پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بيان مسأله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    6
1-4- اهداف پژوهش    7
1-4-1 هدف اصلی پژوهش    7
1-4-2 اهداف ویژه    7
1-5- سوالات  پژوهش    8
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی  اصطلاحات    9
1-6-1 تعاریف نظری    9
1-7- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش    10
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    12
2-2- مبانی نظری پژوهش    12
2-2-1 بخش اول: مدیریت آموزشی    12
2-2-1-1- مديريت    12
2-2-1-2 اثرات و كاربرد تئوري مديريت علمي در سازمان هاي آموزشي    13
2-2-1-3 تئوري اداري    15
2-2-1-4 نگرش سيستمي    17
2-2-1-5 رابطه نگرش سيستمي با نگرش هاي پيشين خود    19
2-2-1-6 اهميت نگرش سيستمي    20
2-2-1-7 انواع نظريه سيستمي    22
2-2-1-8 انتقادات وارده بر نظريه سيستم ها    26
2-2-1-9 مديريت اقتضايي    27
2-2-1-10 دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی    27
2-2-1-11 اهميت مديريت آموزشي    31
2-2-1-12 تعریف مدیریت آموزشی    33
2-2-1-13 اهداف مدیریت آموزشی    34
2-2-1-14 مهارت‌های سه‌گانه مدیریت    34
2-2-1-15 کارکردهای مدیریت آموزشی    35
2-2-1-16 ویژگی‌های مدیر آموزشی    36
2-2-2 بخش دوم: موفقیت شغلی    36
2-2-2-1 مفاهیم مرتبط با موفقیت شغلی    38
2-2-2-2 نظریه ی شغلی- شخصیتی جان ال. هالند    42
2-2-2-3 راهنمائی شغلی    43
2-2-2-4 اطلاعات شغلی    43
2-2-2-5 محدودیت تنوع شغلی زنان و موفقیت شغلی آن ها    51
2-2-2-6 تبعیض شغلی عمودی برای زنان و موفقیت شغلی آن ها    51
2-2-2-7 انگیزش و موفقیت شغلی    53
2-3- مرور پژوهش ‌هاي انجام شده    55
2-3-1 پژوهش‌هاي انجام شده درداخل کشور    55
2-3-2 پژوهش‌هاي انجام شده در خارج کشور    58
2-4- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری تحقیق    58
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه    61
3-2- روش تحقيق    61
3-3- جامعه آماري و نمونه مورد مطالعه (حجم نمونه و روش نمونه گيری)    61
3-4- ابزار تحقيق و روایی و پایایی ابزار    61
3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها    62
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    64
4-2- یافته‌هاي جمعيت شناختي    64
4-2-1 توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت    64
4-2-2 توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات    65
4-2-3 توصیف گروه نمونه بر حسب سن    66
4-3- تحلیل داده ها    67
4-3-1 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به سوال ویژه اول تحقيق    67
4-3-2 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به سوال ویژه دوم تحقيق    68
4-3-2 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به فرضیه  سوم تحقيق    69
4-3-3 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به سوال ویژه چهارم تحقيق    70
4-3-4 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به سوال ویژه  پنجم تحقيق    71
4-3-5 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به سوال ویژه  ششم تحقيق    71
4-3-6 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به سوال ویژه  هفتم تحقيق    71
4-3-7 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به سوال ویژه  هشتم تحقيق    74
4-3-8 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به سوال ویژه نهم تحقيق    75
4-3- 9 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به سوال ویژه دهم تحقيق    76
4-3-10 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به سوال ویژه یازدهم تحقيق    77
فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    79
5-2- بحث و نتیجه گیری    79
5-3- پیشنهادات    81
5-3-1 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش    81
5-3-2 پیشنهادات برای محققان دیگر    83
5-4- محدوديت هاي تحقيق    83
5-4-1 در كنترل محقق    83
5-4-2 خارج از كنترل محقق    83
منابع و مآخذ    84
فهرست منابع فارسی    84
فهرست منابع انگلیسی    87
پیوست    88
چکیده انگلیسی     91

منابع و مآخذ

اردبیلی، یوسف. (1385). اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش. تهران: بعثت، چاپ نهم.

اسكات، دبيلو ريچارد. (1373). سازمان ها سيستم هاي حقوقي وحقيقي، باز. جلد اول ترجمه محمد رضابهرنگي، تهران.

اکرم، کاوه. (1381). بررسی پدیده تبعیض دستمزدی علیه زنان در بازار کار ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی پژوهش دربرنامه ریزی و توسعه.

ايران نژاد پاريزي، ساسان. (1383). سازمان ومديريت از تئوري تا عمل. تهران. موسسه عالي بانكداري.

ایرجی زاد، اعظم. (1379). بررسی مشارکت کیفی زنان در آموزش عالی. زن، دانشگاه، فردای بهتر، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

بهرنگي، محمدرضا. (1382). مديريت آموزشي و آموزشگاهي. تهران: نشر كمال تربيت.

تدبيري، سيروس. و عليرضا رزقي رستمي. 1384. سازمان و مديريت (ديدگاه واصول). اسلامشهر. دانشگاه آزاد اسلامي.

ترنس ر. میچل. (1372). مردم در سازمان ها: زمینه های سازمانی. ترجمه حسین شکرکن، تهران: رشد.

جزنی، نسرین. (1380). بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش های دولتی. تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و مرکز امور مشارکت زنان.

حسينيان، سعید. و يزدي، محمد. 1378. هدايت شغلي از طريق همخواني شخصيت با محيط شغلي. تهران: دانشگاه الزهرا.

حسینی نیا، غلامحسین. (1377). تحلیل عاملی انگیزه های مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزش ترویجی. تهران: دانشگاه تهران.

حسینیان، سیمین. و منور یزدی. 1377. کاربردپذیری نظریه تصمیم‌گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاه‌ها و بازار کار ایران. تهران: دانشگاه الزهرا، 1377، چاپ اول.

دانش، عصمت.(1382). اشتغال زنان و مسائل آنها از چشم اندازهای مختلف. تهران، دریای اندیشه.

دفت ريچارد ال. (1377). تئوري و طراحي سازمان. ترجمه علي پارسيان وسيد محمد اعرابي. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

رئوفي، محمدحسين. (1381). مديريت عمومي وآموزشي. مشهد: روان.

رابينز استيفن.(1376). تئوري سازمان(ساختار،طراحي، كاربردها). ترجمه سيد مهدي الواني، حسن دانايي فرد، تهران: نشر موج.

رابینز، استیفن پی. (1374). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و محمّد اعرابی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

راث، ویلیام. (1384). نگرشی سیستمی به ریشه ها وآینده تئوری مدیریت. ترجمه مهدی جمشیدیان، اصفهان: جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان.

رضائيان، علي. (1384). تجزيه وتحليل و طراحي سيستم. تهران: سمت.

رضایی بخش، حسین. (1372). بررسی انگیزه پیشرفت در یادگیری دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران. پایان نامه دکتری روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی.

سادوسكي و.ن. (1371). نظريه سيستم ها (مسايل فلسفي وروش شناختي). ترجمه كيومرث پرياني تهران: نشر تندر.

سوانسون، ج. و فواد، ن. 1381. نظریه‌های جدید مشاوره شغلی و کاربرد. ترجمه رقیه موسوی، تهران: اصلح، چاپ اول.

Adamodt, M.G, 1991, Applied Industrial Organizational Psychology, Wadsworth Pub.

Anker, R. (1998). Gender and Jobs: Segregation of Occupations in the World, Geneva: ILO.

J. W. Birch. D. c. 1987, Introduction to motivition, New York, Van, Nosstrand.

Becker, G.S. (1957). The Economics of Discrimination, Chicago: University of Chicago Press.

-Cattell, RB; Cattell , AK; Cattell, HEP, Kelly, ML. (2003). The 16 personality Factor Questionnaire (16 PF). Availableat data/excerp/

Certo, S.C., 1989. Principle of Modern Management, Allyn And Bacon.

Courtney, S, 1989, To Ward A Thory of Participation in Adult Education, Inc, U.S.A.

Heelltriege, D, & Slocum, J, Woodman, R, 1986, Organization Behavior, New York, West, Publish Co.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضربررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنان می باشد. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان می باشند که در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 74 نفر می باشد. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری تمامی افراد جامعه مورد پژوهش قرار گرفته و نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. برای متغیر اهداف مدیریت آموزشی نظریه قرائی مقدم (1375)، انتخاب شد. همچنین برای متغیر موفقیت شغلی نیز مدل نکویی مقدم (1388) ارائه شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه محقق ساخته آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، و پرسشنامه استاندارد موفقیت شغلی مدیران. یافته ها نشان دادآگاهی مدیران از مدیریت آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. بین آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد و آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، موفقیت شغلی آنها را پیش بینی می کند.

کلید واژه ها: آگاهی، اهداف مدیریت آموزشی، مدیران، موفقیت شغلی

فصل اول:کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

از آنجا كه يكی از مشاغل حساس در آموزش و پرورش، مديريت مدارس می باشد، وآگاهی مدیر از اهداف مدیریت آموزشی در فرآيند تحقق تعليم و تربيت نقش اساسی دارد، لذا لازم است با مطالعات و تحقيقات بيشتری عوامل موثر بر افزایش آگاهی مديران آموزشی را بررسی كنيم تا با شناسايی این عوامل گامی در افزايش موفقیت برداشته شود تا شايد باعث رشد و شكوفايی تعليم و تربيت گردد )فقهی فرهمند  1386، 51). تحقیقات متعدد نشان می دهد که بین انگیزه شغلی و کارایی مدیران ارتباط معنی داری وجود دارد .با عنایت به اینکه نخستین هدف مدیریت ،افزایش از راه به دست آوردن بالاترین بازده با کمترین هزینه است،بنابراین هر گونه رفتاری که به بازدهی بیشتر کمک کند ،عملی است که مدیریت می خواهد آن را تقویت کند اگر این کردارها و کنش ها بتواند به کار گرفته شود، دقیق و به موقع باشد ،کوشش زیادی را برمی انگیزاند .وقتی انگیزش به کار آید به کار فرد نیرو می بخشد (پکر[1]1992، 55).

امروزه، عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمان‌ها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد. ساخت نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از نیازهای سازمان‌های رسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده دارند، نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است، بلکه از نظر تأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد، از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. همچنین آموزش و پرورش، بهترین وسیله، برای ایجاد تغییر ارزش‌ها و رفتارها به‌شمار رفته و باعث می شود  که افراد، به تناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمت‌های اجتماعی و اقتصادی و کسب مشاغل و در نتیجه آسایش فردی مهیا شوند. از اینرو، از آغاز قرن اخیر، هیچ کشوری بدون توسعه در مؤسسات آموزشی و مدیران آموزشی تحصیل کرده و مجرب، مراحل توسعه و پیشرفت را طی نکرده است. بنابراین، با افزایش تعداد دانش‌آموزان در سطوح مختلف آموزشی، تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید، استخدام معلمان بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر، ضرورت یافته است. از سوی دیگر، ضرورت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، بهبود کیفی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همگان، نقش خطیر مدیریت نظام آموزشی را بارزتر ساخته است.بنابراین در این پژوهش به بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها می پردازیم.

در فصل اول کلیات پژوهش که شامل بیان مساله، اهداف و اهمیت و ضرورت پژوهش می باشد بررسی خواهد شد. در فصل دوم، مباني نظري تحقیق مطرح شده است. ابتدا تعاریف، تئوری ها و مدل های نظریه پردازان معروف جهان معرفی شدند. سپس مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون هر دو متغیر پژوهش در ایران و جهان نیز عنوان و مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت به جمع بندی مطالب ذکر شده و ارائه چارچوب نظری تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم روش شناسی تحقيق مطرح و اشاره شده است، درفصل چهارم داده هاي جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در فصل پنجم به خلاصه فصول، بحث و نتیجه گیری و بیان محدودیت­های تحقیق و همچنین پیشنهادات برای تحقیقات بعدی پرداخته شده است.

 1-2- بيان مسأله

امروزه در تمام سازمان ها بر وجود مديريت و اهميت آن تأكيد فراوان مي شود، زيرا وظيفه مهم و خطير مدير، رساندن سازمان به اهدافش مي باشد. به عبارت ديگر هر سازماني داراي اهدافي است كه به خاطر آن تشكيل مي گردد و مديريت است كه بايد تلاش كند به اين اهداف دست يابد. اهميت مديريت در نظام هايِ آموزش و پرورش دو چندان مي­شود وقتي بدانيم اين نظام ها هر ساله بودجه هاي كلان جوامع را به خود اختصاص مي دهند، با تعداد بسيار زيادي از دانش آموزان، معلمان، والدين و… در ارتباطند و اكثر مردم به نوعي از آن­ها انتظار دارند (علاقه بند 1380، 10). نقش خطير و مهم مديريت آموزشي در كشورهاي در حال توسعه كاملاً قابل مشاهده است، زيرا با اينكه نرخ سواد در اين كشورها از 25% به 75% افزايش پيدا كرده است اما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته كه تقريباً همه افراد اين جوامع آموزش متوسطه را دريافت مي كنند و 3/1 تا 2/1 آن ها به نوعي از آموزش بعد از متوسطه بهره مند مي­شوند، هنوز بسيار فاصله دارند (سوآرز و اوین[2] 2004، 238). هدف کلی آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای این است که هر فرد را طبق الگوی ارزش‌های فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی خود تربیت کرده و انسانی متناسب تحویل جامعه دهد. اهداف آموزش و پرورش سه نقش مهم در مدیریت آموزشی ایفا می‌کنند: اولا به فراگرد آموزش و پرورش جهت می‌دهند، ثانیا انگیزه‌ی حرکت و فعالیت را به وجود می‌آورند و ثالثا ملاک‌های کنترل و ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی را ایجاد می‌نمایند (جهانیان 1387، 141). مدیریت آموزشی، باید قبل از هر چیز اهداف آموزش و پرورش را به خوبی شناخته و آنها را مورد بررسی قرار دهد و به‌کار بندد که برخی از آنها عبارتند از:

کمک به افراد سازمان آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش

راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف‌ها

راهنمایی، همکاری، کمک، تقویت و حمایت از اعضای سازمان آموزشی

مشارکت افراد در تصمیم‌گیری و تبادل نظر آنها و ایجاد مسئولیت‌های مشترک در سازمان آموزشی

ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان آموزشی

شناخت نیازها و حل مشکلات دانش‌آموزان به منظور دستیابی به اهداف آموزشی

توجه به تفاوت‌های فردی و کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان

کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرآیند آموزش و پرورش

فراهم نمودن امکانات و زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و ابتکار، به منظور رشد و بلوغ فکری اعضای سازمان

ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزشی (قرائی مقدم 1375، 33).

موفقیت شغلی به عنوان نتایج یا پیشرفتهای مثبت روانی مربوط به کارمی باشد که فرد به عنوان نتیجه تجربه کاری دارد (سیبرت و دیگران[3] 1999، 45). به نظر می­رسد موفقیت شغلی دارای دو جزء عینی و ذهنی باشد. شاخص های عینی موفقیت شغلی شامل کل خسارت، تشویقات و موفقیت­های ملموس می باشد. شاخص های ذهنی موفقیت شغلی شامل دیدگاه افراد درباره شغل و پیشرفتهای شغلی می باشد. قاضی (1373) شاخص­های موفقیت شغلی را، دستیابی به اهداف شغلی مورد انتظار، لذت بردن از شغل، امنیت شغلی، برخورداری از سرگرمی وفعالیت­های جنبی، رضایت شغلی، امکانات رفاهی، روابط خوب انسانی و حقوق و پاداش مکفی عنوان می کند .

تحقیقات نشان می دهد که انواع مختلفی از عوامل فردی و مهم سازمانی وجود دارند که بر روی موفقیت شغلی  تاثیر می گذارند (کارتمل[4]2004، 37). موفقیت شغلی به عواملی همچون شخصیت، آموزش، جنسیت، داشتن مشاور و ترفندهای کاری وابسته است، ویژگی­های فردی از قبیل سن، جنسیت و وضعیت تاهل و ویژگی­های سازمانی از قبیل  کار منابع انسانی، استراتژی­های توسعه، اندازه سازمان و غیره برروی موفقیت شغلی تاثیر می گذارند. بین شخصیت کنش گرایانه و موفقیت شغلی نیز رابطه وجود دارد (کرانت[5]2000، 70). در نهایت با توجه به ضرورت شناخت میزان آگاهی مدیران از مدیریت آموزشی، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به این سوال است که آیا میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی با موفقیت شغلی آنان در ارتباط است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه، عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمان‌ها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد (میرکمالی 1387، 15). ساخت نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از نیازهای سازمان‌های رسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده دارند، نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است، بلکه از نظر تأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد، از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. همچنین آموزش و پرورش، بهترین وسیله، برای ایجاد تغییر ارزش‌ها و رفتارها به‌شمار رفته و باعث می شود  که افراد، به تناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمت‌های اجتماعی و اقتصادی و کسب مشاغل و در نتیجه آسایش فردی مهیا شوند. از اینرو، از آغاز قرن اخیر، هیچ کشوری بدون توسعه در مؤسسات آموزشی و مدیران آموزشی تحصیل کرده و مجرب، مراحل توسعه و پیشرفت را طی نکرده است.

بنابراین، با افزایش تعداد دانش‌آموزان در سطوح مختلف آموزشی، تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید، استخدام معلمان بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر، ضرورت یافته است. از سوی دیگر، ضرورت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، بهبود کیفی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همگان، نقش خطیر مدیریت نظام آموزشی را بارزتر ساخته است (جهانیان 1387، 23).

همچنین از بین انواع مدیریت، مدیریت بر سازمان­های آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش استراتژیک دارد. زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمانها انسانی است. اگر سازمانهای دیگر جامعه در ایفای وظایف و رسالت خود کوتاهی کنند و به اهداف موردنظر دست نیابند، نتیجه ی آن مستقیماً عاید گروه یا سازمانی است که با آن سر و کار دارند. اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار غافل باشند. حاصل کارشان در ابعاد اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی متوجه جامعه خواهد شد و در رشد و توسعه ی جامعه و یا افت و انحطاط آن سهم مؤثری خواهد داشت. بنابراین مسئولیت یک مدیر بسیار سنگین است و باید با اهداف و وظایف اساسی و مهارتهای لازم مدیریت آشنا باشد.

با انجام این تحقیق می توان وضعیت موجود آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و موفقیت شغلی آنها  را شناخت و برنامه ­ریزی لازم برای افزایش این ویژگی را طراحی و اجرا نمود.

با انجام این پژوهش ها می توان به تربیت مدیرانی کار آمد کمک نمود روشن است كه با تربيت مديران شايسته براي سازمانهاي آموزشي مي‌توان كيفيت حرفه‌هاي موجود در جامعه را رشد داد. در صورت انتخاب مديران نالايق در مراكز آموزشي بايد سقوط كيفيت آموزشي وزارت آموزش و پرورش را شاهد بود.

همچنین با بهره گیری از نتایج این تحقیق وضعیت آگاهی از مدیریت آموزشی و موفقیت شغلی شناسایی می گردد و می­توان ضمن شناسایی متغیرهای موثر و تحمیل کننده بر آن، اقداماتی را برای بهبود آنها  انجام داد.

 1-4- اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی پژوهش

بررسی میزان آگاهی مدیران مقطع متوسطه از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها

1-4-2 اهداف ویژه

میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی

تعیین رابطه آگاهی مدیران از هدف راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف‌ها با موفقیت شغلی آنها

تعیین رابطه آگاهی مدیران از هدف حمایت از اعضای سازمان آموزشی با موفقیت شغلی آنها

تعیین رابطه آگاهی مدیران از هدف مشارکت افراد در تصمیم‌گیری با موفقیت شغلی آنها

تعیین رابطه آگاهی مدیران از هدف ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل با موفقیت شغلی آنها

تعیین رابطه آگاهی مدیران از هدف شناخت نیازها و حل مشکلات دانش‌آموزان با موفقیت شغلی آنها

تعیین رابطه آگاهی مدیران از هدف کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان با موفقیت شغلی آنها

تعیین رابطه آگاهی مدیران از هدف کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرآیند آموزش و پرورش با موفقیت شغلی آنها

تعیین رابطه آگاهی مدیران از هدف فراهم نمودن امکانات برای بروز خلاقیت و ابتکار با موفقیت شغلی آنها

تعیین رابطه آگاهی مدیران از هدف ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزشی با موفقیت شغلی آنها

تعیین سهم آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی در پیش بینی  موفقیت شغلی آنها

1-5- سوالات  پژوهش

چه میزان مدیران از اهداف مدیریت آموزشی آگاهی دارند؟

آیا بین آگاهی مدیران از هدف راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف‌هابا موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین آگاهی مدیران از هدف حمایت از اعضای سازمان آموزشی با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین آگاهی مدیران از هدف مشارکت افراد در تصمیم‌گیری با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین آگاهی مدیران از هدف ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین آگاهی مدیران از هدف شناخت نیازها و حل مشکلات دانش‌آموزان با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین آگاهی مدیران از هدف کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین آگاهی مدیران از هدف کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرآیند آموزش و پرورش با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین آگاهی مدیران از هدف فراهم نمودن امکانات برای بروز خلاقیت و ابتکار با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین آگاهی مدیران از هدف ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزشی با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا آگاهی مدیران از اهداف  مدیریت آموزشی ،  موفقیت شغلی آنها را پیش بینی می کند؟

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی  اصطلاحات

1-6-1 تعاریف نظری

آگاهی

اطلاع داشتن، یادگیری، دانش، معرفت. اغلب از ترکیب یکسری اطلاعات و داده ها به طور غیرمستقیم حاصل می­گردد (بهشتی 1385، 34).

مدیریت آموزشی

مديريت‌ آموزشي‌ فرايندي‌ است‌ اجتماعي‌ كه‌ با به‌كارگيري‌ مهارت‌هاي‌ علمي‌،فني‌ و هنري‌، كليه‌ي‌ نيروهاي‌ انساني‌ و مادي‌ را سازماندهي‌ و هماهنگ‌ نموده‌ و بافراهم‌ آوردن‌ زمينه‌هاي‌ انگيزش‌ و رشد با تأمين‌ نيازهاي‌ منطقي‌ فردي‌ و گروهي‌معلمان‌، دانش‌آموزان‌ و كاركنان‌ به‌طور صرفه‌جويانه‌ به‌هدف‌هاي‌ تعليم‌ و تربيت‌ برسد (شعبانی 1381، 59).

[1]Peker

[2] Suarez-Orozco & Oin-Hilliard

[3] Seibert et al

[4] Cartmell

[5] Crant

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • پايان نامه ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه
 • پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور
 • پايان نامه نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122