پايان نامه بررسي ميزان بهره گيري مديران دانشگاه هاي از مفاهيم و فنون به کارگيري اثربخش منابع انساني در واحدهاي محل کار خود

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان بهره گيري مديران دانشگاه هاي  از مفاهيم و فنون به کارگيري اثربخش منابع انساني در واحدهاي محل کار خود یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان بهره گيري مديران دانشگاه هاي  از مفاهيم و فنون به کارگيري اثربخش منابع انساني در واحدهاي محل کار خود بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده پژوهش
فصل اول: موضوع پژوهش 1
1-1 مقدمه 2
2-1 بيان مسئله 5
3-1 اهميت و ضرورت پژوهش 14
4-1 اهداف پژوهش 15
5-1 سؤالهاي پژوهش 15
6-1 تعريف نظري و عملي متغيرها 16

فصل دوم: پيشينه نظری پژوهش 22
2-1 تجزيه و تحليل شغل 23
1- مراحل تجزيه و تحليل شغل 25
2- روش هاي تجزيه و تحليل شغل 26
3- كاربرد تجزيه و تحليل شغل 29
2-2 انتخاب علمي كاركنان 32
3-2 آموزش كاركنان 33
1- فايده هاي آموزش 33
2- انواع آموزش 34
3- روش هاي آموزش 34
4-2 ارزيابي عملكرد شغلی کارکنان 36
1- ويژگي هاي سيستم ارزيابي عملكرد 36
2- شاخص های مورد استفاده اندازه گیری عملکرد 38
3- مشكلات مربوط به اندازه گیری عملكرد 39
5-2 تعیین مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل 40
1- مراحل گوناگون فرايند طراحي نظام حقوق و دستمزد 42
2- روش هاي ارزشيابي شغل 43
6-2 هدايت و اثرگذاري اثربخش 46
1- الگوی فیدلر 47
2- نظریه مسیر و هدف 48
3- الگوی رهبری مشارکتی 48
4- نظریه رهبری کاریزماتیک 49
پيشينه عملي پژوهش 50
1-2 تجزيه و تحليل شغل 50
2-2 انتخاب عملي كاركنان 55
3-2 آموزش كاركنان 59
4-2 ارزيابي عملكرد شغلی كاركنان 66
5-2 هدايت و رهبری اثربخش 76

فصل سوم: روش پژوهش 80
1-3 طرح كلي پژوهش 81
2-3 جامعه آماري 81
3-3 نمونه و روش نمونه گیری 81
4-3 ابزار جمع آوري اطلاعات 82
5-3 روش اجرايي تحقيق با ذکز چگونگی گردآوری داده ها 84
6-3 روش تجزيه و تحليل آماری داده ها 88

فصل چهارم: یافته های پژوهش 89

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 103
1-5 میزان بهره وری در ایران و کشورهای پیشرفته 110
2-5 علل کاهش بهره وری 111
3-5 پیشنهاداتی برای بالا بردن بهره وری 112
4-5 محدودیتهای تحقیق 113
5-5 پیشنهادات تحقیقی و کاربردی 114
منابع فارسی 115
منابع انگلیسی 118
پیوستها 120
مقیاس سنجش میزان بهره گیری مدیران از مفاهیم و فنون اثربخش منابع انسانی

 منابع فارسی:

1-اعتصامی، افسانه. حسن زاده، رمضان. (1380). بررسی ارتباط اثر بخش مدیر بر رضایت شغلی کارکنان و پرستاران بیمارستان. مجله مرجع دانش، شماره 16.

2-امیران، حیدر. (1387). اندازه گیری عملکرد ، باید ها – نبایدها، ماهنامه تدبیر، شماره 136.

3- بردیده، مهران؛ ناصری، علی. (1382). روانشناسی کاربردی، چاپ اول، تهران، انتشارات لطیفی.

4-بانی راد، نادر (1381). بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی بر کارایی کارکنان از دیدگاه مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

5-ترکمندی، حمیدرضا. (1379). بررسی تأثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت برکارایی کارکنان از دیدگاه مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد.

6-جاجرمی، علی. (1379). ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت. موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

7-جاسبی، عبدالله. (1379). اصول و قوانین مدیریت. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

8-جمشیدیان، مهدی. (1373). بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت (دانشگاه اصفهان). پایان نامه کارشناسی ارشد

9- خائف ، احمد علی ، طبرسا، غلامعلی . (1377). نگاهی جدید بر نظام ارزیابی عملکرد، ماهیت، محتوا و کارکردها . مجله مدرس، شماره 6.

10-رابنیز ، استیفن پی. ( 1943 ). مبانی مدیریت ( علی پارسائیان ، سید محمد اعرابی ، مترجم ) . تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی .

11- رابینز ، استیفن پی . (1943). رفتار سازمانی ( علی پارسائیان، محمد اعرابی ، مترجم ). تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی.

12- رضایی ، اکبر . ( 1377). آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در بخش دولتی . مجله پژوهش دانشگاه اصفهان، ص 84-75.

13-رونالد اش. (1998). تجزیه و تحلیل شغل در دنیای کار. (علی اکبر فرهنگی، 1385، مترجم). تهران: انتشارات مهر و ماه نو.

14- زاهدی، شمس السادات.(1383). روابط صنعتی ، (چاپ دهم)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی تهران.

15- ساعتچی ، محمود. ( 1385). روانشناسی کار، (چاپ دهم)، تهران ، موسسه نشر ویرایش.

16- ساعتچی ، محمود. ( 1386). روانشناسی بهره وری، (چاپ ششم)، تهران، موسسه نشر ویرایش.

17- ساکی ، رضا. (1386) . اثربخشی اجرای برنامه های کوتاه مدت آموزشی بر دانش. فصلنامه تعلیم و تربیت.

18-سعادت، اسفندیار. (1387). تجزیه و تحلیل شغل. مجله دانش مدیریت.

19-شکرخند، نجمه. (1374). آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

20-کریمی، تورج (1385). مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 171.

21- مهداد، علی . (1385). روانشناسی امور کارکنان،( چاپ اول)، تهران، انتشارات جنگل .

22- میرسپاسی ، ناصر (1378). تناسب نوع شخصیت و نوع شغل. مجله دانش مدیریت، ص 27-3.

23-مومنی، منصور، محقر، علی، متین نفس،فرهاد. (1385). ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند- تحویل داری در بانک سپه. فصل نامه دانش مدیریت، شماره 74، ص 131-111.

24-عطافر، علی. (1373). بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

25-مصدق راد، محمد علی. (1384). رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارایی بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 4.

26-مدنی، فرشاد. (1385). روش های تجزیه و تحلیل شغل، (چاپ اول)، تهران، موسسه نشر ویرایش.

27-نعامی، زهرا. (1384). بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و ارائه الگوی بهینه. مجله مرجع دانش، شماره 18.

منابع انگلیسی:

Anderson and Wilson,m.,(2005), Evaluation of knowledge management tools using AHP, Expert sgstems with application. Vol.29,pp .889-899.

Bloek,A and Locuse, E.,(2001), The utility selection methods in personnel psychology, Journal article, Vol.124 pp.262-275.

Davis,R., (1987 Des), Action Research in education personal Development, Acase study in Botswana, Vol. 56, pp .341-350.

Davis, k., (1953 Des), Management communication and the grapevine, Vol.31, pp .43-59.

Fiedler, F.,(1967), A theory of leader ship effectiveness.

Fiedler and Arsia,B.M.,(2000), Leadership: the key to auality out comes, Vol.24 pp .56-61.

Frank, B.,(1999), Quality nursing care, Leadership makes the difference, Journal of nursing administration. Vol.27,pp .13-14.

چکیده پژوهش :

این پژوهش به منظور بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 1 از مفاهیم و فنون اثربخش منابع انسانی در محل کار خود صورت گرفت پژوهش از نوع توصیفی –زمینه یابی می باشد. جامعه مورد نظر عبارت بودند از؛ کلیه مدیران ارشد دانشگاه های آزاد منطقه 1 (جمعاً 152 نفر) و نمونه مورد نظر عبارت بود از 96 نفر از مدیران.براي اجراي اين تحقيق از مقیاس محقق ساخته استفاده شده است مقیاس 54 آیتمی روي يك نمونه 45 نفري از مديران دانشگاه ها اجرا شد، آلفاي كرونباخ آن 95/0 بدست آمد؛ نهايتاً پس از بررسي هاي آماري تعداد آیتمها به 35 آیتم تقليل يافت كه ضريب همبستگي آن 60/ و ضريب آلفاي كرونباخ آن 92/0 بدست آمد.

جهت تجزيه و تحليل سؤالات، جهت سؤال 1، 2 از T-Test، جهت سوال 3 از فراواني و درصد و T-Test استفاده شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار Spss صورت گرفت. نتايج كسب شده نشان داد كه:

مديران دانشگاه ها در واحدهاي محل كار خود از مفاهیم و فنون بکارگیری اثربخش منابع انسانی بهره
نمی جویند.

بين میزان بهره گيري مديران زن و مرد از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني در سطح 05/ تفاوت معناداري وجود ندارد.

بين میزان بهره گيري مديران بومي و غيربومي از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني در سطح 05/ تفاوت معناداري وجود دارد.

بين میزان بهره گيري مديران متاهل و مجرد از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني در سطح 05/ تفاوت معناداري وجود ندارد.

همچنین تحقیق مذکور در رابطه با بهره گیری مديران دانشگاه ها از روانشناسان صنعتی و سازمانی نشان می دهد که مدیران از روانشناسان صنعتی و سازمانی در محل كار بهره مي جويند.

کلید واژگان: تجزیه و تحلیل شغل- انتخاب علمی کارکنان- آموزش کارکنان- ارزیابی عملکرد کارکنان – تعیین مشوقهای مالی و ارزشیابی مشاغل- هدایت و اثرگذاری

فصل اول 

مقدمه:

عوامل موثر بر بهره وري متعددند. بعضي از اين عوامل عبارتند از: سرمايه، روش هاي انجام دادن كار، ماشين آلات، فن آوري، ساختمان هاي مناسب، … و از همه مهمتر، «منابع انساني فرهيخته و كارآزموده». نظریه چندعاملی[1]  بهره وری و مدل نظام دار[2] انتخاب و بکارگیری اثر بخش منابع انسانی در سازمان (مناباماس) نیز در رابطه با ابعاد « انساني» بهره وري در سازمان ها، طراحي و ارائه شده است.

بر اساس نظريه چند عاملی بهره وري (مناباماس)، اساسي ترين عوامل موثر بر بهره وري يك سازمان همان «عوامل درون سازماني» هستند و كيفيت و ماهيت اين عوامل نيز تعيين كننده ديگر عوامل انساني موثر در بهره وري مي باشند (ساعتچي، 1386).

ساعتچی (1386) عوامل درون سازماني موثر بر بهره وري را چنین بیان می نماید:

1- تجزيه و تحليل شغل

2- انتخاب علمي كاركنان

3- آموزش كاركنان

4- ارزيابي عملكرد کارکنان

5- تعيين مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل

6- هدايت و اثرگذاري

تجزيه و تحليل شغل

هيچ اقدام اساسي و اثربخش را در زمينه تعيين مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل سازمان
نمي توان انجام داد مگر اينكه قبلا مشاغل گوناگون سازمان به شيوه علمي، تجزيه و تحليل شده باشند. انتخاب متصديان همه مشاغل، یعنی از بالاترين مقام يك سازمان تا پايين ترين سطح آن بايد بر اساس نتايج مطالعاتي انجام گيرد كه در زمينه تجزيه و تحليل مشاغل مورد نظر، انجام گرفته است. شايد بتوان گفت اساسي ترين اقدام مديريت هر سازمان، تجزيه و تحليل مشاغل كاركنان و تعيين وظايف و ويژگي هاي شخصيتي (شناختي، هيجاني و حركتي) متصدي هر شغل است؛ و اين زيربناي نظريه چند عاملی بهره وري را تشكيل مي دهد.

انتخاب علمي كاركنان

در صورتي شركت كنندگان در يك دوره آموزشي مي توانند مهارت هاي شغلي را به شيوه اي اثر بخش فراگيرند كه فرايند انتخاب، گزينش و يا  استخدام آنان براي تصدي شغلي كه به عهده خواهند گرفت بر اساس برنامه هاي از قبل تعيين شده و روش هاي انتخاب علمي كاركنان، انجام گرفته باشد.

آموزش کارکنان

همه كاركنان يك سازمان و به ويژه مديران عالي، مياني و پايه باید در دوره هاي آموزشي مفيد، مبتني برمفاهيم و اثربخش شركت كنند و طي آن سطح مهارت هاي شناختي، هيجاني و حركتي خود را براي انجام دادن وظايف شغلي خود، افزايش دهند در اين مرحله بايد توانايي هاي هر فرد را در نظر گرفت.

ارزيابي علمي عملكرد شغلي كاركنان

براي گسترش نگرش و فرهنگ شايسته سالاري و اجتناب از بايسته سالاري ، لازم است آنچنان ابزار سنجش و ارزيابي را به كار گيريم كه طي آن، مديران موفق از مديران ناموفق، كارشناسان كارآمد از كارشناسان غير كارآمد، كارمندان لايق از كارمندان كمتر لايق، تميز داده شوند.

تعيين مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل

قبل از اتخاذ هرگونه تصميم در زمينه انتخاب مناسب براي تصدي يك شغل، بايد آن شغل خاص ارزشيابي شده و بر اساس روش هاي علمي متداول و با تعيين ارزش يك شغل، مشوق مالي و حقوق و دستمزد متصدي آتي شغل مشخص باشد و فرد بداند چه مقدار حقوق دريافت خواهد كرد.

هدايت و اثرگذاري (رهبری)

بر اساس نظريه چند عاملي بهره وري، هرچند عوامل متعدد و درهم بافته اي يافت مي شوند تا بهره وري منابع انساني يك سازمان افزايش يا كاهش پيدا كند، اما اهميت رهبري و مديريت اثربخش و وجود يا حضور فعال مديران موفق، شايسته و كارآزموده در سازمان، از اهميت عوامل ديگر در همين زمينه، بيشتر است.

اگر جامعه اي قصد دارد در دنياي پر رقابت امروزي از رونق اقتصادی، رشد اجتماعي و زندگي بهتر برخوردار باشد، و نيز خود را براي زندگي بهتر در قرن بيست و يكم آماده سازد، لازم است بهره وري بالايي داشته باشد. براي اينكه بهره وري يك كشور افزايش يابد، لازم است همه سازمانهاي (توليدي ، خدماتي، پژوهشي و آموزشي ، …) آن كشور، بهره وري بالا داشته باشند. در نظريه چند عاملي بهره وري مهمترين عامل يا هر اهرمي كه مي تواند ابزار و وسايل لازم جهت افزايش بهره وري منابع انساني را فراهم آورد، وجود رهبران و مديران تحول ساز، موفق و اثر بخش در سازمان هاي كشور است. ضمناً لازم است موجباتي فراهم آيد تا كاركنان سازمان ها نيز بهره وري فردي و جمعي بالايي داشته باشند.

اگر جامعه اي خواستار افزايش بهره وري ملي است و قصد ندارد در تحولات جهاني امروز عقب مانده تلقي شود، بايد همه توان خود را درجهت افزايش بهره وري سازمان هاي فعال در كشور و در نهايت در جهت افزايش بهره وري ملي تجهيز كند و اين تصميم را جزئي مهم از باورداشتهاي ملي، مذهبي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي و… خود قلمداد كند.

بيان مسئله

يكي از وظايف اساسي مديران منابع انساني سازمان هاي فعال در كشورها، انتخاب مناسب ترين افراد براي تصدي مشاغلي است كه بلاتصدي هستند. اين نقش در سازمان هاي بالقوه، موفق و در حال رشد شناخته شده است و مديران اين سازمان ها مي دانند كه از جمله عوامل انساني موثر و اثر بخش سازمان محل كارشان تجزيه و تحليل شغل، انتخاب كاركنان، آموزش، رهبري، ارزشيابي شغل و ارزيابي عملكرد كاركنان است. متأسفانه در کشور ما مديران بيشتر سازمان هاي گوناگون آموزشي، پژوهشي، خدماتي و صنعتي از اين آگاهي ها در حد اطلاعات عمومي هم برخوردار نيستند و انتخاب افراد و عوامل ذكر شده بالا را به صورت غير عملي و بر اساس تجربه و با خواست مديران انجام مي دهند. نتيجه اين ناآگاهي ها حضور سازمان هايي است كه ميزان بهره وري آنها در مقايسه با سازمان هاي كارآمد، بسيار كمتر است (ساعتچي، 1385).

براي اداره بهينه و موثر سازمان ها، سازگاري و تطبيق با شرايط متحول و متغير دنياي حاضر، حركت در راه توسعه و تكامل، مديران و رهبران سازمانهاي امروزي را وادار خواهد كرد كه از كليه روش ها و فنون بهسازي مديريت و شيوه هاي مدون و علمي كمال استفاده را ببرند؛ در غير اينصورت با مشكلات مهم و اساسي مواجه خواهند شد. يكي از شيوه ها و فنون مهم در خور توجه از ابعاد مختلف كه بعد از پيدايش مكتب مديريت علمي در سازمان ها معمول شده و تا حد زيادي مورد استفاده و كاربرد قرار گرفته، تجزيه و تحليل شغل و طبقه بندي مشاغل است. تجزيه و تحليل شغل يكي از اقدامات اساسي و موثر در توسعه و تكامل مديريت منابع انساني در سازمان ها مي باشد. تجزيه و تحليل شغل، شيوه هاي منظم و علمي در جهت شناخت ابعاد و ماهيت شغل مانند مهارتها، قابليت ها، رفتارها، انگيزه ها، معلومات، اطلاعات و ساير موارد مي باشد تا شغل بصورت موفق و رضايت بخش كارا انجام شود. تجزيه و تحليل اصولي و دقيق شغل در اغلب مراحل اجراي كارها و فعاليت هاي سازمان چون: گزينش، آموزش، ارزيابي شغل، ارزيابي عملكرد، پرداخت دستمزد عادلانه، انتقال، انتصاب، ايجاد تغييرات در ساختار سازمان، ايجاد دگرگوني در محتواي شغل، بهداشت و ايمني كار، مطالعات زمان و حركت، ارزشيابي كاركنان، تهيه اطلاعات براي بودجه بندي، استاندارد كردن وظايف، بهبود استقرار و نصب تجهيزات و دستگاه ها و ساير موارد تأثير داشته و در انجام مطلوب و متناسب هر يك از فعاليت هاي مذكور نقش اساسي دارد. در حقيقت انجام اصولي، درست و دقيق و منظم فعاليت ها و مراحل فوق به مفهوم مديريت اثربخش و كارآمد است. بنابراين بي شك تجزيه و تحليل شغل و طبقه بندي مشاغل نه تنها در عملكرد و روحيه كاركنان سطوح مختلف اثر مثبت دارد بلكه در انجام مطلوب و بهينه وظايف و مسئوليتهاي مديران نيز نقش كليدي خواهد داشت.زيرا بدون انجام دقيق و درست تجزيه و تحليل شغل، اصولاً انجام پاره اي از فعاليت هاي لازم و ضروري سازمان عملي نخواهد بود بصورت مثال: تا كاركنان يك سازمان شرح دقيق شغل و وظيفه خود را ندانند و به آنها ابلاغ نشده باشد، آنها چگونه در مقابل مديريت و سازمان پاسخگو خواهند بود و يا مديران و سرپرستان به چه ترتيب و با كدام معيار عملكرد كاركنان را ارزيابي مي نمايند تا از اين طريق بتوانند دستمزد مناسب و پاداش شايسته به افراد بدهند؟ در كشورهاي بزرگ و صنعتي و در بسياري از كشورهاي ديگر ساختار سنتي سازمان ها تغيير و تحول زيادي پيدا كرده، ساختارهاي نويني براي اداره امور فعاليتها و انجام وظايف و مسئوليت هاي سازمان ابداع گرديده و مرتباً در حال تغيير و دگرگوني است. اين دگرگوني ها در ساختار سازمان دلايل متعددي دارد و تجربه نشان داده است كه ساختار سنتي و مديريت به سبك علمي نمي تواند در مقابل تغييرات شديد و متحول محيطي جوابگوي نيازهاي سازمان باشد. يكي از شيوه هاي نوين در جهت بهبود شرايط كار و مديريت سازمان ها تجزيه و تحليل شغل است. اين شيوه و روش‌هاي انجام آن مراحل مرتباً در حال تكامل و بهبودي است و محققان مديريت فنون و شيوه هاي نويني براي انجام آن ابداع مي نمايند. همه نظريه های اثبات شده مديريت و فنون ابداع شده با تحقيق و بررسي همه جانبه انجام گرفته است بنابراين توجه و تمايل به تحقيق و كاوش از مسئوليت هاي مديران كامل و متفكر است (مهريار،1385).

منابع انساني مهمترين منبع استراتژيك سازمان ها به حساب مي آيند. در شرايط فعلي بيشترين توجه مديران سازمان ها، به حقوق و مزاياي كاركنان و يا به قوانين و مقررات مرتبط با امور مديريت منابع انساني معطوف شده و كمترين توجه به ابعاد ديگر مديريت منابع انساني مبذول مي شود. اولين اقدام در حوزه مديريت منابع انساني استخدام و تامين نيروي انساني است كه اگر اين مرحله به درستي انجام نشود حضور افراد نامناسب در سازمان باعث ايجاد مشكلات آشكار و نهان ميگردد. بيشترين تاكيد در استخدام، مهارت داوطلب منعكس در تحصيلات و تجربه مي باشد. مطالعات اخير حوزه مديريت منابع انساني بر 5 ويژگي: شخصيت، استعداد، علاقه، هوش و مهارت در موفقيت نيروي انساني در پيشبرد اهداف سازمان و ايجاد رضايت شغلي تاكيد دارند.

نظر مديران بيشتر متوجه حقوق و مزاياي كاركنان است كه البته در شرايط فعلي جامعه حايز كمال اهميت است. تعدادي از مديران، عدم كارآيي منابع انساني را ناشي از قوانين و مقررات مرتبط با مسائل منابع انساني مي دانند كه اين نيز به نوبه خود مقوله قابل توجهي است و به طور قطع در ايجاد مشكلات در حوزه مديريت منابع انساني مطرح است.

اينكه با توجه به شرايط اقتصادي فعلي كشور و پائين بودن حقوق و مزاياي كاركنان، سازمان ها با توجه به هزينه زندگي و نرخ تورم به ترميم حقوق ومزايا اقدام نماید يك ضرورت است. در اينكه بعضي از قوانين و مقررات مرتبط با امور مديريت منابع انساني داراي نارسايي هايي است و قوانين و مقررات به تعبيري جامعه را به سوي رشد و توسعه سوق نمي دهد كمتر مي توان ترديد نمود. ولي به علت پررنگ جلو‌گر شدن اين موارد، مديران و كارشناسان كمترين توجه را به ابعاد ديگر مديريت منابع انساني سازمان هاي خود مي نمايند. لازم به ذكر است تدابيري كه در جذب و استخدام، نگهداري، بهسازي و بكارگيري موثر منابع انساني بايد اعمال شود به صورت يك سيستم، داراي تعاملاتي هستند و ضعف در هر يك از موارد مزبور، آثار نامطلوب خود را در برون داد[3] اين مجموعه منعكس خواهد نمود. يكي از مشكلات و نارسايي هاي عمده در حوزه مديريت منابع انساني ناشي از توجه بيش از حد به بعضي از اجزا اين سيستم و رها كردن بقيه ابعاد آن است. يكي از مواردي كه در شرايط فعلي كمترين توجه به آن معطوف شده است چگونگي جذب ، انتخاب و انتصاب منابع انساني در سازمان كشور است كه اين تدبير بدون شك در رفتارهاي بعدي كاركنان در سازمان ها، نقش اساسي دارد.

نحوه انتخاب داوطلبان كار، با ويژگي هاي مختلف رفتاري بعدي آنها در سازمان، از جمله كارآيي، كه معمولاً سازمان ها سعي مي كنند از طريق افزايش حقوق و مزايا به آن دست پيدا كنند، همبستگي مستقيم دارد.

مسلماً مسائل و مشكلات منابع انساني در سازمان هاي ايران ناشي از علل متعدد است و هر يك از اين عوامل با يك ضريب همبستگي خاص مي تواند رفتار سازماني كاركنان را توضيح دهد كه طبعاً بعضي از متغيرها در داخل سازمان ها قابل كنترل و تغيير نيستند. عوامل مرتبط با شرايط اقتصادي و سياسي كشور و قوانين و مقررات استخدام از آن جمله است. بنابراين مديران بيشتر بايد توجه خود را به عوامل درون سازماني و مديريتي متمايل نمايند كه بهتر قابل كنترل است.

آنچه كه باعث كمتر به كار گرفته شدن شخصيت در استخدام و انتصاب شده است، عدم اطمينان از روايي[4] و پايايي[5] آزمون های شخصيت و مطمئن نبودن از نتيجه آن در انتخاب داوطلب و يا اعمال آن در انتصابات داخل سازمان ها است.روايي يك آزمون شخصيت عبارت است از اينكه به چه ميزان آزمون
مي تواند تنها شخصيت را اندازه گيري كند و نه استعداد، علاقه و يا خصوصيات ديگر پايايي عبارت است از اينكه به چه ميزان آزمون نتايج قابل اتكاء و دقيقي ارائه مي نمايد. طبعاً به لحاظ اينكه ميزان روايي و پايايي مطلق در هيچ آزمونی وجود ندارد معمولاً استانداردهاي[6] قابل قبولي براي اين نوع آزمون ها مطرح گرديده كه به صورت ضريب خاص قابل محاسبه است. تلاش هايي كه اخيراً براي افزايش ميزان روايي و پايايي آزمون هاي شخصيت اعمال گرديده است تا حدي باعث بكارگيري بيشتر آنها نسبت به گذشته شده است.

ضرورت توجه و تاكيد بيشتر بر انتخاب مناسب افراد براي مشاغل مختلف با تغيير نگرشهاي سنتي به نگرش هاي جديد از جمله روند افزايشي اهميت دادن به شاغلين در سيستم هاي پرداخت و حقوق و مزاياو تغيير ساختارهاي سازماني و طراحي مجدد شغل ها در سازمان و لزوم جابجايي مديران و كاركنان براي ايجاد تناسب شغلي، اهميت دادن به شاغلين مشاغل استراتژيك در مقايسه با مشاغل اجرايي و عملياتي و تحولاتي از اين قبيل، لزوم توجه و تاكيد بر انتخاب و انتصاب در سازمان ها، بويژه سازمان هاي كسب وكار را اجتناب ناپذير نموده است (ساعتچی، 1386).

اولين اقدام در حوزه مديريت منابع انساني، استخدام و تامين نيروي انساني لازم براي سازمان
مي باشد. در صورتي كه اين مرحله مديريتي، صحيح انجام نگيرد، حضور افراد نامناسب در سازمان ها باعث ايجاد مشكلات آشكار و پنهان متعدد مي گردد كه رفع اين عوارض را مي توان در اين مرحله پيشگيري نمود و مسلم است كه پس از استقرار افراد در سازمان بسيار دشوار خواهد بود. ترديدی نيست كه مشكلات ناشي از ضعيف برخورد كردن در اين مرحله را با ترميم حقوق و مزايا نمي توان برطرف نمود.

برای كاهش مشكلاتي كه انتخاب و استخدام ناصحيح اوليه نيروي انساني بوجود می آورند تدابيري وجود دارد كه يكي از اين تدابير ايجاد تناسب شغلي يا حرفه اي با نوع شخصيت است. در مورد تناسب شغلي[7] و آثار اين تناسب بر رفتار كاري مطالعات زيادي انجام گرفته و در متون موجود منعكس است (میرسپاسی، 1378).

آموزش، يكي از موثرترين ابزارهاي مديران براي مقابله با تغييرات محيطي بوده و ضامن ارايه مناسب خدمات، بخصوص در سازمان هاي خدماتي و دولتي مي باشد كه چنانكه منظم و هدفمند و در راستاي نيازهاي واقعي كاركنان تدوين و اجرا شود، نه تنها عملكرد كاركنان و سازمان را بالا مي برد، بلكه بهبود مهارت هاي مديران و افزايش رضايت كاركنان و ارباب رجوع را نيز در پي خواهد داشت.

امروزه رشد نيروي انساني از طريق آموزش و پرورش، بيش از پيش مورد توجه و تاكيد سازمان ها قرار گرفته است. تاكيدي كه در كوشش هاي مديريت نوين، چشمگير به شمار مي آيد. به بيان ديگر اكنون آموزش و پرورش كاركنان در رديف اساسي ترين وظايف هر مدير قرار گرفته است. در اين راستا مهمترين وظیفه مدير آن است كه با تدوين مستمر برنامه هاي آموزشي، راه دگرگون شدن و بهبود كار را هموار نمايد. آموزش، كاراترين ابزار و قويترين فرآيند موجود براي انتقال دانش و مهارت به نيروي انساني و تقويت نمودن آنان براي انجام وظايف مي باشد. امروزه اغلب كشورهاي توسعه يافته براي بقاء، رشد و تداوم توسعه، بخش قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي خود را به طرق مختلف صرف آموزش و تربيت نيروي انساني مي نمايند و با تعليم مهارت هاي ضروري به كاركنان، ميزان بهره وري كار را افزايش مي دهند. به علاوه، اجراي برنامه هاي آموزشي در سازمان، پرورش استعدادها، ژرف بيني، جامع نگري و پايبندي افراد به ارزشهاي سازماني را تقويت مي نمايد.

عمليات آموزش و بهسازي از فعاليتهاي ضروري و مستمر براي تطبيق نيروي انساني با شرايط متغير سازمان و محيط مي باشد و آموزش، ابزاري است كه به وسيله فنون و روشهاي مختلف، مديران را در اداره سازمان ها ياري مي رساند. ايجاد يك نظام اداري مطلوب و مناسب، تا اندازه زيادي به كمك آموزش و ارتقاء توانمنديهاي نيروي انساني امكان پذير است. تسلط روزافزون انسان بر طبيعت و شناخت از ناشناخته ها و پژوهش براي يافتن تكنيكها و ابزارهاي جديد به منظور حل مسائل و مشكلات جامعه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، مساله آموزش نيروي انساني را بيش از پيش مهم و موثر نموده است. با  توجه به اينكه ايران نيز سالهاست براي نيل به رشد و توسعه مطلوب در تكاپوست، يكي از اهداف استراتژيك و بلند مدت مديران بلندپايه آن، رها نمودن اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي و اتكاء به درآمدهاي غيرنفتي به عنوان مهمترين منبع درآمد و موثرترين ابزار توسعه مي باشد. در اين راستا آموزش نيروي انساني و ارزيابي آثار آن بر افزايش عملكرد آنان، فوق العاده حايز اهميت است. آموزش صحيح نيروي انساني، ضمن اينكه در سطح سازمان هاي دولتي باعث ارتقاء عملكرد كاركنان و سازمان مي گردد زمينه هاي برخورد مناسبتر كاركنان با مراجعان را نيز فراهم مي نمايد. رابطه اي كه متأسفانه هنوز از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست. آموزش، نيروي انساني را براي رسيدن به اهداف و مأموريت هاي سازمان تقويت مي نمايد. آموزش ضمن خدمت، در افزايش مهارت هاي شغلي نيروي انساني اعم از مديران و كاركنان موثر است. همچنين اين آموزشها حيطه دانش و معلومات مربوط به وظيفه كاركنان را گسترش مي بخشد و برمهارت هاي شغلي آنان مي افزايد (رضايي، 1377).

در دوران معاصر كمتر كسي يافت مي شود كه در خصوص لزوم و ضرورت وجود نظام ارزيابي عملكرد در سازمان، ترديد داشته باشد؛ لكن توسعه و گسترش دانش مديريت به صورت عام و حوزه مديريت منابع انساني به طور خاص، نوآوري و تغيير در فرايند ارزيابي عملكرد را اجتناب ناپذير كرده است. اين تحولات در زمينه هاي مختلف از قبيل شاخص ها، معيارها، نحوه نگرش به ارزيابي و … جلوه كرده است.

از دیدگاه سنتي، ارزيابي وسيله اي براي قضاوت و يادآوري عملكرد بوده، هدف اصلي آن كنترل فعاليتها و كاهش انحراف از برنامه ها بوده است. در ديدگاه نوين (كه پويايي وجه مميز و اصلي آن می باشد) جهت گيري عمده و اساسي نظام ارزيابي، معطوف به رشد و پرورش ارزيابي شونده مي باشد. همچنين در نگرش نوين ، عناصر وشاخصهاي نظام ارزيابي، بر خلاف ديدگاه سنتي ثابت و دائم نيستند. ملحوظ كردن متغيرهاي زمينه اي سازمان، مانند محيط، تكنولوژي ، اندازه، چرخه عمر، اهداف و استراتژيهاي سازمان در ارزيابي و تدوين شاخصهاي متغير به همراه وزن گذاري، منجر به شكل گيري نظام ارزيابي پويا مي شود؛ كه بعضاً عنوان «سنجش اقتضايي متعادل» به آن اطلاق شده است. كاركردهاي ارزيابي نيز در ديدگاه نوين دچار تغييرات اساسي شده است. افزايش شايستگي كاركنان به همراه ارائه بازخورد به آنها به منظور مشاوره شغلي و ابزاري براي عملي كردن استراتژيهاي سازمان در تحقق اهداف سازماني از جمله كاركردهاي نظام ارزيابي در ديدگاه نوين مي باشد. پذيرش محيط و قبول تاثيرات محيطي بر سازمان و پذيرش همكاريهاي مناسب از سوي سازمان، براي برقراري تعامل موثر با محيط از محورها و موضوعات ديگري است كه نظام ارزيابي پويا آن را مورد توجه قرار داده است.

اين ضرورت به گونه اي خود را نمايان ساخته، كه عدم وجود نظام ارزيابي به عنوان يكي از علايم بيماري سازمان شناخته شده است. با ملاحظه نظام آفرينش مي توان دريافت كه ارزيابي در بطن آن قرار دارد. خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايند: آنچه در آسمانها و زمين است ملك خداست و شما آنچه در دل داريد چه آشكار و چه پنهان كنيد، خداوند شما را با آن محاسبه مي كند. پس هر كس را كه بخواهد
مي آمرزد و هركس را بخواهد عذاب مي كند و خدا بر همه چيز تواناست.

توسعه، گسترش و تحولات دانش مديريت به صورت عام و حوزه مديريت منابع انساني به صورت خاص، باعث تغيير و تحول در نظام ارزيابي عملكرد شده است. بيان اصول قطعي و جهان شمول براي اداره سازمان از سوي كلاسيكها، توجه به انسان به همراه طراحي سازوكارهاي مناسب مديريتي متناسب با ويژگي هاي انسان از سوي نئوكلاسيكها، قائل شدن خاصيت تعاملي بين عناصر سازماني و توجه به آثار متقابل آنها به همراه كل نگري از سوي واضعان نظريه سيستمها و طرح نظريه اقتضايي در مديريت، مبني بر لحاظ شرايط در انتخاب و اعمال سازوكار مديريتي نشانگر سير تحول و تكامل نظريه هاي سازمان و مديريت است.

به تبع اين تحول، نظام ارزيابي عملكرد هم از نظر نگرش، ساز و كارها، شاخصها و …نيز دچار تغيير و تحول شده است. در اين مطالعه از نظريه اقتضايي به عنوان زيربناي مفهومي براي تبيين نگرش جديد به ارزيابي استفاده شده است. نظام ارزيابي معرف، پويا، كارآمد و متناسب با مجموعه شرايط سازمان الگويي است كه نويسندگان معتقدند سازمان ها بايستي به آن توجه لازم را بنمايند و به كارگيري آن را در دستور كار خود قرار دهند.

از دلايل توجه به نظام ارزيابي منعطف، چالشي شدن مديريت منابع انساني است. چالش فن آوري مديران الزاماً سازوكارهاي منعطف را براي اثربخشي فعاليتها طلب مي كند. تغيير در تركيب نيروي كار (از حيث سطح تحصيلات، مهارتها و ورود زنان به بازار كار و …) و تغيير در ارزشهاي نيروي كار (از حيث ساعات انجام كار شناور و تامين نيازهاي ثانويه و …) و تغيير در تقاضاي كارفرمايان (به صورت ايجاد سازمان هاي عظيم ملي و بين المللي، اتوماسيون و برجسته شدن نقش خدمات و …) و الزامات دولتي (به صورت وضع قوانين و مقررات مربوط به استخدام، اخراج و …) منجر به چالشي شدن حوزه منابع انساني شده است كه به تبع آن نظام ارزيابي عملكرد نيز به عنوان نظام فرعي حوزه منابع انساني، متاثر از اين چالش مي باشد. (طبرسا، 1377).

امروزه شاهد تغییرات اساسی و سریع در جوامع و سازمان ها هستیم. این تغییرات در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، توانایی ها و تمایل انسان ها و تکنولوژی می باشد. محققان و مدیران جوامع و سازمان های پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که مهمترین عامل موثر در تغییرات، رشد و توسعه سازمانها، برنامه ریزی و آموزش توانایی های نیروی انسانی و توسعه فرهنگ جامعه و سازمان های آن است؛ در واقع نیروی انسانی عاملی استراتژیک تلقی می شود براین اساس؛ مدیریت منابع انسانی که در گذشته نه چندان دور اهمیت چندانی برای آن قائل نبودند، امروزه به عنوان مهمترین دانش در سازمان ها و مجموعه مهارتهای مدیران در نظر گرفته می شود. مدیران پرسنلی در محدوده وظایف خود باید به جذب و گزینش نیروی انسانی مناسب بپردازند، برنامه های آموزش و پرورش نیروی انسانی را تدوین کنند، سطح انگیزه کارکنان را بهبود دهند، کارکنان شایسته را حفظ و برای تامین نیازهای آنها اقدام نمایند. مدیران پرسنلی برای انجام وظایف اجرایی مذکور باید وظایف مدیریتی را نیز انجام دهند. هرمدیری بایستی انجام دادن چهار وظیفه عمده مدیریت یعنی برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری و نظارت را در سرلوحه کارهای خویش قرار دهد. در واقع مدیران پرسنلی وظایف مدیریتی و اجرایی را به عهده دارند. آنها برای تحقق اهداف سازمانی و انجام وظایف اجرایی خود باید برنامه ریزی نمایند، به سازماندهی وظایف و فعالیت های واحد پرسنلی بپردازند، افراد تحت سرپرستی خود را هدایت و رهبری نمایند و برای حصول اطمینان از عملکرد واحد پرسنلی به نظارت بر افراد و انجام چگونگی فعالیت ها بپردازند. مدیران پرسنلی با انجام صحیح و کامل وظایف مدیریتی مذکور می توانند در انجام وظایف اجرایی در قلمرو واحد خود موفق گردند. با توجه به اینکه زیرمجموعه های نظام مدیریت منابع انسانی در هر سازمان و موسسه به طور زنجیروار به یکدیگر مرتبط بوده و تعامل مستمر دارند لذا هر یک از فرایندهای مربوط به شغل و شاغل باید به طور متناسب و متوازن در نظر گرفته شوند، در غیر اینصورت حتی اگر نیروی انسانی جذب شده، آموزش دیده، مهارت یافته و خوب نگهداری شده بر اساس ویژگی های شغلی و عوامل انسانی به کار گرفته نشوند، تمام کوشش های مدیران منابع انسانی و سازمان ها بیهود بوده و تمام دلسوزیها نقش بر آب خواهد شد.

با توجه به اينكه به نظر مي رسد رابطه تنگاتنگي بين بهره وري و بهره گيري از يافته هاي روان شناسي در فرآيند تجزيه و تحليل شغل، انتخاب علمي كاركنان، آموزش، ارزشيابي مشاغل، رهبري و ارزيابي عملكرد علمي كاركنان وجود داشته باشد نياز به انجام پژوهش در زمينه بررسي ميزان توجه مديران نسبت به بهره گيري از يافته هاي روانشناسي صنعتي و سازماني ضروري به نظر مي رسد.

[1] -Multiple factor Theory of productivity (MFTP).

[2] -systematic Model of selection and Effective utilization of human Resources in organization.

[3] -Out put

[4] -Validity

[5] -Reliability

[6] -Standardization

[7] -Job Fittness

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌ها با استفاده از بازخورد 360 درجه
 • پايان نامه بررسي عوامل موثر بر ميزان اثربخشي آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان
 • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده در دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122