پايان نامه بررسي ميزان اعتبار اخبار ساعت 21 سيما شبکه اول در نزد دانشجويان دختر رشته ارتباطات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان اعتبار اخبار ساعت 21 سيما شبکه اول در نزد دانشجويان دختر رشته ارتباطات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 195 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان اعتبار اخبار ساعت 21 سيما شبکه اول در نزد دانشجويان دختر رشته ارتباطات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 1
1-2بیان مسئله 2
1-3بيان اهداف تحقيق 3
1-3-1 هدف كلي 3
1-3-2 اهداف جزئي 4
1-4سؤالات و فرضیه‌های تحقیق 5
1-4-1 سؤالات تحقیق 5
1-4-2 فرضیه 5
1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی 6
فصل دوم : 9
تدارک نظری تحقیق 9
بخش اول 9
2-1 خبر 9
2-1-1تعريف خبر 9
2-1-2 ارزش‌های خبري 11
2-1-2-1 دربرگيري 11
2-1-2-3 برخورد، اختلاف و درگيري 12
2-1-2-4. استثنا و شگفتي 12
2-1-2-5. بزرگي و فراواني تعداد و مقدار 13
2-1-2-6 مجاورت 13
2-1-2-7. تازگي 13
2-1-2ارزش‌های دوازده‌گانه 14
2-1-2-1 تواتر: 15
2-1-2-2 آستانه: 16
-2-1-2-3 فقدان ابهام: 17
2-1-2-4 معنی‌دار بودن 17
2-1-2-5 همخواني و هماهنگي: 18
2-1-2-6 غیرمنتظره بودن: 19
2-1-2-7. استمرار: 19
2-1-2-8. تركيب: 19
2-1-2-9. ارجاع يا تمثل به ملل برگزيده 20
2-1-2-10. برگزيده اشخاص به ارجاع: 21
2-1-2-11. شخصیت‌سازی: 22
2-1-2-12. منفي گرايي: 23
2-1-3 عناصر خبری 26
خبرنویسی در رسانه‌های جمعی 28
2-4-1-4 سبک‌های خبرنويسي 32
– 2-1-4-1 سبك هرم وارونه: 33
– 2-1-4-2 سبك تاريخي 33
– 2-1-4-3 سبك تاريخي به همراه ليد 34
– 2-1-4-4 سبك پايان شگفت‌انگيز 34
– 2-1-4-5 سبك بازگشت به عقب و سبك تشريحي 34
بخش دوم: 35
– 2-2-3-1تعریف سانسور 45
– 2-2-3-2انواع سانسور 48
– 2-2-3-3آثار و پیامدهای سانسور 51
بخش سوم: 52
2-3 مخاطب شناسی 52
2-3-1تعریف مخاطب 53
2-3-2نقش شناخت مخاطب در ارسال خبر 54
2-3-3سنت‌های مخاطب پژوهی 55
2-3-3-1 مشخصات سنت‌های ساختارگرا در مخاطب پژوهی 55
2-3-3-2مشخصات سنت‌های رفتارگرا در مخاطب پژوهی: 56
2-3-4سنت‌های فرهنگی و تحلیل دریافت 57
2-3-5عوامل انگیزشی در مخاطبان 58
2-3-6تغییر انگیزه در مخاطبان 58
2-3-7نقش نیازها در جذب مؤثر خبر 59
2-3-8نقش نگرش‌ها برجذب مؤثر خبر 62
2-3-2 نقش اعتبار در خبر 66
عوامل ایجاد اعتبار برای خبر 69
بخش چهارم 75
2-4 تئوری های ارتباطات اقناعی 75
– 2-4-1 اقناع: 75
– 2-4-2 تاریخچه متقاعدسازی: 76
– 2-4-3 مفهوم متقاعدسازی 76
– 2-4-4 ویژگی های متقاعد سازی 77
– 2-4-5 نظریه های متقاعدسازی: 78
– 2-4-5-1مدل کوشش درخور : 78
– 2-4-5-2-مدل استشهادی – نظام دار : 80
– 2-4-6تلویزیون و متقاعدسازی: 84
2-5نقش اعتبار در خبر 86
2-5-1 عوامل ایجاد اعتبار برای خبر 89
2-5-1-1 منبع در خبر( موثق بودن) 89
2-5-1-2 عینی و واقعی بودن خبر 91
2-5-1-3 جذابیت در ارائه خبر 92
2-5-1-4 شکل ارائه اخبار: 92
2-5-1-5 قابل درک بودن 93
2-5-1-6 ارضاء نیازهای خبری مخاطبان 93
2-5-2 عوامل اختلال در اعتبار خبر 94
2-5-2-1 عدم صداقت در فرایند انتشار خبر 94
2-5-1 مبالغه و اغراق در فرایندانتشار خبر: 95
2-5-2-3 تحریف: 95
2-5-2-4 سانسور: 96
2-5-2-5 عدم بی طرفی در ارائه اخبار: 96
بخش ششم: 98
2-6 ساختار خبر تلویزیون 98
2-6-1 هدفمندي، جامع‌نگرى و وحدت موضوع 98
2-6-2 پلاتو 99
2-6-3 گفتار متن خبر (نريشن) 102
2-6-3-1نريشن کامل: 102
2-6-3-2نريشن جزئى: 102
2-6-4 جلوه‌هاى صوتى 103
2-6-5 جلوه‌هاى تصويرى 104
2-6-6 انسجام صدا و تصوير 105
2-6-7پرداخت تکنيکى خبر 106
2-6-8 مدت خبر 106
2-6-9 انواع خبر تلویزیون 107
2-6-10 خبرنويسي براي راديو و تلويزيون 110
بخش هفتم 113
2-7چارچوب نظري 113
2-7-1شکل‌‌گیری افکار عمومی در مدل نئول-نئومن (مدل مارپیچ سکوت) 113
2-7-2 نظریه سوزن تزریقی (گلوله جادویی) 116
2-7-3فرایند ارتباط در سوزن تزریقی 117
2-7-5 نظريه نياز جويي 120
2-7-6 الگوي هماهنگي و ناهماهنگي شناختي 121
بخش هشتم 123
2-8پیشینه تحقیق 123
فصل سوم : 125
روش شناسائی تحقیق (متدولوژی) 125
مقدمه : ( شماي تحقيق ) 125
فصل چهارم : 128
4-1تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق 128
4-1-1 جمع بندي و توصيف يافته ها: 128
4-1-1-1توصيف جدول 4-1 129
4-1-1-2توصيف جدول 4-2 130
4-1-1-3توصيف جدول 4-3 132
4-1-1-4توصيف جدول 4-4 132
4-1-1-5توصيف جدول 4-5 133
-1-1-6توصيف جدول شماره4-6 134
4-1-1-7توصيف جدول شماره4-7 135
4-1-1-8 توصيف جدول شماره4-8 137
4-1-1-9 توصيف جدول 4-9 138
4-1-1-10 توصيف جدول 4-10 138
4-1-1-11 توصيف جدول 4-11 139
4-1-1-12 توصيف جدول 4-12 140
4-1-1-13 توصيف جدول 4-13 141
4-1-1-14 توصيف جدول 4-14 142
4-1-1-15 توصيف جدول 4-15 143
4-1-1-16 توصيف جدول 4-16 144
4-1-1-17 توصيف جدول 4-17 145
4-1-1-18 توصيف جدول 4-18 146
4-1-1-19 توصيف جدول 4-19 147
4-1-1-20 توصيف جدول4-20 148
4-1-1-21 توصيف جدول 4-21 150
4-1-1-22 توصيف جدول 4-22 151
4-1-1-23 توصيف جدول 4-23 152
4-1-1-24 توصيف جدول 4-24 153
4-1-1-25 توصيف جدول 4-25 154
4-1-1-26 توصيف جدول 4-26 155
4-2-1 جمع بندی تحلیل یافته ها: 156
4-2-1رابطه بين سن پاسخگويان با ميزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21 157
– 4-2-2رابطه بين سالتحصيلي پاسخگويان با ميزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21 159
– 4-2-3رابطه بين نوع علاقه پاسخگويان با ميزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21 161
– 4-2-7رابطه بين تنظيم اخبار بر اساس گرايشات سياسي وجناحي با ميزان اعتماد پاسخگويان به اخبار ساعت 21 168
فصل پنجم: 169
نتیجه گیری وپیشنهادات 169
5-1 نتيجه گيري 169
5-2 پيشنهادات 171
– 5-2-1 پيشنهادات به مسئولان بخش اخبار شبکه 1 سیما 171
5-2-2 پيشنهادات به سياستگذاران و برنامه ريزان رسانه ای کشور 172
5-2-3 پيشنهادات براي پژوهشهاي بيشتر 173
چکیده انگلیسی 174
منابع و مآخذ 175
منابع فارسي : 175
منابع انگلیسی: 183

منابع و مآخذ

ابوترابيان , حسين . “ قدرت سر نيزه ناپلئوني يا انرژي اتمي ؟ ! ” ‍‍, ماهنامه گزارش , سال 6 , ش, 65 , 1375 .

اسدي , علي . افكار عمومي و ارتباطات , تهران , سروش , 1371 .

اسدی، علی (1371)؛ افکار عمومی و ارتباطات؛ چاپ اول؛ انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلای ایران.

اصول کاربردی خبرنگاری و خبررسانی در رادیو و تلویزیون نوشته حجت الله عباسی انتشارات سروش تهران 1379 ،

ال گیبسون ،مارتین ،روزنامه نگاری در عصر الکترونیک ، محسن تقوی، انتشارات آینه کتاب تهران، 1371

امجد، محمد (1381)؛ «ماهیت افکار عمومی و نحوه شکل گیری آن»؛ روابط عمومی؛ شماره 25، ص ص 14-12.

بديعي , نعيم . “ معيارهاي گزينش خبر , كدام خبر , چرا ؟ ” , فصلنامه رسانه , تهران , مركز مطالعات و تحقيقات رسانه , سال اول , ش 1 1369 .

بلیغ ناصر ( 1380) . تجربه های برنامه سازی در جهان، دستورالعمل برنامه سازی در رادیو

بُهنر، جِرد؛ وانِک، میکائیل؛ نگرش ها و تغییر آنها؛ علی مهداد؛ چاپ اول؛ 1374؛ انتشارت جنگل.

بینگر، اتولر؛ ارتباطات اقناعی؛ علی رستمی؛ چاپ اول؛ 1376؛ مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش

پژوهش و سنجش فصلنامه , “ مخاطب در تعاملات عصر نو ” , تهران , مركز تحقيقات و مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيما , ش 4 , 1373 .

پيرحياتي , ناصر . “ تفسيرهاي خبر و مخاطبان ” , فصلنامه پژوهش و سنجش , تهران , مركز تحقيقات و مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيما , سال چهاردهم , ش 12 , 1376 .

پیکری،احمد رضا،پارازیت،چیست،مجله صدا و سیما،شماره 175،آبان 1370،

تافلر، آلوین؛ جابجایی در قدرت، ترجمه­ي شهین­دخت خوارزمی، تهران، بی­نا، 1372،

چامسکی،نوام، اس. هرمن ادوارد، فیلتر های خبری ،ترجمه: تژا میر فخرایی ، انتشارات موسسه ایران ، تهران:1377

حسيني پاكدهي , عليرضا . و ديگران , ارتباطات , نظريه ها و برخي چشم اندازهاي آتي, 1373 .

حکیم آرا، محمدعلی (1374)؛ ارتباطات متقاعدگرایانه و تبلیغ؛ چاپ اول؛ انتشارت سمت.

خانيكي , هادي . “ رسانه ها و افكار عمومي , فصلنامه رسانه ” , تهران , مركز مطالعات و تحقيقات رسانه , سال هشتم , ش 22 , 1376 .

خسروی، فریبرز؛ سانسور، تهران، نشر نظر، 1378،

خوش بیان، مسلم (1374)؛ افکار عمومی در سازمان؛ چاپ اول؛ تهران: شرکت تعاونی سازمان معین ادارات.

دادگران، سیدمحمد (1374)؛ مبانی ارتباطات جمعی؛ چاپ اول؛ انتشارات فیروزه.

دادگران، سیدمحمد (1376)؛ «افکار عمومی و روابط عمومی: نفوذمندان نامرئی جامعه»؛ روابط عمومی؛ شماره 8؛ ص ص 39-36.

دادگران، محمد؛ مبانی ارتباطات جمعی، تهران، مروارید، 1374، چاپ اول

داوود نعمتي اناركي، «مقاله نقش رسانه هاي گروهي در اطلاع رساني»، فصل نامه پژوهش و سنجش، سال هشتم، ش 27، پاييز 1380،

دهقان، علیرضا (1378)؛ «بررسی تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی: کاربرد یک الگوی جامعه شناختی»؛ نامة علوم اجتماعی؛ شماره 13؛ ص ص 25-3.

رابینز، استیفن. پی (1997)؛ مبانی رفتار سازمانی؛ علی پارسائیان، سیدمحمد اعرابی؛ چاپ چهارم؛ 1380؛ دفتر پژوهش های فرهنگی.

رجب­زاده، احمد؛ ممیزی کتاب، تهران، انتشارات کویر، 1380،

رستگار ، ليلا . “ رسانه ها و افكار عمومي ” ، فصلنامه رسانه ، تهران ، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ، سال هشتم ، ش 2 ، 1376 .

رشيد پور ، وسايل ارتباط جمعي و رشد ملي .

رفیع پور، فرامرز، وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی، تهران: 1378

روبر ، لانكا . جهانگردي نوين ، ترجمه علي ترابي ، مجله ايران ، سال اول شماره سوم ، مهرماه 1371 . – ساروخاني ، باقر . جامعه شناسي ارتباطات ، انتشارات اطلاعات و تهران ، 1377 ، چاپ اول .

روزنامه ابرار، دیدار با آیت ا…جوادی آملی ،شماره1162، آبان1371

زرین­کوب، عبدالحسین؛ تاریخ در ترازو، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1362، ص28.

ساروخاني ، باقر . روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، جلد اول ، اصول و مباني ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، 1380 ، چاپ ششم .

ساروخانی، باقر، جامعه شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات، 1381 ،

ساروخانی، محمد باقر، مبانی ارتباط شناسی، نشر آگاه ، تهران: 1371

سورین و تانكارد، 1992، ترجمه دهقان، تهران: 1381

سورین، ورنر و جیمز، تانكارد؛ نظریه‌های ارتباطات، علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381

سورین، ورنرو تانکارد، جیمز، نظریه های ارتباطات، انتشارات دانشگاه تهران، تهران:1381

شكرخواه ، يونس . خبر ، مركز گسترش آموزش رسانه ها ، تهران ، 1374 ، چاپ اول .

شیلر هربرت وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا،ترجمه: احمد میر عابدینی ،تهران ،سروش ، 1377

صباگردي ، احمد . راهنماي روزنامه هاي ايران ، 1373 .

فاضلي ، محمد . راهبردهاي عملي توسعه فرهنگي ، سازمان يونسكو ، مؤسسه فرهنگي قنبيان ، تهران ، 1379 ، چاپ اول .

فرهنگي ، علي اكبر . ارتباطات انساني ، جلد اول ، 1374 .

فرهنگی، علی اکبر (1378)؛ ارتباطات انسانی؛ چاپ سوم؛ موسسه خدمات فرهنگی رسا.

كازنو ، ژان . جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي ، مترجمان ، باقر ساروخاني ، منوچهر محسني ، انتشارات اطلاعات ، 1373 .

كاظم معتمدنژاد، وسايل ارتباط جمعي، تهران، انتشارات دانشكده علوم اجتماعي، 1355،

کازنو ژان ،جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ،ترجمه: دکتر باقر ساروخانی ومنوچهر محسنی ،تهران ،انتشارات اطلاعات ،1377

کوهن، آرتور؛ تغییر نگرش و تاثیر اجتماعی؛ علیرضا کلدی؛ چاپ اول؛ 1378؛ انتشارت دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

گايار ، فيليپ . فن روزنامه نگاري ، ترجمه فضل ا… جلوه ، تهران ، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامي ، 1368 .

گفتگو با سیدمحمد دادگران (1382)؛ «افکار عمومی به عنوان یک پدیده روانی – اجتماعی بر نگرش ها استوار است»؛ روابط عمومی؛ شماره 29، ص ص 21-18.

گلد تورپ ، جي . اي . جامعه شناسي كشورهاي جهان سوم ، مترجم جواد طهوريان ، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي ، مشهد ، 1373 ، چاپ دوم .

لال، جیمز (1379)؛ رسانه ها، ارتباطات، فرهنگ؛ مجید نکودست؛ چاپ اول؛ انتشارات موسسه ایران.

ماکسوِل، جان (2003)؛ مدیریت نگرش؛ فضل الله امینی؛ چاپ اول؛ 1382؛ انتشارات فرا.

محسنيان راد ، مهدي . ارتباط شناسي ، تهران ، انتشارات سروش ، 1374 .

محسنیان راد، مهدی؛ سانسور و خود سانسوری در ایران، رسانه، سال سوم، تابستان1371، ص 6. به نقل از خسروی، فریبرز، پیشین، ص72.

محمدي مهر ، غلامرضا . “ ساختار و شيوه انعكاس اخبار سياسي ‌” ، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي ، تهران ، دانشكده حقوق و علوم سياسي ، 1378 .

مصاحب، غلام­حسین؛ دائرةالمعالرف فارسی، تهران، فارنگلین، 1345،

معتمد نژاد، كاظم، وسايل ارتباط جمعي، تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، 1371

معتمدنژاد ، كاظم . منصفي ، ابوالقاسم . روزنامه نگاري ، تهران ، نشر سپهر ، 1368 .

معتمدنژاد ، كاظم . وسايل ارتباط جمعي ، تهران ، دانشگاه علامه طباطبايي ، 1373 .

معين ، محمد . فرهنگ فارسي ، تهران ، امير كبير ، 1376 ، ج اول .

مك‌كوایل، دنیس؛ نظریه ارتباطات جمعی، پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌های، 1382

مهدي محسنيان راد، روش هاي مصاحبه خبري، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1371،

مهدي محسنيان راد، روش هاي مصاحبه خبري، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1371

نصرالهي ، اكبر . خبر نويسي ، امور آموزش باشگاه خبرنگاران جوان ، پاييز 1379 .

نقيب السادات ، سيدرضا . “ روزنامه نگاري عيني ، موافقان و مخالفان ” ، فصلنامه رسانه ، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها ، سال هفتم ، ش 26 ، 1375 .

نقيب السادات ، سيدرضا . “ عوامل مؤثر بر نگرش مردم نسبت به روزنامه كيهان ” ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه علامه طباطبايي ، تهران ، دانشگاه علوم اجتماعي ، 1374 .

نوراني ، حسين . “ بررسي نقش رسانه ها به عنوان ابزار نفوذ بر افكار عمومي ، پايان نامة كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي ، گرايش تحقيق در ارتباطات اجتماعي ، سال 1377 .

هربرست، سوزان؛ بنیجر، جیمز. آر؛ «افکار عمومی: تاملی در تاریخ زیرساخت افکار عمومی»؛ حبیب الله معظمی گودرزی (1382)؛ رسانه؛ شماره 53؛ ص ص 116-114.

واژنامه آکسفورد، ص 1029، به نقل از خسروی، فریبرز، همان، ص72.

ويندال ، سون . و ديگران ، كاربرد نظريه هاي ارتباطات ، ترجمه عليرضا دهقان ، تهران ، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها ، 1376 .

يونس شكرخواه، خبر، مرکز گسترش آموزش رسانه ها، 1374

-اتولر بینگلر؛ ارتباطات اقناعی ،ترجمه علی رستمی ؛ انتشارات سروش1376.

-اسميت , آنتوني . ژئوپلتيك اطلاعات , ترجمه فريدون شيرواني , انتشارات سروش , تهران 1369 .

-اوكيف دانيـل، (۱۳۷۸)، متقاعدسازي نظريه تحقيق، ترجمـه ميرحسـن رئـيسزاده، انتشـارات اداره كـل برنامه ای صدا و سیما.

پژوهش معاونت سياسي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

-پورنوروز، منیژه، ارزشهای خبری ،” فصلنامه پژوهش و سنجش”، شماره27، 1380..

-حسینی پاکدهی ،علیرضا فرآیند انتشار خبر،رسانه شماره3 سال ششم مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها 1374

دادگران، سيد محمد، «متقاعدسازي و شيوه هاي تأثيرگذاري بر افكار عمومي»، فصل‌نامه پژوهش و سنجش، سال هشتم، شماره 26، تابستان 1380

-راﺟـﺮز و ﺷﻮﻣﻴﻜﺮ رسانش نوآوری، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻛﺮﻣﻲ، 1376

سازمان های رسانه ای»؛ دانش مدیریت؛ شماره 66؛ ص ص 114-85.

-سبیلان اردستانی،حسن ،سازوكارهاي افزايش تاثير خبر – تحقيق ، معاونت سياسي سازمان صداوسيما، 1379

-شعارغفاری ، پیروز، “تبلیغ سیاه، سفید، خاکستری”، ویژه نامه آموزشی رسانه، 1373

-عباسی ،حجت اله،اصول کاربردی خبرنگاری وخبر رسانی در رادیو وتلویزیون ،سروش،1380

-فانیان، سعید،جایگاه خبروضوابط حاکم بر آن،مجله سروش،شماره539، 1369

-فرهنگی ،علی اکبر، ارتباطات انسانی، خدمات فرهنگی رسا، 1374،

-کونتز، هرولد؛ ودیگران اصول مدیریت، مترجم محمد علی طوسی، ودیگران ، چاپ چهارم، (1378)

-نعمتی انارکی،داود،نقش رسانه های گروهیدر اطلاع رسانی فصلنامه پژوهش و سنجش”، شماره27، 1380

-هامیلتون‌، سیمور ، تجزیه‌ و تحلیل‌ ارتباطات‌ سازمانی‌، ترجمه‌ داود محبعلی‌، تهران‌:دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ 1375.

-هوشمند سفیدی، راهبردهای عملی روابط عمومی نويسنده ناشر ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی چاپ اول ، ۱۳۷۷

و تلویزیون انگلستان، اداره کل تحقیق و توسعه معاونت صدای جمهوری اسلامی

معتمد نژاد کاظم ،روش تحقیق در محتوای مطبوعات تهران انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی / 1356،

چکیده

هدف پژوهش دستیابی به میزان اعتماد بینندگان اخبار تلویزیون به بخش خبری ساعت ۲1 شبکه یک با توجه به شرایط فردی ( سن، سنوات تحصیل و تأهل و… ) بررسی عوامل مؤثر در میزان اعتماد مردم نسبت به بخش‌های خبری ساعت ۲1، دستیابی به نظر بینندگان درباره میزان توجه آنان به انواع اخبار و دستیابی به میزان استفاده بینندگان از منابع خبری است . جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه ، آزاد اسلامی واحد مرکز رشته ارتباطات و است که با روش نمونه‌گیری بر اساس فرمول کوکران  انتخاب‌شده‌اند . روش پژوهش پیمایشی است، که با استفاده  از آزمون‌های آماری کای اسکوار تجزیه‌وتحلیل شده است. بخش‌های مربوط به ادبیات و نظریات با مراجعه به کتابخانه موردبررسی  قرارگرفته و ارائه‌شده است. انسان معاصر به‌منظور انجام فعالیت‌های فردی و اجتماعی خود نیاز به اطلاعات و اخباری دارد که محیط زندگی و دنیوی وی را احاطه کرده است . انسان همواره نیاز دارد از جهاتی که در آن زندگی می‌کند و از محیطی که در آن در تکاپو است ، آگاهی کسب کند و نیازهای اطلاعاتی خود را چون دیگر نیازهای زندگی تأمین نماید و با شناخت میزان اعتبار و ذائقه مخاطبان اخبار ،می‌توان زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت منطبق‌تر با خواسته‌های مخاطبان فراهم آورد. نتایج آزمون نشان داد که بين  متغيّرهای سن ، سال تحصیلی ،علاقه پاسخگويان با ميزان اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 رابطه‌ای وجود ندارد،اما بين متغيّرهای بی‌طرفانه بودن ، نقاط ضعف ، انتخاب و تنظیم اخبار  با ميزان اعتماد پاسخگويان رابطه معنی‌داری وجود دارد. افرادی که سال تحصیلی آن‌ها خیلی زیاد بوده است کمتر از سایرین به این بخش اعتماد داشته‌اند.نتیجه کلی حاکی از آن است با بالا رفتن سال تحصیلی میزان اعتماد به اخبار تقلیل یافته است.

1-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشر، می‌توان به این نتیجه دست پیدا کرد که در هیچ زمانی مانند امروز امکان دسترسی به اطلاعات و اخبار گوناگون وجود نداشته است و این روندی است که باگذشت زمان هر چه بیشتر شتابان می‌شود. در این میان وسایل ارتباط‌جمعی (روزنامه- رادیو- تلویزیون- سینما) با انتشار اخبار و پیام‌های گوناگون، مهم‌ترین نقش را به عهده داشته‌اند و با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار، درراه پیشرفت فرهنگ  و تمدن بشری، گام‌های مثبتی را برداشته‌اند، این خصیصه وسایل ارتباط‌جمعی باعث شده که برجسته‌ترین متفکران و صاحب‌نظران علوم ارتباطات، عصر کنونی را عصر ارتباطات نام دهند.

مهم‌ترین ویژگی رسانه جنبه آگاهی دهندگی و توانایی قدرت عمل در نشر پیام در طیف وسیع و گسترده است. بنابراین خبر از مهم‌ترین بخش‌های آگاهی‌دهنده در این رسانه‌ها خواهد بود. زیرا در ایجاد آگاهی سیاسی – اجتماعی – اقتصادی که ضرورت حفظ حیات و تحول جامعه به شمار می‌روند، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. خبر در صدر برنامه‌های تلویزیونی قرار دارد و در بین شبکه‌های تلویزیونی دنیا به جبران رقابت این رسانه‌ها درزمینه اطلاع‌رسانی تبدیل‌شده است؛ در حال حاضر شبکه‌های تلویزیونی با شکل تازه‌ای از خبررسانی مواجه هستند، تمام سعی و تلاش آن‌ها در ارائه آخرین اخبار و اطلاعات جهان به مخاطبان است، به‌طوری‌که این شبکه‌ها، خبرپراکنی را به‌مثابه یک میدان توسعه و رقابت برای فعالیت‌های خود در نظر گرفته‌اند. با توسعه شبکه‌های تلویزیونی در جهان و ورد اینترنت – ماهواره تلویزیونی به صحنه، مرحله تازه‌ای از شیوه اطلاع‌رسانی است زیرا در این برهه دیگر دروازه‌بانی و یک‌سو بودن اخبار معنا ندارد زیرا مخاطب به دلیل دسترسی داشتن به منابع مختلف اطلاعاتی به مقایسه اخبار از منابع مختلف می‌پردازد.

در این زمان بیشترین تکیه به عنصر گیرنده با مخاطب است، این مخاطب است که تعیین می‌کند رسانه از چه شیوه‌هایی و جه نوع اخباری را منعکس سازد.

گرداندن وسایل ارتباط امروز در تمامی مراحل فرایند تهیه و پخش خبر مخاطب حاضر و ناظر خویش می‌بیند.

از سویی دیگر طی چند سال اخیر با گسترش مطبوعات به همان نسبت گسترش رشته تخصصی بنام ارتباطات و روزنامه‌نگاری در کشور ما و پرورش نیروهای متخصص در این زمینه موجب شده چند وقت یک‌بار اخبار را از دید کارشناسانه این رخداد بررسی کنیم لذا در این تحقیق سعی شده تا نگرش دانشجویان دختر این رشته در مورد اخبار سیما بررسی شود

1-2بیان مسئله

خبر محصول باارزش وجودشان رسانه و عامل معنا بخشی به پدیده‌ها و رخدادهاست، این فعالیت رسانه‌ای از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را طبیعی‌ترین کارکرد رسانه دانسته‌اند و بخش عمده‌ای از توان، منابع مالی و امکانات هر رسانه اعم از دیداری، شنیداری و مکتوب به آن اختصاص می‌یابد.

یکی از نکات موردتوجه در ارائه خبر در نظر گرفتن مخاطب است؛ زیرا هرگونه ارتباط باهدف تأثیرگذاری بر مخاطب صورت می‌گیرد، ازاین‌رو سیاست‌گذاران رسانه‌ها درصدد دستیابی به آن هستند، ازآنجاکه مخاطبان امروز انتخاب‌گرند و گستره وسیع شبکه‌های مختلف رسانه‌ای، قدرت انتخاب آنان را بالابرده و در چنین شرایطی اعتبار رسانه تا حدود زیادی به میزان رضایت و اقناع مخاطبان وابسته است.

در تحقیق حاضر به جهت اینکه دانشجویان در منحنی پذیرش به‌عنوان گروه نفوذمندان به‌حساب می‌آیند و این قشر از جامعه به جهت تحصیل‌کرده بودنشان منزلت و احترام خاصی در میان خانواده‌ها دارند و در اکثر انتخابات عناصر فعال و تأثیرگذار هستند، یکی دیگر از عوامل توجه به این قشر در این پژوهش این است که دانشجویان به‌عنوان جوانانی کنجکاو و تحلیل‌گر می‌باشند که ازلحاظ فرصت مطالعه نیز وقت کافی برای مطالعه و تفکر دارند ازلحاظ پختگی نیز در سنی قرار دارند که به بلوغ فکری رسیده‌اند.

با توجه به مطالب گفته‌شده، کوچک‌ترین بی‌تفاوتی نسبت به نیازها و دیدگاه‌های این قشر در جمع‌آوری، تنظیم و ارائه اخبار، موجب بی‌اعتنایی اخبار در میان اقشار جامعه خواهد بود و درنتیجه  جز اتلاف وقت و هزینه و سرمایه برای گرداندگان رسانه نتیجه‌ای نخواهد داشت.

نیازهای این قشر از مخاطبان خود تابعی از شرایط سنی، شغلی، تحصیلی، اجتماعی علایق مختلف است که برای ارتقاء کیفیت اخبار باید آن شرایط و علایق را شناخت و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.

1-3بيان اهداف تحقيق

1-3-1 هدف كلي

شناخت میزان اعتبار اخبار ساعت 21 شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

1-3-2 اهداف جزئي

در كنار اهداف كلي به اهداف جزئي اين تحقيق می‌پردازیم :

شناخت میزان بهره‌برداری از اخبار ساعت 21 شبکه اول توسط دانشجویان دختر رشته ارتباطات

شناخت اخبار موردعلاقه دانشجویان دختر رشته ارتباطات

شناخت مهم‌ترین منبع کسب خبر برای دانشجویان دختر رشته ارتباطات

دستیابی به میزان علاقه دانشجویان دختر رشته ارتباطات به اختیار جنجالی و هیجان‌انگیز

بررسی دیدگاه دانشجویان دختر رشته ارتباطات به میزان بی‌طرفی اخبار ساعت 21 شبکه اول

دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد نقاط ضعف اختبار ساعت 21 شبکه اول

دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد میزان اعمال گرایش‌های سیاسی در تنظیم اخبار ساعت 21 شبکه اول

بررسی نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد میزان تأثیر لحن و چهره گوینده در افزایش اعتماد به اختبار ساعت 21 شبکه اول

دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد مدت‌زمان اخبار شبکه اول ساعت 21

دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد لزوم پخش اخبار و گزارش‌های تصویر در خبر شبکه اول ساعت21

دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد لزوم پخش اخبار گزارش‌های تصویری خبر در اخبار ساعت 21 شبکه اول

دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد شیوه‌های مطلوب ارائه خبر در اخبار ساعت 21 شبکه اول

1-4سؤالات و فرضیه‌های تحقیق

1-4-1 سؤالات تحقیق

آیا بین سن دانشجویان دختر رشته ارتباطات و میزان اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین سال ورود دانشجویان دختر رشته ارتباطات و میزان اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

آیا بین میزان علاقه به اخبار سیاسی شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان دختر رشته ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

آیا بین میزان رعایت بی‌طرفی در اخبار ساعت 21 شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان دختر ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

آیا بین میزان نقاط ضعف اخبار ساعت 21 شبکه اول با میزان اعتماد دانشجویان دختر رشته ارتباطات به آن پخش خبری رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

آیا بین میزان اعمال گرایشات سیاسی جناحی در تنظیم اخبار ساعت 21 شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان به این بخش خبری رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

1-4-2 فرضیه

به نظر می‌رسد میان سن دانشجویان دختر رشته ارتباطات با میزان اعتماد آنان به اخبار شبکه اول ساعت 21 رابطه معنی‌دار وجود دارد.

به نظر می‌رسد میان‌سال ورود دانشجویان دختر رشته ارتباطات با میزان اعتبار و اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معنی‌دار وجود دارد.

به نظر می‌رسد میان علاقه دانشجویان دختر رشته ارتباطات به اخبار سیاسی و میزان اعتبار و اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معنی‌دار وجود دارد.

به نظر می‌رسد میان رعایت بی‌طرفی در اخبار ساعت 21 شبکه اول سیما و میزان اعتبار اعتماد به این بخش نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود دارد.

به نظر می‌رسد میان نقاط ضعف اخبار ساعت 21 شبکه اول با اعتماد دانشجویان دختر رشته ارتباطات به این بخش رابطه معنی‌داری وجود دارد.

به نظر می‌رسد میان اعمال گرایش‌های سیاسی و جناحی در تنظیم اخبار ساعت 21 شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان به این بخش خبری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122