پايان نامه بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 129 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول ـ کلیات تحقیق2
1 ـ 1مقدمه2
1 ـ 2بیان موضوع تحقیق4
1 ـ 3طرح مسأله ی تحقیق4
1 ـ 4ضرورت و اهمیت تحقیق5
1 ـ 5اهداف تحقیق6
1 ـ 6سؤالات تحقیق7
1 ـ 7تعریف عملیاتی واژه ها7
1 ـ 8    روش کلی تحقیق9
1 ـ 9    قلمرو تحقیق9
1 ـ 10   ساختار تحقیق9
فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق11
2 ـ 1 پیشگفتار11
2 ـ 2مبانی و مفاهیم نظری12
2 ـ 2 ـ 1اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )12
2 ـ 2 ـ 2اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها13
2 ـ 2 ـ 3تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری14
2 ـ 2 ـ 4مربوط بودن اطلاعات  حسابداری در تصمیم گیری15
2 ـ 2 ـ 5نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری16
2 ـ 2 ـ 6طبقه بندی تصمیم گیرندگان19
2 ـ 2 ـ 7اطلاعات غیر حسابداری21
2 ـ 2 ـ 8تئوری اقتصادی اطلاعات22
2 ـ 2 ـ 9موانع فني عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري22
2 ـ 2 ـ 10موانع فني مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداري مديريت26
2 ـ 2 ـ 11موانع فرهنگی عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري مديريت30
2 ـ 2 ـ 12موانع رفتاری عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري33
2 ـ 3پیشینه تحقیق36
2 ـ 3 ـ 1مرور تحقیقات داخلی36
2 ـ 3 ـ 2مرور تحقیقات خارجی40
فصل سوم ـ روش ( متدولوژی ) تحقیق51
3 ـ 1پیشگفتار51
3 ـ 2روش کلی تحقیق52
3 ـ 3تعریف جامعه ی آماری52
3 ـ 4تعریف نمونه و کفایت آن52
3 ـ 5روش نمونه گيري و دلیل انتخاب53
3 ـ 6روش های گرد آوری داده ها و کاربرد53
3 ـ 7ابزار تحقیق و کاربرد54
3 ـ 8پایایی و روایی پرسش نامه54
3 ـ 8 ـ 1روایی پرسش نامه55
3 ـ 8 ـ 2پایایی پرسش نامه56
3 ـ 9روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها57
3 ـ 9 ـ 1روش های آماری57
3 ـ 9 ـ 2سایر روش ها58
3 ـ 9 ـ 3مدل تحقیق64
3 ـ 9 ـ 4نرم افزارهای مورد استفاده64
فصل چهارم ـ یافته های تحقیق    65
4 ـ 1پیشگفتار65
4 ـ 2توصیف جامعه آماری66
4 ـ 2 ـ 1توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسش نامه66
4 ـ 3توصیف یافته ها69
4 ـ 4تحلیل هم خوانی نظرات70
4 ـ 4 ـ 1تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف70
4 ـ 4 ـ 2تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت72
4 ـ 5تحلیل عوامل74
4 ـ 5 ـ 1سنجش تأثیر عوامل74
4 ـ 5 ـ 1 ـ 1سنجش تأثیر عوامل فنی74
4 ـ 5 ـ 1 ـ 2سنجش تأثیر عوامل رفتاری75
4 ـ 5 ـ 1 ـ 3سنجش تأثیر عوامل فرهنگی76
4 ـ 5 ـ 2رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با روش FAHP77
4 ـ 5 ـ 3رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص ها با روش FAHP81
4 ـ 5 ـ 3 ـ 1رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فنی81
4 ـ 5 ـ 3 ـ 2رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های رفتاری84
4 ـ 5 ـ 3 ـ 3رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فرهنگی85
4 ـ 5 ـ 4جمع بندی ساختار سلسله مراتبی87
فصل پنجم ـ تلخیص ، نتیجه گیری و پیشنهادات    89
5 ـ 1پیشگفتار89
5 ـ 2پاسخ به سؤالات پژوهش90
5 ـ 2 ـ 1پاسخ به سؤال فرعی اول90
5 ـ 2 ـ 2پاسخ به سؤال فرعی دوم91
5 ـ 2 ـ 3پاسخ به سؤال فرعی سوم91
5 ـ 2 ـ 4پاسخ به سؤال فرعی چهارم92
5 ـ 2 ـ 5پاسخ به سؤال فرعی پنجم93
5 ـ 2 ـ 6پاسخ به سؤال اصلی تحقیق94
5 ـ 3مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه95
5 ـ 4نتیجه گیری96
5 ـ 4 ـ 1نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی96
5 ـ 4 ـ 2موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران96
5 ـ 4 ـ 3نتایج حاصل از تحلیل هم خوانی نظرات97
5 ـ 5پیشنهادات98
5 ـ 5 ـ 1پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق98
5 ـ 5 ـ 2پیشنهادات برای تحقیقات آتی99
5 ـ 6محدودیت های تحقیق100
فهرست منابع     101
پیوست ها     106
پرسش نامه     107
چکیده انگلیسی     113

فهرست منابع

الف) فارسی

آذر ع، معماریانی ع. 1374. AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی. مجله دانش مدیریت، شماره 27 و 28. زمستان 1373 و بهار 1374، 11: 32ـ22.

آذر ع، مؤمنی م. 1390. آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات سمت، 467 صفحه.

الهي ش، شكري ا. 1384. تأثير سيستم اطلاعاتي حسابداری بر تصميم گيري استفاده کنندگان. نشريه حسابدار، سال چهاردهم، شماره 134.

بدری ا. 1372. اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری چند فرضیه ی رفتاری. فصلنامه بررسی های حسابداری، سال اول، شماره چهارم، 20: 83ـ63.

بریگام ی ـ اف، ارهارت م ـ سی. 1387. مدیریت مالی در تئوری و عمل. ترجمه ع پارسائیان و ع مشهدی فراهانی، چاپ اول، تهران، انتشارات ترمه، 832 صفحه.

بلانچارد پ. 1373. مديريت رفتار سازماني. ترجمه ق كبيري، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي ماجد.

بهرام فر ن، رسولی و. 1377. ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت. مجله ی بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال ششم، شماره 24 و 25.

ترابي ا. 1388. بررسي نگرش مديران واحدهاي توليدي استان چهارمحال و بختياري نسبت به سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتي.حسابداري مالي بهار، شماره (1)، 11: 103ـ93.

تهراني ر. 1385. ارزيابي ميزان اتكاء معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات حسابداري و غيرحسابداري در تصميمات سرمايه گذاري. تحقيقات مالي بهار، شماره (21)، ص 8.

جوادی جاود م. 1371. مسائل اساسی حسابداری مدیریت در ایران. نشریه ی اقتصاد حسابدار، شماره های 89 و 90، 11: 13ـ3 و 52.

حافظ نیا م. 1388. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت، 339 صفحه.

حیدری م. 1390. مفهوم شناسي دانش فني و تبيين عوامل مرتبط بر منسوخ شدن آن درسازمان. مجموعه مقالات دومين كنفرانس مديريت اجرايي، ایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف

خواجوي ش، اعتمادي جوريابي م. 1389. بررسي عوامل مؤثر بر پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در شركت ها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال دوم ، شماره دوم.

خوش طينت م، راعي ح. 1383. تأثير ارايه اطلاعات حسابداري اجتماعي بر تصميم گيري سرمايه گذاران. مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 11(37)، 22: 93ـ72.

دراكر پ. 1375. مديريت آينده. ترجمه ع رضايي‌نژاد، تهران، انتشارات ري‌.

دروری ک. 1371. حسابداری مدیریت؛ گذشته، اکنون و آینده. ترجمه ب حسین زاده ظروف چی، نشریه اقتصاد حسابدار، شماره پنجم و ششم، 7: 77 ـ 71.

دستگیر م، جمشیدیان م، جدیدی ع. 1382. بررسی تأثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران، مطالعه موردی گروه بهمن. مجله ی دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران، سال دهم، شماره 34.

دلاور ع. 1382. مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ دوم، تهران، انتشارات رشد، 434 صفحه.

رابینز ا. 1382. رفتار سازمانی. ترجمه ع پارسائیان و م اعرابی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

ب) انگلیسی

A.Abdallah.A.2012.The Impact of Accounting Information System in Planning, Controlling and Decision-Making Processes in Jodhpur Hotels. Asian Journal of Finance & Accounting.

Chenhall R,H. Deigan M.1986.The Impact of Structure, Environment, and Interdependencon e the Perceived Usefulness of Management Accounting Systems. THE ACCOUNTING REVIEW. Vol. LXI, No. I.

Cragg, P.B., King, M. Hussin, H.2002. IT Alignment and Firm Performance in Small Manufacturing Firms, Journal of Strategic Information Systems, vol 11, no 2, 23: 109 –

Guinea D, Kelley A, and Hunter M.G. 2005. Information Systems Effectiveness in Small Businesses: Extending a Singaporean model in Canada. Journal of Global Information Management, vol 13, no 3, 25: 55 – 79.

Leslie L , Soderstrom N, Willis V, Wu A. 2010. Behavioral Changes Following the Collaborative Development of an Accounting Information System, Accounting, Organizations and Society 35 (2010). 16: 222 ـ 237.

FABOZZI F J, PAMELA P. 1996. Financial Management and Analysis. Second Edition, Canada, Wiley & Sons Ins. 1022p.

Fuller T. 1996. Fulfilling IT Needs in Small Businesses: A Recursive Learning Model, International Small Business Journal, vol 14, no 4, 20: 25 – 44.

چکیده

در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماري، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسش نامه، به بررسی تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداري کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده و فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است که عوامل فنی با وزن 44/0 در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن 3/0 در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن 26/0 در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرآیند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص میزان تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند.

واژگان کلیدی : تصمیم گیری مدیران، موانع فنی، موانع فرهنگی، موانع رفتاری.

فصل اول کلیات تحقیق

 1 ـ 1   مقدمه

سیستم اطلاعات مدیریت معمولاً ارقام و اطلاعات را برای قسمت های مختلف سازمان پردازش می کند و قاعدتاً باید بتواند به شکلی اصولی با این قسمت ها ارتباط برقرار کند . به منظور اجرای اثربخش مأموریت و همچنین حفظ استقلال سازمانی خود ، سیستم اطلاعات مدیریت باید به خوبی سازماندهی و اداره شود و از پشتیبانی و تفویض اختیار توسط مدیریت سطح بالای سازمان برخوردار باشد (شباهنگ ، 1390). از طرف دیگر سازمان ها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر می کنند . علاوه بر این، اولویت ها و سیستم های ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمان ها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دو نیروی اصلی مؤثر بر سازمان های امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی. سازمان هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند ، در بلندمدت قادر به ادامه ی حیات نخواهند بود. چنین سازمان هایی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز ، بر سیستم حسابداری مدیریت خود اتکاء می کنند. فرآیند حسابداری مدیریت نیز با ویژگی های سازمان که پیوسته در حال تغییر است مرتبط می باشد. درک مفاهیم حسابداری مدیریت مستلزم شناخت سازمان و نیروهای مؤثر بر آن است.

مدیران واحدهای انتفاعی در تصمیم گیری ها ، عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکاء می کنند. بنابراین درک ارتباط فرآیند تصمیم گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت حائز اهمیت بسیار است. اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات، نیازمند یک سیستم اطلاعاتی است. در تعاریف حسابداری، تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، باید همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری را دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند و اگر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و غیره نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (سجادی، 1385).

به رغم مشکلات موجود در مطالعه ی فرآیند تصمیم گیری افراد، دلایل بسیاری بر لزوم انجام این مطالعه در زمینه ی کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان از آن وجود دارد که احتمالا شامل بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری و کاهش هزینه ی پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمایه گذاران می شود. به عبارت دیگر، شاید با مطالعه فرایند تصمیم گیری افراد، بتوان کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار آن ها و یا به طور کلی بازار سرمایه قرار     می گیرد بهبود بخشید. به هر صورت دستیابی به این هدف ها می تواند نحوه ی تخصیص منابع اقتصادی را بهبود بخشد و بنابراین در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نیز مؤثر باشد.

برای دستیابی به اهداف ذکر شده ، در این فصل به بیان مسأله ی تحقیق و این که در این تحقیق به دنبال بررسی چه مواردی بوده ایم، پرداخته شده است. همچنین ضرورت بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری از سوی مدیران، اهداف و سؤالات تحقیق نیز تدوین گردیده است.

1 ـ 2   بیان موضوع تحقیق

يكي از مهمترين عوامل رشد و بقاي واحدهاي اقتصادي داشتن مديران لايق و كارآمد مي‌باشد كه بايد با استفاده بهينه از منابع، حداكثر كارايي را ايجاد نمايند. مديراني كه براي حصول به اين هدف بتوانند برنامه‌ريزي‌هاي دقيق داشته باشند و از طريق كنترل منابع و ارزيابي عملكرد، هنگام برخورد با وقايع پيش‌بيني نشده، بهترين تصميم را اتخاذ نمايند. در اين راستا مهمترين ابزار   ياري دهنده آن ها اطلاعات مي‌باشد كه به طور حتم بخش اعظم اين اطلاعات را حسابداري تهيه و در اختيار مديريت قرار مي‌دهد. حسابداري مديريت دانشي است كه از طريق بكار‌گيري روش‌هاي عملياتي مؤثر در فرآيند پردازش داده‌هاي مالي (تاريخي ـ جاري ـ آينده) يك واحد اقتصادي، از يك سو مديريت را در مسير برنامه‌ريزي مناسب براي دستيابي به اهداف كنترل‌ منابع و ارزيابي عملكرد، ياري مي‌دهد و از سوي ديگر شرايط تصميم‌گيري منطقي را براي دستيابي به هدف‌هاي مقرر فراهم مي‌كند. به بيان ديگر حسابداري مديريت فرآيند تدارك و پردازش اطلاعات براي برنامه‌ريزي، كنترل، ارزيابي و تصميم‌گيري است. از اين رو نظام حسابداري مديريت در برگيرنده روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها، تركيب و تحليل آن ها و ارائه اطلاعات مربوط به مديران براي تصميم‌گيري جامع و معمول و بررسي شرايط خاص است (طالب نیا و رستمی، 1384).

سازمان هاي امروزي در عصر اطلاعات، فعاليت و رقابت مي كنند و اطلاعات تبديل به منبع كليدي اكثر سازمان ها شده است. در واقع، مبناي رقابتي از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغيير يافته است (مور و ژاديك،1377).

1 ـ 3   طرح مسأله ی تحقیق

سیستم اطلاعات حسابداری باید توانایی ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری مدیران در حوزه های مختلف را داشته باشد. این حوزه ها شامل بودجه بندی عملیاتی، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل های سر به سری، سنجش و ارزیابی عملکرد بخش های مختلف، هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات، تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده، کمک به مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین منابع سرمایه گذاری برای اجرای پروژه ها، پیش بینی صورت های مالی و تهیه برنامه راهبردی سازمان می باشد. از طرف دیگر، اطلاعات فراهم شده توسط سیستم باید توسط مدیران در حوزه های مختلف مورداستفاده قرار گیرد (سلیمانی، 1392).

در کشور ما از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران استفاده شده ولی بین کاربرد فعلی اطلاعات حسابداری و کاربرد بهینه، فاصله ای وجود دارد که در این تحقیق به بررسی این عوامل (رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت) آن ها از دیدگاه مدیران بانک تجارت پرداخته شده است. این عوامل در قالب جامع موانع فنی، رفتاری و فرهنگی بررسی شده اند.

در نهایت مسأله ی اصلی تحقیق اینگونه تدوین شده است:

موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت چیست؟

رتبه بندی و درجه اهمیت هر یک از موانع بر تصمیم گیری چگونه است؟

 1 ـ 4   ضرورت و اهمیت تحقیق

تصميماتي كه توسط مدير اخذ مي شود به طور عمده در حركت به سوي رشد و توسعه تأثير مستقيم خواهد داشت. به همين جهت در دسترس بودن اطلاعات مناسب (صحيح، مربوط و به موقع) مي تواند مديريت را در اين امر خطير ياري رساند. به علاوه با توجه به اين كه امروزه روابط اقتصادي ميان واحدهاي تجاري بسيار پيچيده و رقابتي شده است، بقاي يك واحد تجاري متأثر از در اختيار داشتن اطلاعات است و به همين جهت مسأله اهميت بيشتري پيدا مي كند (سينگل، 1378). پيش از اين، به دست آوردن اطلاعات صحيح و به موقع در شركت هاي مختلف امري بسيار پرهزينه و مشكل بود تا اينكه علوم مديريت و حسابداري با در اختيار گرفتن سيستم هاي مكانيزه توانستند به اهداف سازماني خود دست يابند. در واقع چون گردآوري اطلاعات به روش دستي و معمولي براي شركت هاي بزرگ غيرممكن است، اين شركت ها به سيستم هاي اطلاعاتي روي آورده اند. امروزه كه با اصطلاحاتي همچون انفجار اطلاعات و آنارشي اطلاعات روبه رو هستيم، از سيستم هاي اطلاعاتي به عنوان راه رهايي از چنين معضلاتي ياد مي گردد. با اين حال سازمان ها به سيستم هاي اطلاعاتي نياز دارند كه متناسب با نيازها و ساختار سازماني آن ها باشد (خواجوي و اعتمادي جوريابي، 1388).

از دیگر موارد دارای اهمیت برای پرداختن به مقوله اطلاعات حسابداری، بررسی اهداف این سیستم هاست. سيستم اطلاعاتي حسابداري دو هدف بزرگ را در مقابل خواهد داشت (عیسایی خوش، 1379):

ارائه اطلاعات براي عمليات و نيازهاي قانوني؛

ارائه اطلاعات براي تصميم گيري.

اطلاعات حسابداري که به اين هدف ها به طور کامل رسيده باشد منافع با ارزشی خواهد داشت. دستیابی به این دو هدف از ملزومات اساسی هر سازمان و شرکت و ضرورت انجام این تحقیق به شمار می آیند. به طور فهرست وار دلایل اهمیت و ضرورت تحقیق به شرح زیر بیان شده است:

تحقیق از لحاظ این که برای بار اول در یک بانک ایرانی انجام شده ، جدید است. انتظار می رود تحقیق موانع و عوامل موجود حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری را مشخص کرده باشد. همچنین انتظار می رود بانک تجارت به طور خاص و جامعه بانکی به طور عام از نتایج انجام تحقیق استفاده نمایند.

با اين توضيحات مطالعه سيستم هاي حسابداري براي دانشجويان، محققین و ديگر کساني که با اين سيستم ها در ارتباط هستند لازم و ضروري است.

1 ـ 5   اهداف تحقیق

شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.

شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.

شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.

رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه تاثير آموزش حسابداري و تجربه کاري بر هوش هيجاني
 • پايان نامه بررسي تاثير اطلاعات حسابداري منابع انساني بر ارزش شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارزيابي سامانه حسابداري وگزارشگري مالي گمرک شيرازبه بخش حسابداري دولتي وتامين اعتبار و خزانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122