-1-1-2- دستگاه¬هاي مورد استفاده    49
2-1-2-روش کار    50
2-1-2-1- استخراج اسانس    50
2-1-2-2- جدا سازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه    52
2-2-عصاره گیری    54
2-2-1- مواد و وسایل    54
2-2-1-1-گیاه مورد استفاده    54
2-2-1-2- مواد مورد استفاده    54
2-2-1-3- دستگاه مورد استفاده    54
2-2-2- بررسی شیمیایی گیاه عشقه    54
2-2-3- جداسازی مواد تشکیل دهنده ی عصاره    55
2-3- بررسی اثرات آنتی باکتریال    55
2-3-1- مواد و وسایل    55
2-3-1-1 گیاه مورد استفاده    55
2-3-2-1- مواد مورد نیاز    55
2-3-2-2- وسایل مورد نیاز    55
2-3-2- روش کار    56
2-3-2-1- تهیه ی محیط کشت LB        56
2-3-2-2- باکتری ها و نحوه آماده سازی کشت باکتریایی در LB    56
2-3-2-3- بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره گیاهی به روش حداقل غلظت بازدارندگی رشد باکتری ها  57
2-4- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره     58
2-4-1- مواد و وسایل      58
2-4-1-1- گیاه مورد استفاده    58
2-4-1-2- مواد مورد نیاز     58
2-4-1-3- وسایل مورد نیاز    58
2-4-2- اصول کار روش DPPH    59
2-4-2-1- ارزیابی میزان توانایی به دام اندازی رادیکال DPPH    60
2-4-3- ارزیابی محتوای فنولی    60
2-4-3-1- تعیین محتوای کلی فنولی     61
2-4-4- ارزیابی محتوای فلاونوییدها     62
2-4-4-1 تعیین محتوای کلی فلاونوییدی    63
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1- نتایج آزمایشگاهی    65
3-1-1- آنالیز و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس    66
3-2- بررسی ترکیبات شناسایی شده از اسانس گیاهان    78
3-5 – نتایج بررسی فعالیت آنتی اکسیدانت عصاره گیاهان مورد بررسی      97
3-5-1- داده های روش DPPH    97
3-5-2- داده های روش فنولی      102
3-5-3- داده های روش فلاونوییدی      103
3-7- نتیجه گیری      105
3-7- پیشنهاداتی برای کارهای آینده      106
3-8- منابع    107

منابع

Mecalfe, D. J.; Hedera helix. J. Ecol. 2005, 93, 632-648. [1]

[2] Mshvildadze, V.; Elias, R.; Faure, R., Chem. Pharm. Bull. 2004, 52, 1411-1415.

[3] مظفریان، ولی ا…، فرهنگ نام­های گیاهان ایران، فرهنگ معاصر (1377).

[4] ثابتی، حبیب ا…، جنگل ها، درختان و درختچه های ایران (1382).

[5] Kob – larsen, M.; Christensen, L. P.; vach, w.; Ritskes –Hoitinga, J.; Brandt, K. J. Acric.       Food Chem. 2005, 53, 1823 – 1827.

[6] معین، محمد، فرهنگ فارسی (فرهنگ معین)  (1371).

[7] مظفریان، ولی ا…، رده بندی گیاهان دو لپه ای ها، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم (1384).

[8] Ackerfield, J.; Wen, J., A morphometric analysis of Hedera & its taxonomic implications 2002, 24, 197 – 212.

[9] ولاگ ژان، استود ولایزی، گیاهان دارویی، ترجمه ساعد، انتشارات ققنوس (1370).

[10] Huxley, A.; Griffiths, M.; Levy, M., Dictionary gardening: the New Royal Horticultural Society, London 1992, 2, 423 – 424.

[11] Tucker, AO .; Maciarello MJ. J. Essent. Oil Res. 1994, 6, 187-188.

[12] Trute, A.; Gross, J.; Mutschler, E.; Nahrstedt, A., Planta Med. 1997, 63 , 125-129.

[13] Christensen, LP.; Lam, J.; Thomasen, T. Phytochemistry 1991, 30, 4151-4152.

[14] Dardenne, G.; Casimir, J.; Sqrensen, H. Phytochemistry 1974, 13, 2195 – 2199.

[15] Dardenne, G.; Casimir, J. Phytochemistry 1974, 13, 1515 – 1517.

[16] Haoliu, Y.; Mou, J.; Zhao, L. Molecules 2010, 15, 7933 – 7945.

[17] Rustaiyan, A.;  Azadbakht, M. J. Nat. Prod. 2000, 63, 270 – 271.

[18] صمصام شریعت، سید هادی، عصاره­گیری و استخراج مواد موثر گیاهان دارویی و روش­های شناسایی و ارزشیابی آنها، انتشارات مانی (1371).

[19] آیینه چی، یعقوب، مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران، انتشارات دانشگاه تهران (1370).

[20] مومنی، ت.، شاهرخی، نوبهار، اسانس های گیاهی و اثرات درمانی آنها (1370).

[21] Fraternale, D.; Giamperi, L.; Bucchini, A.; Ricci, D.; Epifano, F.; Genovese S.; Curini, M. Chem. Nat Compd. 2005, 41, 604-606.

[22] Peana, A.; Ristic, M.; Velickovic, A. Planta Med. 1999, 65, 752-754.

[23] EI-Sayed, N.; Crossey, M.; Glew, R. H. Fitoterapia. 2001, 72, 850-853.

[24] Cougnard, J. L. Alorgde biochemie veggetable, Masson. 1979.

[25] Conoly, J. D.;  Kolodziei. H.; Nahrstedt, A. Dicitosry of Terpenoides, Chemphan and Hall, London., 1991.

[26] Oka, F.; Aslim, B.; Ozturk, S.; Altundag, S. Food Chem. 2008, 112, 874 – 879.

[27] Molyneux, C.; Florkowski, P.; George, J. AM. Coll.Cardiol. 2008, 52, 1435 – 1441.

[28] Dehpour, A.; Ebrahimzadeh, M.; Nabavi, S. Grasas Aceites. 2009, 60, 405-412.

[29] Morteza-Semnani, K.; Saeeidi, M.; Changizi, S.; Vosoughi, M. J. Essent. Oil Bearing         Plant. 2005, 8, 330-333.

[30] Mahdavi, D. L.; Deshpande, S. S.; Salunkhe, D. K. New York: Marcel Dekkr, Ine.,              1996, p 378.

[31] Ebrahimzadeh, M .; Hosseinimehr, SJ.;  Hamidinia, A.;  Jafari, M.

Pharmacologyonline 2008, 1, 7-14.

[32] Ebrahimzadeh, A.; Bahramian, F. J. Biol. Sci. 2009, 12, 413-419.

[33] Peana, A.; Ristic, M.; Velickovic, A. Planta Med. 2008, 65, 752 – 754.

[34] Hinneburg, H.J.;  Dorman, D.; Hiltunen R. Food Chem. 2006, 97: 122-129.

[35] Pricard, D.,  Alternative Medicine Rev. 1996, 1, 31 – 42.

[36] Ebrahimzadeh, M. A; Pourmorad, F.; Hafezi, S . Tur., J. Biol. 2008, 32, 43-49.

[37] Rustaiyan, A.; Masoudi, S.; Yari, M. J. Essent. Oil  Res. 1999, 11, 19-20.

[38] Butler, P.,  Am. J. sci. 2010, 124, 910 – 913.

[39] Wynnchuk, M. J. Histotechnology 1994, 2, 143 – 149.

[40] Dorman, H. J.  D.; Deans, S. G.  J. Apple. Microbial. 2008, 88, 308 -316.

[41] Evans, J.; Evans, J. D. Curr. Microbiol. 2000, 41, 336 – 340.

[42] Cunnane, S.; Anderson, M.; J. Lipid Res. 1997, 38, 805 – 812.

چکیده:

ترکیبات شیمیایی روغن­های اسانسی استخراج شده به روش تقطیر با آب ازبرگ، ساقه و ميوه گياه عشقه (هدرا پاستوچووی) و میوه گیاه لیلکی با دستگاه GC/MS شناسایی شدند. ترکیبات عمده در روغن­های اسانسی گیاه عشقه  شامل: 4,2 نونادینال (42/16- 6/2 %)، آلفا- پینن (33/0- 25/2 (،بتا فارنسن( 97/6 -35/11 )، آلفا-كدرن (65/0-34/5 ) و گیاه ليلكي شامل پالميتيك اسيد (3/39%) لينولييك اسيد (2/5%) اوكتا دكانوييك اسيد (3/3%) می­باشند. همچنین فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولي روغن­های اسانسی برگ، ساقه و ميوه  گیاه عشقه با روش MIC بررسی شدند كه عصاره هاي اين گياه اثرات و ضد باکتریایی مطلوبي از خود نشان دادند. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه عشقه با روش های DPPH، فنولی و فلاونوییدی اندازه­گیری شده است و سپس با فعالیت آنتی­اکسیدانی ویتامین) C آنتی­اکسیدان طبیعی) و  BHT (آنتی اکسیدان سنتزی) مقایسه شدند. با توجه به بررسی های انجام شده بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی، عصاره گیاه عشقه فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی نشان داده و این بی شک با ترکیبات مهم و مفید موجود در این گیاه مرتبط است.

مقدمه :                        

« و سپس از میوه های شیرین تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به  اطاعت بپویید، آنگاه از درون آن میوه ها شربت شیرینی به رنگ های مختلف بیرون آید که در آن شفاء مردمانست. در این کار نیز قدرت خدا بر متفکران پیداست.» ( نحل، 69 )

دنیای کنونی با تمام تلاش هایش برای تامین رفاه و آسایش بشر تنها یک روی سکه ای است که روی دیگرآن می کوشد تا صدمات ناشی از این تلاش را جبران کند. در این بین ظهور بیماری های ناشناخته یکی از مشکلات اساسی است، به گونه ای که توجه به تغذیه و سلامت جسم و روان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و انسان برای مقابله با مشکلات جسم و روان به تولید داروهای سنتزی روی آورده است.

گیاهان دارویی در ایران پیشینه ای بسیار طولانی دارند. پزشکی و درمان در ایران به دوران آریایی حدود 7000 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. نخستین پزشک آریایی تریتا[1] یا آترت[2]   نام داشت که از دیدگاه زرتشت و اهورا مزدا شخصی بود پرهیزکار، دانا و توانا که برای نخستین بار تب و زخم نیزه را درمان کرد. در تمدن آریایی تاکید زیادی بر حفظ و بقای گیاهان شده است، در این تمدن دوگیاه « مورد و انار» مقدس بودند و همواره در بین مردم از ارزش والایی برخوردار بودند. همچنین، در تمدن ایران باستان در کتیبه های مربوط به هخامنشیان، از زعفران به عنوان گیاهی دارویی با خواص و کاربرد بسیار فراوان یاد شده است.

اسانس ها به دليل معطر بودن و داشتن طعم هاي مشخص و مختلف در صنايع غذايي، عطر سازي و لوازم آرايشي، داروسازي و به طور كلي در صنايعي كه محصولات معطر و يا داراي طعم خاص توليد مي كنند مورد استفاده قرار مي گيرند. علاوه بر این در فراورده هاي دارويي مختلف مانند شربت، كرم، پمادو لوسيون به كار مي روند. يكي از اشكال مصرف عمده اين ترکیبات به صورت بخور مي باشد. لازمه استفاده هر چه بهتر از این ترکیبات، شناخت مواد متشکله آنها می­باشد و با توجه به این نکته که بسیاری از گونه­ها­ی گیاهی موجود در ایران حاوی روغن­های اسانسی هستند، لزوم مطالعه در این زمینه به خوبی حس می­شود. لذا در این پایان نامه اسانس و عصاره تعدادی از گونه­های گیاهی بومی ایران مورد بررسی شیمیایی قرار گرفته تا با آگاهی کامل از ترکیبات موجود در این گیاهان بتوان از خواص مختلف آنها در زمینه­های گوناگون به­طور کامل و صحیح استفاده کرد.

تیره آرالیاسه 1

تیره آرالیاسه شامل گیاهانی پراکنده در مناطق استوایی و بین استوایی به ویزه هند، مالزی و نواحی گرم آمریکاست. فقط بعضی از انواع زیستی و محدودی از گونه های دیگر آن در سایر نواحی به غیر از آنچه ذکر شد، پراکندگی دارند. این تیره شامل 65 جنس و 800 گونه است ]1[.

این گیاهان به صورت درختچه های راست یا بالا رونده و به ندرت علفی می باشند، برگ هایی با پهنک بزرگ، ساده یا مرکب از برگچه ها دارند. گل های آنها کوچک به رنگ سفید یا زرد منظم، نر ماده یا منحصراً دارای یکی از اجزای گل، بندرت دو پایه و مجتمع به صورت چتر یا سنبله است. اجزای گل آنها معمولاً 5 تایی است ولی در بین آنها نمونه های فاقد گل و یا دارای گلبرگ های بیشتر یا کمتر از 5 قطعه نیز دیده می شود. مادگی آنها شامل تخمدان تحتانی یا فوقانی مرکب از 1 تا 5 خانه محتوی یک تخمک در هر خانه است. میوه آنها به اشکال مختلف سته یا شفت یا مرکب از قطعات جدا شده است ]2[.

از جنس های مهم این تیره می توان از گونه های زیر نام برد.

جنس های مهم خانواده آرالیاسه

40 گونه Aralia
5 یا 6 گونه Hedera
150 گونه Schefflera

 1-1-1 مشخصات جنس هدرا

هدرا  در فارسی به داردُوست، ولگ، پاپیتال و پیچیک معروف است، درختچه ای پیچنده و بلند از تیره ی آرالیاسه است ]3[. انواع مختلف هدرا داراي برگهايي بزرگ يا كوچك با بريدگي هايي در حاشيه هستند كه پس از بلوغ تغيير شكل داده، فاقد لب، تيره رنگ تر و ضخيم تر مي گردند، هم چنين جوانه هاي گياه نيز سخت تر مي شوند. رنگ برگها از سبز تيره تا سبزمايل به خاكستري و يا برگهاي ابلق «سبز و زرد» بسته به گونه های گياه تغيير مي كند. به طور كلي نسبت به شرايط محيطي داراي قدرت سازگاري بالايي مي باشد و در حرارت بالا و پايين و روشنايي كم و زياد مي تواند رشد كند. آن دسته از این گیاه كه برگ هاي ابلق دارند، نسبت به سرما و خسارات ناشي از باد دارای تحمل بیشتری  مي باشند. انواع ضعيف این گیاه  را مي توان در گلخانه ومحيط هاي بسته پرورش داد. اين گياه پوششي تا هنگاميكه در كنار يك مانع عمودي قرار نگيرد بالا نمي رود. اگر مانع عمودي يك درخت باشد بهتر است از بالاروي هدرا جلوگيري نمود و يا اينكه به صورت كنترل شده آن را هدايت كرد، زيرا تجمع آن روي تنه درخت سبب خشك شدن درخت مي گردد ]4[. رشد اين گياه در ابتدا كند مي باشد، در عين حال انواع ابلق آن نسبت به سبز رشد كمتري دارند. اوايل تا اواسط پاييز زمان گلدهي هدرا مي باشد. گلهاي آن به رنگ سبز مايل به زرد و نيمه كروي با بويي مشابه بوي عسل مي باشند. میوه ی آن سیاه رنگ به قطر 6 – 10 میلی متر و درون آن به تعداد متنوع دانه وجود دارد. میوه ی داردوست دارای اثر مسهل و کمی سمی است ]5[. در مناطق گرم نواحی مدیترانه ای از ساقه ی مسن این گیاه، به خودی خود با ایجاد شکاف، رزین مخصوصی خارج می شود که در طب سنتی با نام صمغ هدرا با کاربرد قاعده آور مصرف می شود. در بافت های این گیاه، گلیکوزیدی به نام هِدِرین[3] موجود است که اثر قی آور و مسهل دارد. دم کرده ی برگ و همچنین صمغ آن که لادن نامیده می شود نیز قاعده آور است ]6[. مصرف عشقه سبب افزایش میزان توانایی، قوت و شادابی می شود. این ویزگی ها سبب می شود این گیاه همانند قهوه نقش یک محرک را بازی کند. اما این داروی محرک اغلب کنش بخش های اصلی بدن را سامان می بخشد و زودرنجی، طپش قلب، اعتیاد و نگرانی در زمره پاره ای از عوارض جانبی ناشی از مصرف این گیاه است. از طرف دیگر عشقه هیچ گونه عارضه منفی از خود برجای نمی گذارد و در طول حداقل 2000 سال گذشته از آن استفاده شده است. عشقه در جنگل های شمال به مصرف خوراک دام می رسد و در باغ ها برای تزیین کاشته می شود ]7[.

1-1-1-1- هدرا پاستوچووی[1] (عشقه)

  گونه ی عشقه گیاهی همیشه سبز و بالارونده با  ارتفاع بیش از 25 سانتی متر است که در فضای سبز منزل و بیرون به عنوان پوشاننده تنه لخت درختان مورد استفاده قرار می گیرد و گروهی در گلدان و گروهی پوشاننده خاک هستند. این گیاه سریع الرشد بوده و شکل برگ ها در انواع مختلف آن متفاوت است و  هوای گرم و خشک را دوست ندارد، شکل1-1

منشاء : یک گیاه باستانی که در قسمت های شمالی می زیسته است.

نور : نور کامل اما غیر مستقیم لازم است ، نوع دو رنگ آن به نور بیشتری نیاز دارد. نور زیاد باعث سفیدی و کمرنگ شدن گیاه می شود.

برگ ها : متناوب، ساقه بلند و سفت

گل ها : کوچک یا نا پیدا، چتری و دوجنسی

فصل گل : بر حسب شرایط متفاوت است، ولی در داخل آپارتمان هیچ وقت گل نمی دهند.

موقعیت : در همه جا می توان از این گیاه استفاده نمودبه ویژه در هوای آزاد و نور کافی.

تکثیر : بوسیله تقسیم توسط قلمه صورت می گیرد ]9[.

1-1-2 تیره نخود1

تیره حبوبات یا نخود اغلب از راسته ی گل سرخ از گیاهان دولپه می باشد. گیاهان این تیره عموماً دارای برگ های مرکب شاخه ای، گوشوارک دار و گل های 5 پر، دو چرخه دارند که به میوه ای از نوع نیام دو کفه ای تبدیل می شوند . تیره حبوبات بعد از تیره کاسنی تقریباً دومین تیره مهم گیاهان گلدار است که نزدیک به 430 گونه و حدود 13000 زیر گونه دارد ]7[. این تیره دارای 3 زیر تیره به نام های میموزه، سبز الپینه و پاپیوناسه است:

گیاهان زیر تیره شب خسب یا میموزه اغلب به صورت درختچه یا درختان بلند پیچان هستند و نمونه های مهم و یکساله نظیر گل حساس(میموزا  پودیکا) و بعضی اکا سیاهای کوچک نیز در بین آنها وجود دارند. گل ها به صورت گل آذین سنبله یا گل آذین کروی متراکم و مجتمع هستند. جام گل منظم ولی بسیار کوچک است و از 5 میلی متر تجاوز نمی کند.

Hedera pastuchovii  1

 1 Terita

2 Atret

1 Hederin

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122