پايان نامه بررسي ميزان بيان ژن گيرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سينه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان بيان ژن گيرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سينه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 98 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان بيان ژن گيرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سينه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق2
1-1-مقدمه3
1-2-انواع سرطان پستان 3
1-2-1-درجا 3
1-2-2- تهاجمی5
1-3- مرحله 5
1-4-علائم و نشانه ها7
1-5- فاکتور های خطر سرطان پستان7
1-5-1-سابقه فامیلی سرطان پستان7
1-5-2-وضعیت ژنتیکی8
1-5-3-سابقه شخصی سرطان پستان8
1-5-4- Lobular carcinoma in situ9
1-5-5- Benign breast cancer9
1-5-6-حجم پستان 10
1-5-7-میزان هورمون های ا ندوژن10
1-5-8-سیکل های قائدگی10
1-5-9-حاملگی10
1-5-10-شیر دادن10
1-5-11-تراکم استخوان11
1-5-12-فاکتور های وابسته به شیوه زندگی11
1-5-13-سایر فاکتور های خطر11
1-6- فاکتورهای ژنتیکی مرتبط با سرطان پستان11
1-6-1- ژن های BRCA1,BRCA213
1-7- اپی ژنتیک15
1-8- مسیر های انتقال پیام سرطان پستان16
1-8-1- مسیر PI3K17
1-9-رگزایی18
1-10- عامل های پیش آگهی مولکولی18
1-11- تنظیم هورمونی20
1-12- توالی گیرنده استروژن22
1-13- عملکرد استروژن24
1-13-1- تاثیرات مستقیم روی رونویسی25
1-13-2- عملکرد خارج¬هسته-ای25
1-14- ماهیت استروژن های خارج¬هسته-ای25
1-14-1-ایزوفرم¬های بومی استروژن ؛ نقش پا لمیتوئیلاسیون گیرنده25
1-14-2- GPR3026
1-15-مولکول¬های گیرنده جدید27
1-16-پیام¬رسانی استروژن28
1-16-1-پیام رسانی هسته¬ای: نقش هم¬تنظیم¬کننده¬ها و شاتل گیرنده28
1-16-2-پیام¬رسانی خارج¬هسته-ای29
1-17-روش های تشخیص آزمایشگاهی31
1-17-1-روش ایمونوهیستوشیمی31
1-17-2-روش های مولکولی32
1-17-2-1-سیستم های تکثیر هدف32
1-17-2-1-الف-RT-PCR33
1-17-2-1-ب- Real timePCR34
1-18-هدف38
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق39
فصل سوم : بخش تجربی ;مواد و روش های تحقیق47
3-1- وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز48
3-2- مواد مورد نیاز49
3-3-مراحل انجام کار50
3-4-تهیه نمونه 51
3-5-استخراج RNA 51
3-6-پارافین زدایی51
3-7-خرد کردن و هضم بافت 52
3-8-مراحل استخراج RNA از بلوک پارافینه 52
3-9-آشکارسازی کمی RNA توسط دستگاه اسپکتروفتومتر53
3-10-سنتز cDNA53
3-11- ژن کنترل داخلی54
3-12-پرایمر های ویژه Real TimePCR54
3-13- انجام واکنش Real timePCR 55
3-14-بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در نمونه های سالم و سرطانی56
فصل چهارم: بحث و بررسی داده های تحقیق57
4-1-نتایج جذب نوری RNA توسط دستگاه اسپکتروفتومتر58
4-2-منحنی تکثیر 58
4-3-نمودار منحنی ذوب59
4-4- نتایج میزان بیان ژن ESR160
4-5- آنالیز و بررسی ارتباط داده ها61
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات63
منابع و مآخذ74
Abstract86

منابع

ایزدی پ.،نوروزی نیا م،کریمی پور م،کرباسیان م ح،اکبری م ت،فریدونی ف، بررسی ارتباط بین بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در سطح RNA با پروتئین در بافت تومورهای بدخیم اولیه پستان.مجله علوم پزشکی مدرس:آسیب شناسی زیستی.1390; 14(3)13-1

شاه حسینی م ح ،مبانی تشخیص مولکولی.دانشگاه آزاد اسلامی . 1384

شمسعلی نیا ع،کیهانیان ش ،غفاری ف ، ساروی م م،نجفی آشتیانی م.ارتباط بیان HER-2/neu با وضعیت گیرنده های استروژن ،پروزسترون و ژن p53 در زنان مبتلا به سرطان اولیه پستان.مجله زنان مامائی و نازایی ایران.1389; 1(27)1680-2993

قادریان س م ح،طباطبایی پناه ا س ،اکبر زاده نجار ر،ایمونوهیستوشیمی و ایمونوسایتوشیمی “مجموعه روش های آزمایشگاهی نوین” نشر دیباج با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.  چاپ اول 1389

مقني م، مختاريان ک،بررسی ارتباط گیرنده های استروژن و پروژسترون با درجه داکتال کارسینومای مهاجم پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز پاتولوژی استان چهار محال و بختیاری . مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد.1388; 11(3)40-45.

میرمالک س ع،الهام کنی ف. کاربرد بالینی بیولوژی سرطان پستان : مروری بر مقالات و منابع پزشکی.نشریه جراحی ایران.1388;17(1)

نقش وار ف،ترابی زاده ژ ،عمادیان ا،زارع ا ،قهرمانی م.وضعیت بیان گیرنده استروژن،گیرنده پروژسترون و  HER-2/neu در مبتلایان به سرطان پستان مهاجم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان.1385; 8 (4)64-67.

نوری دلویی م ر،طبرستانی س.ژنتیک مولکولی ،تشخیص و درمان سرطان پستان : مقاله مروری. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1389 ;17(2)74-87

هاشمی م، قوامی س،اثرات استروژن ،پروژسترون و تستوسترون بر پرولیفراسیون رده های سلولی سرطان پستان. مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق( 1384; 7(1):21-29.

Acconcia F, Ascenzi P, Bocedi A, Spisni E, Tomasi V, Trentalance A, Marino M. Palmitoylation-dependent estrogen receptor α membrane localization: regulation by 17β-estradiol. Molecular biology of the cell, . 2005;16(1), 231-237.

Allred DC. Ductal carcinoma in situ: terminology, classification, and natural history. JNCI Monographs. 2010(41), 134-138

 

Alteri R, Barnes C, Burke A. American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures 2013-2014.

Amend K, Hicks D, Ambrosone CB. Breast cancer in African-American women: differences in tumor biology from European-American women. Cancer Research. 2006; 66(17), 8327-8330.

Antoniou AC, Easton DF. Models of genetic susceptibility to breast cancer. Oncogene. 2006; 25(43), 5898-5905.

Asfour H Z, AlQahtani MH, Balto KA., ElAssouli SM. Heat shock proteins, estrogen and progesterone receptors expression in breast carcinomas. J Med Med Sci. 20112, 977-984

Atoum M, Al-Hourani H, Nimer N, Almuhrib T, Raheem S. Endogenous estradiol, estrogen and progesterone receptors increase benign and breast cancer risk among non-familial postmenopausal females. 2012Health Science Journal, 6(4).

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان در سراسر دنیا و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان است. اتصال استروژن به گیرنده استروژن آلفا باعث القا رشد تومور در اکثر سرطان های استروژن مثبت می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری بیان گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان است.

روش كار: در این مطالعه تعداد20 نمونه بافت پارافینه از زنان مبتلا به سرطان پستان و10 نمونه سالم جمع آوری شد. پس از پارافین زدایی، استخراج RNA با محلول RNX Plus انجام گردید. cDNA با روش رونویسی معکوس به وسیله آنزیم MMULV سنتز شد. بیان ژن با روش Real timePCR نسبی سنجیده شد. ژن گلیسر آلدهید فسفات دهیدروژناز(GAPDH) نیز به عنوان کنترل داخلی استفاده گردید.

يافته ها: گیرنده استروژن آلفا هم در بافت های سرطانی و هم سالم بیان شد اما بیان آن در بافت های سرطانی54/3برابر بیشتر از غیرسرطانی بود.نتایج نشان داد که با افزایش مرحله بیماری میزان بیان گیرنده استروژن آلفا افزایش می یابد((P<0.0001.تجزیه تحلیل آماری با نرم افزار Grafpad prism 6صورت گرفت.

نتيجه گيري: با توجه به نتایج می توان بیان نمود که میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در نمونه های سرطانی به شدت افزایش می یابد. بنابراین،اندازه گیری بیان ژن گیرنده استروژن آلفا می تواند به عنوان یک عامل پیش آگهی دهنده ارزشمند برای تشخیص اولیه و مدیریت درمان به حساب آید.

واژه هاي كليدي: سرطان پستان،گیرنده استروژن آلفا،Real timePCR

 فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

سرطان نوعی بیماری است که باعث می شود سلول های بدن تغییر کرده و به صورت غیر قابل کنترل رشد کنند.اکثر انواع سلول های سرطانی سرانجام تشکیل یک بر آمدگی  یا توده ای می دهند که تومور نام دارد و بعدا با بخشی از بدن که تومور از آن جا آغاز به شکل گرفتن کرده نامگذاری می شوندet al.,2013-2014) Alteri).

سرطان پستان از بافت پستان شروع می شود و بافت پستان از غدد تولید کننده شیرکه لوبول[1] نامیده می شود و مجاری[2] که لوبول ها را به نوک پستان وصل می کنند تشکیل شده است.باقی مانده پستان هم از چربی، بافت های لنفاوی و هم بند تشکیل شده است (Sharma et al.,2010).

سرطان پستان بطور عموم یا با روش های تشخیصی،قبل از اینکه نشانه ها توسعه یابند، یا بعد از اینکه علایم توسعه یافتند، وقتی که یک خانم برآمدگی (توده) را حس می کند،تشخیص داده می شود.اکثر توده هابا استفاده از ماموگرام دیده می شوندو اکثر بر آمدگی ها ی پستان که خارج می شوند خوش خیم هستند و خطری برای فرد ندارند.وقتی بر پایه آزمون های کلینیکی یا عکس از پستان به سرطان مشکوک می شوند آنالیز میکروسکوپی بافت پستان برای تشخیص قطعی و تعیین میزان گسترش (درجا یا تهاجمی بودن)ضروری است و الگوی بیماری را مشخص می کند. بافت برای آنالیز های میکروسکوپی یا با سوزن یا با جراحی به دست می آید. نوع بیوپسی نیز بر پایه فاکتور های کلینیکی  اختصاصی بیمار و وجود اسباب و وسایل بیوپسی می باشد et al.,2013-2014) Alteri).

1-2-انواع سرطان پستان

1-2-1-درجا[3]

داکتال کارسینومای درجا [4] طیفی از تغییرات غیر عادی پستان است که از سلول های مجاری پستان شروع می شود(شکل1-1).DCISبه عنوان یک نوع غیر تهاجمی سرطان پستان مورد توجه است چون که سلول های غیر عادی بیش از لایه سلولی که از آن منشا می گیرند رشد نمی کنند.این نوع سرطان یک نوع عمومی اکثر انواع سرطان های پستان درجا است.DCIS ممکن است به سرطان تهاجمی تبدیل بشود یا نشود.در حقیقت بعضی از این تومور ها آنقدر آرام رشد می کنند که حتی بدون درمان ، سلامتی فرد را تحت تاثیر قرار نمی دهند.مطالعات نشان می دهد که حدود یک سوم از مواردDCIS اگر درمان نشوند به سرطان تهاجمی تبدیل می شوندAllred.,2010) ).

لوبولار کارسینومای درجا[5] (که هم چنین به عنوانlabular neoplasia  هم خوانده می شود) سرطان یا حالت پیش سرطان واقعی نیست،اما شاخصی برای افزایش ریسک سرطان تهاجمی است(شکل1-2). LCIS شیوع کمتری نسبت به  DCIS دارد(Allred.,2010)

 

سایر انواع سرطان های پستان هم نشانه های سرطان لوبولار و هم داکتال را دارند یا منشا نا مشخصی دارندAllred.,2010) ).

1-2- 2-تهاجمی

اکثر سرطان های پستان تهاجمی یا نفوذی[6] هستند (شکل1-3). این سرطان ها وقتی آغاز می شوند دیواره های غدد یا مجاری را می شکنند و به بافت هایی که پستان را احاطه کرده اند می روند Allred.,2010) ).

1-3- مرحله

پیش آگهی سرطان پستان به شدت تحت تاثیرمرحله[7] بیماری است و مشخص کننده این است که آیا سرطان پس از تشخیص گسترش پیدا می کند یا نه (.,2010 (Edge & Compton.

سیستم اصلی مشخص کننده stage در سرطان سیستم  TNMاست. طبقه بندی تومورها بر پایه سیستم TNM،اطلاعات اندازه تومور و اینکه چقدر در بافت پستان گسترده شده (T)،میزان و گسترش به غدد لنفاوی(N)، و وجود یا عدم وجود متاستاز(گسترش به سایر ارگان ها)(M) را به کار می گیرد.بر پایه سیستم TNM ، stage های 0و1و2و3و4 را تعیین می کنند. Stage 0 معمولا به صورت درجا است. Stage1 شروع سرطان تهاجمی است و stage4 پیشرفته ترین نوع بیماری است.سیستم TNM اغلب کاربرد کلینیکی دارد(.,2010 (Edge & Compton.

سرطان پستان فقط یک نوع بیماری نیست بلکه انواع مختلف آن بر حسب زیر گونه های مولکولی متفاوت،فاکتور های خطر،رفتار های درمانی و پاسخ به درمان وجود داردو انواع مختلف سرطان پستان از نظر مولکولی با به کار بردن پروفایل های بیان ژن تشخیص داده شده است(Perou et al.,2000).

LuminalA :حدود40%از سرطان های پستان luminalA هستند،که نوع عمومی سرطان های پستان است. این نوع از سرطان ها ER+ و/یا PR+ وHER2- هستند،رشد کمی دارند،کم تر تهاجمی هستند(نسبت به بقیه انواع). به علت بیان گیرنده هورمون ها به هورمون درمانی پاسخ می دهند و پیش آگهی مطلوبی دارند. هر چند از نظر زنده ماندن مانند سایر انواع  یا حتی کم تر از بقیه هستند Blows et al.,2010)).

LuminalB:حدود10تا 20 % سرطان های پستان luminalB  هستند.مثل تومور هایluminalA اکثر تومورهای luminalB ،ER+ و/یا PR+ هستند اما آنها با بیان HER2یا سرعت تکثیر زیاد(تعداد زیادی سلول های سرطانی به صورت فعال تکثیر می شوند) تشخیص داده می شوندCheang et al.,2009)).

Basal like:حدود10 تا 20 %سرطان های پستان Basal like هستند و اکثر انواع سرطان هایBasal like،Triple negative نامیده می شوند چون هم ER – , PR- هستند و هم HER2-. تومورهایBasal like  در زنان آمریکایی و آفریقایی زیاد است و آن ها دارای موتاسیونBRCA1  هم هستند.زنانی کهBasal like  هستند پیش آگهی ضعیف تر و عمر کم تری نسبت به سایر انواع سرطان ها دارند چون درمان های هدف دار[8] ندارندPerou& Borresen-Dale.,2011)).

HER2 enriched:حدود10% از سرطان های پستانHER2  زیاد تولید می کنند (HER2 یک پروتئین محرک رشد است) و گیرنده های هورمون استروژن و پروژسترون را تولید نمی کنند. شبیه به نوع Basal like  این نوع سرطان به صورت تهاجمی رشد می کند و گسترش می یابد و در مقایسه با سرطان های ER+ ، افراد عمر کم تری دارند.هر چند درمان های هدف برای آن ها وجود داردBlows)   et al.,2010).

1-4-علائم و نشانه ها

سرطان پستان معمولا وقتی تومور کوچک است علامتی ندارد و درمانش آسان است. وقتی سرطان پستان پیشرفت می کند و تومور به حدی می رسد که قابل لمس است،نشانه فیزیکی عمومی یک توده بدون درد است. گاهی سرطان پستان به غدد لنفاوی زیر بغل گسترش می یابد و حتی قبل از این که تومور اصلی پستان قابل لمس باشد،ایجاد یک توده یا آماس می کند(Alteria et al.,2013-2014)

نشانه های کمتر عمومی و علائم شامل:

ترشح شفاف یا خونی از پستان

پوسته‌ریزی در نوک پستان

فرورفتن نوک پستان به داخل

قرمزی و یا تورم پستان

فرو رفتگی پوست پستان که در آن پوست، حالتی شبیه به پوست پرتقال پیدا می‌کند

وقوع تغییر شکلپستان که موجب متفاوت شدن آن با پستان دیگر شود

تحریك پوست یا تغییراتی مثل چروك شدن ، فرورفتن، پوسته پوسته شدن

گرمی ، قرمزی، و تورم همراه با جوش و دانه دانه شدن پوست پستان

زخم در پوست پستان که بهبود پیدا نکندet al.,2013-2014) Alteri).

1-5-فاکتور های  خطر سرطان پستان

1-5-1-سابقه فامیلی سرطان پستان

زنان (مانندمردان) با سابقه فامیلی سرطان پستان،به ویژه با سابقه در فامیل درجه یک (مادر،خواهر،دختر، پدر یا برادر)، احتمال بیشتری برای ابتلا دارند.اگر بیش از یک نفر از افراد فامیل درجه یک مبتلا باشند این ریسک بیشتر است. ریسک سرطان پستان در زنان دارای یک فامیل درجه یک با سابقه بیماری،در مقایسه با زنان بدون سابقه فامیلی 8/1 برابر بیشتر ،در زنان با دو نسبت فامیلی مبتلا 3 برابر بیشترو برای زنان با سه یا بیشتر از سه فامیل مبتلا نزدیک 4 برابر بیشتر است. هم چنین وقتی سن فامیل مبتلا کم تر باشد ریسک بالاتر می رود.البته اکثر زنان با یک  یا بیشتر سابقه فامیلی درجه یک هرگز مبتلا نمی شوند و اکثر زنان مبتلا هیچ گونه سابقه فا میلی ندارند.سابقه فامیلی سرطان تخمدان با افزایش ریسک ابتلا به سرطان در زنان و مردان مرتبط است.زنان با یک سابقه فامیل سرطان پستان یا تخمدان در افراد فامیل نسبی باید در مورد وجود استعداد ژنتیکی ابتلا به سرطان پستان با پزشک مشورت کنند et al.,2013-2014) Alteri).

1-5-2-وضعیت ژنتیکی

حدود 5 تا10% از موارد سرطان پستان،ناشی از موتاسیون های ارثی شامل BRCA1 و BRCA2 است. این موتاسیون ها در کم تر از 1% از جمعیت عمومی وجود دارند. تخمین ریسک سرطان پستان در زنان با این موتاسیون ها در سن 70 سالگی از 44% تا 78% در زنان با موتاسیونBRCA1واز 31 تا 56%در زنان با موتاسیون هایBRCA2 است. فقط حدود10-20% سرطان های پستان فامیلی به موتاسیون هایBRCA1وBRCA2 نسبت داده می شود.سایر وضعیت های ارثی ،با ریسک کم تر سرطان شامل Li Fraumeni و سندرم cowden  و تعدادی از موتاسیون های ژنتیک عمومی است.این موتاسیون ها می توانند از هرکدام از والدین و به پسر یا دختر به ارث برسندTurnbull &) Rahman.,2008). علاوه بر این تغییر با ریسک کم  در کد ژنتیکی ممکن است ریسک ابتلا به سرطان را زیاد کند.دانشمندان معتقدند که اکثر سرطان های پستان ارثی ناشی از تاثیر شیوه زندگی و تغییرات کم در کد ژنتیکی است که در یک خانواده مشترک استLichtenstein et al.,2000)). تست های مولکولی تجاری برای تشخیص موتاسیون های BRCA مثل تعدادی از سندرم های سرطان خانوادگی برای فرم های ارثی سرطان پستان وجود دارد،هرچند که تفسیر و تصمیم در مورد درمان هنوز قابل حل نیست و این امکان وجود ندارد که پیش بینی کنیم که اگر کسی ژنتیک غیر عادی خاصی را داشته باشد به سرطان مبتلا می شود یا نه.به علاوه آزمایش ها برای همه ژن هایی که ریسک سرطان پستان دارند وجود نداردRobson et al.,2010)).

1-5-3-سابقه شخصی سرطان پستان

زنان با سابقه یک بار ابتلا به سرطان پستان ریسک ابتلای مجدد به سرطان پستان دارند. اگر تشخیص در سن پایین تری باشد ریسک ابتلا بالاتر است.زنانی که در سن پایین مبتلا می شوند(سن<40)،5/4 برابربیشتر از بقیه ریسک ابتلای مجدد دارند. وضعیت ژنتیکی،مثل موتاسیون درBRCA1 ،BRCA2 ، در احتمالا ابتلای مجدد به سرطان پستان به ویژه در زنانی که در سن پایین مبتلا شده اند دخالت دارند et al.,2013-2014) Alteri).

1-5-4- Lobular carcinoma in situ

این وضعیت غیر عادی نتیجه شکل گیری سلول های غیر عادی در لوبول ها یا غدد تولید کننده شیر در بافت پستان است. گرچه LCIS به ندرت به سرطان تهاجمی تبدیل می شود، زنان LCIS ،7 تا 12 برابر امکان تهاجمی شدن نسبت به زنان غیرLCIS  دارند.LCIS  معمولا در ماموگرام ظاهر نمی شود و معمولا با بیوپسی،به دلیل دیگری آشکار می شودو مثل مامو گرام غیر عادی،LCISخالص باید ازDCIS, وLCIS پلی مورفیک تشخیص داده شود و هر دو این وضعیت ها باید برای سرطان پستان مورد بررسی قرار گیرد و نیازمند درمان هستند et al.,2013-2014) Alteri).

1-5-5- Benign breast cancer

بعضی از انواع خوش خیم سرطان پستان می توانند سرطانی شوند (ریسک سرطان پستان دارند). پزشکان این وضعیت را با توجه به درجه خطر، به سه گروه عمومی طبقه بندی می کنند:تغییراتی که همراه با تقسیم سلولی (غده) نباشد،تغییرات همراه با تقسیم سلولی (توده سلولی) و بدون تغییر و تبدیل به حالت غیر عادی ( سلول ها یا الگو های سلولی غیر عادی) و وضعیت سوم وضعیتی است که همراه با تقسیم سلول و غیر عادی شدن سلول ها است. وضعیتی که با تقسیم و تکثیر همراه نیست باعث رشد بیش از حد سلول  نمی شود و ریسک سرطانی شدن ندارد یا ریسک کمی دارد مثل فیبروز[9] ،( که به تغییرات فیبرو سیستیک هم معروف است)،کیست های ساده و هایپر پلازی ملایم[10]. وضعیت تکثیر بدون غیر عادی شدن،ریسک کمی برای سرطانی شدن دارد.(5/1 تا 2 برابر بیشتر از کسانی که چنین وضعیتی ندارند) و شامل فیبرو آدنوما و non-atypical ductal hyperplasia است. وضعیت تکثیری همراه با غیر عادی شدن همراه با ریسک زیاد سرطان پستان است.(4 تا 5 برابر بیشتر از ریسک  متوسط) و شامل atypical ductal hyper plasia (ADH) وatypical lobular hyperplasia(ALH) است Hartmann et al .,2005)).

lobules1

Ducts2

Insitu3

Ductal Carcinoma Insitu(DCIS) 4

Lobular Carcinoma Insitu(LCIS)1

 Infiltrating1

Stage2

targeted therapies1

fibrosis1

mild hyperplasia2

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122