پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    ث‌
فصل اول :کلیات تحقیق    2
1-1-    مقدمه    2
1-2- بیان مساله    3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:    6
1-3- اهداف کلی    6
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق:    7
فصل دوم: ادبیات تحقیق    9
2-1- بخش اول :رضایت شغلی    9
2-1-1-تعریف رضايت شغلي    9
2-1-2- ماهيت رضايت شغلي    11
2-1-3- ابعاد رضايت شغلي    12
2-1-4- عوامل مؤثر بر رضايت شغلي    13
2-1-4- 1- عوامل سازماني    14
2-1-4- 2- ماهيت شغل    15
2-1-4- 3-  عوامل محيطي    16
2-1-4- 4-  عوامل فردي    18
2-1-5-  عوامل مؤثر در رضايت شغلي    19
2-1-6-  پيامدهاي  عدم رضايت شغلي    20
2-1-6-1-  رضايت شغلي و ميزان جابه جايي    20
2-1-6-3-  رضايت شغلي و غيبت    22
2-1-6-4- تاخير در كار    22
2-1-6-5- ترك خدمت    22
2-1-6-6- بازنشستگي زودرس    23
2-1-6-7- تشويش    23
2-2-1 – بخش دوم :اعتماد    24
2-2-2 – تعریف اعتماد    24
2-2-3 – سطوح اعتماد    30
2-2-4 – انواع نگرشها به اعتماد    31
2-2-5 –  ابعاد اعتماد    31
2-2-6 – مفهوم اعتماد اجتماعی    32
2-2-7- مقایسه اعتماد و اطمینان    34
2-2-8 – رهیافت های اعتماد جتماعی    35
2-2-9 – انواع روابط اعتماد :    36
2-2-10- کارکردهای اعتماد    37
2-2-11 – اشکال عمده اعتماد    38
2-2-11 -1- اعتماد بنیادی    38
2-2-11 -2- اعتماد تعمیم یافته    38
2-2-11 -3- اعتماد بین شخصی    39
2-3-1- مروري بر تحقيقات داخلی    40
2-3-2- مروري بر تحقيقات خارجي    45
بخش چهارم : چارچوب نظري تحقيق    47
2- 4- چارچوب نظري زضایت شغلی    47
2- 4-1- نظرية سلسله مراتب نيازهاي مازلو    47
2- 4-2-  نظريه هاي محتوايي    49
2- 4-2- 1- نظرية مراحل مختلف زندگي    49
2- 4-2- 2- نظرية سلسله مراتب نيازها    49
2- 4-2- 3- نظرية زيستي تعلق رشد    49
2- 4-3-   نظرية نيازهاي اكتسابي    49
2- 4-4- نظريه هاي ريزمدل    50
2- 4-3-1- نيازهاي فيزيولوژيك    51
2- 4-3-2- نيازهاي ايمني    52
2- 4-3-3- نيازهاي اجتماعي    53
2- 4-3-4- نياز به احترام    53
2- 4-3-5- نياز به خود شكوفايي    54
2- 4-5- نظرية انتظار    54
2- 4-6- الگوي پورتر- لاور    56
2- 4-7-  نظرية اختلاف    57
2- 4-8- تئوري ارزشي ادوين لاك    57
2- 4-9- نظريه هاي درشت مدل    58
2- 4-10- نظرية دوعاملي هرزبرگ    58
2- 4-11- مطالعات ادوين لاك    58
2- 4-2- چارچوب  نظری اعتماد اجتماعی    60
2- 4-2- 1- نظریه زیمل     61
2- 4-2- 2- نظریه كلمن    63
2- 4-2- 3-  نظریه فوكوياما    64
2- 4-2- 4- تالكوت پارسونز     66
2- 4-2- 5- نظریه جانسون    68
2- 4-2- 6-  آنتوني گيدنز    69
فصل سوم : روش تحقیق    73
3-1-1- روش تحقيق    73
3-1-2- ابزار گردآوري اطلاعات:    74
3-1-3- جمع آوري اطلاعات    75
3-1-4- جامعه آماري،حجم نمونه گيري    75
3-1-5- شيوه نمونه گيري    75
3-1-6- روش تجزيه و تحليل داده ها    75
فصل پنجم: نتیجه گیری براساس فرضیات تحقیق    78
نتیجه گیری نهایی    78
پشنهادات    78

منابع ماخذ

–  آزادارمكي، تقي، كمالي، افسانه” اعتماد، اجتماع و جنسيت بررسي تطبيقي اعتماد متقابل در بين دو جنس ” مجله جامعه شناسي ايران تابستان1383.

– استانلی دیویس ترجمۀ ناصر میرسپاسی و پری چهرمعتمد گرجی(1376)، چاپ دوم، تهران، انتشارات مروارید.

– اسدي، حسن(1380)، بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشکده هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور، نشریه حرکت، شماره،9.

– احمدی مهربانی(1383)، محمدرضا،”مدیریت بر مبنای اعتماد” توسعه مدیریت، شماره46.

– الوانی، سید مهدی و سید نقوی، میرعلی(1381)، سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها، مجله مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۳۳و۳۴.

– الوانی، مهدی(1378) ، نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی ، مجله تدبیر ، شماره 100 ، تهران سازمان مدیریت صنعتی.

– بابربارا، میزنال(1383)،” بررسی مفهوم اعتماد در میان جامعه شناسان کلاسیک”، ترجمه ناصرالدین غراب، نمایه پژوهش، سال پنجم، تابستان .

– بیکر، واین(1382)، مدیریت و سرمایه اجتماعی، ترجمه: سید مهدی الوانی و محمدرضا ربیعی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

– پرفسور جاسبی عبدالله(1380)، اصول و مبانی مدیریت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،1380.

– چاوشي، سيد محمد حسين(1386)، بررسي و مطالعه رابطه هوش عاطفي مديران و ميزان اعتماد زيردستان به آنان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، پرديس قم.

– حسن­زاده، حسن(1384)،پايان­نامه« شناسايي عوامل مؤثر بر اعتمادسازي در سازمان و بررسي آن در سازمان­هاي اجرايي كشور،كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، پرديس قم.

– دفت، ریچارد(1378) ، مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارساییان و سیدمحد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

– دياني، محمدجواد(1374)، رابطه بین سبک مدیریت و رضایت شغلی مدرسان مراکز تربیت معلم پسرانه تهران(پايان نامه كارشناسي ارشد)،دانشگاه شهيد بهشتي.

– رابينز ، استيفن پي(1378)، مباني رفتار سازماني، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي، همدان دفتر پژوهش هاي فرهنگی.

– رابينز، استيفن پي  دي دي سنزو ، ديويد اي(1384) ، مباني مديريت، ترجمه سيد محمد اعرابي ، محمد علي حميد رفيعي ، بهروز اسراري ارشاد، همدان ، دفتر پژوهش­هاي فرهنگی.

– رنجبريان بهرام زكي ، محمد علي(1380)”  بررسي تأثير ابعاد رضايت شغلي بر تعهد سازماني دبيرستان هاي، تعهد سازماني اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصادي ”

– سیدنقوی، میرعلی(1384)، شناخت سرمایه اجتماعی سازمانی به عنوان مفهوم چند بعدی، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت ، تهران سالن اجلاس سران.

– شفیع آبادی، عبدالله (1370)، راهنمایی تحصیلی و شغلی، مرکزچاپ وانتشارات دانشگاه پیام نور.

– صافي ، احمد(1379)، مديريت و نو آوري در مدارس ،تهران: انجمن اوليا و مربيان .

– عسكري كلدي(1382)،” بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان ابتدايي، آموزش و پرورش تهران “، رساله دكتري، رشته مديريت آموزشي، دانشگاه علامه طباطبائي تهران.

– عطافر، علی(1375)، (فرهنگ سازمانی و نحوۀ ایجاد تحول در آن) سمینار فرهنگ كار اصفهان.

– كاظمي، اعظم(1386) ،”بررسي رابطه بين جو تواناسازي و رضايت شغلي معلمان دوره متوسطه شهر  قدس”(پايان نامه كارشناسي ارشد)،دانشگاه شهيد بهشتي.

– کونتز، هارولد و همکاران(1380)، اصول مدیریت، ترجمه محمدهادی چمران، چاپ سوم، موسسه انتشارات علمی،  شابک ‎۵-۶۰-۶۳۷۹-۹۶۴.

– مقدمی پور، مرتضی (1379) روانشناس کار .تهران: نشر ارسباران.

– موسوی، میر طاهر(1385)، ” مشارکت اجتماعی یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی” فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23..

– نوربخش، مهوش، علیزاده، محمود(1383)، بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز، نشریه حرکت ، شماره 22.

– نورث کوت پارکینسون و دیگران(1369)، اندیشه‌های بزرگ در مدیریت، ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، مؤسسه بانکداری ایران.

Aldrich ,H.E. & C.Fiol (1994), “Fools Rush in? The Institutional Context Of Industry Creation” . Academy of Management Review,19/4: pp.45-67.

Arsen D., Bel, C.& David N. Plank(2004).Who Will Turn Around Failing Schools? AFramework for Institutional Choice,NCLB failing schools & the roles of ESAs, Perspectives,10,1-20.

Baier,( 1986 ), Trust & Antitrust Ethics, Personnel Review, Volume. 25, Number.

Bluhm LH(1978). Trust, terrorism, and technology. Journal of Business Ethics .;6( 5): 333-341,

Coleman ,James S.(1990). Foundation of Social Theory . Belknap Press of Harvard University Press.

Giddens, A.(1990), The Consequences of Modernity, Stanford, Clif, Stanford university press.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل  بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب به مرحله اجرا درآمد. بر این اساس؛ پس از بررسي پیشینه تحقیق و نظریه­های مرتبط با متغیرهای پیشین و متغیرملاک ، مدل نظری مناسب انتخاب گردید. روش پژوهش حاضر به صورت پيمايشی از نوع همبستگي است كه از نظر معيار كاربرد يك بررسي كاربردي می­باشد. که با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام رسیده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تعداد 1129نفر آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب می باشد و تعداد نمونه‌ بر اساس فرمول اندازه‌گيري كوكران به حجم 286نفر تعیین، و از روش نمونه گیری تصادفی  نمونه­ها انتخاب شده، و براساس آن اطلاعات جمع­آوري گردیده شد. و پس از استخراج و پردازش داده­هاي جمع­آوري شده و تهيه شاخص­هاي آماري متغيرهاي پیشین و ملاک ، برای تجزیه وتحلیل یافته­ها در این تحقیق شامل آمار توصیفی (درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(T تک گروهی مستقل ، همبستگی پیرسون ، تحلیل واریانس و رگرسیون همزمان) می باشد. نتایج تحقیق بدین شرح می باشد: 1-میزان اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب تفاوت معنی داری وجود دارد(P>0/01).2-میزان رضایت شغلی در بین آموزگاران ابتدایی شهرستان میناب تفاوت معنی داری وجود دارد (P>0/01) 3- بین اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب رابطه وجود دارد(P>0/01). 4 – بین مولفه­های اعتماد به مدیریت و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد ( 01/0= )   نتایج این تحلیل نشان می دهد که متغیر اعتماد شناختی با بیشترین مقدار B=3/11)) به طور مثبت و معنی دار متغیر ملاک (رضایت شغلی) راتبیین نموده است . مدیرانی که بیشترین اعتماد سازی را در کارکنان ترویج دهند، رضایت از شغل آنان را بهبود بخشیده و منجر به افزایش عملکرد و بهره وری آنها خواهدشد.

کلید واژها:  اعتمادبه مدیریت، رضایت شغلی

 فصل اول:کلیات تحقیق

 مقدمه

مديريت بر مبناي اعتماد، بياني نوين از انديشه­هاي كهن است. که جای آن در روابط امروزی به خوبی نمايان و آشكار است و بكارگيري سازوكارهاي آن مي تواند در كسب نتايج مطلوب بین فردی مؤثر باشد. مديريت بر مبناي اعتماد تکنیکی است که انسا­ن­ها در روابط خود آن را به كار مي گیرند؛ اما تا كنون بدان به­عنوان تكنيك رفتاري كه می شود آن را آموزش داد و در جايگاه های مختلف از آن بهره گرفت، نگريسته نشده است. اعتماد يك موضوع بين رشته­اي است که از رشته­هايي مانند روان­شناسي و جامعه­شناسي نشأت مي­گيرد. به عقيدة تايلر[1]، اعتماد زمينه­ساز است براي درک اينكه چگونه مشاركت مؤثر را در درون سازمان­ها ايجاد كنيم؛ يعني اعتماد يك عنصر کلیدی است. زیرا مشاركت را مي­آفريند و همانطور كه مي­دانيم، مشاركت در سازمان­ها هميشه با اهميت بوده­است. به گفته آنت بير[2](1985) اعتماد در همه جا وجود دارد اما كمتر به آن توجه مي­شود و تنها زماني كه از بين مي رود و يا آسيب مي­بيند مورد توجه قرار مي­گيرد. وي اين موضوع را به هوا تشبيه مي­كند كه وقتي كمياب يا آلوده می­شود، اهمیت می­یابد. صاحب نظران باور دارند كه اعتماد می تواند منجر به همكاري بين افراد، گروه­ها و سازمان­ها شود. امروزه سازمان­ها در جستجوي راه­هاي جديدي براي ارتقاي مشاركت بين افراد و گروه ها و بهره گیری از آثار آن هستند؛ از اين گروه بيش از هر زمان،به اعتماد و چگونگي تقويت و واقعي سازي آن توجه دارند. مثلاً بيشتر سازمان­ها همكاري بين افراد و گروه ها را با مهندسي دوبارة ساختار و مسطح تر نمودن آن بر شكل­هاي مبتني بر تيم كاري[3] به گونه ای که اختیار در آن ها به شكل غيرمتمركز درآيد و اعطاي قدرت به سطوح پايين تر شود افزايش مي­دهند. اما اعطاي قدرت تنها زماني مي تواند به تقويت همكاري و سرانجام عملكرد سازمانی منجر شود که در سازمان اعتماد وجود داشته باشد. به طوركلي، روان­شناسان اعتماد و فرايند اعتمادسازي را يكي از پايه های اساسی توسعه فردی توصیف كرده اند (گرث،جینز، 1998:53).

نظر به اين كه نقش مؤثر و تعيين كننده آموزگاران در الگوگيري تيم سلامت مرهون رضايت شغلي آنان بوده و تاثير آموزشي اين افراد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران ابتدایی انكارناپذير است، و با توجه به نقش اعتماد مدیریت بر رضايت شغلي كاركنان و به دنبال آن بهره وري سازمان و نقش مستقيم آن در سلامت جامعه، اين پژوهش بر آن است تا به بررسي اعتماد مدیریت و  رابطه اش با رضايت شغلي آموزگاران مدارس ابتدایی بپردازد و ضمن نشان دادن رابطه ميان رفتار مديريتي مديران اجرايي و ارشد و درجه اعتمادي كه در سازمان حاكم است، مديران اجرايي و ارشد را قادر به اتخاذ رفتاري كند كه به دنبالش افزايش رضايت شغلي كاركنان را به دنبال داشته باشد. در اين پژوهش گام اول، يعني شناسايي وضع موجود آموزش و پرورش در خصوص وضعيت اعتمادبه مدیریت و تاثیرآن بر رضايت شغلي است. بديهي است كه گام هاي بعدي همانا استفاده از آموزش هاي مناسب در خصوص مباحث رفتار سازماني براي مديران و البته كاركنان است مراحلي اساسي تر و ضروري خواهد بود.

1-2 بیان مساله

به گفته مارتين هوليس اعتماد موضوع بسيار مهمي است كه در تمام علوم اجتماعي و بشري ريشه دارد. اعتماد يك ساختار اجتماعي است و تا زماني كه سازمان ها در قالب  اجتماعي وجود دارند، اعتماد شرط لازم براي آن ها است(هوليس،1998). ماكس وبر اعتماد را به عنوان پيش نياز ساختار اجتماعي مي داند. وي معتقد است كه با افزايش پيچيدگي يك سيستم، نياز به اعتماد نيز به طور نسبي افزايش مي يابد.

تامپسون مي گويد: اعتماد دستاورد و نتيجه مديريت خوب است. به عبارت ديگر نمي توان اعتماد را مديريت كرد بلكه با رفتارهاي مديريتي مناسب و با درك متقابل و بهترانتظارات مي توان آن را ايجاد و حفظ كرد. اعتماد يك عامل اساسي در فعاليت مدیریت­ها است و براي برقراری ارتباط و همكاري اثربخش لازم است و مبنايي است براي روابط پربارتر که مي تواند پيچيدگي هاي سازماني را كاهش داده و بهتر، اقتصادي تر و سريع تر از هر ابزار دیگری معاملات و مذاكرات سازماني را تسهيل کند(هوي، اسميت و سويئيتلند[4]،2002) و ارتباط مؤثر، همكاري و سازگاري را كه زیربناي روابط پربار در سازمان ها مي باشد ارتقا بخشد (آرسن، بل و پلنك[5] ، 2004).  مطالعة تجربي درخصوص اعتماد اولين بار در اواخر دهة 1950 ، به منظور حل مشكل رشد فزايندة بدگماني در جنگ سرد، به عنوان عاملي كليدي در بهبود محيط باز و سالم انجام گرفت. اعتماد حالتی روانی است که در آن فرد به نتایج کار اطمینان دارد، بدون آنکه آن نتایج را پیش بینی کند. بدیهی است که این حالت روانی ممکن است با ریسک همراه باشد یعنی انسان مطمئن باشد ولی در عمل غیر از آن اتفاق بیفتد. با وجود این اعتماد داشتن، باتمایل به قبول ریسک همراه است. همین ویژگی  است که اعتماد داشتن را با نوآوری وخلاقیت مرتبط ساخته است. علاوه بر این، اعتماد سطح بالاتری از تعهد را به دنبال دارد. اعتماد به  مدیریت رفتارهای کارکنان را متأثر می سازد. دلایل یاد شده و سایر عوامل موجب شده است تا اعتماد یک خواست مهم و عمومی کارکنان در دنیای امروز به شمار آید. با توجه به مطالب مطرح شده، فقدان اعتماد یا ضعف اعتماد کارکنان به سازمان و مدیریت آن گسترش رفتارهای زیر را موجب می شود: سکوت و بی تفاوتی کارکنان نسبت به سرنوشت و برنامه های سازمان، عدم درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت حرکات و تفسیر متفاوت از پیام های مدیریت. دو نوع اعتماد وجود دارد.یک اعتماد دو جانبه، که در آن هم مدیریت به کارکنان اعتماد دارد و هم کارکنان به مدیریت. در اعتماد دو جانبه تلاش و توجه بیشتری به حفظ و استمرار روابط معطوف می شود و طرفین سعی می کنند در شرایط مختلف این اعتماد را بازسازی کنند.

نوع دوم اعتماد را می توان احتیاطی نام نهاد که در آن به کارکنان آزادی و اختیار تصمیم گیری اعطا شده و برای ارایه نتایج مورد نظر به آنان اعتماد می شود. این نوع اعتماد با پاسخگویی و مسئولیت خواهی کارکنان مرتبط است. در تعريفي كه از اعتماد ارائه گرديد عموماً آن را انتظارات يا باورهايي مي دانند كه افراد دوست دارند به ديگران به طريقي قابل پيش بيني و نه صرفا در راستاي منفعت شخصي خود نشان دهند (بایر،1986). بر اساس اين تعريف، يكي از مسائل و مشكلات سازمان هاي امروزي، كمبود اعتماد بين كاركنان و مديران است. در سازمان ها ي ما به خصوص، سازمان هاي دولتي، شكاف قابل توجهي بين كاركنان و مديريت و خواسته هاي اين دو وجود دارد. در نتيجه اين شكاف، تصميمات معمولاً با مشكلات اجرايي روبرو مي شود زيرا كاركنان در اجراي تصميمات سرسختي نشان مي دهند و در مقابل مديران نيز به كاركنان اعتماد نمي كنند و آنها را در جريان تصميم گيري مشاركت نمي دهند و اين­ها همه باعث ايجاد فضاي بي اعتمادي در محیط کاری مي شود. نتيجه بي اعتمادي، پديد آمدن رفتار ها يي مانند شايعه پراكني، تضاد، سياسي كاري و كم كاري در محیط کاری خواهد بود كه انرژي بالايي ازسازمان ها گرفته و هزينه ها را افزايش مي دهد. در چنين  محیط کاری صحبت از مباحثي مانند خود مديريتي و خود كنترلي، همكاري، بروز خلاقيت، مديريت جامع كيفيت و … بي فايده است و اكثر تلاش ها براي افزايش بهره وري به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد زيرا تحقق اهداف در هرسازمان  مستلزم همكاري اعضاي آن با يكديگر است و مهمترين راه تسهيل همكاري، اعتماد متقابل كاركنان به يكديگر و نيز اعتماد ميان كاركنان و مديران مي باشد ( چاوشي، 1386). در اين راستا موضوع رضایت شغلی نيز داراي اهميت زيادي مي باشد زيرا گاهي به علت وجود فضاي بي اعتمادي، اعضاي سازمان در صدد بر مي آيند تا سازمان را ترك كنند و در پي شغل ديگري باشند. به همين خاطر بررسي هاي نگرشي مي تواند ابزار ارزشمندي براي درك بهتر مديران از كاركنان در سازمان باشد. با توجه به اهميتي كه اين دو نگرش يعني اعتماد و رضایت شغلی دارند، در این پژوهش به دنبال تاثیر اعتماد به مدیریت و رضایت شغلی هستیم. اشتغال از جمله مسائلی است که همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد اقتصادی – معیشتی انسان ها مربوط می شود، ولی با بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد. رضایت شغلی حوزه ای است که در آن دیدگاه های روان شناختی اجتماعی، جامعه شناختی،مديريت، اقتصادی، علوم سیاسی و تربیتی هر یک به سهم خود در آن سخن گفته اند. امروزه در هر کشوری، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته و از این طریق، به زندگی خود ادامه می دهند. آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهی کارشان می باشد. اگر کسی به شغل خود علاقه مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نخواهد شد. به عکس، اگر کسی از حرفه اش راضی نباشد، هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد. رضايت شغلي باعث ارتقاء ميزان بهره وري در كاركنان مي شود و به منظور ارتقاء رضایت شغلی در آموزگاران باید اعتماد به مدیریت در بین آنان افزایش یابد. صاحب نظران از ميان همه مفاهيمي كه متخصصان رفتار سازماني، مديريت و روانشناسي سازماني و صنعتي در موقعيت هاي سازماني مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضايت شغلي ازمهمترين زمينه هاي پژوهشي بوده است. وقتي درباره رضايت شغلي صحبت مي شود، ذكر اين نكته بسيار مهم است كه افراد با نيازهاي بسيار متفاوتي وارد سازمان شده و هريك از آنها به گونه اي به رقابت در رفتار مي پردازند. لذا يك پرسش عمده و مهم براي مديران و پژوهشگران رفتار كار وجود دارد و آن اين است كه كاركنان واقعاً از شغل خود چه مي خواهند(هومن،2002).از جمله عواملی که در بقاي سازمان ها بسیار مؤثر است و همواره باید مورد توجه مسؤولان و مدیران سازمان ها باشد، عامل نیروي انسانی است. زمانی تصور می شد که ارضاي نیازهاي افراد از منابع و امکانات سازمان می­کاهد، اما براي رسیدن به حداکثر بازدهی، باید حداقل نیازها ارضا شوند. اما امروزه این نظریه به کلی منتفی شده است. هم اکنون، دانشمندان مدیریت معتقدند چنانچه نیاز هاي واقعی کارکنان و شاغلین در سازمان، به درستی درك و به آن بها داده نشود و مدیران به راستی درصدد ارضاي آن نباشند، بهره وري در سازمان کاهش می یابد. از آنجا که کارآیی نیروي انسانی همواره بر اساس محاسبات اقتصادي قابل پیش بینی نیست، عوامل متعدد دیگري در این زمینه مؤثرند که برخاسته از نیازهاي برتر انسان د ر ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است. لذا در این پژوهش، به دو ضرورت اصلی در ارتباط با نیروي انسانی یعنی اعتماد به مدیریت  و رضایت شغلی پرداخته می شود. طبق پژوهش هاي صورت گرفته توسط نیهوف و مورمن (1993)[6]، اگر کارکنان احساس نا برابري کنند، منبع بالقوه عدم رضایت در سازمان خواهند شد و این امر به نوبه خود تبعات جبران ناپذیري بر جاي خواهد گذاشت. یکی از عواملی که باعث علاقه­مندي یا عدم علاقه به شغل می شود، رضایت شغلی[7] یا عدم رضایت شغلی است. پس باید عواملی را که بر رضایت شغلی کارکنان اثر می گذارند ، شناسایی کرد تا با بکارگیري اصولی و شیوه هاي علمی و با تأکید بر تحقیقات انجام شده رضایت شغلی را در آنان افزایش داد . چلادوراي[8](1999) معتقد است بیشترین عنوان تحقیقاتی که در مدیریت به خصوص روانشناسی مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته است، شاید رضایت شغلی باشد. مطالعات مختلف در این زمینه نشان می­دهد که متغیرهاي زیادي با رضایت شغلی ارتباط دارند که از آن جمله می توان به غیبت، مسؤولیت پذیري، انگیزش، بهره وري، کناره گیري و ترك خدمت و … اشاره کرد. طبق دسته بندي ، ایوان سویچ و ماتسون [9](1989) و شجاعی فرد (1379) ، جنبه هاي مختلف رضایت شغلی شامل نوع و ماهیت کار[10] سرپرست مافوق [11]، همکاران[12] ، ارتقاء و ترفیع[13]  و حقوق و مزایا[14] است. حضرتی       (1387 )، رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می کند و به نوعی آن را سازگاري عاطفی با شغل و شرایط شغلی تعبیر می کند. لذا طبق نظر گل پرور و اشجع(1386)، گل پرور و همکاران (1386)، گل پرور و نادي ( 1388 )، خاکسار و همکاران ( 1388 )، انتظار می رود انصاف کلی با پیامد هاي نگرشی و رفتاري نظیر رضایت شغلی و تمایل به ترك خدمت رابطه داشته باشد.طبق نظر اسپکتور[15] ،(2000) خشنودي شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغل­شان به طور کلی و یا نسبت به حیطه هاي مختلف آن نشان می دهد. از نظر بیدختی (1386 )، رضایت شغلی عبارت است از نگرش کلی فرد نسبت به شغل خویش که به طور مستقیم با نیازهاي فرد در ارتباط است. وي رضایت شغلی را نشان دهندة نگرش و احساس افراد به کارشان می داند و اظهار می دارد:نگرش مطلوب نسبت به کار نشان دهندة رضایت شغلی و نگرش نامطلوب و منفی حاکی از عدم رضایت شغلی است. همچنین، اسپکتور ( 1997 )، رضایت شغلی را مربوط به چیزهایی می داند که افراد در شغلشان دوست دارند یا دوست ندارند.و اين تحقيق به دنبال اين است كه رابطه بین اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب را به دست آورد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:

اهميت‌ رضايت‌ شغلي‌ از آنجا ناشي‌ مي‌شود كه‌ بيشتر افراد به‌ خصوص‌ آموزگاران‌ تقريباً نيمي‌ از ساعات‌ بيداري‌ خود را در محيط‌ كاري‌ مي‌گذرانند، نتايج‌ تحقيقات‌ نشان‌ مي‌دهدكه‌ كاركنان‌ با رضايت‌ شغلي‌ بالاتر، از نظر فيزيك‌ بدني‌ و توان‌ ذهني‌ در وضعيت‌ خوبي‌ قرار دارند.از آنجائيكه‌، سطح‌ بالاي‌ رضايت‌ شغلي‌ منعكس‌ كننده‌ جو  مدیریتی مطلوب ‌است‌ كه‌ مستمر به‌ جذب‌ و بقاء كاركنان‌ مي‌شود. قدر مسلم اين است كه موفقيت سازمان­ها و آموزگاران‌ همواره مرهون يك سري عوامل كليدي است و شناسايي و تقويت چنين عواملي، كاميابي هر چه بيشتر سازمان­ها را به دنبال خواهد داشت. مديران در هر سازمان به منظور هماهنگي و افزايش كارايي كاركنان سازمان و دستيابي به اهداف در رأس سازمان قرار دارند . واضح است كه چگونگي اداره سازمانها و عملكرد مديران، کاهش يا  افزایش رضایت شغلی را به دنبال خواهد داشت (ميرزا قادري، 13). يكي از احساس هاي مطبوع هر كارمند يا كارگر احساس رضايت يا خوشنودي از كار است، در سازمان هاي امروزي راضي و خوشنود نگه داشتن كاركنان از دغدغه هاي عمده مديران مي باشد. كاركنان راضي، بهتر كارمي­كنند، توليد و خدمات زياد و با كيفيت بالا ارائه مي دهند. و در نهايت موجب بهره وري سازمان مي­گردند. به عبارت ديگر مشكل اصلي سازمان ها راضي نگه داشتن كاركنان مي باشد. رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلي است، رضايت شغلي عاملي است كه باعث افزايش كارايي و نيز احساس رضايت فردي مي گردد (عسكري و كلدي، 1382 ).

[1] Tyler

[2] Annette Baier

[3] Team _ based forms

[4] Hoy, Smith & Sweetland

[5] Arsen, Bel & Plank

[6] Niehoff & Moorman

[7] Job Satisfaction

[8] Chelladrai

[9] Ivencevich & Mattson

[10] Work it self

[11] Supervisor

[12] Co-workers

[13] Promotion

[14] Pay

[15] Spector

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر
 • پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • پايان نامه ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه
 • پايان نامه بررسي رابطه ادراکات ازعدالت سازماني و اعتماد سازماني در ميان کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122