پايان نامه بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش Swim-up در زمان هاي مختلف

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش   Swim-up در زمان هاي مختلف  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش   Swim-up در زمان هاي مختلف  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه1
1-1- روش هاي كمك باروری2
1-2- ناباروری5
1-3- تولید اسپرم 5
1-4- مایع انزالی6
1-4-1- آنالیز مایع انزالی7
1-5- پارامترهای اسپرم10
1-5-1- مورفولوژی10
1-5-2- تحرک اسپرم12
1-5-3- درجه بندی تحرک اسپرم 14
1-5-4- قابلیت حیات اسپرم14
1-5-5- حجم15
1-5-6- غلظت16
1-6- انواع مرگ سلولی و تعریف آن18
1-6-1- نکروز18
1-6-2- آپوپتوز سلولی18
1-6-2-1 مراحل آپوپتوز 19
1-6-2-2 مسیر های آپوپتوز21
1-6-2-3- عناصر کلیدی مسیرهای آپوپتوز21
1-6-2-4- روش های بررسی آپوپتوز 23
1-6-2-4-1- بررسی تغییرات غشاء پلاسمایی در مرگ سول 23
1-6-2-4-1-1- تعیین فسفاتیدیل سرین سطح بیرونی غشاء سلول24
1-6-2-4-2- بررسی سیتوتوکسیسیتی 24
1-6-2-4-3- بررسی تغییرات مورفولوژی 25
1-6-2-4-3-1- استفاده از میکروسکوپ الکترونی25
1-6-2-4-3-2- استفاده از میکروسکوپ نوری وفلورسانس25
1-7- منشاء آسيب DNA اسپرم26
1-7-1- بسته بندي غيرطبيعي كروماتين27
1-8- ساختار کروماتین اسپرم و تأثیر آن بر ناباروری 28
1-8-1- بررسی ساختار کروماتین اسپرم28
1-9- نقش آپوپتوز در آسيب DNA اسپرم29
1-10- استرس اكسيداتيو به واسطه ROS30
1-11- تاثیر عوامل محیطی برسلامت DNA و میزان موفقیت روشهای کمک باروری31
1-11-1- مصرف سیگار31
1-11-2- مواجهات شغلی32
1-11-3- داروهای شیمی درمانی و رادیوتراپی33
1-11-4- سن33
1-12- تكنيك¬هاي بررسي ساختار كروماتين33
1-12-1- روش¬هاي تعيين آسيب DNA اسپرم انسان34
1-12-1-1- تست TUNEL35
1-12-1-2- روش DBD-FISH35
1-12-1-3- روش Comet36
1-12-1-4- رنگ¬آميزي CMA336
1-12-1-5- تكنيك SCSA37
1-12-1-6- تست SCD37
1-12-1-7- رنگ¬آميزي آكريدين اورانژ39
1-12-1-8- رنگ¬¬آميزي تولوئيدين بلو39
1-13- روش مهاجرت اسپرم39
1-14- روش سانتریفیوژ شیب غلظت40
فصل دوم- مواد و روش ها41
2-1- مواد و وسایل مورد نیاز42
2-1-1- وسایل مورد نیاز42
2-1-2- مواد مورد نیاز42
2-2- ساخت محلول های مورد نیاز45
2-2-1- ساخت محلول Ham’s F1045
2-2-2- محلول های لازم برای تست پراکندگی کروماتین اسپرم (SCD)46
2-2-3- ساخت محلول تانل46
2-2-4- ساخت محلول (PBS)46
2-2-5- ساخت رنگ ائوزین-نیگروزین47
2-2-6- ساخت رنگ رایت47
2-3- روشها48
2-3-1- روش جمع آوری اسپرم 48
2-3-2- آنالیز مایع انزالی 48
2-3-2-1- آزمایشات ماکروسکوپی48
2-3-2-1-1- ظاهر48
2-3-2-1-2- آبکی کردن48
2-3-2-1-3- حجم48
2-3-2-1-4- چسبندگی48
2-3-2-2- آزمایشات میکروسکوپی49
2-3-2-2-1- آگلوتیناسیون50
2-3-2-2-2- بررسی تعداد اسپرم50
2-3-2-2-2-1- روش استفاده از MAKLER CHAMBER برای شمارش 50
2-3-2-2-3- ارزیابی تحرک51
2-3-2-2-3-1- روش کار52
2-3-2-2-4- ارزیابی قابلیت حیات53
2-3-2-2-4-1- روش کار رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین53
2-3-2-2-5- ارزیابی مورفولوژی54
2-3-2-2-5-1- رنگ آمیزی پاپانیکولا54
2-3-2-2-5-2- روش فیکس کردن54
2-3-2-2-5-3-روش رنگ آمیزی پاپانیکولا55
2-3-3- Direct swim-up57
2-3-3-1- روش کار57
2-3-4- تست بررسی میزان پراکندگی کروماتین اسپرم (SCD)58
2-3-4-1- روش کار58
2-3-5- روش رنگ آمیزی تانل60
2-3-6- آنالیز آماری62
فصل سوم- نتایج63
3-1 نتایج اثر آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی تحرک اسپرم64
3-2- نتایج اثر آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی قابلیت حیات اسپرم67
3-3- نتایج اثر آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی مورفولوژی اسپرم68
3-4- نتایج اثر آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی قطعه قطعه شدن DNA اسپرم70
3-5- نتایج اثر زمان های مختلف انکوباسیون(3،2،1،0ساعت) بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی قطعه قطعه شدن DNA اسپرم72
3-6- نتایج اثر زمان های مختلف انکوباسیون(3،2،1،0ساعت) بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی آپوپتوز اسپرم75
3-7- رابطه میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم با سایر پارامترهای اسپرم78
3-8- رابطه میزان آپوپتوز اسپرم با سایر پارامترهای اسپرم79
3-9- رابطه میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم با میزان آپوپتوز اسپرم80
3-10- نتایج کلی80
فصل چهارم- بحث81
4-1- تا ثیر روش آماده سازی Dricct Swim up بر روی پارامترهای اسپرم83
4-2- تاثیر زمان های مختلف انکوباسیون اسپرم در دمای 37 درجه سانتی گراد بر روی قطعه قطعه شدن DNA و آپوپتوز اسپرم84
4-3- پیشنهادات90
منابع

منابع

Adiga, S. K., & Kumar, P. (2001). ANDROLOGY: Influence of Swim-Up Method on the Recovery of Spermatozoa From Different Types of Semen Samples. Journal of assisted reproduction and genetics, 18(3), 160-164.

Agarwal, A., & Said, T. M. (2003). Role of sperm chromatin abnormalities and DNA damage in male infertility. Human Reproduction Update, 9(4), 331-345.

Aitken, R. J., & Baker, M. A. (2004). Oxidative stress and male reproductive biology. Reproduction, Fertility and development, 16(5), 581-588.

Aitken, R. J., & Baker, M. A. (2006). Oxidative stress, sperm survival and fertility control. Molecular and cellular endocrinology, 250(1), 66-69.

Aitken, R. J., Baker, M. A., & Sawyer, D. (2003). Oxidative stress in the male germ line and its role in the aetiology of male infertility and genetic disease. Reproductive biomedicine online, 7(1), 65-70.

Aitken, R. J., & De Iuliis, G. N. (2007). Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reproductive biomedicine online, 14(6), 727-733.

Aitken, R. J., Fisher, H. M., Fulton, N., Gomez, E., Knox, W., Lewis, B., et al. (1998). Reactive oxygen species generation by human spermatozoa is induced by exogenous NADPH and inhibited by the flavoprotein inhibitors diphenylene iodonium and quinacrine. Molecular reproduction and development, 47(4), 468-482.

Aitken, R. J., & Krausz, C. (2001). Oxidative stress, DNA damage and the Y chromosome. Reproduction, 122(4), 497-506.

Angelopoulou, R., & Karayiannis, V. (2000). Proliferation and apoptosis of germ cells. Arch Hell Med, 17, 477-490.

Aoki, V. W., & Carrell, D. T. (2003). Human protamines and the developing spermatid: their structure, function, expression and relationship with male infertility. Asian J Androl., 5(4), 315-324.

Aoki, V. W., & Carrell, D. T. (2003). Human protamines and the developing spermatid: their structure, function, expression and relationship with male infertility. Asian journal of andrology, 5(4), 315-324.

Aoki, V. W., Christensen, G. L., Atkins, J. F., & Carrell, D. T. (2006). Identification of novel polymorphisms in the nuclear protein genes and their relationship with human sperm protamine deficiency and severe male infertility. Fertil Steril., 86(5), 1416-1422. Epub 2006 Sep 1420.

Banerjee, S., Smallwood, A., & Hulten, M. (1995). ATP-dependent reorganization of human sperm nuclear chromatin. J Cell Sci., 108(Pt 2), 755-765.

Banks, S., King, S. A., Irvine, D. S., & Saunders, P. T. K. (2005). Impact of a mild scrotal heat stress on DNA integrity in murine spermatozoa. Reproduction, 129(4), 505-514.

Blanco‐Rodríguez, J., & Martínez‐García, C. (1996). Spontaneous germ cell death in the testis of the adult rat takes the form of apoptosis: re‐evaluation of cell types that exhibit the ability to die during spermatogenesis. Cell proliferation, 29(1), 31-13.

Borini, A., Tarozzi, N., Bizzaro, D., Bonu, M. A., Fava, L., Flamigni, C., et al. (2006). Sperm DNA fragmentation: paternal effect on early post-implantation embryo development in ART. Hum Reprod., 21(11), 2876-2881. Epub 2006 Jun 2822.

Botchan, A., Hauser, R., Yogev, L., Gamzu, R., Paz, G., Lessing, J., et al. (1997). Testicular cancer and spermatogenesis. Human Reproduction, 12(4), 755-758.

Bowen, I. D. (1993). Apoptosis or programmed cell death? Cell biology international, 17, 365-380.

Bröker, L. E., Kruyt, F. A. E., & Giaccone, G. (2005). Cell death independent of caspases: a review. Clinical Cancer Research, 11(9), 3155-3162.

Brotherton, J. (1990). Cryopreservation of human semen. Systems Biology in Reproductive Medicine, 25(2), 181-195.

Bungum M, Forsell N, Giwercman A (2010) Evaluation of the effects of different in vitro incubation conditions on sperm DNA integrity. Hum Reprod 25:i132.

Calamera, J., Fernandez, P., Buffone, M., Acosta, A., & Doncel, G. (2001). Effects of long‐term in vitro incubation of human spermatozoa: functional parameters and catalase effect. Andrologia, 33(2), 79-86.

Carrell, D. T., Emery, B. R., & Hammoud, S. (2007). Altered protamine expression and diminished spermatogenesis: what is the link? Human Reproduction Update, 13(3), 313-327.

Chen, S. U., Ho, H. N., Chen, H. F., Chao, K. H., Lin, H. R., Huang, S. C., et al. (1995). Comparison between a two-layer discontinuous Percoll gradient and swim-up for sperm preparation on normal and abnormal semen samples. Journal of assisted reproduction and genetics, 12(10), 698-703.

Chennathukuzhi, V., Morales, C. R., El-Alfy, M., & Hecht, N. B. (2003). The kinesin KIF17b and RNA-binding protein TB-RBP transport specific cAMP-responsive element modulator-regulated mRNAs in male germ cells. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(26), 15566-15571.

Christensen, G. L., Wooding, S. P., Ivanov, I. P., Atkins, J. F., & Carrell, D. T. (2006). Sequencing and haplotype analysis of the activator of CREM in the testis (ACT) gene in populations of fertile and infertile males. Molecular human reproduction, 12(4), 257-262.

Clarke, P. G. H., & Clarke, S. (1996). Nineteenth century research on naturally occurring cell death and related phenomena. Anatomy and embryology, 193(2), 81-99.

Corzett, M., Mazrimas, J., & Balhorn, R. (2002). Protamine 1: protamine 2 stoichiometry in the sperm of eutherian mammals. Mol Reprod Dev., 61(4), 519-527.

Dalzell, L. H., McVicar, C. M., McClure, N., Lutton, D., & Lewis, S. E. M. (2004). Effects of short and long incubations on DNA fragmentation of testicular sperm. Fertility and sterility, 82(5), 1443-1445.

De Jonckheere, J., Nelson, J. E., Ginsburg, K. A., Martin, L., & Krawetz, S. A. (1994). GA repeat polymorphism at the PRM2 male fertility locus. Hum Mol Genet., 3(10), 1915.

de Yebra, L., Ballesca, J. L., Vanrell, J. A., Bassas, L., & Oliva, R. (1993). Complete selective absence of protamine P2 in humans. J Biol Chem., 268(14), 10553-10557.

Domenjoud, L., Nussbaum, G., Adham, I. M., Greeske, G., & Engel, W. (1990). Genomic sequences of human protamines whose genes, PRM1 and PRM2, are clustered. Genomics., 8(1), 127-133.

Dominguez, L., Burgos, M., & Fornes, M. (1999). Morphometrical comparison of human spermatozoa obtained from semen and swim‐up methodology. Andrologia, 31(1), 23-26.

Duty, S., Singh, N., Ryan, L., Chen, Z., Lewis, C., Huang, T., et al. (2002). Reliability of the comet assay in cryopreserved human sperm. Human Reproduction, 17(5), 1274-1280.

EI, C. G., MI, D. R., López-Fernández, C., Fernández, J., & Gosálvez, J. (2007). Evaluation of sperm DNA damage. Actas Urol Esp, 31(2), 120-131.

Erenpreiss, J., Jepson, K., Giwercman, A., Tsarev, I., Erenpreisa, J., & Spano, M. (2004). Toluidine blue cytometry test for sperm DNA conformation: comparison with the flow cytometric sperm chromatin structure and TUNEL assays. Human Reproduction, 19(10), 2277-2282.

Esteves, S. C., Sharma, R. K., Thomas Jr, A. J., & Agarwal, A. (2000). Effect of swim-up sperm washing and subsequent capacitation on acrosome status and functional membrane integrity of normal sperm. International journal of fertility and women’s medicine, 45(5), 335.

Evenson, D. P., Larson, K. L., & Jost, L. K. (2002). Sperm chromatin structure assay: its clinical use for detecting sperm DNA fragmentation in male infertility and comparisons with other techniques. Journal of Andrology, 23(1), 25.

Fernández, J., & Gosálvez, J. (2002). Application of FISH to detect DNA damage. DNA breakage detection-FISH (DBD-FISH). Methods in molecular biology (Clifton, NJ), 203, 203.

Fernandez, J. L., Muriel, L., Rivero, M. T., Goyanes, V., Vazquez, R., & Alvarez, J. G. (2003). The sperm chromatin dispersion test: a simple method for the determination of sperm DNA fragmentation. Journal of Andrology, 24(1), 59.

Gate, L., Paul, J., Ba, G. N., Tew, K., & Tapiero, H. (1999). Oxidative stress induced in pathologies: the role of antioxidants. Biomedicine & pharmacotherapy, 53(4), 169-180.

Gatewood, J. M., Cook, G. R., Balhorn, R., Schmid, C. W., & Bradbury, E. M. (1990). Isolation of four core histones from human sperm chromatin representing a minor subset of somatic histones. J Biol Chem., 265(33), 20662-20666.

Gaur, D., Talekar, M., & Pathak, V. (2007). Effect of cigarette smoking on semen quality of infertile men. Singapore medical journal, 48(2), 119.

Ghavami, S., Hashemi, M., Kadkhoda, K., Alavian, S. M., Bay, G. H., & Los, M. (2005). Apoptosis in liver diseases–detection and therapeutic applications. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 11(11), RA337.

Greenberg, J. T. (1996). Programmed cell death: a way of life for plants. Proceedings of the National Academy of Sciences, 93(22), 12094-12097.

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2006). Textbook of medical physiology: Elsevier Saunders.

Hale, A. J., Smith, C. A., Sutherland, L. C., Stoneman, V. E. A., Longthorne, V. L., Culhane, A. C., et al. (2004). Apoptosis: molecular regulation of cell death. European Journal of Biochemistry, 236(1), 1-26.

Hammadeh, M., Radwan, M., Al-Hasani, S., Micu, R., Rosenbaum, P., Lorenz, M., et al. (2006). Comparison of reactive oxygen species concentration in seminal plasma and semen parameters in partners of pregnant and non-pregnant patients after IVF/ICSI. Reproductive biomedicine online, 13(5), 696-706.

Hammadeh, M., Strehler, E., Zeginiadou, T., Rosenbaum, P., & Schmidt, W. (2001). Chromatin decondensation of human sperm in vitro and its relation to fertilization rate after ICSI. Systems Biology in Reproductive Medicine, 47(2), 83-87.

Hammoud, S., Emery, B. R., Aoki, V. W., & Carrell, D. T. (2007). Identification of genetic variation in the 5′ and 3′ non-coding regions of the protamine genes in patients with protamine deregulation. Arch Androl., 53(5), 267-274.

Hashemi, M., Karami-Tehrani, F., & Farzami, B. (2003). Caspase Dependent Apoptosis Induced by Cladribine in the Estrogen Receptor Negative Breast Cancer Cell Line, MDA-MB468. Journal of Sciences Islamic Republic of Iran, 14(4), 303-310.

Hashemi, M., Karami-Tehrani, F., & Ghavami, S. (2004). Cytotoxicity effect of Cladribine on the MCF-7 human breast cancer cell line. Iranian biomedical journal, 8(1), 7-12.

Hashemi, M., Karami‐Tehrani, F., Ghavami, S., Maddika, S., & Los, M. (2005). Adenosine and deoxyadenosine induces apoptosis in oestrogen receptor‐positive and‐negative human breast cancer cells via the intrinsic pathway. Cell proliferation, 38(5), 269-285.

Hashemi, M., & Kroczak, T. J. (2005). Apoptosis and autoimmune disease. Current Medicinal Chemistry-Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents, 4(4), 429-437.

Heemels, M. T., Dhand, R., & Allen, L. (2000). The biochemistry of apoptosis. Nature, 407, 770-776.

Henkel, R. R., & Schill, W. B. (2003). Sperm preparation for ART. Reproductive Biology and Endocrinology, 1(1), 108.

Howell, S., & Shalet, S. (2001). Testosterone deficiency and replacement. Hormone Research in Paediatrics, 56(1), 86-92.

Howell, S. J., & Shalet, S. M. (2001). Testicular function following chemotherapy. Human Reproduction Update, 7(4), 363-369.

Howell, S. J., & Shalet, S. M. (2005). Spermatogenesis after cancer treatment: damage and recovery. JNCI Monographs, 2005(34), 12-17.

Huerta, S., Goulet, E. J., Huerta-Yepez, S., & Livingston, E. H. (2007). Screening and detection of apoptosis. Journal of Surgical Research, 139(1), 143-156.

Huszar, G., Sbracia, M., Vigue, L., Miller, D. J., & Shur, B. D. (1997). Sperm plasma membrane remodeling during spermiogenetic maturation in men: relationship among plasma membrane beta 1, 4-galactosyltransferase, cytoplasmic creatine phosphokinase, and creatine phosphokinase isoform ratios. Biology of reproduction, 56(4), 1020-1024.

Ichimura, E., Fukuda, T., Oyama, T., Kashiwabara, K., Sakurai, S., Sano, T., et al. (1995). Formalin fixation by boiling: Is it suitable for the TUNEL staining? Pathology international, 45(12), 971-972.

Inaudi, P., Petrilli, S., Joghtapour, A., Trusso, P., & Petraglia, F. (2002). Reduction of steps in the preparation of motile sperm for intrauterine insemination does not reduce efficacy of the procedure: simplified one-step swim-up method versus classic swim-up. Human Reproduction, 17(5), 1288-1291.

Iranpour, F. G., Nasr-Esfahani, M. H., Valojerdi, M. R., & Taki Al-Taraihi, T. M. (2000). Chromomycin A3 staining as a useful tool for evaluation of male fertility. Journal of assisted reproduction and genetics, 17(1), 60-66.

Irvine, D. S., Twigg, J. P., Gordon, E. L., Fulton, N., Milne, P. A., & Aitken, R. J. (2000). DNA integrity in human spermatozoa: relationships with semen quality. Journal of Andrology, 21(1), 33.

Isachenko, E., Isachenko, V., Katkov, I. I., Dessole, S., & Nawroth, F. (2003). Vitrification of mammalian spermatozoa in the absence of cryoprotectants: from past practical difficulties to present success. Reproductive biomedicine online, 6(2), 191-200.

Israels, E., & Israels, L. (2000). The cell cycle. The oncologist, 5(6), 510-513.

Jakab, A., Kovacs, T., Zavaczki, Z., Borsos, A., Bray‐Ward, P., Ward, D., et al. (2003). Efficacy of the swim‐up method in eliminating sperm with diminished maturity and aneuploidy*. Human Reproduction, 18(7), 1481-1488.

Kaltenbach, L., Horner, M. A., Rothman, J. H., & Mango, S. E. (2000). The TBP-like Factor CeTLF Is Required to Activate RNA Polymerase II Transcription during< i> C. elegans</i> Embryogenesis. Molecular cell, 6(3), 705-713.

Kapawa, A., Giannakis, D., Tsoukanelis, K., Kanakas, N., Baltogiannis, D., Agapitos, E., et al. (2004). Effects of paternal cigarette smoking on testicular function, sperm fertilizing capacity, embryonic development, and blastocyst capacity for implantation in rats. Andrologia, 36(2), 57-68.

Kerr, J. F. R., Wyllie, A. H., & Currie, A. R. (1972). Apoptosis: a basic biological phenomenon with wide-ranging implications in tissue kinetics. British journal of cancer, 26(4), 239.

Kleene, K. (2003). Patterns, mechanisms, and functions of translation regulation in mammalian spermatogenic cells. Cytogenet Genome Res, 10(3(3-4), 224-217.

Kleinhaus, K., Perrin, M., Friedlander, Y., Paltiel, O., Malaspina, D., & Harlap, S. (2006). Paternal age and spontaneous abortion. Obstetrics & Gynecology, 108(2), 369-377.

Kotaja, N., De Cesare, D., Macho, B., Monaco, L., Brancorsini, S., Goossens, E., et al. (2004). Abnormal sperm in mice with targeted deletion of the act (activator of cAMP-responsive element modulator in testis) gene. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(29), 10620-10625.

Krausz, C., & Sassone-Corsi, P. (2005). Genetic control of spermiogenesis: insights from the< i> CREM</i> gene and implications for human infertility. Reproductive biomedicine online, 10(1), 64-71.

Kroemer, G., Petit, P., Zamzami, N., Vayssiere, J., & Mignotte, B. (1995). The biochemistry of programmed cell death. The FASEB journal, 9(13), 1277-1287.

Krzanowska, H. (1982). Toluidine blue staining reveals changes in chromatin stabilization of mouse spermatozoa during epididymal maturation and penetration of ova. Journal of reproduction and fertility, 64(1), 97-101.

López-Fernández, C., Crespo, F., Arroyo, F., Fernández, J., Arana, P., Johnston, S., et al. (2007). Dynamics of sperm DNA fragmentation in domestic animals: II. The stallion. Theriogenology, 68(9), 1240-1250.

Martini, A. C., Molina, R. I., Estofán, D., Senestrari, D., Fiol de Cuneo, M., & Ruiz, R. D. (2004). Effects of alcohol and cigarette consumption on human seminal quality. Fertility and sterility, 82(2), 374-377.

Martins, R. P., Ostermeier, G. C., & Krawetz, S. A. (2004). Nuclear matrix interactions at the human protamine domain: a working model of potentiation. J Biol Chem., 279(50), 51862-51868. Epub 52004 Sep 51827.

Massanyi, P., Trandzik, J., Nad, P., Korenekova, B., Skalicka, M., Toman, R., et al. (2003). Concentration of copper, iron, zinc, cadmium, lead, and nickel in boar semen and relation to the spermatozoa quality. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng., 38(11), 2643-2651.

Matsuura, R., Takeuchi, T., & Yoshida, A. (2010). Preparation and incubation conditions affect the DNA integrity of ejaculated human spermatozoa. Asian journal of andrology, 12(5), 753-759.

McLaughlin, E., Ford, W., & Hull, M. (1992). The contribution of the toxicity of a glycerol–egg yolk–citrate cryopreservative to the decline in human sperm motility during cryopreservation. Journal of reproduction and fertility, 95(3), 749-754.

Michaeli, M., Peer, S., Anderman, S., Ballas, S., & Ellenbogen, A. (2004). Post swim-up versus original sperm quality, and strict criteria morphology, it’s influence on fertilization rate in in vitro fertilization program: a pilot study. Paper presented at the International Congress Series.

Miyagawa, Y., Nishimura, H., Tsujimura, A., Matsuoka, Y., Matsumiya, K., Okuyama, A., et al. (2005). Single-nucleotide polymorphisms and mutation analyses of the TNP1 and TNP2 genes of fertile and infertile human male populations. J Androl., 26(6), 779-786.

Morris, I., Ilott, S., Dixon, L., & Brison, D. (2002). The spectrum of DNA damage in human sperm assessed by single cell gel electrophoresis (Comet assay) and its relationship to fertilization and embryo development. Human Reproduction, 17(4), 990-998.

Moustafa, M. H., Sharma, R. K., Thornton, J., Mascha, E., Abdel‐Hafez, M. A., Thomas, A. J., et al. (2004). Relationship between ROS production, apoptosis and DNA denaturation in spermatozoa from patients examined for infertility. Human Reproduction, 19(1), 129-138.

Muratori, M., Maggi, M., Spinelli, S., Filimberti, E., Forti, G., & Baldi, E. (2003). Spontaneous DNA fragmentation in swim-up selected human spermatozoa during long term incubation. Journal of andrology, 24(2), 253.

Mylonis, I., Drosou, V., Brancorsini, S., Nikolakaki, E., Sassone-Corsi, P., & Giannakouros, T. (2004). Temporal association of protamine 1 with the inner nuclear membrane protein lamin B receptor during spermiogenesis. J Biol Chem., 279(12), 11626-11631. Epub 12003 Dec 11630.

Nallella, K. P., Sharma, R. K., Aziz, N., & Agarwal, A. (2006). Significance of sperm characteristics in the evaluation of male infertility. Fertility and sterility, 85(3), 629-634.

چکیده

یکی از علت های شکست و عدم موفقیت در تکنیک های کمک باروری(ART) قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی است، که ممکن است با انکوباسیون طولانی مدت اسپرم در دمای 37 درجه سانتی گراد به وجود آید. لذا در این مطالعه میزان قطعه قطعه شدن و آپوپتوز DNA اسپرم انسانی بعد از آماده سازی به روش Direct swim-up در زمان های مختلف انکوباسیون به وسیله تست SCD و تکنیک TUNEL مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مطالعه آینده نگر، بیست ویک نمونه ی اسپرم نرمال مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی مورفولوژی اسپرم از رنگ آمیزی  Papanicolaou و قابلیت حیات اسپرم از رنگ آمیزی Eosin-Nigrosin  استفاده شد. نمونه ها در دمای 37 درجه سانتی گراد بعد از آماده سازی به روش Direct swim-up در زمان های مختلف انکوبه شدند. قطعه قطعه شدن DNA در فواصل زمانی مختلف (3،2،1،0 ساعت) با استفاده از تست SCD مورد بررسی قرار گرفت. اسپرم های دارای هاله بزرگ و متوسط، DNA سالم داشتند و اسپرم هایی که دارای هاله کوچک و بدون هاله بودند DNA قطعه قطعه شده داشتند. میزان آپوپتوز نیز به وسیله تکنیک TUNEL مورد ارزیابی قرار گرفت.

میانگین مورفولوژی نرمال و حرکت پیشرونده اسپرم بعد از آماده سازی به روش Direct swim-up  53/2±33/72 و 02/1±10/90 بوده است. میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم به میزان معنی داری افزایش یافت بعد از دو ساعت (935/0±81/8، 004/0 P=) و بعد از سه ساعت (894/0±76/10، 0001/0 P=) انکوباسیون نسبت به زمان صفر (809/0±38/4) بوده است. همچنین میزان آپوپتوز DNA اسپرم در زمان دو ساعت انکوباسیون نسبت به زمان صفر  (864/0±19/9، 008/0 P=) و نیز زمان سه ساعت نسبت به زمان یک ساعت ( 7/0±97/10، 002/0 P=) انکوباسیون معنی دار شده است.

در نهایت نتیجه ای که ما به آن دست یافته ایم نشان می دهد که انکوباسیون اسپرم نرمال در دمای 37 درجه سانتی گراد که به روش Direct swim-up آماده شده برای استفاده در تکنینک های کمک باروری (ART) باید زمانی کمتر از دو ساعت باشد.

واژه های کلیدی:اسپرم نرمال، قطعه قطعه شدن DNA، انکوباسیون، تست SCD، تکنیک TUNEL.   

فصل اول

مقدمه

1-1- روش هاي كمك باروری

امروزه استفاده از روش هاي كمك باروری ([1]ART) بهترين گزينه براي رفع مشكلات زوج هاي نابارور است. ميزان موفقيت اين روش ها به عوامل متعددي از جمله سلامت كامل تخمك و اسپرم بستگي دارد. در اين ميان سلامت ژنوم پدري اهميت زيادي در ميزان پتانسيل باروري زوج ها دارد. بنابراين آسيب DNA اسپرم يك اختلال ژنومي است كه به ميزان متفاوت در مردان نابارور وجود دارد. از زماني كه اولين گزارش در مورد آسيب DNA اسپرم منتشر شد مطالعات وسيعي در اين زمينه انجام گرفته و مشخص شده كه در افراد داراي ميزان بالاي آسيب DNA، پارامترهاي اسپرمي پايين می آید و قدرت باروري نيزكاهش مي يابد.

از سالها پيش، استفاده از جراحي براي رفع نقايص ساختمان دستگاه توليد مثل، استفاده از داروهاي باروري براي تحريك تخمك­گذاري و روش IUI[2] (انتقال اسپرم متحرك و شسته شده به رحم) از جمله روش­هاي رايج درماني بوده و هستند. ليكن اين اقدامات تنها براي گروهي از زوج­هاي نابارور مؤثر است. اين در حالي است كه روش­هاي جديدي از جمله IVF [3] و ICSI [4] امروزه به عنوان گزينه­هايي مناسب  در درمان ساير زوجين نابارور مطرح است.

ميزان موفقيتART  به سلامت و بلوغ گامت هاي زوجين وابسته است . طي لقاح طبيعي و روش لقاح آزمايشگاهيIVF احتمال نفوذ اسپرماتوزواي غيربالغ و ناسالم به داخل تخمك توسط سد زوناپلوسيدا به حداقل مي رسد در صورتي كه در روش ميكرواينجكشن يا تزريق مستقيم اسپرم به داخل سيتوپلاسم تخمك ICSI اين سد وجود نداشته و ايمن بودن روش ICSI هميشه مورد نگراني بوده است . در ضمن تحقيقات نشان داده است كه انتخاب اسپرم با پارامترهاي معمولي (غلظت، مورفولوژي، تحرك ) نمي تواند گوياي سلامت DNA اسپرم باشد(EI, MI, López-Fernández, Fernández, & Gosálvez, 2007).  به تازگی لوئیس و سیمون (2010) اظهار داشتند که هیچ همبستگی بین پارامتر های معمولی اسپرم و آسیب DNA وجود ندارد(S. E. M. Lewis & Simon, 2010).

یکی از روش های کمک باروری روش تلقیح داخل رحمی (IUI)  می باشد. که در این روش مایع انزالی از شوهر گرفته می شود و پس از عمل شستشو و جداسازی ، اسپرم های مرده و بدون تحرک از اسپرم های زنده و دارای تحرک جدا می شوند، سپس اسپرم های زنده و متحرک به وسیله کاتتر توسط متخصص، وارد حفره رحم می گردد.

در آزمایشگاه های ART، بعد از عمل شستشو و جداسازی معمولاَ به بررسی پارامترهای اسپرم که شامل تعداد، میزان تحرک و وضیعت مورفولوژیکی اسپرم و درصد زنده بودن می باشد، می پردازند اما به بررسی پارامترهای درون سلولی که شامل آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم است پرداخته نمی شود. همچنین در آزمایشگاه های ART معمولاَ انجام روش IUI  از 5/0 تا حداکثر 3 ساعت بعد از عمل جداسازی و شستشو اسپرم انجام می دهند و در بعضی از مراکز درمان ناباروری بدون توجه به زمان، عمل تلقیح را انجام می دهند. با توجه به نقش اسپرم در پروسه لقاح در روش IUI، لازم است که علاوه بر توجه به ساختار سلولی اسپرم به بهترین زمان ممکن جهت انجام تزریق اسپرم آماده شده به داخل حفره رحمی توجه شود. لذا با مطالعه ساختار سلولی اسپرم و نیز تعیین زمان دقیق عمل تزریق اسپرم به داخل حفره رحمی  می توان میزان لقاح و در نتیجه میزان حاملگی را افزایش داد.

یکی از عواملی که می تواند بر میزان موفقیت درمان زوج های نابارور و همچنین کیفیت گامت ها مهم باشد، کیفیت اسپرم است. در روش IUI بعد از جداسازی اسپرم از مایع منی و آماده سازی اسپرم برای انتقال، می تواند به خاطر انکوباسیون طولانی مدت، قطعه قطعه شدن DNA اسپرم افزایش پیدا کند(Muratori, et al., 2003).

مطالعات بيانگر اين مطلب است كه در تخمك هاي لقاح يافته با اسپرم هاي داراي آسيب بالاي DNA، ميزان لانه گزيني و بارداري به طور معني داري كاهش مي يابد . اگرچه ژنوم آسيب ديده پدري، طي رشد جنيني مي تواند دستخوش پردازش قرار گيرد، ولي در صورت وجود آسيب هاي زياد، احتمال كاهش رشد جنين وجود داشته و اگر ميزان نقص ها كمتر باشد، مي تواند نقايص بعد از تولد را به همراه داشته باشد. به همين دليل، در دسته اي از بيماران، نوزادان متولد شده توسط روش ICSI داراي نقص ژنتيكي بيشتري نسبت به نوزادان طبيعي هستند .لازم به ذكر است كه تحقيقات متعدد در اين زمينه، نتايج ضد و نقيصي را گزارش كرده اند(Morris, Ilott, Dixon, & Brison, 2002).

تجربيات به دست آمده از روش هاي كمك باروري نشان مي دهد، چنانچه اسپرم با ميزان بالايي از آسيب DNA، در روند IVF و ICSI وارد تخمك شود سيستم ترميمي تخمك ممكن است توانايي ترميم اين آسيب ها را نداشته و در بسياري از موارد با وجود موفقيت در لقاح، سلول هاي جنسي توانايي تشكيل جنين يا ادامه تكامل را تا مرحله بعد از 4 تا 8 سلولي كه مصادف با فعال شدن ژنوم است، ندارند . براساس تحقيقات مشخص شده كه توانايي ترميم تخمك وابسته به سن مادر بوده و تخمك هاي افراد جوان، از قدرت ترميم DNA بالايي برخوردارند . به علاوه تحقيقات متعدد در زمينه آسيب DNA بيانگر اين هستند كه ارتباط معني داري بين آسيب DNA و ميزان لقاح وجود ندارد ولي بين آسيب DNA اسپرم و تشكيل جنين، بلاستوسيت، رشد جنين و بارداري ارتباط معكوس و معني داري وجود دارد(Morris, et al., 2002).

پس از آماده سازی اسپرم به طور معمول در 37 درجه سانتی گراد انکوبه می شود تا در ART از آن استفاده شود (Van der Westerlaken, Naaktgeboren, Verburg, Dieben, & Helmerhorst, 2006) ، ولی هنوز زمان بهینه برای انکوباسیون اسپرم در دمای 37 درجه سانتی گراد قبل از استفاده در ART وجود ندارد. بعضی از محققین سعی برای پیدا کردن اثر گذشت زمان بر پارامترهای اسپرم بعد از انکوبه کردن در دمای 37 درجه سانتی گراد را دارند. اثر انکوباسیون اسپرم در دمای 37 درجه سانتی گراد نشان داد که بعد از گذشت 24 ساعت می تواند بر روی تحرک و قابلیت حیات اسپرم تاثیر گذار باشد(Calamera, Fernandez, Buffone, Acosta, & Doncel, 2001).

بعد از آماده سازی اسپرم برای استفاده در تکنیک های ART انکوباسیون کوتاه مدت در دمای 37 درجه سانتی گراد می تواند باعث ظرفیت یابی اسپرم شود اما انکوباسیون طولانی مدت می تواند بر روی DNA اسپرم تاثیر داشته باشد(Marı́n-Briggiler, Tezón, Miranda, & Vazquez-Levin, 2002).

1-2- ناباروری[5]

ناباروری به معنای عدم توانایی برای بچه دار شدن، بعد از یکسال مقاربت بدون جلوگیری می باشد. حدود 15-10 درصد در سنین باروری خود، با این مشکل مواجه می باشند. عدم برخورد صحیح با مسئله ناباروری می تواند منجر به بروز مشکلات روحی، روانی و اجتماعی گردد. طیف وسیعی از عوامل زنانه و مردانه در ناباروری نقش دارند. حدود50 درصد موارد ناباروری مربوط به فاکتورهای مردانه است و تقریباً 15-10 درصد موارد ناباروری علت نا مشخص دارد. علل  ناباروری مردان شامل طیف وسیعی از عوامل وراثتی، هورمونی، محیطی، فیزیولوژیک، مواد سمی و داروئی می باشد که سبب بروز علائمی چون عدم تولید اسپرم، تعداد بسیار کم یا کیفیت بد اسپرم های تولید شده می گردد(Agarwal & Said, 2003).

1-3- تولید اسپرم

تولید مثل جنسی شامل الحاق گامت نر و ماده است. منشاء مشترک اسپرم و تخمک، سلول های جنسی اولیه[6] است. در انسان وسایر پستانداران، سلول های جنسی اولیه در حدود هفته پنجم جنینی از کیسه زرده مشتق می شوند و با مهاجرت خود از طریق آلانتوئیس به آندودرم روده خلفی رفته و به دنبال آن وارد مزانتر پشتی شده و در نوار های تناسلی موجود در سمت پشتی جنین جای می گیرند. طناب های جنسی در دوران جنینی شکل می گیرند، در جنس نر هنگام تولید این طناب ها توپر بوده و دارای دو نوع سلول جنسی و غیر جنسی می باشند. سلول های جنسی دارای هسته ای بزرگ و روشن به همراه یک یا چند هستک است که بزرگتر از سلول های غیر جنسی می باشند. این سلول ها که اسپرماتوگونی[7] نوع A خوانده می شوند از تقسیمات میتوزی سلول های جنسی اولیه بوجود می آیند و بر روی غشاء پایه طناب های جنسی[8] قرار دارند. سلول های غیر جنسی کوچک تر می باشند و در اوایل دوران جنینی تکثیر یافته و سلول های سرتولی[9] (پشتیبان) را می سازند. با آغاز سن بلوغ، در پاسخ سیگنال های هیپو تالاموسی، سرعت تکثیر و تمایز این سلول ها بالا می رود و پس از مراحلی، به اسپرم بالغ تبدیل می شوند. مراحلی که موجب تکثیر سلول های اسپرماتوگونی، میوز و تغییرات مورفولوژیک آنها و در نهایت تبدیل اسپرماتوگونی به اسپرماتوزوئید می شود را اسپرماتوژنز[10] گویند (Guyton & Hall, 2006).

1-4- مایع انزالی[11]

مایع انزالی انسان حاوی پلاسمای سمینال، اسپرماتوزوئید ها و ترکیبات دیگر می باشد. حجم آن در افراد متغییر است. پلاسمای سمینال از ترشحات غدد لیتر[12]، وزیکول سمینال، کوپر، پروستات، اپیدیدیم و آمپولا تشکیل شده است. در حین انزال اسپرم از انتهای اپیدیدیم و مجاری دفران با ترشحات غدد ضمائم جنسی مخلوط می شود.

ابتدا ترشحات غدد لیتر وکوپر، سپس ترشحات آمپول و اپیدیدیم تخلیه شده و سرانجام بخش اعظم مایع انزالی در انسان (حدود70 درصد) از ترشحات وزیکول سمینال حاوی مواد فعال کننده اسپرماتوزوئید ها مانند فروکتوز، سیترات، اینوزیتول، پروستاگلاندین ها و چندین پروتئین و تعدادی عناصر معدنی و مواد آلی می باشد. پلاسمای سمینال بخش اعظم سیمن انسان را تشکیل می دهد. ترکیبات پلاسمای سمینال ممکن است در انقباض بافت های مجرای دستگاه تولید مثل زن و در نتیجه تسهیل انتقال اسپرم موثر باشد. مایع سیمن دارای 5/7PH= است که علت آن ترشحات قلیائی پروستات است که علاوه بر خنثی کردن اسیدیته مختصر مایعات سیمن، خاصیت قلیائی مختصری به آن داده و باعث ظاهر شیری رنگ آن می شود. مایع پروستات همچنین دارای آنزیم منعقد کننده است که با اثر بر فیبرینوژن موجود در مایع سمینال وزیکول باعث شکل گیری لخته فیبرینی ضعیفی می شود که سیمن را در قسمت های عمقی واژن در مجاورت گردن رحم نگه می دارد و ظرف 30-15 دقیقه تحت تأثیر فیبرینولیزین حل می شود. هرچند نقش دقیقی برای پلاسمای سمینال شناخته نشده است ولی بعنوان محیطی برای انتقال اسپرم در دستگاه تناسلی مرد عمل می کند و همچنین شرایط قلیائی و غذائی برای زنده ماندن اسپرم در محیط اسیدی واژن فراهم می نماید(Guyton & Hall, 2006).

نمونه سیمن طبیعی ظرف 60-30 دقیقه در در جه حرارت اتاق به حالت محلول در می آید. در بعضی نمونه ها محلول شدن کامل در عرض 60 دقیقه اتفاق نمی افتد. وجود تکه های موکوس یک عامل مهم در این امر است.  لوله سیمن نرمال حاوی تکه هایی شبیه ژله می باشند (اجسام ژلاتینور) که محلول، مایع نمی شود. علت این امر به طور کامل مشخص نیست. گاهی می توان به نمونه ای که مایع نمی شود موادی اضافه کرد مانند برومیلن یا پلاسمین که در این صورت برای آزمایش آماده می باشد.

 

1-4-1- آنالیز مایع انزالی

به علت عدم وجود یک تست آزمایشگاهی برای پیشگویی قطعی پتانسیل باروری در مردان، آنالیز مایع انزالی (SA[13]) اولین تست مورد استفاده برای پیش بینی قدرت باروری مردان می باشد. قبل از گرفتن نمونه انزال، به بیمار آموزش داده می شود تا از عمل انزال به مدت 3-2 روز پرهیز نماید. حجم مایع انزالی، غلظت اسپرم و تعداد اسپرم، به طور مداوم طی 10 روز پرهیز جنسی افزایش می یابد. انزال مکرر ممکن است همراه با کاهش حجم مایع انزالی و کاهش تعداد کلی اسپرم های متحرک باشد. در حالیکه انزال با دفعات کمتر، با کاهش اسپرم های دارای مورفولوژی طبیعی همراه بوده است(Nallella, Sharma, Aziz, & Agarwal, 2006). سازمان بهداشت جهانی ([14]WHO) استفاده از پروتکل استانداردی را جهت ارزیابی مایع سمینال پیشنهاد کرده و طبق این پروتکل، هر نمونه از نظر پارامترهای میکروسکوپی و ماکروسکوپی مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای انجام آنالیز، نمونه انزال افراد معمولاً به روش خود انزالی[15] جمع آوری می شود. این روش نمونه گیری نسبت به نمونه گیری سمین از طریق مقاربت فواید زیادی دارد از جمله می توان به اجتناب از تأثیر حرارت، تسریع در انجام و عدم آلودگی با ترشحات دستگاه تولید مثل زن اشاره کرد. حدود 15 درصد بیمارانی که از لحاظ پروتکل استاندارد WHO نرمال و دارای اسپر موگرام[16] طبیعی هستند، یعنی مایع سیمن آن ها از لحاظ ماکروسکوپی (سیالیت، ظاهر، حجم، ویسکوزیته و PH) و میکروسکوپی (تعداد اسپرم، تحرک، آگلوتیناسیون، مورفولوژی، میزان زنده بودن و حضور یا عدم حضور سلول های غیر اسپرمی) نرمال است، دارای مشکل ناباروری می باشند و بالعکس در مردان با آنالیز سیمن غیر طبیعی، موارد باروری هم مشاهده شده است. بنابراین آنالیز مایع سیمن برای شناسائی دقیق نقایص اسپرمی موجود در بیماران با فاکتورهای نا باروری مردانه کافی نیست و انجام تست های تکمیلی ضروری می باشد(Nallella, et al., 2006).

[1] Assisted Reproductive Techniques

[2] Intrauterine insemination

[3] In vitro fertilization

[4] Intra Cytoplasmic Sperm Injection

[5]Infertility

[6] Primordial germ cells

[7] Spermatogony

[8] Sexual cord

[9] Sertoli

[10] Spermatogenesis

[11]Semen

[12]Litter Glands

[13] Semen Analysis

[14] World Heaith Organization-

[15] Masturbation

[16]Spermogram

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122